0

THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN, KẾT QUẢ MÀ VIỆN KHOA HỌC THỐNG KÊ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NHỮNG NĂM QUA

23 463 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2013, 17:22

THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN, KẾT QUẢ MÀ VIỆN KHOA HỌC THỐNG KÊ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NHỮNG NĂM QUA10 MỞ ĐẦU Ngày 3 tháng 1 năm 1976 Tổng cục trưỏng Tổng cục Thống đã ra quyết định số 02/TCTK-TCCB chính thức thành lập “Viện nghiên cứu Khoa học Thống Thông tin Kinh tế” nay là Viện nghiên cứu Khoa học Thống kê,viết gọn là Viện Khoa học Thống kê. Trải qua 30 năm phát triển, được sự quan tâm,chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Thống và sự hỗ trợ tạo điều kiện của Bộ Khoa học và Công nghệ.Viện Khoa học Thống đã không ngừng phát triển về mọi mặt. Đội ngũ cán bộ của Viện qua các thế hệ,dù thời gian làm việc tại Viện Khoa học Thống nhiều hay ít, ở cương vị nào đều làm việc với tinh thầm trách nhiệm cao và đã góp phần xây dựng Viện Khoa học Thống ngày càng phát triển,xứng đáng là cơ quan nghiên cứu khoa học đầu ngành của Tổng cục Thống kê,thành viên trong mạng lưới các viện và trung tâm nghiên cứu khoa học do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý I.QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VIỆN KHOA HỌC THỐNG 1.Quá trình thành lập Viện Khoa học Thống -Sau khi giải phóng miền Nam,thống nhất đất nước,nước ta bước vào thời kỳ phát triển mới,có nhiều vấn đề hết sức bức xúc đặt ra đối với ngành thống kê.Cùng với yêu cầu mở rộng phạm vi công tác thống ra cả hai miền,vấn đề mấu chốt là phải nâng cao chất lượng công tác thống nhằm cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho yêu cầu quản lý của Đảng và Nhà nước trong điều kiện mới.Trước đòi hỏi đó một trong những vấn đề đặt ra cho ngành thống là phải làm tốt công tác nghiên cứu khoa họcthông tin kinh tế,phải có một tổ chức độc lập đảm nhận nhiệm vụ này. Đồng thời thực hiện nghị định 72-CP ngày 5 tháng 4 năm 1974 của chính phủ ban hành điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng cục Thống kê,ngày 3 tháng 1 năm 1976 Tổng cục trưởng tổng cục thống ra quyết định số 02/TCTK-TCCB thành lập Viện Nghiên cứu Khoa học Thống Thông tin Kinh tế trên cơ sở sát nhập ba đơn vị:Tổ Toán kinh tế,Phòng Thống Nước ngoài và Bộ phận biên tập Từ điển thống và Thư viện Khoa học.Theo quyết định thành lập,Viện nghiên cứu Khoa học Thống Thông tin Kinh tế hình thành 3 bộ phận:Tổ nghiên cứu Thống kê,Tổ Toán kinh tế và Phòng Thống Nước ngoài.Ngoài ba đơn vị trên,còn có Phân viện Thống Thành phố Hồ Chí Minh.Viện khoa học Thống ra đời là một sự kiện quan trọng của ngành, đánh dấu một bước chuyển biến mới về chất trong công tác nghiên cứu Khoa học Thống 2.Quá trình phát triển Viện Khoa học Thống -Năm 1979 do yêu cầu tăng cường công tác đối ngoại,Tổng cục trưởng Tổng cục Thống đã quyết định tách Phòng Thống nước ngoài ra khỏi Viện Khoa học Thống thành lập Phòng Đối ngoại trực thuộc Tổng cục Thống kê. -Ngày 6 tháng 9 năm 1982,Tổng cục trưởng Tổng cục Thống đã ra quyết định số 576/TCTK-QĐ chuyển Viện Khoa học Thống thành đơn vị sự nghiệp khoa học nằm trong hệ thống mạng lưới các viện và trung tâm nghiên cứu khoa học của nhà nước do uỷ ban khoa học kỹ thuật (nay là bộ khoa học và công nghệ) quản lý và kinh phí hoạt động của viện được cấp từ nguồn ngân sách dành cho sự nghiệp hoạt động khoa học và công nghệ -Năm 1987,Viện Khoa học Thống chuyển về làm việc tại trụ sở của Trung tâm tư liệu và Thông tin dân số.Và từ đó Viện Khoa học Thống đã có điều kiện làm việc tốt hơn.Sau này trụ sở của Trung tâm tư liệu và Thông tin dân số chính thức chuyển thành trụ sở Viện Khoa học Thống như hiện nay. -Năm 1988,Viện nghiên cứu Khoa học Thống Thông tin kinh tế được đổi tên thành Viện Khoa học Thống kê. -Năm 1989,Tổng cục trưởng Tổng cục Thống ra quyết định sát nhập Trung tâm tư liệu và Thông tin dân số vào Viện Khoa học Thống thành đơn vị trực thuộc viện. -Tháng 6 năm 1994,Tổng cục trưởng Tổng cục Thống quyết định giải thể Trung tâm tư liệu và Thông tin dân số (chức năng của trung tâm chuyển cho uỷ ban quốc gia dân số và kế hoạch hoá gia đình) -Ngày 12 tháng 7 năm 1994 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống ra quyết định số 98/TCTK/QĐ ban hành điều lệ về tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Thống với các chức năng chủ yếu:nghiên cứu ứng dụng khoa học thống kê,các phương pháp toán,tin họckhoa học khác có liên quan vào công tác thông kê;thông tin khoa học thống kê;quản lý khoa học và tham gia đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thống kê. -Ngày 17 tháng 10 năm 1994,Bộ trưởng Bộ Khoa học,Công nghệ và Môi trường đã cấp giấy đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho Viện Khoa học Thống (số 337). -Năm 1996,Viện Khoa học Thống được đầu tư về trang thiết bị làm việc nên đã có nhiều máy vi tính và các loại phương tiện khác. -Năm 1997,Viện Khoa học Thống được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp dự án sửa chữa nâng cấp trụ sở tại 48A Láng Trung (nay là 54 Nguyễn Chí Thanh)- Đống Đa-Hà Nội. -Ngày 24 tháng 10 năm 1996 Thủ tưóng Chính phủ có quyết định số 782/TTg công nhận và xếp Viện Khoa học Thống vào hệ thống các Viện nghiên cứu khoa học loại I của Nhà nước và được chú trọng đầu tư theo chiều sâu cho công tác nghiên cứu triển khai. -Ngày 30 tháng 6 năm 2004,Tổng cục trưởng Tổng cục Thống có quyết định số 416/2004/QĐ-TCTK phê duyệt đề án “đổi mới hoạt động khoa học thống kê” của Viện Khoa học Thống và ngày 1 tháng 12 năm 2004,Tổng cục trưởng Tổng cục Thống có quyết định số 870/QĐ-TCTK phê duyệt chức năng nhiệm vụ của Viện Khoa học Thống kê. II.HỆ THỐNG TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA VIỆN KHOA HỌC THỐNG 1.Hệ thống tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Thống 1.1.Tổng cục giao biên chế tương ứng với nhiệm vụ được giao;thực hiện chính sách cán bộ và quyết định tuyển dụng, điều động viên chức trong biên chế của Viện (điều động viên chức ra ngoài viện).Viện trưởng được tuyển dụng lao động hợp đòng ngoài biên chế theo quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Tổng cục để thực hiện các nhiệm vụ nghien cứu khoa học khi có yêu cầu. 1.2.Cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Khoa học Thống bao gồm: -Phòng Nghiên cứu Thống và Tin học -Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo -Phòng Tổ chức-Hành chính -Trung tâm Thông tin Khoa học Thống 1.3.Viện Nghiên cứu Khoa học Thống Viện trưởng,các Phó Viện trưởng do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống bổ nhiệm và miễn nhiệm Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Thống và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về toàn bộ các hoạt động của Viện Phó Viện trưởng giúp việc Viện trưởng và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về nhiệm vụ được giao 1.4.Phòng,Trung tâm có Trưởng phòng hoặc Giám đốc Trung tâm,nếu có từ bốn viên chức trong biên chế trở lên được bố trí một Trưởng phòng hoặc Giám đốc Trung tâm