0

thông tin thống kê trong nghiên cứu xuất nhập khẩu hàng hoá ở việt nam

49 464 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/02/2015, 22:56

Thông tin thống kê trong nghiên cứu xuất nhập khẩu hàng hoá ở Việt Nam Phần I Thực trạng thống kê ngoại thương ở Việt nam. I. HOẠT ĐỘNG MÔI TRƯỜNG. Ngành ngoại thương nước ta từ năm 1979 trở về trước được tổ chức theo cơ chế tập trung quan hệ ngoại thương của nước ta chủ yếu là với các nước trong khối xã hội chủ nghĩa trước đây. Nhà nước chịu trách nhiệm ký kết các nghị định thư với các nước và giao chỉ tiêu kế hoạch xuất nhập khẩu cho các đơn vị chuyên doanh trên cơ sở những nghị định thư đó Trên cơ sở đó các đơn vị ký hợp đồng ngoại và giao hàng cho các nước. Mọi hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu đều thông qua các đơn vị kinh doanh ngoại thương Trung ương (gọi là các Tổng cong ty ngoại thương Trung ương) thuộc quản lý ò Bộ Ngoại thương. Các Bộ, Ngành khác và các địa phương có nhiệm vụ sản xuất, khai thác thu mua rồi giao hàng cho các đơn vị kinh doanh của Bộ ngoại thương xuất khẩu, nhập khẩu theo kế hoạch Nhà nước. Từ năm 1980 đến nay, Nhà nước đã có nhiều chủ trương chính sách mới nhằm khuyến khích, mở rộng và tăng hiệu quả của hoạt động ngoại thương, Nhà nước trao quyền kinh doanh xuất, nhập khẩu cho các Bộ, Ngành sản xuất, thực hiện chủ trương khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ của mỗi Bộ, Ngành. Đồng thời để phát huy tiềm năng của các địa phương, Nhà nước cũng cho phép nhiều địa phương có đủ những điều kiện do Nhà nước quy định, được phép trực tiếp xuất, nhập khẩu với nước ngoài. Với chủ trương thay đổi chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước, số đơn vị kinh doanh ngoại thương tăng lên nhanh chóng. Năm 1979, số đơn vị kinh doanh ngoại thương Trung ương là 11 đơn vị, không có đơn vị kinh doanh nào thuộc địa phương. Năm 1985, đã có 23 đơn vị kinh doanh ngoại thương Trung ương và 15 đơn vị kinh doanh ngoại thương địa phương. Năm 1990, tổng số các đơn vị được quyền kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp thương xuyên và từng chuyến là 270 đơn vị trong đó 170 đơn vị TW và 163 đơn vị địa phương. Năm 1991, số đơn vị xuất khẩu trực tiếp là trên 400 đơn vị, đến nay là hơn 7000 đơn vị. Sự phát triển của hoạt động ngoại thương không chỉ thể hiện ở sự gia tăng mạnh mẽ số lượng các đơn vị xuất nhập khẩu mà kim ngạch xuất nhập khẩu qua mỗi năm đều tăng đáng kể, nhất là trong những năm gần đây. năm 1976, tổng mức lưu chuyển ngoại thương của cả nước chỉ đạt 1,2 tỷ R-USD, năm 1985 là 2,6 tỷ R-USD, năm 1989 đạt 4,5 tỷ R-USD, năm 1990 là 5,1 tỷ USD, năm 1995 là 13,6 tỷ USD, năm 1997 đạt 20,8 tỷ USD và ước tính năm 1999 đạt trên 23 tỷ USD. Số nước có quan hệ thương mại với Việt nam cũng tăng lên nhanh chóng, năm 1985 nước ta có quan hệ ngoại thương với 67 nước, năm 2990 là 57 