0

TIỂU LUẬN CHÍNH SÁCH VIỆC làm và các GIẢI PHÁP tạo VIỆC làm CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM HIỆN NAY

13 5,112 60

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2017, 19:17

Tạo việc làm cho người lao động là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng của Nhà nước. Tạo việc làm không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước mà của tất cả các cấp, các ngành, các tổ chức và bản thân người lao động. Hơn 30 năm đổi mới cùng với các chính sách phát triển kinh tế, Đảng và Nhà nước đã ban hành một hệ thống chính sách xã hội hướng vào phục vụ lợi ích và phát triển toàn diện con người như: Chính sách tạo việc làm và thu nhập, giáo dục, chăm sóc bảo vệ sức khoẻ, chính sách dân tộc và tôn giáo, chính sách đối với người có công với đất nước... MỞ ĐẦU Tạo việc làm cho người lao động sách an sinh xã hội quan trọng Nhà nước Tạo việc làm không trách nhiệm Nhà nước mà tất cấp, ngành, tổ chức thân người lao động Hơn 30 năm đổi với sách phát triển kinh tế, Đảng Nhà nước ban hành hệ thống sách xã hội hướng vào phục vụ lợi ích phát triển toàn diện người như: Chính sách tạo việc làm thu nhập, giáo dục, chăm sóc bảo vệ sức khoẻ, sách dân tộc tôn giáo, sách người có công với đất nước Nhờ Việt Nam đạt thắng lợi to lớn kinh tế - xã hội Tuy nhiên, để thu hẹp khoảng cách Việt Nam với nước phát triển nhiều sách phải giải như: Người chưa có việc làm, thiếu việc làm ngày tăng Sự phân hoá giàu nghèo tăng nhanh tệ nạn xã hội tội phạm có chiều hướng gia tăng Trong sách trên, lao động việc làm sức ép lớn, mối quan tâm lớn Việt Nam Do đó, việc nghiên cứu sách tạo việc làm có ý nghĩa thiết thực, tiêu chí bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, sách xã hội góp phần đảm bảo an toàn, ổn định phát triển xã hội NỘI DUNG Sự cần thiết tạo việc làm Tạo việc làm tình tạo điều kiện cần thiết để người lao động kết hợp với tư liệu sản xuất điều kiện khác nhằm tiến hành trình lao động Có ba chủ thể tạo việc làm: Nhà nước, người sử dụng lao động thân người lao động Để tạo việc làm, đòi hỏi phải có phối hợp nhiều quan tổ chức cá nhân người lao động, tạo thành chế tạo việc làm Về phía người lao động, muốn tìm việc làm phù hợp, có thu nhập cao phải có kế hoạch thực đầu tư cho phát triển sức lao động mình, có nghĩa phải tự dựa vào nguồn trợ từ gia đình, từ tổ chức để tham gia đào tạo, phát triển, nắm vững nghề nghiệp định – điều kiện cần thiết người lao động tham gia vào thị trường lao động Về phía Nhà nước, phải tạo hành lang pháp lý, ban hành luật lệ sách liên quan trực tiếp đến người lao động người sử dụng lao động Về phía người sử dụng lao động, gồm doanh nghiệp nước cần có thông tin thị trường đầu vào đầu để không tạo chỗ làm việc mà trì phát triển chỗ làm việc cho người lao động Đối với Việt Nam, từ sau đổi (từ năm 1986) đến nay, với sách phát triển kinh tế, Đảng Nhà nước ta ban hành hệ thống sách xã hội hướng vào phục vụ lợi ích người phát triển người toàn diện đặc biệt sách tạo việc làm cho người lao động Chính phát huy đến cao tiềm nguồn nhân lực đất nước đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội Tạo việc làm cho người lao động Việt Nam cần thiết nhằm giảm thất nghiệp Tạo việc làm cho người lao động đáp ứng quyền lợi người lao động, quyền có việc làm nghĩa vụ phải làm việc người độ tuổi lao động, có khả lao động Có việc làm đồng nghĩa với có thu nhập, nâng cao vị người lao động gia đình xã hội Ngoài ra, tạo việc làm góp phần nâng cao chất lượng sống, hạn chế tiêu cực xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo ổn định xã hội Nếu việc làm thu nhập điều kiện thỏa mãn nhu cầu đáng vật chất tinh thần người lao động, chất lượng sống giảm sút Vì vậy, tạo việc làm cho người lao động biện pháp quan trọng, có ý nghĩa, cho phép không giải vấn đề kinh tế mà vấn đề xã hội Việt Nam Khi nói tầm quan trọng việc làm, nguyên Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh rằng: “Việc làm vấn đề mang tầm chiến lược quốc gia, đảm bảo cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước Một xã hội có đủ công ăn việc làm lành mạnh đem lại lợi ích vô to lớn Đó hòa thuận, giàu có gia đình, cộng đồng, địa phương nước”1 Như vậy, việc làm tạo việc làm có vai trò quan trọng đời sống xã hội, thiếu cá nhân toàn kinh tế, vấn đề cốt lõi xuyên suốt hoạt động kinh tế, có mối quan hệ mật thiết với kinh tế xã hội, chi phối toàn hoạt động cá nhân xã hội Đối với cá nhân có việc làm đôi với có thu nhập để nuôi sống thân mình, ảnh hưởng trực tiếp chi phối toàn đời sống cá nhân Việc làm gắn chặt với trình độ học vấn, trình độ tay nghề cá nhân, thực tế cho thấy người việc làm thường tập trung vào vùng định (vùng đông dân cư khó khăn điều kiện tự nhiên, sở hạ tầng, ), vào nhóm người định (lao động trình độ tay nghề, trình độ văn hoá thấp, ) Việc việc làm dài hạn dẫn tới hội trau dồi, nắm bắt nâng cao trình độ kĩ nghề nghiệp làm hao mòn kiến thức, trình độ vốn có Đối với kinh tế lao động nguồn lực quan trọng, đầu vào thay số ngành, nhân tố tạo nên tăng trưởng kinh tế thu nhập quốc dân, kinh tế phải đảm bảo tạo cầu việc làm cho cá nhân giúp cho việc trì mối quan hệ hài hoà việc làm kinh tế, tức bảo đảm cho kinh tế có xu hướng phát triển bền vững, ngược lại trì lợi ích phát huy tiềm người lao động Đối với xã hội cá nhân, gia đình yếu tố cấu thành nên xã hội, việc làm tác động trực tiếp đến xã hội, mặt tác động tích cực, mặt khác tác động tiêu cực Khi cá nhân xã hội có việc làm xã hội trì phát triển mâu thuẫn nội sinh xã hội, không tạo tiêu cực, tệ nạn xã hội, người dần hoàn thiện nhân cách trí tuệ…Ngược lại Bài phát biểu Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng hộ nghị việc làm xuất lao động, 15/12/2008, Tạp chí Lao động Xã hội, số 319 tháng 12/2008,tr.3 kinh tế không đảm bảo đáp ứng việc làm cho người lao động dẫn đến nhiều tiêu cực đời sống xã hội ảnh hưởng xấu đến phát triển nhân cách người Con người có nhu cầu lao động việc đảm bảo nhu cầu đời sống đảm bảo nhu cầu phát triển tự hoàn thiện, nhiều trường hợp việc làm ảnh hưởng đến lòng tự tin người, xa lánh cộng đồng nguyên nhân tệ nạn xã hội Ngoài vệc làm xã hội tạo hố ngăn cách giàu nghèo nguyên nhân nảy sinh mâu thuẫn ảnh hưởng đến tình hình trị Vai trò việc làm tạo việc làm cá nhân, kinh tế, xã hội quan trọng, để đáp ứng nhu cầu việc làm toàn xã hội đòi hỏi nhà nước phải có chiến lược, kế hoạch cụ thể đáp ứng nhu cầu Thực trạng tạo việc làm Việt Nam Việt Nam nước kinh tế phát triển, dân số đông (hiện khoảng 90 triệu người), nguồn nhân lực dồi số lượng, chất lượng thấp so với yêu cầu trình hội nhập kinh tế Số lượng việc làm hàng năm tăng lên, song chưa theo kịp tăng nhu cầu tìm kiếm việc làm Do đó, hàng năm tình hình thất nghiệp thành thị thiếu việc làm nông thôn đòi hỏi phải có giải pháp thiết thực để tạo việc làm cho người lao động Lực lượng lao động Việt Nam năm gần liên tục tăng với tốc độ cao, mặt tạo nguồn lực lớn cho phát triển đất nước, mặt khác tạo áp lực đào tạo nghề giải việc làm: điểm dễ thấy quan hệ cung - cầu lao động Việt Nam Theo đánh giá Tổng Cục Thống kê, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên nước tháng đầu năm 2011 50,4 triệu người, tăng 32,2 nghìn người so với lực lượng lao động trung bình năm 2010, nam 26 triệu người, tăng 72,4 nghìn người; nữ 24,4 triệu người, giảm 39,2 nghìn người Lực lượng lao động độ tuổi lao động nước sáu tháng đầu năm 46,4 triệu người, giảm 7,2 nghìn người so với số bình quân năm trước, nam 24,6 triệu người, tăng 42,6 nghìn người; nữ 21,8 triệu người, giảm 49,8 nghìn người2 Tổng Cục Thống kê (năm 2011), Thống Kê báo chí số liệu thống kê kinh tế - xã hội tháng đầu năm 2011 Cả nước có khoảng triệu người tuổi lao động tham gia lực lượng lao động, chiếm 7,9% LLLĐ từ 15 tuổi trở lên, lao động nam lao động nữ tuổi lao động tham gia LLLĐ chiếm 5,4% 10,7% tương ứng Trong đó, độ tuổi lao động tạo mức thu nhập lớn chi tiêu bình quân đầu người Việt Nam nằm khoảng tuổi từ 23 - 53 cho thấy dường suất lao động thấp, tích lũy kinh tế không đủ lớn đe hỗ trợ người dân nên phận lao động tuổi lao động tiếp tục tham gia lượng lao động nhằm có hội tạo thu nhập đe trang trải cho sống dù mức thu nhập tạo không đủ bù đắp khoản chi tiêu thân họ Lao động làm việc nước tháng đầu năm 2011 49,2 triệu người, tăng 171 nghìn người so với bình quân năm 20103 Mức tăng tương đối thấp so với xu tăng năm vừa qua Do tăng trưởng kinh tế chậm lại, dự tính tăng 6% năm 2011 so với mức tăng 6,8% năm 2010 nên khả tạo việc làm kinh tế bị giảm Sử dụng hệ số co giãn việc làm theo tăng trưởng năm 2010 0,4 để ước lượng số việc làm tiềm bị tăng trưởng kinh tế chậm lại năm 2011 cho thấy gần 200 nghìn việc làm tạo năm tăng trưởng kinh tế thấp Tăng trưởng kinh tế giảm so với năm trước ảnh hưởng đến việc thực tiêu kế hoạch tạo việc làm Trong tháng đầu năm 2011, nước giải việc làm cho khoảng 720 nghìn lao động, đạt 45% tiêu kế hoạch năm 2011, lao động giải việc làm nước khoảng 676 nghìn người, đạt 44,7% kế hoạch.4 Xuất lao động hướng tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao tay nghề giảm nghèo cho người lao động Tính tháng đầu năm 2011, đưa 54.532 người làm việc nước (17.933 lao động nữ), đạt 62,5% kế hoạch đề (87.000 lao động), tăng gần 24% so với kỳ năm 2010 Tuy vậy, khủng hoảng trị Ai cập Libya khiến 10 nghìn lao động phải nước trước thời hạn vào đầu năm tổn thất lớn người lao động cho đất nước ảnh hưởng tới kết giải việc làm năm 2011 Chuyển dịch cấu lao động ngành kinh tế gần không đổi so với năm 2010 Lao động làm nông, lâm nghiệp thủy sản năm 2010 chiếm 48,7%, tháng đầu năm 2011 chiếm 48,6%; lao động làm công nghiệp-xây dựng dịch vụ năm Tổng Cục Thống kê (năm 2011), Thống Kê báo chí số liệu thống kê kinh tế - xã hội tháng đầu năm 2011 Nhu cầu lao động nước tăng cao tháng đầu năm 2011 Xuất lao động tháng đầu năm tăng gần 24% so với kỳ năm 2010 2010 chiếm 21,7% 29,6% tương ứng, tháng đầu năm 2011 số 21,2% 30,2% tương ứng6 Tốc độ tăng lao động khối doanh nghiệp công nghiệp không cao, khối doanh nghiệp Nhà nước Kết điều tra nhanh lao động 4237 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp cho thấy, lao động tháng 6/2011 số doanh nghiệp tăng 1% so với tháng Năm, khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 0,3%; doanh nghiệp nhà nước tăng 1,3% khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước tăng 1,3% Một số tỉnh có qui mô công nghiệp lớn, lao động khu vực doanh nghiệp công nghiệp nhìn chung tăng, tháng so với tháng 5/2011 Bắc Ninh tăng tăng 4,5%; Hải Dương tăng 2,6%; Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 2,1%; Tp.HCM tăng 1,1%; Vĩnh Phúc tăng 0,7%; Bình Dương tăng 0,7%; Đồng Nai tăng 0,6%; Cần Thơ tăng 0,5%; Hải Phòng tăng 0,5% Vị làm việc, nước có khoảng 20 triệu lao động làm việc cho gần 300 nghìn doanh nghiệp triệu sở sản xuất kinh doanh Số lao động gần 40% tổng lao động làm việc toàn kinh tế Tuy vậy, lao động làm việc làm phi thức nước ta chiếm phần lớn, chiếm gần 70% tổng số việc làm tập trung chủ yếu nông thôn, lao động tự làm 23 triệu người Như vậy, mức độ định kết luận tăng trưởng kinh tế chậm lại rào cản nỗ lực thực chủ trương chuyen dịch cấu lao động nhanh bền vững theo hướng giảm tỷ trọng lao động nông-lâm nghiệp tăng tỷ trọng lao động công nghiệp - xây dựng dịch vụ Ngoài ra, tỷ lệ cao số lao động làm việc phi thức thách thức lớn việc phát trien thị trường lao động theo hướng an ninh - linh hoạt, hướng đến tiêu chuấn việc làm bền vững (decent work) sáng kiến “thập kỷ việc làm bền vững 2006-2015” Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phát động mà nước ta thành viên tham gia Đối với nước ta, kinh tế tăng trưởng chậm lại không hẳn gây tỷ lệ thất nghiệp cao mà tác động đến tình trạng giảm làm thêm, giảm ca làm việc thiếu việc làm Tỷ lệ thất nghiệp lao động độ tuổi tháng đầu năm 2011 2,58%, khu vực thành thị 3,96%; khu vực nông thôn 2,02% Tỷ lệ thiếu việc làm lao động Thông cáo báo chí số liệu thống kê kinh tế-xã hội tháng đầu năm 2011 Thông cáo báo chí số liệu thống kê kinh tế-xã hội tháng đầu năm 2011 độ tuổi 3,9%, khu vực thành thị 2,15% khu vực nông thôn 4,6% Các tỷ lệ thấp tỷ lệ tương ứng năm 2010 ngoại trừ tỷ lệ thiếu việc làm khu vực thành thị cao 0,11 điểm phần trăm8 Tuy vậy, trình độ phát triển kinh tế thấp, trình độ nhân lực không cao, kinh tế chủ yếu phát triển ngành nghề dựa công nghệ sử dụng nhiều lao động nên suất lao động thấp tình trạng giãn việc làm ảnh hưởng đến thu nhập người lao động nói riêng mức sống gia đình họ nói chung Tính đến thời điểm ngày 01/10/2012, nước có 53,1 triệu người tư 15 tuổi trở lên thuộc lực lượng lao động, bao gồm 52,1 triệu người có việc làm Gần 70% lực lượng lao động thuộc khu vực nông thôn Tỷ lệ thất nghiệp thành thị cao khu vực nông thôn (3,3% so với 1,4% quý đầu năm 2012) Bất bình đẳng giới tồn vấn đề lao động việc làm 2,5% phụ nữ việc làm, so với 1,7 % nam giới Tìm việc đồng thời vấn đề lớn niên độ tuổi từ 15 đến 24 nhóm chiếm tới 47% tổng số người thất nghiệp Theo thống kê tình hình Kinh tế - xã hội tháng đầu năm 2013, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên nước thời điểm 01/7/2013 ước tính 53,3 triệu người, tăng 715,6 nghìn người so với thời điểm 01/7/2012 tăng 308 nghìn người so với thời điểm 01/4/2013 Lực lượng lao động độ tuổi lao động 47,2 triệu người, tăng 249,2 nghìn người so với thời điểm 01/7/2012 tăng 98,5 nghìn người so với thời điểm 01/4/2013 Lao động từ 15 tuổi trở lên làm việc tháng đầu năm ước tính 52,2 triệu người, tăng 0,97% so với năm 2012 Lao động từ 15 tuổi trở lên làm việc khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản chiếm 47,4% tổng số, không biến động so với năm trước đó; khu vực công nghiệp xây dựng chiếm 20,7%, giảm 0,5 điểm %; khu vực dịch vụ chiếm 31,9%, tăng 0,5 điểm % Tỷ lệ thất nghiệp lao động độ tuổi lao động, đặc biệt niên khu vực thành thị cao so với khu vực nông thôn Cụ thể: tỷ lệ thất nghiệp lao động độ tuổi lao