và một Phó phòng hoặc Phó Giám đốc Trung tâm Trưởng Phòng hoặc Giám đốc trung tâm,Phó Phòng hoặc phó Giám đốc Trung tâm do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống bổ nhiệm và miễn nhiệm. Trưởng phòng hoặc Giám đốc Trung tâm,Phó Trưỏng phòng hoặc Phó Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về toàn bộ các hoạt động của Phòng hoặc Trung tâm.Phó Trưởng Phóng hoặc Phó Giám đốc Trung tâm giúp việc và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng hoặc Giám đốc Trung tâm v ề nhiệm vụ được giao 1.5.Các cán bộ,viên chức thực hiện và chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ được giao. 1.6.Chức năng,nhiệm vụ và mối quan hệ giữa các Phòng,Trung tâm thuộc Viện do Viện trưởng quy định theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê. 2.Chức năng,nhiệm vụ của Viện Khoa học Thống kê. Căn cứ nghị định số 101/2003/NĐ-CP ngày 3 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê; Căn cứ Quyết định số 782-TTg ngày 24 tháng 1o năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp các cơ quan Nghiên cứu-Triển khai Khoa học và Công nghệ quyết định: 2.1.Chức năng của Viện khoa học Thống -Viện nghiên cứu Khoa họcThống là đơn vị sự nghiệp Khoa học thuộc Tổng cục Thống nằm trong mạng lưới các Viện nghiên cứu do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý;có chức năng nghiên cứu Khoa học Thống kê,các phương pháp toán,công nghệ thông tin và các khoa học khác có liên quan để ứng dụng vào thưc tiễn công tác thống kê;thực hiện công tác quản lý khoa học,thông tin khoa học trong toàn ngành và tham gia công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ,công chức,viên chức thống kê. -Viện nghiên cứu Khoa học Thống có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước.Nguồn kinh phí của Viện do ngân sách Nhà nước cấp theo quy định hiện hành. 2.2.Nhiệm vụ và quyền hạn của Viện Khoa học Thống kê. -Chủ trì hoặc phân phối với các đơn vị liên quan tiến hành nghiên cứu các vấn đề về lý thuyết và ứng dụng các phương pháp luận thống kê;tham gia giải quyết nội dung khoa học của các vấn đề nghiệp vụ trong quá trình thu thập,xử lý,tổng hợp,phân tích,dự báo thống kê. -Nghiên cứu ứng dụng Toán học,Công nghệ thông tin và các khoa học khác có liên quan vào thực tiễn công tác thống kê. -Tổ chức hoạt động khảo sát thí điểm để thu thập những thông tin cần thiết cho công tác nghiên cứu hoặc để thẩm định kết quả nghiên cứu đã đạt được. -Tổ chức các cuộc hội nghị,hội thảo khoa học thông kê. -Tổ chức công tác thông tin khoa học thống trong toàn ngành dưới các hình thức:xuất bản các ấn phẩm thông tin khoa học;tổ chức dịch thuật,tổng thuât,tổng luận,biên soạn các tài liệu về khoa học thống phục vụ yêu cầu nghiên cứu, đào tạo và triển khai thực tế trong công tác thống kê;tổ chức các cuộc hội nghị phổ biến thông tin và kết quả nghiên cứu khoa học thống kê.Quản lý thư viện khoa học của Tổng cục Thống kê,kịp thời giới thiệu những tư liệu khoa học thống cho các đối tượng sử dụng trong và ngoài ngành. -Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ biên soạn tài liệu và tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ thống kê;tham gia hướng dẫn, đào tạo sinh viên,học viên cao học và nghiên cứu sinh về thống và các chuyên môn khác có liên quan. -Tổ chức,quản lý hoạt động khoa học thống trong toàn ngành,từ khâu xây dựng kế hoạch đến triển khai nghiên cứu,theo dõi,hướng dẫn thực hiện,tổ chức nghiệm thu, đánh giá và kiến nghị đưa các kết qủa nghiên cứu v ào ứng dụng trong thực tế.Tổng kết công tác và phong tgrào thi đua nghiên cứu khoa học của ngành Thống kê. -Thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học,triển khai công nghệ,thông tin khoa học và đào tạo cán bộ thống với các đơn vị trong và ngoài ngành Thống kê. -Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hoạt động khoa học thống kê. -Lập dự trù và dự kiến phân bổ kinh phí cho các hoạt động,nhiệm vụ khoa học của Tổng cục Thống kê.Tổ chức theo dõi,quản lý kinh phí đã cấp theo các quy định của Nhà nước. -Quản lý công tác hành chính,quản trị,kế toán tài vụ;quản lý toàn bộ cơ sở vật chất,trụ sở của đơn vị;xây dựng kế hoạch công tác và tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Viện. -Thực hiện các nhiệm vụ khác của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống giao. Sơ đồ tổ chức của viện Ban lãnh đạo Viện Hội đồng Khoa học Vi ện Ban biên tập Tờ Thông tin khoa học thống Phòng Nghiên cứu thốn g và tin học Phòng Quản lý khoa họ c và đào tạo Trung tâm Thông tin k hoa học thống Phòng Tổ chức – Hành chính III.THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN, KẾT QUẢ VIỆN KHOA HỌC THỐNG ĐẠT ĐƯỢC TRONG NHỮNG NĂM QUA 1.Giai đoạn 1976-1985 -Theo Quyết định số 105/TCTK-QĐ ngày 9-10-1975 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê,Viện nghiên cứu Khoa học Thống Thông tin Kinh tế được giao khá nhiều công việc.Tuy nhiên,do nhiều khó khăn khách quan và chủ quan khác nhau,nên các hoạt động của Viện còn hạn chế, đặc biệt là nghiên cứu khoa học.Trong thời kỳ này hoạt động của Viện tập trung vào các nội dung sau: 1.1.Thời kỳ 1976-1980 -Tổ chức nghiên cứu hệ thống thông tin thống cấp huyện,hạch toán cơ sở trong lĩnh vực nông nghiệp và một số vấn đề lý luận phân tích thống -Nghiên cứu ứng dụng điều tra chọn mẫu vào công tác thống kê;tiến hành cải tiến điều tra thu nhập của tiểu thương,kết hợp với Vụ thống Thương nghiệp. Đánh giá các cuộc điều tra chọn mẫu ở miền Nam trước ngày giải phóng. -Nghiên cứu lý thuyết phân tích kinh tế chủ yéu nghiên cứu và tiến hành thí nghiệm một số báo cáo phân tích nhỏ.Cùng với với nghiên cứu về mặt lý thuyết,tiến hành một số dự báo thử nghiệm -Sưu tầm,hệ thống hoá tài liệu nước ngoài chủ yếu là của Liên Xô cũ và các nước XHCN Đông Âu, định kỳ hàng tháng tổ chức nhiều buổi sinh hoạt khoa học giới thiệu các vấn đề đang nghiên cứu. -Xuất bản tờ Thông tin Khoa học Thống để kịp thời giới thiệu các kết qủa nghiên cứu khoa học thống và các khoa học khác có liên quan trong và ngoài nước Cuối năm 1979,Tổng cục trưởng Tổng cục Thống ra quyết định thành lập ban trù bị Hội nghị Khoa học Thống toàn quốc lần thứ nhất dự kiến tổ chức vào năm 1980 [...]... ngoài 2.4 .Kết quả hoạt động khoa học thống Trong thời kỳ 1986-1995 ,Viện đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận với việc hoàn thành một số lượng đề taài nghiên cứu ngày càng nhiều với chất lượng không ngừng được nâng cao ,kết quả nghiên cứu đề tài được kiến nghị đưa vào áp dụng trong thực tế cũng tăng dần theo từng năm; công tác thông tin khoa học và quản lý khoa học cũng đã đạt được những kết quả đáng... Nhà nước quản lý Trong giai đoạn này được sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Tổng cục, của Bộ Khoa học và Công nghệ, sự tham gia đông đảo nhiệt tình của các cán bộ nghiên cứu trong và ngoài ngành Thống kê, kể cả các Cục thống tỉnh, thành phố .Viện Khoa học Thống đã thu được nhiều kết quả khả quan trong hoạt động khoa học Mặt khác, kinh phí cấp cho nghiên cứu những năm gần đây đã được tăng... từ 1996 đến nay Mười năm qua, Viện bám sát mục tiêu đổi mới công tác thống trong hoạt động khoa học và đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của ngành 3.1 Hoạt động nghiên cứu khoa học Viện Khoa học Thống đã tổ chức và triển khai nghiên cứu 128 đề tài khoa học cấp Tổng cục và Cơ sở, trong đó có 47 đề tài cấp Tổng cục Các đề tài đều được đánh giá nghiệm... đạt được những kết quả đáng kể góp phần quan trọng vào việc cải tiến và nâng cao dần hiệu quả các hoạt động nghiên cứu triển khai của Viện Khoa học Thống -Về nghiên cứu khoa học Số lượng các đề tài khoa học đã được thực hiện trong thời kỳ này là 78 đề tài .Trong đó: + Thực hiện hai đề tài khoa học cấp Nhà nước + Thực hiện 35 đề tài khoa học cấp Tổng cục + Thực hiện 41 đề tài cấp cơ sở Nhìn chung... bước đi vào ổn định và có nề nếp, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động chung của Viện Khoa học Thống Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo đã hoàn thành dự thảo một số văn bản về quản lý khoa học trên cơ sở các quy định chung của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường vận dụng vào trong thực tế của Ngành Thống để sử dụng trong hoạt động khoa học của các ngành như các quy trình về xây... dụng thống nhất trong Tổng cục Thống Đã nghiên cứu hoàn chỉnh chức năng và nhiệm vụ cho các phòng và trung tâm trong Viện, kết hợp với việc bố trí phân công cán bộ hợp lý dưới các bộ phận đã nâng cao tính tự chủ trong hoạt động của các bộ phận trong Viện Khoa học Thống Tổ chức hội nghị khoa học thống toàn ngành Thống có sự tham gia của đông đảo cán bộ nghiên cứu và cán bộ nghiệp vụ trong. ..Tháng 2 năm 1980,Tổng cục Thống ra quyết định cho phép Viện xuất bản tờ Thông tin Khoa học Thống Tháng 8 năm 1980,Tổng cục Thóng giao cho Viện chủ trì đề tài cấp nhà nước “Từng bước hoàn thiện và hiện đại hoá hẹ thống thông tin thống Nhà nước năm 2000” Tháng 10 năm 1980,tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Thống toàn quốc lần thứ nhất với trên 50 báo... tác nghiên cứu khoa học; Trong thời kỳ tiến hành đề tài cấp nhà nước 48-05-05 ,Viện được phân công phụ trách hai tiểu ban của đề tài là đảm bảo thông tin và đảm bảo toán học, cán bộ của Viện được huy động vào nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu .Những kết qủa nghiên cứu đã được đưa vào đề án:Từng bước hoàn thiện và hiện đại hoá hệ thống thông tin thống nhà nước Viện Khoa học Thống đã kết hợp với các... trường đại học và một số bộ, ngành có liên quan Tờ Thông tin Khoa học Thống từng bước giới thiệu những vấn đề mới về phương pháp luận thống trên thế giới, những kinh nghiệm thực tiễn trong và ngoài nước, những kết quả nghiên cứu khoa học thống nhằm phục vụ ngày càng nhiều đối tượng khác nhau Ngoài ra, còn tiến hành nhiều hoạt động tư liệu phục vụ cho nghiên cứu và bạn đọc như hệ thống hoá các... bộ trong và ngoài ngành Đồng thời thông qua các hoạt động nghiên cứu triển khai đã góp phần đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ của Viện -Công tác thông tin khoa học Thời kỳ 1981-1985 hoạt động thông tin khoa học thống được đẩy mạnh hơn,tờ Thông tin Khoa học Thống đã cung cấp cho cán bộ trong và ngoài ngành những thông tin về thành tựu khoa học của các nước trên thế giới và các kết quả
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN, KẾT QUẢ MÀ VIỆN KHOA HỌC THỐNG KÊ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NHỮNG NĂM QUA, THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN, KẾT QUẢ MÀ VIỆN KHOA HỌC THỐNG KÊ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NHỮNG NĂM QUA, , Giai đoạn từ 1996 đến nay.