0

Câu hỏi ôn tập lịch sử các học thuyết kinh tế có đáp án

10 1,353 5
  • Câu hỏi ôn tập lịch sử các học thuyết kinh tế có đáp án

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2017, 08:01

DH23NH17-Đại học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh ÔN TẬP LỊCH SỬ HỌC THUYẾT KINH TẾ Câu 1a : So sánh quan điểm kinh tế khác học thuyết Trọng nông trọng thương ? NX Trọng thương - Lưu thông nguồn gốc tạo cải Trọng nông -Sản xuất nông nghiệp lĩnh vực tạo cải vật chất -Khối lượng nông sản biểu cho giàu -Tiền phương tiện kỹ thuật lưu thông -Tiền không cải nhất=> chống việc tích trữ tiền -Coi trọng sản xuất xem nhẹ lưu thông -Thừa nhận trao đổi ngang giá => phủ nhận lợi nhuận phát sinh lưu thông -Thấy vai trò lao động, lao động tạo cải -Chống lại can thiệp nhà nước trái tự nhiên -Tự lưu thông, tự thương mại -Không nghiên cứu ngoại thương mà sản xuất nông nghiệp -Bảo vệ lợi nhuận địa chủ phong kiến -Mâu thuẫn thực nằm lĩnh vực phân phối -Tiền biểu giàu -Tiền tư để sinh lời -Tiền cải nhất=>tích trữ tiền -Coi trọng lưu thông xem nhẹ sản xuất -Lợi nhuận kết trao đổi không ngang giá -Không thấy vai trò lao động -Ủng hộ can thiệp nhà nước -Coi trọng ngoại thương hạn chế nhập khẩu, khuyến khích xuất -Nghiên cứu ngoại thương -Bảo vệ lợi ích tư tư nhân -Mâu thuẫn nằm lĩnh vực lưu thông Tóm lại, chủ nghĩa trọng nông phê phán chủ nghĩa trọng thương cách sâu sắc toàn diện, “công lao quan trọng phái trọng nông chỗ họ phân tích tư giới hạn tầm mắt tư sản, công lao mà họ trở thành người cha thực khoa kinh tế trị đại” Phái trọng nông chuyển công tác nghiên cứu nguồn gốc giá trị thặng dư từ lĩnh vực lưu thong sang lĩnh vực sản xuất trực tiếp, họ đặt sở cho việc phân tích sản xuất TBCN Họ cho nguồn gốc cải lĩnh vực sản xuất lĩnh vực lưu thông thu nhập tuý tạo lĩnh vực sản xuất Đây cách mạng tư tưởng kinh tế nhân loại CNTN nghiên cứu trình sản xuất không trình sản xuất cá biệt đơn lẻ…mà quan trọng họ biết nghiên cứu trình tái sản xuất toàn XH,đặt sở cho nghiên cứu mối liên hệ chất SXTB - nội dung quan trọng kinh tế trị CNTN lần nêu tư tưởng hệ thống quy luật khách quan chi phối hoạt động kinh tế mang lại tính khoa học cho tư tưởng kinh tế Ngoài họ nêu nhiều vấn đề giá trị ngày : tôn trọng vai trò tự người, đề cao tự cạnh tranh, tự buôn bán,…CNTN thật bước tiến vượt bậc so với CNTT nhiều hạn chế lý luận quan điểm 1b) Tân cổ điển cổ điển : www.sinhviennganhang.com DH23NH17-Đại học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh www.sinhviennganhang.com Cổ Điển Tân Cổ Điển - Ra đời phát triển Châu Âu, từ - Ra đời phát triển Tây Âu, Mỹ, vào DH23NH17-Đ i học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh TK ạ18-19 cuối TK 19- đầu TK 20 - Đối tượng nghiên cứu lĩnh vực - Đối tượng nghiên cứu lĩnh vực trao sản xuất đổi, lưu thông lợi ích, tiêu dùng - Cho cung định cầu,cung - Cho cầu định cung, tiêu tạo cầu, sản