0

Bai 2 lipit

2 145 0
  • Bai 2  lipit

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 14:06

Khóa h c Hoá h c – L p 12 –Th y Ph m Ng c S n Lipit LIPT (TÀI LI U BÀI GI NG) Giáo viên: PH M NG C S N ây tài li u tóm l c ki n th c kèm v i gi ng “Lipit” thu c Khóa h c Hóa h c – L p 12 – Th y Pha m Ng c S n t i website Hocmai.vn có th n m v ng ki n th c ph n “Lipit”, B n c n k t h p xem tài li u v i gi ng I KHÁI NI M, PHÂN LO I VÀ TR NG THÁI T NHIÊN Khái ni m vƠ phơn lo i Lipit nh ng h p ch t h u c có t bào s ng, không hoà tan n c nh ng tan dung môi h u c không phân c c nh : ete, clorofom, x ng d u, Lipit bao g m ch t béo, sáp, steroit, photpholipit, (xem t li u 4) h u h t chúng đ u este ph c t p Ch t béo trieste c a glixerol v i axit monocacboxylic có s ch n nguyên t cacbon (th ng t 12 C đ n 24 C) không phân nhánh (axit béo), g i chung triglixerit Khi thu phân ch t béo thu đ c glixerol axit béo Axit béo no th CH3-[CH2]14-COOH CH3-[CH2]16-COOH Axit panmitic, tnc 63,1oC Axit stearic, tnc 69,6 oC Axit béo không no th ng g p : ng g p : Tr ng thái t nhiên Ch t béo thành ph n c a d u m đ ng, th c v t Sáp n hình sáp ong Steroit photpholipit có c th sinh v t đóng vai trò quan tr ng ho t đ ng s ng c a chúng (xem t li u 5) II  TệNH CH T C A CH T BÉO a) Ph n ng thu phân môi tr ng axit Khi đun nóng v i n c có xúc tác axit, ch t béo b thu phân t o glixerol axit béo : CH  O  COR1 CH  OH R1  COOH  o | | H ,t  CH  OH  R2  COOH CH  O  COR  3H 2O  | | CH R3  COOH  OH CH  O  COR Triglixerit Glixerol Các axit béo b) Ph n ng xà phòng hoá Khi đun nóng ch t béo v i dung d ch ki m (NaOH ho c KOH) t o glixerol h n h p mu i c a axit béo Mu i natri ho c kali c a axit béo xà phòng : Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c Hoá h c – L p 12 –Th y Ph m Ng c S n Lipit CH2  O  COR1 CH2  OH R1  COONa | | to CH  O  COR2  3NaOH  CH  OH  R2  COONa | | CH CH2  O  COR R3  COONa  OH Triglixerit Glixerol Xà phòng Ph n ng c a ch t béo v i natri hiđroxit đ c g i ph n ng xà phòng hoá Ph n ng xà phòng hoá x y nhanh h n ph n ng thu phân môi tr ng axit không thu n ngh ch c) Ph n ng hiđro hoá Ch t béo có ch a g c axit béo không no tác d ng v i hiđro nhi t đ áp su t cao có Ni xúc tác Khi hiđro c ng vào n i đôi C=C : CH2  O  CO  C17 H33 CH2  O  CO  C17 H35 o | | Ni, t , p  CH  O  CO  C17 H35 CH  O  CO  C17 H33  3H2  | | CH2  O  CO  C17 H33 CH2  O  CO  C17 H35 Triolein (l ng) Tristearin (r n) d) Ph n ng oxi hoá N i đôi C=C g c axit không no c a ch t béo b oxi hoá ch m b i oxi không khí t o thành peoxit, ch t b phân hu thành anđehit có mùi khó ch u ó nguyên nhân c a hi n t ng d u m đ lâu b ôi Giáo viên: Ph m Ng c S n Ngu n: Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | -
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 2 lipit , Bai 2 lipit ,

Hình ảnh liên quan

I. KHÁI NI M, PHÂN L OI VÀ TR NG THÁ IT NHIÊN 1. Khái ni m vƠ phơn lo i - Bai 2  lipit

1..

Khái ni m vƠ phơn lo i Xem tại trang 1 của tài liệu.
Ch t béo là thành ph n chính ca du mđ ng, th cv t. Sáp đ in hình là sáp ong. Steroit và photpholipit có trong c  th  sinh v t và đóng vai trò quan tr ng trong ho t đ ng s ng c a chúng (xem t   li u   bài 5). - Bai 2  lipit

h.

t béo là thành ph n chính ca du mđ ng, th cv t. Sáp đ in hình là sáp ong. Steroit và photpholipit có trong c th sinh v t và đóng vai trò quan tr ng trong ho t đ ng s ng c a chúng (xem t li u bài 5) Xem tại trang 1 của tài liệu.