0

Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT chuyên KHTN Lần 4 File word Có lời giải chi tiết

27 313 1
  • Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT chuyên KHTN Lần 4 File word Có lời giải chi tiết

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2017, 14:01

Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT chuyên KHTN Lần 4 File word .doc, Mathtypye 100% kí hiệu toán học Có lời giải chi tiết Bản đẹp chính xác duy nhất hiện nay (Xem thêm tại http:banfileword.com Website chuyên cung cấp tài liệu giảng dạy, học tập, giáo án, đề thi, sáng kiến kinh nghiệm... file word chất lượng cao tất cả các bộ môn) Banfileword.com BỘ ĐỀ 2017 MÔN TOÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 THPT CHUYÊN KHTN- HÀ NỘI- LẦN Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Câu 1: Cho số phức z = − 3i Tìm môđun số phức w = ( + i ) z − z A w = B w = C w = D w = −4 Câu 2: Tìm tập nghiệm S phương trình x +1 + 4x −1 = 272 A S = {1} Câu 3: Cho hàm số y = B S = { 3} C S ={ 2} D S = {5} 2x − Mệnh đề đúng? x +1 A Hàm số điểm cực trị B Hàm số điểm cực trị C Hàm số hai điểm cực trị D Hàm số ba điểm cực trị Câu 4: Cho mặt phẳng ( P ) : 2x − y + z − = Điểm phương án thuộc mặt phẳng (P) A M ( 2; −1; ) B N ( 2;1; ) C P ( −1; −1; ) D Q ( −1; −1; ) Câu 5: Cho hàm số y = ax + bx + cx + d đồ thị hình bên Hỏi phương trình y = ax + bx + cx + d + = nghiệm? A Phương trình nghiệm B Phương trình nghiệm C Phương trình hai nghiệm D Phương trình ba nghiệm Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A ( 2; 0; ) , B ( 0; −1;0 ) , C ( 0;0;3 ) Viết phương trình mặt phẳng ( ABC) Trang A 3x + 6y + 2z − = B 3x − 6y + 2z + = C 3x − 2y + 2z − = D 3x − 6y + 2z − = Câu 7: Cho hàm số y = x + 4x + Mệnh đề đúng? A Hàm số đồng biến ( −∞; +∞ ) B Hàm số đồng biến ( −∞;0 ) nghịch biến ( 0; +∞ ) C Hàm số nghịch biến ( −∞; +∞ ) D Hàm số nghịch biến ( −∞;0 ) , Hàm số đồng biến ( 0; +∞ ) Câu 8: Với số phức z thỏa mãn z − + i = , tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn Tìm bán kính R đường tròn C R = B R = 16 A R = D R = Câu 9: Mệnh đề sai? A ∫  f ( x ) + g ( x )  dx = ∫ f ( x ) dx + ∫ g ( x ) dx , với hàm f(x), g(x) liên tục R B ∫  f ( x ) − g ( x )  dx = ∫ f ( x ) dx − ∫ g ( x ) dx , với hàm f(x), g(x) liên tục R C ∫ kf ( x ) dx = k ∫ f ( x ) dx với số k với hàm f(x) liên tục R D ∫ f ' ( x ) dx = f ( x ) + C với hàm f(x) đạo hàm R xdx x +1 Câu 11: Tính tích phân ∫ A I = −1 + ln C I = ln 2 B I = ln D I = ( −1 + ln ) Câu 12: Tìm giá trị lớn hàm số y = x − 2x + x − đoạn [ 0; 2] y=2 A max [ 0;2] B max y = − [ 0;2] 50 27 Câu 13: Tập xác định hàm số y = ( x − x ) y=0 C max [ 0;2] y = −1 D max [ 0;2] A D = ( −∞; ) ∪ ( 1; +∞ ) B D = ( −∞; +∞ ) C D = ( 1; +∞ ) D D = ( −∞; 0] ∪ [ 1; +∞ ) Câu 14: Cho số phức z = a + bi thỏa mãn ( + i ) z − ( + 5i ) = − 4i Tính tổng P = a + b A P = B P = C P = 26 D P = Câu 15: Cho Một hình nón bán kính đáy a góc đỉnh 600 Diện tích xung quanh hình nón Trang 2 A Sxq = πa B Sxq = 2πa C Sxq = 3πa D Sxq = 3πa Câu 16: Cho số thực x thỏa mãn log ( log x ) = log ( log x ) Tính giá trị P = ( log x ) A P = 3 B P = Câu 17: Cho hàm số y = x −1 x − 3x + 2 D P = 27 C P = 3 đồ thị (C) Mệnh đề A (C) tiệm cận ngang B.(C) tiệm cận ngang y = C.(C) tiệm cận ngang y = −1 D (C) hai tiệm cận ngang y = y = −1 Câu 18: Trong không gian với hệ trục tọa độ, cho ba điểm A ( 1; −2; −1) , B ( 1;0; ) , C ( 0; 2;1) Viết phương trình mặt thẳng qua A vuông góc với đường thẳng BC A x − 2y + z + = B x − 2y + z − = C x − 2y − z − = D x − 2y − z + = Câu 19: Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho ba điểm A ( 2; −1; ) , B ( −1; 2; −1) C ( 3; 0; −4 ) Viết phương trình đường trung tuyến đỉnh A tam giác ABC A x − y +1 z = = 1 −3 B x − y +1 z = = −2 C x − y +1 z = = −2 −3 D x − y +1 z = = −1 −2 Câu 20: Cho hàm số y = f ( x ) bảng biến thiên x −∞ y’ -1 - 0 + +∞ + - y -1 −∞ -1 Hỏi hàm số cực trị? A điểm B hai điểm C ba điểm D bốn điểm Câu 21: Đặt log = a log = b Hãy biểu diễn P = log 240 theo a b Trang 2a + b + a A P = B P = a+b+4 a a +b+3 a C P = D P = a + 2b + a Câu 22: Cho khối chóp S.ABC đáy tam giác ABC tam giác cạnh a, SA vuông góc (ABC) SA = a Tính thể tích khối chóp S.ABC A VS.ABC = 3a 12 B VS.ABC = 3a 3a C VS.ABC = D VS.ABC = 3a 3 Câu 23: Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = x − x; y = 2x đường thẳng x = −1; x = xác định công thức A S = ∫ ( 3x − x ) dx 3 B S = ∫ ( 3x − x ) dx + ∫ ( x − 3x ) dx C S = ∫ ( 3x − x ) dx 3 D S = ∫ ( x − 3x ) dx + ∫ ( 3x − x ) dx −1 −1 −1 0 −1 Câu 24: Một hình hộp chữ nhật độ dài ba cạnh 2;2; Tìm bán kính R mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật A R = B R = C R = D R = Câu 25: Cho khối chóp S.ABCD tích 16 Gọi M,N, P, Q trung điểm SA, SB , SC , SD Tính thể tích khối chóp S.MNPQ A VS.MNPQ = B VS.MNPQ = Câu 26: Tìm nguyên hàm ∫ C VS.MNPQ = D VS.MNPQ = dx − 2x A ∫ 1 dx = ln +C − 2x − 2x B ∫ 1 dx = ln − 2x + C − 2x C ∫ dx = ln − 2x + C − 2x D ∫ 1 dx = ln +C − 2x − 2x Câu 27: Tìm đạo hàm hàm số y = log ( ln 2x ) A y ' = B y ' = 2x ln 2x.ln10 x ln 2x.ln10 C y ' = x ln 2x.ln10 D y ' = x ln 2x Câu 28: Gọi z1 z2 hai nghiệm phức phương trình z + z + = Tính giá trị P = z1 2017 A P = B P = C P = −1 Câu 29: Cho hàm số f (x ) đạo hàm f ' ( x ) = ( x + 1) + z 2017 D P = ( x − 1) ( − x ) Hỏi hàm số đồng biến khoảng đây? A ( 1; ) B ( −1;1) C ( −∞;1) D ( 2; +∞ ) Câu 30: Viết phương trình mặt cầu tâm I ( −1; 2;3 ) tiếp xúc với mặt phẳng ( P ) : 2x − y − 2z + = Trang A ( x + 1) + ( y − ) + ( z − ) = B ( x + 1) + ( y − ) + ( z − ) = C ( x + 1) + ( y − ) + ( z − ) = D ( x + 1) + ( y − ) + ( z − ) = 2 2 2 2 2 2 Câu 31: Tìm tập hợp tất giá trị tham số m để đường thẳng y = x + cắt đồ thị hàm số 2x + m y= hai điểm phân biệt hoành độ dương x −1 A −2 < m < −1 B m < −1 C m < D −2 < m < Câu 32: Cho số phức z thỏa mãn ( + 3i ) z − ( + 2i ) z = − i Tìm mô đun z A z = B z = C z = D z = Câu 33: Đặt log 60 = a log 15 = b Tính P = log 12 theo a b ? A P = ab + 2a + b B P = ab − a + b C P = ab + a − b D P = ab − a − b Câu 34: Cắt khối trụ mặt phẳng ta khối (H) hình vẽ bên Biết thiết diện hình elip độ dài 10, khoảng cách từ điểm thuộc thiết diện gần mặt điểm thuộc thiết diện xa mặt đáy tới mặt đáy 14 (xem hình vẽ) Tính thể tích hình (H) A V( H ) = 176π B V( H ) = 275π C V( H ) = 192π D V( H ) = 740π trục lớn đáy Câu 35: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình thoi · AB = a, BAD = 600 SO ⊥ ( ABCD ) mặt phẳng (SCD) mặt đáy góc 600 Tính thể tích khối chóp S.ABCD A VS.ABCD = 3a 12 B VS.ABCD = 3a 24 C VS.ABCD = tâm O, tạo với 3a D VS.ABCD = 3a 48 Câu 36: Tìm tập hợp tất giá trị thực tham số m để hàm số y = x − ( m + 1) x + 3x + đồng biến khoảng từ ( −∞; +∞ ) A ( −∞; −4 ) ∪ ( 2; +∞ ) B [ −4; 2] C ( −∞; −4] ∪ [ 2; +∞ ) D ( −4; ) Câu 37: Tìm tập nghiệm S bất phương trình log ( x + ) − log A S = ( 2; +∞ ) B S = ( 1; ) C S = ( 0; ) Trang x > log ( x − x ) − D S = ( 1; 2] Câu 38: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A ( 1;3; −1) , B ( −2;1;1) , C ( 4;1; ) Tính bán kính R mặt cầu qua điểm O, A, B, C A R = B R = 77 C R = 83 D R = 115 2 Câu 39: Với số nguyên a,b thỏa mãn ∫ ( 2x + 1) ln xdx = a + + ln b , tính tổng P = a + b A P = 27 B P = 28 Câu 40: Tìm nguyên hàm ∫ C P = 60 D P = 61 x +3 dx ? x + 3x + 2 A ∫ x +3 dx = ln x + − ln x + + C x + 3x + B ∫ x +3 dx = − ln x + + ln x + + C x + 3x + C ∫ x+3 dx = ln x + + ln x + + C x + 3x + D ∫ x +3 dx = ln x + + ln x + + C x + 3x + 2 2 Câu 41: Với m tham số thực cho đồ thị hàm số y = x + 2mx + ba điểm cực trị tạo thành tam giác vuông Mệnh đề ? A m < −2 B −2 ≤ m < C ≤ m < D ≤ m Câu 42: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm M ( 3;3; −2 ) hai đường thẳng x −1 y − z x + y −1 z − d1 : = = , d2 : = = Đường thẳng d qua M cắt d1, d2 A B −1 Tính độ dài đoạn thẳng AB ? A AB = B AB = C AB = Câu 43: Tìm tập hợp tất tham số m cho phương trình x nghiệm phân biệt A ( −∞;1) B [ 2; +∞ ) D AB = − 2x +1 C ( −∞;1) ∪ ( 2; +∞ ) − m2 x − 2x + + 3m − = bốn D ( 2; +∞ ) Câu 44: Một nút chai thủy tinh khối tròn xoay (H ) , mặt phẳng chứa trục (H ) cắt (H ) theo thiết cho hình vẽ Tính thể tích (H ) (đơn vị: cm3 )? Trang A V( H ) = 41 π B V( H ) = 13π C V( H ) = 23π D V( H ) = 17 π Câu 45: Cho mặt cầu bán kính Xét hình chóp tam giác ngoại tiếp mặt cầu Hỏi thể tích nhỏ chúng bao nhiêu? A V = B V = C V = D V = 16 Câu 46: Trong không gian