động tháng đầu năm 2013 ước tính 2,28%, khu vực thành thị 3,85%, khu vực nông thôn 1,57% Tỷ lệ thiếu việc làm lao động độ tuổi lao động tháng đầu năm ước tính 2,95%, khu vực thành thị 1,76%, Năm 2010 tỷ lệ thất nghiệp tuổi lao động 2,88%, khu vực thành thị 4,43%, nông thôn 2,27% Tỷ lệ thiếu việc làm tương ứng 4,50%, 2,04% 5,47% - Thông cáo báo chí số liệu thống kê kinh tế-xã hội năm 2010 khu vực nông thôn 3,47% Tỷ lệ thất nghiệp niên tháng đầu năm ước tính 6,07% (được tính cho người từ 15 - 24), khu vực thành thị 11,45%, khu vực nông thôn 4,41% Tỷ lệ thất nghiệp người lớn tháng đầu năm ước tính 1,34% (được tính cho người từ 25 tuổi trở lên), khu vực thành thị 2,55%, khu vực nông thôn 0,8% Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị niên gấp 4,5 lần tỷ lệ thất nghiệp người lớn Các giải pháp tạo việc làm cho người lao động Giải việc làm, nâng cao chất lượng lao động đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, theo lý thuyết phát triển phận quan trọng phát triển nguồn nhân lực quốc gia Thực đường lối đổi Đảng, việc chuyển đổi chế quản lý kinh tế, người đặt vị trí trung tâm phát triển Mọi sách, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội hướng vào mục tiêu phục vụ người Từ định hướng vậy, sách việc làm giải việc làm cho người lao động thay đổi về nhận thức trình thực Từ chỗ người lao động thụ động trông chờ vào xếp việc làm nhà nước chuyển sang người lao động tích cực, chủ động tự tạo việc làm cho thu hút thêm lao động xã hội, thông qua việc đầu tư phát triển sản xuất dịch vụ Nhà nước tập trung xây dựng ban hành luật pháp, chế hành sách lao động, xây dựng chương trình giải việc làm Có thể nói đường lối đổi Đảng tạo chuyển biến tích cực nhận thức, phương thức tạo mở việc làm cho lao động, huy động nguồn lực đầu tư phát triển tạo việc làm Các chương trình hỗ trợ trực tiếp cho người lao động ủng hộ đồng tình xã hội nên góp phần quan trọng tạo việc làm cho người lao động xã hội, góp phần hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp, chuyển đổi cấu lao động nâng cao chất lượng lao động Tuy nhiên, nhìn cách tổng quát thiếu sách đủ mạnh để khuyến khích đầu tư, huy động nguồn lực để tăng trưởng kinh tế tạo mở việc làm, chưa khai thác hết tiềm xã hội việc giải việc làm, tỷ lệ thất nghiệp thành thị thiếu việc làm nông thôn cao, việc chuyển dịch cấu chất lượng lao động chậm Trong thời gian tới nhằm đạt mục tiêu chuyển dịch cấu lao động phù hợp với cấu kinh tế, đảm bảo việc làm phần lớn lao động có nhu cầu làm việc nâng cao suất lao động, tăng thu nhập cải thiện chất lượng sống nhân dân phương hướng phát triển việc làm tập trung vào nội dung là: Một là, giải việc làm: hướng chủ đạo thúc đẩy phát triển kinh tế để tạo mở việc làm, hình thành phát triển nông nghiệp hàng hoá lớn sở áp dụng thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh công nghiệp chế biến nông sản, góp phần tăng suất lao động tính cạnh tranh hàng hoá Sự dịch chuyển cấu kinh tế kéo theo dịch chuyển cấu lao động Dự kiến lao động khu vực nông nghiệp năm đầu (2011 - 2015)tăng 1,3 triệu năm sau (2016 – 2020) giảm 50 vạn Đẩy mạnh phát triển loại hình dịch vụ, dịch vụ du lịch với chất lượng cao vừa mang đậm sắc dân tộc vừa đại Dự kiến thu hút thêm số lao động vào khu vực dịch vụ 10 năm 3,7 triệu người, năm đầu triệu người Xây dựng phát triển khu công nghiệp cao, khu công nghiệp khu kinh tế mở để thu hút lao động có trình độ kỹ thuật cao Tiếp tục cải cách mạnh mẽ doanh nghiệp nhà nước, sử dụng phù hợp công nghệ có khả thu hút nhiều lao động, dự kiến 10 năm tới khu vực công nghiệp, số lao động tăng 4,9 triệu người, năm đầu tăng 2,5 triệu người Khuyến khích mở mang kinh tế gia đình, kinh tế trang trại, ngành nghề truyền thống để thu hút lao động chỗ Một hướng để giải việc làm đẩy mạnh công tác xuất lao động Dự kiến 10 năm (2011 - 2020) đưa từ 0,8 đến triệu người làm việc có thời hạn nước Một hướng tạo mở việc làm có tính xã hội rộng rãi tích cực hỗ trợ vốn thông qua quốc gia chương trình mục tiêu quốc gia việc làm Dự kiến 10 năm quỹ góp phần thu hút 2,5 - triệu lao động, tổchức đào tạo nghề bổ túc nghề gắn với việc làm cho 1,5 - triệu lao động Hai là, phát triển nguồn nhân lực: Thế kỷ XXI nhà khoa học gọi kỷ kinh tế tri thức với bước đột phá khoa học công nghệ Để kinh tế nước ta hoà nhịp với kinh tế nhân loại, cần phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà trước hết phải tăng nhanh phận lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, đặc biệt lao động lĩnh vực tin học công nghệ Đồng thời phổ cập nghề cho lao động phổ thông lao động nông thôn, giúp họ có khả đáp ứng yêu cầu thị trường lao động đại tăng hội khả lựa chọn việc làm Hoàn thiện sách lao động, việc làm thị trường lao động nhằm tạo điều kiện hội bình đẳng cho người việc phát triển sản xuất tạo việc làm cho thu hút lao động xã hội Khuyến khích tôn vinh người làm giàu đáng, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp người lao động Tăng cường vai trò nhà nước việc kiểm soát cung cầu thị trường lao động Phát triển mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực bên sở tôn trọng độc lập, chủ quyền đất nước Chủ động tham gia vào phân công lao động quốc tế liên doanh, liên kết tạo việc làm Để đảm bảo thực có hiệu phương hướng nêu phát triển việc làm đất nước, cần phải có đồng giải pháp, tập trung vào: Thứ nhất, sách kinh tế: cần hoàn thiện sách khuyến khích phát triển loại hình kinh tế thu hút nhiều lao động xã hội, lao động chỗ Khuyến khích dự án đầu tư thu hút nhiều lao động Đặc biệt cần hoàn thiện sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp lớn, khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất với kỹ thuật công nghệ cao, tạo đà tăng trưởng nâng cao sức mạnh cạnh tranh Thứ hai, sách phát triển nguồn nhân lực: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhân tố để thực thành công, nghiệp công nghiệp hoá - đại hoá đất nước Vì sách để nâng cao thể chất người Việt Nam, cần có sách khuyến khích người lao động học tập suốt đời, ưu đãi tôn vinh người thực tài giỏi Cần có sách đầu tư tập trung đào tạo lao động có trình độ cao cho khu công nghệ cao ngành kinh tế mũi nhọn kinh tế trí thức công nghệ tin học, công nghệ sinh học, vật liệu Thứ ba, sách phát triển thị trường lao động: cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật sách nhằm mở rộng thị trường lao động Đổi chế hoạt động tăng cường lực cho trung tâm dịch vụ việc làm Hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động, tạo điều kiện cho người lao động người sử dụng lao động tiếp cận hệ thống thông tin Thứ tư, sách xuất lao động: Một đổi quan trọng sách xuất lao động chuyên gia thực đa dạng hoá thị trường 10 í thành phần tham gia xuất lao động Để thực đa dạng hoá cần đổi sách tài chính, cải cách thủ tục hành chính, tạo thông thoáng, giảm phiền hà cho người lao động doanh nghiệp Tập trung xây dựng số doanh nghiệp mạnh chuyên doanh xuất lao động, có khả cạnh tranh thị trường lao động quốc tế Tuy nhiên điều cạnh tranh chất lượng đội ngũ lao động chuyên gia Vì cần có sách đầu tư đào tạo nguồn lao động chuyên gia có tay nghề, kiến thức, chuyên môn kiến thức pháp luật, cần xúc tiến xây dựng pháp lệnh xuất lao động chuyên gia Thứ năm, sách bảo đảm cho người lao động: song song với việc hoàn thiện sách tiền lương, bảo hiểm xã hội cần nhanh chóng xây dựng sách bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ người lao động bị việc làm Các sách, biện pháp phát triển việc làm cần phải thực bước có trọng tâm, trọng điểm trước hết phải tập trung vào số chương trình với mục tiêu tiêu cụ thể như: Chương trình phát triển kinh tế trọng điểm tạo nhiều việc làm: xây dựng chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, bao gồm: chương trình thâm cạnh triệu đất nông nghiệp, phân bố lại lao động dân cư gắn với chương trình trồng triệu hécta rừng bảo vệ 10 héc ta rừng tự nhiên; đầu tư nuôi trồng đánh bắt chế biến hải sản, đầu tư xây dựng hạ tầng sở nông thôn xây dựng chương trình phát triển công nghiệp dịch vụ bao gồm chương trình phát triển khu công nghiệp cao, chương trình đầu tư xây dựng chương trình trọng điểm nhà nước, chương trình phát triển trung tâm văn hóa thể thao, du lịch Xây dựng chương trình mở rộng, phát triển làng nghề, doanh nghiệp vừa nhỏ Chương trình hỗ trợ trực tiếp để giải việc làm cho người thất nghiệp, người thiếu việc làm, đối tượng yếu nhằm đạt 20 - 25% tổng số việc làm tăng thêm toàn kinh tế quốc dân Cụ thể dạy nghề bổ túc nghề gắn với tạo việc làm cho 1,5 - triệu lao động; cho vay vốn hỗ trợ giải việc làm cho 2,5 - triệu lao động Chương trình đào tạo nghề: tập trung vào chương trình cụ thể chương trình đào tạo quy dài hạn, chương trình đào tạo nghề cho lao động làng nghề, 11 phố nghề, chương trình đào tạo ngắn hạn đáp ứng nhu cầu đào tạo, đào tạo lại cho xã hội, đáp ứng nhanh nhu cầu thị trường KẾT LUẬN Tóm lại, tạo việc làm ý nghĩa tuý mà có ý nghĩa to lớn 12 việc thúc đẩy phát triển kinh tế phát triển xã hội cách bền vững Vì vậy, phải coi tạo việc làm công việc toàn Đảng, toàn dân, phải đổi nhận thức, chế pháp luật, sách tổ chức thực cấp, ngành, địa phương Ở Việt Nam, vấn đề việc làm tạo việc làm người lao động vấn đề xúc, vấn đề xã hội to lớn cần phải giải nhằm xây dựng xã hội công bằng, văn minh, trì bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Do đó, cần nắm rõ phương hướng thực đồng giải pháp tạo việc làm cho người lao động để khắc phục cân đối thị trường lao động Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 13 ... tế - xã hội Tạo việc làm cho người lao động Việt Nam cần thiết nhằm giảm thất nghiệp Tạo việc làm cho người lao động đáp ứng quyền lợi người lao động, quyền có việc làm nghĩa vụ phải làm việc người. .. việc làm cho người lao động thay đổi về nhận thức trình thực Từ chỗ người lao động thụ động trông chờ vào xếp việc làm nhà nước chuyển sang người lao động tích cực, chủ động tự tạo việc làm cho. .. sử dụng lao động thân người lao động Để tạo việc làm, đòi hỏi phải có phối hợp nhiều quan tổ chức cá nhân người lao động, tạo thành chế tạo việc làm Về phía người lao động, muốn tìm việc làm phù
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN CHÍNH SÁCH VIỆC làm và các GIẢI PHÁP tạo VIỆC làm CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM HIỆN NAY, TIỂU LUẬN CHÍNH SÁCH VIỆC làm và các GIẢI PHÁP tạo VIỆC làm CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM HIỆN NAY,

Từ khóa liên quan