Việc làm và thu nhập của lao động nông thôn dưới tác động của thu hồi đất trong quá trình đô thị hóa ở huyện quảng ninh tỉnh quảng bình

135 420 0
Việc làm và thu nhập của lao động nông thôn dưới tác động của thu hồi đất trong quá trình đô thị hóa ở huyện quảng ninh  tỉnh quảng bình

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng: Số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ cho học vị Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả Phan Văn Huy ii LỜI CẢM ƠN Cho phép bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Quý Thầy, Cô giáo trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam giảng dạy giúp đỡ suốt khóa học Đặc biệt TS Lê Khắc Côi nhiệt tình, tận tâm, đầy trách nhiệm hướng dẫn hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn cán phòng KHCN - HTQT - ĐTSĐH trường Đại học Lâm Nghiệp; Lãnh đạo cán phòng Tài Nguyên - Môi trường; Lãnh đạo cán UBND xã đóng địa bàn huyện Quảng Ninh tạo điều kiện giúp đỡ hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cám ơn toàn thể người giúp đỡ trình điều tra vấn thu thập số liệu Xin chân thành cảm ơn Qúy Thầy, Cô bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ, đóng góp ý kiến cho hoàn thành luận văn ủng hộ, tạo điều kiện quan gia đình thời gian vừa qua Để thực luận văn, thân cố gắng tìm tòi, học hỏi, tự nghiên cứu với tinh thần chịu khó, nghị lực ý chí vươn lên Tuy nhiên, không tránh khỏi hạn chế thiếu sót định Kính mong Quý Thầy, Cô giáo bạn bè, đồng nghiệp tiếp tục đóng góp ý kiến để đề tài ngày hoàn thiện Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn! Đồng Hới, ngày 05 tháng 11 năm 2012 Tác giả Phan Văn Huy iii MỤC LỤC Trang phụ bìa……………………………………… ……………………………… Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục hình vii Danh mục bảng viii PHẦN MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC THU HỒI ĐẤT, VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP 1.1 Khái quát chung lao động, việc làm thu nhập người lao động 1.1.1 Khái niệm lao động .5 1.1.2 Quan niệm việc làm .6 1.1.3 Khái niệm thu nhập .7 1.2 Đô thị hóa cần thiết phải thu hồi đất trình đô thị hóa 1.2.1 Khái niệm đô thị hóa 1.2.2 Đặc điểm chủ yếu trình đô thị hóa .8 1.2.3 Sự cần thiết phải thu hồi đất trình đô thị hóa 10 1.2.4 Những tác động trình đô thị hóa nông thôn 11 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến tạo việc làm tăng thu nhập cho người lao động bị thu hồi đất 18 1.3.1 Các nhân tố thuộc chủ thể 18 1.3.2 Các nhân tố bên .20 1.4 Kinh nghiệm giải việc làm cho lao động sau thu hồi đất .23 1.4.1 Ở nước giới 23 1.4.2 Ở Việt Nam .26 1.5 Các tiêu đánh giá việc làm thu nhập lao động 29 iv 1.51 Tỷ lệ thất nghiệp lao động 29 1.5.2 Tỷ lệ sử dụng quỹ thời gian làm việc lao động năm .30 1.5.3 Thu nhập bình quân lao động năm 31 1.6 Tổng quan tình hình nghiên cứu nước 32 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN BỊ THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG NINH 36 2.1 Một số nét huyện Quảng Ninh .36 2.1.1 Vị trí địa lý .36 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 37 2.2 Khái quát chung tình hình thu hồi đất vấn đề việc làm lao động huyện Quảng Ninh 46 2.2.1 Tình hình thu hồi đất huyện Quảng Ninh 46 2.2.2 Tình hình lao động việc làm lao động huyện .48 2.3 Tình hình thu hồi đất vấn đề việc làm lao động đơn vị điều tra 50 2.3.1 Đặc diểm xã điều tra 50 2.3.2 Tình hình thu hồi đất xã điều tra 53 2.3.3 Số hộ bị thu hồi đất 56 2.3.4 Cơ cấu việc làm xã điều tra trước sau thu hồi đất 57 2.4 Thực trạng thu hồi đất hộ điều tra ảnh hưởng đến việc làm thu nhập lao động .61 2.4.1 Khái quát chung hộ điều tra 61 2.4.2 Tình hình thu hồi đất hộ .63 2.4.3 Biến động việc làm lao động trước sau thu hồi đất .65 2.4.4 Biến động thời gian làm việc 70 2.4.5 Biến đổi thu nhập lao động .72 2.4.6 Đánh giá hộ gia đình tình trạng việc làm 77 2.5 Ảnh hưởng nhân tố đến việc làm thu nhập lao động bị thu hồi đất 81 2.5.1 Các nhân tố thuộc chủ thể 81 v 2.5.2 Các nhân tố bên .88 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẢM BẢO VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở HUYỆN QUẢNG NINH KHI BỊ THU HỒI ĐẤT 93 3.1 Mục tiêu, quan điểm định hướng đề xuất giải pháp 93 3.1.1 Mục tiêu 93 3.1.2 Quan điểm 93 3.1.3 Định hướng 94 3.2 Một số giải pháp chủ yếu đảm bảo việc làm thu nhập lao động nông thôn huyện Quảng Ninh bị thu hồi đất .95 3.2.1 Nhóm giải pháp hộ gia đình 96 3.2.2 Nhóm giải pháp thuộc chế sách 97 3.2.3 Giải pháp công tác quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch đất đai quy hoạch việc làm 109 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 111 KẾT LUẬN .111 KIẾN NGHỊ 113 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Giải nghĩa CNH – HĐH Công nghiệp hóa, đại hóa ILO Tổ chức lao động quốc tế UBND Ủy ban nhân dân CN – DV Công nghiệp, dịch vụ Bộ LĐTBXH Bộ lao động thương binh xã hội CM – KT Chuyên môn, kỹ thuật THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông GO Giá trị sản xuất MEAN Giá trị trung bình vii DANH MỤC CÁC HÌNH TT Tên hình Trang 1.1 Vai trò tác động tích cực trình đô thị hoá 19 2.1 Cơ cấu dân số theo khu vực năm 2008-2010 39 2.2 Cơ cấu diện tích đất thu hồi xã điều tra 54 2.3 Cơ cấu số hộ thu hồi đất xã điều tra 57 2.4 Cơ cấu việc làm lao động xã điều tra năm 2008-2010 60 2.5 Cơ cấu việc làm lao động trước sau thu hồi đất 68 viii DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng STT Trang 1.1 Tình hình phát triển dân số đô thị Việt Nam 14 2.1 Danh mục đơn vị hành huyện Quảng Ninh 38 2.2 Tình hình dân số lao động huyện Quảng Ninh năm 2008- 40 2010 2.3 Tình hình sử dụng đất huyện Quảng Ninh năm 2008- 2010 41 2.4 Cơ cấu tốc độ tăng trưởng GO huyện Quảng Ninh giai đoạn 43 2006-2010 2.5 Tình hình thu hồi đất huyện Quảng Ninh qua năm 2008-2010 47 2.6 Tình hình lao động việc làm huyện 49 2.7 Tình hình thu hồi đất xã năm 2008-2010 55 2.8 Số hộ thu hồi đất xã điều tra 56 2.9 Cơ cấu việc làm xã điều tra năm 2008 2010 59 2.10 Tình hình hộ điều tra 62 2.11 Tình hình biến động đất nông lâm nghiệp hộ trước sau 64 thu hồi đất 2.12 Việc làm lao động trước sau thu hồi đất 69 2.13 Biến đổi thời gian làm việc lao động điều tra 70 2.14 Phân tổ thời gian làm việc lao động hộ điều tra 71 2.15 Biến đổi thu nhập lao động điều tra 72 2.16 Thu nhập bình quân năm lao động 74 2.17 Phân tổ quy mô thu nhập lao động hộ điều tra 77 2.18 Ý kiến đánh giá hộ điều tra tình hình việc làm 78 hộ trước sau thu hồi đất 2.19 Ý kiến hộ gia đình điều kiện việc làm sau thu hồi đất 78 ix 2.20 Ý kiến hộ gia đình hài lòng công việc trước 80 sau thu hồi đất 2.21 Trình độ văn hoá người lao động trước sau thu hồi đất 81 2.22 Trình độ chuyên môn - kỹ thuật người lao động trước sau 83 thu hồi đất 2.23 Kết sử dụng tiền đền bù hộ gia đình 86 2.24 Ý kiến đánh giá sách đào tạo, hỗ trợ nghề nghiệp giải 89 việc làm PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thực tiễn phát triển nhiều quốc gia năm gần cho thấy CNH - HĐH đô thị hóa nhân tố định thay đổi phương thức sản xuất, chuyển từ kinh tế sản xuất nông nghiệp truyền thống, tiểu nông sang phương thức sản xuất đại, làm thay đổi mặt nông thôn Trong kinh tế đại, CNH - HĐH đô thị hóa có gắn bó chặt chẽ với nhau, tạo thành tiến trình thống thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Về mặt kinh tế, CNH - HĐH làm thay đổi phương thức sản xuất cấu kinh tế, chuyển kinh tế sang bước phát triển chất, kinh tế dựa đại công nghiệp dịch vụ chất lượng cao Về mặt xã hội, trình đô thị hóa Trong kinh tế đại, đô thị hóa không đơn hình thành đô thị mà nấc thang tiến hóa vượt bậc xã hội với trình độ văn minh mới, phương thức phát triển Đó cách thức tổ chức, bố trí lức lượng sản xuất, cấu lại kinh tế Hiện nay, trình CNH - HĐH đô thị hóa nước ta nói chung địa bàn huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình nói riêng diễn mạnh mẽ Để đáp ứng nhu cầu cho nghiệp phát triển kinh tế xã hội đô thị hoá địa phương, thực mục tiêu đưa huyện Quảng Ninh thành huyện phát triển trọng điểm kinh tếxã hội, năm qua (từ 2003 đến nay) nhiều diện tích đất nông nghiệp, lâm nghiệp - nuôi trồng thuỷ sản địa bàn huyện bị thu hồi để phục vụ mục tiêu chung Mặt khác, theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất toàn huyện từ năm 2006 - 2010 định hướng quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010 - 2020 có biến động lớn diện tích đất loại theo xu hướng đất nông nghiệp ngày giảm dần Việc thu hồi đất địa bàn huyện, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để phục vụ phát triển kinh tế xã hội đúng, đáp ứng yêu cầu phát triển tương lai Tuy nhiên, vấn đề ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm đời sống phận nông dân, người bị đất trình đô thị hóa huyện 112 1.5 Khó khăn mà đa số hộ gia đình gặp phải bị thu hồi đất nông nghiệp vấn đề chuyển đổi ngành nghề Việc làm lao động sau thu hồi đất đa dạng, lĩnh vực thương mại dịch vụ tăng nhanh Tuy nhiên ngành nghề lĩnh vực chủ yếu buôn bán nhỏ, thu nhập không ổn định Nguyên nhân đa số trình độ chuyên môn - kỹ thuật lao động thấp, gắn bó với nông nghiệp, thiếu kinh nghiệm khả vốn hạn hẹp, đạc biệt lao động 35 tuổi 1.6 Về thu nhập đời sống hộ gia đình tăng mức tăng không đáng kể Nguồn thu nhập chủ yếu từ tiền lương, tiền công, hoạt động công nghiệp, thương mại - dịch vụ; thu nhập từ nông nghiệp giảm Hiện nay, hầu hết hộ gia đình có thu nhập nhờ làm ngành phi nông nghiệp 1.7 Diện tích đất nông nghiệp bị giảm xuống, số lao động phụ thuộc vào nông nghiệp khả chuyển đổi ngành nghề chiếm tỷ trọng lớn, thiếu đất sản xuất nông nghiệp, tỷ lệ lao động việc làm tăng lên đáng kể so với trước thu hồi đất 1.8 Chính sách hỗ trợ việc làm cho lao động bị đất quyền địa phương có quan tâm chưa đến với người lao động, chưa thực đem lại hiệu quả, chủ yếu thực với phương châm có làm 1.9 Công tác đến bù chưa người dân hài lòng giá đền bù cho đất nông nghiệp thấp, vùng có chênh lệch Các hộ gia đình cho mức đền bù thấp so với chi phí để đào tạo lao động tìm kiếm việc làm mới, chưa thực công minh bạch đền bù 1.10 Các hộ gia đình chưa có định hướng việc sử dụng tiền đền bù dẫn đến việc sử dụng tiền đền bù không mục đích, không mang lại hiệu Phần lớn hộ gia đình lần nhận khoản tiền tương đối lớn, họ sử dụng cho xây nhà, sửa chữa nhà, mua sắm, tiêu dùng cho sinh hoạt hàng ngày, việc làm chưa có có không ổn định dẫn đến tình trạng thiếu vốn sản xuất kinh doanh đào tạo nghề 113 1.11 Thực trạng cho thấy tác động trình đô thị hoá gắn liền với thu hồi đất nông nghiệp đến đời sống, việc làm thu nhập hộ nông dân lớn Người dân quyền địa phương có cố gắng chuyển đổi ngành nghề, đảm bảo thu nhập ổn định sống Tuy vậy, nhiều bất cập thiếu sót việc giải việc làm cho số hộ nông dân phận lao động gặp bế tắc tìm kiếm việc làm Quá trình đô thị hoá địa bàn huyện Quảng Ninh tiếp diễn mạnh thời gian tới phấn đấu xây dựng phát triển huyện Quảng Ninh huyện phát triển kinh tế trọng điểm tỉnh Quảng Bình đòi hỏi quyền địa phương cần phải có sách giải pháp cụ thể, thích đáng giải việc làm cho đối tượng bị ảnh hưởng Trên sở thực trạng vấn đề giải việc làm thu nhập lao động nông thôn sau thu hồi đất huyện Quảng Ninh, đề tài đề xuất nhóm giải pháp để giải việc làm, thu nhập ổn định đời sống người dân sau bị thu hồi đất nông nghiệp là: nhóm giải pháp thuộc thân hộ gia đình, nhóm giải pháp thuộc chế sách nhóm giải pháp công tác tổ chức quản lý Với kết luận trên, Luận văn làm sáng tỏ giải đầy đủ vấn đề mà mục tiêu nghiên cứu đặt trả lời nội dung nêu phần mở đầu đề tài Ngoài việc đề xuất giải pháp trên, để làm tốt công tác giải việc làm thu nhập người lao động bị thu hồi đất, mạnh dạn có số kiến nghị KIẾN NGHỊ Qua kết nghiên cứu ta thấy, huyện Quảng Ninh năm qua việc lao động bị thu hồi đất chuyển đổi ngành nghề có chuyển biến đáng kể đa số hộ việc chuyển đổi ngành nghề mang tính tự phát, có hộ khó thích nghi với sống Những năm tới đây, trình đô thị hóa diễn mạnh mẽ kéo theo diện tích đất nông nghiệp ngày giảm nghiêm trọng Để đảm bảo đời sống, việc làm thu nhập hộ nông dân bảo đảm cân sinh thái cần giải 114 tốt công tác “ hậu thu hồi đất” Qua trình nghiên cứu địa bàn huyện, xin đưa số kiến nghị với quyền địa phương vấn đề sau: 2.1 Cần xem xét có sách hỗ trợ giá đền bù cho đất nông nghiệp bị thu hồi nhằm giúp người dân tái sản xuất tìm việc làm mới, chuyển đổi ngành ngành nghề thích hợp 2.2 Cần hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đồng tỉnh, thành, huyện; quy hoạch chi tiết sử dụng đất để xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị, khắc phục tình trạng quy hoạch “treo” nhằm tạo điều kiện cho người dân tiếp tục sản xuất phần đất lại, tránh tình trạng dân đất mà doanh nghiệp lại bỏ hoang Tránh kéo dài thời gian triển khai công tác thu hồi đất gây bất lợi đến tâm lý việc ổn định đời sống việc làm thu nhập hộ dân nằm diện bị thu hồi đất 2.3 Hầu hết địa phương chưa thật trọng công tác tiến hành quy hoạch, việc quy hoạch tiến hành theo nhu cầu doanh nghiệp Do vậy, quyền địa phương cần ý đạo doanh nghiệp sử dụng đất thực theo quy trình tái định cư - dạy nghề - đền bù - giải tỏa - xây dựng nhằm đảm bảo sống cho người lao động sau bị thu hồi đất 2.4 Các sách hỗ trợ giải việc làm chưa đến với người dân bị thu hồi đất cần hỗ trợ việc làm quyền địa phương cần có biện pháp tốt để người nông dân đẽ dàng tiếp cận với sách 2.5 Tiếp tục mở rộng hoàn thiện hạ tầng sở khu công nghiệp, có sách ưu đãi để khuyến khích thu hút đầu tư Du nhập, đa dạng hóa ngành nghề, đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp Phát triển đô thị cách đồng tạo điều kiện thuận lợi để thương mại dịch vụ phát triển 2.6 Hướng dẫn nông dân thâm canh tăng suất trồng diện tích đất nông nghiệp lại, vận động nhân dân sản xuất sản phẩm theo hướng sản xuất hàng hóa 2.7.Thường xuyên có lớp đào tạo, hướng dẫn dạy nghề cho lao động việc làm địa bàn xã Đào tạo nhân lực có tay nghề theo nhu cầu doanh 115 nghiệp Các lao động tham gia ngành nghề cần tư vấn để công việc ổn định mang lại thu nhập cao cho người nông dân 2.8 Cho nông dân vay vốn với lãi suất thấp tạo điều kiện để họ tiếp cận nguồn vay cách dễ dàng, giúp cho lao động có số vốn định để chuyển đổi ngành nghề 2.9 Khai thác triệt để diện tích hoang hóa đưa vào sử dụng cho mục đích xây dựng, trồng lâm nghiệp phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung 2.10.Chú trọng công tác phát triển thị trường lao động địa phương, tạo điều kiện để lao động di chuyển, tìm việc làm khu công nghiệp, đô thị nước đẩy mạnh công tác xuất lao động nước 2.11 Khi có định thu hồi đất, UBND tỉnh, huyện cấp xã cần trực tiếp thông báo cho hộ nông dân diện thu hồi đất trước thời gian Đồng thời, vùng có kế hoạch chưa thực chưa có nhà đầu tư cấp có chức phải xem xét, liên hệ nhằm thông báo cho người dân khoảng thời gian đất bị thu hồi để bà yên tâm sản xuất UBND cấp cần phải phối hợp với nhà đầu tư tiến hành thu hồi đất chừng xây dựng chừng Không để tình trạng đất thu hồi bỏ không, người dân đất để sản xuất gây lãng phí Việc tổ chức thu hồi đất nông nghiệp phải có kế hoạch cụ thể, bảo đảm dân chủ, công khai, cố gắng tổ chức thu hồi bước không để xảy thu hồi hết lần, dẫn tới hẫng hụt, bị động, không kịp chuyển đổi nghề 2.12 Cuối cùng, thực quy hoạch phát triển đô thị cần có nhìn tổng quát kinh tế - xã hội - môi trường để đô thị phát triển cách bền vững, hạn chế tối đa tác động tiêu cực thu hồi đất đến việc làm thu nhập người dân DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bảo Phương: “ Hỗ trợ việc làm cho nông dân bị thu hồi đất”, Báo Pháp Luật, số ngày (16 - - 2011) TS Dương Đình Giám: “ Giải việc làm cho lao động bị thu hồi đất cho dự án phát triển công nghiệp”, Tạp chí công nghiệp, số ngày (24 - – 2011) Dũng Hiếu: “ Chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp”; Thời báo kinh tế Việt nam, số ngày (20 – – 2005) Dũng Hiếu: “ Nhiều nông dân bị thu hồi đất thất thiệt” Thời báo kinh tế, số ngày (15 - 10 – 2008) Duy Cảnh: “ Lao động nông thôn trước nguy thất nghiệp”, báo giáo dục Thời đại, (số 61) Đỗ Quang Quý: “Đô thị hóa tác động đến đời sống kinh tế xã hội” Tạp chí nông nghiệp phát triển nông thôn, ( số 107 – kỳ – tháng 5/2007) Đoan Trang: “ Giải tỏa nhiều, tái định cư không bao nhiêu” báo Tuổi Trẻ, ngày (24- 8-2005) TS Hoàng Xuân Nghĩa: PGS TS Nguyễn Khắc Thanh (2009) “Nhà cho người có thu nhập thấp đô thị lớn - kinh nghiệm Hà Nội” – Nhà xuất Chính trị quốc gia Hoài Phong: “ Giải việc làm cho người dân bị nthu hồi đất” Báo Thừa Thiên Huế, số ngày (24 - - 2011) 10 Huyền Ngân: “ Một số giải pháp cho trình Đô thị hóa Việt Nam” Tạp chí Kinh tế - Phát triển, số ngày (10 - – 2010) 11 GS TSKH Lê Du Phong (2007) “Thu nhập, đời sống việc làm người có đất bị thu hồi để xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, công trình công cộng phục vụ lợi ích quốc gia”; NXB Chính trị quốc gia Hà Nội 12 Luật đất đai 2003 (2008), Nhà xuất Chính trị quốc gia Hà Nội 13 GS.TS Lê Hồng Kế: “ Đô thị hóa phát triển bền vững” Báo Nông nghiệp, số ngày (8 - 11 – 2010) 14 Kiều Minh: “ Lúng túng tìm việc cho nông dân bị thu hồi đất” Báo ViệtNamnet, ngày (5 - – 2008) 15 PGS.TS Nguyễn Hồng Thục: “ Sức ép trình đô thị hóa Việt Nam”, Thời báo nông nghiệp, số ngày (1 – – 2007) 16 TS Nguyễn Hữu Dũng (2003): “Một số định hướng đẩy mạnh CNH – HĐH Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010” ; Nhà xuất Khoa học xã hội, Hà Nội 17 TS Nguyễn Hữu Dũng (2005) “Thực trạng thu nhập, đời sống việc làm người có đất bị thu hồi” – Chuyên đề nghiên cứu 18 Nguyễn Văn Vượng (2006) “Bài giảng thống kê kinh tế” - Trường đại học kinh tế Huế 19 Nguyễn Văn Nhật: “ Nan giải việc làm cho lao động bị thu hồi đất” Báo Công An Nghệ An, số ngày ( - – 2011) 20 Nguyễn Phúc Thọ: “Lao động việc làm nông dân bị thu hồi đất sản xuất” Tạp chí nông nghiệp phát triển nông thôn ( số 107 – kỳ – tháng 5/2007) 21 Th.s Nguyễn Quang Phục: “Bài giảng Nguyên lý phát triển nông thôn”- Trường đại học kinh tế Huế 22 Nguyễn Văn Nam: “ Việc làm cho người nông dân hết đất sản xuất, quy hoạch lại nguồn lao động” Thời báo kinh tế Việt Nam, số ngày (19 – – 2005) 23 Nhóm phóng viên: “ Nan giải chuyện đền bù giải tỏa” báo Sài Gòn giải phóng, ngày (26-8-2005) 24 Nhóm phóng viên: “ Vì nông dân bị thu hồi đất khó tìm việc mới” Báo Pháp Luật, số ngày (30 - – 2011) 25 Niên giám thống kê huyện Quảng Ninh năm 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 26 Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình 2010 27 Niên giám thống kê Việt Nam 28 PGS.TS Phùng Thị Hồng Hà: “Giáo trình quản trị doanh nghiệp nông nghiệp” Trường đại học kinh tế Huế 29 Phan Lê: “ Nhiều địa phương giải khiếu nại đất đai chưa tốt” báo Sài Gòn giải phóng, ngày (21 – -2005) 30 GS.TS Phùng Hữu Phú “ Đô thị hóa Việt Nam – từ góc nhìn nông nghiệp – nông thôn, nông dân”, Tạp chí kinh tế, số ngày (15 – – 2010) 31 Phạm Quang Tính “ Thực trạng việc làm người lao động hộ dân diện thu hồi đất tỉnh Quảng Nam” Luận văn Thạc sĩ Nông nghiệp, Đại học Kinh tế Đà Nẵng 32 Phiếu điều tra lao động bị thu hồi đất tỉnh Thừa Thiên Huế Ths Hà Thị Hằng - Đại học Kinh tế Huế 33 Phan Dương: “ Thu hồi đất theo sách mới: Người mừng, kẻ than” Thời báo kinh tế, số ngày (25 - 10 – 2010) 34 Quyết định số 02/2010/QĐ – UBND: “ Chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất địa bàn Quảng Bình” 35 Thương Huyền “ Nhiều sách hỗ trợ cho người dân có đất thu hồi” Tạp chí Đảng Cộng Sản Việt Nam, ngày (20 – – 2009) 36 Trần Lê: “ Người bị thu hồi đất thêm nhiều quyền lợi” Tạp chí Địa Ốc TTO, số ngày (17 – – 2009) 37 GS Trịnh Phong Điền: “Mặt trái đô thị hóa Trung Quốc” Thanh niên.com.vn, ngày (24 – – 2011) 38 Khóa luận tốt nghiệp khóa 39 Vũ Quỳnh: “ Bị thu hồi đất nông nghiệp, hỗ trợ nước ngoài” VnEconomy, ngày (15 - – 2011) 40 Vũ Quốc Tuấn: “ Đô thị hóa bền vững: Bài học từ Nhật Bản”, Thời báo Kinh tế, số ngày (27 – 11 – 2010) PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT Ở HUYỆN QUẢNG NINH TỈNH QUẢNG BÌNH Địa bàn: Xã……………………… Ngày điều tra: …/ …/2012 Xin gửi đến ông (bà) lời chúc tốt đẹp Để giải tốt việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động, thực điều tra việc làm thu nhập người dân sau bị thu hồi đất địa bàn huyện Quảng Ninh Các ý kiến ông (bà) có ý nghĩa quan trọng việc hoàn thiện sách giải cho người dân sau bị thu hồi đất Vì thế, xin ông (bà) vui lòng trả lời số câu hỏi Họ tên: Địa : Điện thoại gia đình Xin cho biết gia đình có nhân Nam Nữ Câu 1: Xin ông( bà) cho biết tình hình biến động lao động, việc làm gia đình trước thu hồi đất (TTH) sau thu hồi đất (STH) gia đình Lao Giới động tính Tuổi TTH STH Trình độ Trình độ Nghề Ghi Văn hoá Chuyên môn nghiệp TTH STH TTH STH TTH STH Câu 2: Ông (bà) cho biết tình hình thu nhập việc làm lao động gia đình * Đối với lao động làm nghề phi nông nghiệp Lao động Số tháng làm việc Số ngày làm việc Thu nhập bình năm bình quân/tháng quân ngày TTH TTH TTH STH STH STH * Đối với lao động làm nông nghiệp Tình hình sản xuất gia đình Loại (con) Trước thu hồi đất Diện tích Sản (Sào) lượng Số lượng (con) Lúa Cây lâu năm Rau màu Lợn Trâu bò Sau thu hồi đất Diện tích Sản Giá trị (Sào) lượng (1000 đ) Số lượng (con) Giá trị (1000 đ) Tình hình chi phí cho sản xuất nông nghiệp Trước TH Loại chi phí Số lượng Sau TH Tổng giá trị Số lượng Tổng giá trị Giống Phân bón BVTV Thức ăn gia súc Câu 3: Tình hình sử dụng thời gian lao động lao động nông nghiệp trước thu hồi đất ĐVT: ngày - công (8giờ /ngày) Lao động 10 11 12 Câu 4: Tình hình sử dụng thời gian lao động lao động nông nghiệp sau thu hồi đất ĐVT: ngày - công (8giờ /ngày) Lao động 10 11 12 Câu 5: Theo đánh giá ông (bà) việc làm trước thu hồi đất có ổn định không? Có việc làm ổn định □ Có việc làm tạm thời □ Câu 6: Trước thu hồi đất việc làm ông (bà) có việc làm phụ thêm không? * Nếu có việc làm thêm việc làm gì:( ghi rõ) ……………………… Thu nhập từ việc làm thêm tháng: Dưới 450 ngàn đồng/ tháng □ Từ 450 ngàn đồng đến 700 ngàn đồng/ tháng □ Từ 700 ngàn đồng đến 1triệu đồng/ tháng □ Từ triệu đồng đến triệu đồng/ tháng □ Trên triệu đồng/ tháng □ Câu Điều kiện việc làm ông (bà) sau thu hồi đất nào? Rất không thuận lợi □ Thuận lợi □ Không thuận lợi □ Rất thuận lợi Bình thường □ □ Câu Từ chuyển đến khu dân cư này, việc làm ông (bà) thay đổi nào? Vẫn làm nghề cũ □ Thất nghiệp Đã chuyển đổi nghề □ □ Câu Theo ông (bà) từ chuyển đến nơi ông bà gặp khó khăn việc làm? Thiếu mặt nước, mặt nước để nuôi trồng thủy hải sản □ 2.Thiếu đất đai để canh tác (trồng trọt) □ Thiếu vườn để chăn nuôi gia súc, gia cầm □ Thiếu mặt để buôn bán, cung cấp dịch vụ để phục vụ nông nghiệp □ Khó khăn khác………………………………………………… Câu 10 Nếu ông (bà) tiếp tục làm nghề cũ xin ông bà cho biết lý do? Do lòng với nghề cũ □ Do bao đời gia đình làm nghề □ Do khả chuyển sang làm nghề □ Do chuyển đến nên thời gian làm nghề □ Do trình độ học vấn thấp nên tìm việc làm □ Do vốn để sản xuất kinh doanh □ Do phần đất đai □ Lý khác…………………………………………………… Câu 11: Ông (bà) cho biết ý kiến cá nhân khả tự tạo việc làm, khả tìm kiếm việc làm khả chuyển đổi nghề thân? Có khả □ Có khả khó khăn □ Không có khả □ Câu 12: Nếu có điều kiện ông bà có muốn tự tạo việc làm, tìm kiếm việc làm chuyển đổi nghề không? Có □ Không □ * Nếu muốn tự tạo việc làm, tìm kiếm việc làm chuyển đổi nghề ông bà chọn cho nghề gì? Làm việc quan nhà nước □ Đạp xích lô, xe thồ □ Buôn bán □ Làm nón □ Làm mộc mỹ nghệ □ Làm giúp việc □ Cắt tóc, gội đầu □ Làm phục vụ nhà hàng, khách sạn Nghề may □ □ 10 Các việc làm khác………………………………… Câu 13: Để tự tạo việc làm, tìm kiếm việc làm chuyển đổi nghề; ông (bà) gặp khó khăn gì? ( chọn hai mục) Tuổi tác □ Sức khỏe □ Trình độ học vấn □ Trình độ tay nghề □ Kinh tế □ Thông tin việc làm khó khăn □ Tâm lý mặc cảm □ Việc học nghề khó khăn □ Khó khăn khác………………………………………………………… Câu 14 Nếu đào tạo nghề ông (bà) có tham gia không? Có muốn □ Không muốn □ Câu 15 Nếu muốn đào tạo nghề ông (bà) chọn nghề nào? Công nhân □ Thợ kỹ thuật □ Nhân viên bán hàng □ Thương mại - dịch vụ □ Khác □ Nếu nghề khác, ghi cụ thể…………………………………………… Câu 16 Theo ông (bà) học nghề ông (bà) gặp khó khăn sau đây? Trình độ học vấn □ Tuổi tác □ Sức khỏe Vốn, tiền bạc □ □ Trong thời gian học thu nhập gia đình bị giảm sút □ Mặc cảm, khó hòa nhập với môi trường □ Khó khăn khác…………………………………………………… Câu 17 Sau thu hồi đất, ông (bà) có việc làm mới, công việc gì? ……………………………………………………………………………………… Việc làm ông (bà) tự tìm kiến hay có hỗ trợ quyền tổ chức nào? Câu 18 Ông (bà) cho biết tình trạng việc làm ông (bà) nay? Hiện ông (bà) làm công/ làm thuê hay tự tổ chức việc làm cho ? * Làm công/ làm thuê □ * Tự tổ chức việc làm □ Đặc điểm việc làm ông (bà) trước thu hồi đất là: * Làm việc theo mùa vụ/ đợt □ * Làm việc suốt năm □ Câu 19 Theo đánh giá ông (bà) việc làm trước thu hồi đất có ổn định không? Có việc làm ổn định □ Có việc làm tạm thời □ Câu 20 Ông (bà) có thường xuyên quan tâm theo dõi thông tin việc làm từ nguồn thông tin khác không? Thường xuyên □ Không quan tâm □ Thỉnh thoảng có theo dõi □ * Nếu có theo dõi thông tin lao động – việc làm nguồn thông tin chủ yếu Từ báo, đài, truyền hình □ Từ quyền, đoàn thể □ Từ bạn bè, người thân, đồng nghiệp □ Từ nguồn khác………………………………………… Câu 21 Ông (bà) hài lòng với công việc trước thu hồi đất hay công việc sau thu hồi đất? Mức độ Trước thu hồi đất Sau thu hồi đất Rất không hài lòng Không hài lòng Hài lòng Rất hài lòng Câu 22 Ông (bà) đánh sách đào tạo nghề, hỗ trợ chuyển đổi nghề hỗ trợ giải việc làm cho người bị thu hồi đất sản xuất, di dời, giải tỏa huyện Quảng Ninh Rất không hợp lý □ Hợp lý □ Không hợp lý □ Rất hợp lý Cơ hợp lý □ □ * Theo ông bà, quyền đoàn thể cần phải làm để tạo điều kiện thuận lợi cho ông (bà) công ăn việc làm? ………………………………………………………………………………… Câu 23 Hiện ông (bà) có vay vốn từ quỹ quốc gia giải việc làm huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Có □ Không □ Câu 24 Xin ông (bà) cho biết: Ông bà có thỏa mãn với sách thu hồi đất để phát triển công nghiệp, đô thị huyện Quảng Ninh tỉnh QB Thỏa mãn: Lý do:………………………………………………………… Chưa thỏa mãn: Lý do:……………………………………………………… Câu 25 Ông (bà) cho biết số tiền đền bù ông (bà) sử dụng vào mục đích gì? Sắm sửa đồ dùng □ Tìm kiếm việc làm □ Xây, sửa nhà cửa □ Mua TLSX □ Mua lợn, trâu bò □ Mua gia cầm □ Đầu tư cho học □ Cho vay □ Tiêu dùng khác □ Câu 26 Nếu nói lên nguyện vọng đào tạo nghề, giải việc làm thu nhập với quyền nguyện vọng ông (bà) gì? (Ghi hai nguyện vọng mà ông bà mong muốn nhất) Nguyện vọng thứ 1………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Nguyện vọng thứ 2………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn quý ông, bà! ... người bị đất trình đô thị hóa huyện 2 Xuất phát từ thực trạng trên, chọn đề tài: Việc làm thu nhập lao động nông thôn tác động thu hồi đất trình đô thị hóa huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình làm. .. nhập lao động nông thôn bị thu hồi đất địa bàn huyện Quảng Ninh Chương 3: Một số giải pháp nhằm đảm bảo việc làm thu nhập lao động nông thôn huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình bị thu hồi đất 5... Đánh giá thực trạng việc làm thu nhập lao động nông thôn bị thu hồi đất cho trình đô thị hóa Đề xuất giải pháp tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông hộ sau thu hồi đất huyện Quảng Ninh + Mục tiêu

Ngày đăng: 01/09/2017, 09:38

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • LỜI CAM ĐOAN

 • Tôi xin cam đoan rằng:

 • Số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa được sử dụng để bảo vệ cho một học vị nào.

 • Mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn này đã được chỉ rõ nguồn gốc.

 • Tác giả

 • Phan Văn Huy

 • LỜI CẢM ƠN

 • Cho phép tôi được bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Quý Thầy, Cô giáo trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam đã giảng dạy và giúp đỡ tôi trong suốt khóa học. Đặc biệt là TS Lê Khắc Côi đã nhiệt tình, tận tâm, đầy trách nhiệm hướng dẫn tôi hoàn thành luận văn ...

 • Tôi xin chân thành cảm ơn các cán bộ phòng KHCN - HTQT - ĐTSĐH trường Đại học Lâm Nghiệp; Lãnh đạo và cán bộ phòng Tài Nguyên - Môi trường; Lãnh đạo và cán bộ UBND xã đóng trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn.

 • Tôi xin chân thành cám ơn toàn thể những người đã giúp đỡ tôi trong quá trình điều tra phỏng vấn và thu thập số liệu. Xin chân thành cảm ơn Qúy Thầy, Cô cùng bạn bè, đồng nghiệp đã giúp đỡ, đóng góp ý kiến cho tôi hoàn thành luận văn này cũng như sự ủ...

 • Để thực hiện luận văn, bản thân tôi đã cố gắng tìm tòi, học hỏi, tự nghiên cứu với tinh thần chịu khó, nghị lực và ý chí vươn lên. Tuy nhiên, không tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót nhất định. Kính mong Quý Thầy, Cô giáo và bạn bè, đồng nghiệp tiế...

 • Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn!

 • Đồng Hới, ngày 05 tháng 11 năm 2012

 • Tác giả

 • Phan Văn Huy

 • MỤC LỤC

 • Trang phụ bìa………………………………………..………………………………..

 • DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

 • DANH MỤC CÁC HÌNH

 • DANH MỤC CÁC BẢNG

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan