0

Bài tập hữu cơ hay và khó dành điểm 9, 10 nguyễn minh tuấn

41 445 2
  • Bài tập hữu cơ hay và khó dành điểm 9, 10 nguyễn minh tuấn

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 13:58

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa hữu - Nguyễn Minh Tuấn CHUN ĐỀ 10 : BÀI TẬP HỮU HAY KHĨ DÀNH ĐIỂM 9, 10 ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO n Th iD Ho c0 Câu 1: Hỗn hợp X chứa hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp phân tử khối trung bình 31,6 Cho 6,32 gam X lội qua 200 gam dung dịch (gồm nước chất xúc tác thích hợp), thu dung dịch Y thấy V lít hỗn hợp khí khơ Z (đktc), tỉ khối hỗn hợp Z so với H2 16,5 Biết phản ứng tạo sản phẩm dung dịch Y chứa anđehit nồng độ 1,3046% Giá trị V là: A 3,316 lít B 3,36 lít C 2,24 lít D 2,688 lít (Đề thi chọn HSG tỉnh Thái Bình, năm 2016) Câu 2: Hỗn hợp X gồm but-1-en butan tỉ lệ số mol tương ứng : Dẫn X qua ống đựng xúc tác thích hợp, nung nóng thu hỗn hợp Y gồm chất mạch hở CH4, C2H6 C 2H4, C3H6, C4H6, C4H8, C4H10, H2 Tỷ khối Y so với X 0,5 Nếu dẫn mol Y qua dung dịch brom dư khối lượng brom phản ứng là: A 80 gam B 120 gam C 160 gam D 100 gam (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Nguyễn Khuyến – TP.HCM, năm 2015) Câu 3: Hỗn hợp X gồm metan, etilen, propin, vinylaxetilen hiđro Dẫn X qua Ni nung nóng, sau phản ứng hồn tồn thu hỗn hợp Y tỉ khối so với khí nitơ đioxit Biết 5,6 lít hỗn hợp Y (đktc) làm màu vừa đủ 72 gam brom dung dịch Hỏi 5,6 lít hỗn hợp X (đktc) làm màu vừa đủ gam brom dung dịch? A 56 gam B 60 gam C 48 gam D 96 gam Câu 4: Hỗn hợp khí X gồm H2 hiđrocacbon Y, mạch hở Tỉ khối X H2 Đun nóng X với bột Ni xúc tác, tới phản ứng hồn tồn thu hỗn hợp khí X1 tỉ khối so với H2 4,5 Cơng thức phân tử Y là: A C2H2 B C2H4 C C3H6 D C3H4 Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Đặng Thúc Hứa – Nghệ An, năm 2015) Câu 5: Một bình kín chứa chất sau: axetilen (0,5 mol), vinylaxetilen (0,4 mol), hiđro (0,65 mol) bột niken Nung nóng bình thời gian, thu hồn hợp khí X tỉ khối so với H2 19,5 Khí X phản ứng vừa đủ với 0,7 mol AgNO3 dung dịch NH3, thu m gam kết tủa 10,08 lít hỗn hợp khí Y (đktc) Khí Y phản ứng tối đa với 0,55 mol Br2 dung dịch Giá trị m A 76,1 B 92,0 C 75,9 D 91,8 (Đề thi tuyển sinh Đại học khối B, năm 2014) Câu 6: Hỗn hợp T gồm hai ancol đơn chức X Y (Mx < My), đồng đẳng Đun nóng 27,2 gam T với H2SO4 đặc, thu hỗn hợp chất hữu Z gồm: 0,08 mol ba ete (có khối lượng 6,76 gam) lượng ancol dư Đốt cháy hồn tồn Z cần vừa đủ 43,68 lít O2 (đktc) Hiệu suất phản ứng tạo ete X Y A 50% 20% B 20% 40% C 40% 30% D 30% 30% (Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015) Câu 7: M hỗn hợp ancol đơn chức X, Y Z số ngun tử cacbon liên tiếp nhau, mạch hở (MX < MY < MZ); X, Y no, Z khơng no (có liên kết C=C) Chia M thành phần nhau: - Đốt cháy hồn tồn phần I 45,024 lít CO2 (đktc) 46,44 gam H2O - Phần II làm màu vừa đủ dung dịch chứa 16 gam Br2 - Đun nóng phần III với H2SO4 đặc 140oC thu 18,752 gam hỗn hợp ete (T) Đốt cháy hồn tồn T thu 1,106 mol CO2 1,252 mol H2O Hiệu suất tạo ete X, Y Z là: A 50%; 40%; 35% B 50%; 60%; 40% C 60%; 40%; 35% D 60%; 50%; 35% (Đề thi chọn HSG tỉnh Thái Bình, năm 2016) Câu 8: Oxi hố 46,08 gam ancol đơn chức (có xúc tác) thu hỗn hợp sản phẩm X Chia X thành ba phần nhau: Phần tác dụng vừa đủ với 160 ml dung dịch KOH 1,0 M Phần tác dụng với Na dư thu 7,168 lít H2 (đktc) Phần tác dụng với AgNO3 dư NH3 đun nóng thu m gam Ag Biết hiệu suất phản ứng oxi hố ancol 75% Giá trị m : www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa hữu - Nguyễn Minh Tuấn B 77,76 C 120,96 D 43,20 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Sào Nam – Quảng Nam, năm 2015) Câu 9: Oxi hóa 4,16 gam ancol đơn chức X O2 (xúc tác thích hợp) thu 7,36 gam hỗn hợp sản phẩm Y gồm ancol dư, anđehit, axit nước Cho Y tác dụng với Na dư thu 2,464 lít H2 (đktc) Mặt khác, cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư NH3 dư đun nóng, đến phản ứng hồn tồn thu m gam Ag Giá trị m là: A 8,64 B 56,16 C 28,08 D 19.44 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Đặng Thúc Hứa – Nghệ An, năm 2015) Câu 10: Chia 20,8 gam hỗn hợp gồm hai anđehit đơn chức đồng đẳng thành hai phần nhau: - Phần tác dụng hồn tồn với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 đun nóng, thu 108 gam Ag - Phần hai tác dụng hồn tồn với H2 dư (xúc tác Ni, t0), thu hỗn hợp X gồm hai ancol Y Z (MY < MZ) Đun nóng X với H2SO4 đặc 1400C, thu 4,52 gam hỗn hợp ba ete Biết hiệu suất phản ứng tạo ete Y 50% Hiệu suất phản ứng tạo ete Z A 40% B 60% C 30% D 50% (Đề thi tuyển sinh Đại học khối B, năm 2014) Câu 11: Hỗn hợp X gồm hai chất hữu no, mạch hở (đều chứa C, H, O), phân tử chất hai nhóm chức số nhóm -OH, -CHO, -COOH Cho m gam X phản ứng hồn tồn với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 4,05 gam Ag 1,86 gam muối amoni hữu Cho tồn lượng muối amoni hữu vào dung dịch NaOH (dư, đun nóng), thu 0,02 mol NH3 Giá trị m A 1,24 B 2,98 C 1,22 D 1,50 Câu 12: Đốt cháy hồn tồn 0,6 mol hỗn hợp E chứa ancol X; este đơn chức Y anđehit Z (X, Y, Z no, mạch hở số ngun tử hiđro) tỉ lệ mol tương ứng : : thu 24,64 lít CO2 (đktc) 21,6 gam nước Mặt khác cho 0,6 mol hỗn hợp E tác dụng với dung dịch AgNO3 dư NH3, đun nóng thu m gam Ag Giá trị m là: A 64,8 gam B 97,2 gam C 86,4 gam D 108 gam (Đề thi chọn HSG tỉnh Thái Bình, năm 2016) Câu 13: Hỗn hợp T gồm ba chất hữu X, Y, Z (50 < MX < MY < MZ tạo nên từ ngun tố C, H, O) Đốt cháy hồn tồn m gam T thu H2O 2,688 lít khí CO2 (đktc) Cho m gam T phản ứng với dung dịch NaHCO3 dư, thu 1,568 lít khí CO2 (đktc) Mặt khác, cho m gam T phản ứng hồn tồn với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 10,8 gam Ag Giá trị m A 4,6 B 4,8 C 5,2 D 4,4 (Đề thi minh họa kì thi THPT Quốc Gia, năm 2015) Câu 14: Chia 0,15 mol hỗn hợp X gồm số chất hữu (trong phân tử chứa C, H O) thành ba phần Đốt cháy phần một lượng oxi vừa đủ hấp thụ tồn sản phẩm cháy vào bình đựng nước vơi dư thu gam kết tủa Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 thu 8,64 gam Ag Phần ba tác dụng với lượng Na vừa đủ thu 0,448 lít H2 (đktc) Các phản ứng xảy hồn tồn Khối lượng 0,15 mol hỗn hợp X A 6,48 gam B 5,58 gam C 5,52 gam D 6,00 gam Câu 15: Hỗn hợp T gồm ba chất hữu X, Y, Z (50 < MX < MY < MZ tạo nên từ ngun tố C, H, O) Đốt cháy hồn tồn m gam T thu H2O 2,688 lít khí CO2 (đktc) Cho m gam T phản ứng với dung dịch NaHCO3 dư, thu 1,568 lít khí CO2 (đktc) Mặt khác, cho m gam T phản ứng hồn tồn với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 10,8 gam Ag Giá trị m A 4,6 B 4,8 C 5,2 D 4,4 (Đề thi minh họa kì thi THPT Quốc Gia, năm 2015) Câu 16: Hỗn hợp M gồm CH3CH2OH, CH2=CHCH2OH, CH3COOH, CH2=CHCOOH, HCOOCH3 Đốt cháy hồn tồn m gam M cần dùng vừa đủ 0,4 mol O2, thu 0,35 mol CO2 0,35 mol H2O Mặt khác, cho m gam M tác dụng vừa đủ với 50 gam dung dịch Ba(OH)2 nồng độ x% Giá trị x A 68,40 B 17,10 C 34,20 D 8,55 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT chun Đại Học Vinh – Nghệ An, năm 2015) Câu 17: Đốt cháy hồn tồn 26,72 gam hỗn hợp X gồm axit metacrylic, axit ađipic, axit axetic glixerol (trong số mol axit metacrylic số mol axit axetic) O2 dư, thu hỗn hợp Y gồm khí Dẫn Y vào ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO n Th iD Ho c0 A 86,4 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa hữu - Nguyễn Minh Tuấn ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO n Th iD Ho c0 dung dịch chứa 0,76 mol Ba(OH)2, thu 98,5 gam kết tủa dung dịch Z Đun nóng Z lại xuất kết tủa Cho 26,72 gam hỗn hợp X tác dụng với 150 ml dung dịch KOH 2M, sau phản ứng xảy hồn tồn, cạn dung dịch thu m gam chất rắn khan Giá trị m gần giá trị ? A 30,1 gam B 35,6 gam C 24,7 gam D 28,9 gam (Đề thi chọn HSG tỉnh Thái Bình, năm 2016) Câu 18: Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm este đơn chức tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 2M đun nóng, thu hợp chất hữu no mạch hở Y phản ứng tráng bạc 37,6 gam hỗn hợp muối hữu Đốt cháy hồn tồn Y cho sản phẩm hấp thụ hết vào bình chứa dung dịch nước vơi (Ca(OH)2) dư, thấy khối lượng bình tăng 24,8 gam Khối lượng X A 30,8 gam B 33.6 gam C 32,2 gam D 35,0 gam (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Can Lộc – Hà Tĩnh, năm 2015) Câu 19: Một hợp chất hữu X cơng thức phân tử C10H8O4 phân tử chứa loại nhóm chức mol X phản ứng vừa đủ với mol NaOH tạo thành dung dịch Y gồm muối (trong muối M < 100), anđehit no (thuộc dãy đồng đẳng metanal) nước Cho dung dịch Y phản ứng với lượng dư AgNO3/NH3 khối lượng kết tủa thu là: A 162 gam B 432 gam C 162 gam D 108 gam (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – Thanh Hóa, năm 2015) Câu 20: Thủy phân hồn tồn 0,1 mol este X cần 200 ml dd NaOH 1,5M cạn dung dịch sau phản ứng thu glixerol 24,6 gam muối khan axit hữu mạch thẳng Hãy cho biết X cơng thức cấu tạo ? A B C D (Đề thi thử THPT Quốc Gia – THPT chun Vĩnh Phúc, năm 2015) Câu 21: Xà phòng hố hồn tồn m gam este no, đơn chức, mạch hở E 28 gam dung dịch KOH 28% cạn hỗn hợp sau phản ứng thu 25,68 gam chất lỏng X chất rắn khan Y Đốt cháy hồn tồn Y, thu sản phẩm gồm CO2, H2O K2CO3, tổng khối lượng CO2 H2O 18,34 gam Mặt khác, cho X tác dụng với Na dư, thu 13,888 lít khí H2 (đktc) Giá trị m gần với A 11 B 12 C 10 D 14 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Diễn Châu – Nghệ An, năm 2015) Câu 22: Ancol X (MX= 76) tác dụng với axit cacboxylic Y thu hợp chất Z mạch hở (X Y loại nhóm chức) Đốt cháy hồn tồn 17,2 gam Z cần vừa đủ 14,56 lít khí O2 (đktc), thu CO2 H2O theo tỉ lệ số mol tương ứng : Mặt khác, 17,2 gam Z lại phản ứng vừa đủ với gam NaOH dung dịch Biết Z cơng thức phân tử trùng với cơng thức đơn giản Số cơng thức cấu tạo Z thỏa mãn A B C D (Đề thi minh họa kì thi THPT Quốc Gia, năm 2015) Câu 23: X este no, đơn chức; Y este đơn chức; khơng no chứa liên kết đơi C=C (X, Y mạch hở) Đốt cháy hồn tồn 14,4 gam hỗn hợp E chứa X, Y cần dùng 14,336 lít O2 (đktc) thu 9,36 gam nước Mặt khác, thủy phân hồn tồn E mơi trường axit thu hỗn hợp chứa axit cacboxylic A, B (MA < MB) ancol Z Cho nhận định sau: (1) X, A cho phản ứng tráng gương (2) X, Y, A, B làm màu dung dịch Br2 mơi trường CCl4 (3) Y mạch cacbon phân nhánh, từ Y điều chế thủy tinh hữu phản ứng trùng hợp (4) Đun Z với H2SO4 đặc 170oC thu anken tương ứng (5) Nhiệt độ sơi tăng dần theo thứ tự X < Y < Z < A < B (6) Tính axit giảm dần theo thứ tự A > B > Z Số nhận định là: A B C D Câu 24: Hỗn hợp X gồm este đơn chức, tỉ lệ mol : Đốt cháy hồn tồn 36,4 gam X, dẫn sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thu 170 gam kết tủa, khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 66,4 gam Mặt khác, thủy phân hồn tồn 36,4 gam X dung dịch NaOH, thu ancol đơn chức 34 gam hỗn hợp hai muối cacboxylat Hai este X là: A CH2=C(CH3)COOC2H5 CH3COOC2H5 B CH2=CHCOOC2H5 CH3COOC2H5 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa hữu - Nguyễn Minh Tuấn ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO n Th iD Ho c0 C CH2=CHCH2COOCH3 C2H5COOCH3 D CH2=CHCH2COOCH3 C2H5COOCH3 Câu 25: Cho X, Y hai chất thuộc dãy đồng đẳng axit acrylic MX < MY; Z ancol số ngun tử cacbon với X; T este hai chức tạo X, Y Z Đốt cháy hồn tồn 11,16 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T cần vừa đủ 13,216 lít khí O2 (đktc), thu khí CO2 9,36 gam nước Mặt khác 11,16 gam E tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,04 mol Br2 Khối lượng muối thu cho lượng E tác dụng hết với dung dịch KOH dư A 4,68 gam B 5,44 gam C 5,04 gam D 5,80 gam (Đề thi tuyển sinh Đại học khối A, năm 2014) Câu 26: Hỗn hợp X gồm este đơn chức, tạo thành từ ancol Y với axit cacboxylic (phân tử nhóm -COOH); đó, hai axit no đồng đẳng axit khơng no (có đồng phân hình học, chứa liên kết đơi C=C phân tử) Thủy phân hồn tồn 5,88 gam X dung dịch NaOH, thu hỗn hợp muối m gam ancol Y Cho m gam Y vào bình đựng Na dư, sau phản ứng thu 896 ml khí (đktc) khối lượng bình tăng 2,48 gam Mặt khác, đốt cháy hồn tồn 5,88 gam X thu CO2 3,96 gam H2O Phần trăm khối lượng este khơng no X A 38,76% B 40,82% C 34,01% D 29,25% (Kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2015) Câu 27: X, Y axit đơn chức dãy đồng đẳng, T este chức tạo X, Y với ancol no mạch hở Z Đốt cháy 8,58 gam hỗn hợp E gồm X, Y, T thu 7,168 lít CO2 5,22 gam H2O Mặt khác, đun nóng 8,58 gam E với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu 17,28 gam Ag Tính khối lượng chất rắn thu cho 8,58 gam E phản ứng với 150 ml dung dịch NaOH 1M? A 11,04 B 9,06 C 12,08 D 12,80 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Nguyễn Khuyến – TP Hồ Chí Minh, năm 2015) Câu 28: X, Y, Z este đơn chức, mạch hở (trong Y Z khơng no chứa liên kết C = C tồn đồng phân hình học) Đốt cháy 21,62 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với oxi vừa đủ, sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch giảm 34,5 gam so với trước phản ứng Mặt khác, đun nóng 21,62 gam E với 300 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu hỗn hợp F chứa muối hỗn hợp gồm ancol thuộc dãy đồng đẳng Khối lượng muối khối lượng phân tử lớn hỗn hợp F là: A 4,68 gam B 8,64 gam C 8,10 gam D 9,72 gam Câu 29: X, Y axit cacboxylic mạch hở; Z ancol no; T este hai chức, mạch hở tạo X, Y, Z Đun nóng 38,86 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T với 400 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu ancol Z hỗn hợp F gồm muối tỉ lệ mol : Dẫn tồn Z qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 19,24 gam; đồng thời thu 5,824 lít khí H2 (đktc) Đốt cháy hồn tồn F cần dùng 0,7 mol O2, thu CO2, Na2CO3 0,4 mol H2O Phần trăm khối lượng T hỗn hợp E là: A 8,88% B 26,40% C 13,90% D 50,82% Câu 30: Thủy phân hồn tồn 4,84 gam este A lượng dung dịch NaOH vừa đủ, cạn thu nước hỗn hợp X gồm hai muối (đều khối lượng phân tử lớn 68) Đốt cháy hồn tồn lượng muối cần 6,496 lít O2 (đktc), thu 4,24 gam Na2CO3; 5,376 lít CO2 (đktc) 1,8 gam H2O Thành phần phần trăm khối lượng muối khối lượng phân tử nhỏ X A 27,46% B 37,16% C 36,61% D 63,39% Câu 31: Este A tạo axit cacboxylic X, Y (đều mạch hở, đơn chức) ancol Z Xà phòng hóa hồn tồn a gam A 140 ml dung dịch NaOH tM cần dùng 80 ml dung dịch HCl 0,25M để trung hòa vừa đủ lượng NaOH dư, thu dung dịch B cạn B thu b gam hỗn hợp muối khan N Nung N NaOH khan dư thêm CaO thu chất rắn R hỗn hợp khí K gồm hiđrocacbon tỉ khối với oxi 0,625 Dẫn K lội qua nước brom thấy 5,376 lít khí ra, cho tồn R tác dụng với axit H2SO4 lỗng dư thấy 8,064 lít khí CO2 sinh Đốt cháy hồn tồn 2,76 gam Z cần dùng 2,352 lít oxi sinh nước CO2 tỉ lệ khối lượng : 11 Biết thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn Giá trị a gần với giá trị sau đây? A 26 B 27 C 28 D 29 Câu 32: Hỗn hợp P gồm ancol X, axit caboxylic Y (đều no, đơn chức, mạch hở) este Z tạo từ X Y Đốt cháy hồn tồn m gam P cần dùng vừa đủ 0,18 mol O2, sinh 0,14 mol CO2 Cho m gam P vào 500 ml dung dịch NaOH 0,1M đun nóng, sau kết thúc phản ứng thu dung dịch Q cạn dung dịch Q lại 3,68 gam chất rắn khan Người ta cho thêm bột CaO 0,48 gam NaOH vào 3,68 gam chất rắn khan nung www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa hữu - Nguyễn Minh Tuấn ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO n Th iD Ho c0 bình chân khơng Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu a gam khí Giá trị a gần với giá trị sau đây? A 0,85 gam B 1,25 gam C 1,45 gam D 1,05 gam Câu 33: Ba chất hữu X, Y, Z (50 < MX < MY < MZ) thành phần ngun tố C, H, O Hỗn hợp T gồm X, Y, Z, n X  4(n Y  n Z ) Đốt cháy hồn tồn m gam T, thu 13,2 gam CO2 Mặt khác, m gam T phản ứng vừa đủ với 0,4 lít dung dịch KHCO3 0,1M Cho m gam T phản ứng hồn tồn với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 56,16 gam Ag Phần trăm khối lượng Y hỗn hợp T là: A 22,26 % B 67,90% C 74,52% D 15,85% Câu 34: X, Y, Z ba axit cacboxylic đơn chức dãy đồng đẳng (MX < MY < MZ), T este tạo X, Y, Z với ancol no, ba chức, mạch hở E Đốt cháy hồn tồn 26,6 gam hỗn hợp M gồm X, Y, Z, T (trong Y Z số mol) lượng vừa đủ khí O2, thu 22,4 lít CO2 (đktc) 16,2 gam H2O Mặt khác, đun nóng 26,6 gam M với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu 21,6 gam Ag Mặt khác, cho 13,3 gam M phản ứng hết với 400 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, thu dịch N cạn dung dịch N thu m gam chất rắn khan Giá trị m gần với A 38,04 B 24,74 C 16,74 D 25,10 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT chun Đại Học Vinh – Nghệ An, năm 2015) Câu 35: Đốt cháy hồn tồn este no đa chức X tạo thành từ axit hai chức mạch hở ancol ba chức mạch hở oxi, sục tồn sản phẩm cháy vào dung dịch nước vơi dư thu 60 gam kết tủa khối lượng dung dịch giảm 29,1 gam Khối lượng mol X là: A 362 B 348 C 350 D 346 (Đề thi thử Đại học lần – THPT Đặng Thúc Hứa – Nghệ An, năm học 2013 – 2014) Câu 36: Hỗn hợp X gồm anđehit fomic, anđehit axetic, metyl fomat, etyl axetat axit cacboxylic no, hai chức, mạch hở Y Đốt cháy hồn tồn 29 gam hỗn hợp X (số mol anđehit fomic số mol metyl fomat) cần dùng 21,84 lít (đktc) khí O2, sau phản ứng thu sản phẩm cháy gồm H2O 22,4 lít (đktc) khí CO2 Mặt khác, 43,5 gam hỗn hợp X tác dụng với 400 ml dung dịch NaHCO3 1M, sau kết thúc phản ứng thu m gam muối khan Giá trị m ? A 34,8 gam B 21,8 gam C 32,7 gam D 36,9 gam Câu 37: X, Y hai axit cacboxylic hai chức, mạch hở thuộc dãy đồng đẳng kế tiếp; Z T hai este chức 14 đvC, đồng thời Y Z đồng phân (MX < MY < MT) Đốt cháy 17,28 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T cần dùng 10,752 lít O2 (đktc) Mặt khác, đun nóng 17,28 gam E cần dùng 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu 4,2 gam hỗn hợp gồm ancol số mol Số mol X E là: A 0,05 mol B 0,04 mol C 0,06 mol D 0,03 mol Câu 38: Cho hỗn hợp X gồm axit no, đơn chức A este E tạo axit no, đơn chức B ancol no đơn chức C (A B đồng đẳng nhau) Cho m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaHCO3 thu 1,92 gam muối Nếu cho a gam hỗn hợp X tác dụng với lượng vừa đủ NaOH đun nóng thu 4,38 gam hỗn hợp D gồm muối hai axit hữu A, B 0,03 mol ancol C, biết tỉ khối C so với hiđro nhỏ 25 C khơng điều chế trực tiếp từ chất vơ Đốt cháy hai muối lượng oxi vừa đủ thu muối vơ cơ, nước 2,128 lít CO2 (đktc) Các phản ứng coi xảy hồn tồn Giá trị m là: A 1,81 B 3,7 C 3,98 D 4,12 Câu 39: X, Y hợp chất hữu no, mạch hở, phân tử chứa loại nhóm chức; X, Y khác chức hóa học (MX < MY) Đốt cháy hồn tồn a mol X Y thu x mol CO2 y mol H2O với x = y + a Lấy 0,25 mol hỗn hợp E chứa X, Y tác dụng với AgNO3/NH3 dư thu 86,4 gam Ag Mặt khác, đun nóng 0,25 mol E với dung dịch NaOH dư sản phẩm thu chứa 15 gam hỗn hợp muối axit hữu no, đơn chức 7,6 gam ancol Z Đốt cháy hồn tồn 14,25 gam X cần dùng V lít O2 (đktc) Giá trị V A 21 lít B 25,2 lít C 23,52 lít D 26,88 Câu 40: Hỗn hợp X gồm (CH3COO)3C3H5, CH3COOCH2CH(OOCCH3)CH2OH, CH3COOH, CH3COOCH2CHOHCH2OH CH2OHCHOHCH2OH CH3COOH chiếm 10% tổng số mol hỗn hợp Đun nóng m gam hỗn hợp X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu dung dịch chứa 20,5 gam natri axetat 0,604m gam glixerol Để đốt cháy m gam hỗn hợp X cần V lít O2 (đktc) Giá trị V gần A 25,3 B 24,6 C 24,9 D 25,5 Câu 41: X este no, đơn chức, Y axit cacboxylic đơn chức, khơng no chứa liên kết đơi C=C; Z este chức tạo etylen glicol axit Y (X, Y, Z, mạch hở, số mol Y số mol Z) Đốt cháy a gam hỗn hợp E www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa hữu - Nguyễn Minh Tuấn ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO n Th iD Ho c0 chứa X, Y, Z cần dùng 0,335 mol O2 thu tổng khối lượng CO2 H2O 19,74 gam Mặt khác, a gam E làm màu tối đa dung dịch chứa 0,14 mol Br2 Khối lượng X E là: A 8,6 B 6,6 C 6,8 D 7,6 Câu 42: Thủy phân hồn tồn m gam hỗn hợp hai este đơn chức mạch hở A, B (MA < MB) 700 ml dung dịch KOH 1M, thu dung dịch X hỗn hợp Y gồm ancol đồng đẳng liên tiếp Đun nóng Y H2SO4 đặc 140oC, thu hỗn hợp Z Trong Z tổng khối lượng ete 8,04 gam (Hiệu suất ete hóa ancol 60%) cạn dung dịch X 54,4 gam chất rắn C Nung chất rắn với lượng dư hỗn hợp NaOH, CaO phản ứng xảy hồn tồn, thu 8,96 lít hỗn hợp khí T (đktc) Phần trăm khối lượng A hỗn hợp ban đầu là: A 66,89% B 48,96% C 49,68% D 68,94% Câu 43: Đốt cháy 0,15 mol hỗn hợp X gồm metyl acrylat, etylen glicol, axetanđehit ancol metylic cần dùng a mol O2 Sản phẩm cháy dẫn qua 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, lọc bỏ kết tủa, cho dung dịch Ca(OH)2 dư vào phần nước lọc thu thêm 53,46 gam kết tủa Giá trị a ? A 0,215 B 0,625 C 0,455 D 0,375 Câu 44: X axit cacboxylic no, hai chức; Y ancol hai chức; Z este chức tạo X Y (X, Y mạch hở) Đốt cháy hồn tồn 13,8 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng 11,424 lít O2 (đktc) thu 9,0 gam nước Mặt khác đun nóng 13,8 gam với 120 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam muối khan Giá trị m A 9,72 gam B 12,00 gam C 9,00 gam D 8,40 gam Câu 45: Cho 0,5 mol hỗn hợp E chứa este đơn chức, mạch hở tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng, thu 64,8 gam Ag Mặt khác, đun nóng 37,92 gam hỗn hợp E với 320 ml dung dịch NaOH 2M cạn dung dịch sau phản ứng thu phần rắn Y 20,64 gam hỗn hợp chứa ancol no oxi chiếm 31,0% khối lượng Đốt cháy hết chất rắn Y thu Na2CO3; x mol CO2; y mol H2O Tỉ lệ x : y A 17 : B : C 14 : D : Câu 46: Thủy phân hồn tồn 4,84 gam este hai chức A (tạo axit hai chức) lượng dung dịch NaOH vừa đủ, cạn thu H2O hỗn hợp X gồm hai muối (đều khối lượng phân tử lớn 68) Đốt cháy tồn lượng muối cần vừa 6,496 lít O2 (đktc), thu 4,24 gam Na2CO3; 5,376 lít CO2 (đktc) 1,8 gam H2O Thành phần phần trăm khối lượng muối khối lượng phân tử nhỏ hỗn hợp X A 27,46% B 54,92% C 36,61% D 63,39% Câu 47: Hợp chất hữu X cơng thức phân tử trùng với cơng thức đơn giản chứa C, H, O, N Đốt cháy hồn tồn 10,8 gam X thu 4,48 lít CO2, 7,2 gam H2O 2,24 lít khí N2 (đktc) Nếu cho 0,1 mol chất X tác dụng với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH đun nóng thu chất khí làm xanh giấy quỳ tím ẩm dung dịch Y cạn dung dịch Y thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 15 B 21,8 C 5,7 D 12,5 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Đồn Thượng – Hải Dương, năm 2015) Câu 48: Cho 16,5 gam chất A cơng thức phân tử C2H10O3N2 vào 200 gam dung dịch NaOH 8% Sau phản ứng xảy hồn tồn thu dung dịch B khí C Tổng nồng độ phần trăm chất B gần với giá trị : A 8% B 9% C 12% D 11% (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT chun Hùng Vương – Phú Thọ, năm 2015) Câu 49: Hỗn hợp X gồm chất Y (C2H10O3N2) chất Z (C2H7O2N) Cho 14,85 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng, thu dung dịch M 5,6 lít (đktc) hỗn hợp T gồm khí (đều làm xanh quỳ tím tẩm nước cất) cạn tồn dung dịch M thu m gam muối khan Giá trị m A 11,8 B 12,5 C 14,7 D 10,6 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT chun Đại học Vinh – Nghệ An, năm 2015) Câu 50: Hỗn hợp X gồm chất cơng thức phân tử C3H12N2O3 C2H8N2O3 Cho 3,40 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH (đun nóng), thu dung dịch Y gồm chất vơ 0,04 mol hỗn hợp chất hữu đơn chức (đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm) cạn Y, thu m gam muối khan Giá trị m A 3,12 B 2,76 C 3,36 D 2,97 (Kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2015) www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa hữu - Nguyễn Minh Tuấn ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO n Th iD Ho c0 Câu 51: Cho 18,5 gam chất hữu A (có cơng thức phân tử C3H11N3O6) tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M tạo thành nước, chất hữu đa chức bậc I m gam hỗn hợp muối vơ Giá trị gần m A 19,05 B 25,45 C 21,15 D 8,45 Câu 52: Cho 0,05 mol amino axit (X) cơng thức H2NCnH2n-1(COOH)2 vào 100 ml dung dịch HCl 1,0M thu dung dịch Y Cho Y tác dụng vừa đủ với dung dịch Z chứa đồng thời NaOH 1M KOH 1M thu dung dịch T, cạn T thu 16,3 gam muối, biết phản ứng xảy hồn tồn Phần trăm khối lượng cacbon phân tử X là: A 36,09 B 40,81 C 32,65 D 24,49 (Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Thái Bình, năm 2015) Câu 53: Cho 14,19 gam hỗn hợp gồm amino axit (phân tử chứa nhóm cacboxyl nhóm amino) vào dung dịch chứa 0,05 mol axit oxalic, thu dung dịch X Thêm tiếp 300 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau phản ứng xảy hồn tồn, cạn dung dịch thu 26,19 gam chất rắn khan Y Hòa tan Y dung dịch HCl dư, thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 19,665 B 35,39 C 37,215 D 39,04 Câu 54: Chia hỗn hợp X gồm glyxin số axit cacboxylic thành hai phần Phần tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ cạn Đốt cháy tồn lượng muối sinh lượng oxi vừa đủ thu hỗn hợp khí Y gồm CO2, H2O, N2 10,6 gam Na2CO3 Cho tồn hỗn hợp khí Y qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thu 34 gam kết tủa đồng thời thấy khối lượng bình tăng thêm 20,54 gam so với ban đầu Phần hai tác dụng vừa đủ với 40 ml dung dịch HCl 1M Các phản ứng xảy hồn tồn, coi N2 khơng bị nước hấp thụ Thành phần phần trăm khối lượng glyxin hỗn hợp X A 25,73% B 24,00% C 25,30% D 22,97% Câu 55: Hỗn hợp X gồm hai amino axit no, mạch hở Y Z, số ngun tử cacbon nhóm NH2 phân tử (số mol Y lớn số mol Z) Cho 52,8 gam X vào dung dịch NaOH dư, thu 66 gam muối Nếu cho 52,8 gam X vào dung dịch HCl dư thu 67,4 gam muối Phần trăm khối lượng Z hỗn hợp X A 55,68% B 33,52% C 66,48% D 44,32% Câu 56: Thủy phân hết lượng pentapeptit T thu 32,88 gam Ala-Gly-Ala-Gly; 10,85 gam Ala-Gly-Ala; 16,24 gam Ala-Gly-Gly; 26,28 gam Ala-Gly; 8,9 gam Alanin; lại Glyxin Gly-Gly với tỉ lệ mol tương ứng 1:10 Tổng khối lượng Gly-Gly Glyxin hỗn hợp sản phẩm A 25,11 gam B 27,90 gam C 34,875 gam D 28,80 gam (Đề thi chọn HSG tỉnh Thái Bình, năm học 2013 – 2014) Câu 57: Thủy phân pentapeptit mạch hở, thu 3,045 gam Ala-Gly-Gly, 3,48 gam Gly-Val, 7,5 gam Gly, x mol Val y mol Ala Giá trị x, y là: A 0,03; 0,035 0,13; 0,06 0,055; 0,135 B 0,055; 0,06 0,13; 0,06 0,03; 0,035 C 0,055; 0,135 0,035; 0,06 0,13; 0,06 D 0,03; 0,035 0,13; 0,035 0,055; 0,135 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Trần Bình Trọng – Phú n, năm 2015) Câu 58: Khi thủy phân khơng hồn tồn peptit X khối lượng phân tử 293 g/mol chứa 14,33%N (theo khối lượng) thu peptit Y Z 0,472 gam Y phản ứng vừa hết với 18 ml dung dịch HCl 0,222M 0,666 gam peptit Z phản ứng vừa hết với 14,7 ml dung dịch NaOH 1,6% (khối lượng riêng 1,022 g/ml) Cấu tạo X là: A Phe-Ala-Gly Ala-Gly-Phe B Phe-Gly-Ala Ala-Gly-Phe C Ala-Phe-Gly Gly-Phe-Ala D Phe-Ala-Gly Gly-Ala-Phe Câu 59: Hỗn hợp M gồm Lys-Gly-Ala, Lys-Ala-Lys-Lys-Gly, Ala-Gly ngun tố oxi chiếm 21,3018% khối lượng Cho 0,16 mol hỗn hợp M tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu gam muối? A 90,48 B 83,28 C 93,36 D 86,16 Câu 60: Hỗn hợp M gồm peptit mạch hở X peptit mạch hở Y (mỗi peptit cấu tạo từ loại αamino axit, tổng số nhóm –CO–NH– phân tử X, Y 5) với tỉ lệ số mol nX : nY = : Khi thủy phân hồn tồn m gam M thu 81 gam glyxin 42,72 gam alanin Giá trị m là: A 104,28 B 109,5 C 116,28 D 110,28 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa hữu - Nguyễn Minh Tuấn ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO n Th iD Ho c0 (Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Thái Bình, năm 2015) Câu 61: Cho m gam hỗn hợp M gồm peptit X, Y, Z mạch hở tỉ lệ số mol nX : nY : nZ = : : Thủy phân hồn tồn N, thu 60 gam Gly, 80,1 gam Ala, 117 gam Val Biết số liên kết peptit X, Y, Z khác tổng Giá trị m A 226,5 B 255,4 C 257,1 D 176,5 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Quỳnh Lưu – Nghệ An, năm 2015) Câu 62: Hỗn hợp A gồm ba peptit mạch hở X, Y, Z tỉ lệ mol tương ứng : : Thủy phân hồn tồn m gam A thu hỗn hợp sản phẩm gồm 21,75 gam Glyxin 16,02 gam Alanin Biết số liên kết peptit phân tử X nhiều Z tổng số liên kết peptit ba phân tử X, Y, Z nhỏ 17 Giá trị m A 30,93 B 30,57 C 30,21 D 31,29 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Tĩnh Gia – Thanh Hóa, năm 2015) Câu 63: Đốt cháy hồn tồn 0,3 mol hỗn hợp X gồm propilen amin no mạch hở đồng đẳng oxi dư thu 16,8 lít CO2, 2,016 lít N2 (đktc) 16,74 gam H2O Khối lượng amin khối lượng mol phân tử nhỏ A 1,35 gam B 2,16 gam C 1,8 gam D 2,76 gam Câu 64: X α–amino axit no, chứa nhóm –COOH nhóm –NH2 Từ m gam X điều chế m1 gam đipeptit Y Từ 2m gam X điều chế m2 gam tripeptit Z Đốt cháy m1 gam Y thu 0,9 mol H2O Đốt cháy m2 gam Z thu 1,7 mol H2O Giá trị m A 11,25 B 1335 C 22,50 D 26,70 ● Lưu ý : Lượng CO2 thu đốt cháy Z gấp lần lượng CO2 thu đốt cháy Y : Y điều chế từ m gam X, Z điều chế từ 2m gam X Câu 65: Đun nóng 0,14 mol hỗn hợp M gồm hai peptit X (CxHyOzN4) Y (CnHmO7Nt) với dung dịch NaOH vừa đủ thu dung dịch chứa 0,28 mol muối glyxin 0,4 mol muối alanin Mặt khác, đốt cháy m gam M O2 vừa đủ thu hỗn hợp CO2, H2O N2, tổng khối lượng CO2 nước 63,312 gam Giá trị m gần với: A 32 B 18 C 34 D 28 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Diễn Châu – Nghệ An, năm 2015) Câu 66: Đun nóng 0,16 mol hỗn hợp E gồm hai peptit X (CxHyOzN6) Y (CnHmO6Nt) cần dùng 600 ml dung dịch NaOH 1,5M thu dung dịch chứa a mol muối glyxin b mol muối alanin Mặt khác, đốt cháy 30,73 gam E O2 vừa đủ thu hỗn hợp CO2, H2O N2, tổng khối lượng CO2 nước 69,31 gam Giá trị a : b gần với A 0,730 B 0,810 C 0,756 D 0,962 (Đề thi minh họa kì thi THPT Quốc Gia, năm 2015) Câu 67: Hỗn hợp X gồm 0,1 mol α-amino axit no, mạch hở A chứa nhóm –NH2, nhóm –COOH 0,025 mol pentapeptit mạch hở cấu tạo từ A Đốt cháy hỗn hợp X cần a mol O2, sản phẩm cháy hấp thụ hết vào lít dung dịch NaOH 1,2M thu dung dịch Y Rót từ từ dung dịch chứa 0,8a mol HCl vào dung dịch Y thu 14,448 lít CO2 (đktc) Đốt 0,01a mol đipeptit mạch hở cấu tạo từ A cần V lít O2 (đktc) Giá trị V A 2,2491 B 2,5760 C 2,3520 D 2,7783 Câu 68: Đun nóng 45,54 gam hỗn hợp E gồm hexapeptit X tetrapeptit Y cần dùng 580 ml dung dịch NaOH 1M thu dung dịch chứa muối natri glyxin valin Mặt khác, đốt cháy lượng E O2 vừa đủ thu hỗn hợp CO2, H2O, N2; tổng khối lượng CO2 H2O 115,18 gam Cơng thức phân tử peptit X A C17H30N6O7 B C21H38N6O7 C C24H44N6O7 D C18H32N6O7 Câu 69: Thủy phân hồn tồn m gam hỗn hợp gồm peptit X peptit Y dung dịch NaOH, thu 151,2 gam hỗn hợp gồm muối natri Gly, Ala Val Mặt khác, để đốt cháy hồn tồn m gam hỗn hợp X, Y cần 107,52 lít khí O2 (đktc) thu 64,8 gam H2O Giá trị m A 102,4 B 97,0 C 92,5 D 107,8 Câu 70: X, Y, Z, T peptit tạo α-amino axit no, chứa nhóm –NH2 nhóm –COOH tổng số ngun tử oxi 12 Đốt cháy 13,98 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T cần dùng 14,112 lít O2 (đktc) thu CO2, H2O, N2 Mặt khác, đun nóng 0,135 mol hỗn hợp E dung dịch NaOH (lấy dư 20% so với phản ứng), cạn dung dịch sau phản ứng thu lượng chất rắn khan A 31,5 gam B 24,51 gam C 36,05 gam D 25,84 gam www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa hữu - Nguyễn Minh Tuấn ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO n Th iD Ho c0 Câu 71: Đun nóng 0,08 mol hỗn hợp E gồm hai peptit X (CxHyOzN6) Y (CnHmO6Nt) cần dùng 300 ml dung dịch NaOH 1,5M thu dung dịch chứa a mol muối glyxin b mol muối alanin Mặt khác, đốt cháy 60,90 gam E O2 vừa đủ thu hỗn hợp CO2, H2O, N2, tổng khối lượng CO2 H2O 136,14 gam Giá trị a : b A 0,750 B 0,625 C 0,775 D 0,875 Câu 72: X Y hai peptit tạo từ α-amino axit no, mạch hở, chứa nhóm –NH2 nhóm –COOH Đun nóng 0,1 mol hỗn hợp E chứa X, Y dung dịch NaOH (vừa đủ) cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam muối khan Đốt cháy tồn lượng muối thu 0,2 mol Na2CO3 hỗn hợp gồm CO2, H2O, N2 tổng khối lượng CO2 H2O 65,6 gam Mặt khác đốt cháy 1,51m gam hỗn hợp E cần dùng a mol O2, thu CO2, H2O N2 Giá trị a gần với A 2,5 B 1,5 C 3,5 D 3,0 Câu 73: Đun nóng 0,045 mol hỗn hợp E chứa hai peptit X, Y (có số liên kết peptit 1) cần vừa đủ 120 ml KOH 1M, thu hỗn hợp Z chứa muối Gly, Ala, Val muối Gly chiếm 33,832% khối lượng Mặt khác, đốt cháy hồn tồn 13,68 gam E cần dùng 14,364 lít khí O2 (đktc), thu hỗn hợp khí tổng khối lượng CO2 H2O 31,68 gam Phần trăm khối lượng muối Ala Z gần với: A 45% B 50% C 55% D 60% Câu 74: Cho 0,7 mol hỗn hợp T gồm hai peptit mạch hở X (x mol) Y (y mol), tạo glyxin alanin Đun nóng 0,7 mol T lượng dư dung dịch NaOH 3,8 mol NaOH phản ứng thu dung dịch chứa m gam muối Mặt khác, đốt cháy hồn tồn x mol X y mol Y thu số mol CO2 Biết tổng số ngun tử oxi hai phân tử X Y 13, X Y số liên kết peptit khơng nhỏ Giá trị m A 396,6 B 340,8 C 409,2 D 399,4 (Kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2015) Câu 75: Hỗn hợp X gồm peptit A mạch hở cơng thức CxHyN5O6 hợp chất B cơng thức phân tử C4H9NO2 Lấy 0,09 mol X tác dụng vừa đủ với 0,21 mol NaOH thu sản phẩm dung dịch gồm ancol etylic a mol muối glyxin, b mol muối alanin Nếu đốt cháy hồn tồn 41,325 gam hỗn hợp X lượng oxi vừa đủ thu N2 96,975 gam hỗn hợp CO2 H2O Giá trị a : b gần với A 0,50 B 0,76 C 1,30 D 2,60 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT chun Đại học Vinh – Nghệ An, năm 2015) Câu 76: Hỗn hợp E gồm tripeptit X pentapeptit Y, tạo thành từ amino axit no, mạch hở chứa nhóm –NH2 nhóm –COOH Cho 0,1 mol E tác dụng với 200 ml dung dịch HCl 1M thu dung dịch Z, dung dịch Z tác dụng vừa đủ với 620 ml dung dịch NaOH 1M Mặt khác, đốt cháy 13,15 gam E lượng O2 vừa đủ, lấy sản phẩm tạo thành sục vào dung dịch NaOH dư, thấy 2,352 lít khí (ở đktc) Amino axit tạo thành X Y là: A gly ala B gly C ala D gly val (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Đặng Thúc Hứa – Nghệ An, năm 2015) Câu 77: Peptit X peptit Y tổng liên kết peptit Thủy phân hồn tồn X Y thu Gly Val Đốt cháy hồn tồn hỗn hợp E chứa X Y tỉ lệ mol tương ứng : cần dùng 22,176 lít O2 (đktc) Sản phẩm cháy gồm CO2, H2O N2 Dẫn tồn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 46,48 gam, khí khỏi bình tích 2,464 lít (đktc) Thủy phân hồn tồn hỗn hợp E thu a mol Gly b mol Val Tỉ lệ a : b A : B : C : D : (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Phụ Dực – Thái Bình, năm 2015) Câu 78: Thủy phân m gam hỗn hợp X gồm tetrapeptit A pentapeptit B (A B chứa đồng thời glyxin alanin phân tử) lượng dung dịch NaOH vừa đủ cạn thu (m + 15,8) gam hỗn hợp muối Đốt cháy tồn lượng muối sinh lượng oxi vừa đủ thu Na2CO3 hỗn hợp Y gồm CO2, H2O N2 Dẫn tồn hỗn hợp Y chậm qua bình đựng dung dịch NaOH đặc dư thấy khối lượng bình tăng thêm 56,04 gam so với ban đầu 4,928 lít khí (đktc) khỏi bình Xem N2 khơng bị nước hấp thụ, phản ứng xảy hồn tồn Thành phần phần trăm khối lượng A hỗn hợp X A 55,92% B 35,37% C 30,95% D 53,06% www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa hữu - Nguyễn Minh Tuấn ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO n Th iD Ho c0 Câu 79: X peptit mạch hở cấu tạo từ axit glutamic α-amino axit Y no, mạch hở chứa nhóm –NH2 nhóm –COOH Để tác dụng vừa đủ với 0,1 mol X cần 0,7 mol NaOH tạo thành hỗn hợp muối trung hồ Đốt 6,876 gam X cần 8,2656 lít O2 (đktc) Đốt m gam tetrapeptit mạch hở cấu tạo từ Y cần 20,16 lít O2 (đktc) Giá trị m A 24,60 B 18,12 C 15,34 D 13,80 Câu 80: Hỗn hợp X gồm Ala–Val–Ala,Val–Val, Ala–Ala, Ala–Val, Val–Ala Thuỷ phân hồn tồn hỗn hợp X thu Alanin Valin tỉ lệ khối lượng Alanin:Valin=445:468 Đốt 0,4 mol hỗn hợp X thu tổng khối lượng CO2 H2O 216,1 gam Phần trăm khối lượng Ala–Val–Ala hỗn hợp X A 31,47% B 33,12% C 32,64% D 34,08% Câu 81: Cho m gam hỗn hợp E gồm peptit X amino axit Y (MX > 4MY) trộn theo tỉ lệ mol : tác dụng với lượng dung dịch NaOH vừa đủ, thu dung dịch G chứa (m + 12,24) gam hỗn hợp muối natri glyxin alanin Dung dịch G phản ứng tối đa với 360 ml dung dịch HCl 2M, thu dung dịch T chứa 63,72 gam hỗn hợp muối Các phản ứng xảy hồn tồn Kết luận sau đúng? A X liên kết peptit B X thành phần trăm khối lượng nitơ 20,29% C Y thành phần phần trăm khối lượng nitơ 15,73% D X liên kết peptit Câu 82: Hỗn hợp A gồm ancol X, Y mạch hở tỉ lệ mol : (X nhiều Y ngun tử C) Đốt cháy hồn tồn hỗn hợp A, sản phẩm chứa CO2 H2O tỉ lệ khối lượng tương ứng 22 : Z axit cacboxylic no hai chức, mạch hở; G este chức điều chế từ Z với X Y Hỗn hợp B gồm X, Y, G tỉ lệ mol : : Đun nóng 8,31 gam hỗn hợp B cần dùng 200 ml dung dịch NaOH 0,3M cạn dung dịch sau phản ứng thu phần D chứa chất hữu Lấy tồn D tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu 9,78 gam kết tủa Tên gọi Z A axit oxalic B axit malonic C axit glutaric D axit ađipic ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN GIẢI 1D 2D 3B 4A 5B 6A 7B 8C 9C 10B 11C 12D 13A 14B 15A 16B 17A 18C 19B 20D 21B 22B 23A 24B 25A 26C 27A 28B 29D 30D 31C 32A 33D 34B 35D 36C 37C 38D 39A 40A 41B 42D 43C 44A 45B 46D 47D 48B 49C 50B 51A 52A 53C 54D 55B 56B 57A 58C 59A 60A 61A 62A 63D 64D 65D 66A 67D 68A 69A 70A 71D 72C 73B 74A 75C 76A 77A 78D 79D 80A 81B 82C 10 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa hữu - Nguyễn Minh Tuấn CH2  CHCOOCH3  C4 H6 O2  C4 H2 2H2 O  CH2 OHCH2 OH  C2 H6 O2  C2 H2 2H2 O  X gồm   X : Cx H2 yH2 O CH3CHO  C2 H4 O2  C2 H2 H2 O CH OH  CH O  CH H O 2  BaCO3 : x mol Ba(OH)2 c0 CO O2  Cx H yH O   H O iD Th uO n  0,38   BT electron : (4x  2)n X  4nO  n O     0,15  0,455 mol 2  0,15  Ho BaCO3 : y mol Ca(OH)2  Ba(HCO3 )2  CaCO3 : y mol n  0,38 n Ba(OH)  x  y  0,2 y  0,18  CO2    0,38 m kết tủa  100y  197y  53,46 x  0,02 x  0,15  este chức tạo /g ro up s/ Ta iL ie Câu 44: X axit cacboxylic no, hai chức; Y ancol hai chức; Z to Hỗn hợp E  O   CO2  H O       0,51.32 gam ?  21,12 gam gam  Y ancol no   13,8 gam n : n  0,5 : 0,48  1,04   H 2O CO2  X : Cn H 2n (COOH)2 (k  2, x mol)  Y : Cm H 2m (OH)2 (k  0, y mol)  COO  E gồm  Z : C H Cm H 2m (k  3, z mol) n 2n   COO ok c om   (k  1)n hchc  x  y  2z  nCO  n H O  0,02 x  0,04 2     BT O : 4x  2y  4z  0,44  y  0,1   z  0,02  BT Na : 2n Cn H2 n (COONa)2  2x  2z  n NaOH  0,12  0,04.(14n  90)  0,1.(14m  34)  0,02.(14n  14m  88)  13,8 bo  0,84n  1,68m  5,04  n  2; m   m C H (COONa)2  0,06.162  9,72 gam ww w fa ce Câu 45: 27 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa hữu - Nguyễn Minh Tuấn  HCOOR ' : 0,3 mol AgNO3 / NH3  Hỗn hợp E   Ag  E gồ m     RCOOR '' : 0,2 mol 0,6 mol 0,5 mol R 'OH, R ''OH   (20,64 gam, %O  31%)  HCOOR' : 0,3x mol  RCOOR '' : 0,2x mol    NaOH 0,64 mol 37,92 gam Ho c0 CO2 HCOONa  x mol  O2 , t o  Na2 CO3 RCOONa     H2 O  NaOH  0,32 mol   y mol Y uO n s/ Ta iL ie  R  39 (CH  C  CH )  x  0,8     0,24R ' 0,16R  0,16R ''  20,08  n HCOONa  0,24; n C H COONa  0,16 3 0,24R ' 0,16R''  13,84  n 0,64 0,4    0,24   NaOH/ Y BT C : n CO  0,24  0,16.4  0,32  0,56 x     0,24  0,16.3  0,24 y  0,48 BT H : n H2O   Th iD  n E  0,3x  0,2x  n ancol  n O  0,4    m E  0,3x(45  R ')  0,2x(R  44  R '')  37,92 m  ancol  0,3x(R ' 17)  0,2x(R '' 17)  20,64 up Câu 46: Dựa vào giả thiết, ta sơ đồ phản ứng : A (C, H, O)  NaOH  (1) /g 4,84 gam ro H2 O o om t muối  O2  Na2 CO3  CO2  H O (2)       0,29 mol 0,04 mol 0,24 mol 0,1 mol 0,29.32 0,24.44 4,24 ok ? c  m muối  m O  m CO  m Na CO  m H O (2)  m muối  7,32 2  2 2   3    1,8 ww w fa ce bo  n H O (1)  0,04 n NaOH  2n Na CO  0,08    m  m  n n NaOH  0,2 m 18n   H/ A  n H2 O (1)  n H2 O (2)   X NaOH muối H2 O (1)           0,08 7,32 0,04 0,1 ?  4,84 0,08.40   n C/ A  n Na CO  n CO  0,28 n : n : n  0,28 : 0,2 : 0,08  : :    C H O 4,84  0,28.12  0,2  0,08 CTPT X C14 H10 O4 n O/ A  16  C6 H 5OOC  COOC6 H   4NaOH  COONa H ONa  2H 2O   NaOOC    2C       0,08 0,02 0,04  X, 0,02 mol 0,04  0,02.116 %m 100%  63,39%  C H ONa  7,32 Câu 47: 28 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa hữu - Nguyễn Minh Tuấn  n C  n CO  0,2  10,8  0,2.12  0,8  0,2.14   0,3 nO    n H  2n H O    16   n : n : n : n  : : :  X C H O N  n N  2n N2  0,2  C H O N  X  NaOH   khí Suy X muối amoni  X 3O nên gốc axit NO3  CO32  HCO3  Ho c0 C H NH3   Nếu gốc axit NO3  gốc amoni C2 H N  (thỏa mãn :   (CH3 )2 NH  Vậy X C2 H NH NO3 (CH )2 NH NO3  Nếu gốc axit NO3 gốc amoni C2 H10 N  (loại) iD ie  Nếu gốc axit HCO3  gốc amoni CH N  (loại) uO n  Trong A 3O nên gốc axit A NO3 CO3  HCO3 Th  C2 H10 O3 N (A)  NaOH   khí C Suy A muối amoni  0,1 mol NaNO3  0,1 mol X  0,2 mol NaOH    m chất rắn  12,5 gam  0,1 mol NaOH Câu 48: iL  Nếu gốc axit CO32  gốc amoni CH NH3  NH  (thỏa mãn)  Vậy A CH3 NH3 CO3 H N Ta  Phương trình phản ứng : 0,15 0,3   0,15  0,15  0,15 up mol : s/ CH NH3 CO3 H N  2NaOH   CH NH   NH   Na2 CO3  Dung dòch sau phản ứng chứa : Na2 CO3 : 0,15 mol; NaOH dư : 0,1 mol 0,15.106  0,1.40  9,5% gần với giá trò 9% 16,5  200  0,15(17  31) /g ro C%(Na CO , NaOH ) B  c om Câu 49: + Theo giả thiết : Y, Z tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu hỗn hợp khí làm xanh giấy quỳ tím ẩm Suy Y, Z muối amoni + Y ngun tử O nên gốc axit Y gốc sau : ok NO3  , CO32  , HCO3  Cơng thức Y CH3NH3CO3H4N ce bo + Z ngun tử O phân tử nên gốc axit Z RCOO  Cơng thức Z CH3 COONH HCOOH HCH3 fa + Vậy X gồm : ww w  Y : CH NH3 CO3 H N (x mol) 110x  77y  14,85  x  0,1      Z : CH COONH (y mol) 2x  y  0,25  y  0,05    Y : CH NH3 CO3 H N (x mol)  110x  77y  14,85   x  0,1     Z : HCOOH NCH (y mol) 2x  y  0,25 y  0,05 3   m  m Na CO  m CH COONa  0,1.106  0,05.82  14,7 gam muối 3  m  m Na CO  m HCOONa  0,1.106  0,05.68  14 gam  A, B, C, D  muối Câu 50: 29 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa hữu - Nguyễn Minh Tuấn iD Ho c0  (1) : (CH3 NH3 )2 CO3  C3 H12 N O3 (1), C2 H N 2O3 (2) : muối amoni    C2 H NH3 NO3 2  (2) : (CH ) NH NO gốc axit 3O nên CO3 NO3  2  2n C H N O  n C H N O  n amin  0,04 n C H N O  0,01 12   12  124n 108n 3,    n C2 H8 N2 O3  0,02 C3 H12 N2 O3 C2 H8 N2 O3  n NaNO  n C H N O  0,02    m  0,02.85  0,01.106  2,76 gam n Na2CO3  n nC3H12N2O3  0,01 Câu 51: + Theo giả thiết : A tác dụng với dung dịch NaOH thu amin đa chức bậc hỗn hợp muối vơ Suy A muối amoni amin đa chức với axit vơ + A ngun tử O, suy A chứa hai gốc axit vơ : Th (CO32  , NO3  ) (HCO3  , NO3 ) 0,3  0,1  0,1 : mol iL  m muối  0,1.85  0,1.106  19,1 gam gần với giá trò 19,05 ie 0,1 uO n + Từ nhận định suy A O3NH3N(CH2)2NH3HCO3 O3NH3NCH(CH3)NH3HCO3  Phương trình phản ứng : O3 NH3 NC2 H NH3 HCO3  3NaOH  NaNO3  Na2 CO3  C2 H (NH2 )2  3H2 O Ta Câu 52:  Sơ đồ phản ứng : dd T /g ro up s/ H NCn H 2n1 (COO  )2       KOH   HCl:0,01 mol 0,05 mol H NCn H 2n 1 (COOH)2         NaOH          Cl   , Na , K  0,05 0,1 mol x mol x mol  dd Y  om BTĐT : 2x  0,05.2  0,1 x  0,1   BTKL : (103  14n)0,05  0,1.35,5  23x  39x  16,3 n  4.12 100%  36,09% 133 c NCn H n1 (COOH)2 Câu 53: bo  Sơ đồ phản ứng :  ok  %m C H w fa ce H HRCOOH   H HRCOONa    ClH 3HRCOOH    HCl dư   14,19 gam  0,3 mol NaOH      (COONa)2    NaCl   (COOH)      0,3 mol       0,05 mol    muối 26,19 gam chất rắn Y ww m chất tan X  m NaOH  m Y  18n HOH        26,19 ?  0,25 12 NaOH dư 18,69    n H  / amino axit  n H  /(COOH)2  n OH pư  0,25  n OH bđ  0,3 G pư hết     ?  0,15 0,1  n HCl pư với a mino axit  n  NH  n   0,15 H /amino axit   m  0,3.58,5   0,15.36,5    14,19    37,215 gam  muối  m m m a o axit NaCl HCl  30 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa hữu - Nguyễn Minh Tuấn Câu 54: n  2n  0,4 n H NCH COOH  n  NH  n HCl  0,04  COOH  O 2     n CO  0,34; n H O  0,31 2.10,6  0,2  n  COOH  n NaOH  2n Na2 CO3  106 n  0,02   N2 Ho c0 n O/muối  n O  n CO  n H O  3n Na CO 2 2 2     3   ?  0,445 0,34 0,31  0,4 0,1   m O  m CO  m H O  m N  m Na CO m muố i 2  2 2  2   3  ?17,46 0,445.32 0,34.44 0,31.18 0,02.28 10,6  Câu 55: up s/ Ta iL ie uO n Y H NR(COOH)n : x mol  X gồm  (x  y) (*)  Z H NR '(COOH)m : y mol  52,8  67,4  52,8  132  0,4 M X  n X, Y)  n HCl  x  y   0,4 36,5   (**) 0,6 66  52,8 n   1,5 COOH   n  COOH  nx  my   0,6 0,4 22   COONa  m  x  y : trái với giả thiết (*), (**) n   Từ    CY  CZ m   m  M X , M Y  132  M X Th iD  m X  m NaOH  m muối  m HOH    ? 17,46 0,2.18  13,06 0,2.40  0,04.75 %m  100%  22,97% glyxin  13,06  Nếu m  /g ro x  y  0,4 x  0,3 X H2 NCa H 2a COOH ;   Y H2 NCa 2 H2a (COOH)3 x  3y  0,6 y  0,1 om  0,3.(61  14a)  0,1.(14a  121)  52,8  a  4; %m Z  33,52% c  Nếu m  ce Câu 56: bo ok x  y  0,4 x  0,3 X H2 NCa H 2a COOH ;    Y H2 NCa 3 H 2a 9 (COOH)4  x  3y  0,6  y  0,1  0,3.(61  14a)  0,1.(14a  151)  52,8  a  3,46 (loại)  Từ sản phẩm tạo thành trình thủy phân T Suy T : fa Ala  Gly  Ala  Gly  Gly hay (Ala)2 (Gly)3 w  Sơ đồ phản ứng: ww (Ala)2(Gly)3  (Ala)2 (Gly)2  (Ala)2(Gly)  (Ala)(Gly)2  AlaGly  Ala  Gly  GlyGly mol: m 0,12 0,05 0,08 0,18 0,1 x 10x  Theo bảo toàn nhóm Ala, Gly, ta : 2m  0,12.2  0,05.2  0,08  0,18  0,1 m  0,35   3m  0,12.2  0,05  0, 08.2  0,18  x  20x x  0,02  m(Gly, GlyGlu)  0,02.75  0,2.(75.2 18)  27,9 gam Câu 57: 31 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa hữu - Nguyễn Minh Tuấn  Dựa vào sản phẩm phản ứng thủy phân, suy số gốc Gly  Đặt công thức pentapeptit (Gly)a (Ala)b (Val)c 3,045 3,48 7,5  0,015; n Gly Val   0,02; n Gly   0,1 203 174 75  Sơ đồ phản ứng :  n AlaGly Gly  (Gly)a (Ala)b (Val)c   Ala  Gly  Gly  Gly  Val  Gly  Val  Ala m 0,015 0,02 0,1 x y mol : Ho  m  0,05  y  0,035 x  0,03  m  0,075 a     y  0,06 ;  b   x  0,13 c    iD m  0,075 a    y  0,135 ;   b   x  0,055 c    Th a     b   c   c0 am  0,015.2  0,02  0,1  0,15   bm  0,015  y mc  0,02  x  uO n Câu 58: 293.14,33%  Suy : 14 X tripeptit Y, Z đipeptit Công thức Y Z : iL H NCHR1CONHCHR COOH; H NCHR3CONHCHR COOH ie  Số nguyên tử N X  Ta  Trong phản ứng Y với HCl : s/ n Y  0,5nHCl  2.103 R1  15 (CH3 )  R  R  106    3 M Y  0,472 : 2.10  236 R  91 (C6 H  CH ) up  Y Ala  Phe hay Phe  Ala ro  Trong phản ứng Z với NaOH : om  Z Gly  Phe hay Phe  Gly /g n Z  0,5n NaOH  3.10 3 R  (H )  R  R  92    3  M Z  0,666 : 3.10  222 R  91 (C6 H  CH ) c  Vậy X Gly  Phe  Ala Ala  Phe  Gly ok Câu 59: bo C H O N : 0,16 mol  Ala  Gly : 0,16 mol  Quy đổi X thành    10  Lys : x mol C6 H12 ON : x mol w fa ce  Theo giả thiết, ta có: 3.16.0,16  16x %O X   21,3018%  x  0,24 mol 146.0,16  128x ww  Sơ đồ phản ứng : C5 H10 O3 N  H O  2HCl  muối mol : 0,16  0,16  0,32 C6 H12ON  H2 O  2HCl  muối mol : 0,24  0,24  0,48  Suy : m muối  (146.0,16  128.0,24)  0,4.18   0,8.36,5     90,48 gam  mX mH 2O m HCl Câu 60: 32 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa hữu - Nguyễn Minh Tuấn  Trường hợp 1: X (Ala)n , Y (Gly)m với số mol tương ứng x 3x Theo giả thiết bảo toàn n h óm Ala, Gly, ta có: (n  1)  (m  1)   n  m  n      m  m   m  104,28  nx  0,48 3xm  1,08   0,75 x  0,12 n    Trường hợp : X (Gly)n , Y (Ala)m với số mol tương ứng x 3x Theo giả thiết bảo toàn n h óm Ala, Gly, ta có: Ho iD Th iL ie uO n  n Ala  0,9; n Gly  0,8; n Val   X, Y, Z số liên kết peptit khác  ; Tổng số liên kết peptit X, Y, Z   n X : n Y : n Z  : :  X Gly  Gly  Gly  Gly (M X  246) : 0,2 mol   Y Ala  Ala  Ala (M Y  231) : 0,3 mol   Z Val  Val (M Y  216) : 0,5 mol m  (X, Y, Z)  0,2.246  231.0,3  216.0,5  226,5 gam c0 (n  1)  (m  1)   n  m    n (loại)  nx  1,08 3xm  0,48   6,75 m  Câu 61: ● Cách : Tìm peptit dựa vào số mol amino axit tỉ lệ mol peptit up s/ Ta * Nhận xét : Với cách này, ta phải thử lắp ghép gốc amino axit dựa vào số mol peptit số mol amino axit nên nhiều thời gian ● Cách : Quy peptit lớn hơn, tìm số mắt xích peptit từ suy số phân tử H2O tham gia thủy phân peptit hỗn hợp peptit ban đầu ro  Quy đổi peptit X, Y, Z thành peptit lớn :  (X)2 (Y)3 (Z)5  9H O 2X  3Y  5Z     /g E om  n Ala  0,9; n Gly  0,8; n Val   n Ala : n Gly : n Val  : :10 bo ok c Tổng số mắt xích E  27k  0,518  k  1,29   (6  1).2  27k  (6  1).5   k  *         k  N   hỗn hợp X  hỗn hợp Z   thủy phân E cần 26H O, thủy phân M cần 26   17H O Phản ứng thủy phân : 1,7  fa mol : ce M  17H2 O   9Ala  8Gly  10Val 0,9 0,8 w  Vậy m M  80,1  60  117  1,7.18  226,5 gam ww * Nhận xét : Với cách này, ta khơng cần phải tìm cơng thức số mắt xích peptit thời gian làm ngắn Câu 62: ● Cách : Tìm peptit dựa vào số mol amino axit tỉ lệ mol peptit 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa hữu - Nguyễn Minh Tuấn  n Ala  0,18; n Gly  0,29  Số liên kết peptit X, Y, Z  17  ;  Số liên kết peptit X nhiều Z  n X : n Y : n Z  : :  X Ala  Ala  Ala  Ala  Gly  Gly (M X  416) : 0,02 mol   Y Gly  Gly  Gly  Ala  Ala (M Y  331) : 0,03 mol  Z Gly  Gly  Gly  Gly  Ala (M Y  317) : 0,04 mol m  (X, Y, Z)  0,02.416  331.0,03  317.0,04  30,93 gam c0 ● Cách : Quy peptit lớn hơn, tìm số mắt xích peptit từ suy số phân tử H2O tham gia thủy phân peptit hỗn hợp peptit ban đầu Ho  Quy đổi peptit X, Y, Z thành peptit lớn : 2X  3Y  4Z   (X)2 (Y)3 (Z)4  8H2 O   E iD  n Ala  0,18; n Gly  0,29  n Ala : n Gly  18 : 29  0,18 iL 0,38 uO n ie A  38H O  18Ala  29Gly mol : Th Tổngsố mắt xích E 47k 0,76  k  1,53    (17  1).2  47k  (17  1).4   k 1 *      k  N  hỗ hỗn hợp Z  n hợp X  Thủy phân E cần 46H O, thủy phân hỗn hợp A cần 38H O s/ Câu 63: Ta  Vậy m (X, Y)  21,75  16,02  0,38.18  30,93 gam om /g ro up  t.n C H  2n N  0,18 N  t.n C H N  0,18 n n  2 t t   n n 2 t t  (k   0,5 t )n     Cn H2 n2 t N t  n CO2  n H2 O   nCn H2 n2t Nt  0,09  ? 0,75 0,93   t  n    BT C : 0,09n  3.(0,3  0,09)  0,75 hai a CH N C H N 2  bo ok c  n CH N  n C H N  0,09 n  0,06; n C H N  0,03   CH6 N2   n CH N  C H N m 2 C2 amin    CH6 N2  0,06.46  2,76 gam 0,09   Câu 64: ww w fa ce O2 , t o   Y (2Cn H2n 1O2 N  H 2O)   n CO  n H O  0,9 m gam X  2  O2 , t o 2m gam X   Z (3Cn H 2n 1O2 N  2H2 O)  n CO  1,8; n H O  1,7  2  n  0,2; n X 2m gam  0,6; n  (3   0,5.3)n Z  nCO2  n H2 O  0,1  Z    m X  89.0,6  26, gam  n amin o axit X  3n Z  ● Lưu ý : Lượng CO2 thu đốt cháy Z gấp lần lượng CO2 thu đốt cháy Y : Y điều chế từ m gam X, Z điều chế từ 2m gam X Câu 65: 34 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa hữu - Nguyễn Minh Tuấn C H O N  4NaOH   muối  H O x y z   muối  H 2O Cm H n O7 N t  6NaOH  n C H O N (tetrapeptit: (A) )  x x  y  0,14  x  0,08   x y z    n Cm Hn O7 Nt ( hexapeptit: (A')6 )  y  4x  6y  0,68  y  0,06  Chuyển (A)4 , (A')6 thành đipeptit :  2(A)2 (A)4  H O  c0 mol : 0,08  0,08 Ho (A')6  2H O   3(A')2 iD Th uO n  0,14 mol M  khối lượng  0,28.97  0,4.111  0,14.18  0,68.40  46,88  n CO  0,28.2  0,4.3  1,76  O2 0,14 mol M    m (CO , H O)  105,52   2    n 1,76 0,2 1,56  H O   m 46,88    m  28,128 gần với 28 62,312 105,52 mol : 0,06  0,12 ie Câu 66: s/ Ta iL C H O N  6NaOH   muối  H O x y z ; BTNT Na : a  b  0,9 (*)   muối  H O Cm H n O6 N t  5NaOH   n C H O N (hexapeptit: (A) )  x x  y  0,16 x  0,1  x y z 6    n Cm HnO6N t (pentapeptit: (A')5 )  y 6x  5y  0,9 y  0,06 ro (A)6  2H O   3(A)2 om mol : 0,06  0,09 /g mol : 0,1  0,2 2(A')5  3H2 O   5(A')2 up  Chuyển (A)6 , (A')5 thành đipeptit : ce bo ok c 0,16 mol M  m M  97a  111b  0,16.18  0,9.40  97a  111b  33,12  n CO  2a  3b; n H O  2a  3b  0,29  O2 2 0,16 mol M  m  (CO2 , H2O)  62(2a  3b)  5,22  97a  111b  33,12 30,73 (**)   62(2a  3b)  5,22 69,31 fa  Từ (*), (*) suy : a  0,38; b  0,52; a : b  0,73 w Câu 67: ww 0,1 mol CnH2n1O2N a mol O2 a mol O2    CO2   0,225 mol CnH2n1O2N  0,025 mol (5CnH2n1O2N  4H2O) 0,025n mol 35 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa hữu - Nguyễn Minh Tuấn  BT electron : 4nO  (6n  3)nC H 2n1O2N n  4a  0,225(6n  3) (*) Na CO  HCl: 0,8a mol NaCl : 0,8a mol  NaOH  CO2          CO 1,2 mol cho từ từ  2  NaHCO :(1,2 0,8a) mol NaHCO       3  0,225n mol 0,645 mol  1,2  0,8a  0,645  0,225n (**)  Từ (*), (**) suy ra: a  1,18125; n   Đipeptit (2C4 H11O2N  H2O) ?  BT electron : 4nO  42n(2C H O NH O)  nO  0,12403125 mol  2,7783 lít 2 2 49  c0 0,01a iD Th iL  Các muối natri a o axit công thức Cn H 2n O2 NNa ie uO n  X Cn H 2n  N O (12  n  30) : x mol  Y Cm H 2m  N O (8  m  20) : y mol 6x  4y  0,58 6x  4y  0,58    (14n  192)x  (14m  134)y  45,54  12408x  8560y  1210,96 (62n  36)x  (62m  18)y  115,18 (14n  192)x  (14m  134)y  45,54   n  17; m  18 x  0, 07; y  0,04   0,07.14n  0,04.14m  26,74  X C17 H 30 N O Câu 69: Ho Câu 68: Ta  Đốt cháy Cn H 2n O2 NNa đốt cháy X, Y cần lượng O2 o x (2n  1)x  nx  0,5x  0,5x  up mol : s/ t (2n  1)CO2  2nH O  Na2 CO3  N 2Cn H 2n O NNa  O2  om /g ro  107,52 32 44(n  0,5)x  18nx  0,5x.106  0,5x.28  151,2  nx  3,9 22,4    x  151,2 x  1,4  14n  69 ok c n CO sinh đốt cháy E  n C/ muối  3,9; n N sinh đốt cháy E  0,7   m  3,9.44  64,8  0,7.28  153,6  102,4 gam    E   mH O mO m CO mN 2 2  bo Câu 70: 12  (min)  X, Y, Z, Y đipeptit Cn H 2n O3 N  Trong phản ứng cháy, theo bảo toàn electron ta : fa ce  O( X, Y, Z, T)  (6n  6)n C H O3 N2  4n O  13,98(6n  6) 2n  2,52  n  5,666 ww w 14n  76  Trong phản ứng với NaOH, ta : n  n NaOH pư  0,135.2  0,27; n NaOH bđ  0,27  0,27.20%  0,324n H O  0,135   m chất rắn  (14.5,666  76).0,135  0,324.40  0,135.18  31,5 gam Câu 71:  muối  H O Cx H y Oz N  6NaOH  ; BTNT Na : a  b  0,45 (*)   muối  H O Cm H n O6 N t  5NaOH  36 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa hữu - Nguyễn Minh Tuấn   x  y  0,08  x  0,05  n C H O N (hexapeptit: (A)6 )  x  x y z    n Cm Hn O6 Nt (pentapeptit: (A')5 )  y 6x  5y  0,45  y  0,06  Chuyển (A)6 , (A')5 thành đipeptit :  3(A)2 (A)6  2H O  mol : 0,05  0,1  5(A')2 2(A')5  3H2 O  mol : 0,1 0,4  0,4   0,1 Ho Ta Cn H 2n  N O5  4NaOH   4Cm H 2m O2 NNa  H 2O iL  Bản chất phản ứng : ie Câu 72:  n NaOH  2n Na CO  0,4; n NaOH : n( X, Y )   X, Y Cn H 2n  N 4O iD uO n  Từ (*), (*) suy : a  0,21; b  0,24; a : b  0,875 Th 0,08 mol E  m E  97a  111b  0,08.18  0,45.40  97a  111b  16,56   n CO2  2a  3b; n H2O  2a  3b  0,145 O2 0,08 mol M    m (CO2 , H2O)  62(2a  3b)  2,61  97a  111b  16,56 60,9   (**) 62(2a  3b)  2,61 136,14 c0 mol : 0,03  0,045 0,4 (m  1)0,4  0,4m up mol : s/ O2 Cm H 2m O NNa  (m  1)CO2   mH2 O  0,5N2   Na2 CO3 /g ro m (CO2 , H2O)  44(m  1)0,4  18.0,4m  65,6 m  3,35   BTKL : 0,1.(14n  134)  0,4.40  0,4(14m  69)  0,1.18 n  13,4 n n N4 O5  4n O  n O  2 c (6n  12)n C H om  Trong phản ứng đốt cháy E, theo bảo toàn electron, ta : ok Câu 73: (6n  12) 1,51.0,4(14m  69)  3,72  3,5 (14n  134) 13,68  0,64125.32  31,68  0,09 mol N 28 n  X đipeptit : a mol 0,12  Từ giả thiết : KOH   2,667   nE 0,045  Y tripeptit : b mol a  0,015; b  0,03 a  b  0,045   O2 , t o  0,06 mol N  15,03 gam E 2a  3b  0,12  0,045 mol E   Đặt : n C H O NK  x; n C H O NK  y; n C H O NK  z O , to ww w fa ce bo  BTKL  13,86 gam E   10 x  y  z  0,12 x  0,045  113x     33,832%   y  0,06 113x 127y 155z     x  0,015 113x  127y  155z  15,03  0,12.56  0,045.18  0,06.127  %m C H O NK   50,7% gần với 50% 15,03 Câu 74: 37 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa hữu - Nguyễn Minh Tuấn  X, Y tổng số nguyên tử O 13   Số liên kết peptit X, Y không nhỏ Số liên kết peptit trung bình X, Y  3,8 : 0,7  5,42  Ho c0  X pentapeptit Cn H2n 3 N 5O6 (10  n  15) (*)  Y hexapeptit Cm H 2m  N O (12  n  18) n  0,4; n Y  0,3 n X  n Y  0,7 m  X (**)    0,4.n  0,3.m     n 5n X  6n Y  3,8  n n  C X C Y  Từ (*) (**) suy : NaOH H 2O iD ( X, Y)  m  16 0,7.18  m muối  331.0,4  416.0,3      3,8.40      396,6 gam  n  12 m m m Câu 75: 2 2 uO n m (A, B)  k(14n  163)  103.2k  41,325  m (CO2 , H2O)  44(kn  2k.4)  18(k (n  1,5)  4,5.2k)  96,975 s/ Ta  nk  0,975  n  13 a 2x  y       1,3 b 3x  k  0,075  A (Gly)2 (Ala)3 ie n3 iL n Th A Cn H 2n 3 N 5O6 : x mol  x  y  0,09  x  0,03    B H NCH COOC2 H5 : y mol 5x  y  0,21 y  0,06  Trong phản ứng cháy đặt n C H O N  k; n H NCH COOC H  2k /g  Bản chất phản ứng : (*) ro  X Cn H 2n 1N3O (6  n  9)  Y Cm H 2m 3 N5O (10  m  15) up Câu 76: ok c om n  n Y  0,1 n  0,04 0,2 mol HCl  0,2 mol NaOH  X  X  0,1 mol (X, Y)  0,42 mol NaOH 3nX  5n Y  0,42 n Y  0,06 m (X, Y) 0,04.(14n  105)  0,06(14m  163) 13,15    n N tạo từ X, Y 1,5.0,04  2,5.0,06 0,105 (**).Từ (*) (**)  n  7; m  10 bo  0,56n  0,84m  12,32 ce Trong X gốc Gly gốc ala   Trong Y gốc Gly fa Câu 77: w  Quy đổi X, Y a mino axit : ww  Cn H 2n 1O N (X, Y)  H2 O  mol : k x  Đốt cháy X, Y C H O N thu lượng CO , N 2 n 2n 1   m (X, Y)  m C H O N  18k n n 1  Đố t C H O N thu lượng H O nhiều đốt X, Y 18k gam  n 2n 1 38 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa hữu - Nguyễn Minh Tuấn BT N : x  2n N  0,22    BTKL : 0,22(14n  47)  18k  0,99.32  46,48  0,11.28  m (CO2 , H2O)  44.0,22n  18.0,11(2n  1)  18k  46,48 CGly  CVal n Gly 3,08n  18k  7,54 n  3,5   n   n Val 13,64n  18k  44,5  k  1,8 c0 Ho iD Th uO n s/ Ta iL n  9; m  13   Từ (*) (**) suy :  0,06.260 %m A  0,06.260  345.0,04  53,06%  Câu 79: ie A : Cn H 2n 2 N O5 (8  n  12) : x mol (*)  X gồm  B Cm H 2m 3 N 5O6 (10  m  15) : y mol BTKL : m (A, B)  m NaOH  m muối  m H O     x  0,06  m 15,8 40(4x  5y)  18(x  y)   m y  0,04 BTNT N : 4x  5y  2n  0,44 N   BTNT C : n  n C A, B  n C Na CO  0,06n  0,04m  0,22 CO2    BTNT H : n H O  (n  1).0,06  (m  1,5).0,04  0,12  0,06n  0,04m   m (CO2 , H2 O)  44(0,06n  0,04m  0,22)  18(0,06n  0,04m)  56,04  3,72n  2,48m  65,72 (**) Câu 78: om /g ro up HNC3H (COOH)CO  : 0,1a mol  Quy đổi X thành hỗn hợp E gồm  Cn H 2n 1ON  : 0,1b mol; H 2O : 0,1 mol 0,2a  0,1b  0,7   Suy :  0,1a.129  0,1b.(14n  29)  0,1.18 5,25.0,1a  (1,5n  0.75).0,1b   6,876 0,369  ok c  0,2a  0,1b  0,7 (a  3) a  2; b  3; n    1,1502a  1,5858b  0,5148nb  0,6642  Y C5H11O2 N  Tetrapeptit tạo từ Y (4C5H11O2 N  3H2 O) Theo BT electron ta có: bo 108n (4C H O N 3H O)  n O  m  13,8 gam 11 2  2 ce ? 1/30 0,9  Lưu ý: BT electron suy : n O đố t cháy E  5,25.0,1a  (1,5n  0.75).0,1b fa Câu 80: w  Đặt n Ala Val Ala  x mol; n đipeptit lại  y mol ww  Quy đổi X thành C3 H NO2 : a mol; C5 H11NO2 : b mol; H2 O : (2x  y) mol  Theo giả thiết bảo toàn N ta có: 39 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa hữu - Nguyễn Minh Tuấn  x  y  0,4  4a  5b   a : b  :   195a  319b  18(x  0,4)  216,1  195a  319b  18(2x  y)  216,1 a  b  x  0,8  a  b  3x  2y  a  0,5 0,1.(89.2  117  2.18)    b  0,4  %m Ala  Val Ala   31,47%   89.0,5 117.0,4 18.0,5  x  0,1  c0 Câu 81: Ho  Sơ đồ phản ứng : iD ie uO n m E  m NaOH  m muối G  m H O nx  0,3 n         m 40(x  nx)  18.2x   m 12,24 x  0,06  X liên kết peptit  n  NaOH  x  nx  0,36 Th 63,72 gam m gam  X : n  peptit  C2 H NO2 Cl     HCl    C2 H NO2 Na 0,72   x mol  NaOH mol E:   G :    T : C3 H 8NO2 Cl  : a o axit C3 H NO2 Na  Y  NaCl        x mol   (m 12,24) gam   bo ok c om /g ro up s/ Ta iL 111,5nC H NO Cl  125,5nC H NO Cl  63,72  0,36.58,5  42,66  n C2H6 NO2Cl  n C3H8NO2Cl  0,72  0,36  0,36   X : (Gly) (Ala) ; Y : Gly  %m  20,29% N X     M  4M : thỏa mãn n C H NO Cl  0,18 %m N Y  18,67% Y  X  E:   X : (Gly) (Ala) ; Y : Ala n C3H8NO2Cl  0,18     M X  4M Y : loại  Câu 82: t o , xt  Hỗn hợp X, Y  C H (COOH)   Este G chức n 2n   Z   AgNO3 /NH3 , t o O2 , t o n hợp X, Y  CO , H O; D (gồm X, Y)    Hỗ    nX nY n CO  n H O 2   X CH  C  Cy H 2y OH (k  2)  X C x H 2x 1OH (k  0)    Y Cx H 2x 1OH (k  0) Y CH  C  C y H 2y OH (k  2)     x y3 ce  y  x 1 ww w fa  X : 2a mol  AgNO3 0,06 molNaOH   Y : a mol   CH  C  C y H 2y OH  CAg  C  C y H 2y OH  vừa đủ NH3 , t o    G : 2a mol 10,08 gam  40 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa hữu - Nguyễn Minh Tuấn  n G (CH  CC H y y OOCCn H n COOC x H x 1 )  2a  0,5n NaOH  0,03 mol  Nếu X CH  C  C y H 2y OH n CAg C  C H OH  n CH  C  C H OH  2a  0,06 y 2y y 2y y     9,78  163 x  M CAg C  Cy H yOH  0,06   0,03.56  14n)  8,31  n      0,015.46    0,03.(156  mY mG mX c0  Z HOOC(CH )3 COOH  Ho axit glutaric  Nếu Y CH  C  C y H 2y OH ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO n Th iD n CAg  C  C H OH  n CH  C  C H OH  3a  0,045 y 2y y 2y  (loại)  9,78  217,33 M CAg  C  Cy H2 yOH  0,045  41 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... 104 ,28 B 1 09,5 C 116,28 D 110, 28 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa hữu - Nguyễn Minh. .. thành nước, chất hữu đa chức bậc I m gam hỗn hợp muối vơ Giá trị gần m A 19,0 5 B 25,45 C 21,15 D 8,45 Câu 52: Cho 0,05 mol amino axit (X) có cơng thức H2NCnH2n-1(COOH)2 vào 100 ml dung dịch HCl... triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa hữu - Nguyễn Minh Tuấn ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO n Th iD Ho c0 Câu 51: Cho 18,5 gam chất hữu A (có cơng thức phân tử C3H11N3O6)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập hữu cơ hay và khó dành điểm 9, 10 nguyễn minh tuấn , Bài tập hữu cơ hay và khó dành điểm 9, 10 nguyễn minh tuấn ,

Hình ảnh liên quan

m 3 (do axit có đồng phân hình học) 100.0,02 - Bài tập hữu cơ hay và khó dành điểm 9, 10 nguyễn minh tuấn

m.

3 (do axit có đồng phân hình học) 100.0,02 Xem tại trang 19 của tài liệu.