xuất định tiêu dùng định sản xuất dùng - Sử dụng phương pháp phân tích vĩ - Sử dụng phương pháp phân tích vi mô, mô, cho quy luật kinh tế khách kết hợp phạm trù kinh tế với phạm trù quan chi phối hoạt động kinh tế toán học - Ủng hộ tư tưởng tự kinh tế, chủ - Ủng hộ tư tưởng tự kinh tế, chủ trương chống lại can thiệp nhà trương chống lại can thiệp nhà nước vào hoạt động kinh tế nước vào hoạt động kinh tế - Lao động yếu tố tạo - Giá trị không bắt nguồn, không phụ giá trị, nguồn gốc giá trị, thuộc vào lao động mà phụ thuộc hoàn cải, giàu toàn vào tâm lý chủ quan người - Giá trị hàng hóa lượng lao động - Giá trị hàng hóa tương tác hao phí tương đối cần thiết để sản tính quan trọng , cấp thiết nhu xuất hàng hóa định cầu số lượng vật phẩm định - Lao động nhất, xác - Giá trị trao đổi hình thành để đo lường giá trị trao đổi hàng đánh giá chủ quan người mua, người hóa bán công dụng hàng hóa - Chưa giải thích vật - Giải thích vật khan khan giá trị trao đổi giá trị trao đổi cao.( dựa cao quy luật ích lợi biên tiệm giảm dần) - Giá thị trường chịu điều tiết - Giá thị trường kết va chạm giá tự nhiên giá cung với giá cầu, va chạm cung với cầu - Giá hàng hóa lưu thông - Giá tỉ lệ thuận với khối lượng tiền định số lượng tiền cần thiết đưu vào lưu thông lưu thông - Ricardo cho tiền lương giá - Clark cho người công nhân thị trường lao động phụ thuộc tiền lương sản phẩm biên tế lao vào giá tự nhiên( giá TLSH…) động.(giải thích dựa lý luận suất biên tế) - Phủ nhận đấu tranh đòi tăng - Phủ nhận đấu tranh đòi tăng lương người công nhân: lương, giảm thất nghiệp người công + Adam Smith cho tiền lương nhân Clark cho công nhân phải tăng kinh tế tăng chấp nhận tiền lương thấp để việc trưởng nhanh làm, muốn tiền lương cao thị + Ricardo cho lương thấp bị sa thải (lý luận suất điều tự nhiên, lương cao thảm họa biên giảm dần) - Lợi nhuận kết việc trả - Bohm Bawerk cho lợi nhuận công thấp giá trị khoảng chênh lệch đánh giá chủ quan khác người loại cải : cải (TLTD) 3đánh giá cao, cải tương lai (TLSX) www.sinhviennganhang.com đánh giá thấp - Phủ nhận bóc lột cho lợi - Xã hội tư công bằng, nhà tư DH23NH17-Đại học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh Nhận xét: Học thuyết kinh tế tân cổ điển kế thừa tảng tư tưởng kinh tế trường phái cổ điển, ủng hộ kinh tế tự chống lại can thiệp nhà nước vào hoạt động kinh tế, tôn trọng quan điểm khách quan Tuy nhiên cải cách khắc phục số nhược điểm, số tư tưởng trường phái cổ điển để thích ứng với điều kiện mới: - Nghiên cứu nhu cầu, tâm lý chủ quan người - Thực tế hóa tư tưởng trường phái cổ điển, trừa tượng bất biến - Kết hợp phạm trù kinh tế với phạm trù toán học, đưa khái niệm hàm cung, hàm cầu, - Phát triển lý thuyết Ích lợi biên tế, thuyết Giá trị biên tế, lý thuyết giá trị, lý luận suất biên tế, lý thuyết tiền tệ 1.c So sánh quan điểm kinh tế khác Trường phái Keynes Cổ điển : Cổ điển Keynes -Ra đời phát triển Châu Âu từ kỷ 18- cuối kỷ 19, hệ tư tưởng kinh tế tư sản thời kỳ đầu chủ nghĩa tư tự cạnh tranh -Ra đời vào năm 30 kỷ 20 bối cảnh độc quyền phát triển nhanh( suy thoái, thất nghiệp, lạm phát diễn phổ biến) kinh tế tư rơi vào đại khủng hoảng kinh tế( 2933)  Bảo vệ lợi ích Tư sản  Bảo vệ kinh tế, chống lại suy thoái thất nghiệp - Ủng hộ chế tự điều tiết kinh tế, chống lại can thiệp nhà nước -Cho kinh tế trạng thái khiếm dụng nên cần can thiệp nhà nước tầm vĩ mô CS kích cầu -Cầu nhân tố định, cầu tạo cung cầu định cung -Cung giữ vai trò định, cung tạo cầu cung định cầu  Quan tâm đến tổng cầu yếu tố ảnh hưởng đến tổng cầu như: thuế, chi tiêu phủ, tiêu dùng tiết kiệm hộ gia đình, đầu tư…  Quan tâm đến tổng cung yếu tố ảnh hưởng đến tổng cung www.sinhviennganhang.com DH23NH17-Đại học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh -Trong kinh tế đại, giá tiền lương tính linh hoạt -Trong kinh tế đại, giá tiền lương tính cứng Biến động cầu tác động đến giá tiền lương, không tác động đến sản lượng, cung…nên cân đối thị trường tạm thời nhanh chóng khắc phục chế thị trường tự  Biến động cầu tác động đến cung sản lượng, không tác động đến giá tiền lương nên suy thoái thất nghiệp thường xuyên dai dẳng biến động làm giảm cầu xảy - Sử dụng phương pháp phân tích vĩ mô: nghiên cứu kinh tế hình mẫu kinh tế trừu tượng, chung chung, bất biến… -Sử dụng phương pháp phân tích vĩ mô: phân tích cân tổng quát với đối tượng nghiên cứu tổng lượng lớn - Sử dụng phương pháp trừu tượng hóa, phê phán, quy nạp để phân tích kinh tế -Sử dụng phương pháp phân tích toán học: mối liên hệ tổng lượng biểu tương quan hàm -Sử dụng phương pháp phân tích tâm lý xã hội ( số đông) để lý giải vấn đề kinh tế như: khuynh hướng tiêu dùng, đầu tư, tiết kiệm… -Nghiên cứu mối quan hệ chất tìm quy luật sản xuất tư -Khảo hướng nghiên cứu dài hạn -Khảo hướng nghiên cứu ngắn hạn -Đi sâu vào phân tích chất bên -Chỉ phân tích tượng kinh tế bên mà không sâu vào phân tích chất bên -Nghiên cứu kinh tế trị môn khoa học trừu tượng -Tách trị, nghiên cứu kinh tế -Tách lý thuyết tiền tệ thành lý thuyết riêng -Coi trọng lý thuyết tiền tệ, phần cảuthuyết chung -Ủng hộ lương thấp, phủ nhận đấu tranh đòi tăng lương người công nhân -Chống lại việc cắt giảm tiền lương -Khuyến khích tiết kiệm (cho muốn tư phải tiết kiệm), hạn chế tiêu dùng -Khuyến khích tiêu dùng kể tiêu dùng hoang phí làm giảm suy thoái thất nghiệp, lên án tiết kiệm cho nguyên nhân suy thoái thất nghiệp -Ủng hộ sách tài cân bằng, ủng hộ chi ngân sách mang lại lợi ích xã hội,không ủng hộ bội chi -Ủng hộ bội chi ( Tăng tiêu dùng phủ, chi tiêu mở rộng quy mô đầu tư kinh tế nhà nước phát triển kinh tế nhà nước, sử dụng ngân sách để kích thích đầu tư tư nhân…) để chống suy thoái, thất nghiệp -Chống lại sách lạm phát -Cho lạm phát kiểm soát liều thuốc www.sinhviennganhang.com DH23NH17-Đại học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh hữu hiệu giúp nên kinh tế ốm yếu trở nên mạnh mẽ nguy hại Nhà nước thực lạm phát kiểm soát để kích thích kinh tế tăng trưởng, chống suy thoái, thất nghiệp Nhận xét: Học thuyết Keynes đời, bên cạnh hạn chế tồn (như: phân tích mâu thuẫn chủ nghĩa tư chưa sâu vào phân tích chất bên trong, phân tích dựa vào yếu tố tâm lý mà không dựa vào quy luật khách quan, đánh giá cao sùng bái vai trò điều tiết vĩ mô kinh tế nhà nước ngắn hạn mà bỏ qua vai trò điều tiết kinh tế vĩ mô ngắn hạn chế thị trường, quan niệm tin tưởng giá tiền lương tính cứng kinh tế đại coi tổng cung nhân tố thụ động theo biến đổi tổng cầu, chưa quan tâm đến biến động dài hạn kinh tế chưa đánh giá đắn hậu lạm phát) học thuyết Keynes đời xem cách mạng kinh tế học phương Tây lý luận (sự đời kinh tế học vĩ mô đại) lẫn thực tiễn (xuất mô hình CNTB ĐQNN) khẳng định vai trò điều tiết vĩ mô kinh tế nhà nước Ảnh hưởng Keynes Mỹ ngày giảm nhiều, nhiên Châu Âu lẽ đặc biệt Châu Á, học thuyết Keynes coi trọng Câu 1d So sánh quan điểm kinh tế khác lý luận giá trị, lý luận phân phối TMQT A.Smith Ricardo Nhận xét? a) So sánh: * Khác : A.SMITH Về lí luận giá trị RICARDO -Lao động thước đo xác giá -Giá trị hao phí lao động định trị HH, lao động thực thể giá trị tiền lương cao hay thấp không định GTHH -Vật GTSD cao GT trao đổi -Vật khan GT trao đổi thấp cao -Khẳng định GTSD tách rời GT trao đổi -GTSD( ích lợi) thước đo GT trao đổi.GTSD ko định -Nhầm lẫn lao động sống( ĐN 1) với lao GT trao đổi động khứ (ĐN 2) -Thấy lao động tạo giá trị phối hợp lao động sống -GTHH= lương lao động mua lao động khứ trao đổi HH -GThh lao động người sản -GTHH= v+m xuất định, phủ định định nghĩa AS -Giá tự nhiên biểu tiền giá trị -Giá trị HH=c1+v ( c1 :lao động vật hóa: máy móc thiết www.sinhviennganhang.com DH23NH17-Đại học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh Về lý luận phân phối Thương mạ i quốc tế bị…) -GCTN lượng lao động hao phí định, biểu GT trao đổi -Tiền lương giá lao động -Tiền lương giá thị trường lao động -Tiền lương phụ thuộc vào giá tư liệu -Tiền lương phụ thuộc vào: điều kiện sinh hoạt cần thiết lươjng cầu lao động lịch sự, trình độ phát triển KT…của thị trường quốc gia -Ủng hộ lương cao chống lại lương thấp -Cho lương thấp thảm họa KT, lương -ủng hộ lương thấp chống lại lương cao tốt đẹp cao -Đứng phía công nhân -Lương cao thảm họa KT, lương thấp -Tỷ suất lợi nhuận giảm tư đầu tư tự nhiên tăng lên -Đứng phía chủ tư -Phủ nhận địa tô bóc lột cho địa tô -Tỷ suất lợi nhuận giảm xu hướng kết tự nhiên tăng tiền lương -Địa tô khoản khấu trừ vào sản phẩm lao -Dựa vào lí luận giá trị để phủ nhận động, lao động không trả công cho bóc lột công nhân -Địa tô phận giá trị sản phẩm lao động dùng để trả cho địa chủ -TMQT lợi trường hợp quốc -TMQT lợi gia lợi tuyệt đối tất sản phẩm b) Nhận xét Tiến hạn chế Ricardo so với A.Smith *Tiến : - R nhà lí luận triệt để thuyết giá trị lao động R bổ sung thuyết giá trị lao động A, nhận thấy số khiếm khuyết thuyết “giá trị tự nhiên” A Theo A việc tăng giá yếu tố gia tăng giá hàng hóa yếu tố tạo Đối với R thay đổi giá trị phải nhiều thay đổi mức danh nghĩa - R phát triển quan điểm A phân biệt gtsd gttd - Phân biệt giá tự nhiên giá thị trường - Nhận lao động tạo giá trị lao động không kể đến hình thái - Công lao R nêu vai trò độc quyền sở hữu ruộng đất việc chiếm hữu địa tô tồn địa tô phụ thuộc vào lợi nhuận *Hạn chế - Phân biệt giá trị tương đối giá trị thực tế hh sai lầm cho hh thông thường giá trị LĐ định hh khan gtsd định - Chưa thấy hoạt động quy luật giá trị - Giải thích lợi nhuận vào NSLD cho quy luật vĩnh viễn sx.s -Chưa nhận tính mặt lao động sản xuất HH -Ông coi giá trị HH phạm trù vĩnh viễn www.sinhviennganhang.com DH23NH17-Đại học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh -Chỉ phân tích mặt lượng giá trị, chưa phân tích mặt chất giá trị, chưa phân tích hình thái giá trị (giá trị cũ, giá trị mới…) -Gắn lí luận địa tô với qui luật độ màu mỡ đất đai ngày giảm -Phủ nhận địa tô tuyệt đối coi địa tô vĩnh viễn -Thấy địa tô chênh lệch 1, chưa đề cập địa tô chênh lệch Câu :Giải thích quan điểm Ricardo: "Khi suất lao động tăng tiền lương giảm lợi nhuận tăng." Anh chị nhận định quan điểm trên.Giải thích Anh/chị cần phải dựa vào sơ sở kinh tế làm giảm mâu thuẫn tiền lương lợi nhuận Giải thích Ricardo xem xét tiền lương mối quan hệ với giai cấp tư sản Lợi nhuận phần giá trị thừa tiền công Khi xã hội phát triển tiến khoa học kĩ thuật dẫn đến suất tăng đồng thời chi phí sản xuất giảm dẫn đến giả hàng hóa giảm xuống Mà tiền lương theo ông phụ thuộc vào giá tự nhiên lao động quan hệ cung cầu LĐ, lên xuống xung quanh giá tự nhiên lao động giá tự nhiên lao động giá tư liệu sinh hoạt thiết yếu định Nên giá hàng hóa thiết yếu giảm xuống buộc tiền lương giảm xuống.Theo ông tiền lương nên mức tối thiểu cần thiết lương cao thảm họa kinh tế người công dân không nên than phiền lương thấp quy luật chung tự nhiên Mức NS > mức tăng dân số(khi tư liệu tư phát triển, KHKT phát triển) dẫn đến mức tăng của cải XH lớn mức tăng dân số Điều dãn đến Cầu LD> Cung LD nên tiền lương cao mức tối thiểu tiền lương cao lại làm dân số tăng lên tác động ngược trở lại lượng cung LĐ làm cung LĐ tăng dẫn đến tiền lương thấp Lợi nhuận theo ông phận giá trị sản phảm LD, khoản dôi so với tiền lương , phận không trả công công nhân Lợi nhuận thành nhà tư từ việc tăng tư liệu tư Giá trị công nhân tạo ra= V+M, V tăng buộc m phải giảm xuống LN đối lập với tiền lương Khi xuất LD tănglên làm cho tiền lương giảm lợi nhuận tăng, NSLD tăng số lượng hàng hóa lớn tăng thêm lớn so với tiền lương trả dẫn đến lợi nhuận tăng Tóm lại theo ông NSLD tăng tiền lương giảm lợi nhuận tăng Như TS muốn làm giàu phải bần hóa LĐ Khi suất lao động tăng tiền lương giảm lợi nhuận tăng Theo quan điểm Ricardo lợi nhuận phận giá trị sản phẩm lao động, khoản dôi tiền lương, lợi nhuận phận lao động không trả công công nhân => không ủng hộ lợi nhuận kết việc trả công thấp giá trị, không giải thích lợi nhuận sở nguyên tắc ngang giá Thực lương thấp CNTB muốn nên họ tìm cách bẻ gãy lập trường cách cho tiền lương thấp tự nhiên => bất công người công nhân suất lao động học tăng lẽ họ nên hưởng lương cao số tiền lại chảy vào túi nhà tư Giải mâu thuẫn cách tăng suất lao động (thầy bảo ) Câu :Clark phủ nhận đấu tranh đòi tăng lương chống thất nghiệp người công nhân dựa vào sở kinh tế nào? Giải thích Theo anh/chị cần phải www.sinhviennganhang.com DH23NH17-Đại học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh dựa vào sở kinh tế để tăng lương giảm thất nghiệp cho người công nhân ? Giải thích - Ông dựa vào lý luận suất biên tế để chống lại đấu tranh đòi tăng lương chống thất nghiệp cảu người công nhân Lý luận suất biên tế nói điều kiện yếu tố sản xuất khác không đổi suất nhân tố tăng thêm giảm dần Như vậy, yếu tố sản xuất khác không đổi suất lao động người công nhân tăng thêm giảm dần Người công nhân thuê cuối người công nhân suất bêin tế thấp Năng suất biên tế định suất chung công nhân trước - Vậy suất biên tế định tiền lương người công nhân + Để giảm thất nghiệp => người công nhân phải chấp nhận lương thấp => tăng lương cho người công nhân + Số lượng công nhân sử dụng tăng phải hạn, tuyển thêm do thất nghiệp tất yếu => Đấu tranh chống thất nghiệp người công nhân - Nếu người công nhân muốn tiền lương tăng cao => suất biên tế công nhân tăng => số lượng công nhân sử dụng phải => tăng thất nghiệp Vậy theo Clark, công nhân phải chấp nhận tiền lương thấpđể việc làm, đồng thời ông phủ nhận đấu tranh đòi tăng lương người công nhân - Theo Clark : lượng tư > để giảm thất nghiệp > tăng số lượng công nhân sử dụng => suất biên tế công nhân giảm => tiền lương giảm thấp >= mức lương tối thiểu, không người công nhân không làm việc Để tăng lương giảm thất nghiệp : mở rộng qui mô sản xuất (thầy bảo luôn) Câu : Giải thích Adam Smith David Ricardo phủ nhận đấu tranh đòi tăng lương người công nhân ? Anh/ Chị đồng ý với luận điểm không ? Nếu không theo anh/chị tiền lương người công nhân cần phải dựa vào sở kinh tế ? Giải thích a) Theo Adam Smith : - Adam Smith cho lương thấp thảm họa kinh tế, lương cao tốt đẹp ông chống lại đấu tranh đòi tăng lương người công nhân - Trong kinh tế phát triển nhanh: - Qui mô tư (QMTB) tăng > QMSX tăng > lượng cầu lao động tăng > tiền lương tăng cao mức tối thiểu => tăng tiền lương kinh tế phát triển nhanh - Trong kinh tế trì trệ, suy thoái : QMTB giảm > QMSX giảm > lượng cầu lao động giảm > tiền lương giảm thấp mức lương tối thiểu > kinh tế trì trệ suy thoái tiền lương trả thấp => Dựa vào lý giải ông phủ nhận đấu tranh đòi tăng lương người công nhân tiền lương tăng kinh tế tăng trưởng nhanh Tôi không đồng ý với lý luận : - AS chưa hiểu chất tiền lương - Ông chưa thấy khác tiền lương kinh tế hàng hóa giản đơn kinh tế hàng hóa tư + Trong KTHH giản đơn: giá SP lao động = tiền lương => tiền lương giá lao động www.sinhviennganhang.com DH23NH17-Đại học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh + Trong KTHH TB : giá trị SP lao động > tiền lương => tiền lương không giá lao động - Ông lầm lẫn cho tiền lương nguồn gốc hình thành giá trị b) Theo David Ricardo: - Ông chống lại đấu tranh đòi tăng lương người công nhân ông cho : lương thấp tự nhiên, lương cao thảm họa - Ông lý giải điều sau : + Ở điều kiện sản xuất bình thường - Mức tăng suất < mức tăng dân số => mức tăng cải xã hội < mức tăng dân số => cung lao động > cầu lao động => Lao động thừa => tiền lương giảm mức tối thiểu => Lương thấp tự nhiên + Ở điều kiện sản xuất đặc biệt thuận lợi ( tích lũy tư tăng - tiến kỹ thuật) - Mức tăng suất > mức tăng dân số => mức tăng cải xã hội > mức tăng dân số => cầu lao động > cung lao động => tiền lương tăng cao mức tối thiểu tiền lương cao làm dân số tăng => cung lao động tăng => tiền lương giảm thấp Vậy lương thấp tự nhiên, người công nhân không nên than phiền - Ông lo ngại xu hướng tăng tiền lương thảm họa kinh tế Nếu tiền lương tăng => lợi nhuận giảm => tích lũy tư giảm => QMSX giảm => kìm hãm SX => thảm họa kinh tế Tôi không đồng ý với quan điểm : DR nhầm lẫn dân số với số người lao động Tiền lương công nhân nên dựa vào : thuyết giá trị lao động CN Mác - ĐN tiền lương theo Mác - Các yếu tố ảnh hưởng tới tiền lương Thành viên DH23NH17 tham gia soạn tài liệu : 1) Huỳnh Thị Ánh Diệu 2) Trần Hương Lan 3) Đoàn Ngọc Anh Đào 4) Thái Thị Ngọc Anh 5) Trần Thanh Quế Trân 6) Trịnh Trần Mai Anh Ni www.sinhviennganhang.com 10 ... mô, mô, cho quy luật kinh tế khách kết hợp phạm trù kinh tế với phạm trù quan chi phối hoạt động kinh tế toán học - Ủng hộ tư tưởng tự kinh tế, chủ - Ủng hộ tư tưởng tự kinh tế, chủ trương chống... tượng kinh tế bên mà không sâu vào phân tích chất bên -Nghiên cứu kinh tế trị môn khoa học trừu tượng -Tách trị, nghiên cứu kinh tế -Tách lý thuyết tiền tệ thành lý thuyết riêng -Coi trọng lý thuyết. .. lợi - Xã hội tư công bằng, nhà tư DH23NH17-Đại học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh Nhận xét: Học thuyết kinh tế tân cổ điển kế thừa tảng tư tưởng kinh tế trường phái cổ điển, ủng hộ kinh tế tự chống lại
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi ôn tập lịch sử các học thuyết kinh tế có đáp án , Câu hỏi ôn tập lịch sử các học thuyết kinh tế có đáp án ,

Hình ảnh liên quan

-Nh n ra lao đ ng to ra giá tr là lao đ ng không đn hình thái ca nó. ủ - Câu hỏi ôn tập lịch sử các học thuyết kinh tế có đáp án

h.

n ra lao đ ng to ra giá tr là lao đ ng không đn hình thái ca nó. ủ Xem tại trang 7 của tài liệu.

Từ khóa liên quan