0

Tác động của việc gia nhập WTO tới hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam

25 494 3
  • Tác động của việc gia nhập WTO tới hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2013, 14:03

Tác động của việc gia nhập WTO tới hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam  MỞ ĐẦU  !"# $$%&'())$(*+%,%-%$.-% /&-01234$54$67,3 89$%:(;+<=(;>?@!&AB CD$%((134$,E&(;9AB5FGGHIIJ! ?K')93=L1AM,%)>N (MO$+!889L3!PQ!@L RM34$C(-;QQ$!<L F!<F89$%Q0F@1 S34$8989M389&0 01T:389&@!&'Q- UV@$+,'12/4$.(3'3 N$$4!)$1ABCDU &!4$67&%L/(3/4$.1W‘‘Tác động của việc gia nhập WTO tới hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam”  @0M30!??/4$.8=! %$$.F3/.&&1 Tiểu luận Kinh tế Quốc tế - Nhóm thực hiện: Nhóm 5 – Lớp CH K9A QTKD 2012-2014 H CHƯƠNG 1 HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM SAU KHI GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI 1.1. NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO XM=@?:(;$!FGGHIIJABYQ0 L@0ZI>P0M1 AL@>P0MY<>A B@89!'M3(+/$+M! M!-#?[$+\]C^'0/F E!/(93/.1 1.1.1. Cơ hội _4$67!ABL389,?`!D,$<,9R a0@671b<F('F98c+N.F $+-%/&!V>!@(!&$$''93 =L1 S(!;4$P0M!+ LF!D!F 4()!N.F >$! !;$$!&&DFF@89& (;Q(!D!?38%(*@!&&$F8c 8?D$&!&>1 d(!4$P0M- N.F$+! Q-!M8%(*F,M!D4() M!M4F '=(>/-0->($ <<\$<,P-RV](;- 8%M\=L!&! - ,'M1 d9(!(@P0M!&,?` @Q-M!(4$3 4;D,UM\&4()+/,%8F() $AB3/$M@!' 1 B=(!N&'4()+;(99>b%O eAB(,!94F>3]89e!$F"> P0;89!<F;89,?` @1 1.1.2. Thách thức f(@P0M!@g- &@ -;(;c&!V&/()!%\$ &+$4]F@(M!V:)() M!&/()M!$Q-%/!</()!8%1 Tiểu luận Kinh tế Quốc tế - Nhóm thực hiện: Nhóm 5 – Lớp CH K9A QTKD 2012-2014 h 0/!$%-0[$FEM@%,/$3O-%$.! $891i-%$.$>AB- $% -%$.$Dj@F@ 1iQ$>$%Q$>%D N1 0!4$67!?&&+(=@ -;$<$9()QD]';!!g!/\& ',3$4<Q)L()!4Q",3@;\3,3$4 $&+,$-%!/$&+=(@\%kl!0-9' DD&+YM!5&&+K'F9<F,/P Y3!%LY3>m>/1 0,!-;34$-<M!',3@ Q!!&89- 3M!M !.FMD+-)!&+<F9(!4Q >%!Q!%L@;-;P$+,'> /1 0!3C,3!D0n,],38%(*!8% $F@(m;o"F%=(;F@D! ?3c!'1b^,!N"33C(4-#!D (4$$89'+%8F/$M/ $1p;()(38"qc(! -9(3&?3F@DF"1 0=!g'0(m;!8?34$89 ^'0(93Q!"(Y>b%' 'Y3>m!,%%89$"!!'?,%-E=& <3!,%D-$+,'>/1 B'M3!0@@&98!38(!&+F+& (K1iM3D;$FVgF3%=4VM3> N14V9M3- (;+)80!M3( M1B)(!DE,E!4V?M3&+,,#(r!0- =(@! (/M3!%L-;$+10F(-0[$;$!3< C"gF3:(;%=)8>N1BQ;.,!& ,$$9$&8%!M(@-0[$>0?D' N- )8)0"&+,03(;$+1 1.2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA SAU KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO 1.2.1. Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa và cán cân thương mại của Việt Nam qua các năm Biểu 1: Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá và cán cân thương mại của Việt Nam từ 2006-2011 Tiểu luận Kinh tế Quốc tế - Nhóm thực hiện: Nhóm 5 – Lớp CH K9A QTKD 2012-2014 s Đơn vị: Triệu USD TT Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tăng/Giảm (%) 2011/2010 2010/2009 2009/2008 I Tổng giá trị xuất khẩu ht1uh su1Zv vH1vt ZJ1It JH1t tv1tI whs1Hh wHv1sZ nt1uIo xB  IIy 9    v1JJ HI1Jt Hu1v Hv1JH hh1I st1Ih wsu1H wHh1uu nZ1hto xB  &  9 WBB Hh1Iv HJ1JJ hs1ZH hI1hJ ht1It sJ1uJ wHH1sv wHu1J nh1vvo II Tổng giá trị nhập khẩu 44.89 62.76 uI1J vt1tZ us1uI Iv1J Z wHZ1uu wH1Hh nZ1huo xB  IIy 9    28.40 41.05 ZH1uh sh1uu sJ1uh ZJ1t wH1IJ wt1II nHI1sIo xB  &  9 WBB 16.49 21.71 HJ1uu Hv1IJ hv1tJ su1us whH1 ws1u nv1tso i  < M -5.06 -14.20 ku1IH kH1uv kH1v kt1uZ Nguồn: Bộ Công Thương và Tổng cục Thống kê Tiểu luận Kinh tế Quốc tế - Nhóm thực hiện: Nhóm 5 – Lớp CH K9A QTKD 2012-2014 Z z,+],%-9(@!N/F{-;FP{93=L /4$.-AB4$671 S3/.=HIIJ,9%AB,E; 4$P0Mn67o!AB5&'M3!5 &0$%)81A4$67M3L3)$ !()--!>](;,@+$F9 M3(;!-0P)$+$+1p-&!(F+ V!(39;';,@)L31F @89FFEM!<F$(;F( $+&(;=(;"F1&! .,+34$@%h^40!9(4$$!<% ="1B8FD93=L/. )F?L0!qc&,!!&()D/ =!qc&8,%1_/. %=su!Zvq|Xx!=H!tHy-=HIIv!&;&9 /.HJ!JJq|Xx!ZJ!ty=HI!sHy-=HIIv\; $IIy9HI!Jtq|Xx!sH!uy=Hh!tJy1 P4$.=HIIJvH!Jvq|Xx!=ht1uy-= HIIv!&$IIy94$.s!IZq|Xx!vZ!sIy! =ss!Zsy$&94$.H!Jq|Xx! hs!vIy!=h!vvy-=HIIv1 Tiểu luận Kinh tế Quốc tế - Nhóm thực hiện: Nhóm 5 – Lớp CH K9A QTKD 2012-2014 v S3/.=HIIu,@3-94()3-9^ 3-9=)()!!C^$DQ&= !Q--F>T}!$,$ FC>~|!8F>p4D$T}!^,>% Q!>T}3-9(Y(%-N-0!-0&> 4$.'9=Y(0@V%! /.859=,%!%LP%=1 B8%/.%=KL0Of/./$jvhq |Xx!=@Ht!y-=HIIJ1f>;$&9 hZ1sZq|Xx!qcZZ!Iy!=Hs!hIy-=HIIJ\> ;$IIy9Hu!vq|Xx!qcss!thy! = hZ1sZy!-=HIIJ193=L/.')L0 '=D!^D-%^$4() /.1B'^&93=L/.!< !-%1 P4$.=HIIuJt!tIq|Xx!=HJ!Zy-= HIIJ!&$&94$.%Z!Zq|Xx!=HZ!vy $&94$.%Hu!Zq|Xx!=hy1 S3M&/.&@=HIIt%L/ (53>%!(4$.&>AB %89%-N1W]!=,$$,%3!^ M%$1x&!3/.3@;@%, $MOnoM^Q,^$&=Q!> @g4$.-F%\nHo%^/.>(;>AB D!!(N!-!$@!@!>F-%111,-V%-= HIIu\nho$/.^$&=9!+% $&91 ??&!d3!'8!S$3!$M %$$Q;!>3.F/.!@$(^ Y&9()/.=M=HIIun()/.=(= %!Zq|Xxo!93%(Mn%q|Xx!MM% Jkuy/.!&O&D-%!>F-%%H!Jq|Xx\& @(-%%s!vq|Xx\&D$,%hksq|Xxo@ P/.%=%%t!uy-=HIIu1F@!0% F(8%Q(-@;1 P/.=HIIt%ZJ1Itq|Xx!%t!uy- =HIIu1&;&9n+%DohI1hJq|Xx! Zh1HIy/.>%!%h!vvy-=HIIu\>; $IIy9Hv!JHq|Xx!sv!uIy1%Z!hty!- =HIIu1B4F!/.,?8<=HIIts!JHq|XxG! Tiểu luận Kinh tế Quốc tế - Nhóm thực hiện: Nhóm 5 – Lớp CH K9A QTKD 2012-2014 J /$MZHI|Xx-0,?8<=HIIunZ!HHq|XxGo1F@! (5F93,@=HIIu!/.= HIItK&93=-YF-9>=O=Js!y-= HIIZ!=s!uy-=HIIv!=v!hy-=HIIJ1 f4$.=HIIt%vu!uq|Xx!%s!Jy-= HIIun=HIIu-HIIJ=Hu!Jyo!&9$&9 Hs!uJq|Xx!qchv!yPfBBf%!%I!uy\f 4$.>9$IIy9sh!tvq|Xx!qc vh!ty!%v!uy-=HIIu1 B4$.%>F-%/%&4$ .C%M=HIIu!/('=1F@!4$.Y ='9=!-;$V]>Q-Q >iQ$>&V!,@&&<(*>4$.+;'4$ ./$1 B=HII,E&/]$VL(!AB(& 93=L->%1f/4$.=(,U 0/5F1f/.=Hv!sZy(-;&&$> '^D$,1f4$.=H!Hhy($V ]!(=F@$V($VV-%/193=/. M@Y(<M)%!j"4$-@H!vq|Xxn J!sJy/.o1 <VM=HI(t!uZy1i-9F$V(,U0-; N>Q-':(;?>% $V]=LL(1q(4$-@=HI%-'= %-%V@>Q$>!@-;<9<M! ](3Q91B;%/.&=HI!= M-4$.1 1.2.2. Cơ cấu các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam Biểu 2: Cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam trong những năm gần đây Đơn vị tính: Triệu USD Stt Ngành 2006 2007 2008 2009 2010  iD$^! -% s1sh v1vZ Hh1H J1vH HI1I H SiB• iB v1hu HI1vt Hs1tI HZ1Zu hH1Zh h SD!(<-% Z1vZ J1sh t1J u1u 1uI s S>F-% h1hv h1Jv s1Z s1Hv Z1IH Z A$ J!H v!Z hvI!t uHH!v H1JZ Tiểu luận Kinh tế Quốc tế - Nhóm thực hiện: Nhóm 5 – Lớp CH K9A QTKD 2012-2014 u iNYD"$V33-9Q^<F!Y% -&^!0(Y&Hh^&q|Xx!5 -9v>=HII1 Biểu đồ 2: Cơ cấu xuất khẩu theo mặt hàng năm 2011 5:/.D(!<F&^,=(@!5hvyqc =HIIv(@@sIy=HI1 qc>&D!(<-%>F-%%5HI!vy9"u!sy =HI1qc>&@(-%%5Hhy=HIIv9 u!hyHII%$9=8!&D%5v!J/ 9MJ/!%5Hh!t/9t!u/1 Tiểu luận Kinh tế Quốc tế - Nhóm thực hiện: Nhóm 5 – Lớp CH K9A QTKD 2012-2014 Cơ cấu xuất khẩu theo mặt hàng năm 2011 (Nguồn: Cafef, TCHQ) t T3Q8c>/.&=HI((@(-R! AB&^D$,/-@&(F1B=HI!^ F/-@Jq|Xx1 T3-9^D-%/.Y&0/?@ !$@!@!€F+3!?,E5HII!^ ,(HI!N,E&3F!&+(!$@! @>F-%n!,-o1 Biểu 3: Cơ cấu các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam trong những năm gần đây Đơn vị tính: Triệu USD Stt Ngành hàng 2006 2007 2008 2009 2010  (-%/ ht1ZI Zv1Jt J1JH vh1H Jv1h H TF&!,!VV!$V g 1Is J1tJ HH1ZJ HI1ZI Hs1uI h BF@!@4( Hu1sv hu1uH st1Z sH1vH Z1ZH s S@g h1Z s1vv v1HJ v1ZI J1ZI Biểu đồ 3: Cơ cấu nhập khẩu theo mặt hàng năm 2011 i^N4$.>F$VV3-%/! $V+/.1 1.2.3. Cơ cấu thị trường xuất nhập khẩu x^$&=?]'(@&@0)?,F M//4.=HI>AB1 Tiểu luận Kinh tế Quốc tế - Nhóm thực hiện: Nhóm 5 – Lớp CH K9A QTKD 2012-2014 Cơ cấu nhập khẩu theo mặt hàng năm 2011 (Nguồn: Cafef, TCHQ) I iM//.=HIM9P<9'T}!~| XB_1W<F(-;%,%$<>3/.1BZ=8 AB4$8<•!MZIy1D!$V 3&- /F+1 Biểu đồ 4: Xuất khẩu theo khu vực năm 2011 Biểu đồ 5: Nhập khẩu theo khu vực năm 2011 PP'AB<•=8hs!Zvq |Xx!=h!ty-=HIIvvyP/4$.>%1 =LM<•=Fj/$M0= L<‚n=uZ!tyo1B[-9F9?<F(&0= (/hH!Zhq|Xx!,UJIyP/4$.=@>% =HI1 Tiểu luận Kinh tế Quốc tế - Nhóm thực hiện: Nhóm 5 – Lớp CH K9A QTKD 2012-2014
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của việc gia nhập WTO tới hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, Tác động của việc gia nhập WTO tới hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam

Hình ảnh liên quan

Qua biểu đồ và bảng số liệu trên, chúng ta thấy rõ sự thay đổi rõ rệt về tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu sau khi Việt Nam gia nhập WTO - Tác động của việc gia nhập WTO tới hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam

ua.

biểu đồ và bảng số liệu trên, chúng ta thấy rõ sự thay đổi rõ rệt về tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu sau khi Việt Nam gia nhập WTO Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan