0

20 đề thi học sinh giỏi hóa học 11 có đáp án chi tiết

99 3,038 19
  • 20 đề thi học sinh giỏi hóa học 11 có đáp án chi tiết

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2017, 12:12

20 THI HC SINH GII HểA HC 11 Cể P N CHI TIT Tp H Chớ Minh, 2017 S GIO DC V O TO THNH PH H CH MINH K THI OLYMPIC THNG TP HCM LN NM HC 2014 - 2015 Mụn thi: HO HC 11 thi chớnh thc thi cú trang Thi gian: 150 phỳt (khụng k thi gian phỏt ) Ngy 04 thỏng nm 2015 Cõu 1: (5 im) 1.1 Hon thnh cỏc phn ng sau: a A + B D + H2O b A + E F + CO2 + H2O c A + G H + B + H2O d A + I D + J + H2O e A D + CO2 + H2O f A + K L + M + CO2 + H2O Bit A l hp cht ca Na 1.2 Bng phng phỏp húa hc, hóy nhn bit dung dch mui sau ch dựng mt thuc th: dd NaCl; dd AlCl3; dd FeCl3; dd CuCl2; dd ZnCl2 1.3 T qung photphoric v cỏc iu kin cú , vit phng trỡnh phn ng iu ch: P, suppephotphat n v suppe photphat kộp Tớnh dinh dng ca suppe photphat kộp Cõu 2: (5 im) 2.1 Cụng thc phõn t chung ca cht hu c (X), (Y), (T) u cú dng (CH)n Bit rng: (X) (Y) (Y1) cao su buna Br ,xt,t NaOH (T2) (T3) axit (X) (T) (T1) 200atm,300 C o o picric Xỏc nh cụng thc cu to ca cht (X), (Y), (T) v vit cỏc phng trỡnh phn ng 2.2 Cú phn ng sau: X + H2 (d) 3-metylbutan-1-ol Xỏc nh cỏc cụng thc cú th cú ca X v vit cỏc phn ng xy 2.3 X l cht hu c, t chỏy X ch thu c CO2 v H2O bit MX < 60 Mt khỏc cho X tỏc dng vi AgNO3/NH3 (d) thỡ t l mol phn ng l nX: nAgNO3 = 1:2 Vit cỏc cụng thc cu to cú th cú ca X Cõu 3: (5 im) 3.1 t chỏy hon ton 4,4 gam sunfua ca kim loi M (cụng thc MS) oxi d Cht rn sau phn ng em hũa tan mt lng va dung dch HNO 37,8% thy nng phn trm ca mui dung dch thu c l 41,72% Khi lm lnh dung dch ny thỡ thoỏt 8,08 gam mui rn Lc tỏch mui rn thy nng phn trm ca mui dung dch l 34,7% Xỏc nh cụng thc ca mui rn 3.2 Hũa tan x gam hn hp bt gm kim loi Mg v Al vo y gam dung dch HNO 24% Sau phn ng thu c dung dch A v 0,896 lớt hn hp X gm khớ khụng mu cú lng 1,32 gam Thờm mt lng O2 va vo X, phn ng xong thu c hn hp khớ Y Dn Y t t qua dung dch NaOH d thy cũn li khớ Z (cú t hi ca Z so vi H2 bng 18) Nu cho t t dung dch NaOH vo dung dch A n thu c lng kt ta ln nht thy cõn nng 6,42 gam (khụng cú khớ thoỏt ra).Tớnh x v y bit rng HNO3 ó ly d 15% so vi lng cn thit, cỏc th tớch khớ u o iu kin tiờu chun v cỏc phn ng u xy hon ton Cõu 4: (5 im) 4.1 Oxi húa 0,08 mol mt ancol n chc, thu c hn hp X gm mt axit cacboxylic, mt andehyt, ancol d v nc Ngng t ton b X ri chia lm hai phn bng Phn mt cho tỏc dng ht vi Na d thu c 0,504 lớt khớ H (ktc) Phn hai cho phn ng Ag hon ton thu c 9,72 gam Ag Phn trm lng ancol b oxi húa l 4.2 A l axit hu c mch khụng phõn nhỏnh, B l ancol n chc bc cú nhỏnh Khi trung hũa hon ton A cn s mol NaOH gp ln s mol A Khi t chỏy B c CO2 v H2O vi t l s mol 4:5 Khi cho 0,1 mol A tỏc dng vi 0,25 mol B vi hiu sut 73,5% thu c 14,847 gam cht hu c E 1) Vit cụng thc cu to ca A, B, E 2) Tớnh lng axit A v ancol B ó tham gia phn ng HT Cho lng nguyờn t ca cỏc nguyờn t: H = 1; C = 12; N =14; O =16; Mg = 23; Al = 27; S = 32; Cl=35,5; K=39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64 ; Ag = 108 ; Ba = 137 Hc sinh khụng c phộp s dng bng tun hon cỏc nguyờn t húa hc v bng tớnh tan H v tờn: S bỏo danh: S GIO DC V O TO THNH PH H CH MINH HNG DN CH M K THI OLYMPIC THNG TP HCM LN NM HC 2014 - 2015 Mụn thi: HO HC 11 Cõu 1: (4 im) 1.1 Hon thnh cỏc phn ng sau: a A + B D + H2O b A + E F + CO2 + H2O c A + G H + B + H2O d A + I D + J + H2O e A D + CO2 + H2O f A + K L + M + CO2 + H2O Bit A l hp cht ca Na 1.2 Bng phng phỏp húa hc, hóy nhn bit dung dch mui sau ch dựng mt thuc th: dd NaCl; dd AlCl3; dd FeCl3; dd CuCl2; dd ZnCl2 1.3 T qung photphoric v cỏc iu kin cú , vit phng trỡnh phn ng iu ch: P, suppephotphat n v suppe photphat kộp Tớnh dinh dng ca suppe photphat kộp Cõu 1.1 1.5 - HNG DN CHM a b c im NaHCO3 + NaOH Na2CO3 + H2O A B D NaHCO3 + HCl NaCl + CO2 + H2O 0,25 E F NaHCO3 + Ba(OH)2 BaCO3 + NaOH + H2O G H 0,25 0,25 0,25 2NaHCO3 + 2KOH Na2CO3 + K2CO3 + 2H2O I J e 2NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2O f 2NaHCO3 + 2KHSO4 Na2SO4 + K2SO4 + 2CO2 + 2H2O K L M Hc sinh khụng cn xỏc nh A, B, D d 1.2 Dd NH3 NaCl - AlCl3 Kt ta trng Khụng tan FeCl3 Kt ta nõu Dd NH3 d Cỏc phng trỡnh: AlCl3 + 3NH3 + 3H2O Al(OH)3 + 3NH4Cl FeCl3 + 3NH3 + 3H2O Fe(OH)3 + 3NH4Cl CuCl2 Kt ta xanh 0,25 0,25 ZnCl2 Kt ta trng Tan (4) 1,0 0,25 1.3 1.5 CuCl2 + 2NH3 + 2H2O Cu(OH)2 + 2NH4Cl ZnCl2 + 2NH3 + 2H2O Zn(OH)2 + 2NH4Cl Zn(OH)2 + 4NH3 Zn(NH3)4(OH)2 Dựng thuc th khỏc khụng cho im 0,25 0,25 0,25 Cỏc phn ng iu ch: 0,25 0,25 0,25 0,25 Ca3(PO4)2 + SiO2 + 2C 3CaSiO3 + 2CO + 2P Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4 Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 2H3PO4 + 3CaSO4 Ca3(PO4)2 + 4H3PO4 3Ca(H2PO4)2 t0 Supephotphatkep Ca(H2PO4)2 234 142 dinh dng l: 100 = 60,68% 234 P2O5 142 0,25 0,25 Cõu 2: (5 im) 2.1 Cụng thc phõn t chung ca cht hu c (X), (Y), (T) u cú dng (CH)n Bit rng: (X) (Y) (Y1) cao su buna o Br ,xt,t NaOH (T2) (T3) axit (X) (T) (T1) 200atm,300 C o picric Xỏc nh cụng thc cu to ca cht (X), (Y), (T) v vit cỏc phng trỡnh phn ng 2.2 Cú phn ng sau: X + H2 (d) 3-metylbutan-1-ol Xỏc nh cỏc cụng thc cú th cú ca X v vit cỏc phn ng xy 2.3 X l cht hu c, t chỏy X ch thu c CO2 v H2O bit MX < 60 Mt khỏc cho X tỏc dng vi AgNO3/NH3 (d) thỡ t l mol phn ng l nX: nAgNO3 = 1:2 Vit cỏc cụng thc cu to cú th cú ca X Cõu 2.1 HNG DN CHM im X: HCCH ; Y: H2C=CH-CCH ; T: C6H6 o xt,t CH2=CH-CCH 2CHCH o Pd/ PbCO ,t CH2=CH-C CH + H2 CH2=CH-CH=CH2 0,25 o xt,t ,p CH2-CH=CH-CH2 n nCH2=CH-CH=CH2 3HCCH C6H6 + 0,25 o xt,t o Fe,t Br2 C6H5Br + HBr C6H6 0,25 0,25 o 300 C;200atm C6H5ONa + NaBr + H2O C6H5Br + 2NaOHc C6H5ONa + HCl C6H5OH + NaCl 0,25 0,25 H2 SO4 ,t o C6H5OH + 3HNO3 C6H2OH(NO2)3 + 3H2O 0,25 0,25 2.2 1.25 TH1: X l ancol ,t CH3CH(CH3)CH2CH2OH CH2= C(CH3)-CH2CH2OH + H2 Ni Ni ,t CH3CH(CH3)CH2CH2OH CH3 C(CH3)=CHCH2OH + H2 TH1: X l andehyt ,t CH3CH(CH3)CH2CH2OH CH3CH(CH3)CH2CHO + H2 Ni ,t CH3CH(CH3)CH2CH2OH CH2= C(CH3)-CH2CHO + 2H2 Ni Ni ,t CH3CH(CH3)CH2CH2OH CH3 C(CH3)=CHCHO +2 H2 t chỏy X ch thu c CO2 v H2O X cha C,H hoc C,H,O Mt khỏc X tỏc dng vi AgNO3/NH3, t l mol l 1:2 X cú nhúm CHO hoc cú liờn kt ba u mch Do MX> x Ta cú : b) Nu ỏp sut tng ln tng t cú: 7- x= 0,300 10 -2 = 0,0548 x = 6,9452 chuyn hoỏ SO2 SO3: (6,9452 100)/7 = 99,21 Kt qu phự hp nguyờn lý Lsatlie: tng ỏp sut phn ng chuyn theo chiu v phớa cú s phõn t khớ ớt hn Bi IV (5 im) Phng trỡnh phn ng: C + O2 CO2 (1) S + O2 SO2 (2) x x y y Gi s mol C mu than l x, Gi s mol S mu than l y 12x + 32y = Khi cho CO2; SO2 vo dung dch NaOH d: CO2 + 2NaOH = Na2CO3 + H2O (3) SO2 + 2NaOH = Na2SO3 + H2O (4) Cho khớ Cl2 vo dung dch A (Na2CO3; Na2SO3; NaOH d) Cl2 + 2NaOH = NaClO + NaCl + H2O (5) (d) 2NaOH + Cl2 + Na2SO3 = Na2SO4 + 2NaCl + H2O (6) Trong dung dch B cú: Na2CO3; Na2SO4; NaCl; NaClO Khi cho BaCl2 vo ta cú: BaCl2 + Na2CO3 = BaCO3 + 2NaCl (7) x x BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4 + 2NaCl (8) y y Ho tan kt ta vo dung dch HCl cú phn ng, BaCO3 tan Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + CO2 + H2O Vy : BaSO4 = 3,495 g = 0,015mol Vy y = 0,015 mol mS = 0,48 g S = 16 mC = 2,52 g C = 84 2,52 a gam kt ta = 3,495 + (137 + 60) = 41,37 g 12 2/Dung dch A gm: Na2CO3; Na2SO3; NaOH(d) Na2CO3 = 0,21: 0,5 = 0,12M Na2SO3 = 0,015: 0,5 = 0,03M 0,75 - (2 0,21 0,015) NaOH = = 0,6M 0,5 3/Th tớch Cl2 (ktc) tham gia phn ng: MCl2 = 0,3/2 VCl2 = 0,3 22,4/2 = 3,36 lớt S Bi1: ( im ) Bi 2: (5 im ) Bi 3: ( im ) a)Tớnh %s mol N2O4 b phõn li : M hn hp = 0,082.300.3,272 = 80,5 Tớnh c s mol N2O4 = 0,75 mol S mol NO2 = 0,25 mol mol hn hp S mol N2O4 b phõn li : 0,125 mol 0,125 S mol N2O4 b phõn li : 100% = 14,29% 0,125 0,75 (PNO2 ) b) 63oC (336 K): Gi p l ỏp sut chung ta cú : = 1,27 PN 2O4 +Trng hp PNO2+ PN2O4 = gii c PNO2 =0,66 atm % NO2 =66%; PN2O4 = 0,34 atm ; % N2O4 = 34% +Trng hp PNO2+ PN2O4 = 10 gii c PNO2 =2,985 atm % NO2 =29,85%; PN2O4 = 7,015 atm ; % N2O4 = 70,15% +S tng ỏp sut lm cõn bng chuyn theo chiu lm gim s phõn li ca N2O4 Bi : (5 im ) 1/Chng minh dd cũn d a xớt n HCl = 0,25 mol ; n H2SO4 = 0,5.0,25 = 0,125(mol) PT p : Mg + 2HCl = MgCl2 + H2 (1) Al + 3HCl = AlCl3 + 3/2 H2 (2) Mg +H2SO4 = MgSO4 +H2 (3) 2Al + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3H2 (4) S mol nguyờn t H axớt : 0,125.2 + 0,25 = 0,5 (mol) 4,368 S mol nguyờn t H gii phúng = = 0,39 < 0,5 Vy dd cũn d a xớt 22,4 2/Tớnh % lng hn hp A 24x + 279 = 3,87 x = s mol Al ; y = s mol Mg 2x + 39 = 0,39 Gii c x = 0,06 ; y = 0,09 0,09.27 % theo k/l Al = 100% = 62,80% v % theo k/l Mg = 37,2% 3,87 3/ Tớnh th tớch dung dch C (NaOH 0,02 M ; Ba(OH)2 0,01M ) Trong dung dch B cũn (0,5-0,39) mol nguyờn t H = 0,11(mol) nNaOH = 0,02.V (mol) v nBa(OH)2 = 0,01 V ( mol) S mol OH- : 0,04 V mol phn ng trung ho s mol H* = s mol OH 0,04.V = 0,11 V =0,11 : 0,04 =2,75 (lớt) HNG DN CHM THI HSG THNH PH 1999- 2000 S Bi (5 im) F 1/ Vit cu hỡnh: 2+ 2 6 + X ( Z=26): 1s 2s 2p 3s 3p 3d +Y( Z=42): 1s22s22p63s23p63d104s24p64d55s1 F +M6+(Z=25): 1s22s22p63s23p63d4 2/ ClF3: + Cu to: + Lai hoỏ sp3d F + Hỡnh dng phõn t: Lng chúp tam giỏc - Hai obitan liờn kt vi hai nguyờn t Flo hai nh ca chúp 3/ - Qui lut: nhỡn chung t F n I phõn li nhit tng do: bỏn kớnh nguyờn t tng, di liờn kt tng, nng lng liờn kt gim - Gii thớch s bt thng: + Flo phõn t ch cú liờn kt n (khụng cú obitan d) + Clo ngoi liờn kt cũn cú liờn kt gia cỏc obitan d cũn trng v cp e cha liờn kt Bi (5 im) 1/ Xỏc nh s oxi hoỏ: Cl + POCl3 - Trng hp I: O P Cl Cl Cl - Trng hp II: P+3 O2 Cl Cl + Na2S2O3 cú Na+1, S+2 v O2 NaAuCl4 cú Na+1 , Au+3 v Cl1 + Pb3O4 : nu dng PbO.Pb2O3 thỡ cú Pb+2 v Pb+3; nu dng Pb2PbO4 thỡ cú Pb+2 v Pb+4 + [Co(NH3)5SO4]+ cú Co+3 , N , H+1 , S+6 v O2 2/ Cỏc phng trỡnh: CuS + 8HNO3 = 3S + 2NO + 4H2O + 3Cu(NO3)2 CrI3 + 64KOH + 27Cl2 = 2K2CrO4 + 6KIO4 + 54KCl + 32H2O HgS + 12HCl + 2HNO3 = 3H2HgCl4 + 2NO + 3S + 4H2O 3/ Tớnh hiu ng nhit: E1 = (2ENH3 + 3/2EO2) (EN2 + EH2O) = 1161 + 3/2 493 942 919 = - 637,5 kJ E2 = 2ENH3 + 5/2EO2 2ENO 3EH2O = 1161 + 5/2 493 627 919 = - 456,5 kJ - Phn ng (1) cú H õm hn nờn p (1) d xy hn - Nu cú xỳc tỏc thỡ nng lng hot hoỏ s gim v tc phn ng s tng, ú thc hin phn ng (2) cn cú xỳc tỏc Bi ( im) 1/ Hn hp H2 v O2: tn ti iu kin thng Khụng tn ti tng nhit hoc cú xỳc tỏc H2 + 1/2O2 (t0) = H2O Hn hp O2 v Cl2: tn ti vỡ O2 v Cl2 u l cht oxi hoỏ Hn hp H2 v Cl2: tn ti iu kin thng, búng ti Khụng tn ti cú ỏnh sỏng hoc xỳc tỏc H2 + Cl2 (as) = 2HCl HCl v Br2: tn ti SO2 v O2: tn ti iu kin thng Khụng tn ti cú xỳc tỏc nhit : SO2 + 1/2O2 (V2O5, t0) = SO3 Hn hp HBr v Cl2: khụng tn ti: Cl2 + 2HBr = 2HCl + Br2 Hn hp CO2 v HCl: tn ti Hn hp H2S v NO: khụng tn ti H2S + NO = S + 1/2N2 + H2O Hn hp H2S v F2: khụng tn ti H2S + F2 = 2HF + S ã ả (1020) > BrPBr ã ã (97,80) IPI 2/ Cỏc gúc liờn kt: (101,50) > ClPCl (100,30) > FPF - Trong cỏc phõn t , ngyờn t P u lai húa sp v u cũn cp e cha chia - õm in ca phi t cng tng thỡ cp e liờn kt cng lch v phớa phi t (cng xa P) lc y gia cỏc cp e liờn kt cng gim gúc liờn kt gim Bi ( im) Gi cụng thc mui halozen: MR Theo u bi khớ X cú mựi c bit, phn ng vi Pb(NO3)2 to kt ta en, khớ X sinh phn ng ca H2SO4 c Vy X l H2S Cỏc phng trỡnh phn ng: 8MR + 5H2SO4 = 4M2SO4 + 4R2 + H2S + 4H2O (1) H2S + Pb(NO3)2 = PbS + 2HNO3 (2) BaCl2 + M2SO4 = 2MCl2 + BaSO4 (3) Theo (2): nH2S = nPbS = 23,9: 239 = 0,1(mol) v theo (1): nM2SO4 = 4nH2S = 0,4(mol) = nR2 nH2SO4(p) = 5nH2S = 0,5(mol) Theo (3): nBaSO4 = (1,674 69,6): 233 = 0,5(mol) Vy s mol H2SO4 d: 0,5- 0,4= 0,1(mol) Nng mol/l ca axit l: (0,5+ 0,1): 0,2= 3(M) Khi lng m(g)= mM+ mR (vi mM= 69,6- 0,4 96= 31,2 gam ) m(g)= 31,2+ (171,2- 69,6)= 132,8(g) Xỏc nh R,M: 101,6: 0,4= 254 Vy R l It 31,2: 0,8= 39 Vy M l Kali S Bi 1/ Vit cu hỡnh electron: X2+(Z= 26): 1s22s22p63s23p63d6 Cl Y(Z= 42):1s22s22p63s23p63d104s24p64d55s1 M6+(Z= 25): 1s22s22p63s23p63d1 Cụng thc cu to; kiu lai hoỏ: hỡnh dng phõn t Cl - CHCl3 v CCl4 u cú nguyờn t C lai hoỏ sp3 v u cú cu trỳc t din - BeCl2: cú nguyờn t Be lai hoỏ sp v cú cu trỳc thng: Cl Be Cl S - SO2 v SO3 u cú nguyờn t S lai húa sp2 v u cú cu trỳc tam giỏc phng O O Cỏc phng trỡnh phn ng: Cl Cl O S O 2KClO3 (to) = 2KCl + O2 2KMnO4 (to)= K2MnO4 + O2 + MnO2 HgO (to) = 2Hg + O2 Bi 1/ Xỏc nh s oxi hoỏ: Cl + POCl3 - Trng hp I: O P Cl Cl Cl - Trng hp II: P+3 O2 Cl Cl + Na2S2O3 cú Na+1, S+2 v O2 NaAuCl4 cú Na+1 , Au+3 v Cl1 + Pb3O4 : nu dng PbO.Pb2O3 thỡ cú Pb+2 v Pb+3; nu dng Pb2PbO4 thỡ cú Pb+2 v Pb+4 O + [Co(NH3)5SO4]+ cú Co+3 , N , H+1 , S+6 v O2 2/ Cỏc phng trỡnh: CuS + 8HNO3 = 3S + 2NO + 4H2O + 3Cu(NO3)2 CrI3 + 64KOH + 27Cl2 = 2K2CrO4 + 6KIO4 + 54KCl + 32H2O HgS + 12HCl + 2HNO3 = 3H2HgCl4 + 2NO + 3S + 4H2O 3/ Tớnh hiu ng nhit: E1 = (2ENH3 + 3/2EO2) (EN2 + EH2O) = 1161 + 3/2 493 942 919 = - 637,5 kJ E2 = 2ENH3 + 5/2EO2 2ENO 3EH2O = 1161 + 5/2 493 627 919 = - 456,5 kJ - Phn ng (1) cú H õm hn nờn p (1) d xy hn - Nu cú xỳc tỏc thỡ nng lng hot hoỏ s gim v tc phn ng s tng, ú thc hin phn ng (2) cn cú xỳc tỏc Bi ( im) 1/ Hn hp H2 v O2: tn ti iu kin thng Khụng tn ti tng nhit hoc cú xỳc tỏc 2H2 + O2 (t0) =2 H2O Hn hp O2 v Cl2: tn ti vỡ O2 v Cl2 u l cht oxi hoỏ Hn hp H2 v Cl2: tn ti iu kin thng, búng ti Khụng tn ti cú ỏnh sỏng hoc xỳc tỏc H2 + Cl2 (as) = 2HCl HCl v Br2: tn ti SO2 v O2: tn ti iu kin thng Khụng tn ti cú xỳc tỏc nhit : 2SO2 + O2 (V2O5, t0) = 2SO3 Hn hp HBr v Cl2: khụng tn ti: Cl2 + 2HBr = 2HCl + Br2 Hn hp CO2 v HCl: tn ti Hn hp H2S v NO: khụng tn ti H2S + NO = S + 1/2N2 + H2O Hn hp H2S v F2: khụng tn ti H2S + F2 = 2HF + S 2/ Gi mdd l lng dung dch mui nng 40% Khi lng mui: (40 mdd): 100 = 0,4mdd Khi lng nc dung dch 40%: 0,6mdd 0, 4.mdd 100 Theo u bi nng dung dch mi l: = 25% mdd 0, 6mdd Bi Gi cụng thc mui halozen: MR Theo u bi khớ X cú mựi c bit, phn ng vi Pb(NO3)2 to kt ta en, khớ X sinh phn ng ca H2SO4 c Vy X l H2S Cỏc phng trỡnh phn ng: 8MR + 5H2SO4 = 4M2SO4 + 4R2 + H2S + 4H2O (1) H2S + Pb(NO3)2 = PbS + 2HNO3 (2) BaCl2 + M2SO4 = 2MCl2 + BaSO4 (3) Theo (2): nH2S = nPbS = 23,9: 239 = 0,1(mol) v theo (1): nM2SO4 = 4nH2S = 0,4(mol) = nR2 nH2SO4(p) = 5nH2S = 0,5(mol) Theo (3): nBaSO4 = (1,674 69,6): 233 = 0,5(mol) Vy s mol H2SO4 d: 0,5- 0,4= 0,1(mol) Nng mol/l ca axit l: (0,5+ 0,1): 0,2= 3(M) Khi lng m(g)= mM+ mR (vi mM= 69,6- 0,4 96= 31,2 gam ) m(g)= 31,2+ (171,2- 69,6)= 132,8(g) Xỏc nh R,M: 101,6: 0,4= 254 Vy R l It 31,2: 0,8= 39 Vy M l Kali S Bi 1: (6im) 1/ a) Loi HCl hh vi H2S : Cho hh i qua dd kim, ri thờm H2SO4 loóng vo hh sau phn ng HCl + NaOH NaCl + H2O v H2S + 2NaOH Na2S + 2H2O H2SO4 + Na2S Na2SO4 + H2S b)Loi HCl hh vi Cl2: Cho hh i qua dd KMnO4 c, un núng: 16 HCl + KMnO4 KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O c) Loi SO2 hh vi CO2: Cho hh i qua dd Br2 SO2 + Br2 + 2H2O H2SO4 + 2HCl d) Loi O3 hh vi O2: Cho hh i qua dd KI O3 + 2KI + H2O O2 + I2 + 2KOH 2/ Mt thuc th c dựng l phenolphtalein: nhn KOH v Ba(OH)2 lm phenolphtalein cú mu hng Dựng dd baz ny th dd cũn li, nu cú kt ta thỡ nhn c H2SO4 v Ba(OH)2 H2SO4 + Ba(OH)2 BaSO4 + H2O cũn li l KOH v KNO3 3/ a) 2H2S + O2 2S + 2H2O b) C12H22O11 + H2SO4 12 C + H2SO4 11 H2O c) 4HBr + O2 Br2 + H2O (mu vng l mu ca Br2 ) 4/ a) S2Cl2 + H2O SO2 +3 S + HCl Cht kh : S+1 3e S +4 Cht oxihoỏ : ( S+1 + e S 0) b) NH3 + I2 NH4I + NH3.NI3 Cht kh : 3I0 3e 3I +1 Cht oxihoỏ : ( I0 + e I ) c) FeS + HNO3 Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O Cht kh : S-2 8e S +6 v Fe+2 e Fe+3 Cht oxihoỏ : N +5 + e N +2 Bi 2: (4im) 1/ a) iu kin thng Lu hunh tn ti di dng (S8)n hoc S8 dng vũng khộp kớn, cú lc liờn kt bn nờn hot ng khụng cao Khi un núng liờn kt gia cỏc nguyờn t lu hunh b t nờn lu hunh d d phn ng hn b) CO2 + Ca(ClO)2 + H2O CaCO3 + HClO cú kt ta v dung dch cú tớnh axit c) S + Cl2 S2Cl2 Cht kh: [S2] 2e [S2]+2 v cht oxihoỏ: Cl2 + 2e 2Cl S + KClO3 KCl + SO2 Cht kh: S 4e S+4 v cht oxihoỏ: Cl+5 + 6e Cl S + 8NaOH 3Na2S + Na2SO4 + 4H2O Cht kh: S + 2e S v cht oxihoỏ S 6e S+6 2/ Lp h phng trỡnh: (ZA + NA + EA) + 2(ZB + NB + EB) = 66 Do ZA = EB nờn 2ZA + NA + 4ZB + 2NB = 66 2ZA + 4ZB NA 2NB = 22 4ZB 2ZA = 20 * Gii h pt cho: ZA= v ZB = Cụng thc AB2 l CO2 * Cu hỡnh e: 6C : 1s2 2s2 2p2 v 8O : 1s2 2s2 2p4 * Cụng thc e: O:: C:: O v cụng thc cu to: O = C = O * Cỏc phng phỏp iu chCO2: - Phng phỏp oxihoỏ : C + O2 CO2 2CO + O2 2CO2 CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O CO + CuO Cu + CO2 C + 2H2SO4 CO2 + SO2 + 2H2O - Phng phỏp phõn tớch : CaCO3 CaO + CO2 2NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2O C6H12O6 (lờn men) 2CO2 + 2C2H5OH - Phng phỏp ho tan: CaCO3 + 2HCl CaCl2 + CO2 + H2O NaHCO3 + 2HCl 2NaCl + CO2 + H2O Bi 3: (4im) Cỏc phng trỡnh phn ng: Fe3O4 + 8HCl = 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O (1) Fe2O3 + 6HCl = 2FeCl3 + 3H2O (2) FeCl3 + KI = FeCl2 + KCl + 1/2I2 (3) FeCl2 + 1/2Cl2 = FeCl3 (4) FeCl3 + 3NaOH = Fe(OH)3 + 3NaCl (5) 2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O (6) Gi s mol Fe3O4 hn hp: x mol ; Gi s mol Fe2O3 hn hp: y mol Theo cỏc pt (1); (2); (3) s mol FeCl3 tham gia phn ng (3) l: 2x + 2y = 0,3.0,2 =0,06 (a) S mol Fe2O3 to thnh (6) l 1,5x +y Khi lng hn hp oxit ban u: m1 = 232x + 160y Khi lng Fe2O3 phn ng (6) l: m2 = 160(1,5x + y) m2-m1 = 0,16 = 232x + 160y - 160(1,5x + y) % Khi lng Fe3O4 = 8x = 0,16 x =0,02 (mol) y = 0,03 0,02 = 0,01 (mol) 232.0,02 100%= 74,36% v % Khi lng Fe2O3 = 25,64% 232.0,02 160.0,01 Bi (4 im) Cỏc phng trỡnh phn ng: 2KMnO4 + 16HCl = 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O + 5Cl2 (1) 5Cl2 + I2 + 6H2O = 2HIO3 + 10HCl (2) 6,32 Theo pt (1) n Cl2 = 2,5 n KMnO4 = 2,5 = 0,1 (mol) 158 5,08 S mol I2 bỡnh A= = 0,02 (mol) 254 Theo pt (2): n I tham gia phn ng: 0,02 (mol) v n Cl2 tham gia phn ng: 0,1 (mol) Phn ng va n HIO3 = 0,02.2 = 0,04 (mol) v n HCl = 10.0,02 = 0,2 (mol) 1) Khi lng bỡnh A tng: 0,1.71 = 7,1 gam 2) Nng phn trm : 0,04.176 C% (HIO3) = 100% = 3,52% 187,82 5,08 7,1 0,2.36,5 C% (HCl) = 100% = 3,65% 200 3) Phn ng trung ho: HIO3 + NaOH = NaIO3 + H2O HCl + NaOH = NaCl + H2O S mol NaOH cn phn ng = 0,04 + 0,2 = 0,24 (mol) Th tớch NaOH 0,1M = 0,24 = 2,4 (lớt) 0,1 Bi 5: (4 im) Khớ X : SO2 ; Cht rn l Fe2O3 Phng trỡnh phn ng: SO2 + Br2 + 2H2O = H2SO4 + 2HBr S mol SO2 = nS = 0,25.0,2 = 0,05 mol t a = s mol Fe2O3 cú: nFe = 2a ; mO = 48a * Nu lng Fe2O3 ln hn lng FexOy: 48a 0,05.32 = n Fe 2,6 2,6 13 2,6 48a = 2,6 nFe = 2= = = (loi) 24.0,05 48 24 nS * Nu lng Fe2O3 nh hn lng FexOy : 0,05.32 48a =1 0,6 a= = 0,0125 (mol) nFe = 0,0125.2 = 0,025 (mol) 48 n Fe 0,025 = = Vy cụng thc hp cht l FeS2 nS 0,05 S Bi 1: (5 im) 1/ Mi liờn h gia s lp electron v s th t chu kỡ: ( 1,0 im) S lp electron = s th t chu kỡ Trng hp khụng theo quy lut trờn l 46Pd cú lp electron nhng chu kỡ Vỡ t cu hỡnh electron ca Pd cú s chuyn 2e t phõn lp 5s cú nng lng cao vo phõn mc 4d cú mc nng lng thp hn, cú cu hỡnh bóo ho bn: 2 6 10 1s22s22p63s23p63d104s24p64d10 46Pd: 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 5s 2/ Cỏc axit cú oxi ca Clo: (2,0 im) HClO ; HClO2 ; HClO3 ; HClO4 Tớnh axit tng, tớnh oxi hoỏ gim ( 0,5 im) Vớ d: tớnh axit tng: + HClO cú tớnh axit rt yu: NaClO + CO2 + H2O = HClO + NaHCO3 ( 0,25 im) + HClO4 l axit mnh nht cỏc axit ó bit HClO4 (c) + MCl (c) = MClO4 + HCl ( M = K , Rb Cs) ( 0,25 im) Vớ d tớnh oxi hoỏ gim: (1,0 im) NaClO + 2KI + H2O = NaCl + I2 + 2KOH ( mi mụi trng) NaClO3 + 6KI + 3H2SO4 = NaCl + 3I2 + 2K2SO4 + 3H2O ( mụi trng axit) NaClO3 + KI + H2SO4 Khụng xy phn ng ( Hc sinh cú th ly vớ d khỏc nu ỳng c s im) 3- ( 2,0 im) a) in gúc liờn kt: ( 0,5 im) Cl2O: (1100) ; O3 : (116,50); SO2 : (1200); NO2 : (1320) ; CO2 : ( 1800) b) Gii thớch: (1,5 im) - Cỏc phõn t: O3 : (116,50); SO2 : (1200); NO2: (1320) ; cú lai hoỏ sp2 nờn gúc liờn kt 1200 Gúc liờn kt ph thuc yu t: + õm in ca nguyờn t trung tõm: õm in cng mnh => kộo cp e dựng chung v trung tõm => tng lc y => tng gúc liờn kt + Mt e, ln ca obitan lai hoỏ cha tham gia liờn kt lm tng lc y khộp gúc => lm gim gúc liờn kt - O3 cú gúc liờn kt nh nht vỡ obitan lai hoỏ cũn cp e cha liờn kt to lc y khộp gúc - NO2 cú gúc liờn kt ln nht vỡ N cú õm in ln hn S, obitan lai hoỏ cha tham gia liờn kt cú 1e nờn lc y khộp gúc kộm - Phõn t CO2 : lai hoỏ sp nờn gúc liờn kt 1800 - Phõn t Cl2O: lai hoỏ sp3 : gúc liờn kờt 109,50 Bi 2: ( 2,0 im) mi pt cho 0,5 im) 2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2 (A) (B) (C) (D) MnO2 + 4HCl = MnCl2 + 2H2O + Cl2 (C) (E) (G) (H) (I) 2KMnO4 + 16HCl = 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O (A) (E) (K) (G) (I) (H) dp 2KCl + 2H2O 2KOH + Cl2 + H2 (K) (H) (L) (I) (M) Bi 3: ( im) 1- Xỏc nh tờn nguyờn t, vit cu hỡnh electron ( 2,5 im) t s ht proton, ntron nguyờn t ca nguyờn t l Z v N, cú: n(2Z + N) = 18 => (2Z + N) = 18 n k: (2Z + N) : nguyờn, dng, ; N 1,5 Z Tho n = ; ; ; ; * n = 1: 2Z + N = 18 => 5,1 Z => Z = => 6C 12 cu hỡnh: 1s22s22p2 * n = 2: 2Z + N = => 2,6 Z => Z = s = => khụng cú nguyờn t ng vi giỏ tr tỡm c * n = 3: 2Z + N = => 1,7 Z => Z = => 2He4 , cu hỡnh: 1s2 * n = 6: 2Z + N = => 0,86 Z => Z = => 1D2 , cu hỡnh: 1s1 * n = 9: 2Z + N = => tho N = => Z = => 1H1 cu hỡnh: 1s1 2- Xỏc nh phõn t X: ( 1,5 im) Gi s ht proton, ntron, s ca nguyờn t a l: Za ; Na ; Aa Gi s ht proton, ntron, s ca nguyờn t b l: Zb ; Nb ; Ab Gi s ht proton, ntron, s ca nguyờn t c l: Zc ; Nc ; Ac T cỏc d kin ca u bi thit lp c cỏc phng trỡnh: 2(Za + Zb + Zc) + (Na + Nb + Nc) = 82 (1) 2(Za + Zb + Zc) - (Na + Nb + Nc) = 22 (2) Ab - Ac = 10 Aa Ab + Ac = 27Aa T (1) v (2) : (Za + Zb + Zc) = 26 ; (Na + Nb + Nc) = 30 => Aa + Ab + Ac = 56 Gii c: Aa = ; Ab = 37 ; Ac = 17 Kt hp vi (Za + Zb + Zc) = 26 Tỡm c : Za = 1, Zb = 17 ; Zc = cỏc nguyờn t l: 1H2 ; 17Cl37 ; 8O17 Cụng thc X: HClO Bi 4: (2,0 im) 2NO2 N2O4 H 58,04kJ Phn ng to nhit, s phõn t khớ bờn v trỏi phng trỡnh phn ng ln hn bờn phi: (0,25 im) 1/ Tng nhit cõn bng chuyn sang trỏi ( 0,25 im) 2/ Tng ỏp sut cõn bng chuyn sang phi ( 0,25 im) 3/ Thờm khớ tr : (1,0 im) a) p sut khụng i => Th tớch tng => gim ỏp sut riờng ca cỏc khớ Kp = PN 2O4 P NO2 = n N 2O4 n NO4 nN O V/ V thờm khớ tr Q = 2 RT n NO4 RT vỡ V/ >V => Q>Kp Q Kp : nN O gim vy cõn bng chuyn theo chiu t phi sang trỏi ( N2O4 NO2) b) Th tớch khụng i => ỏp sut riờng ca cỏc khớ khụng i => cõn bng khụng chuyn dch 4/ Xỳc tỏc tm tng hoc gim tc c phn ng thun v nghch => khụng lm chuyn dch cõn bng ( 0,25 im) Bi 5: ( im) Hp = - 66700 - (- 88300) = 21600 cal Sp = (53,3 + 74,6) - 84,3 = 43,6 cal Gp = Hp - TSp phn ng xy ra: Gp < => Hp - TSp < => 21600 - T.43,6 < => T > 495,4 K hay 222,4 0C vy phn ng bt u xy nhit phi ln hn 222,40C Bi 6:( im) 1/Cỏc phng trỡnh phn ng: (1,75 im) FeCO3 = FeO + CO2 (1) 4FeS2 + 11O2 = 2Fe2O3 + 8SO2 (2) 2FeO + 1/2O2 = Fe2O3 (3) FeCO3 + 2HCl = FeCl2 + H2O + CO2 (4) FeS2 + 2HCl = FeCl2 + S + H2S (5) FeCl2 + 2NaOH = Fe(OH)2 + 2NaCl (6) 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O = 4Fe(OH)3 (7) 2/ ( 1,0 im) Vỡ kh nng phn ng ca mui nh nhau, gi s mol mi mui tham gia phn ng (1), (2), (3) l a mol S mol O2 tham gia phn ng : 0,25a + 2,75a = 3a S mol CO2 v SO2 sau phn ng (1), (2) : a + 2a = 3a Vy ỏp sut bỡnh trc v sau nung khụng i 3/ (2,25 im) S mol HCl = 0,3.02 = 0,06 (mol) gi s mol FeCO3 tham gia phn ng (4) l x , s mol FeS2 tham gia phn ng (5) l y : x + y = 0,03 (*) => S mol CO2 v H2S sinh phn ng (4) (5) l 0,03 mol => 3a = 0,06 mol => a= 0,02 Khi lng cht rn F ( S v Fe(OH)3) = (x+y).107 + 32y = 3,85 Kt hp vi (*) cú h pt: x + y = 0,03 107x + 139y = 3,85 Gii c: x = 0,01 ; y = 0,02 Khi lng X = 0,03.116 + 0,04.120 = 8,28 gam % lng FeCO3 = 0,03.116.100 = 42,03% 8,28 % lng FeS2 = 57,97% [...]... Ba(OH) 2  BaCO (0 ,111 -x)+CaCO (0 ,111 -x) Ca(HCO3 ) 2 (0 ,111 -x)  3 3 Nên 100x+(0 ,111 -x)100+(0 ,111 -x)197 =20, 95 → x= 0,061 → nCO2= 0,061+2(0 ,111 -0,061)= 0,161 → nH2O = (0,061.100+ 3,108-0,161.44)/18=0 ,118 + Hai HDC còn lại cháy cho: nCO2=0, 161-0,02.4=0,081; nH2O= 0 ,118 -0,02.2=0,078 Số Ctb = 0,081/0,027= 3 Do trong X có 2 HDC có cùng số C nên có các TH sau + TH1: 2 HDC còn lại có cùng 3C nBr2 =... CH2 = CH – CH2OH 4 CH2 = CH – O – CH3 Ghi chó: Häc sinh cã thĨ lµm theo nhiỊu c¸ch nhng nÕu ®óng th× vÉn cho ®iĨm tèi ®a SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO HÀ TĨNH ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH CẤP THPT NĂM HỌC 201 2 -201 3 MƠN THI: HỐ HỌC LỚP 11 Thời gian làm bài: 180 phút (Đề thi có 02 trang, gồm 6 câu) Câu I: Ngun tử của ngun tố R ở trạng thái cơ bản có tổng số electron ở các phân lớp s là 7 a Viết... N P H H H F F F 2 chất đầu sau có cấu tạo bất đối xứng nên phân cực 8 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 200 6 - 200 7 MƠN: HĨA HỌC LỚP 11 Thời gian: 150 phút (khơng kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Đề này có hai (2) trang Câu I (4 điểm) 1 Tính pH của dung dịch thu được khi trộn lẫn 50,0 mL dung dịch NH4Cl 0 ,200 M với 75,0 mL dung dịch NaOH... sau 2 pư trên là 0,38 mol B là hh khí nên B phải có CO2 + H2 C chắc chắn có Cu, có thể có FeCO3 + Fe Mặt khác C + HNO3 → NO2 là khí duy nhất nên C khơng thể chứa FeCO3  C có Cu và có thể có Fe (FeCO3 đã bị HCl hòa tan hết) TH1: Fe dư Gọi x là số mol FeCO3; y là số mol Fe bị hòa tan; z là số mol Fe dư, t là số mol Cu ta có: 116 x + 56(y + z) + 64t = 20 – 0,08.27 = 17,84 (I) FeCO3 + 2HCl → FeCl2 + CO2↑... (tetralin) (decalin) 7 (b) Phản ứng : NO2 H2SO4 + HONO2 + H2O 0,50 Fe + Br2 Fe + HBr 8 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG HƯỚNG DẪN CHẤM KÌ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 200 5 - 200 6 MƠN: HĨA HỌC LỚP 11 Thời gian: 150 phút (khơng kể thời gian giao đề) Câu I (4 điểm) 1 Nêu hiện tượng xảy ra và viết phương trình phản ứng minh họa trong các trường hợp sau: (a) Hòa tan từ từ cho đến dư dung dịch... thì đều cùng sinh ra khí NO2 duy nhất có thể tích bằng nhau trong cùng điều kiện (a) Viết các phương trình phản ứng dưới dạng phương trình ion (b) Xác định kim loại M, cơng thức phân tử muối sunfua (c) Hấp thụ khí sinh ra ở cả hai phản ứng trên vào 300 mL dung dịch NaOH 1M, rồi thêm vào đó một ít phenolphtalein Hỏi dung dịch thu được có màu gì? Tại sao? ĐÁP ÁN 1 (a) NH3 vừa có tính oxi hóa, vừa có tính... Hiđro hóa một hiđrocacbon A (C8H12) hoạt động quang học thu được hiđrocacbon B (C8H18) khơng hoạt động quang học A khơng tác dụng với Ag(NH3)2+ và khi tác dụng với H2 trong sự có mặt của Pd/PbCO3 tạo hợp chất khơng hoạt động quang học C (C8H14) (a) Lập luận xác định cấu tạo (có lưu ý cấu hình) và gọi tên A, B, C (b) Oxi hóa mãnh liệt A bằng dung dịch KMnO4 trong H2SO4.Viết phương trình hố học ĐÁP ÁN ĐIỂM... dung dịch A và khi cho hết 100 mL dung dịch B vào 200 mL dung dịch HCl 0,1M (b) Xác định số mol các chất có trong dung dịch thu được khi thêm 100 mL dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 150 mL dung dịch C (c) Tính pH của các dung dịch A và C, biết axit cacbonic có pK1 = 6,35 và pK2 = 10,33 (d) Đề nghị phương pháp nhận biết các anion có trong dung dịch B ĐÁP ÁN 1 (a) Thêm dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 thấy... mol  A có 0,1.1z16 =11, 6 gam FeCO3 + 0,025.64=1,6 gam Cu + 0,08.27=2,16gam Al+ (20- 11, 61,6-2,16=4,64)gam Fe  tính được m =mCuO =0,025.80= 2 gam 2,5 CxHy + m AgNO3 + m NH3 → CxHy-mAgm + m NH4NO3 0,02 mol 0,02/m mol → m↓ = 3,18 = (0,02/m)(12x+y+107m) → 12x+ y = 52m 5 0,25 0,5 0,75 0,5 0,75 0,75 Do MHDC < 100 nên m=1, x=4, y=4 Vậy 1 chất C4H4 : CH2=CH-C≡CH: 0,02 mol Ta có sơ đồ CO2 + Ca(OH)2 (0 ,111 mol)... X phải có 1 vòng 5,6 cạnh và 1 liên kết đơi Khi oxi hóa X thu được sản phẩm chứa 6 cacbon nên X có 1 vòng 6 cạnh khơng nhánh - Cơng thức cấu tạo của X là: 5 xclohexen + 8KMnO4+ 12H2SO4  5 HOOC(CH2)4COOH +4K2SO4+8MnSO4+12H2O 0,5 0,5 b Phản ứng: OH 0,5 2 OH + 2MnO2 + 2KOH 3 + 2KMnO4 + 4H2O  3 a nCa(OH)2 = 0 ,115 mol CO2 + Ca(OH)2 (0,151mol) → CaCO3 (x)   Ba(OH)2  BaCO3 (0 ,115 -x)+CaCO3 (0 ,115 -x) ... HỒ CHÍ MINH KỲ THI OLYMPIC THÁNG TP HCM LẦN NĂM HỌC 201 4 - 201 5 Mơn thi: HỐ HỌC 11 Đề thi thức Đề thi có trang Thời gian: 150 phút (khơng kể thời gian phát đề) Ngày 04 tháng năm 201 5 Câu 1: (5... có sơ đồ CO2 + Ca(OH)2 (0 ,111 mol) → CaCO3 (x)   Ba(OH)  BaCO (0 ,111 -x)+CaCO (0 ,111 -x) Ca(HCO3 ) (0 ,111 -x)  3 Nên 100x+(0 ,111 -x)100+(0 ,111 -x)197 =20, 95 → x= 0,061 → nCO2= 0,061+2(0 ,111 -0,061)=... Häc sinh cã thĨ lµm theo nhiỊu c¸ch nhng nÕu ®óng th× vÉn cho ®iĨm tèi ®a SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO HÀ TĨNH ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH CẤP THPT NĂM HỌC 201 2 -201 3 MƠN THI: HỐ HỌC
- Xem thêm -

Xem thêm: 20 đề thi học sinh giỏi hóa học 11 có đáp án chi tiết, 20 đề thi học sinh giỏi hóa học 11 có đáp án chi tiết, 20 đề thi học sinh giỏi hóa học 11 có đáp án chi tiết

Từ khóa liên quan