0

NGỮ âm TIẾNG VIỆT h HƯƠNG 2014

17 292 2
  • NGỮ âm TIẾNG VIỆT  h HƯƠNG 2014

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2017, 16:03

NGỮ ÂM TIẾNG VIỆT MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NGỮ ÂM TIẾNG VIỆT CÂU HỎI THẢO LUẬN Cấu trúc âm tiết Tiếng Việt gồm có phận? Đó phận nào? Kể tên mẫu vần chương trình TVCGD Trình bày nguyên âm phụ âm tiếng Việt cho biết cách phân biệt Nêu luật tả âm cờ, gờ, ngờ trước âm e, ê, i Tiếng Việtâm đệm? Nêu luật tả âm đệm? Có loại nguyên âm đôi? Kể tên cách viết? PHẦN I: TIẾNG - Tiếng Việt ngôn ngữ đơn lập - Chương trình Tiếng Việt CGD xuất phát từ khái niệm tiếng để dạy cho học sinh PHẦN II: ÂM TIẾT • Lược đồ âm tiết Tiếng Việt sau: Âm đầu Thanh điệu Vần Âm đệm Âm Âm cuối ÂM TIẾT • Chương trình TV1.CGD vận dụng cấu trúc âm tiết tiếng Việt để dạy HS: • Tách tiếng thành hai phần (dùng thao tác tay, mô hình quân nhựa ) • Ví dụ: + bà: ba- huyền – bà + ba: b - a- ba - Đưa mẫu vần xuyên suốt năm học: ÂM TIẾT • Mẫu 1: Vần có âm chính: a b • Mẫu 2: Vần có âm đệm, âm chính: l o a • Mẫu 3: Vần có âm chính, âm cuối: l a n • Mẫu 4: Vần có đệm, âm chính, âm cuối: l o a n PHẦN III: KHÁI NIỆM • Nguyên âm: Luồng tự do, kéo dài • Phụ âm: Luồng bị cản, không kéo dài • Bán nguyên âm (hay gọi bán phụ âm) để âm vừa mang tính chất phụ âm vừa mang tính chất nguyên âm (VD: hoa, lau) PHẦN 4: CÁC THÀNH TỐ CẤU TẠO ÂM TIẾT Thanh điệu Tiếng Việt có sáu điệu: Thanh không dấu (thanh ngang), huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng Âm đầu Các âm vị đảm nhiệm thành phần âm đầu âm tiết tiếng Việt phụ âm: 22 âm vị phụ âm đầu Âm đệm Trong tiếng Việt, âm vị bán nguyên âm môi /-w-/ đóng vai trò âm đệm Âm vị ghi chữ: u, o PHẦN 4: CÁC THÀNH TỐ CẤU TẠO ÂM TIẾT Âm Tiếng Việt có 16 âm vị làm âm Trong có: 13 nguyên âm đơn nguyên âm đôi Trong đó, nguyên âm đôi tổ hợp nguyên âm có giá trị đơn âm vị tính Âm cuối Tiếng Việt có: âm vị làm âm cuối + phụ âm (p, t, c, ch, m, n, ng, nh) + bán nguyên âm (u, o, i, y) PHẦN 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHÍNH TẢ CẦN LƯU Ý Luật viết hoa a Tiếng đầu câu: Tiếng đầu câu phải viết hoa b Tên riêng b1 Tên riêng Tiếng Việt - Viết hoa tất tiếng gạch nối Ví dụ: Vạn Xuân, Việt Nam - Tên riêng có tiếng viết hoa tiếng Ví dụ: sông Hương, núi Ngự b2 Tên riêng tiếng nước MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHÍNH TẢ CẦN LƯU Ý Chỉ viết hoa tiếng đầu từ Giữa tiếng từ phải có gạch nối Ví dụ: Cam- pu- chia, Xinh- ga- po Luật ghi tiếng nước - Nghe viết (như tiếng Việt) Giữa tiếng (trong từ) phải có gạch nối Ví dụ: pa- nô, pi- a- nô Luật ghi số thành tố a Ghi dấu MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHÍNH TẢ CẦN LƯU Ý - Viết dấu âm vần.Ví dụ: bà, bá, loá, quỳnh, bào, mùi Tiếng có nguyên âm đôi: + Không có âm cuối: mía + Có âm cuối: buồn b Ghi số âm đầu b1 Luật e, ê, i (k, gh, ngh) b2 Luật ghi âm cờ trước âm đệm (qua) b3 Luật ghi chữ “gì”: Ở có hai chữ i liền Khi viết phải bỏ i chữ gi, MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHÍNH TẢ CẦN LƯU Ý c Ghi số âm c1 Âm ă: Âm ă với âm cuối y u, viết a (không có dấu phụ) VD: rau, đay c2 Quy tắc tả viết âm i: - Tiếngâm i có tiếng viết i (i ngắn) có tiếng viết y (y dài) + Viết i từ Thuần Việt (ì ầm) + Viết y từ Hán Việt (y tá) - Tiếngâm đầu âm i số tiếng viết y, viết i Nhưng quy định chung viết i: thi sĩ MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHÍNH TẢ CẦN LƯU Ý - Khi có âm đệm đứng trước, âm i phải viết y (y dài) VD: Huy c3 Cách ghi nguyên âm đôi - ia: + âm cuối: mía + có âm cuối: biển + có âm đệm, âm cuối: khuya + có âm đệm, có âm cuối âm đầu: uyên, yến, - ua: múa, muốn - ưa: mưa, mượn MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHÍNH TẢ CẦN LƯU Ý d Âm cuối điệu - Các tiếngâm cuối m, n, ng, nh, o, u, i, y kết hợp với điệu - Các tiếngâm cuối p, t, c, ch kết hợp với điệu: sắc, nặng Luật ghi số thành tố Ở vùng miền đất nước ta, có khác biệt nhiều âm nói phải dùng chữ để ghi nghĩa muốn nói MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHÍNH TẢ CẦN LƯU Ý - Âm đầu: + tr/ ch: tre/ che + gi/ d/ r: gia/ da/ + s/ x: su/ xu + l/ n: lo/ no + d/ v: dô/ vô - Âm cuối: + n/ ng: tan/ tang + t/ c: mắt/ mắc - Dấu thanh: + hỏi/ ngã: nghỉ/ nghĩ Chương trình Tiếng Việt Công nghệ giáo dục CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG ! ... sáu điệu: Thanh không dấu (thanh ngang), huyền, sắc, h i, ngã, nặng Âm đầu Các âm vị đảm nhiệm thành phần âm đầu âm tiết tiếng Việt phụ âm: 22 âm vị phụ âm đầu Âm đệm Trong tiếng Việt, âm vị bán... cản, không kéo dài • Bán nguyên âm (hay gọi bán phụ âm) để âm vừa mang tính chất phụ âm vừa mang tính chất nguyên âm (VD: hoa, lau) PHẦN 4: CÁC THÀNH TỐ CẤU TẠO ÂM TIẾT Thanh điệu Tiếng Việt có... niệm tiếng để dạy cho h c sinh PHẦN II: ÂM TIẾT • Lược đồ âm tiết Tiếng Việt sau: Âm đầu Thanh điệu Vần Âm đệm Âm Âm cuối ÂM TIẾT • Chương trình TV1.CGD vận dụng cấu trúc âm tiết tiếng Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: NGỮ âm TIẾNG VIỆT h HƯƠNG 2014 , NGỮ âm TIẾNG VIỆT h HƯƠNG 2014 , , PHẦN II: ÂM TIẾT, MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHÍNH TẢ CẦN LƯU Ý

Hình ảnh liên quan

• Tách tiếng thành hai phần (dùng thao tác tay, mô hình quân nhựa...) - NGỮ âm TIẾNG VIỆT  h HƯƠNG 2014

ch.

tiếng thành hai phần (dùng thao tác tay, mô hình quân nhựa...) Xem tại trang 5 của tài liệu.