0

7 chủ đề chính môn Toán trong đề thi THPT Quốc gia 2017 - Lê Đôn Cường - TOANMATH.com

26 129 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2017, 23:51

Lớp Toán 131/10 Lý Thái Tổ-Đà Nẵng 2015 Ng.Soạn: Nguyễn Đại Dƣơng Sđt: 0932589246 1 TÀI LIỆU MỤC LỤC: 1-Khảo Sát Hàm Số và Các Bài Toán Liên Quan 2-Giá Trị Lớn Nhất Giá Trị Nhỏ Nhất 3- Lƣợng Giác 4-Phƣơng trình bất phƣơng trình Mũ và Logarit 5-Tích Phân và Ứng Dụng 6-Số phức 7-Phƣơng Pháp Tọa Độ Trong Không Gian Oxyz 8-Hình Học Không Gian Thuần Túy 9-Tổ Hợp và Xác Suất Lớp Toán 131/10 Lý Thái Tổ-Đà Nẵng 2015 Ng.Soạn: Nguyễn Đại Dƣơng Sđt: 0932589246 2 Tài liệu đã đƣợc tinh giảm chỉ còn những phần cơ bản và cần thiết, vừa đủ để các em có thể học nhanh và nắm bắt đƣợc phù hợp với kiến thức THPT cũng nhƣ kì thi Quốc Gia 2015 sắp tới. Chỉ cần nắm bắt đƣợc các vấn đề cơ bản của tài liệu này thì điểm 6,5-7 là điều không hề khó khăn. Chú ý tập tài liệu chỉ đề cập đến các kiến thức cơ bản sẽ xuất hiện trongthi Quốc Gia 2015 môn Toán nên sẽ không có các phần nâng cao. Các em học sinh ôn thi vào các trƣờng lớn hay các trƣờng có tổ chức thi xét tuyển lần 2 thì các kiến thức trong tài liệu là không đầy đủ. Do tài liệu đƣợc biên soạn bởi tác giả nên không tránh đƣợc sự thiếu xót. Nếu có thì mong các em thông cảm. Chúc các em học tốt và vƣợt qua kì thi năm nay một cách dễ dàng. Thân! Lớp Toán 131/10 Lý Thái Tổ-Đà Nẵng 2015 Ng.Soạn: Nguyễn Đại Dƣơng Sđt: 0932589246 3 KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN A. Lý thuyết: I. Các bƣớc khảo sát hàm số:  Tập xác định.  Giới hạn, Tiệm cận (Nếu có)  Đạo hàm  Bảng biến thiên: Các khoảng đồng biến, nghịch biến, cực trị (Nếu có)  Đồ thị: Điểm đặc biệt, Vẽ đồ thị. II. Tổng kết các dạng đồ thị: 1. Hàm bậc 3: 32 ,0y ax bx cx d a      Đồ thị hàm số đối xứng qua điểm uốn.  Dạng đồ thị được căn cứ vào: Số nghiệm của '0y  và dấu của hệ số a.  Có 3 trường hợp:  TH1: '0y  có 2 nghiệm phân biệt  có 2 cực trị. 0a  0a   TH2: '0y  có nghiệm kép  không có cực trị. 0a  0a  Lớp Toán 131/10 Lý Thái Tổ-Đà Nẵng 2015 Ng.Soạn: Nguyễn Đại Dƣơng Sđt: 0932589246 4  TH3: '0y  vô nghiệm  không có cực trị. 0a  0a  2. Hàm trùng phương: 42 ,0y ax bx c a     Đồ thị hàm số đối xứng qua trục Oy.  Đồ thị có 2 dạng căn cứ vào : Số nghiệm của '0y  và dấu của hệ số a.  TH1: '0y  có 3 nghiệm phân biệt  có 3 cực trị. 0a  0a   TH2: '0y  có 1 nghiệm  có 1 cực trị. 0a  0a  3. Hàm phân thức: 22 ,0 ax b y a c cx d      Lớp Toán 131/10 Lý Thái Tổ-Đà Nẵng 2015 Ng.Soạn: Nguyễn Đại Dƣơng Sđt: 0932589246 5  Đồ thị có một tiệm cận đứng và một tiệm cận ngang.  Đồ thị là hai đường hypebol đối xứng qua giao điểm của hai đường tiệm cận.  Đồ thị có hai dạng: Dựa vào dấu của y‟. TCN TCĐ - ' 0,y x D    hàm số đồng biến. TCN TCĐ - ' 0,y x D    hàm số nghịch biến. B. Các dạng toán liên quan: I. Đồng biên nghịch biến:  Lý thuyết: Liên quan đên phương trình bậc 2 Cho phương trình: 2 y ax bx c     0a   Hệ thức Vi-et: 1 2 1 1 ; bc S x x P x x aa        Để phương trình có hai nghiệm trái dấu 0P  Để phương trình có hai nghiệm cùng dấu 0 0P        Để phương trình có hai nghiệm dương 0 0 0 P S          Để phương trình có hai nghiệm âm 0 0 0 P S          So sánh nghiệm 12 ,xx của phương trình với các số , cho trước: Lớp Toán 131/10 Lý Thái Tổ-Đà Nẵng 2015 Ng.Soạn: Nguyễn Đại Dƣơng Sđt: 0932589246 6 Để phương trình có nghiệm 12 ,xx Đôn Cường – 0914915616 Nghĩ kỹ để làm lại không phép sai câu hết CHỦ ĐỀ CHÍNH MÔN TOÁN TRONG ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017 CHỦ ĐỀ 1: HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN (CÓ MẶT 11/50 CÂU) Câu Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số ? A y   x2  x  B y   x3  3x  C y  x  x  D y  x3  3x  f ( x)  lim f ( x)  1 Khẳng định sau khẳng Câu Cho hàm số y  f ( x) có xlim x   định ? A Đồ thị hàm số cho tiệm cận ngang B Đồ thị hàm số cho có tiệm cận ngang C Đồ thị hàm số cho có hai tiệm cận ngang đường thẳng y  y  1 D Đồ thị hàm số cho có hai tiệm cận ngang đường thẳng x  x  1 Câu Hỏi hàm số y  x4  đồng biến khoảng ? A  ;    2 B  0;   C   ;     D  ;0  Đôn Cường – 0914915616 Nghĩ kỹ để làm lại không phép sai câu hết Câu Cho hàm số y  f ( x) xác định, liên tục  có bảng biến thiên : x -∞ y’ + || - +∞ + +∞ y -∞ -1 Khẳng định sau khẳng định ? A Hàm số có cực trị B Hàm số có giá trị cực tiểu C Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ 1 D Hàm số đạt cực đại x  đạt cực tiểu x 1 Câu Tìm giá trị cực đại yCĐ hàm số y = x3 – 3x + A yCĐ = B yCĐ = C yCĐ = D yCĐ = -1 x2  Câu Tìm giá trị nhỏ hàm số y  đoạn [2; 4] x 1 A  2;4    2 B 2;4    3 C 2;4    D 2;4   19 Câu Biết đường thẳng y = -2x + cắt đồ thị hàm số y = x3 + x + điểm nhất; kí hiệu (x0;y0) tọa độ điểm Tìm y0 A y0 = B y0 = C y0 = D y0 = -1 Câu Tìm tất giá trị thực tham số m cho đồ thị hàm số y = x4 + 2mx2 + có ba điểm cực trị tạo thành tam giác vuông cân A m =  B m = -1 C m = D m = Câu Tìm tất giá trị thực tham số m cho đồ thị hàm số y  hai tiệm cận ngang x 1 mx  có Đôn Cường – 0914915616 Nghĩ kỹ để làm lại không phép sai câu hết A Không có giá trị thực m thỏa mãn yêu cầu đề B m  C m  D m  Câu 10 Cho nhôm hình vuông cạnh 12 cm Người ta cắt bốn góc nhôm bốn hình vuông nhau, hình vuông có cạnh x (cm), gập nhôm lại hình vẽ để hộp không nắp Tìm x để hộp nhận tích lớn A x  B x  C x  D x  Câu 11 Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y  tan x  đồng biến tan x  m  khoảng  0;    A m   m  B m  C  m  Câu 12 Đường thẳng sau tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  D m  2x 1 ? x 1 A x  B y  1 C y  D x  1 Câu 13 Đồ thị hàm số y  x  x  đồ thị hàm số y   x  có tất điểm chung A B C D Đôn Cường – 0914915616 Nghĩ kỹ để làm lại không phép sai câu hết Câu 14 Cho hàm số y  f ( x) xác định liên tục đoạn  2;2 có đồ thị đường cong hình vẽ bên Hàm số f ( x) đạt cực đại điểm sau đây? A x  2 B x  1 C x  D x  Câu 15 Cho hàm số y  x3  x  x  Mệnh đề đúng? A Hàm số nghịch biến khoảng  ;1    C Hàm số đồng biến khoảng  ;1  3  B Hàm số nghịch biến khoảng  ;   3 D Hàm số nghịch biến khoảng 1;  Câu 16 Cho hàm số y  f ( x) xác định R \ 0 , liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên sau Tìm tập hợp tất giá trị tham số m cho phương trình f ( x)  m có ba nghiệm thực phân biệt? A  1;2 B  1;2  C (1; 2] D (;2] x2  Câu 17 Cho hàm số y  Mệnh đề đúng? x 1 A Cực tiểu hàm số −3 C Cực tiểu hàm số −6 B Cực tiểu hàm số D Cực tiểu hàm số 2 Câu 18 Một vật chuyển động theo quy luật s   t +9t , với t (giây) khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động s (mét) quãng đường vật thời gian Hỏi khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn vật đạt ? A 216 (m/s) B 30 (m/s) C 400 (m/s) D 54 (m/s) Đôn Cường – 0914915616 Nghĩ kỹ để làm lại không phép sai câu hết x 1  x2  x  Câu 19 Tìm tất tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  x2  5x  A x  3 x  2 B x  3 C x  x  D x  Câu 20 Tìm tập hợp tất giá trị tham số thực m để hàm số y  ln( x2  1)  mx+1 đồng biến khoảng (; ) A (; 1] B (; 1) C [-1;1] D [1;+ ) Câu 21 Biết M (0; 2), N(2;-2) điểm cực trị đồ thị hàm số y  ax3  bx2 +cx+d Tính giá trị hàm số x  2 A y (2)  B y (2)  22 C y (2)  D y (2)  18 Câu 22 Cho hàm số y  ax  bx  cx  d có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề đúng? A a  0, b  0, c  0, d  B a  0, b  0, c  0, d  C a  0, b  0, c  0, d  D a  0, b  0, c  0, d  Câu 23 (11) Cho hàm số y  x3  3x có đồ thị (C) Tìm số giao điểm (C) trục hoành A B C D x2 Mệnh đề ? x 1 A Hàm số nghịch biến khoảng  ; 1 B Hàm số đồng biến khoảng  ; 1 Câu 24 Cho hàm số y  C Hàm số đồng biến khoảng  ;   D Hàm số nghịch biến khoảng  1;   Câu 25 Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên hình vẽ bên Mệnh đề ? A yC§  B yCT  C y  D max y  Đôn Cường – 0914915616 Nghĩ kỹ để làm lại không phép sai câu hết Câu 26 Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên hình vẽ bên Hỏi đồ thị hàm số cho có đường tiệm cận ? A B C D Câu 27 Hàm số đồng biến khoảng  ;   ? A y  3x3  3x  B y  x3  x  C y  x  3x D y  x2 x 1 khoảng (0; ) x2 33 y  C (0; D (0; y   )  ) Câu 28 Tính giá trị nhỏ hàm số y  3x  A (0; y  3  ) B y  (0; ) Câu 29 Đường cong hình vẽ bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số ? 2x  x 1 2x  C y  x 1 A y  2x 1 x ...Lớp Toán 131/10 Lý Thái Tổ-Đà Nẵng 2015 1 TÀI LIỆU TINH GIẢM NGẮN GỌN MỤC LỤC: 1-Khảo Sát Hàm Số và Các Bài Toán Liên Quan 2-Giá Trị Lớn Nhất Giá Trị Nhỏ Nhất 3- Lƣợng Giác 4-Phƣơng trình bất phƣơng trình Mũ và Logarit 5-Tích Phân và Ứng Dụng 6-Số phức 7-Phƣơng Pháp Tọa Độ Trong Không Gian Oxyz 8-Hình Học Không Gian Thuần Túy 9-Tổ Hợp và Xác Suất Lớp Toán 131/10 Lý Thái Tổ-Đà Nẵng 2015 2 Tài liệu đã đƣợc tinh giảm chỉ còn những phần cơ bản và cần thiết, vừa đủ để các em có thể học nhanh và nắm bắt đƣợc phù hợp với kiến thức THPT cũng nhƣ kì thi Quốc Gia 2015 sắp tới. Chỉ cần nắm bắt đƣợc các vấn đề cơ bản của tài liệu này thì điểm 6,5-7 là điều không hề khó khăn. Chú ý tập tài liệu chỉ đề cập đến các kiến thức cơ bản sẽ xuất hiện trongthi Quốc Gia 2015 môn Toán nên sẽ không có các phần nâng cao. Các em học sinh ôn thi vào các trƣờng lớn hay các trƣờng có tổ chức thi xét tuyển lần 2 thì các kiến thức trong tài liệu là không đầy đủ. Do tài liệu đƣợc biên soạn bởi tác giả nên không tránh đƣợc sự thiếu sót. Nếu có thì mong các em thông cảm. Chúc các em học tốt và vƣợt qua kì thi năm nay một cách dễ dàng. Thân! Lớp Toán 131/10 Lý Thái Tổ-Đà Nẵng 2015 3 KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN A. Lý thuyết: I. Các bƣớc khảo sát hàm số:  Tập xác định.  Giới hạn, Tiệm cận (Nếu có)  Đạo hàm  Bảng biến thiên: Các khoảng đồng biến, nghịch biến, cực trị (Nếu có)  Đồ thị: Điểm đặc biệt, Vẽ đồ thị. II. Tổng kết các dạng đồ thị: 1. Hàm bậc 3: 32 ,0y ax bx cx d a      Đồ thị hàm số đối xứng qua điểm uốn.  Dạng đồ thị được căn cứ vào: Số nghiệm của '0y  và dấu của hệ số a.  Có 3 trường hợp:  TH1: '0y  có 2 nghiệm phân biệt  có 2 cực trị. 0a  0a   TH2: '0y  có nghiệm kép  không có cực trị. 0a  0a  Lớp Toán 131/10 Lý Thái Tổ-Đà Nẵng 2015 4  TH3: '0y  vô nghiệm  không có cực trị. 0a  0a  2. Hàm trùng phƣơng: 42 ,0y ax bx c a     Đồ thị hàm số đối xứng qua trục Oy.  Đồ thị có 2 dạng căn cứ vào : Số nghiệm của '0y  và dấu của hệ số a.  TH1: '0y  có 3 nghiệm phân biệt  có 3 cực trị. 0a  0a   TH2: '0y  có 1 nghiệm  có 1 cực trị. 0a  0a  3. Hàm phân thức: 22 ,0 ax b y a c cx d      Lớp Toán 131/10 Lý Thái Tổ-Đà Nẵng 2015 5  Đồ thị có một tiệm cận đứng và một tiệm cận ngang.  Đồ thị là hai đường hypebol đối xứng qua giao điểm của hai đường tiệm cận.  Đồ thị có hai dạng: Dựa vào dấu của y‟. TCN TCĐ - ' 0,y x D    hàm số đồng biến. TCN TCĐ - ' 0,y x D    hàm số nghịch biến. B. Các dạng toán liên quan: I. Đồng biên nghịch biến:  Lý thuyết: Liên quan đên phương trình bậc 2 Cho phương trình: 2 y ax bx c     0a   Hệ thức Vi-et: 1 2 1 1 ; bc S x x P x x aa        Để phương trình có hai nghiệm trái dấu 0P  Để phương trình có hai nghiệm cùng dấu 0 0P        Để phương trình có hai nghiệm dương 0 0 0 P S          Để phương trình có hai nghiệm âm 0 0 0 P S          So sánh nghiệm 12 ,xx của phương trình với các số , cho trước: Lớp Toán 131/10 Lý Thái Tổ-Đà Nẵng 2015 6 Để phương trình có nghiệm 12 ,xx thõa mãn:  12 0 . ( ) 0 xx af          12 0 . ( ) 0 xx af           12 0 . ( ) 0 2 x x a f S                12 0 . ( ) 0 2 x x a f S                 12 0 . ( ) 0 . ( ) 0 2 af xx af S             Lớp Toán 131/10 Lý Thái Tổ-Đà Nẵng 2015 TÀI LIỆU MỤC LỤC: 1-Khảo Sát Hàm Số Các Bài Toán Liên Quan 2-Giá Trị Lớn Nhất Giá Trị Nhỏ Nhất 3- Lƣợng Giác 4-Phƣơng trình bất phƣơng trình Mũ Logarit 5-Tích Phân Ứng Dụng 6-Số phức 7-Phƣơng Pháp Tọa Độ Trong Không Gian Oxyz 8-Hình Học Không Gian Thuần Túy 9-Tổ Hợp Xác Suất Ng.Soạn: Nguyễn Đại Dương Sđt: 0932589246 Lớp Toán 131/10 Lý Thái Tổ-Đà Nẵng 2015 Tài liệu đƣợc tinh giảm phần cần thiết, vừa đủ để em học nhanh nắm bắt đƣợc phù hợp với kiến thức THPT nhƣ kì thi Quốc Gia 2015 tới Chỉ cần nắm bắt đƣợc vấn đề tài liệu điểm 6,5-7 điều không khó khăn .NE T Chú ý tập tài liệu đề cập đến kiến thức xuất kì thi Quốc Gia 2015 môn Toán nên phần nâng cao Các em học sinh ôn thi vào trƣờng lớn hay trƣờng có tổ chức thi xét tuyển lần kiến thức tài liệu không đầy đủ THS Do tài liệu đƣợc biên soạn tác giả nên không tránh đƣợc thiếu xót Nếu có mong em thông cảm Chúc em học tốt vƣợt qua kì thi năm cách dễ dàng VIE TM A Thân! Ng.Soạn: Nguyễn Đại Dương Sđt: 0932589246 Lớp Toán 131/10 Lý Thái Tổ-Đà Nẵng 2015 KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN A Lý thuyết: I Các bƣớc khảo sát hàm số:  Tập xác định  Giới hạn, Tiệm cận (Nếu có)  Đạo hàm  Bảng biến thiên: Các khoảng đồng biến, nghịch biến, cực trị (Nếu có)  Đồ thị: Điểm đặc biệt, Vẽ đồ thị II Tổng kết dạng đồ thị: Hàm bậc 3: y  ax  bx  cx  d , a   Đồ thị hàm số đối xứng qua điểm uốn  Dạng đồ thị vào: Số nghiệm y '  dấu hệ số a  Có trường hợp:  TH1: y '  có nghiệm phân biệt  có cực trị a0 a0  TH2: y '  có nghiệm kép  cực trị a0 a0 Ng.Soạn: Nguyễn Đại Dương Sđt: 0932589246 Lớp Toán 131/10 Lý Thái Tổ-Đà Nẵng 2015  TH3: y '  vô nghiệm  cực trị a0 NE T a0 2 Hàm trùng phƣơng: y  ax  bx  c, a   Đồ thị hàm số đối xứng qua trục Oy  Đồ thị có dạng vào : Số nghiệm y '  dấu hệ số a a0 VIE a0 TM A THS  TH1: y '  có nghiệm phân biệt  có cực trị  TH2: y '  có nghiệm  có cực trị a0 a0 ax  b 2 ,a  c  cx  d Ng.Soạn: Nguyễn Đại Dương Sđt: 0932589246 Hàm phân thức: y  Lớp Toán 131/10 Lý Thái Tổ-Đà Nẵng 2015  Đồ thị có tiệm cận đứng tiệm cận ngang  Đồ thị hai đường hypebol đối xứng qua giao điểm hai đường tiệm cận  Đồ thị có hai dạng: Dựa vào dấu y‟ TCN TCN TCĐ TCĐ - y '  0, x  D  hàm số đồng biến - y '  0, x  D  hàm số nghịch biến B Các dạng toán liên quan: I Đồng biên nghịch biến:  Lý thuyết: Liên quan đên phương trình bậc 2 Cho phương trình: y  ax  bx  c  a   b c  Hệ thức Vi-et: S  x1  x2   ; P  x1 x1  a a  Để phương trình có hai nghiệm trái dấu  P     Để phương trình có hai nghiệm dấu   P      Để phương trình có hai nghiệm dương   P  S       Để phương trình có hai nghiệm âm   P  S    So sánh nghiệm x1 , x2 phương trình với số ,  cho trước: Ng.Soạn: Nguyễn Đại Dương Sđt: 0932589246 Lớp Toán 131/10 Lý Thái Tổ-Đà Nẵng 2015 Để phương trình có nghiệm x1 , x2 thõa mãn:   x1    x2   a f ()    x1    x2   a f ()       x1  x2    a f ()  S   2       x1  x2  a f ()  S   2   a f ()   x1    x2    a f ()   S    THS   a f ()     x    x  a f ()    S    NE T  TM A   a f ()     x1  x2    a f ()      S       x1      x2  a f ()  a f ()   Chú ý: Nếu đề có dấu “=” ta thêm dấu ”=” tương ứng điều kiện  Bài toán: Tìm m để hàm số đồng biến nghịch biến TXD hay VIE khoảng sau đây:  a, b  ,  a, b ,  a,   ,  a,   ,  , b  ,  , b  Phƣơng pháp chung:  Dựa vào tính chất đồ thị hàm số suy luận  Quy toán so sánh nghiệm phương trình bậc hai với số cho trước số a, b khoảng Ví dụ 1: Cho hàm số y  x  mx   3m   x Xác định m để hàm số đồng biến R Giải: Do a   nên để hàm số đồng biến R đồ thị hàm số cực trị Ng.Soạn: Nguyễn Đại Dương Sđt: 0932589246 Lớp Toán 131/10 DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT  THPT : Trung học phổ thông  GVCN : Giáo viên chủ nhiệm  GVBM : Giáo viên môn Đề tài: Một số giải pháp khắc phục điểm liệt môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia A PHẦN MỞ ĐẦU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Như biết, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ban hành nghị đổi bản, toàn diện Giáo dục đào tạo, coi giáo dục quốc sách hàng đầu, nghiệp Đảng, Nhà nước toàn dân Trong trình thực việc đổi toàn diện giáo dục, việc đổi kiểm tra, đánh giá học sinh có vai trò quan trọng Việc tổ chức kỳ thi 1, kỳ thi THPT quốc gia thay đổi lớn xã hội quan tâm Tuy nhiên kỳ thi THPT quốc gia năm học 2014-2015 có lượng học sinh bị hỏng Tốt nghiệp nhiều nguyên nhân, phần lớn học sinh bị điểm liệt Xã hội không khỏi giật nước có gần 40 ngàn thi môn Toán bị điểm liệt Hơn nữa, môn Toán môn thi bắt buộc kì thi THPT quốc gia, để nâng cao tỉ lệ tốt nghiệp kì thi Tốt nghiệp THPT quốc gia đòi hỏi tối thiểu phải khắc phục điểm liệt môn thi nói chung điểm liệt môn Toán nói riêng Trong tất môn thi Tốt nghiệp môn Toán môn có tỉ lệ bị liệt cao nhất, trường THPT Lý Thường Kiệt có 85/ 258 thi bị điểm liệt( chiếm gần 33%), số nói lên số lượng học sinh bị hỏng tốt nghiệp bị điểm liệt môn Toán chiếm phần lớn Vì phạm vi đề tài, tác giả nghiên cứu “ Một số giải pháp khắc phục điểm liệt môn Toánthi Trung học phổ thông quốc gia” Đó nội dung đề tài II MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI GV: Nguyễn Thị Tình Đề tài: Một số giải pháp khắc phục điểm liệt môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia Tìm hiểu nguyên nhân học sinh bị điểm liệt môn Toán đưa số giải pháp khắc phục điểm liệt môn Toánthi Tốt nghiệp THPT quốc gia III.PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Phạm vi -Hệ thống chuẩn kiến thức môn Giải tích 12 -Hệ thống chuẩn kiến thức môn Hình học 12 -Hệ thống chuẩn kiến thức môn Giải tích 11 Đối tượng -Học sinh yếu có khả bị điểm liệt môn Toánthi THPT quốc gia Trường THPT Lý Thường Kiệt IV.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU -Phương pháp khảo sát từ thực tế dạy học -Tổng hợp, rút kinh nghiệm từ thực tế dạy học GV: Nguyễn Thị Tình Đề tài: Một số giải pháp khắc phục điểm liệt môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia B PHẦN NỘI DUNG I.Thực trạng Học sinh vùng khó khăn nói chung Trường THPT Lý Thường Kiệt nói riêng đa số có chất lượng đầu vào thấp, tỉ lệ học sinh người đồng bào cao, học sinh tiếp xúc với chương trinh môn toán cấp thường khó khăn phần đông em bị hổng kiến thức, chí nhiều em thực phép toán cộng, trừ , nhân, chia số nguyên phân số giải phương trình bậc chưa Điều gây nhiều khó khăn cho giáo viên giảng dạy khả tiếp thu kiến thức học sinh’ Nhiều em học sinh lười học công thức, lười làm tập nên khả tính toán Số lượng kiến thức ngày nhiều khiến em ghi nhớ kiến thức cũ kiến thức Điều khiến cho học sinh ngày học yếu môn Toán toán đơn giản em không giải Nhiều học sinh ý thức học tập tốt nên học yếu học yếu ngày lười học Môn Toán môn đòi hỏi khả tư logic chặt chẽ, đòi hỏi người học phải có khả tính toán xác mà phải trình bày giải cách chặt chẽ, rõ ràng mạch lạc Do học sinh không thường xuyên học giải tập làm thi dễ bị điểm liệt Kì thi THPT quốc gia năm 2014-2015, tỉ lệ đậu Tốt nghiệp Tỉnh Gia lai 73,74%, tỉ lệ đậu Tốt nghiệp Trường THPT Lý Thường Kiệt 53,1% Con số thấp so với năm học trước Trong số học sinh bị hỏng Tốt nghiệp có nhiều nguyên nhân, nhiên phần đông bị điểm liệt đặc biệt bị điểm liệt môn Toán, câu đề thi để lấy điểm trung bình không khó GV: Nguyễn Thị Tình Đề tài: Một số giải pháp khắc phục điểm liệt môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia II Nguyên nhân Trước hết cần xác định nguyên nhân học sinh bị điểm liệt môn Toán nhiều để từ tìm giải pháp để khắc phục điểm liệt môn Toán Nguyên nhân thứ đáng kể chất lượng đầu vào học sinh thấp, hầu hết học sinh có học lực yếu, trung bình Các em bị hổng kiến thức nhiều, nói đa số em khó khăn việc tiếp thu kiến thức khoa học tự nhiên nói chung kiến thức môn Toán nói riêng Nguyên nhân thứ hai số học sinh có hoàn cảnh đặc biệt gia đình, hoàn cảnh kinh tế Một số phụ huynh chưa thực quan tâm đến việc học tập em Nguyên nhân thứ phận học sinh chưa xác định động cơ, thái độ DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT  THPT : Trung học phổ thông  GVCN : Giáo viên chủ nhiệm  GVBM : Giáo viên môn Đề tài: Một số giải pháp khắc phục điểm liệt môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia A PHẦN MỞ ĐẦU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Như biết, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ban hành nghị đổi bản, toàn diện Giáo dục đào tạo, coi giáo dục quốc sách hàng đầu, nghiệp Đảng, Nhà nước toàn dân Trong trình thực việc đổi toàn diện giáo dục, việc đổi kiểm tra, đánh giá học sinh có vai trò quan trọng Việc tổ chức kỳ thi 1, kỳ thi THPT quốc gia thay đổi lớn xã hội quan tâm Tuy nhiên kỳ thi THPT quốc gia năm học 2014-2015 có lượng học sinh bị hỏng Tốt nghiệp nhiều nguyên nhân, phần lớn học sinh bị điểm liệt Xã hội không khỏi giật nước có gần 40 ngàn thi môn Toán bị điểm liệt Hơn nữa, môn Toán môn thi bắt buộc kì thi THPT quốc gia, để nâng cao tỉ lệ tốt nghiệp kì thi Tốt nghiệp THPT quốc gia đòi hỏi tối thiểu phải khắc phục điểm liệt môn thi nói chung điểm liệt môn Toán nói riêng Trong tất môn thi Tốt nghiệp môn Toán môn có tỉ lệ bị liệt cao nhất, trường THPT Lý Thường Kiệt có 85/ 258 thi bị điểm liệt( chiếm gần 33%), số nói lên số lượng học sinh bị hỏng tốt nghiệp bị điểm liệt môn Toán chiếm phần lớn Vì phạm vi đề tài, tác giả nghiên cứu “ Một số giải pháp khắc phục điểm liệt môn Toánthi Trung học phổ thông quốc gia” Đó nội dung đề tài II MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI GV: Nguyễn Thị Tình Đề tài: Một số giải pháp khắc phục điểm liệt môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia Tìm hiểu nguyên nhân học sinh bị điểm liệt môn Toán đưa số giải pháp khắc phục điểm liệt môn Toánthi Tốt nghiệp THPT quốc gia III.PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Phạm vi -Hệ thống chuẩn kiến thức môn Giải tích 12 -Hệ thống chuẩn kiến thức môn Hình học 12 -Hệ thống chuẩn kiến thức môn Giải tích 11 Đối tượng -Học sinh yếu có khả bị điểm liệt môn Toánthi THPT quốc gia Trường THPT Lý Thường Kiệt IV.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU -Phương pháp khảo sát từ thực tế dạy học -Tổng hợp, rút kinh nghiệm từ thực tế dạy học GV: Nguyễn Thị Tình Đề tài: Một số giải pháp khắc phục điểm liệt môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia B PHẦN NỘI DUNG I.Thực trạng Học sinh vùng khó khăn nói chung Trường THPT Lý Thường Kiệt nói riêng đa số có chất lượng đầu vào thấp, tỉ lệ học sinh người đồng bào cao, học sinh tiếp xúc với chương trinh môn toán cấp thường khó khăn phần đông em bị hổng kiến thức, chí nhiều em thực phép toán cộng, trừ , nhân, chia số nguyên phân số giải phương trình bậc chưa Điều gây nhiều khó khăn cho giáo viên giảng dạy khả tiếp thu kiến thức học sinh’ Nhiều em học sinh lười học công thức, lười làm tập nên khả tính toán Số lượng kiến thức ngày nhiều khiến em ghi nhớ kiến thức cũ kiến thức Điều khiến cho học sinh ngày học yếu môn Toán toán đơn giản em không giải Nhiều học sinh ý thức học tập tốt nên học yếu học yếu ngày lười học ... cho đề khó dễ toàn em Lê Đôn Cường – 0914915616 Nghĩ kỹ để làm lại không phép sai câu hết 26 Lý 2: Dựa vào cách câu hỏi mức độ kiến thức lần đề : đề minh họa 20 17 đề thử nghiệm 20 17 – đề tham... 1)2 = 10 Lê Đôn Cường – 0914915616 Nghĩ kỹ để làm lại không phép sai câu hết 23 C (S) : (x - 2)2 + (y - 1)2 + (z - 1)2 = D (S) : (x - 2)2 + (y - 1)2 + (z - 1)2 = 10 Câu Trong không gian với hệ... nguyên đoạn  20 17; 20 17 để phương trình log(mx)  log( x  1) có nghiệm ? A 20 17 B 4014 C 2018 D 4015 Đáp án: 1B 2B 11A 12C 21C 22C 3A 13C 23C 4C 14B 24C 5D 15A 25C 6D 16C 26C 7A 17A 27C 8C 18B
- Xem thêm -

Xem thêm: 7 chủ đề chính môn Toán trong đề thi THPT Quốc gia 2017 - Lê Đôn Cường - TOANMATH.com, 7 chủ đề chính môn Toán trong đề thi THPT Quốc gia 2017 - Lê Đôn Cường - TOANMATH.com,

Hình ảnh liên quan

Câu 1. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây - 7 chủ đề chính môn Toán trong đề thi THPT Quốc gia 2017 - Lê Đôn Cường - TOANMATH.com

u.

1. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 4. Cho hàm số y () xác định, liên tục trên  và có bảng biến thiê n: x -∞           0             1            +∞ y’        +      ||       -      0       + - 7 chủ đề chính môn Toán trong đề thi THPT Quốc gia 2017 - Lê Đôn Cường - TOANMATH.com

u.

4. Cho hàm số y () xác định, liên tục trên  và có bảng biến thiê n: x -∞ 0 1 +∞ y’ + || - 0 + Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 10. Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh 12 cm. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng x (cm), rồi gập tấm nhôm lại như hình vẽ dưới đây để được một cái hộp không nắp - 7 chủ đề chính môn Toán trong đề thi THPT Quốc gia 2017 - Lê Đôn Cường - TOANMATH.com

u.

10. Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh 12 cm. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng x (cm), rồi gập tấm nhôm lại như hình vẽ dưới đây để được một cái hộp không nắp Xem tại trang 3 của tài liệu.
có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng? - 7 chủ đề chính môn Toán trong đề thi THPT Quốc gia 2017 - Lê Đôn Cường - TOANMATH.com

c.

ó đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng? Xem tại trang 5 của tài liệu.
Câu 26. Cho hàm số y () có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hỏi đồ thị của hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận ? A - 7 chủ đề chính môn Toán trong đề thi THPT Quốc gia 2017 - Lê Đôn Cường - TOANMATH.com

u.

26. Cho hàm số y () có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hỏi đồ thị của hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận ? A Xem tại trang 6 của tài liệu.
Câu 6. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 3 - 7 chủ đề chính môn Toán trong đề thi THPT Quốc gia 2017 - Lê Đôn Cường - TOANMATH.com

u.

6. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 3 Xem tại trang 12 của tài liệu.
Câu 13. Cho hình thang cong (H) giới hạn bới các Đường ye yx,0,x0 và xln 4 . Đường thẳng xk(0 kln 4) chia (H) thành hai phần có diện tích là S 1S2 và như hình vẽ bên - 7 chủ đề chính môn Toán trong đề thi THPT Quốc gia 2017 - Lê Đôn Cường - TOANMATH.com

u.

13. Cho hình thang cong (H) giới hạn bới các Đường ye yx,0,x0 và xln 4 . Đường thẳng xk(0 kln 4) chia (H) thành hai phần có diện tích là S 1S2 và như hình vẽ bên Xem tại trang 13 của tài liệu.
Câu 16. Gọi S là diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường yf x( ), trục hoành và hai đường thẳng x 1,x2 (như hình vẽ bên) - 7 chủ đề chính môn Toán trong đề thi THPT Quốc gia 2017 - Lê Đôn Cường - TOANMATH.com

u.

16. Gọi S là diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường yf x( ), trục hoành và hai đường thẳng x 1,x2 (như hình vẽ bên) Xem tại trang 14 của tài liệu.
Câu 7. Điểm M trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của số phức z. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z - 7 chủ đề chính môn Toán trong đề thi THPT Quốc gia 2017 - Lê Đôn Cường - TOANMATH.com

u.

7. Điểm M trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của số phức z. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z Xem tại trang 16 của tài liệu.
CHỦ ĐỀ 5: HÌNH HỌC KHÔNG GIAN PHẦN KHỐI ĐA DIỆN (CÓ MẶT 4/50 CÂU) - 7 chủ đề chính môn Toán trong đề thi THPT Quốc gia 2017 - Lê Đôn Cường - TOANMATH.com

5.

HÌNH HỌC KHÔNG GIAN PHẦN KHỐI ĐA DIỆN (CÓ MẶT 4/50 CÂU) Xem tại trang 17 của tài liệu.
Câu 4. Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh bằng 2a. Tam giác SAD - 7 chủ đề chính môn Toán trong đề thi THPT Quốc gia 2017 - Lê Đôn Cường - TOANMATH.com

u.

4. Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh bằng 2a. Tam giác SAD Xem tại trang 18 của tài liệu.
Câu 10. Hình đa diện trong hình vẽ bên có bao nhiêu mặt ? - 7 chủ đề chính môn Toán trong đề thi THPT Quốc gia 2017 - Lê Đôn Cường - TOANMATH.com

u.

10. Hình đa diện trong hình vẽ bên có bao nhiêu mặt ? Xem tại trang 19 của tài liệu.
Câu 3. Trong không gian, cho hình chữ nhật ABCD có AB 1 và AD  2. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC - 7 chủ đề chính môn Toán trong đề thi THPT Quốc gia 2017 - Lê Đôn Cường - TOANMATH.com

u.

3. Trong không gian, cho hình chữ nhật ABCD có AB 1 và AD  2. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC Xem tại trang 20 của tài liệu.
Câu 8. Cho hai hình vuông cùng có cạnh bằn g5 được xếp chồng lên nhau sao cho đỉnh X của một hình vuông là tâm của hình vuông còn lại( như hình vẽ bên) - 7 chủ đề chính môn Toán trong đề thi THPT Quốc gia 2017 - Lê Đôn Cường - TOANMATH.com

u.

8. Cho hai hình vuông cùng có cạnh bằn g5 được xếp chồng lên nhau sao cho đỉnh X của một hình vuông là tâm của hình vuông còn lại( như hình vẽ bên) Xem tại trang 21 của tài liệu.
trình nào dưới đây là phương trình hình chiếu vuông góc của d trên mặt phẳng x 3 0? A - 7 chủ đề chính môn Toán trong đề thi THPT Quốc gia 2017 - Lê Đôn Cường - TOANMATH.com

tr.

ình nào dưới đây là phương trình hình chiếu vuông góc của d trên mặt phẳng x 3 0? A Xem tại trang 25 của tài liệu.

Từ khóa liên quan