0

Kế hoạch giảng dạy môn Ngữ văn lớp 10

28 5,085 91

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2013, 01:25

[...]... chương trình văn học lớp 10, từ văn học dân gian đến văn học viết, từ Trang 24 - Gợi tìm; - Trao đổi; - Thảo luận; - Vấn đáp ………… Kế hoạch giảng dạy TUẦN 33 TIẾT 94 95-96 Bộ môn: Ngữ văn PHÂN M ÔN Đọc văn TÊN BÀI DẠY ĐỒ DÙNG DẠY HỌC MỤC TIÊU BÀI HỌC văn học Việt Nam đến văn học nước ngoài * Có năng lực phân tích văn học theo từng cấp độ, từ sự kiện văn học đến tác giả, tác phẩn văn học, từ ngôn ngữ đến... Trang 11 PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - Gợi tìm; - Trao đổi; - Thảo luận; - Vấn đáp ……… Kế hoạch giảng dạy TUẦN TIẾT 49-50 17 51 52 53 Bộ môn: Ngữ văn PHÂN ĐỒ DÙNG DẠY M TÊN BÀI DẠY HỌC ÔN LV * Bài viết số 4: Văn tự sự (kiểm tra tổng hợp cuối năm) * Một số sơ đồ, biểu bảng LV * Trình bày một vấn đề LV ĐV 18 54 LV * Lập nhân kế hoạch cá * Bảng kế hoạch mẫu * Bảng kế hoạch ôn tập Ngữ văn 10 học kỳ I * Tranh chân... viết đoạn 12 văn nghị luận * Ôn tập, củng cố cách viết đoạn văn nghị luận * Viết được các đoạn văn nghị luận phù hợp với vị trí và chức năng của chúng trong bài văn nghị luận Trang 26 PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - Gợi tìm; - Trao đổi; - Thảo luận; - Vấn đáp ………… Kế hoạch giảng dạy TUẦN TIẾT 100 -101 102 Bộ môn: Ngữ văn PHÂN M TÊN BÀI DẠY ÔN Làm văn * Bài làm văn số 7: Văn thuyết minh - đề tài văn học (Kiểm... PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - Gợi tìm; - Trao đổi; - Thảo luận; - Vấn đáp ………… - Gợi tìm; - Trao đổi; - Thảo luận; - Vấn đáp ………… Kế hoạch giảng dạy TUẦN TIẾT Bộ môn: Ngữ văn PHÂN M ÔN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TÊN BÀI DẠY MỤC TIÊU BÀI HỌC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỌC KÌ II 55 20 57 * Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh * Nắm được các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh Xây dựng được kết cấu cho văn bản phù... Nguyễn Du) 86 Làm Văn * Lập luận trong văn nghị luận 87 Làm Văn * Trả bài làm văn số 6 * Củng cố và nâng cao hiểu biết về yêu cầu và cách thức xây dựng lập luận đã học ở THCS * Xây dựng được lập luận trong bài văn nghị luận Trang 22 - Gợi tìm; - Trao đổi; - Thảo luận; - Vấn đáp ………… Kế hoạch giảng dạy TUẦN 31 TIẾT 88-89 90 Bộ môn: Ngữ văn PHÂN M ÔN Làm Văn Làm Văn TÊN BÀI DẠY ĐỒ DÙNG DẠY HỌC MỤC TIÊU... sáng của Trang 23 PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - Gợi tìm; - Trao đổi; - Thảo luận; - Vấn đáp ………… Kế hoạch giảng dạy TUẦN TIẾT 32 91 Bộ môn: Ngữ văn PHÂN M ÔN TÊN BÀI DẠY ĐỒ DÙNG DẠY HỌC MỤC TIÊU BÀI HỌC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC tiếng Việt 92 Làm Văn * Nội dung và hình thức của văn bản văn học * Hiểu và bước đầu biết vận dụng các khái niệm nội dung và hình thức khi phân tích văn bản văn học * Thấy rõ mối quan hệ... thức sẽ học trong chương trình văn học lớp 11 * Tổng kết phần văn * Bản hệ thống * Nắm lại toàn bộ những kiến học hóa các tri thức thức cơ bản của chương trình đã học văn học lớp 10, từ văn học dân gian đến văn học viết, từ văn học Việt Nam đến văn học nước ngoài * Có năng lực phân tích văn học theo từng cấp độ, từ sự kiện văn học đến tác giả, tác phẩn văn học, từ ngôn ngữ đến hình tượng nghệ thuật... Kế hoạch giảng dạy TUẦN TIẾT Bộ môn: Ngữ văn PHÂN M ÔN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TÊN BÀI DẠY cao hạnh phúc lứa đôi của tác phẩm * Về nghệ thuật, nắm được nghệ thuật miêu tả nội tâm của đoạn trích 78 * Tóm tắt văn thuyết minh 28 79 80-81 MỤC TIÊU BÀI HỌC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Làm văn Đọc văn bản * Tóm tắt được một văn bản thuyết minh có nội dung đơn giản về một sản vật, một danh lam thắng cảnh, một hiện tượng văn. .. thu những kiến thức sẽ học trong chương trình văn học lớp 11 * Ôn tập phần tiếng * Bản hệ thống Việt hóa các tri thức * Củng cố, hệ thống hóa đã học những kiến thức cơ bản đã Trang 25 PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - Gợi tìm; - Trao đổi; - Thảo luận; - Vấn đáp ………… Kế hoạch giảng dạy TUẦN TIẾT 97-98 99 34 Bộ môn: Ngữ văn PHÂN M ÔN Đọc văn Làm văn TÊN BÀI DẠY ĐỒ DÙNG DẠY HỌC MỤC TIÊU BÀI HỌC học trong năm học về... đó thấy được chủ nghĩa nhân văn sâu sắc của tác giả * Nắm được nghệ thuật ngôn từ của Nguyễn Du - Trang 21 PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - Gợi tìm; - Trao đổi; - Thảo luận; - Vấn đáp ………… Kế hoạch giảng dạy TUẦN TIẾT 83-84 30 85 Bộ môn: Ngữ văn PHÂN M ÔN Tiếng Việt Đọc văn TÊN BÀI DẠY ĐỒ DÙNG DẠY HỌC MỤC TIÊU BÀI HỌC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC trong việc tả tình cảnh nhân * Phong cách ngôn ngữ * Bảng hệ thống vật cũng
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch giảng dạy môn Ngữ văn lớp 10, Kế hoạch giảng dạy môn Ngữ văn lớp 10,

Từ khóa liên quan