0

Giáo Án Lớp 4 Tuần 3

40 141 0
  • Giáo Án Lớp 4  Tuần 3

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2017, 17:03

Giáo án lớp 4 tuần 3 theo chương trình hiện hành có đầy đủ kỹ năng sống, tư tưởng hồ chí minh, giảm tải, tích hợp.Giáo án đầy đủ và chi tiết các bước dạy, trình bày theo chuẩn văn bản.Giáo án lớp 4 tuần 3 theo chương trình hiện hành có đầy đủ kỹ năng sống, tư tưởng hồ chí minh, giảm tải, tích hợp.Giáo án đầy đủ và chi tiết các bước dạy, trình bày theo chuẩn văn bản. TUN Th hai ngy 18 thỏng 09 nm 2017 ***Bui sỏng*** CHO C TUN -TP C I Mục tiêu Th thm bn - Bit cỏch c lỏ th lu loỏt, ging c th hin s thụng cm vi bn bt hnh b trn l cp mt ba - Hiu tỡnh cm ca ngi vit th: Thng bn, mun chia s au bun cựng bn - Nm c tỏc dng ca phn m v kt th * GDBVMT: Liờn h ý thc BVMT lũ lt gõy thit hi, phải trng cõy bo v mụi trng II Cỏc k nng sng c bn c giỏo dc bi - K nng th hin s cm thụng III.Đồ dùng - Tranh minh ho bi - Bng ph vit cõu cn luyn c III Các hoạt động dạy học A Bi c: - Hai HS c thuc bi: Truyn c nc mỡnh ? Em hiu ý ngha ca hai dũng cui bi nh th no ? B Bi mi: Gii thiu bi: Th thm bn Hng dn luyn c v tỡm hiu bi * Hot ng c lp a Luyn c - Hc sinh c ton bi - Bi chia lm my on? - HS nhn xột, GV cht - HS c ni tip ln + on 1: Chia bun vi bn + on 2: Nhng ngi bn mi nh mỡnh + Ln 1: Sa phỏt õm, ngt ngh t, cõu + on 3: Cũn li sai cho HS - sa li cho HS: l lt, nc l + Ln 2: HS c chỳ gii - Vt qua khú khn tr ngi ? Em hiu khc phc cỳ ngha l g ? + Ln 3: HS c ỳng nhp, ngt hi hp lý cõu di - Hs luyn c theo cp - HS c ni tip ton bi - Gv c mu * Hot ng c lp - c thm on v tr li cõu hi: - Nhng chc l Hng cng t ho/v tm gng dng cm ca ba/ x thõn cu ngi gia dũng nc l b Tỡm hiu bi: Lớ Lng vit th cho Hng ? Lng cú bit bn Hng t trc - Khụng, ch bit c bỏo khụng ? - Lng vit th chia bun vi ? Bn Lng vit th cho bn Hng Hng lm gỡ ? - Ba Hng hi sinh ? Bn Hng b mt mỏt au thng gỡ ? - Hi sinh: Cht vỡ ngha v, vỡ lớ ? Em hiu hi sinh cú ngha l gỡ ? tng cao p ? t cõu vi t hi sinh ? - Cỏc chỳ b i hi sinh vỡ T quc ? Nờu ý chớnh on 1? * GV cht ND on 1chuyn ý - c thm on v tr li cõu hi: Nhng li ng viờn an i ca Lng i vi Hng ? Tỡm nhng cõu cho thy bn Lng Chc l Hng nc l rt thụng cm vi bn Hng ? - Lng khuyn khớnh Hng noi ? Tỡm nhng cõu cho thy bn Lng gng cha vt qua ni au: bit cỏch an i bn Hng ? Mỡnh tin rng ni au ny => Liờn h BVMT: L lt gõy nhiu thit hi cho cuc sụng ngi hn ch l lt, ngi cn tớch cc trng cõy gõy rng, trỏnh phỏ hoi mụi trng thiờn nhiờn ? Nờu ý chớnh on ? * GV cht ni dung, chuyn ý - c thm on 3, tho lun cp ụi phỳt ? Ni bn Lng mi ngi ó lm gỡ ng viờn giỳp ng bo b l lt ? - Lng lm cho Hng yờn tõm: Bờn cnh Hng c mỡnh Tm lũng ca mi ngi i vi ng bo b l lt - Vn ng mi ngi gúp tin ca KNS: Th hin s cm thụng lm vic ngha; gi tin b ng ? B ng cú ngha l gỡ ? - HS c phn m u v phn kt thỳc - B ng: dnh dm, tit kim v tr li cõu hi: ? Nờu tỏc dng ca nhng dũng m v - Dũng m u nờu rừ a im, thi kt ca bi ? gian vit th, cho hi - Dũng cui: Ghi li chỳc, li nhn nh, ký v h tờn ngi vit ? Ni dung bi th hin iu gỡ? * Tỡnh cm ca Lng thng bn, chia s au bun cựng bn gp au thng mt mỏt cuc sng * Hot ng nhúm c Hng dn c din cm: ? Nêu giọng đọc toàn Ging trm bun, chõn thnh, thp ( Bài ngắn cho Hs đọc toàn ging nhng cõu núi v s mt mỏt ) - HS đọc nối tiếp đoạn on : Hng i! ?Nêu cách đọc đoạn nhng ngi bn mi nh mỡnh - Treo bảng phụ viết đoạn cần luyện đọc: + HS đọc - Nêu cách đọc + + Lớp nhận xét + H + HS luyện đọc theo nhóm + Đ đại diện nhóm thi đọc + G+ Lớp nhận xét, bình chọn bạn đọc tốt - Tiêu chí đánh giá : c ỳng bi, ỳng tc cha ? c ngt ngh hi ỳng cha ? c ó din cm cha? GV nhận xét, đánh giá Cng c- dặn dò ? Bc th cho em bit iu gỡ v tỡnh cm ca Lng vi Hng ? ? Em ó bao gi lm vic gỡ giỳp nhng ngi cú hon cnh khú khn cha ? - Nhn xột tit hc Rỳt kinh nghim tit dy: -TON Triu v lp triu (tip) I Mục tiêu Giỳp hc sinh: - Bit c, vit cỏc s n lp triu - Cng c thờm v hng v lp - Cng c cỏch dựng bng thng kờ s liu II.Các hoạt động dạy học A Bi c: - GV ghi s: 370856; 1653; 87506 ? Nờu cỏc s thuc lp no? B Bi mi: a Gii thiu bi: Triu v lp triu * Hot ng c lp b Hng dn hc sinh c v vit s n lp triu - GV trc quan bng hng lp Vit v c s theo bng k sn Lp triu Lp nghỡn - GV c, vit cỏc hng ca s gm trm triu, chc triu, triu, trm nghỡn, chc nghỡn,7 nghỡn, trm, chc, n v : Lp n v Hng Trm triu Hng chc triu Hng Triu Hng Hng Trm nghỡn Chc Hng nghỡn Hng trn Hng chc Ngỡn Hng n V - HS lờn bng vit s, lp vit - Vit s :342 157 413 nhỏp - c s : Ba trm bn mi hai triu mt trm nm - HS c s va vit mi by nghỡn bn trm mi ba + Tỏch s tng lp - GV hng dn cỏch c c + c t trỏi sỏng phi th 123145201 426303670 - HS nờu li cỏch c s 706827300 700506705 - GV vit thờm vi s, yờu cu HS c c Luyn tp: * Hot ng cỏ nhõn Bi 1: Vit v c s theo bng - HS c yờu cu Lp triu - HS vit s bi yờu cu * Chữa bài: - HS đọc Lp n v Hng Trm triu - nhn xột ỳng - sai * GV chốt : c vit s cú nhiu ch s Lp nghỡn Hng chc triu Hng Triu Hng Hng Trm nghỡn Chc Hng nghỡn Hng trn Hng chc Ngỡn Hng n V 0 0 0 0 9 * Hot ng cp ụi Bi 2: c cỏc s sau: ? Bi yờu cu gỡ ? 312 836 ; 57 602 511 ; 351 600 307 - GV ghi cỏc s lờn bng 900 370 200 ; 400 070 192 - HS c s theo cp * Chữa bài: - Nhận xét cách đọc - Giải thích cách làm - Đối chiếu kết ? Nờu cỏch c s cú nhiu ch s ? * GV chốt: cách đọc số có nhiều chữ số * Hot ng cỏ nhõn ? Bi yờu cu gỡ ? Bi 3: Vit cỏc s sau: a.10250214 - HS vit bng, lp vit v b 253564888 theo GV c c 400036105 d 700000231 * Cha bi: - Nhn xột ỳng - sai - HS i v kim tra * GV chốt: Cỏch vit s cú nhiu ch s * Hot ng nhúm ụi - HS c yờu cu ? Bi yờu cu gỡ ? - HS trao i nhúm ụi * Chữa bài: - HS trỡnh by ming ? S trng THCS ? ? S HS tiu hc ? ? S GV THPT ? - HS cha, nhn xột ỳng - sai ? Nờu hng lp c cỏc s cỏc Bi 4: Bng di õy cho bit mt vi s liu v giỏo dc ph thụng: a 9873 b 8350191 c 98714 s * GV chốt: Cng c cỏch c v vit cỏc s Cng c - dặn dò ? Nờu cỏch c s cú nhiu ch s ? Nờu cỏch vit s cú nhiu ch s - Nhn xột tit hc Rỳt kinh nghim tit dy: ***Bui chiu*** KHOA HC Vai trũ ca cht m v cht bộo I Mc tiờu Sau bi hc, HS cú th: - K tờn mt s thc n cha nhiu cht m v mt s thc n cha nhiu cht bộo - Nờu vai trũ ca cht m v cht bộo i vi c th - Xỏc inh c ngun gc ca nhng thc n cha cht m v cha cht bộo * BVMT: HS cú ysy thc bo v mụi trng II dựng dy hc: Hỡnh v 12, 13 SGK III Hot ng dy hc A Bi c: ? Hóy k tờn mt s thc n chỳa nhiu cht bt ng ? ? Nhng thc n cha nhiu cht bt ng cú ngun gc t õu ? ? Nờu vai trũ ca cỏc nhúm thc n cha nhiu cht bt ng ? B Bi mi: a Gii thiu bi: Vai trũ ca cht m v cht bộo b Cỏc hot ng: * Hot ng 1: nhúm ụi * Mc tiờu: - Núi tờn v vai trũ ca thc n cha nhiu cht m - Núi tờn v vai trũ ca thc n cha nhiu cht bộo * Cỏch tin hnh: 1.Tỡm hiu vai trũ ca cht dm v cht bộo - HS quan sỏt hỡnh 12, 13 v tho lun theo nhúm ụi theo cõu hi: - u nnh, tht ln, trng g, tụm, tht ? Nờu tờn cỏc thc n cha nhiu cht bũ, u h lan m v cht bộo ? ? K tờn nhng loi thc n cha - M ln, du thc vt, vng, lc, da nhiu cht m , bộo m em thớch n ? - Cht m giỳp xõy dng v i mi ? Ti hng ngy chỳng ta cn n c th thc n cha nhiu cht m? - Cht bộo giu nng lng v giỳp c ? Nờu vai trũ ca thc n cha nhiu th hp th cỏc vi - ta - cht bộo => Kt lun: Mc bn cn bit SGK * Hot ng 2: cỏ nhõn Xỏc nh ngun gc ca cỏc thc * Mc tiờu: Phõn loi cỏc thc n n cha nhiu cht m v cht bộo cha nhiu cht m v cht bộo cú ngun gc t thc vt v ng vt * Cỏch tin hnh: - Giỏo viờn phỏt phiu hc - Hc sinh lm cỏ nhõn - Trỡnh by kt qu trc lp: ? Thc n cha nhiu cht m (cht - Cú ngun gc t ng vt v thc vt bộo) cú ngun gc t õu ? => Kt lun: Cỏc thc n cha nhiu cht m v cht bộo cú ngun gc t ng vt v thc vt Củng cố - dặn dò ? K mt s thc n cha nhiu cht m v cht bộo ? ? Nờu vai trũ ca cht m v cht bộo i vi c th ngi ? - Nhn xột tit hc Rỳt kinh nghim tit dy: LCH S Nớc Văn Lang I Mục tiêu Sau học, HS nắm đợc: - Nớc Văn Lang nhà nớc Việt Nam, đời cách 700 năm trớc Công nguyên - Mô tả sơ lợc tổ chức xã hội thời Hùng Vơng - Biết số tập tục ngời Lạc Việt II Đồ dùng - Tranh sách giáo khoa III Các hoạt động dạy học Giới thiệu Nội dung * Hoạt động 1: Cả lớp Giới thiệu nớc Văn - GV treo đồ trục thời Lang gian 700 TCN CN 2009 ? Nêu quy ớc trục thời gian - Năm năm CN - Bên trái TCN - Bên phải SCN ? Nớc Văn Lang đời vào thời - Năm 700 TCN gian ? Nêu địa phận nớc Văn - Bắc Bắc trung ngày Lang - Kinh đô: Phong Châu (Phú ? Kể tên tầng lớp xã hội thời Thọ) Văn Lang - Giải nghĩa: lạc hầu, lạc tớng - Vua -> Lạc hầu, lạc tớng -> Lạc * GV chốt: dân -> Nô tì * Hoạt động 2: Nhóm Đời sống vật chất tinh - HS đọc thầm phần lại, thần ngời Lạc Việt hoàn thành bảng thống kê - Sản xuất: Trồng lúa, khoai, ăn quả, ơm tơ, dệt vải, đúc đồng - Ăn uống: cơm, xôi, bánh chng, rợu - Mặc trang điểm: phụ nữ * GV chốt: + Đời sống tinh đeo trang sức bàng đồng, búi thần, vật chất phong phú, hoà tóc, ăn trầu, nhuộm hợp với thiên nhiên - Lễ hội: vui chơi, nhảy múa + Có tục lệ sau ngày mùa ngời Việt trì đến ngày nh: ăn trầu, vấn khăn => Nớc Văn Lang tồn qua 18 đời vua Hùng * Ghi nhớ: sgk/13 Củng cố- dặn dò - Giáo dục lòng tự hào truyền thống dân tộc - VN: Học Rỳt kinh nghim tit dy: O C Vt khú hc I Mục tiêu Hc xong bi ny, HS cú kh nng: Nhn thc c mi ngi u cú th gp khú khn cuc sng, hc Cn phi cú quyt tõm v tỡm cỏch vt qua khú khn II Cỏc k nng sng c bn c giỏo dc bi - K nng lp k hoch, vt khú hc III.Đồ dùng - Cỏc mu chuyn, tm gng vt khú hc - Bng ph III Các hoạt động dạy học A Bài c: Th no l trung thc hc tp? B Bài mi: a Gii thiu bi: Vt khú hc b.Ni dung: * Hot ng 1: C lp Tỡm hiu ni dung * Mc tiờu: HS hiu c ni dung cõu chuyn * Cỏch tin hnh - GV k chuyn: Mt hc sinh nghốo vt khú - HS túm tt li cõu chuyn * Hot ng 2: Tho lun cp ụi * Mc tiờu: HS hiu c ni dung cõu chuyn Vt khú hc - Nh nghốo b m au m luụn, nh * Cỏch tin hnh xa ? Tho ó gp khú khn gỡ ? - Vn c n trng va hc va lm ? Tho ó khc phc khú khn ntn ? - Hc tt, kt qu cao, giỳp nhng ? Kt qu hc ca bn sao? bn khú khn hn ? Trc nhng khú khn hc - Khụng, Tho khc phc v tip tc Tho cú chu bú tay b hc hay khụng ? i hc ? Nu bn Tho khụng khc phc khú - Bn cú th b hc khn thỡ chuyn gỡ s sy ra? - Tỡm cỏch khc phc khú khn ? Trong cuc sng mi ngi u cú khú khn riờng, gp khú khn hc chỳng ta phi lm gỡ ? KNS: Th hin s cm thụng => GV cht: hc tt chỳng ta cn c gng kiờn trỡ vt qua nhng khú khn Tc ng cú cõu: Cú cụng mi st * Hot ng 3: Lm vic cỏ nhõn - HS lm bi - Vi HS trỡnh by nờu lý chn => GV kt lun: a, b, c, l cỏch gii quyt tớch cc tip tc hc Ghi nh: (SGK) Bi 1: (í ỳng: a, b, c, ) Cng c- dặn dò ? Qua bi ngy hụm chỳng ta rỳt c iu gỡ ? -> Phi bit khc phc khú khn lờn - Nhn xột tit hc - Nhc HS chun b bi 3, (SGK) cho tit sau Rỳt kinh nghim tit dy: -Th ba ngy 19 thỏng 09 nm 2017 ***Bui sỏng*** M NHC ( Giỏo viờn chuyờn trỏch son + ging ) TING ANH ( Giỏo viờn chuyờn trỏch son + ging ) TH DC ( Giỏo viờn chuyờn trỏch son + ging ) ***Bui chiu*** TING ANH ( Giỏo viờn chuyờn trỏch son + ging ) TP C Ngi n xin I Mc tiờu - Nhn xột S 100 1001 ? Hai s t nhiờn liờn tip hn kộm bao nhiờu n v ? ? Mun tỡm s lin trc (lin sau) ca mt s ta lm ntn? * GV cht: Cỏch tỡm s lin trc hoc lin sau ca mt s * Hot ng cỏ nhõn Bi ? Bi yờu cu gỡ ? 11 12 - HS lm bng - Lp lm v 1001 1002 * Cha bi: ? Bt s t nhiờn bt k c s t nhiờn nh th no vi nú ? - Nhn xột S - i v cha bi * GV cht: tng t bi * Hot ng nhúm T chc trũ chi, chia i, HS/i - Thi tip sc - GV ph bin lut chi - T chc chi ỏnh giỏ: S; thi gian; trỡnh by - GV ỏnh giỏ, tuyờn dng * GV cht: Cỏch tỡm s lin trc, lin sau 1000 1001 999 1000 9999 10000 Bi Vit s thớch hp vo ụ trng cú ba s t nhiờn liờn tip: a) ; ; b) 86 ; 87; 88 c) 896 ; 897 ; 898 d) ; 10; 11 e) 99 ; 100 ; 101 g) 9998 ; 9999; 10000 * Hot ng cỏ nhõn Bi ? Bi yờu cu gỡ ? Vit s thớch hp vo ch chm: - HS lm bng, lp lm v a) 909 ; 910 ; 911 ; 912 ; 913 ; 914 * Cha bi: b) ; ; ; ; ; 10 ; 12 ; 14 ? Em hiu th no l dóy s t nhiờn ? c) ; ; ; ; 9; 11 ; 13 ; 15 - Nhn xột S * GV cht: c im v cỏch nhn bit dóy s t nhiờn Cng c- dn dũ: ? Em hiu th no l dóy s t nhiờn ? ? Dóy s t nhiờn cú c im gỡ ? - GV tng kt ni dung bi, nhn xột gi hc, giao bi v nh Rỳt kinh nghim tit dy: -K THUT Ct vi theo ng vch du I Mc tiờu - HS bit cỏch vch du trờn vi v ct vi theo ng vch du - Vch c ng vch du trờn vi v ct theo ng vch du - Giỏo dc ý thc an ton lao ng II dựng dy hc Vi, phn, kộo, thc III Hot ng dy hc A Bi c: Kim tra dựng hc B Bi mi: Gii thiu bi: Ct vi theo ng vch du Cỏc hot ng: a) Hot ng 1: Hng dn hc sinh quan sỏt mu - Y//c HS quan sỏt hỡnh v SGK v TLCH: ? Nhn xột hỡnh dng ca cỏc ng vch - Thng cong du? ? Nờu tỏc dng ca vic vch du trờn vi? - ct c chớnh xỏc ? Nờu cỏc bc ct vi theo ng vch du? - Vch du trờn vi - Ct theo ng ó vch - Nhn xột, kt lun: Vch du thc hin trc ct may b) Hot ng 2: Hng dn thao tỏc k thut - Y/c HS quan sỏt h1- SGK+c SGK, TLCH: 1.Vch du trờn vi: ? Nờu cỏch vch du ng thng, ng a/ Vch du ng thng cong? - t mnh vi lờn bn, vut phng - GV ớnh vi lờn bng - ỏnh du hai im theo di cn ct - Ni im theo cnh thng ca thc - Lu ý trc k phi vut thng vi b/ Vch du ng cong - t vi, vut phng - V ng cong ó nh - Y/c HS quan sỏt H2a, 2b SGK Ct theo ng vch du: ? Nờu cỏch ct vi theo ng vch du? - Tỡ kộo lờn bn ct - Hai HS c ghi nh - M rng hai li kộo, lun li kộo nh xung mt vi - Khi ct tay trỏi cm vi nõng nh lờn - a kộo ct theo ng k c) Hot ng 3: Thc hnh vch du v ct: - Gv a yờu cu: + Vch hai ng thng hai ng cong di - HS thc hnh vch phn 15cm, cỏch 3cm + Ct theo ng ó vch - Ct theo ng ó vch + Thi gian : 10 d) Hot ng 4: ỏnh giỏ kt qu: - GV nờu tiờu chun ỏnh giỏ: + K, v c ng du thng, cong, + Ct theo ỳng ng vch du + ng ct khụng mp mụ, rng ca + Hon thnh thi gian ỳng quy nh - HS t ỏnh giỏ sn phm ca mỡnh - GV nhn xột ỏnh giỏ theo mc: Hon thnh v cha hon thnh Cng c: - GV nhn xột tit hc - Chun b bi: Khõu thng Rỳt kinh nghim tit dy: ***Bui chiu*** TP LM VN K li li núi, ý ngh ca nhõn vt I Mc tiờu - Nm c tỏc dng ca vic dựng li núi v ý ngha ca nhõn vt khc ho tớnh cỏch ca nhõn vt, núi lờn ý ngha cõu chuyn - Bc u bit k li li núi, ý ngha ca nhõn vt bi k chuyn theo hai cỏch trc tip v giỏn tip II dựng dy hc III Hot ng dy hc A Bi c: Nhc li ghi nh ca tit trc ? B Bi mi: Gii thiu bi: Nờu mc ớch yờu cu Ni dung a Nhn xột * Hot ng c lp Bi 1, - HS nờu yờu cu - Nhng cõu ghi li ý ngh ca cu bộ: - HS lm cỏ nhõn vo VBT, HS lm bng + Chao ụi! Cnh nghốo no! - Cha bi: + C tụi na, ụng lóo - Cõu ghi li li núi ca cu bộ: + ễng ng gin chỏu cho ụng c => Li núi, ý ngh ca cu cho thy cu l mt ngi nhõn hu, giu lũng trc n, thng ngi * Hot ng c lp Bi - HS c yờu cu - C1: Tỏc gi dn trc tip, nguyờn li ca ụng lóo Do ú cỏc t xng hụ l t - Hai HS c hai cỏch k xng hụ ca chớnh ụng lóo vi cu (chỏu ? Li núi, ý ngh ca ụng lóo n xin lóo) hai cỏch k ó cho cú gỡ khỏc ? - C2: Tỏc gi (nhõn vt xng tụi) thut li - GV cht ni dung giỏn tip li ca ụng lóo Ngi k xng tụi gi ngi n xin l ụng lóo - HS c bi nh => Ghi nh - Cho HS ly vớ d b Luyn tp: * Hot ng cỏ nhõn Bi - HS nờu yờu cu - GV hng hc sinh lm bi - Li núi giỏn tip: b súi ui - HS c thm on v trỡnh by - Li núi trc tip: cũn t, theo t kt qu * Hot ng cỏ nhõn Bi - HS nờu yờu cu - Chuyn thnh li dn trc tip: - Giỏo viờn hng dn hc sinh lm -> Vua nhỡn thy ming tru tờm rt bi khộo lộo, hi b bỏn hng nc: + Xỏc nh rừ li núi ca ? Ai núi - Xin c cho bit ó tờm tru ny? vi ? -> B lóo tõu: + Cỏch thay i t xng hụ, du - Tõu b h, tru chớnh b tờm y ngoc kộp ! - Vua khụng tin, gng hi mói, b lóo nh núi tht: - Tha, ú l tru gỏi gi tờm * Hot ng cỏ nhõn Bi - HS nờu yờu cu - GV hng dn HS nm yờu cu bi - HS lm mu - Bỏc th hi Hoố l cu cú thớch lm th xõy khụng - Hoố ỏp rng Hoố thớch lm - HS lm bi cỏ nhõn - Nhn xột, cha bi Cng c - dn dũ ? Tỏc dng ca vic dựng li núi v ý ngha ca nhõn vt - Nhn xột tit hc Rỳt kinh nghim tit dy: -KHOA HC Vai trũ ca Vi-ta-min cht khoỏng v cht x I Mc tiờu Sau bi hc, hc sinh cú th: - Núi tờn v vai trũ ca cỏc thc n cú cha nhiu vi ta min, cht khoỏng, cht x - Xỏc nh ngun gc ca nhúm thc n cha vi ta min, cht khoỏng, cht x II dựng dy hc - Hỡnh sgk III Hot ng dy hc A Bi c: ? Nờu tờn mt s thc n cha nhiu cht m v nờu tỏc dng ca cht m i vi c th ? ? Nờu tờn mt s thc n cha nhiu cht bộo v nờu tỏc dng ca cht bộo i vi c th ? B Bi mi: Gii thiu bi: Cỏc hot ng: a Hot ng 1: * Mc tiờu: Trũ chi thi k li tờn cỏc thc n cú cha nhiu vi ta min, cht khoỏng, cht x - K tờn mt s thc n cú cha nhiu vi ta min, cht khoỏng, cht x - Nhn ngun gc ca nhúm thc n cha vi ta min, cht khoỏng, cht x * Cỏch tin hnh: - GV chia lp thnh nhúm, cỏc nhúm lm bi Tờn n thc Cha Cha vi - ta - cht khoỏng Go Cha cht x Ngun gc x TV - T chc trũ chi: lm nhanh lm ỳng Sa x x V - Cỏc nhúm c bi lm ca nhúm mỡnh Trng x x V Ci bp x x x TV C chua x x x TV - Nhn xột, cht li gii ỳng b Hot ng 2: * Mc tiờu: Nờu c vai trũ ca vi ta min, cht khoỏng, cht x 2.Tho lun v vai trũ ca vi ta min, cht khoỏng, cht x * Cỏch tin hnh: - Chia lp thnh cỏc nhúm nh, cỏc nhúm tho lun v vai trũ ca vi ta min, cht khoỏng, cht x - Nhúm + 2: Nờu vai trũ ca via ta A i vi c th - Nhúm + 4: Nờu vai trũ ca cht khoỏng i vi c th - Nhúm + 6: Nờu vai trũ ca cht x v nc i - i din cỏc nhúm bỏo vi c th cỏo kt qu - Nhn xột, b sung * Kt lun: Mc bn cn bit, vi HS c li Cng c- dn dũ: ? Nờu vai trũ ca via ta A ,cht khoỏng , cht x , i vi c th - Nhn xột tit hc Rỳt kinh nghim tit dy: -TH DC Đi vòng phải, vòng trái, đứng lại Trò chơi: Chạy i chỗ I Mục tiêu - Củng cố nâng cao kĩ thuật động tác quay sau Yêu cầu với động tác, với lệnh - Học động tác mới: Đi vòng phải, vòng trái, đứng lại Yêu cầu HS nhận biết hớng vòng, làm quen với kĩ thuật động tác - Trò chơi: Bịt mắt bắt dê Yêu cầu: Rèn luyện nâng cao tập trung ý khả định hớng cho HS, chơi luật, hào hứng nhiệt tình II Địa điểm, phơng tiện - Địa điểm: sân trờng - Phơng tiện: còi, khăn III Nội dung phơng pháp Nội dung A Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung - Cho HS chơi: Làm theo lệnh T.lợng 10 phút Phơng pháp *********************** *********************** *********************** LT 20 GV B Phần phút Đội hình đội ngũ *********************** *********************** *********************** - Ôn quay sau + GV điều khiển lớp tập + Chia tổ tập luyện - Học động tác vòng phải, vòng trái, đứng lại *********************** + GV làm mẫu giải thích động tác + Cả lớp tập sau chia tổ tập luyện => GV quan sát, sửa lỗi cho HS Trò chơi: Chạy chỗ - GV tập hợp đội hình, nêu tên trò chơi - GV giải thích luật chơi - GV quan sát, nhận xét, biểu dơng HS hoàn thành vai chơi phút C Phần kết thúc - HS chạy thờng vòng quanh sân thành vòng tròn - Làm động tác thả lỏng - VN: tập vòng phải, vòng trái Rỳt kinh nghim tit dy: -Th sỏu ngy 22 thỏng 09 nm 2017 ***Bui sỏng*** CHNH T Chỏu nghe cõu chuyn ca b I Mc tiờu - Nghe vit li ỳng chớnh t bi th: Chỏu nghe cõu chuyn ca b Bit trỡnh by ỳng, p cỏc dũng th lc bỏt v cỏc kh th - Luyn vit ỳng cỏc ting cú õm u hoc d ln (Ch/Tr, du hi chm, du ngó) - Giỏo dc tỡnh yờu gia ỡnh II Hot ng dy hc A Bi c: Hc sinh vit cỏc t bt u bng: X/S B Bi mi: a Gii thiu bi: Nờu mc ớch yờu cu b Hng dn hc sinh nghe vit: - Giỏo viờn c bi th - Chỏu nghe cõu chuyn ca b - Mt HS c bi th ? Nờu ni dung bi th ? - Bi th núi v tỡnh thng ca hai b chỏu dnh cho mt c gi b ln n mc khụng bit c ng v nh mỡnh - C lp c thm, gch chõn nhng t - Trc, sau, lm, lng, li, rng rng thng vit sai - Giỏo viờn hng dn vit ? Nờu cỏch trỡnh by bi th lc bỏt ? - Cõu lựi vo hai ụ, cõu lựi vo mt ụ - Giỏo viờn c hc sinh vit - Giỏo viờn dc hc sinh soỏt bi - Giỏo viờn chm bi, nhn xột chung c Hng dn lm bi tp: Bi 2a: - HS c yờu cu - Tre khụng chu, ng chin u - HS lm bi cỏ nhõn - on ca ngi cõy tre thng thn, bt khut, l bn ca ngi - Mt HS c ton bi lm nhn xột ? Nờu ý ngha ca bi? d Cng c- dn dũ : - H thng kin thc bi; - Nhn xột tit hc Rỳt kinh nghim tit dy: TP LM VN Vit th I Mc tiờu - HS nm chc hn mc ớch ca vic vit th, ni dung c bn v kt cõu thụng thng ca mt bc th - Bit dng kin thc vit mt bc th thm hi, trao i thụng tin II Cỏc k nng sng c bn c giỏo dc bi - ng x lch s giao tip - Tỡm kim v x ly thụng tin - T sỏng to III dựng dy hc VI Hot ng dy hc A Bi c: ? Cú my cỏch ghi li núi, ý ngh ca nhõn vt ? Cho vớ d ? B Bi mi: Gii thiu bi: Phn nhn xột: * Hot ng c lp Bi - Mt HS c bi: Th thm bn - chia bun cựng Hng vỡ gia ỡnh ? Bn Lng vit th cho bn Hng Hng va b trn l lt gõy au thng v mt mỏt ln lm gỡ ? ? Ngi ta thng vit th lm gỡ - thm hi thụng bỏo tin tc cho ? thc hin mc ớch trờn, mt bc th cn cú ni dung gỡ ? - Mt bc th cn cú cỏc ni dung sau: + Nờu lớ do, mc ớch vit th + Thm hi tỡnh hỡnh ca ngi nhn th + Thụng bỏo tỡnh hỡnh ca ngi vit th + Nờu ý kin cn trao i hoc by t tỡnh cm vi ngi nhn th ? Qua bc th em ó c em thy - u th: Ghi a ch, thi gian vit mt bc th thng m u v kt th, li tha gi thỳc nh th no ? - Cui th: Ghi li chỳc, li cm n, hn ca ngi vit th KNS: Tỡm kim v x ly thụng tin Phn ghi nh: Hs c ghi nh Phn luyn tp: * Hot ng cỏ nhõn Bi - HS c - HS xỏc nh yờu cu (GV gch chõn nhng t cn chỳ ý) - Mt bn trng khỏc ? bi yờu cu em vit th thm ? - Hi thm v k cho bn nghe tỡnh ? Mc ớch vit th lm gỡ ? hỡnh lp v trng em hin - Bn, cu, t, mỡnh ? Th cho bn cựng tui cn xng hụ nh th no? - Sc kho, hc hnh trng mi, ? Cn hi thm bn nhng gỡ? tỡnh hỡnh gia ỡnh, s thớch ca bn ? Cn k cho bn nghe nhng gỡ? - Sc kho, vic hc hnh trng, sinh hot, vui chi, cụ giỏo, bn bố - Chỳc bn kho, hn gp li ? Nờn chỳc bn, hn vi bn iu gỡ ? - HS thc hnh vit th - Nhiu HS c bi vit Cng c-dn dũ: ? Nờu li b cc mt bc th - VN: Xem lại Rỳt kinh nghim tit dy: TON Vit s t nhiờn h thp phõn I Mục tiêu - Giỳp HS h thng húa mt s hiu bit ban u v c im ca h thp phõn, s dng 10 ký hiu ch s vit s h thp phõn - Nm c giỏ tr ca ch s ph thuc vo v trớ ca ch s ú mt s c th - Hc sinh dng tt quỏ trỡnh lm bi II Đồ dùng - GV: bng ph vit sn ni dung bi III Các hoạt động dạy học A Bi c: Hai HS lờn bng in du > , < , = a) 12345 < 13452 4579 < 12000 b) 56789 < 56798 7000 + 879 = 7879 B Bi mi: Gii thiu bi: Nội dung * Hot ng c lp - GV vit bi lờn bng - HS lờn bng, lp lm nhỏp - Trong h thp phõn c 10 n v hng to thnh my n v hng trờn lin tip nú ? => Chớnh vỡ th ta gi õy l h thp phõn - HS ni tip nhc li - c im ca h thp phõn 10 n v = chc 10 chc = trm 10 trm = nghỡn 10 nghỡn = chc nghỡn 10 chc nghỡn = trm nghỡn n v Ta gi l h thp phõn vỡ c 10 n v mt hng li to thnh n v hng trờn lin nú - Cỏch vit s h thp phõn ? H thp phõn cú bao nhiờu ch s ? - 10 ch s: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ú l nhng ch s no ? - Hóy s dng cỏc s trờn vit cỏc s sau: - HS vit bng, lp vit nhỏp + Chớn trm chớn mi chớn 999 + Hai nghỡn khụng trm linh nm 2005 + Sỏu trm tỏm mi lm triu bn trm linh hai nghỡn by trm chớn 685 402 793 mi ba ? Hóy nờu giỏ tr cỏc ch s s 999 ? T phi sang trỏi ln lt l: 9, 90, 900 => GV: Cựng ch s nhng v trớ khỏc s 999 nờn giỏ tr ca chỳng l khỏc Vy: giỏ tr ca mi ch s s ph thuc vo v trớ ca nú s ú * Hot ng cỏ nhõn - HS c yờu cu - Trc quan bi 1, phõn tớch mu - HS lm bng, lp lm SGK * Cha bài: - Nhn xột: S - i v KT * GV chốt: Cỏch vit s v giỏ tr ca cỏc ch s b Luyn Bi c s Vit s Tỏm mi nghỡn by trm mi hai 80 712 Nm nghỡn tỏm trm sỏu mi t 864 Hai nghỡn khụng trm hai mi 020 Nm mi lm nghỡn nm trm 55 500 Chớn triu nm trm linh chớn 000 509 S gm cú chc nghỡn, trm, chc, n v nghỡn, trm, chc, n v nghỡn, trm, chc, n v chc nghỡn, nghỡn, trm, chc, n v triu, trm, n v Bi Vit mi s sau thnh tng (theo mu) Mu : 387 = 300 + 80 + 873 = 800 + 70 + 738 = 4000 + 700 + 30 + 10 837 = 10000 + 800 + 30 + * Hot ng cỏ nhõn ? Bi yờu cu gỡ ? - GV phõn tớch mu - 1HS lm bng, lp lm cỏ nhõn * Cha bài: - Nhn xột: S ? Nờu giỏ tr ca cỏc ch s ? - i chiu bi * GV chốt: Giỏ tr ca cỏc ch s Bi Ghi giỏ tr ca ch s mi s bng s sau (theo mu) * Hot ng c lp ? Bi yờu cu gỡ ? - HS trỡnh by ming * Cha bài: - Nhn xột: S - i v KT * GV chốt: Giỏ tr ca mi ch s ph thuc vo v trớ ca nú s ú S 582 500 50 500 45 57 561 Giỏ tr ca ch s 5842769 5000000 Cng c - dn dũ: ? Giỏ tr ca mi ch s ph thuc vo õu ? - GV tng kt ni dung ton bi; nhn xột gi hc - Hng dn HS hc nh: lm bi v bi Rỳt kinh nghim tit dy: Sinh Hoạt NHậN XéT TUầN I MụC TIÊU - Giúp HS nhận thấy đợc u khuyết điểm cá nhân, tổ lớp tuần, đánh giá xếp loại thi đua - HS nắm đợc công việc phơng hớng tuần II TIếN hành SINH HOạT Lớp trởng điều khiển - Lớp trởng ổn định tổ chức lớp - Tổ trởng tổ lần lợt lên báo cáo - Lớp phó báo cáo hoạt động học tập, - Cá nhân phát biểu ý kiến - Lớp trởng nhận xét * Tổng kết thi đua tuần qua GV chủ nhiệm nhận xét, dặn dò - Nề nếp : - Học tập : - Tuyên dơng HS có nhiều tiến tuần qua : Phơng hớng tuần sau + Tiếp tục trì tốt nề nếp + Thực trồng chăm sóc vờn cây, hoàn thành kế hoạch nhỏ + Học chơng trình tuần Rút kinh nghiệm tiết dạy : - ... - Vit s : 34 2 157 41 3 nhỏp - c s : Ba trm bn mi hai triu mt trm nm - HS c s va vit mi by nghỡn bn trm mi ba + Tỏch s tng lp - GV hng dn cỏch c c + c t trỏi sỏng phi th 1 23 145 201 42 630 3670 - HS... Cha bi: - Nhn xột ỳng sai - Gii thớch cỏch lm Bi 2: Vit s a 5760 34 2 b 5706 34 2 c 50076 34 2 d 576 34 0 02 ? Nờu cỏch vit s - HS đọc to, lớp soát ? Quan sỏt phn a, hng no khụng c nhc n? GV: Khi vit s... HS va c A, 35 627 44 9 va nờu giỏ tr ca ch s 3, ch s Mu : mi s a ,35 627 44 9c l: Ba mi nm triu - HS lm bng, lp lm v sỏu trm hai mi by nghỡn bn trm * Cha bi: bn mi chin Giỏ tr ch s l :30 + Nhn xột
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo Án Lớp 4 Tuần 3, Giáo Án Lớp 4 Tuần 3,

Hình ảnh liên quan

- GV treo bảng phụ - Giáo Án Lớp 4  Tuần 3

treo.

bảng phụ Xem tại trang 13 của tài liệu.
1. Đội hình đội ngũ - Giáo Án Lớp 4  Tuần 3

1..

Đội hình đội ngũ Xem tại trang 33 của tài liệu.