0

Nội dung và sự vận dụng thuyết quản lý quan liêu

34 792 1
  • Nội dung và sự vận dụng thuyết quản lý quan liêu

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 15:36

Quản lý là một hoạt động đặc thù của con người gắn với sự phân công và hợp tác lao động nhằm đạt tới mục tiêu chung trong tương lai, diễn biến theo một quá trình hết sức biến động => Có phương pháp quản lý phù hợpXuất phát từ những yêu cầu đòi hỏi các tư tưởng quản lý được hình thành trên nền tảng sự vận động và phát triển của loài người cùng với sự tiến bộ của khoa học, những giá trị văn hoá, tinh thần, sự phát triển của văn minh nhân loại. HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC KHOA QUẢN LÝ LỚP : KHOA HỌC QUẢN LÝ BÀI TẬP THỰC HÀNH NHÓM NỘI DUNG THẢO LUẬN THUYẾT QUẢN LÝ BÀN GIẤY (THUYẾT QUAN LIÊU) NGƯỜI THỰC HIỆN Nhóm VẤN ĐỀ CHÍNH 1.Tư tưởng quản lý quan liêu bàn giấy 1.1 Những vấn đề chung 1.2 sơ lược tiểu sử max weber 1.3 Nội dung 1.4 Đánh giá 2.Liên hệ thực tiễn 3.Kết luận 1.1 Những vấn đề chung - Quản lý hoạt động đặc thù của người gắn với phân công hợp tác lao động nhằm đạt tới mục tiêu chung tương lai, diễn biến theo trình biến động => Có phương pháp quản lý phù hợp - Xuất phát từ yêu cầu đòi hỏi tư tưởng quản lý hình thành tảng vận động phát triển của loài người cùng với tiến của khoa học, giá trị văn hoá, tinh thần, phát triển của văn minh nhân loại - Về nguyên tắc tư tưởng quản lý hướng tới việc giải vấn đề thực tế Do đó, việc nghiên cứu quản lý đặt trình phát triển của tư tưởng quản lý có ý nghĩa quan trọng đối với nhà quản lý Bởi thông qua hiểu khái quát tranh lịch sử tư tưởng quản lý góp phần nâng cao hiệu của hoạt động quản lý - MAX WEBER xây dựng học thuyết bàn giấy, lý thuyết thuộc trường phái lý thuyết cổ điển - Max Weber rõ ‘quyền lực pháp lý’ đảm bảo tính liên tục, ổn định quản lý, đảm bảo hiệu cao quản lý 1.2) Tiểu sử Max Weber - Maximilian Weber sinh 21/04/1864, 14/06/1920 - Là nhà kinh tế học xã hội học tiếng người Đức - Ngay từ bé Max Weber sớm nhận thức lý luận tổ chức quyền lực - Ông tiến sĩ luật học từng phục vụ quân đội -> có ích cho việc nghiên cứu lý luận tổ chức - Max Weber nghiên cứu vấn đề xã hội học,chính trị học,kinh tế học, lịch sử, tôn giáo có nhiều công trình tiếng với kiến giải độc đáo, sâu sắc ÔNG LÀ NGƯỜI CHA CỦA LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC 1.3) Nội dung của thuyết “quản lý quan liêu” * Khái niệm về quan liêu (bàn giấy) Được hiểu hệ thổng chức vụ nhiệm vụ xác định rõ ràng, phân công phân nhiệm xác, mục tiêu phân biệt, hệ thống quyền hành có tôn ti trật tự a.Thuyết quản lý quan liêu thể rõ đặc trưng sau: Tính xác • Hình thức tổ chức xã hội chặt chẽ , hợp lý • hoạt động dựa mục tiêu hoạch định trước • cụ thể hóa văn bản, quy định pháp luật Tính nhạy bén: • phán ứng nhanh linh hoạt trước tình phát sinh công việc • Có chuyên môn hóa, làm cho tổ chức hoạt động chuyên nghiệp thành thạo Theo Weber , loại hình quyền lực Loại hình quyền lực theo truyền thống vào truyền thống tương truyền lâu để làm việc => LoạI hình hiệu Loại hình quyền lực dựa vào siêu phàm của lãnh tụ mang nặng màu sắc thần bí Nó dựa vào tình cảm ngưỡng mộ , phủ nhận lý trí, chỉ dựa vào thần bí để làm việc, không dựa vào quy tắc luật định => Không thể áp dụng Loại hình quyền lực phap lý loại hình quyền lực làm sở cho thể chế quản lý hành lý tưởng d Ưu nhược điểm thuyết quan liêu Bất kì học thuyết quản lý cũng có ưu điểm nhược điểm của cần phải chỉ ưu nhược điểm của học thuyết để áp dụng vào quản lý cách tốt Ưu điểm  Phù hợp với nhu quản lý phức tạp của xí nghiệp đại của sản xuất xã hội hóa tất tổ chức xã hội quy mô lớn;  Là vũ khí mạnh mẽ nhằm phủ định mô thức quản lý phong kiến kiểu cha truyền nối;  Tất hành vi quản lý tuân theo nguyên tắc của lý trí , phải hợp lý, hợp pháp, không cho phép pha lẫn tình cảm công việc,  Tổ chức hệ thống cấp bậc của chức vị phận hình thành;  Thích ứng với thể chế quản lý sản xuất lơn, xã hội hóa Nhược điểm  Phù hợp với nhu quản lý phức tạp của xí nghiệp đại của sản xuất xã hội hóa tất tổ chức xã hội quy mô lớn;  Là vũ khí mạnh mẽ nhằm phủ định mô thức quản lý phong kiến kiểu cha truyền nối;  Tất hành vi quản lý tuân theo nguyên tắc của lý trí , phải hợp lý, hợp pháp, không cho phép pha lẫn tình cảm công việc,  Tổ chức hệ thống cấp bậc của chức vị phận hình thành;  Thích ứng với thể chế quản lý sản xuất lơn, xã hội hóa 1.4) Đánh giá chung thuyết quan liêu bàn giấy  Trường phái lãnh đạo, quản trị hành nói chung thuyết quan liêu nói riêng chủ trương suất lao động đạt cao tổ chức sắp đặt hợp lý, đóng góp lý luận cũng thực hành lãnh đạo, quản lý: nguyên tắc lãnh đạo, quản lý, hình thức tổ chức, quyền lực ủy quyền  Học thuyết không đề cập đến nhân tố tâm lý, nhu cầu của cá nhân việc làm phát triển tổ chức chủ yếu ý đến yếu tố tổ chức quản lý Người quản lý chuyên gia nghề nghiệp Công việc chia nhỏ thành thao tác đơn giản, đặn rõ ràng Các vị trí tổ chức theo thứ bậc với chuỗi mệnh lệch rõ ràng Nhân viên tuyển chọn dựa phầm chất kỹ thuật Áp dụng thống nội quy quy trình kiểm tra Hệ thống văn bản, luật lệ quy trình hoạt động tiêu chuẩn Mô hình tổ chức máy hành lý tưởng Weber a Những vấn đề khi áp dụng vào doanh nghiệp •Ngày nay, thể chế quản lý trở thành cấu điển hình của tổ chức thức, hình thức tổ chức chủ yếu, ứng dụng rộng rãi thiết kế tổ chức phát huy tác dụng chỉ đạo cách hữu hiệu •Những quan điểm sắc sảo của ông ảnh hưởng rông rãi sâu sắc đến phát triển của lý luận quản lý phương tây sau •Cống hiến của Weber đối với phát triển của lý luận không ngừng gợi mở nhiều vấn đề cho nhà quản lý + Như nói, bất kì tổ chức xã hội phải lấy quản lý quyền lực làm sở tồn tại, lĩnh vực hành vi người chịu tác động quyền lực + Nếu quyền lực hình thức thì hoạt động tất tổ chức xã hội tiến hành bình thường + Và doanh nghiệp VN Chỉ có quyền lực làm cho máy tổ chức doanh nghiệp VN theo mục tiêu mà doanh nghiệp đề b ÁP DỤNG LÝ THUYẾT QUẢN LÝ CỦA WEBER VÀO CƠ QUAN HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM  Ở Việt Nam giai đoạn trước năm 1986 thuyết quan liêu đươc áp dụng cách triệt để song ngày bộc lộ mặt hạn chế làm kìm hãm phát triển của xã hội Trong quan hành Việt Nam áp dụng thuyết quan liêu rộng rãi Ví dụ : Nhà nước quản lý xã hội pháp luật mà văn pháp luật cao hiến pháp mà xã hội ngày trì nếp sống theo hiến pháp pháp luật + Ngày giới hạn sai lệch thuật ngữ quan liêu dường nhà quản lý mắc phải «Bệnh giấy tờ» -> Thế cần phải xem xét Đúng bệnh giấy tờ nhiêu khê ghi lại, để lại chứng hành vi quan chức , buộc quan chức phải có trách nhiệm giải trình , ngăn họ làm bậy , ngăn họ lạm dụng + Quản lý hành cấp từ trung ương đến địa phương phân cấp cụ thể thông qua văn luật dười luật , đặc biệt thông tư nghị định hướng dẫn thực hiên văn luật nhà nước đới với từng quan , tổ chức góp phần làm cụ thể hoá vấn đề c Áp dụng thuyết quản lý quan liêu ngành giáo dục _các đơn vị hành nghiệp:  Bản chất của thuyết quan liêu phân cấp, phân quyền , người có chức danh kèm với quyền hạn nghĩa vụ Ví dụ : Tổ chức phòng giáo dục đào tạo  Trưởng phòng , phó phòng chủ tịch UBND cấp huyện định theo tiêu chuẩn , chuyên môn , nghiệp vụ UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật , trưởng phòng phó phòng có nhiệm vụ phối hợp với UBND huyện đưa giải pháp để thực công tác giáo dục huyện Để thực đề án giáo dục Sở Giáo Dục đưa  Từ phòng giáo dục thì văn đưa đến hiệu phó , hiệu trưởng tất trường địa bàn huyện Như vậy ta thấy phân quyền , phân cấp ; cấp thì kèm theo quyền hạn định, với xu hướng từ cao đến thấp Những quyền hạn nghĩa vụ cụ thể hóa văn quy phạm pháp luật Đây áp dụng thuyết quản lý hành M.Weber  Bản chất tốt đẹp mà thuyết quan liêu để lại cho nhà quản lý hậu duệ cần đánh giá cách đắn áp dụng có hiệu thực tế Tuy nhiên , nhà quản lý cần lựa chọn phương pháp quản lý tích cực , phù hợp bổ sung cho khuyết điểm cần khắc phục  Đề xuất phương án + Nên kết hợp thuyết quan liêu với trường phái quản lý Nhật Bản Cơ sở thể gắn kết : Đề cao sáng tạo nhân viên , khuyến khích nhân viên gắn bó suốt đời Nhà quản lý gần gũi , quan tâm tình hình thực tế cấp dưới, đảm bảo mối quan hệ ngược hệ thống sản xuất hàng hóa lớn mang tính nhân văn cao + Như vậy máy nhà nước thực máy quan liêu theo nghĩa Weber thì hoạt động hiệu Và máy quan liêu máy hành hành dân Tất điểm dễ hiểu Đã đến lúc phải trả lại nghĩa quan liêu mà giới dùng Tính nhạy bén ... thuyết quan liêu Bất kì học thuyết quản lý cũng có ưu điểm nhược điểm của cần phải chỉ ưu nhược điểm của học thuyết để áp dụng vào quản lý cách tốt Ưu điểm  Phù hợp với nhu quản lý phức... tư tưởng quản lý góp phần nâng cao hiệu của hoạt động quản lý - MAX WEBER xây dựng học thuyết bàn giấy, lý thuyết thuộc trường phái lý thuyết cổ điển - Max Weber rõ ‘quyền lực pháp lý đảm... 1986 thuyết quan liêu đươc áp dụng cách triệt để song ngày bộc lộ mặt hạn chế làm kìm hãm phát triển của xã hội Trong quan hành Việt Nam áp dụng thuyết quan liêu rộng rãi Ví dụ : Nhà nước quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Nội dung và sự vận dụng thuyết quản lý quan liêu, Nội dung và sự vận dụng thuyết quản lý quan liêu,

Hình ảnh liên quan

lý được hình thành trên nền tảng sự vận động và phát triển của loài người cùng với sự tiến bộ của khoa học,  những giá trị văn hoá, tinh thần, sự phát triển của văn  minh nhân loại. - Nội dung và sự vận dụng thuyết quản lý quan liêu

l.

ý được hình thành trên nền tảng sự vận động và phát triển của loài người cùng với sự tiến bộ của khoa học, những giá trị văn hoá, tinh thần, sự phát triển của văn minh nhân loại Xem tại trang 3 của tài liệu.
• Hình thức tổ chức xã hội chặt chẽ ,hợp lý - Nội dung và sự vận dụng thuyết quản lý quan liêu

Hình th.

ức tổ chức xã hội chặt chẽ ,hợp lý Xem tại trang 10 của tài liệu.
2. Hình thành trật tự thứ bậc dựa trên 1 dây chuyền chỉ huy - Nội dung và sự vận dụng thuyết quản lý quan liêu

2..

Hình thành trật tự thứ bậc dựa trên 1 dây chuyền chỉ huy Xem tại trang 15 của tài liệu.
hình của các tổ chức chính thức, 1 hình thức tổ chức chủ yếu, được ứng dụng rộng rãi trong các thiết kế tổ chức và  đã phát huy tác dụng chỉ đạo 1 cách hữu hiệu - Nội dung và sự vận dụng thuyết quản lý quan liêu

hình cu.

̉a các tổ chức chính thức, 1 hình thức tổ chức chủ yếu, được ứng dụng rộng rãi trong các thiết kế tổ chức và đã phát huy tác dụng chỉ đạo 1 cách hữu hiệu Xem tại trang 26 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm