Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

12 79 0
Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dụ...

Ngày đăng: 25/10/2017, 02:57

Hình ảnh liên quan

Hãy cho biết bạn sẽ chơi trò chơi trên máy tính của công ty đó theo hình thức nào (Hãy ghi chữ A hay B hay C hay D vào cột hình thức chọn tương ứng với khoảng thời gian chơi của bạn) để phải trả ít tiền nhất nếu: - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

y.

cho biết bạn sẽ chơi trò chơi trên máy tính của công ty đó theo hình thức nào (Hãy ghi chữ A hay B hay C hay D vào cột hình thức chọn tương ứng với khoảng thời gian chơi của bạn) để phải trả ít tiền nhất nếu: Xem tại trang 5 của tài liệu.
Tiếp tục ấn dấu = khi nào trên màn hình hiện dòng lệnh: A+l->A và đồng thời trên đòng kết quả hiện lên 2012 thì ấn tiếp một dấu = nữa ta có kết quả của - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

i.

ếp tục ấn dấu = khi nào trên màn hình hiện dòng lệnh: A+l->A và đồng thời trên đòng kết quả hiện lên 2012 thì ấn tiếp một dấu = nữa ta có kết quả của Xem tại trang 6 của tài liệu.
=> ANBR' là hình bình hành. = Soan = SOANH' € S0A'B'. - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

gt.

; ANBR' là hình bình hành. = Soan = SOANH' € S0A'B'. Xem tại trang 8 của tài liệu.
Tiếp tục Ấn dấu = khi nào trên màn hình hiện dòng lệnh: B+2—›B và đồng thời - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

i.

ếp tục Ấn dấu = khi nào trên màn hình hiện dòng lệnh: B+2—›B và đồng thời Xem tại trang 9 của tài liệu.
Gọi H là hình chiếu vuông góc - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

i.

H là hình chiếu vuông góc Xem tại trang 10 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan