0

Đánh giá tác động của ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế tỉnh bình định bằng mô hình kinh tế lượng

14 605 0
  • Đánh giá tác động của ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế tỉnh bình định bằng mô hình kinh tế lượng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2017, 21:45

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA NGÀNH DU LỊCH ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH BẰNG HÌNH KINH TẾ LƯỢNG Họ tên: Đoàn Thị Huế MSV: 11121595 Tài liệu tham khảo: Tạp trí phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng – Ths Ngô Thị Thanh Thúy Tính cấp thiết đề tài Ngành du lịch (dl) xem ngành kinh tế mũi nhọn góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Bình Định Tuy nhiên, thực tế ngành đóng góp vào tăng trưởng kinh tế địa phương? Đây vấn đề cần phải lượng hóa cách cụ thể Do hình đánh giá tác động ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế mục tiêu nghiên cứu để xác định mối quan hệ ngành du lịch với tăng trưởng kinh tế 1 Lý thuyết xây dựng hình hình tuyến tính tổng quát với ba biến lựa chọn vào hình GDP (đại diện cho tăng trưởng kinh tế) biến phụ thuộc; TOUR (doanh thu du lịch) LK (lượng khách du lịch) đại diện cho ngành du lịch biến độc lập Do đó, hình nghiên cứu có dạng sau: GDP t = β0 + β1 TOURt + β2 LKt + u t (1) Trong đó, GDP tổng sản phẩm địa phương theo giá so sánh, TOUR doanh thu du lịch theo giá so sánh, LK lượng khách du lịch, u sai số hình 2 Cơ sở liệu để hồi quy Bảng Tổng doanh thu du lịch, du khách tổng sản phẩm địa phương tỉnh Bình Định Lựa chọn hình tối ưu Kết hồi quy hình thể sau: Dựa vào kết ước lượng bảng cho thấy giá trị β2 = -0,00274 Điều có nghĩa LK (lượt khách) có mối tương quan âm (tương quan nghịch) với tăng trưởng kinh tế (GDP) Tuy nhiên, theo số liệu thực tế bảng cho thấy lượt khách (LK) tăng lên làm cho GDP có xu hướng tăng lên Cho nên, hình có khả có khuyết tật đa cộng tuyến Vì vậy, tác giả thực phân tích tương quan (correlation) biến số có kết bảng sau: Kết tương quan biến số lớn 0,8 Đây dấu hiệu tượng đa cộng tuyến cao Cho nên tác giả định bỏ biến LK khỏi hình (1) Do hình nghiên cứu viết lại: GDP t = β0 + β1 ToURt + ut (2) kết hồi quy hình (2) sau: Kiểm định tính dừng Để kiểm tra tính dừng chuỗi số liệu, tác giả thực kiểm định nghiệm đơn vị theo phương pháp ADF (Augmented Dickey-Fuller) Với chuỗi số liệu thu thập được, kết kiểm định ADF bảng rõ chuỗi số liệu GDP dừng mức tin cậy 90% chuỗi số liệu TOUR dừng mức tin cậy 90%; 95% 100% Kiểm định tự tương quan Bên cạnh đó, tác giả thực kiểm định tự tương quan sai số theo phương pháp BreuschGodfrey (Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test) Giả thuyết kiểm định: Ho: Không có tương quan bậc H1 : Bác bỏ giả thuyết Ho Dựa vào bảng 6, giá trị Prob=0,0006 < 0,05 Như vậy, kết kiểm định cho thấy, với mức ý nghĩa 5% hình (2) có khuyết tật tương quan bậc nhất, điều chứng tỏ giá trị β0 = 956,2371 β1 = 83,92047 kết ước lượng bảng không chưa phải kết tối ưu Tác giả tiến hành khắc phục khuyết tật tự tương quan bậc phương pháp lặp Corchan - Orcutt (sử dụng kỹ thuật sai phân tổng quát) kết sau: Kiểm định tính ổn định (Ramsey Reset) Từ hình lựa chọn, tác giả kiểm định dạng hàm đúng, với giả thuyết kiểm định là: Ho: Dạng hàm H1 : Bác bỏ giả thuyết Ho Trị số Prob F có giá trị 0,1232 > 0,05 Với mức ý nghĩa 5%, kết luận dạng hàm hình (2)là dạng hàm Kết thảo luận Từ bước đánh giá, kiểm định hình tốt lựa chọn phản ánh mối quan hệ TOUR GDP tỉnh Bình Định hình (2) với kết ước lượng bảng giá trị β0 = 104565,6 β1 = 41,9 tối ưu tả phương trình sau: GDP = 104565,6 + 41,9 ToUR (*) Kết hồi quy hình bảng 7, cho thấy giá trị P-value hệ số nhỏ 0,05 nên hệ số hình có ý nghĩa thống kê Giá trị R điều chỉnh (Adjusted R Square) có giá trị 0,996497 cho thấy mối quan hệ biến hình có mối tương quan cao Hơn nữa, giá trị R2 (R Square) 0,99 cao, điều nói lên độ thích hợp hình 99% hay nói cách khác yếu tố khác không đổi TOUR giải thích 99% biến thiên GDP Bình Định Phương trình (*) cho thấy, doanh thu du lịch tác động tích cực đến GDP theo xu hướng đơn vị tăng lên doanh thu du lịch làm tăng 41,9 đơn vị GDP tác động có ý nghĩa mặt thống kê Từ kết luận có mối quan hệ tích cực phát triển ngành du lịch tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định Như vậy, kết kiểm tra hình kinh tế lượng chứng minh doanh thu du lịchtác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế Điều khẳng định rằng, ngành du lịch Bình Định phát huy lợi phát triển hướng chắn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định Kết luận Trên sở phân tích hồi quy, tác giả kiểm tra,đo lường tác động ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định giai đoạn 1995 - 2014 Việc xác định hình tối ưu sở để đánh giá tác động ngành du lịch tăng trưởng Qua đó, cho biết doanh thu du lịch tạo đơn vị GDP cho kinh tế Đó sở để đưa sách phát triển ngành du lịch thúc đẩy tăng trưởng kinh tế TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Trọng Hoài 2009 Dự báo phân tích liệu kinh tế tài Hà Nội: Thống kê Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định www.binhdinh.gov.vn Cục thống kê Niên giám thống kê Bình Định 2001, 2010 2014 Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Bình Định Báo cáo tình hình hoạt động du lịch hàng năm ... thể Do mô hình đánh giá tác động ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế mục tiêu nghiên cứu để xác định mối quan hệ ngành du lịch với tăng trưởng kinh tế 1 Lý thuyết xây dựng mô hình Mô hình tuyến... ngành du lịch tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định Như vậy, kết kiểm tra mô hình kinh tế lượng chứng minh doanh thu du lịch có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế Điều khẳng định rằng, ngành du. .. trưởng kinh tế tỉnh Bình Định giai đoạn 1995 - 2014 Việc xác định mô hình tối ưu sở để đánh giá tác động ngành du lịch tăng trưởng Qua đó, cho biết doanh thu du lịch tạo đơn vị GDP cho kinh tế Đó
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tác động của ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế tỉnh bình định bằng mô hình kinh tế lượng , Đánh giá tác động của ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế tỉnh bình định bằng mô hình kinh tế lượng ,

Hình ảnh liên quan

1. Lý thuyết xây dựng mô hình - Đánh giá tác động của ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế tỉnh bình định bằng mô hình kinh tế lượng

1..

Lý thuyết xây dựng mô hình Xem tại trang 3 của tài liệu.
2. Cơ sở dữ liệu để hồi quy - Đánh giá tác động của ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế tỉnh bình định bằng mô hình kinh tế lượng

2..

Cơ sở dữ liệu để hồi quy Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 1. Tổng doanh thu du lịch, du khách và - Đánh giá tác động của ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế tỉnh bình định bằng mô hình kinh tế lượng

Bảng 1..

Tổng doanh thu du lịch, du khách và Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan