0

PHÂN TÍCH báo cáo LUÂN CHUYỂN TIỀN

42 506 0
 • PHÂN TÍCH báo cáo LUÂN CHUYỂN TIỀN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2017, 21:53

PHÂN TÍCH BÁO CÁO LUÂN CHUYỂN TIỀN Nội dung chuyên đề Dòng tiền ròng Lợi nhuận Hình thành báo cáo luân chuyển tiền Phân tích báo cáo luân chuyển tiền Mục tiêu chuyên đề Sau kết thúc chuyên đề, học viên sẽ:      Hiểu rõ khác biệt khái niệm dòng tiền ròng lợi nhuận ròng (lợi nhuận sau thuế) Phân biệt khái niệm then chốt: dòng tiền từ hoạt động, dòng tiền từ hoạt động vận hành, … Hiểu rõ kết cấu thiết lập báo cáo luân chuyển tiền dạng đơn giản Đọc phân tích tỉ số liên quan đến dòng tiền Phân biệt khác tỉ số phân tích dòng tiền với tỉ số phân tích báo cáo kết kinh doanh bảng cân đối Dòng tiền Lợi nhuận Tiền, Dòng tiền Lợi nhuận (Cash, Cash Flows and Net Profit)   Tiền (cash) số thời điểm, phần tài sản lưu động, định mức được; Dòng tiền (cash flows) số thời kỳ (Tổng) Dòng Dòng tiền (ròng) = tiền vào  – (Tổng) Dòng tiền Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí Tiền (Cash) Tiền hiểu loại tài sản lưu động mua tài sản khác CASH bao gồm:  Cash on hand  Cash in the bank  Cash equivalents Ý nghĩa tiền    Làm trôi chảy hoạt động kinh doanh (giao dịch) Thiếu hụt tiền nguyên nhân dẫn đến ngưng trệ kinh doanh Dùng cho đầu dự phòng Tiền tài sản không sinh lời (non-earnings asset) tốn chi phí hội chi phí tạo tiền  Chi phí hội: Lợi ích không đưa tiền vào kinh doanh  Chi phí tạo tiền:  Nếu giữ tiền dạng chứng khoán khả hoán (marketable securities), chi phí tạo tiền phí giao dịch  Nếu vay tiền ngân hàng: chi phí tạo tiền chi phí để vay tiền VD dòng tiền (ròng) lợi nhuận     Giả sử sau nhiều năm làm việc, bạn tiết kiệm số tiền muốn sử dụng vào hoạt động kinh doanh Chẳng hạn, bạn mua ô-tô du lịch giá 30.000 USD đem cho thuê hàng năm Người thuê việc chịu toàn chi phí nhiên liệu, dầu nhờn khoản phí, lệ phí trả cho bạn 18000 USD năm Về phía mình, bạn phải trả khoản sau:     Đãi ngộ tài xế: Bảo trì, bảo dưỡng, gara: Bảo hiểm, giám định: Chi phí khác: 4000 USD 2000 USD 700 USD 300 USD VD dòng tiền (ròng) lợi nhuận Bảng tính kết kinh doanh Khấu hao năm Khấu hao năm Doanh thu CP, chưa kể KH Khấu hao LN trước lãi & thuế Lãi vay LN trước thuế Thuế TN (30%) LN sau thuế VD dòng tiền (ròng) lợi nhuận Bảng tính dòng tiền ròng Khấu hao năm Khấu hao năm Dòng tiền vào Dòng tiền ra: - CP, chưa kể KH - Lãi vay - Thuế Dòng tiền ròng Vậy, bạn chọn khấu hao năm hay năm bạn chọn dòng tiền hay lợi nhuận? 10 Ba nhóm tiêu phân tích TÍNH THANH KHOẢN  TÍNH SẴN CÓ CỦA DÒNG TIỀN CHO ĐẦU TƯ  CHẤT LƯỢNG DÒNG TIỀN  28 Phân tích tính khoản  Khả đảm bảo nợ lưu động (Short-term Debt Coverage) Phản ánh mức độ toán khoản nợ ngắn hạn từ lượng tiền thặng dư hoạt động vận hành sinh [Số thời kỳ] Dòng tiền ròng từ hoạt động vận Khả đảm = hành bảo nợ lưu động Nợ lưu động bq  Tỉ số toán cổ tức (Dividend Coverage) Dòng tiền ròng từ hoạt động vận Tỷ số toán = hành cổ tức Cổ tức tiền  Khả trả lãi vay Tỉ số dòng tiền (Cash Flow Ratio)  29 Tỉ số đảm bảo nợ lưu động toán cổ tức Cty GP  Tỉ số đảm bảo nợ lưu động: 25,4 = 150 + 256,6 = 12,5% Dòng tiền ròng từ hoạt động vận hành toán 12,5% nợ lưu động  TỉTỉ sốsố nàythanh khác tỉtoán số toán cổ tức: thời điểm nào? = 25,4 / 10 = 2,54 30 Câu hỏi  Bạn có nhận xét tăng lên của:  Tỉ số (thanh toán) thời  Khả đảm bảo nợ lưu động từ CFO ? 31 Tỷ số dòng tiền (Cash Flow Ratio) • Đối với doanh nghiệp, tốt có nhiều tiền đổ vào tiền chi • Tỉ số dòng tiền phản ánh tương quan luồng tiền đổ vào luồng tiền • Phải thu tồn kho luồng tiền đổ vào (hoặc tạo luồng tiền vào) doanh nghiệp Phải trả nợ lương, nợ thuế hút tiền ngắn hạn Phải thu + Tồn kho = Tài sản lưu động – Tiền Phải trả + Nợ lương, thuế = Nợ lưu động – Vay ngắn hạn 32 Tỉ số dòng tiền (cash flow ratio) Thông thường, tỉ số dòng tiền xác định sau: Tỉ số dòng tiền Tài sản lưu động – Tiền Nợ lưu động – Vay ngắn hạn Tỉ số < 1: Luồng tiền đổ vào < Luồng tiền Không an toàn, tiết kiệm chi phí (chi phí liên quan đến Tồn kho chi phí liên quan đến khoản Phải thu) sử dụng tiền người khác nhiều 33 Cash Flow Ratio Công ty X, năm tài … Tiền tài sản tương đương tiền Tài sản lưu động Nợ vay ngắn hạn Nợ lưu động = = = = 11,8 tỉ đ 17,8 tỉ đ 0,2 tỉ đ 7,1 tỉ đ Cash Flow Ratio: (17,8 – 11,8) = (7,1 – 0,2) 0,87 Cash Flow Ratio = 0,87 = 87%: Trong kỳ, dòng tiền đổ vào 87% dòng tiền phải toán cho khoản nợ lưu động 34 Phân tích dòng tiền cho đầu tư  Khả đầu tư không kể tài trợ: = CFO CFI Ý nghĩa: dòng tiền từ hoạt động vận hành có đủ đảm bảo để đầu tư không?  Khả đầu tư kể tài trợ (CFO + CFF) CFI CFO: Dòng tiền từ hoạt động vận hành CFI: Dòng tiền từ hoạt động đầu tư 35 CFF: Dòng tiền từ hoạt động tài trợ Free-Cash Flow Free Cash Flow = Dòng tiền ròng từ hoạt động vận hành (CFO) − Capital Expenditure: Lượng tiền chi đầu tư TSCĐ, chia cổ tức vả trả gốc nợ dài hạn FCF cho thấy khả tạo tiền doanh nghiệp sau dành lượng tiền cần thiết kỳ cho việc trì mở rộng khối tài sản khung phát triển bền vững, mà không làm tổn hại hoạt động thường xuyên   FCF cho phép doanh nghiệp theo đuổi hội gia tăng giá trị cho cổ đông (Thiếu tiền, có khó khăn việc phát triển sản phẩm mới, mua sắm tài sản cố định, chia cổ tức, đầu giảm nợ) 36 Phân tích chất lượng dòng tiền VD cách tính Cash Margin Intel 31 tháng 12 năm 200…, (tỉ USD) X1 Lợi nhuận ròng 7,314 X2 X3 6,068 6,945 Tiền mặt ròng từ hoạt 11,335 động kinh doanh (CFO) 9,191 10,008 Chi mua máy móc, thiết bị (3,403) TSCĐ khác (3,557) (4,501) Năm X1, Intel chi 3,4 tỉ USD mua sắm tài sản kinh doanh có lượng tiền ròng sinh từ hoạt động kinh doanh (CFO) 11,335 tỉ USD Như Dòng tiền tự (Free Cash Flow) giải phóng 7,9 tỉ USD, lớn so với lợi nhuận ròng Nếu doanh thu năm X1 Intel 29,4 tỉ USD so Dòng tiền tự với doanh thu ta có Cash Margin 26,9% 38 Ví dụ (tt)  Bạn có nhận xét Công ty X1 có Tỷ số dòng tiền/Doanh thu (Cash margin) 26,9% Công ty X2 12%?  Cho biết hai công ty ngành, quy mô hoạt động địa bàn 39 Các số đo then chốt dòng tiền Dòng tiền từ hoạt động Tổng lượng tiền tạo kỳ Dòng tiền từ hoạt động vận hành Lượng tiền tạo trước trả người cho vay Free Cash Flow Lượng tiền phân phối cho nhà đầu tư 40 Kiểm tra  Phân biệt  Profit  Cash  Cash Flows  Phân biệt Free Cash Flows CFO  Phân biệt Free Cash Flows Lợi nhuận sau thuế  Phân biệt CFO lợi nhuận sau thuế 41 Kiểm tra 42 ... phải thu tiền chi tiền 21 Tại báo cáo ln chuyển tiền ?   Báo cáo ln chuyển tiền cung cấp thơng tin hoạt động tạo dòng tiền vào gây dòng tiền Báo cáo ln chuyển tiền giải thích số dư tiền cuối... động tiền 23 Phân tích báo cáo ln chuyển tiền 24 Phân tích báo cáo ln chuyển tiền gì?    Là nghiên cứu chu kỳ dòng tiền vào dòng tiền từ hoạt động kinh doanh nhằm mục tiêu trì lượng tiền đầy... dòng tiền Phân biệt khác tỉ số phân tích dòng tiền với tỉ số phân tích báo cáo kết kinh doanh bảng cân đối Dòng tiền Lợi nhuận Tiền, Dòng tiền Lợi nhuận (Cash, Cash Flows and Net Profit)   Tiền
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH báo cáo LUÂN CHUYỂN TIỀN , PHÂN TÍCH báo cáo LUÂN CHUYỂN TIỀN , , Dòng tiền và Lợi nhuận, Hình thành báo cáo luân chuyển tiền, Phân tích báo cáo luân chuyển tiền

Hình ảnh liên quan

-- Bảng tính kết quả kinh doanh - PHÂN TÍCH báo cáo LUÂN CHUYỂN TIỀN

Bảng t.

ính kết quả kinh doanh Xem tại trang 9 của tài liệu.
-- Bảng tính dịng tiền rịng - PHÂN TÍCH báo cáo LUÂN CHUYỂN TIỀN

Bảng t.

ính dịng tiền rịng Xem tại trang 10 của tài liệu.
2. Hình thành báo cáo luân chuyển tiền - PHÂN TÍCH báo cáo LUÂN CHUYỂN TIỀN

2..

Hình thành báo cáo luân chuyển tiền Xem tại trang 11 của tài liệu.
 Bảng cân đối kế tốn khơng cung cấp đầy đủ những thơng tin để giải thích tại sao & như thế nào - PHÂN TÍCH báo cáo LUÂN CHUYỂN TIỀN

Bảng c.

ân đối kế tốn khơng cung cấp đầy đủ những thơng tin để giải thích tại sao & như thế nào Xem tại trang 21 của tài liệu.

Từ khóa liên quan