nước, đến nay con số này đã là trên 160 nước. Hoạt động xuất nhập khẩu đã đóng góp phần quan trọng trong những thành tựu kinh tế xã hội của đát nước, đưa nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội, tăng trưởng kinh tế hàng năm trên 8%, lạm phát giảm từ 3 con số vào cuối những năm 80 xuống còn 2 con số vào đầu những năm 90 và còn một con sè trong những năm từ 1996 đến nay, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Kết quả của hoạt động của ngoại thương được tạo ra và gắn liền với hệ thống thống kê xuất nhập khẩu. Mặt khác, những đặc điểm của hệ thống thống kê xuất nhập khẩu cũng chịu ảnh hưởng nhiều chính sách, cơ chế điều hành, quản lý của Nhà nước đối với hoạt động ngoại thương. Trong dãy số thời gian, người ta có thể biểu diễn các chỉ tiêu trong từng khoảng thời gian hay vào thời điểm nhất định. Do đó, dãy thời gian được chia làm hai loại: + Dãy số thời kỳ: là dãy số thời gian phản ánh qui mô của hiện tượng trong từng khoảng thời gian nhất định. Mỗi mức độ của dãy số thơì kỳ là sự tích luỹ về lượng qua thời gian, vì vậy độ dài khoảng cách thời gian ảnh hưởng trực tiếp đến trị số của chỉ tiêu và có thể cộng các trị số của chỉ tiêu để phản ánh quy mô của hiện tượng trong khoảng thời gian dài hạn. + Dãy số thời điểm: Là dãy số thời gian phản ánh quy mô của hiện tượng trong những thời điểm nhất định. Mức độ của hiện tượng ở thời điểm sau thường bao gồm toàn bộ hoặc một phần mức độ của hiện tượng ở thời điểm trước đó. Do đó việc cộng các trị số của chỉ tiêu không phản ánh quy mô của hiện tượng. Dãy số thời gian là phương pháp thống kê nghiên cứu đặc điểm sự biến động của hiện tượng qua thời gian. Từ đó rót ra xu thế biến động chung và có thể dự đoán sự phát triển của hiện tượng trong tương lai. Để có thể phản ánh đúng đắn sự phát triển của hiện tượng qua thời gian thì khi xây dựng một dãy số thời gian phải đảm bảo tính chất có thể so sánh được giữa các mức độ trong dãy số. Cụ thể là: Nội dung và phương pháp tính các chỉ tiêu qua thời gian phải thống nhất; phạm vi tính toán của hiện tượng qua thời gian phải nhất chí; khoảng cách thời gian trong dãy số nên bằng nhau nhất là với dãy số thời kỳ. Tuy nhiên, trong thực tế có nhiều lý do khác nhau nên các yêu cầu thường bị vi phạm. Để đảm bảo tính chất có thể so sánh được người ta thường phải tiến hành chỉnh lý lại tài liệu. 1. Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian. • Mức độ trung bình theo thời gian. Chỉ tiêu này phản ánh mức độ đại biểu của tất cả các mức độ tuyệt đối trong một dãy số thời gian. Tuỳ theo dãy số thời gian là dãy số thời kỳ hay dãy số thời điểm người ta có cách tính khác nhau. - Đối với dãy số thời kỳ, mức độ bình quân theo thời gian được xác định theo công thức:          ∑ = = +++ =  Trong đó:  : Mức độ bình quân theo thời gian. y i (i = 1, 2, 3, …, n): Các mức độ dãy số thời kỳ. n: Số các mức độ trong dãy số. - Đối với dãy số thời điểm có thể có khoảng cách tổ bằng nhau hoặc không bằng nhau. Vì vậy phải có các phương pháp tính khác nhau trong mỗi trường hợp này. + Trường hợp dãy số thời điểm có khoảng cách tổ bằng nhau để tính mức độ bình quân ta có công thức:           − ++++ = −  Với: y i (i = 1, 2, … , n): là mức độ của dãy số thời điểm có khoảng cách thời gian bằng nhau. + Trường hợp dãy số thời điểm có khoảng cách tổ không bằng nhau ta có mức độ bình quân theo thời gian được tính theo công thức: ∑ ∑ = = = +++ +++ = n i i n i ii n nn t ty ttt tytyty y 1 1 21 2211 Với t i (i = 1, 2, … , n): là độ dài thời gian có các mức y i tương ứng. • Lượng tăng (hoặc giảm tuyệt đối). Đây là chỉ tiêu phản ánh mức chênh lệch tuyệt đối của chỉ tiêu giữa hai thời gian nghiên cứu. Nếu mức độ của hiện tượng tăng lên thì trị số của chỉ tiêu mang dấu dương và ngược lại. Tuỳ theo mục đích nghiên cứu khác nhau mà có các chỉ tiêu lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối giữa hai thời gian liền nhau. Ký hiệu là δ i . δ i = y i – y i-1 . (i = 2, 3, … , n) Với y i : Mức độ nghiên cứu. y i-1 : Mức độ liền trước kỳ nghiên cứu. + Lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối định gốc (hay tính dồn) (∆ i ) phản ánh mức độ tăng (hoặc giảm) tuyệt đối giữa kỳ nghiên cứu và kỳ nào đó được trọn làm gốc cố định (thường lấy mức độ đầu). ∆ i = y i – y 1 (i = 1, 2, … , n) Với y i : Mức độ của hiện tượng ở kỳ nghiên cứu. y 1 : Mức độ của hiện tượng kỳ gốc cố định. Giữa lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối liên hoàn và định gốc có mối quan hệ tổng. ∑ ∆=δ  (i = 1, 2, … , n) ∑ = ∆=δ    + Lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối bình quân nói là trung bình cộng của các lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối liên hoàn.        − − = − ∆ = − δ =δ ∑ = • Tốc độ phát triển. Tốc độ phát triển là số tương đối (thường được biểu hiện bằng lần hoặc phần trăm) phản ánh tốc độ và xu hướng phát triển của hiện tượng qua thời gian. Tuỳ theo mục đích nghiên cứu mà tính toán các chỉ tiêu sau: Tốc độ phát triển liên hoàn (t i ): phản ánh sự phát triển của hiện tượng giữa hai thời gian liền nhau: 1i i i y y t − = (i 2,3, n) Trong đó: y i : Mức độ của hiện tượng ở thời gian i. y i-1 : Mức độ của hiện tượng ở thời gian i – 1. + Tốc độ phát triển định gốc (T i ): phản anh sự phát triển của hiện tượng trong những khoảng thời gian dài; thường lầy mức đọ đầu làm gốc cố định. 1 i i y y T = (i 2,3, n) Trong đó: y i : Mức độ của hiện tượng ở thời gian i. y 1 : Mức độ của hiện tượng ở thời gian đầu tiên của dãy số. Giữa tốc độ phát triển liên hoàn và tốc độ phát triển định gốc có mối quan hệ tích và quan hệ thưong chặt chẽ với nhau. Tích tốc độ phát triển liên hoàn bằng tốc độ phát triển định gốc. t 2 . t 3 … t n = T n Πt i = T i (i 2,3, n) Thương của hai tốc độ phát triển định gốc liền nhau bằng tốc độ phát triển liên hoàn giữa hai thời gian đó. i 1i i t T T = − - Tốc độ phát triển bình quân: là trị số đại biểu của các tốc độ phát triển liên hoàn. 1n n 2i i 1n n32 tt t.tt − = − ∏ == Khi sử dụng chỉ tiêu tốc độ phát triển bình quân, chỉ nên tính với những hiện tượng phát triển theo mét xu hướng nhất định (cùng tăng hoặc cùng giảm). • Tốc độ tăng (hoặc giảm): Phản ánh mức độ của hiện tượng nghiên cứu giữa hai thời gian đã tăng hoặc giảm bao nhiêu lần (hay bao nhiêu %). Đây là chỉ tiêu nói lên nhịp độ tăng (hoặc giảm theo thời gian). Dựa trên cơ sở lượng tăng (hoặc giảm) liên hoàn hay định gốc người ta có phương pháp tính khác nhau. + Tốc độ tăng (hoặc giảm) liên hoàn a i (i= 2,3,4, n) là tỷ số so sánh giữa lượng tăng (hoặc giảm) liên hoàn với mức độ kỳ gốc liên hoàn. 1 y y y yy y S a 1i i 1i 1ii 1i i i −= − == −− − − a i = t i – i. Nếu tính bằng phần trăm thì. a i (%) = t i (%) – 100 - Tốc độ tăng (hoặc giảm) định gốc A i (i= 2,3, n) là tỷ số giữa lượng tăng (hoặc giảm) định gốc với mức độ kỳ gốc cố định. 1T y y y y y yy y A A i 1 1 1 i 1 1i 1 i i −=−= − == Nếu T i tính bằng phần trăm thì. A i (%) = T i (%) – 100 + Tốc độ tăng (hoặc giảm) bình quân là chỉ tiêu tương đối thể hiện nhịp điệu tăng (hoặc giảm) đại diện trong một thời kỳ nhất định.   −= Hoặc   −= • Giá trị tuyệt đối của t% tăng (hoặc giảm). ký hiệu là g t . Đây là chỉ tiêu phản ánh cứ 1$ tăng (hoặc giảm) của tốc độ tăng (hoặc giảm) liên hoàn thì tương ứng với một rị số tuyệt đối là bao nhiêu.      δ = (i = 2, 3, … , n) Trên thực tế người ta không sử dụng giá trị tuyệt đối của 1% tăng hoặc giảm định gốc vẹ nó luôn là một hằng số và băng    4. Phương pháp chỉ số. Chỉ số là số tương đối (đơn vị là lần, %) biểu hiện quan hệ so sánh hai mức độ của hiện tượng. Đối tượng nghiên cứu của phương pháp chỉ số là các hiện tượng phức tạp, gồm các phần tử, đơn vị có đặc điểm, tính chất khác nhau mà người ta không thể cộng trực tiếp để so sánh. Đặc điểm của phương pháp chỉ số: + Khi muốn so sánh các mức độ của hiện tượng kinh tế phức tạp, trước hết phải chuyển các đơn vị, phần tử, hiện tượng cá biệt có tính chất, đặc điểm khác nhau về một dạng đồng nhất có thể trực tiếp cộng chúng lại với nhau. + Khi có nhiều nhân tố cùng tham gia vào việc tính toán phải giả định chỉ có một nhân tố nào đó thay đổi còn các nhân tố khác thì không đổi (gọi là quyền số) nhằm loại trừ ảnh hưởng biến động của các nhân tố này tới kết quả so sánh. Khi nghiên cứu sự biến động của nhân tố chất lượng thì người ta cố định nhân tố số lượng ở kỳ báo cáo còn khi ta nghiên cứu sự biến động của nhân tố số lượng, người ta thường cố định nhân tố chất lượng ở kỳ gốc. Chỉ số có nhiều tác dụng khác nhau tuỳ theo từng loại. Chỉ số được dùng để phản ánh sự biến động của phần tử qua thời gian gọi là chỉ số thời gian; chỉ số phản ánh sự biến động của hiện tượng qua không gian được gọi là chỉ số không gian; chỉ số phản ánh nhiệm vụ kế hoạch gọi là chỉ số kế hoạch. Ngoài ra, chỉ số còn được dùng để phân tích vai trò ảnh hưởng biến động của từng nhân tố đối với sự biến động của toàn bộ hiện tượng. • Phân loại chỉ số. Để phân loại chỉ số, người ta thường căn cứ vào phạm vi tính hoặc tính chất của chỉ tiêu mà chỉ số phản ánh. Căn cứ vào phạm vi tính, phân chỉ số thành hai loại. + Chỉ số đơn (chỉ số cá thể) nêu lên sự biến động của từng đơn vị cá biệt. Ví dụ: chỉ số giá của một loại hàng hoá, chỉ số lượng của từng mặt hàng. + Chỉ số tổng hợp (chỉ số chung) là chỉ số phản ánh sự biến động của hiện tượng phức tạp gồm nhiều đơn vị hoặc phần tử khác nhau. Ví dụ: chỉ số giá của một ngành hàng, lượng hàng hoá tiêu thụ của một số mặt hàng hay của tất cả các mặt hàng… [...]... mang tớnh cht kinh doanh cng nh hng vin tr ca cỏc t chc quc t, cỏc t chc phi chớnh ph v cỏc nc S T CHC THU NHP THễNG TIN (Giai on 1995 tr v trc) Hội đồng bộ trưởng Bộ chủ quản Bộ kinh tế đối ngoại (nay là Bộ thương nghiệp) Các đơn vị cơ sở Tổng cục thống kê Cục thống kê Các đơn vị cơ sở Vi ngun s liu l cỏc bỏo cỏo thng kờ c gi trc tip cho tng cc thng kờ t cỏc n v xut nhp khu trung ng, Ban tip nhn vin... vi vic ra quyt nh c trong thi gian di ln trong mt khong thi gian ngn, nú c s dng rng rói trong mi lnh vc Tuy nhiờn, hin nay ngi ta thng s dng phng phỏp d bỏo ngn hn, nú giỳp chỳng ta cú c s lp cỏc k hoch ngn hn, cung cp nhng thụng tin t ú cú th iu chnh v ra cỏc quyt nh ỳng n trong khong thi gian tng i ngn, cỏc nhõn t ít cú s thay i do ú ngi ta thng s dng phng phỏp dóy s thi gian trong vic d bỏo thng... chun SITC, hng Vit Nam nhp khu ch yu vn l hng ch bin hay ó tinh ch T trng nhp khu nhúm hng ny tng t 76,5% nm 1995 lờn 81,6% nm 1997 v vn xp x 81% nm 1999 C cu hng nhp khu phõn theo mc ớch s dng ít cú s thay i quỏ cỏc nm t trng hng tiờu dựng khỏ n nh Nh c nh vy l ch nh hng ca chớnh sỏch hn ch nhp khu hng tiờu dựng 2 Vi nt v vic thụng tin thng kờ trong nghiờn cu xut nhp khu hng hoỏ Vit Nam H thng thng... phờ -0,4 -2,9 Hng khỏc 12,3 25,4 úng gúp trong sự gia tng ny ch yu l chỳng ta xut khu sang cỏc th trng Nht Bn v Trung Quc Trong cỏc mt hng m ta xut khu thỡ Du thụ l mt hng chim t trng ln nht nc chim 39,4% trong nm 1999 v 48,5% trong nm 2000 Bờn cnh s gia tng s úng gúp vo mc tng chung nh s tng giỏ ca du thụ, t l % úng gúp ca cỏc mt hng ch lc cng ó thay i ỏng k Trong khi t l úng gúp ca dt may v giy dộp... gian ti Xut Nhp khu l mt trong nhng mi nhn, nú úng mt vai trũ quan trng trong cụng cuc cụng nghip hoỏ - hin i hoỏ ca nc ta v a nc ta hi nhp vi bố bn trờn th trng quc t v khu vc Nhỡn chung nhng thnh cụng m ta gt hỏi c trong thi gian va qua cha phn ỏnh ỳng so vi tim nng, m nc ta cú nhng nú ó úng gúp mt phn khụng nh trong GDP, GNP Tỡnh hỡnh bin ng v giỏ tr xut nhp khu hng hoỏ Vit Nam qua cỏc nm c biu hin... n ( t ) h Trong ú: y1: Mc u tiờn ca dóy s thi gian hn: Mc cui cựng ca dóy s thi gian h: Tm xa ca d oỏn t : Tc phỏt trin liờn hon t = n 1 yn y1 1.4 Phng phỏp bng Buys Ballot (BB) Ngoi cỏc phng phỏp d oỏn ó nờu trờn, cũn cú mt phng phỏp thng kờ tng i quan trng nghiờn cu xu hng phỏt trin ca hin tng trong tng lai Ni dung ca phng phỏp ny l xỏc nh mụ hỡnh biu hin xu hng bin ng ca hin tng trong tng... dng: y = a + bt + cj Trong ú: a: tham s t do b: h s hi quy cj: h s thi v (cỏch tớnh toỏn cỏc h s ny s c trỡnh by c th trong chng II, phn cỏc phng phỏp d oỏn doanh thu du lch) 2 D oỏn da vo mi liờn h tng quan gia cỏc hin tng kinh t xó hi Bn cht ca phng phỏp ny chớnh l da vo mi liờn h tng quan gia cỏc hin tng ngoi suy cho tng lai Mụ hỡnh d oỏn: y = (x1, x2, ,xk,a0, a1, , ak) + Trong ú: y: Bin ph thuc... biu hin bin ng thi v Bin ng thi v l bin ng mang tớnh cht lp i lp li trong tng thi gian nht nh ca tng nm Nguyờn nhõn gõy ra bin ng thi v l do nh hng ca iu kin t nhiờn, tp quỏn sinh hot ca dõn c Vic nghiờn cu bin ng thi v giỳp ta ch ng trong cụng tỏc qun lý kinh t xó hi, hn ch nhng nh hng ca bin ng thi v i vi sn xut v sinh hot ca xó hi Trong nghiờn cu, chỳng ta phi da vo s liu ca nhiu nm xỏc nh tớnh cht... rt, ch s bin ng thi v c tớnh theo cụng thc: Ii = yi ì100 y0 Trong ú: Ii: ch s thi v ca thi gian i y i : số trung bỡnh cỏc mc ca cỏc thi gian cựng tờn i y 0 : số trung bỡnh cỏc mc trong dóy s + Trng hp bin ng thi v qua nhng thi gian nht nh ca cỏc nm cú s tng gim rừ rt, ch s bin ng thi v c tớnh theo cụng thc: y m Ii = yij i , j =1 n ij ì100 Trong ú: yij: mc thc t thi gian i ca nm j y ij : mc tớnh... cho n nay Giai on 1: t nm 1995 tr v trc, trong giai on ny vic thu thp thụng tin xut nhp khu ch yu da trờn thng kờ nghip v n v phỏt sinh nghip v kinh doanh ni pỏht sinh chng t ghi chộp ban u l cỏc n v trc tip xut nhp khu hch toỏn kinh t c lp, gi tt l cỏ n v kinh t c s h thng bỏo cỏo thng kờ cỏc cp, t cp c s, cp b n cp Nh nc u phi tng hp trờn nn tng h thng thụng tin ban u t cỏc n v c s, h thng bỏo cỏo . Thông tin thống kê trong nghiên cứu xuất nhập khẩu hàng hoá ở Việt Nam Phần I Thực trạng thống kê ngoại thương ở Việt nam. I. HOẠT ĐỘNG MÔI TRƯỜNG. Ngành ngoại thương nước ta từ năm 1979 trở. thương được tạo ra và gắn liền với hệ thống thống kê xuất nhập khẩu. Mặt khác, những đặc điểm của hệ thống thống kê xuất nhập khẩu cũng chịu ảnh hưởng nhiều chính sách, cơ chế điều hành, quản. lượng hàng hoá tiêu thụ:       = Trong đó: p 0 và p 1 giá cả của một loại hàng hoá nào đó ở kỳ gốc và kỳ nghiên cứu. q 0 và q 1 sản lượng của một loại hàng hoá nào đớ ở kỳ gốc và kỳ nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: thông tin thống kê trong nghiên cứu xuất nhập khẩu hàng hoá ở việt nam, thông tin thống kê trong nghiên cứu xuất nhập khẩu hàng hoá ở việt nam,

Từ khóa liên quan