0

Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị đặng xã, huyện gia lâm, thành phố hà nội (tt)

22 711 6
  • Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị đặng xã, huyện gia lâm, thành phố hà nội (tt)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2017, 09:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC NỘI ĐẶNG THẾ ANH QUẢN HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐÔ THỊ ĐẶNG XÁ, HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH Nội – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC NỘI ĐẶNG THẾ ANH KHÓA: 2015-2017 QUẢN HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐÔ THỊ ĐẶNG XÁ, HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ NỘI Chuyên ngành: Quản đô thị công trình Mã số: 60.58.01.06 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ THỊ MINH PHƯƠNG Nội - 2017 LỜI CẢM ƠN Luận văn “Quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Thành phố Nội” hoàn thành nhờ có bảo giúp đỡ nhiệt tình thầy, cô giáo, bạn đồng nghiệp, quan gia đình Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo trường Đại học Kiến trúc Nội, khoa Sau đại học khoa Quản đô thị trường Đại học Kiến trúc, Lãnh đạo phòng Quản đô thị, UBND huyện Gia Lâm tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành chương trình cao học Luận văn tốt nghiệp Tác giả xin chân trọng cảm ơn bậc giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ nhiệt tình truyền đạt cho kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt thời gian học tập thực đề tài Đặc biệt tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giảng viên TS.Lê Thị Minh Phương hướng dẫn thực hoàn thành luận văn Xin gửi lời cảm ơn đến Ban Quản dự án Xí nghiệp vận hành khu đô thị Đặng Xá nhiệt tình giúp đỡ cung cấp tài liệu để hoàn thành công trình Xin trân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè đồng nghiệp động viên giúp đỡ hoàn thành luận văn này./ Nội, ngày tháng năm 2017 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Đặng Thế Anh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ công trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu khoa học, kết nghiên cứu Luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Nội, ngày tháng năm 2017 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Đặng Thế Anh MỤC LỤC Lời cám ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục hình, đồ, sơ đồ MỞ ĐẦU * chọn đề tài .1 * Mục đích nghiên cứu đề tài .3 * Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Phương pháp nghiên cứu * Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài * Cấu trúc luận văn NỘI DUNG CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐÔ THỊ ĐẶNG XÁ, HUYỆN GIA LÂM 1.1 Thực trạng công tác quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật huyện Gia Lâm, thành phố Nội 1.1.1 Giới thiệu chung huyện Gia Lâm, thành phố Nội 1.1.2 Thực trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật huyện Gia Lâm, thành phố Nội 1.1.3 Thực trạng quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật huyện Gia Lâm .12 1.2 Thực trạng quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Nội .13 1.2.1 Khái quát chung khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm 13 1.2.2 Hiện trạng hệ thống HTKT khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm .17 1.2.3 Thực trạng công tác tổ chức quản vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm 27 1.2.4 Sự tham gia cộng đồng quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Nội 30 1.3 Đánh giá chung thực trạng quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Nội 30 1.3.1 Thuận lợi 31 1.3.2 Khó khăn .31 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CÔNG TÁC QUẢN HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐÔ THỊ ĐẶNG XÁ, HUYỆN GIA LÂM 33 2.1 Cơ sở luận quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Nội 33 2.1.1 Vai trò, đặc điểm nội dung hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị .33 2.1.2 Các yêu cầu nguyên tắc kỹ thuật hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị 37 2.1.3 Các yêu cầu, nguyên tắc hình thức thiết lập cấu tổ chức quản hệ thống HTKT đô thị 43 2.1.4 Vai trò, chức cộng đồng quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị 50 2.2 Cơ sở pháp quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, 52 2.2.1 Hệ thống văn pháp quy có liên quan đến hạ tầng kỹ thuật đô thị khu đô thị .52 2.2.2 Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật Thành phố Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 .… 55 2.3 Bài học kinh nghiệm quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị .57 2.3.1 Kinh nghiệm quản HTKT khu đô thị nước 57 2.3.2 Kinh nghiệm quản HTKT khu đô thị giới 64 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐÔ THỊ ĐẶNG XÁ, HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ NỘI 3.1 Đề xuất số giải pháp quản kỹ thuật hệ thống HTKT khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm 68 3.1.1 Tăng cường quản chất lượng xây dựng hệ thống HTKT khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Nội 68 3.1.2 Giải pháp quản cốt xây dựng cho khu đô thị phù hợp với quy hoạch chi tiết khu vực 73 3.1.3 Đề xuất giải pháp quản hệ thống thoát nước thải nước mưa khu đô thị Đặng .75 3.2 Đề xuất chế quản thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Nội 77 3.2.1 Đề xuất bổ sung văn pháp luật liên quan đến quản xây dựng hệ thống HTKT .77 3.2.2 Đề xuất sách thu hút vốn đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị địa bàn huyện Gia Lâm 79 3.3 Một số giải pháp đổi cấu tổ chức quản hệ thống HTKT khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm 83 3.3.1 Đề xuất thành lập Ban Giám sát HTKT khu đô thị Đặng 83 3.3.2 Nâng cao lực cho lực lượng cán chuyên trách quản hệ thống HTKT 85 3.4 Nâng cao vai trò cộng đồng quản hệ thống HTKT khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm 87 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận 91 Kiến nghị 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Cụm từ viết tắt BQLDA Ban Quản dự án BXD Bộ xây dựng CĐT Chủ đầu tư CP Chính phủ KĐT Khu đô thị HTKT Hạ tầng kỹ thuật NĐ Nghị định PCCC Phòng cháy chữa cháy QCXDVN Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QĐ Quyết định TT Thông tư UBND Ủy ban nhân dân TTCN Tiểu thủ công nghiệp XDCB Xây dựng SCBH Sửa chữa bảo hành DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng, biểu Trang Bảng 1.1 Hiện trạng cấu dân số, lao động huyện Gia Lâm Bảng 1.2 Tổng hợp trạng sử dụng đất huyện Gia Lâm Bảng 1.3 Bảng quy hoạch sử dụng đất cho khu đô thị Đặng Xá 15 DANH MỤC CÁC HÌNH, BẢN ĐỒ, SƠ ĐỒ Số hiệu hình Tên hình Trang Hình1.1 Bản đồ địa giới hành huyện Gia Lâm Hình1.2 Sơ đồ vị trí khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm 14 Hình 1.3 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm 16 Hình 1.4 Bản đồ quy hoạch tổ chức không gian khu đô thị Đặng Xá 17 Hình 1.5 Quy hoạch hệ thống giao thông khu đô thị Đặng Xá 18 Hình 1.6 Mặt cắt chi tiết tuyến đường phân khu đường nhánh khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm 21 Hình 1.7 Quy hoạch hệ thống cấp nước khu đô thị Đặng Xá 24 Hình 1.8 Sơ đồ cấu tổ chức quản dự án khu đô thị Đặng Xá 27 Hình 1.9 Sơ đồ cấu tổ chức Xí nghiệp Quản vận hành khu đô thị Đặng Xá 28 Hình 2.1 Mối quan hệ cấu tổ chức 44 Hình 2.2 Mô hình quản theo cấu trực tuyến 47 Hình 2.3 Mô hình quản theo cấu trực tuyến – tham mưu 48 Hình 2.4 Mô hình quản theo cấu chức 48 Hình 2.5 Mô hình quản theo cấu trực tuyến – chức 49 Hình 2.6 Khu đô thị kiểu mẫu Phú Mỹ Hưng 57 Hình 2.7 Khu đô thị Hồ Linh Đàm 59 Hình 2.8 Khu đô thị Nam Thăng Long 61 Hình 2.9 HÌnh ảnh tuyến phố khu đô thị Nam Thăng Long 62 Hình 2.10 Khu đô thị Desa Parkcity Maylaysia 65 Hình 3.1 Công nghệ xử nước thải AFSB khu chung cư cao tầng Ngô Thì Nhậm (Hà Đông, Nội) 76 Hình 3.2 Mô hình tổ chức quản Ban Giám sát HTKT khu đô thị Đặng Xá 84 Hình 3.3 Sơ đồ tham gia cộng đồng giai đoạn quản hệ thống HTKT khu đô thị Đặng Xá 89 MỞ ĐẦU * chọn đề tài: Cụm từ “khu đô thị mới” xuất thành phố Nội vào khoảng năm 1995, mà xã hội bắt đầu nhận mặt trái việc phát triển ạt nhà chia lô, manh mún không theo qui hoạch Khái niệm “khu đô thị mới” thật đời Chính phủ ban hành Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 Theo nội dung Nghị định, “khu đô thị mới” khu xây dựng tập trung theo dự án, đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng phát triển nhà toàn khu, gắn với đô thị có Cùng với phát triển kinh tế theo xu hướng thị trường, bùng nổ hoạt động thương mại dịch vụ góp phần tạo nên nhu cầu nhà đô thị Phát triển đô thị song hành điều tất yếu phát triển xã hội, sau vài mô hình thí điểm tương đối thành công, hàng loạt dự án Khu đô thị mọc lên với nhiều loại hình, quy mô tính chất khác Bên cạnh ưu điểm thành phố thừa nhận không gian sống, môi trường hạ tầng tương đối hoàn chỉnh khu đô thị bộc lộ nhiều hạn chế mặt văn hoá – xã hội, kiến trúc cảnh quan, đặc biệt hệ thống hạ tầng kỹ thuật Những vấn đề ngày cấp thiết, đòi hỏi phải tìm hướng giải thời gian tới Huyện Gia Lâm có tổng diện tích tự nhiên 114,73km2, dân số khoảng 243.957 người, mật độ dân số trung bình 2.126 người/km2, vị trí địa thuận lợi để giao lưu kinh tế, văn hoá xã hội với tỉnh khác nước Huyện Gia Lâm gồm 20 xã, thị trấn Đó xã: Văn Đức, Kim Lan, Bát Tràng, Đa Tốn, Đông Dư, Kiêu Kỵ, Cổ Bi, Dương Xá, Dương Quang, Đặng Xá, Phú Thị, Kim Sơn, Lệ Chi, Dương Hà, Đình Xuyên, Ninh Hiệp, Phù Đổng, Trung Mầu, Yên Viên, Yên Thường, thị trấn: Yên Viên Trâu Quỳ Trong năm qua, hòa chung với nhịp độ phát triển thành phố Nội, địa bàn huyện Gia Lâm diễn trình công nghiệp hóa, đô thị hóa mạnh mẽ Tốc độ đô thị hoá diễn trông thấy công trình xây dựng Huyện Gia Lâm tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội then chốt, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp trọng điểm, triển khai quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án Khu đô thị Đặngkhu đô thị địa bàn huyện Gia Lâm, phát triển dọc theo Quốc lộ thuộc địa phận 02 xã Đặng Xá Cổ Bi Sau KĐT Đặng Xá xây dựng đưa vào hoạt động, nơi trở thành khu dân cư sầm uất với mô hình khu đô thị xanh đại, bao gồm khu nhà thấp tầng (biệt thự, liền kề), nhà chung cư văn phòng cao tầng, trung tâm thương mại dịch vụ, khu thể thao, giáo dục đào tạo, công viên, xanh Tuy nhiên, trình vào hoạt động có nhiều vấn đề nảy sinh xuống cấp, bất cập hệ thống cở sở hạ tầng: Sự khớp nối công trình hạ tầng bên bên chưa triệt để, mật độ sử dụng phương tiện giao thông cá nhân cao khu gây ô nhiễm môi trường, thiếu hệ thống giao thông tĩnh, tình trạng ách tắc giao thông xảy cửa vào khu đô thị vào cao điểm… Đối với học viên, kỹ sư xây dựng công tác Phòng Quản đô thị huyện Gia Lâm nhận thấy việc quản xây dựng phát triển hệ thống HTKT đô thị đồng bộ, đại trước bước tiền đề quan trọng để đô thị phát triển bền vững khu đô thị Nhằm góp phần nâng cao hiệu công tác quản hệ thống HTKT Khu đô thị Đặngnói riêng khu đô thị đầu tư địa bàn Huyện Gia Lâm thời gian tới nói chung, học viên chọn nghiên cứu đề tài “Quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Nội” 3 * Mục đích nghiên cứu đề tài - Đề xuất số giải pháp công tác quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Nội nhằm đảm bảo đồng bộ, hiệu đầu tư xây dựng khai thác sử dụng * Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Nội - Phạm vi nghiên cứu: Hệ thống giao thông, san nền, cấp nước, thoát nước Khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Nội - Thời gian nghiên cứu: Tới năm 2020 tầm nhìn đến 2030 * Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp điều tra, khảo sát, thu thập tài liệu; - Phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp; - Phương pháp so sánh đối chứng; - Phương pháp kế thừa; - Phương pháp chuyên gia * Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Ý nghĩa khoa học: Đưa giải pháp sở khoa học để góp phần việc quản tốt, nâng cao hiệu công tác quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị - Ý nghĩa thực tiễn: Làm tốt công tác quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Nội, nhằm xây dựng phát triển hạ tầng kỹ thuật khu đô thị đồng bộ, đại trước bước tiền đề vật chất quan trọng để phát triển đô thị tránh lãng phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật 4 * Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận kiến nghị, nội dung luận văn có ba chương: Chương 1: Thực trạng công tác quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Nội Chương 2: Cơ sở luận thực tiễn công tác quản hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Nội Chương 3: Đề xuất số giải pháp góp phần quản tốt hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Nội THÔNG BÁO Để xem phần văn tài liệu này, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện – Trường Đại học Kiến trúc Nội Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Nội Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Nội Email: digilib.hau@gmail.com TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 91 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I Kết luận: Quản tốt hệ thống HTKT khu đô thị nói chung, khu đô thị nói riêng yêu cầu quan trọng liên quan tới đời sống người dân, đồng thời vấn đề cấp bách với quyền đô thị Trước đây, khu đô thị mới, công tác không ý mức, chí bị buông lỏng dẫn đến tình trạng hệ thống HTKT bị hư hỏng, xuống cấp, gây lãng phí lớn, ảnh hưởng xấu đến mỹ quan đô thị, gây xúc, bất bình cộng đồng dân cư Dự án khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm dự án trọng điểm lớn địa bàn Huyện trình xây dựng Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết công tác xây dựng quản hệ thống HTKT khu đô thị này, nhằm cải thiện tốt điều kiện sống cư dân khu đô thị, việc nghiên cứu đề xuất tìm giải pháp quản tốt hệ thống HTKT thiết thực cần nghiên cứu Quản hệ thống HTKT khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm công tác mang tính đặc thù, đa ngành, phức tạp có tầm quan trọng đặc biệt đời sống nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, chuẩn mực phân loại cấp bậc đô thị Dự án khu đô thị Đặng Xá dự án lớn địa bàn Huyện trình xây dựng Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết công tác xây dựng quản hệ thống HTKT khu đô thị này, nhằm cải thiện tốt điều kiện sống cư dân khu đô thị, việc nghiên cứu đề xuất tìm giải pháp quản tốt hệ thống HTKT thiết thực cần nghiên cứu Quản hệ thống HTKT hiệu phải đảm bảo tính thống đồng tất thành phần cấu thành hệ thống HTKT phải đảm bảo tính toàn diện theo quy hoạch duyệt, đồng thời phải tuân thủ 92 yêu cầu kỹ thuật quy chuẩn, quy phạm tiêu chuẩn áp dụng giai đoạn thực dự án như: lập dự án quy hoạch, thiết kế, thẩm định, thực thi công xây dựng trình khai thác sử dụng Trong công tác quản hệ thống HTKT, cần thiết phải có phối hợp chặt chẽ quan quản Nhà nước, quan chuyên môn, phối hợp thấu hiểu bên tham gia với quyền cộng đồng dân cư sở tại, tuân thủ nghiêm ngặt văn pháp luật liên quan Nhà nước địa phương, tiêu chuẩn, quy phạm ngành… đồng thời thiếu chọn lọc, học hỏi kinh nghiệm quản địa phương nước nước Để quản cách có hiệu hệ thống HTKT khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, luận văn này, tác giả đề xuất số giải pháp bao gồm: (1) Tăng cường quản chất lượng xây dựng hệ thống HTKT; (2) Giải pháp quản cốt xây dựng cho khu đô thị phù hợp với quy hoạch chi tiết khu vực; (3) Giải pháp quản hệ thống thoát nước thải nước mưa; (4) Bổ sung văn pháp luật liên quan đến quản xây dựng hệ thống HTKT; (5) Đề xuất sách thu hút vốn đầu tư xây dựng hệ thống HTKT đô thị địa bàn Huyện; (6) Đề xuất thành lập Ban giám sát HTKT khu đô thị Đặng Xá; (7) Nâng cao lực cho lực lượng cán chuyên trách quản hệ thống HTKT; (8) Nâng cao vai trò cộng đồng quản hệ thống HTKT khu đô thị II Kiến nghị Đối với UBND huyện Gia Lâm: - Cần phân cấp mạnh mẽ công tác quản hệ thống HTKT cho UBND xã Phòng Quản Đô thị không đủ cán để quản tốt HTKT địa bàn rộng huyện 93 - Khuyến khích UBND xã thành lập ban quản lý, giám sát hệ thống HTKT địa bàn xã khu đô thị Bên cạnh đó, cần có chế tài thỏa đáng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán làm công tác quản HTKT Đối với chủ đầu tư, đơn vị tham gia xây dựng, cải tạo vận hành hệ thống HTKT: Cần nâng cao vai trò, trách nhiệm công tác đầu tư, thi công, quản lý, vận hành bảo trì hệ thống HTKT đô thị, tuân thủ nghiêm quy định hành pháp luật, đặc biệt, cần tôn trọng ý kiến tham gia, giám sát cộng đồng dân cư tất khâu Đối với cộng đồng dân cư sống khu đô thị: Cần tích cực tham gia vào tất khâu công tác quản hệ thống HTKT, từ lập dự án quy hoạch, thi công, vận hành, sửa chữa… Coi vừa nghĩa vụ vừa quyền lợi TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Xây dựng (2013), Thông tư số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 hướng dẫn số nội dung Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 Chính phủ quản đầu tư phát triển đô thị Bộ Xây dựng (2008), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy hoạch xây dựng QCXDVN 01:2008/BXD Bộ Xây dựng (2016), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình Hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN 07:2016/BXD Chính phủ (2005), Quyết định số 80/2005/NĐ-CP ngày 18/4/2005 ban hành Quy chế giám sát đầu tư cộng đồng Chính phủ (2013), Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 quản đầu tư phát triển đô thị Chính phủ (2014), Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 thoát nước xử nước thải Chính phủ (2009), Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 Thủ tướng phủ việc phê duyệt định hướng phát triển cấp nước đô thị khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 Chính phủ (2009), Quyết định số 1930/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 Thủ tướng phủ việc phê duyệt định hướng phát triển thoát nước đô thị khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 Đồ án Quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm, thành phố Nội ban hành kèm theo Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 20/01/2009 UBND Thành phố Nội 10 Đồ án Quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm, thành phố Nội, tỷ lệ 1/5000 (2016) 11 Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị N11, tỷ lệ 1/5000 ban hành kèm theo Quyết định số 5989/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 UBND Thành phố Nội 12 Đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm ban hành kèm theo Quyết định số 140/2003/QĐ-UB ngày 29/10/2003 13 Đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu đô thị Đặng Xá 2, huyện Gia Lâm ban hành kèm theo Quyết định số 122/2006/QĐ-UBND ngày 26/7/2006 14 Huyện ủy Gia Lâm (2010), Chương trình số 10-CTr/HU Huyện ủy Gia Lâm Đẩy mạnh công tác quy hoạch đầu tư xây dựng sở hạ tầng giai đoạn 2011-2015” 15 Huyện ủy Gia Lâm (2015), Chương trình số 11-CTr/HU ngày 22/01/2016 Huyện ủy Gia Lâm Đẩy mạnh công tác quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khung huyện Gia Lâm giai đoạn 2015 – 2020 16 Nguyễn Thị Ngọc Dung (2012), Bài giảng Quản Hạ tầng kỹ thuật đô thị Trường Đại học Kiến Trúc Nội 17 Nguyễn Tố Lăng (2008), Quản đô thị nước phát triển, Trường Đại học Kiến trúc, Nội 18 Nguyễn Thanh Tùng (2007), Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản hiệu hệ thống thoát nước khu đô thị Linh Đàm nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, Luận văn thạc sỹ Quản đô thị, Đại học Kiến trúc Nội 19 Phạm Trọng Mạnh (2006), Quản hạ tầng kỹ thuật, NXB xây dựng, Nội 20 UBND TP Nội (2007), Quyết định 55/2007/QĐ-UBND UBND TP Nội việc phân cấp quản nhà nước hạ tầng kỹ thuật đô thị theo Nghị 08/2006/NQ-HĐND 21 UBND huyện Gia Lâm, Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 25/10/2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức phòng Quản đô thị 22 UBND huyện Gia Lâm (2015), Báo cáo tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội UBND huyện Gia Lâm 23 Website: http://www.gialam.gov.vn 24 Website: http://www.chungcudangxa.vn 25 Website: http://www.viglacera.com.vn 26 Website: http://phumyhung.com.vn 27 Website: http://google.com.vn 28 Website: http://www.ashui.com ... lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 30 1.3 Đánh giá chung thực trạng quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành. .. quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội Chương 2: Cơ sở lý luận thực tiễn công tác quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm,. .. XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐÔ THỊ ĐẶNG XÁ, HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.1 Đề xuất số giải pháp quản lý kỹ thuật hệ thống HTKT khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị đặng xã, huyện gia lâm, thành phố hà nội (tt) , Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị đặng xã, huyện gia lâm, thành phố hà nội (tt) ,

Hình ảnh liên quan

DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu  - Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị đặng xã, huyện gia lâm, thành phố hà nội (tt)

hi.

ệu Xem tại trang 10 của tài liệu.
22. UBND huyện Gia Lâm (2015), Báo cáo tổng hợp tình hình kinh tế - xã - Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị đặng xã, huyện gia lâm, thành phố hà nội (tt)

22..

UBND huyện Gia Lâm (2015), Báo cáo tổng hợp tình hình kinh tế - xã Xem tại trang 22 của tài liệu.

Từ khóa liên quan