Oxyz, cho điểm M ( 1;1; ) Mặt phẳng (P) qua M cắt trục tọa độ Ox, Oy, Oz điểm A, B, C Gọi VOABC thể tích tứ diện OABC Khi (P) hay đổi tìm giá trị nhỏ VOABC A VOABC = B VOABC = 18 C VOABC = D VOABC = 32 Câu 47: Cho x y, số thực dương thỏa mãn ln x + ln y ≥ ln ( x + y ) Tìm giá trị nhỏ P=x+y A P = B P = + 2 C P = + D P = 17 + Câu 48: Với hai số phức z1, z2 thỏa mãn z1 + z2 = + 6i z1 − z = 2, tìm giá trị lớn biểu thức P = z1 + z A P = B P = + C P = 26 D P = 34 + Câu 49: Cho hình chóp S.ABC đáy ABC tam giác vuông cân, AB = AC = a,SC ⊥ ( ABC ) SC = a Mặt phẳng qua C vuông góc với SB cắt SA SB , E, F Tính thể tích khối chóp S.CEF A VS.CEF 2a = 36 B VS.CEF a3 = 36 C VS.CEF a3 = 18 Câu 50: Gọi (H) phần giao hai khối phần tư hình trụ bán kính a (xem hình vẽ bên) Tính thể tích (H) A V( H ) = a3 B V( H ) = 2a 3 Trang D VS.CEF = 2a 12 C V( H ) = 3a D V( H ) = πa - HẾT - Trang ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 THPT CHUYÊN KHTN- HÀ NỘI- LẦN Banfileword.com BỘ ĐỀ 2017 MÔN TOÁN BẢNG ĐÁP ÁN 1-C 2-B 3-A 4-B 5-D 6-C 7-D 8-D 9-D 10-C 11-C 12-C 13-A 14-A 15-B 16-D 17-D 18-B 19-B 20-B 21-B 22-A 23-D 24-B 25-B 26-A 27-C 28-C 29-A 30-D 31-A 32-D 33-B 34-A 35-C 36-B 37-B 38-C 39-C 40-A 41-B 42-B 43-D 44-A 45-B 46-C 47-B 48-C 49-B 50-B Banfileword.com BỘ ĐỀ 2017 MÔN TOÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 THPT CHUYÊN KHTN- HÀ NỘI- LẦN LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C Phương pháp: tìm số phức w Tính mô đun w theo công thức Cách giải: w = ( + i ) ( − 3i ) − ( + 3i ) = − 4i ⇒ w = 32 + 42 = Câu 2: Đáp án B Phương pháp: với câu hỏi đáp án giá trị nghiệm, ta thử đáp án vào phương trình cho Cách giải: thử đáp án ta thấy x = nghiệm phương trình Câu 3: Đáp án A Phương pháp: Hàm số phân thức bậc bậc điểm cực trị (do đạo hàm dương âm TXĐ) Câu 4: Đáp án B Phương pháp: Lần lượt thay tọa độ điểm đáp án vào phương trình mặt phẳng Cách giải: 2.2 − + − = nên điểm N ( 2;1; ) thuộc mặt phẳng (P) Câu 5: Đáp án D Phương pháp: Số nghiệm phương trình f ( x ) = số giao điểm đồ thị hàm số y = f ( x ) với trục hoành Ox Cách giải: Vì đồ thị hàm số cho cắt Ox điểm phân biệt nên phương trình cho nghiệm phân biệt Câu 6: Đáp án C Trang Phương pháp: thể thay tọa độ A, B, C vào đáp án để kiểm tra Cách giải: để ý mặt phẳng câu B C cùng VTPT nên ta thử trước Ta thấy mặt phẳng câu C: 3x − 6y + 2z − = qua điểm A, B, C Câu 7: Đáp án D Phương pháp: Tính y’ xét dấu y’ Cách giải: y ' = 4x + 8x = 4x ( x + ) ; y ' > ⇔ x > 0; y ' < ⇔ x < Hàm số cho nghịch biến ( −∞;0 ) đồng biến ( 0; +∞ ) Câu 8: Đáp án D Phương pháp: kết quả: Tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn z − z = r với z = a + bi số phức cho trước, r ∈ ¡ đường tròn I ( a; b ) , bán kính r Câu 9: Đáp án D Phương pháp: sử dụng công thức biến đổi logarit 2 2 2 Cách giải: P = log a − log 2−1 b = log a + log b = log ( a b ) = log ( ab ) Câu 10: Đáp án C Phương pháp: Xem lại tính chất nguyên hàm SGK Giải Tích 12, trang 95–96 Cách giải: Các mệnh đề A, B, D Mệnh đề ý C với k ≠ Câu 11: Đáp án C Phương pháp: Sử dụng máy tính, tính trực tiếp tích phân cho so sánh với đáp án Cách giải: tính I ≈ 0,346 = ln 2 Câu 12: Đáp án C Phương pháp: Tìm giá trị lớn (nhỏ nhất) hàm số đoạn [ a; b ] + Tính y’, tìm nghiệm x1 , x ,… thuộc [a;b] cùa phương trình y ' = + Tính y ( a ) , y ( b ) , y ( x1 ) , y ( x ) , + So sánh giá trị vừa tính, giá trị lớn giá trị GTLN hàm số [a;b], giá trị nhỏ giá trị GTNN hàm số [a;b] Cách giải: y ' = 3x − 4x + = ⇔ x = x = 50 1 f ( ) = −2; f  ÷ = − ;f ( 1) = −2;f ( ) = ⇒ max f ( x ) = [ 0;2] 27 3 Câu 13: Đáp án A Phương pháp: Hàm số y = ( f ( x ) ) với a không nguyên điều kiện xác định f ( x ) > a Cách giải: Điều kiện xác định hàm số cho: x − x > ⇔ x > x < Trang 10 Cách giải: 1 1 ∫ − 2x dx = − ∫ − 2x ( −2 ) dx = − ∫ − 2x d ( − 2x ) 1 = − ln − 2x + C = ln +C 2 − 2x Câu 27: Đáp án C Phương pháp: Sử dụng công thức đạo hàm hợp ln ( ln 2x ) 1 1 ⇒ y' = = ln10 ln10 x ln 2x x.ln 2x.ln10 Cách giải: y = log10 ( ln 2x ) = Câu 28: Đáp án C Phương pháp: Tính z1 , z sử dụng công thức Moivre Cách giải: Phương trình z + z + ∆ = − = −3 nên nghiệm z1 = −1 + i −1 − i ; z2 = 2 2017 2017 z +z 2017  3 =  − + i ÷ ÷   2017  3 +  − − i ÷ ÷   2017 2π 2π   =  cos + i sin ÷ 3     2π   2π   + cos  − ÷+ i sin  − ÷      2017  2017.2π   2017.2π   2017.2 π   2017.2 π  = cos  ÷+ i sin  ÷+ cos  − ÷+ i sin  − ÷ 3 3         = cos 4034π 2π = cos = −1 3 Câu 29: Đáp án A Phương pháp: tìm x để f ' ( x ) > Cách giải: f ' ( x ) > ⇔ ( x − 1) ( − x ) > ⇔ < x < Câu 30: Đáp án D Phương pháp: Tìm khoảng cách từ I đến mặt phẳng (P), bán kính mặt cầu cần tìm Cách giải: Khoảng cách từ I đến (P) tính theo công thức d ( I; ( P ) ) = ( −1) − − 2.3 + + ( −1) + ( −2 ) 2 =3 Phương trình mặt cầu cần tìm ( x + 1) + ( y − ) + ( z − ) = 2 Câu 31: Đáp án A Phương pháp: Đồ thị hàm số y = f ( x ) cắt đồ thị hàm số y = g ( x ) điểm phân biệt hoành độ dương ⇔ phương trình f ( x ) = g ( x ) nghiệm dương phân biệt Cách giải: Xét phương trình hoành độ giao điểm đồ thị : x +1 = x ≠1 x ≠1   2x + m ⇔ ⇔ x −1  x − = 2x + m  x − 2x − m − = ( *) Trang 13 đồ thị cắt điểm hoành độ dương ⇔ phương trình (*) nghiệm dương phân biệt khác  12 − 2.1 − m − ≠  m ≠ −2   ∆ ' = + ( m + 1) >  1⇔  ⇔ m > −2 ⇔ −2 < m < −1 x + x = >   m < −1   x1 x = − m − > Câu 32: Đáp án D Phương pháp: Đặt z = a + bi , giải phương trình để tìm a, b Cách giải: z = a + bi ( a, b ∈ ¡ ) ⇒ z = a − bi ( + 3i ) ( a + bi ) − ( + 2i ) ( a − bi ) = − i ⇔ ( 2a − 3b ) + ( 3a + 2b ) i − ( a + 2b ) − ( 2a − b ) i = − i  a − 5b = a=2 ⇔ ( a − 5b ) + ( a + 3b ) i = − i ⇔  ⇔ a + 3b = −1 b = −1 ⇒ z = a + b2 = Câu 33: Đáp án B Phương pháp: Sử dụng công thức logarit Cách giải: a = log 60 = log ( 15 ) = + log 15 ⇒ log 15 = a − ⇒ log = log15 log 15 a − = = log15 log 15 b b = log 15 = log5 ( 3.5 ) = + log ⇒ log = b − log = log 5.log = a−2 ab − 2b − a + ( b − 1) = b b log 12 = log ( 22.3) = + log = ab − a + b Câu 34: Đáp án A Phương pháp: Thể tích khối (H) thể tích hình trụ bán kính đáy bán kính đáy hình trụ ban đầu, chiều cao trung bình cộng 14 Cách giải Khối (H) tích thể tích hình trụ chiều cao 11 bán kính đáy V( H ) = π.42.11 = 176π Câu 35: Đáp án C Gọi M trung điểm CD, OH ⊥ CD H ∆BCD cạnh a nên BM ⊥ CD Góc (SCD) (ABCD) góc SHO = 600 BM = a a2 a2 ;SBCD = ;SABCD = 2SBCD = Trang 14 102 − 62 = nên OH = BM a 3a = ;SO = OH.tan 60 = 4 VS.ABCD a3 = SO.SABCD = Câu 36: Đáp án B Phương pháp: Hàm số bậc ba đồng biến ¡ ⇔ y ' ≥ ∀x ∈ ¡ Cách giải: y ' = 3x − ( m + 1) x + ≥ 0∀x ∈ ¡ ∆ ' = ( m + 1) − ≤ ⇔ −3 ≤ m + ≤ ⇔ −4 ≤ m ≤ 2 Câu 37: Đáp án B Phương pháp: Dùng máy tính thử số giá trị để loại đáp án Cách giải: Thử giá trị x = : log ( x + ) − log Thử giá trị x = : log ( x + ) − log 2 ( x ) − log ( x − x ) + < : loại đáp án A ( x ) − log ( x − x ) + = : Loại đáp án D Thử giá trị x = 0,5 : MATH ERROR : Loại đáp án C Câu 38: Đáp án C Phương pháp: Viết phương trình mặt phẳng trung trực OA, OB, OC Tìm giao điểm I mặt phẳng I tâm mặt cầu cần tìm R = OI 1 1 Cách giải: Trung điểm OA A '  ; ; − ÷ Mặt phẳng trung trực OA qua A‟ vuông góc OA 2 2 1  3  1 11  nên phương trình  x − ÷+  y − ÷−  z + ÷ = ⇔ x + 3y − z − = 2  2  2  Tương tự: Phương trình mặt phẳng trung trực OB: −2x + y + z − = Phương trình mặt phẳng trung trực OC: 4x + y + 7z − 33 =  11 x=    x + 3y − z − =    Tọa độ I nghiệm hệ phương trình:  −2x + y + z − = ⇔  y =  4x + y + 7z − 33 =     z =  83 3 7 ⇒ I  ; ; ÷ ⇒ R = OI = 2 2 Câu 39: Đáp án C Phương pháp: Sử dụng công thức tích phân phần Trang 15  dx  u = ln x   du = ⇒ x Cách giải: đặt  dv = ( 2x + 1) dx  v = x + x  2 x2 + x dx = ln − ∫ ( x + 1) dx Tích phân cho I = ( x + x ) ln x − ∫ 1 x  x2 2 3  = ln −  + x ÷ = ln −  − ÷ = ( −4 ) + + ln 64 ⇒ a = −4; b = 64 ⇒ P = 60 2   1 Câu 40: Đáp án A ( x + ) − ( x + 1) x+3  dx dx  I=∫ dx = ∫ dx = ∫  − −∫ ÷dx = ∫ x + 3x + x +1 x+2 ( x + 1) ( x + )  x +1 x +  = ln x + − ln x + + C Câu 41: Đáp án B Đồ thị hàm số cho cực trị ⇔ Phương trình y ' = 4x + 4mx = nghiệm phân biệt ⇔ m < ( ) ( Khi điểm cực trị đồ thị A ( 0;1) , B − − m; −m + , C ) −m; −m + Gọi H trung điểm BC ⇒ H ( 0; −m + 1) Ta ∆ABC cân A Do ∆ABC vuông AH = BC ⇔ m = −m ⇔ m = −m ⇔ m = −1 (do m < ) Câu 42: Đáp án B Phương pháp: iết phương trình mặt phẳng (P) chứa M d1 Tìm B giao (P) d Tìm A giao MB d1 Cách giải: N ( 1; 2;0 ) ∈ d1; u1 ( 1;3;1) VTCP d1 MN = ( −2; −1; ) ; n P = MN; u  = ( −7; 4; −5 ) Phương trình (P) chứa M d1 : −7x + 4y − 5z − = Giao (P) d B ( −1;1; ) Gọi A ( + t; + 3t; t ) ∈ d1 MA = ( −2 + t; −1 + 3t; + t ) ; MB = ( −4; −2; ) M, A, B thẳng hàng ⇔ −2 + t −1 + 3t + t = = ⇔ t = ⇒ A ( 1; 2;0 ) ⇒ AB = −4 −2 Câu 43: Đáp án D Phương pháp: Đặt ẩn phụ tìm điều kiện xác cho ẩn phụ Đưa phương trình cho ẩn phụ để biện luận Cách giải: đặt t = 2x − x +1 ≥ , phương trình cho trở thành t − 2mt + 3m − = ( *) Với t = ta tìm giá trị x Trang 16 Với t > ta tìm giá trị x Do đó, phương trình cho nghiệm phân biệt ⇔ Phương trình (*) nghiệm phân biệt lớn  ∆ ' = m − ( 3m − ) >  m − 3m + >  m − 3m + > m >     t1 + t > ⇔ 2m > ⇔   m <  ( t1 − 1) + ( t − 1) > ⇔   ( t − 1) ( t − 1) > t t − ( t + t ) + > 3m − − 2m + >  m >1 2   12  ⇔m>2 Câu 44: Đáp án A 3 Thể tích phần hình trụ V1 = πr h = π  ÷ = 9π ( cm3 ) 2 Thể tích phần hình nón cụt hiệu thể tích hình nón, hình nón lớn bán kính đáy 2cm, chiều cao 4cm hình nón nhỏ bán kính đáy 1cm, chiều cao 2cm, thể tích phần hình nón cụt 1 14 41 V2 = π.2 2.4 − π.12.2 = π ⇒ V( H ) = V1 + V2 = π 3 3 Câu 45: Đáp án B Phương pháp: Trong hình chóp tam giác ngoại tiếp mặt cầu, hình tứ diện tích nhỏ Cách giải: Áp dụng công thức tứ diện cạnh a Bán kính mặt cầu nội tiếp r = a =1⇒ a = 12 Thể tích tứ diện V = a3 =8 12 Câu 46: Đáp án C Phương pháp: Gọi phương trình mặt phẳng (P) qua M Lập công thức tính thể tích OABC Dùng bất đẳng thức để tìm giá trị nhỏ Cách giải: Gọi ( a; b; c ) VTPT (P) Để (P) cắt tia Ox, Oy, Oz a, b, c > Phương trình mặt phẳng (P) qua M dạng a ( x − 1) + b ( y − 1) + c ( z − ) = ⇔ ax + by + cz − a − b − 2c = a + b + 2c   a + b + 2c   a + b + 2c   ; 0; ÷, B  0; ; ÷, C  0; 0; Khi ta A  ÷ a b c       Vì OABC tứ diện vuông nên VOABC = OA.OB.OC = ( a + b + 2c ) 6abc Áp dụng bất đẳng thức Côsi cho số dương: a + b + 2x ≥ 3 a.b.2c ⇒ ( a + b + 2c ) ≥ 27.2.abc ⇒ VOABC ≥ Câu 47: Đáp án B Trang 17 2 Bất đẳng thức cho tương đương với xy ≥ x + y ⇔ y ( x − 1) ≥ x ⇒ x > Do y ≥ x2 x2 2x − x 2x − 2x + x − + ⇒x+y≥ +x = = x −1 x −1 x −1 x −1 = 2x + + 1 = ( x − 1) + + ≥ 2 ( x − 1) +3 = 2 +3 x −1 x −1 x −1 Câu 48: Đáp án C  a+c=8 2  z1 = a + bi  ( a + c ) + ( b + d ) = 100 ⇒ b+d =6 ⇒  2  z = c + di   ( a − c ) + ( b − d ) = 2 ( a − c ) + ( b − d ) = ⇒ ( a + b + c + d ) = 104 P = a + b2 + c2 + d2 2 Áp dụng bất đẳng thức ( x + y ) ≥ ( x + y ) ta có: P ≤ ( a + b ) + ( c + d ) = 104 ⇒ P ≤ 26 Câu 49: Đáp án B Ta chứng minh ∆CEF vuông E SF ⊥ ( CEF ) Ta BC = AB2 + AC = a 2;SB = SC + BC = a ∆CBS vuông C CF ⊥ SB nên SF = ∆CSA vuông cân C nên EC = ES = SC a CS.CB a = ; CF = = SB SB 3 SA a = 2 ∆CEF vuông E nên EF = CF2 − CE = Suy VS.CEF a 6 1 a3 = SF.SCEF = SF.CE.EF = 36 Câu 50: Đáp án B Thể tích khối (H) chia thành thể tích nhiều lát mỏng hình vuông song song với hình vuông đáy (H) Lát mỏng hình vuông độ cao x cạnh a − x diện tích a2 − x2 Lấy tổng tất thể tích “lát mỏng” ta thể tích hình (H): a  x  a 2a V( H ) = ∫ ( a − x ) dx =  a x − ÷ = 0  Trang 18 Banfileword.com BỘ ĐỀ 2017 MÔN TOÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 THPT CHUYÊN KHTN- HÀ NỘI- LẦN ĐỊNH DẠNG MCMIX [] Câu 1: Cho số phức z = − 3i Tìm môđun số phức w = ( + i ) z − z A w = B w = C w = D w = −4 [] Câu 2: Tìm tập nghiệm S phương trình x +1 + 4x −1 = 272 A S = {1} B S = { 3} C S ={ 2} D S = {5} [] Câu 3: Cho hàm số y = 2x − Mệnh đề đúng? x +1 A Hàm số điểm cực trị B Hàm số điểm cực trị C Hàm số hai điểm cực trị D Hàm số ba điểm cực trị [] Câu 4: Cho mặt phẳng ( P ) : 2x − y + z − = Điểm phương án thuộc mặt phẳng (P) A M ( 2; −1; ) B N ( 2;1; ) C P ( −1; −1; ) D Q ( −1; −1; ) [] Câu 5: Cho hàm số y = ax + bx + cx + d đồ thị hình bên Hỏi phương trình y = ax + bx + cx + d + = nghiệm? Trang 19 A Phương trình nghiệm B Phương trình nghiệm C Phương trình hai nghiệm D Phương trình ba nghiệm [] Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A ( 2; 0; ) , B ( 0; −1; ) , C ( 0; 0;3 ) Viết phương trình mặt phẳng ( ABC) A 3x + 6y + 2z − = B 3x − 6y + 2z + = C 3x − 2y + 2z − = D 3x − 6y + 2z − = [] Câu 7: Cho hàm số y = x + 4x + Mệnh đề đúng? A Hàm số đồng biến ( −∞; +∞ ) B Hàm số đồng biến ( −∞;0 ) nghịch biến ( 0; +∞ ) C Hàm số nghịch biến ( −∞; +∞ ) D Hàm số nghịch biến ( −∞;0 ) , Hàm số đồng biến ( 0; +∞ ) [] Câu 8: Với số phức z thỏa mãn z − + i = , tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn Tìm bán kính R đường tròn A R = B R = 16 C R = D R = [] Câu 9: Mệnh đề sai? A ∫  f ( x ) + g ( x )  dx = ∫ f ( x ) dx + ∫ g ( x ) dx , với hàm f(x), g(x) liên tục R B ∫  f ( x ) − g ( x )  dx = ∫ f ( x ) dx − ∫ g ( x ) dx , với hàm f(x), g(x) liên tục R C ∫ kf ( x ) dx = k ∫ f ( x ) dx với số k với hàm f(x) liên tục R Trang 20 D ∫ f ' ( x ) dx = f ( x ) + C với hàm f(x) đạo hàm R [] xdx x +1 Câu 11: Tính tích phân ∫ A I = −1 + ln C I = ln 2 B I = ln D I = ( −1 + ln ) [] Câu 12: Tìm giá trị lớn hàm số y = x − 2x + x − đoạn [ 0; 2] y=2 A max [ 0;2] B max y = − [ 0;2] 50 27 y=0 C max [ 0;2] y = −1 D max [ 0;2] [] Câu 13: Tập xác định hàm số y = ( x − x ) A D = ( −∞; ) ∪ ( 1; +∞ ) B D = ( −∞; +∞ ) C D = ( 1; +∞ ) D D = ( −∞; 0] ∪ [ 1; +∞ ) [] Câu 14: Cho số phức z = a + bi thỏa mãn ( + i ) z − ( + 5i ) = − 4i Tính tổng P = a + b A P = C P = B P = 26 D P = [] Câu 15: Cho Một hình nón bán kính đáy a góc đỉnh 600 Diện tích xung quanh hình nón A Sxq = 4πa B Sxq = 2πa C Sxq = 3πa D Sxq = 3πa [] Câu 16: Cho số thực x thỏa mãn log ( log x ) = log ( log x ) Tính giá trị P = ( log x ) A P = 3 B P = C P = 3 D P = 27 [] Câu 17: Cho hàm số y = x −1 x − 3x + đồ thị (C) Mệnh đề A (C) tiệm cận ngang B.(C) tiệm cận ngang y = C.(C) tiệm cận ngang y = −1 D (C) hai tiệm cận ngang y = y = −1 Trang 21 [] Câu 18: Trong không gian với hệ trục tọa độ, cho ba điểm A ( 1; −2; −1) , B ( 1;0; ) , C ( 0; 2;1) Viết phương trình mặt thẳng qua A vuông góc với đường thẳng BC A x − 2y + z + = B x − 2y + z − = C x − 2y − z − = D x − 2y − z + = [] Câu 19: Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho ba điểm A ( 2; −1; ) , B ( −1; 2; −1) C ( 3; 0; −4 ) Viết phương trình đường trung tuyến đỉnh A tam giác ABC A x − y +1 z = = 1 −3 B x − y +1 z = = −2 C x − y +1 z = = −2 −3 D x − y +1 z = = −1 −2 [] Câu 20: Cho hàm số y = f ( x ) bảng biến thiên x −∞ y’ -1 - 0 + +∞ + - y -1 −∞ -1 Hỏi hàm số cực trị? A điểm B hai điểm C ba điểm D bốn điểm [] Câu 21: Đặt log = a log = b Hãy biểu diễn P = log 240 theo a b A P = 2a + b + a B P = a+b+4 a C P = a +b+3 a D P = a + 2b + a [] Câu 22: Cho khối chóp S.ABC đáy tam giác ABC tam giác cạnh a, SA vuông góc (ABC) SA = a Tính thể tích khối chóp S.ABC A VS.ABC = 3a 12 B VS.ABC = 3a C VS.ABC = Trang 22 3a D VS.ABC = 3a 3 [] Câu 23: Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = x − x; y = 2x đường thẳng x = −1; x = xác định công thức A S = ∫ ( 3x − x ) dx 3 B S = ∫ ( 3x − x ) dx + ∫ ( x − 3x ) dx C S = ∫ ( 3x − x ) dx 3 D S = ∫ ( x − 3x ) dx + ∫ ( 3x − x ) dx −1 −1 −1 0 −1 [] Câu 24: Một hình hộp chữ nhật độ dài ba cạnh 2;2; Tìm bán kính R mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật A R = B R = C R = D R = [] Câu 25: Cho khối chóp S.ABCD tích 16 Gọi M,N, P, Q trung điểm SA, SB , SC , SD Tính thể tích khối chóp S.MNPQ A VS.MNPQ = B VS.MNPQ = C VS.MNPQ = D VS.MNPQ = [] Câu 26: Tìm nguyên hàm ∫ dx − 2x A ∫ 1 dx = ln +C − 2x − 2x B ∫ 1 dx = ln − 2x + C − 2x C ∫ dx = ln − 2x + C − 2x D ∫ 1 dx = ln +C − 2x − 2x [] Câu 27: Tìm đạo hàm hàm số y = log ( ln 2x ) A y ' = B y ' = 2x ln 2x.ln10 x ln 2x.ln10 C y ' = x ln 2x.ln10 D y ' = x ln 2x [] Câu 28: Gọi z1 z2 hai nghiệm phức phương trình z + z + = Tính giá trị P = z1 2017 A P = B P = C P = −1 + z 2017 D P = [] Câu 29: Cho hàm số f (x ) đạo hàm f ' ( x ) = ( x + 1) ( x − 1) ( − x ) Hỏi hàm số đồng biến khoảng đây? A ( 1; ) B ( −1;1) C ( −∞;1) Trang 23 D ( 2; +∞ ) [] Câu 30: Viết phương trình mặt cầu tâm I ( −1; 2;3 ) tiếp xúc với mặt phẳng ( P ) : 2x − y − 2z + = A ( x + 1) + ( y − ) + ( z − ) = B ( x + 1) + ( y − ) + ( z − ) = C ( x + 1) + ( y − ) + ( z − ) = D ( x + 1) + ( y − ) + ( z − ) = 2 2 2 2 2 2 [] Câu 31: Tìm tập hợp tất giá trị tham số m để đường thẳng y = x + cắt đồ thị hàm số 2x + m y= hai điểm phân biệt hoành độ dương x −1 A −2 < m < −1 B m < −1 C m < D −2 < m < [] Câu 32: Cho số phức z thỏa mãn ( + 3i ) z − ( + 2i ) z = − i Tìm mô đun z A z = B z = C z = D z = [] Câu 33: Đặt log 60 = a log 15 = b Tính P = log 12 theo a b ? A P = ab + 2a + b B P = ab − a + b C P = ab + a − b D P = ab − a − b [] Câu 34: Cắt khối trụ mặt phẳng ta khối (H) hình vẽ bên Biết thiết diện hình elip độ dài 10, khoảng cách từ điểm thuộc thiết diện gần mặt điểm thuộc thiết diện xa mặt đáy tới mặt đáy 14 (xem hình vẽ) Tính thể tích hình (H) A V( H ) = 176π B V( H ) = 275π C V( H ) = 192π D V( H ) = 740π trục lớn đáy [] · Câu 35: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình thoi tâm O, AB = a, BAD = 600 SO ⊥ ( ABCD ) mặt phẳng (SCD) tạo với mặt đáy góc 600 Tính thể tích khối chóp S.ABCD A VS.ABCD = 3a 12 B VS.ABCD = 3a 24 C VS.ABCD = [] Trang 24 3a D VS.ABCD = 3a 48 Câu 36: Tìm tập hợp tất giá trị thực tham số m để hàm số y = x − ( m + 1) x + 3x + đồng biến khoảng từ ( −∞; +∞ ) A ( −∞; −4 ) ∪ ( 2; +∞ ) B [ −4; 2] C ( −∞; −4] ∪ [ 2; +∞ ) D ( −4; ) [] Câu 37: Tìm tập nghiệm S bất phương trình log ( x + ) − log A S = ( 2; +∞ ) B S = ( 1; ) C S = ( 0; ) x > log ( x − x ) − D S = ( 1; 2] [] Câu 38: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A ( 1;3; −1) , B ( −2;1;1) , C ( 4;1; ) Tính bán kính R mặt cầu qua điểm O, A, B, C A R = B R = 77 C R = 83 D R = 115 [] Câu 39: Với số nguyên a,b thỏa mãn ∫ ( 2x + 1) ln xdx = a + + ln b , tính tổng P = a + b A P = 27 B P = 28 C P = 60 D P = 61 [] Câu 40: Tìm nguyên hàm ∫ x +3 dx ? x + 3x + 2 A ∫ x +3 dx = ln x + − ln x + + C x + 3x + B ∫ x +3 dx = − ln x + + ln x + + C x + 3x + C ∫ x+3 dx = ln x + + ln x + + C x + 3x + D ∫ x +3 dx = ln x + + ln x + + C x + 3x + 2 2 [] Câu 41: Với m tham số thực cho đồ thị hàm số y = x + 2mx + ba điểm cực trị tạo thành tam giác vuông Mệnh đề ? A m < −2 B −2 ≤ m < C ≤ m < D ≤ m [] Câu 42: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm M ( 3;3; −2 ) hai đường thẳng x −1 y − z x + y −1 z − d1 : = = , d2 : = = Đường thẳng d qua M cắt d1, d2 A B −1 Tính độ dài đoạn thẳng AB ? A AB = B AB = C AB = Trang 25 D AB = [] Câu 43: Tìm tập hợp tất tham số m cho phương trình x nghiệm phân biệt B [ 2; +∞ ) A ( −∞;1) − 2x +1 C ( −∞;1) ∪ ( 2; +∞ ) − m2 x − 2x + + 3m − = bốn D ( 2; +∞ ) [] Câu 44: Một nút chai thủy tinh khối tròn xoay (H ) , mặt phẳng chứa trục (H ) cắt (H ) theo thiết cho hình vẽ Tính thể tích (H ) (đơn vị: cm3 )? A V( H ) = 41 π B V( H ) = 13π C V( H ) = 23π D V( H ) = 17 π [] Câu 45: Cho mặt cầu bán kính Xét hình chóp tam giác ngoại tiếp mặt cầu Hỏi thể tích nhỏ chúng bao nhiêu? A V = B V = C V = D V = 16 [] Câu 46: Trong không gian Oxyz, cho điểm M ( 1;1; ) Mặt phẳng (P) qua M cắt trục tọa độ Ox, Oy, Oz điểm A, B, C Gọi VOABC thể tích tứ diện OABC Khi (P) hay đổi tìm giá trị nhỏ VOABC A VOABC = B VOABC = 18 C VOABC = D VOABC = 32 [] Câu 47: Cho x y, số thực dương thỏa mãn ln x + ln y ≥ ln ( x + y ) Tìm giá trị nhỏ P=x+y A P = B P = + 2 C P = + [] Trang 26 D P = 17 + Câu 48: Với hai số phức z1, z2 thỏa mãn z1 + z2 = + 6i z1 − z = 2, tìm giá trị lớn biểu thức P = z1 + z A P = B P = + C P = 26 D P = 34 + [] Câu 49: Cho hình chóp S.ABC đáy ABC tam giác vuông cân, AB = AC = a,SC ⊥ ( ABC ) SC = a Mặt phẳng qua C vuông góc với SB cắt SA SB , E, F Tính thể tích khối chóp S.CEF A VS.CEF = 2a 36 B VS.CEF = a3 36 C VS.CEF = a3 18 [] Câu 50: Gọi (H) phần giao hai khối phần tư hình trụ bán kính a (xem hình vẽ bên) Tính thể tích (H) A V( H ) a3 = C V( H ) = 3a B V( H ) 2a = D V( H ) = πa [] Trang 27 D VS.CEF = 2a 12 ... 34- A 35-C 36-B 37-B 38-C 39-C 40 -A 41 -B 42 -B 43 -D 44 -A 45 -B 46 -C 47 -B 48 -C 49 -B 50-B Banfileword.com BỘ ĐỀ 2017 MÔN TOÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 THPT CHUYÊN KHTN- HÀ NỘI- LẦN LỜI GIẢI CHI. .. H ) = ∫ ( a − x ) dx =  a x − ÷ = 0  Trang 18 Banfileword.com BỘ ĐỀ 2017 MÔN TOÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 THPT CHUYÊN KHTN- HÀ NỘI- LẦN ĐỊNH DẠNG MCMIX [] Câu 1: Cho số phức z = −... CHUYÊN KHTN- HÀ NỘI- LẦN Banfileword.com BỘ ĐỀ 2017 MÔN TOÁN BẢNG ĐÁP ÁN 1-C 2-B 3-A 4- B 5-D 6-C 7-D 8-D 9-D 10-C 11-C 12-C 13-A 14- A 15-B 16-D 17-D 18-B 19-B 20-B 21-B 22-A 23-D 24- B 25-B 26-A 27-C
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT chuyên KHTN Lần 4 File word Có lời giải chi tiết, Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT chuyên KHTN Lần 4 File word Có lời giải chi tiết,

Hình ảnh liên quan

Câu 5: Cho hàm số y ax =3 + bx ++ c xd có đồ thị trong hình bên. Hỏi phương trình - Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT chuyên KHTN Lần 4 File word Có lời giải chi tiết

u.

5: Cho hàm số y ax =3 + bx ++ c xd có đồ thị trong hình bên. Hỏi phương trình Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 15: Cho Một hình nón có bán kính đáy bằn ga và góc ở đỉnh bằng 600. Diện tích xung quanh của hình nón đó là  - Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT chuyên KHTN Lần 4 File word Có lời giải chi tiết

u.

15: Cho Một hình nón có bán kính đáy bằn ga và góc ở đỉnh bằng 600. Diện tích xung quanh của hình nón đó là Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 20: Cho hàm số yf x= () có bảng biến thiên. - Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT chuyên KHTN Lần 4 File word Có lời giải chi tiết

u.

20: Cho hàm số yf x= () có bảng biến thiên Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu 23: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số y x= 3− x; y 2 x= và các đường thẳng x = −1; x 1= được xác định bởi công thức. - Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT chuyên KHTN Lần 4 File word Có lời giải chi tiết

u.

23: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số y x= 3− x; y 2 x= và các đường thẳng x = −1; x 1= được xác định bởi công thức Xem tại trang 4 của tài liệu.
hình vẽ bên. Biết rằng thiết diện là một hình elip có độ dài trục lớn - Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT chuyên KHTN Lần 4 File word Có lời giải chi tiết

hình v.

ẽ bên. Biết rằng thiết diện là một hình elip có độ dài trục lớn Xem tại trang 5 của tài liệu.
theo một thiết cho trong hình vẽ dưới. Tính thể tích của (H) (đơn vị: cm3 )? - Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT chuyên KHTN Lần 4 File word Có lời giải chi tiết

theo.

một thiết cho trong hình vẽ dưới. Tính thể tích của (H) (đơn vị: cm3 )? Xem tại trang 6 của tài liệu.
Câu 45: Cho một mặt cầu bán kính bằng 1. Xét các hình chóp tam giác đều ngoại tiếp mặt cầu trên - Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT chuyên KHTN Lần 4 File word Có lời giải chi tiết

u.

45: Cho một mặt cầu bán kính bằng 1. Xét các hình chóp tam giác đều ngoại tiếp mặt cầu trên Xem tại trang 7 của tài liệu.
Phương pháp: Thể tích khối (H) bằng thể tích hình trụ có bán kính đáy bằng bán kính đáy hình trụ ban đầu, chiều cao bằng trung bình cộng của 8 và 14. - Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT chuyên KHTN Lần 4 File word Có lời giải chi tiết

h.

ương pháp: Thể tích khối (H) bằng thể tích hình trụ có bán kính đáy bằng bán kính đáy hình trụ ban đầu, chiều cao bằng trung bình cộng của 8 và 14 Xem tại trang 14 của tài liệu.
Thể tích của khối (H) được chia thành thể tích của rất nhiều lát mỏng hình vuông song song với hình vuông đáy của (H). - Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT chuyên KHTN Lần 4 File word Có lời giải chi tiết

h.

ể tích của khối (H) được chia thành thể tích của rất nhiều lát mỏng hình vuông song song với hình vuông đáy của (H) Xem tại trang 18 của tài liệu.
Lát mỏng hình vuông có độ cao x thì có cạnh là a 2− x2 do đó có diện tích là - Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT chuyên KHTN Lần 4 File word Có lời giải chi tiết

t.

mỏng hình vuông có độ cao x thì có cạnh là a 2− x2 do đó có diện tích là Xem tại trang 18 của tài liệu.
Câu 15: Cho Một hình nón có bán kính đáy bằn ga và góc ở đỉnh bằng 600. Diện tích xung quanh của hình nón đó là  - Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT chuyên KHTN Lần 4 File word Có lời giải chi tiết

u.

15: Cho Một hình nón có bán kính đáy bằn ga và góc ở đỉnh bằng 600. Diện tích xung quanh của hình nón đó là Xem tại trang 21 của tài liệu.
Câu 20: Cho hàm số yf x= () có bảng biến thiên. - Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT chuyên KHTN Lần 4 File word Có lời giải chi tiết

u.

20: Cho hàm số yf x= () có bảng biến thiên Xem tại trang 22 của tài liệu.
Câu 23: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số y x= 3− x; y 2 x= và các đường thẳng x = −1; x 1= được xác định bởi công thức. - Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT chuyên KHTN Lần 4 File word Có lời giải chi tiết

u.

23: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số y x= 3− x; y 2 x= và các đường thẳng x = −1; x 1= được xác định bởi công thức Xem tại trang 23 của tài liệu.
Câu 24: Một hình hộp chữ nhật có độ dài ba cạnh lần lượt là 2;2; 1. Tìm bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật trên - Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT chuyên KHTN Lần 4 File word Có lời giải chi tiết

u.

24: Một hình hộp chữ nhật có độ dài ba cạnh lần lượt là 2;2; 1. Tìm bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật trên Xem tại trang 23 của tài liệu.
hình vẽ bên. Biết rằng thiết diện là một hình elip có độ dài trục lớn - Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT chuyên KHTN Lần 4 File word Có lời giải chi tiết

hình v.

ẽ bên. Biết rằng thiết diện là một hình elip có độ dài trục lớn Xem tại trang 24 của tài liệu.
theo một thiết cho trong hình vẽ dưới. Tính thể tích của (H) (đơn vị: cm3 )? - Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT chuyên KHTN Lần 4 File word Có lời giải chi tiết

theo.

một thiết cho trong hình vẽ dưới. Tính thể tích của (H) (đơn vị: cm3 )? Xem tại trang 26 của tài liệu.
Câu 49: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân, AB AC a,SC =⊥ (ABC) và - Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT chuyên KHTN Lần 4 File word Có lời giải chi tiết

u.

49: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân, AB AC a,SC =⊥ (ABC) và Xem tại trang 27 của tài liệu.

Từ khóa liên quan