GIAO AN CHINH TA LOP 2.N

72 571 0
GIAO AN CHINH TA LOP 2.N

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trường Tiểu học Tân Lập Giáo viên: Phùng Thị Huệ Ngày… tháng… năm…… TIẾT 1: TẬP CHÉP CÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY NÊN KIM I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: * Rèn kỹ viết tả: - Chép lại xác đoạn trích - Hiểu cách trình bày đoạn văn : “ từ ngày mài … cháu thành tài” - Củng cố qui tắc viết c/ k * Học bảng chữ cái: điền chữ vào ô trống, học thuộc chữ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bảng phụ viết sẵn số nội dung - Vở tập chép III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Giới thiệu Hoạt động 2: Hướng dẫn tập chép  Mục tiêu:Rèn kỹ viết từ mới, chép theo giọng đọc GV  Cách tiến hành: * Hướng dẫn HS chuẩn bị -Giáo viên đọc mẫu lần - Hướng dẫn học sinh nắm nội dung + Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi nhằm nêu bật nội dung văn + Hướng dẫn Hs nêu nhận xét kết cấu, đặc điểm văn: gồm câu, - Đọc sách - Đọc theo yêu cầu -Trả lời câu hỏi - Đọc trả lời Trường Tiểu học Tân Lập Giáo viên: Phùng Thị Huệ dấu câu dùng, chữ viết hoa… -Viết vào bảng - Hướng dẫn HS viết từ khó: ngày, mài sắt, cháu… -Tập chép vào * Hướng dẫn HS viết tả -GV treo bảng phụ đoạn cần chép - Gv đọc mẫu lần - Theo dõi HS viết, uôùn nắn, sửa lỗi -Kiểm tra bài, sửa lỗi * Chấm, sửa - GV đọc mẫu lần -Chấm số - Hướng dẫn HS tự kiểm tra sửa lỗi Hoạt động 3: Hướng dẫn làm tập  Mục tiêu: Giúp HS nắm quy tắc viết tả, học thuộc chữ  Cách tiến hành: * Bài 2/6 Điền từ thích hợp vào chỗ trống - GV hướng dẫn HS tìm từ điền vào chỗ thích hợp Nhận xét chốt ý * Bài 3/6 - Hướng dẫn HS tìm chữ tương ứng điền vào ô trống - Nhận xét * Bài 4/6 - Hướng dẫn HS học thuộc chữ - Kiểm tra HS đọc thuộc, viết lại chữ - Nhận xét, chốt ý Hoạt động 4: Củng cố dặn dò - Hỏi nội dung - Nhận xét tiết học – Tuyên dương - Bài tập nhà -Đọc yêu cầu - Làm vào - Nhận xét -Đọc yêu cầu - Lên bảng làm - Đọc thuộc, viết lại chữ Trường Tiểu học Tân Lập Giáo viên: Phùng Thị Huệ Rút kinh nghieäm: Ngày… tháng… năm……… TIẾT 2: NGHE VIẾT NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI? I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: * Rèn kỹ viết tả: - Nghe, chép lại xác khổ thơ - Hiểu cách trình bày thơ chữ - Củng cố qui tắc viết c/ k, viếùt chữ dễ lẫn: l/ n, an / ang * Học bảng chữ cái: điền chữ vào ô trống, học thuộc chữ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bảng phụ viết sẵn số nội dung - Vở tập chép III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ: HS lên bảng viết từ hay sai, KT tả Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động 1: Giới thiệu Hoạt động 2: Hướng dẫn nghe viết - Mục tiêu:Rèn kỹ viết từ mới, chép theo giọng đọc GV - Cách tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Trường Tiểu học Tân Lập * Hướng dẫn HS chuẩn bị -Giáo viên đọc mẫu lần - Hướng dẫn học sinh nắm nội dung + Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi nhằm nêu bật nội dung thơ + Hướng dẫn Hs nêu nhận xét kết cấu, đặc điểm thơ: gồm khổ, dấu câu dùng, chữ viết hoa… - Hướng dẫn HS viết từ khó: qua, trong, chăm chỉ, vẫn… * Hướng dẫn HS viết tả - Gv đọc mẫu lần -GV đọc cụm từ, câu - Theo dõi HS viết, uôùn nắn, sửa lỗi * Chấm, sửa - GV đọc mẫu lần - Chấm số - Hướng dẫn HS tự kiểm tra sửa lỗi Hoạt động 3: Hướng dẫn làm tập - Mục tiêu: Giúp HS nắm nội dung viết, học thuộc các, chữ cái, từ - Cách tiến hành: * Bài 2/11: Điền từ thích hợp vào chỗ trống - GV hướng dẫn HS điền chữ l/ n vào chỗ thích hợp - Nhận xét chốt ý * Bài 3/11: Viết chữ - Hướng dẫn HS ghi tên chữ tương ứng - Nhận xét * Bài 4/11 : Học thuộc bảng chữ - Hướng dẫn HS học thuộc chữ - Kiểm tra HS đọc thuộc, viết lại chữ - Nhận xét, chốt ý Hoạt động 4: Củng cố dặn dò - Hỏi nội dung Giáo viên: Phùng Thị Huệ - Đọc sách - Đọc theo yêu cầu -Trả lời câu hỏi - Đọc trả lời -Viết vào bảng -Nghe viết vào -Kiểm tra bài, sửa lỗi -Đọc yêu cầu - Làm vào - Nhận xét -Đọc yêu cầu - Lên bảng làm - Đọc thuộc, viết lại chữ Trường Tiểu học Tân Lập Giáo viên: Phùng Thị Huệ - Nhận xét tiết học – Tuyên dương - Bài tập nhà Rút kinh nghieäm: Ngày… tháng… năm……… TIẾT : TẬP CHÉP PHẦN THƯỞNG I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: * Rèn kỹ viết tả: - Chép lại xác đoạn trích - Hiểu cách trình bày đoạn văn - Củng cố qui tắc viết chữ: s/x, ăn/ ăng * Học bảng chữ cái: điền chữ vào ô trống, học thuộc chữ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bảng phụ viết sẵn số nội dung - Vở tập chép III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ: HS lên bảng viết từ khó, KT tập chép Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động 1: Giới thiệu HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Trường Tiểu học Tân Lập Hoạt động 2: Hướng dẫn tập chép - Mục tiêu: Rèn kỹ viết từ mới, chép theo giọng đọc GV - Cách tiến hành: * Hướng dẫn HS chuẩn bị -Giáo viên đọc mẫu lần - Hướng dẫn học sinh nắm nội dung + Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi nhằm nêu bật nội dung văn + Hướng dẫn Hs nêu nhận xét kết cấu, đặc điểm văn: gồm câu, dấu câu dùng, chữ viết hoa… - Hướng dẫn HS viết từ khó: nghị, luôn, phần thưởng, đặc biệt… * Hướng dẫn HS viết tả - Gv đọc mẫu lần - Theo dõi HS viết, uôùn nắn, sửa lỗi * Chấm, sửa - GV đọc mẫu lần - Chấm số - Hướng dẫn HS tự kiểm tra sửa lỗi Hoạt động 3: Hướng dẫn làm tập - Mục tiêu: Giúp HS nắm nội dung viết, học thuộc các, chữ cái, từ - Cách tiến hành: * Bài 2/15 :Điền từ thích hợp vào chỗ trống - GV hướng dẫn HS điền tứ s/ x vào chỗ thích hợp - Nhận xét chốt ý * Bài 3/15: Tìm chữ - Hướng dẫn HS tìm chữ tương ứng điền vào ô trống - Nhận xét * Bài 4/15 : Học thuộc chữ - Hướng dẫn HS học thuộc chữ Giáo viên: Phùng Thị Huệ - Đọc sách - Đọc theo yêu cầu -Trả lời câu hỏi - Đọc trả lời -Viết từ khó vào bảng -Tập chép vào -Kiểm tra bài, sửa lỗi -Đọc yêu cầu - Làm vào - Nhận xét -Đọc yêu cầu - Lên bảng làm - Đọc thuộc, viết lại chữ Trường Tiểu học Tân Lập Giáo viên: Phùng Thị Huệ - Kiểm tra HS đọc thuộc, viết lại chữ - Nhận xét, chốt ý Hoạt động 4: Củng cố dặn dò - Hỏi nội dung - Nhận xét tiết học – Tuyên dương - Bài tập nhà Rút kinh nghiệm: Ngaøy… tháng… năm……… TIẾT 4: NGHE VIẾT LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: * Rèn kỹ viết tả: - Chép lại xác đoạn trích - Hiểu cách trình bày đoạn văn - Củng cố qui tắc viết chữ: g/gh * Học bảng chữ cái: điền chữ vào ô trống, học thuộc chữ - Biết xếp tên người theo thứ tự chữ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bảng phụ viết sẵn số nội dung - Vở tập chép Trường Tiểu học Tân Lập Giáo viên: Phùng Thị Huệ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ: HS lên bảng viết chữ khó, làm cũ Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Giới thiệu Hoạt động 2: Hướng dẫn tập chép - Mục tiêu:Rèn kỹ viết từ mới, chép theo giọng đọc GV - Cách tiến hành: * Hướng dẫn HS chuẩn bị -Giáo viên đọc mẫu lần - Hướng dẫn học sinh nắm nội dung + Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi nhằm nêu bật nội dung văn + Hướng dẫn Hs nêu nhận xét kết cấu, đặc điểm văn: gồm câu, dấu câu dùng, chữ viết hoa… - Hướng dẫn HS viết từ khó:quét nhà, nhặt rau, bận rộn … * Hướng dẫn HS viết tả - Gv đọc mẫu lần - Theo dõi HS viết, uôùn nắn, sửa lỗi * Chấm, sửa - GV đọc mẫu lần - Chấm số - Hướng dẫn HS tự kiểm tra sửa lỗi Hoạt động 3: Hướng dẫn làm tập - Mục tiêu: Giúp HS nắm nội dung viết, học thuộc các, chữ cái, từ - Cách tiến hành: * Bài 2/19 Điền từ thích hợp vào chỗ trống - GV hướng dẫn HS tìm từ g/gh điền - Đọc sách - Đọc theo yêu cầu -Trả lời câu hỏi - Đọc trả lời -Viết từ khó vào bảng -Tập chép vào -Kiểm tra bài, sửa lỗi -Đọc yêu cầu - Làm vào Trường Tiểu học Tân Lập Giáo viên: Phùng Thị Huệ vào chỗ thích hợp - Nhận xét chốt ý - Nhận xét * Bài 3/19 - Hướng dẫn HS xếp tên theo thứ tự chữ - Nhận xét -Đọc yêu cầu - Lên bảng làm - Đọc thuộc, viết lại chữ Hoạt động 4: Củng cố dặn dò - Hỏi nội dung - Nhận xét tiết học – Tuyên dương - Bài tập nhà Rút kinh nghiệm: Ngaøy… tháng… năm …… TIẾT : TẬP CHÉP BẠN CỦA NAI NHỎ I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: * Rèn kỹ viết tả: Trường Tiểu học Tân Lập Giáo viên: Phùng Thị Huệ - Chép lại xác đoạn trích bài, rèn cách viết chữ hoa, sử dụng dấu câu - Hiểu cách trình bày đoạn văn - Củng cố qui tắc viết chữ: ng / ngh, làm tập phân biệt * Học bảng chữ cái: điền chữ vào ô trống, học thuộc chữ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bảng phụ viết sẵn số nội dung - Vở tập chép III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ: -3 HS lên bảng viết từ có vần: g/ gh, viết chữ - Cả lớp viết bảng Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Giới thiệu Hoạt động 2: Hướng dẫn tập chép - Mục tiêu:Rèn kỹ viết từ mới, chép theo giọng đọc GV - Cách tiến hành: * Hướng dẫn HS chuẩn bị -Giáo viên đọc mẫu lần - Hướng dẫn học sinh nắm nội dung + Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi nhằm nêu bật nội dung văn + Hướng dẫn Hs nêu nhận xét kết cấu, đặc điểm văn: gồm câu, dấu câu dùng, chữ viết hoa… - Hướng dẫn HS viết từ khó: chơi, nhanh nhẹn, khỏe mạnh, yên lòng … * Hướng dẫn HS viết tả - Gv đọc mẫu lần - Theo dõi HS viết, uôùn nắn, sửa lỗi * Chấm, sửa - Đọc sách - Đọc theo yêu cầu -Trả lời câu hỏi - Đọc trả lời -Viết từ khó vào bảng -Tập chép vào ... xác khổ thơ - Hiểu cách trình bày thơ chữ - Củng cố qui tắc viết c/ k, viếùt chữ dễ lẫn: l/ n, an / ang * Học bảng chữ cái: điền chữ vào ô trống, học thuộc chữ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bảng phụ viết... điểm thơ: gồm khổ, dấu câu dùng, chữ viết hoa… - Hướng dẫn HS viết từ kho:ùsuối cạn, nuôi, lang thang, gọi hoài… - Đọc sách - Đọc theo yêu cầu -Trả lời câu hỏi - Đọc trả lời -Viết từ khó vào... kết cấu, đặc điểm văn: gồm câu, dấu câu dùng, chữ viết hoa… - Hướng dẫn HS viết từ khó: chơi, nhanh nhẹn, khỏe mạnh, yên lòng … * Hướng dẫn HS viết tả - Gv đọc mẫu lần - Theo dõi HS viết, uôùn

Ngày đăng: 05/07/2013, 01:26

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan