0

Một số nội dung cơ bản trong triết học Trần Đức Thảo

66 496 2
  • Một số nội dung cơ bản trong triết học Trần Đức Thảo

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/01/2017, 15:24

“ Một dân tộc muốn đứng vững trên đỉnh cao của khoa học thì không thể không có tư duy lý luận” 15 tr.489 “ Muốn nâng cao trình độ tư duy lý luận không có cách nào khác hơn là nghiên cứu toàn bộ lịch sử triết học thời trước”. 15 tr.489. Phriđrích Ăngghen lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới, người đã cùng Các Mác sáng tạo ra thế giới quan mới của giai cấp công nhân đã khẳng định vai trò quan trọng của tư duy lý luận trong việc nghiên cứu và khám phá thế giới tự nhiên cũng như chính bản thân con người. Bởi lẽ giá trị của triết học không chỉ dừng lại ở sự vĩ đại khi nghiên cứu về giới tự nhiên một cách toàn diện, sâu sắc mà thông qua việc nghiên cứu đó thì tinh thần con người cũng trở nên vĩ đại và có khả năng hợp nhất với vũ trụ. Sự hợp nhất này là lợi ích cao nhất mà triết học mang lại cho con người. Chính vì lẽ đó mà triết học đã khẳng định được giá trị to lớn của mình ở các nền văn minh lớn của nhân loại.Việt Nam nằm giữa hai trung tâm triết học lớn của thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ. Hệ thống triết học phương Đông và phương Tây có điều kiện truyền bá vào nước ta từ sớm. Ở thời hiện đại, do yêu cầu của việc giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp, trào lưu triết học MácLênin được truyền bá mạnh mẽ vào nước ta. Đó là những điều kiện khách quan thuận lợi, góp phần thúc đẩy sự hình thành và phát triển của tư duy triết học Việt Nam. “ Một dân tộc muốn đứng vững đỉnh cao khoa học tư lý luận” [15- tr.489] “ Muốn nâng cao trình độ tư lý luận cách khác nghiên cứu toàn lịch sử triết học thời trước” [15- tr.489] Phri-đrích Ăng-ghen - lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại giai cấp công nhân nhân dân lao động toàn giới, người Các Mác sáng tạo giới quan giai cấp công nhân khẳng định vai trò quan trọng tư lý luận việc nghiên cứu khám phá giới tự nhiên thân người Bởi lẽ giá trị triết học không dừng lại vĩ đại nghiên cứu giới tự nhiên cách toàn diện, sâu sắc mà thông qua việc nghiên cứu tinh thần người trở nên vĩ đại có khả hợp với vũ trụ Sự hợp lợi ích cao mà triết học mang lại cho người Chính lẽ mà triết học khẳng định giá trị to lớn văn minh lớn nhân loại Việt Nam nằm hai trung tâm triết học lớn giới Trung Quốc Ấn Độ Hệ thống triết học phương Đông phương Tây có điều kiện truyền bá vào nước ta từ sớm Ở thời đại, yêu cầu việc giải phóng dân tộc giải phóng giai cấp, trào lưu triết học Mác-Lênin truyền bá mạnh mẽ vào nước ta Đó điều kiện khách quan thuận lợi, góp phần thúc đẩy hình thành phát triển tư triết học Việt Nam Tư vốn có dân tộc cộng với học thuyết triết học vốn có từ bên truyền vào khiến người Việt Nam từ lâu lịch sử hình thành tư tưởng triết học.Và Trung Quốc có Khổng Tử, Mạnh Tử Ở Ấn Độ có triết học Phật giáo, phương Tây có Arixtot, Platon, có Ănghen, Lênin Việt Nam tự hào với triết học giới có Trần Đức Thảo Vì “một người siêu việt Việt Nam đành, mà đáng cho văn hoá Pháp tự hào Con người có phần cấu thành chung nhân loạii” [3- tr 2] “Cuộc đời ông trích tiên biếm trần, cốt cách ông vững vàng tùng bách dạn tuyết sương, nghiệp ông để lại giống loài cỏ thư viện Khang Thành học giả Trịnh Huyền thời Đông Hán (Trung Quốc) thơm mãi [4- tr.1] Những di sản triết học mà ông để lại cho lịch sử tư tưởng dân tộc kho tàng tri thức nhân loại không nhiều góp phần nâng cao tầm vóc, sức ảnh hưởng triết học Việt Nam văn hóa giới Chính lý đó, tác giả mong muốn nghiên cứu nội dung tư tưởng triết học Trần Đức Thảo để tái diện mạo tinh thần nhà khoa học chân chính: “ Một số nội dung triết học Trần Đức Thảo” CHƯƠNG 1: NHỮNG NHÂN TỐ GÓP PHẦN HÌNH THÀNH TRIẾT HỌC TRẦN ĐỨC THẢO 1.1 Điều kiện khách quan: 1.1.1 Điều kiện kinh tế- trị- xã hội Từ nửa sau kỷ XIX, chủ nghĩa tư phương Tây chuyển nhanh từ giai đoạn tự cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền (giai đoạn đế quốc chủ nghĩa) Nền kinh tế hàng hóa phát triển mạnh, đặt yêu cầu thiết thị trường Đó nguyên nhân sâu xa dẫn tới chiến tranh xâm lược quốc gia phong kiến phương Đông, biến quốc gia thành thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, mua bán nguyên vật liệu, khai thác sức lao động xuất tư nước đế quốc Từ năm 1897, thực dân Pháp tiến hành chương trình khai thác thuộc địa lần thứ sau Chiến tranh giới thứ (1914-1918), chúng tiến hành chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai Đông Dương với số vốn đầu tư quy mô lớn, tốc độ nhanh Dưới cai trị thực dân Pháp, Việt Nam có biến chuyển sâu sắc trị, kinh tế, văn hóa, xã hội Về trị, chúng tiếp tục thi hành sách chuyên chế với máy đàn áp nặng nề Mọi quyền hành thâu tóm tay viên quan cai trị người Pháp, từ toàn quyền Đông Dương, thống đốc Nam Kỳ, khâm sứ Trung Kỳ, thống sứ Bắc Kỳ, công sứ tỉnh, đến máy quân đội, cảnh sát, án ; biến vua quan Nam triều thành bù nhìn, tay sai Chúng bóp nghẹt tự do, dân chủ, thẳng tay đàn áp, khủng bố, dìm đấu tranh dân ta biển máu Chúng tiếp tục thi hành sách chia để trị thâm độc, chia nước ta làm ba kỳ, kỳ đặt chế độ cai trị riêng nhập ba kỳ với nước Lào nước Campuchia để lập liên bang Đông Dương thuộc Pháp, xóa tên nước ta đồ giới Chúng gây chia rẽ thù hận Bắc, Trung, Nam, tôn giáo, dân tộc, địa phương, chí dòng họ; dân tộc Việt Nam với dân tộc bán đảo Đông Dương Về văn hóa, chúng thi hành triệt để sách văn hóa nô dịch, gây tâm lý tự ti nhân dân, khuyến khích hoạt động mê tín dị đoan, đồi phong bại tục Mọi hoạt động yêu nước nhân dân ta bị cấm đoán Chúng tìm cách bưng bít ngăn chặn ảnh hưởng văn hóa tiến giới vào Việt Nam thi hành sách ngu dân để dễ bề thống trị Về xã hội: Dưới áp bóc lột thực dân Pháp, xã hội Việt Nam có thay đổi, phân hóa sâu sắc mặt giai cấp Ngoài giai cấp trước xã hội xuất thêm giai cấp Đó giai cấp: tư sản, tiểu tư sản, địa chủ phong kiến, nông dân, công nhân Sự phân hóa mặt giai cấp yếu tố tạo nên tính chất phức tạp xã hội Trong lòng chế độ thuộc địa thực dân Pháp Việt Nam hình thành mâu thuẫn đan xen nhau, song mâu thuẫn chủ yếu mâu thuẫn dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp tay sai phản động Sự thống trị, áp bóc lột tăng mâu thuẫn sâu sắc, phản kháng đấu tranh tồn vong dân tộc phát triển mạnh mẽ, gay gắt tính chất, đa dạng nội dung hình thức Như vậy: Việt Nam từ xã hội phong kiến tuý biến thành xã hội thuộc địa Đặc điểm kinh tế, trị, xã hội Việt Nam ảnh hưởng không nhỏ đến quan điểm, suy nghĩ nhà tư tưởng đương thời Phần lớn tư tưởng chủ đạo giới trí thức lúc “ sẵn sàng xếp bút nghiên lên đường chiến đấu” Một phận lại dùng ngòi bút để phản ánh thời đại, phục vụ nghiệp cách mạng Đặc điểm yếu tố không nhỏ tác động đến tư tưởng Trần Đức Thảo lúc Mặc dù học tập nghiên cứu nước Pháp bầu trời không khí cách mạng nóng hổi nước kéo ông khỏi suy tư trừu tượng để trở với mảnh đất thực 1.1.2 Nguồn gốc tư tưởng Những tư tưởng triết học Trần Đức Thảo không hình thành từ điều kiện kinh tế, trị xã hội Việt Nam giới đặc biệt nước Pháp lúc giờ, mà yếu tố quan trọng góp phần hun đúc nên tư tưởng nhà khoa học chân tư tưởng triết học Việt Nam nửa đầu kỉ XX, phương pháp tượng luận Husserl thâm nhập triết học Mác vào giới trí thức lúc Tư tưởng triết học Việt Nam nửa đầu kỉ XX phản ánh, đồng thời sản phẩm xã hội Việt Nam đương thời Đó xã hội thuộc địa nửa phong kiến áp bức, bóc lột thực dân Pháp Những tư tưởng triết học lúc thường xoay quanh nhiệm vụ cứu nước, phục vụ cho việc tìm đường cứu nước đồng thời đóng vai trò hoạch định đường lối cách mạng giải phóng dân tộc Đây thời kì văn hóa phương Tây với trào lưu tư tưởng triết học phương Tây tràn vào nước ta theo nhiều đường khác Vấn đề không đáp ứng yêu cầu phong trào cách mạng nước mà tuân theo quy luật giao lưu văn hóa tư tưởng quốc gia thời cận đại Bầu không khí triết học Việt Nam thời kì trở nên sôi động xuất khái niệm triết học biện chứng, siêu hình, vô thần, hữu thần Đó đấu tranh hai khuynh hướng triết học: khuynh hướng triết học vật người cộng sản Hải Triều làm đại biểu khuynh hướng triết học tâm Phan Khôi làm đại biểu Cuộc đấu tranh không tách rời công cách mạng giải phóng dân tộc, tác động không nhỏ đến tư tưởng nhà triết học lúc giờ, có tư tưởng triết học Trần Đức Thảo Bên cạnh đó, tượng luận Husserl góp phần không nhỏ vào việc hình thành tư Trần Đức Thảo, đặc biệt tư tưởng ông Hiện tượng luận Có thể nói Husserl đại biểu tiêu biểu tượng luận với quan niệm phương pháp, giá trị Khi nghiên cứu tư tưởng Hussrel tượng luận, Trần Đức Thảo thấy giá trị quan trọng phát hạn chế tồn quan niệm Husserl, từ đưa quan niệm tượng luận, phương pháp tượng luận cách khoa học Giá trị tư tưởng triết học Trần Đức Thảo không tượng luận mà quan trọng chủ nghĩa vật biện chứng nhân Để có quan niệm chủ nghĩa vật biện chứng nhân bản, Trần Đức Thảo kế thừa phát triển quan điểm chủ nghĩa Mác, đồng thời bảo vệ chủ nghĩa Mác khỏi công kích, xuyên tạc lực phản động Như vậy, bên cạnh điều kiện kinh tế, trị, văn hóa điều tư tưởng, đặc biệt tư tưởng triết học Việt Nam nửa đầu kỉ XX, tượng học Husserl chủ nghĩa Mác yếu tố góp phần hình thành triết học Trần Đức Thảo 1.2 Triết gia Trần Đức Thảo 1.2.1 Quê hương, dòng họ, gia đình Về quê hương Trần Đức Thảo Giáo sư Trần Đức Thảo sinh ngày 26-9-1917 Thái Bình, ngày 24-4-1993 Paris, thủ đô Cộng hòa Pháp, lúc công tác nghiên cứu khoa học Giáo sư Trần Đức Thảo quê làng Song Tháp, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Làng Song Tháp nằm cánh đồng lúa mênh mông huyện Từ Sơn, tiếp giáp với chân núi Sóc Sơn gắn liền với truyền thuyết Thánh Gióng Làng Song Tháp gần đồi Lim, di văn hóa quan họ tiếng, núi Bựu gắn liền với lịch sử nhà Trần Tiếp đến vùng đồi núi huyện Tiên Du đẹp tranh, thủa xưa vùng trồng đặc sản rau trái cung phụng cho triều vua Con sông Ngũ Khê Huyện sau chảy qua năm huyện ôm lấy làng Song Tháp tạo vẻ đẹp nên thơ, hữu tình Song Tháp nơi hội tụ âm vang tiếng hát quan họ Bắc Ninh màu sắc hội Lim, hội Gióng, hội Đô Tỉnh Bắc Ninh, huyện Từ Sơn, có làng Song Tháp xã Châu Khê, vùng văn hóa có truyền thống lâu đời, đậm đà sắc dân tộc Đó nôi sản sinh dân ca quan họ, truyện cổ tích thần thoại tiếng truyền thuyết Thánh Gióng, để lại âm hưởng, mầu sắc truyện Tấm cám, bi kịch Quan âm Thị Kính - Thị Mầu Cũng nôi văn hóa nuôi dưỡng hình thành nhà quốc, chiến sĩ cộng sản lỗi lạc Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ Tiếp tục truyền thống cao đẹp hào hùng ấy, quê hương Bắc Ninh thời đại ngày nuôi dưỡng, hình thành nhân cách lỗi lạc: Trần Đức Thảo, nhà triết học thiên tài nhân loại, kỷ XX, phát triển xác hóa triết học Macxít, phù hợp với thành tựu khoa học đại Ông vinh danh cho trí tuệ Việt Nam trường quốc tế Làng Song Tháp sống ký ức Trần Đức Thảo đến tận cuối đời Giáo sư nói ông nhớ năm tháng thuở nhỏ theo cha quê ăn tết, mảnh nắng vàng phủ sương bay cánh đồng đẹp, làng Song Tháp nhỏ bé đằm thắm tình người tình họ hàng Về dòng họ Dòng họ Trần làng Song Tháp dòng họ lâu đời, trực hệ vua Trần Nghệ Tông Các đời trước cụ thủy tổ, nhiều người làm quan triều đại nhà Trần Cụ thủy tổ tên Trần Phúc Hiền, hiệu Thụ Bản, đỗ hương cống (cử nhân) triều nhà Lê, làm quan Thái Bộc Quang Lộc triều nhà Hậu Lê, tự Thiếu Khanh Nhân lần du ngọan tỉnh Bắc Ninh chọn Song Tháp làm nơi xây dựng quê hương quán cho hậu Từ kỷ XX, dòng họ nhiều người theo nho học, nhiều người làm quan giúp dân trị nước, nhiều người làm thầy thuốc thầy học Ông nội Trần Đức Thảo cụ Trần Đức Sán, học chữ nho làm quan bậc hàng tỉnh, tỉnh Bắc Ninh, hưu sớm lúc 50 tuổi Thân phụ Trần Đức Thảo Trần Đức Tiến lúc đầu học chữ nho, sau chữ nho bị bãi bỏ chuyển sang học chữ Pháp quốc ngữ trường thông ngôn Ông người học giỏi, làm thông ngôn thời gian ngắn, sau làm bưu điện Đồ Sơn Thái Bình, sau Hà Nội Ông Trần Đức Tiến người sống bao dung độ lượng thương người, luôn khuyến khích cháu học hành Ông Trần Đức Tiến người có công khai phá làng Song Tháp Trần Đức Tiến người đầu việc xóa bỏ hủ tục, kêu gọi học chữ quốc ngữ, tham gia phong trào Đông kinh nghĩa thục Những việc làm dân làng truyền tụng ngày Gia đình Cha Trần Đức Thảo cụ Trần Đức Tiến, người có công khai phá làng Song Tháp, sống bao dung, độ lượng, có lòng yêu thương người có tinh thần yêu nước, tham gia nhiều phong trào có phong trào Đông kinh nghĩa thục Bà Nguyễn Thị An, mẹ Trần Đức Thảo nhà danh giá, nếp Hồi nhỏ Trần Đức Thảo thường nghe mẹ hát vè Hà Nội thất thủ đọc thơ Ngọc Hân Công Chúa Bà có kết hợp đức tính đôn hậu nghiêm khắc dạy dỗ cháu Rất tự hào dòng họ nhà chồng, trí tuệ thông minh, bà khát vọng có người nối dõi tông đường Ông bà Trần Đức Tiến có hai người con: Trần Đức Tảo Trần Đức Thảo Trần Đức Tảo đỗ cử nhân luật có làm công chức cho chế độ thực dân Pháp, rể tổng đốc Dương Thiệu Tường, tiến sỹ cuối triều Nguyễn Cách mạng Tháng Tám thành công, Trần Đức Tảo nhiệt tình tham gia hoạt động cách mạng Trần Đức Tảo xây dựng phong trào văn nghệ quê nhà để cổ động nhân dân tham gia kháng chiến ngày đầu chống thực dân Pháp Đội kịch ông lưu diễn nhiều nơi tỉnh Bắc Ninh Ông nhà báo sau cách mạng Tháng Tám, trở thành cán Bộ Ngoại giao, hy sinh Thái Nguyên năm 1947, liệt sỹ Trần Đức Tảo có người trai bác sỹ Trần Đức Tùng sinh năm 1947, Thành phố Hồ Chí Minh Như vậy, quê hương, dòng họ, gia đình nôi hun đúc nên Trần Đức Thảo tư tưởng triết học người, vấn đề nhân bản- vấn đề cốt lõi tư tưởng triết học ông 1.2.2 Nhân tố chủ quan Trần Đức Thảo 1.2.2.1 Tinh thần say mê nghiên cứu Trần Đức Thảo không người sẵn sàng chiến đấu cho độc lập dân tộc mà ông gương tinh thần say mê nghiên cứu khoa học Tác phẩm để lại ông đúc kết thực tiễn, kế thừa thành tựu khoa học trước đó, sáng tạo không ngừng nghỉ để tìm chân lý cho thời đại, vấn đề xung quanh sống người đơn giản sâu sắc, chứa đựng trăn trở triết gia, người dành trọn đời cho khoa học Để có thành tựu đó, bên cạnh thuận lợi khách quan mang lại yếu tố đóng vai trò chủ đạo thân chủ thể phải có tinh thần yêu khoa học, sẵn sàng hy sinh hạnh phúc cá nhân riêng để cống hiến cho nghiệp nghiên cứu khoa học, nghiệp tìm chân lý, lẽ phải Và Trần Đức Thảo gương thế- gương tinh thần say mê nghiên cứu khoa học Bằng nỗ lực không ngừng nghỉ thân, ông thi đậu vào trường Cao đẳng Sư phạm phố U’lm- nôi danh nhân nhà khoa học tiếng châu Âu Trong năm Chiến tranh giới thứ hai, vượt qua khó khăn thiếu thốn, ông xuất sắc giành cử nhân triết học, thạc sĩ triết học với đề tài “Hiện tượng học Husserl” Năm 1943, 1944, ông tiếp tục theo đuổi ý đồ khoa học viết luận án tiến sĩ Trong trình nghiên cứu ông đến với tượng học tinh thần Hêghen tiếp cận với lập trường Mácxit Trong bối cảnh trị phức tạp thời kì “ chiến tranh lạnh”, ấu trĩ lối nghĩ hội số kẻ xấu bụng vô tình đẩy ông khỏi giảng đường Nhưng với tố chất hiền nhân Đông phương, ông ung dung, tự tại, chấp nhận hình thức “ cải tạo tư tưởng” thời gian sau lại say sưa với công việc mới- công việc biên dịch nhà xuất Sự thật Ông tiếp tục nghiên cứu, dịch hiệu đính lại tác phẩm MácĂnghen, viết bài, in sách nước cộng tác thường xuyên với số tạp chí Pháp Từ rời Pháp Việt Bắc, triết gia nhận công tác văn phòng Tổng Bí thư ủy viên Ban Văn- Sử- Địa, phó Giám đốc Đại học Sư phạm Văn khoa, chủ nhiệm khoa Sử trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, chuyên viên cao cấp nhà xuất trị Quốc gia Trong trình công tác, ông tiếp tục nghiệp nghiên cứu Ông sống làm việc trái tim khối óc người cộng sản Mặc dù gác ba nhà dãy nhà B khu tập thể Kim Liên, sống thiếu thốn, hàn sinh hoạt ông không từ bỏ nghiệp nghiên cứu khoa học Ông tiếp tục nghiên cứu Hêghen, tượng học, chủ nghĩa Mác để đưa tư tưởng mẻ, sâu sắc Trong viết mình, Phùng Quán kể lại rằng, Giáo sư Trần Đức Thảo say mê nghiên cứu mà để cháy nồi cơm làm xoong nhôm Mặc dù khói tuôn ngách cửa “ thấy Thầy đứng bên cửa sổ, đám khói, hai tay vung vẩy, miệng lẩm bẩm độc thoại trình bày vấn đề với đám đông vô hình trước mặt” [33- tr.1] Khi Phùng Quán hỏi đám cháy Trần Đức Thảo “ gỡ cặp kính khỏi mắt lau lau vào vạt áo nói: Mình giải chương lý thú quan trọng toàn 10 điểm chất người chủ nghĩa Mác Ông cho rằng: chất người thống người nói chung người nói riêng Rằng chất người tổng hòa mối quan hệ xã hội Con người gì? “ Con người thực thể tự nhiên có tính người” [ 17- tr 234] Trần Đức Thảo khẳng định “ Bản thân người diện khép kín: vừa mang tính chủ quan với tư cách nó, đồng thời vừa mang tính khách quan điều kiện tự nhiên vô việc tồn tại” [ 23- tr 8-9] Khi phân tích chất người quan điểm chủ nghĩa MácLênin, Trần Đức Thảo phân tích thực chất khái niệm “ tổng hòa quan hệ xã hội” “ Tổng hòa quan hệ xã hội” toàn lịch sử luôn mở rộng quan hệ xã hội hình thành từ chỗ “ người giống vật lao động mà thoát khỏi tình trạng túy loài vật” [15- tr 673] Nội dung lịch sử xã hội luôn đổi thay tương tự với thân người vượt qua mâu thuẫn giai đoạn khác trình tiến hóa, dựa tác động qua lại thường xuyên người với tự nhiên làm cho lực sản xuất ngày phát triển Như vậy, quan hệ xã hội quy định chất người: vận động người lịch sử giới thực, chừng mực định tính lịch sử không giảm tới giới hạn giai đoạn lịch sử cụ thể, hoàn thiện tính thống biện chứng toàn quan hệ xã hội tạo lịch sử nhân loại Trần Đức Thảo khẳng định rằng, cần phảo xem xét “ quan hệ xã hội” theo hai nghĩa: Thứ nhất” quan hệ xã hội “ xác định tảng thực chất người giai đoạn Các quan hệ xã hội sản sinh cách khách quan tác động qua lại người độc lập với ý muốn họ” [23- tr 113] 52 Thứ hai: “ tổng hòa quan hệ xã hội từ thời cội nguồn người khéo léo, phép biện chứng phổ biến lịch sử loài người, hình thành chất người thực thực nó” [ 23- tr 113] Theo Trần Đức Thảo, người định nghĩa qua lao động, ngôn ngữ ý thức, “ trừu tượng gắn với cá nhân đơn lẻ” Nó thể kết thu chủ nghĩa cộng sản nguyên thủy qua sáng tạo loài người tái tạo lại cách khác biệt qua việc giáo dục tảng bất biến quan hệ xã hội mang tính cộng đồng cá nhân Như vậy, phương thức tìm chất người cá nhân riêng lẻ, cách trừu tượng hóa quan hệ xã hội Do vậy, muốn tìm chất người phải tìm người riêng biệt, mối liên hệ quan hệ khác họ lịch sử Mặt khác, sở quan niệm lý thuyết “ Con người nói chung”, Trần Đức Thảo khẳng định: người nói chung tồn tại, hữu người cá nhân-nhân cách cụ thể, vận động lịch sử giống loài, lịch sử dân tộc Muốn giải vấn đề này, phải vận dụng quan điểm hệ thống Thống nhận thức luận thể luận, theo quan điểm hệ thống, chất vật cần nhận thức theo quan điểm Lê-nin: “Quá trình nhận thức người vật, tượng, trình… đào sâu vô hạn từ tượng đến chất, từ chất sâu đến chất sâu Tư người đào sâu vô hạn, từ tượng đến chất, từ chất gọi hàng đến chất hàng hai v.v… vô hạn” [ 11- tr 203- 227] Trong tác phẩm Lút-vích Phơ-bách cáo chung triết học cổ điển Đức, Ăng-ghen rõ: chủ nghĩa vật kỷ trước chủ yếu 53 học, biết áp đặt mẫu hình học vào tượng mà tính hóa học hữu cơ, tất nhiên quy luật học hoạt động, bị đẩy lùi phía sau quy luật khác cao Cụ thể đứng trước tượng sinh học vật sống, vào chất chúng, thấy quy luật liên hệ, vận động sinh học, hệ thống quy luật chất sinh học Nhưng chất hàng sinh vật Vì sâu hơn, thấy liên hệ, chuyển biến hóa học Chất sống đồng thời hóa chất, tức khối phân tử, phân tử tổ hợp nguyên tử, liên hệ, chuyển biến theo quy luật hóa học Hệ thống quy luật chất hóa học Đấy chất hàng hai sinh vật Nếu sâu lại thấy nguyên tử tổ hợp hạt nhỏ, liên hệ, chuyển biến theo quy luật vật lý mà hệ thống chất vật lý Đấy chất hàng ba sinh vật Và Lê-nin nói: “Cũng nguyên tử, điện tử vô tận” [ 11 tr 227] Trên sở phương pháp luận triết học Ăng-ghen Lê-nin, Trần Đức Thảo khái quát hàng chất người nói chung sau “ Khi nhận định chất người toàn diện quan hệ xã hội xác nhận tồn người với tư cách người, theo nghĩa chung loài người Cái nghĩa chung bả tính cộng sản nguyên thủy, đứng chiều sâu, bả tính giai cấp hình thành vào tuổi lên 5, Rồi tuổi nhi đồng, thiếu niên hình thành tính giai cấp gia đình Đến tuổi niên hình thành tính giai cấp thân Có thể nói bả tính giai cấp chất hàng người, tính cộng sản nguyên thủy chất hàng hai, chung người, làm tảng cho chất giai cấp Các chung bị che lấp chất giai cấp 54 bóc lột Hoặc phát triển chất giai cấp lao động” [21- tr 41- 42] Như vậy, Trần Đức Thảo quan niệm tính từ đến khứ, chất hàng người giai cấp Bản chất hàng hai người dân tộc-giai cấp Bản chất hàng ba người thời khởi nguyên, tương đương với tuổi ấu thơ người đại Bản chất hàng bốn người sinh học, từ cấu tạo lý hóa sinh đến phát triển giống loài đến khỉ tinh tinh Các hàng chất nói phải hiểu luôn vận động theo quy luật biện chứng, phủ định phủ định Hàng chất sinh học người bị phủ định đời xã hội loài người thời khởi nguyên Xã hội thời khởi nguyên, chưa có giai cấp, bị phủ định xã hội có giai cấp hình thành xã hội dân tộcgiai cấp Xã hội dân tộc-giai cấp bị phủ định để đưa đến tồn giai cấp cá nhân-nhân cách Nhưng suốt trình phủ định lịch sử, giá trị thời khởi nguyên đưa đến chất xã hội người mang tính hữu đồng loại, người luôn sống với quan hệ công bằng, tự do, bình đẳng, bác Lớp giá trị người khởi nguyên mãi tồn trường kỳ phát triển lịch sử loài người, tạo động lực cho người luôn khẳng định hướng tới tương lai Quan hệ xã hội xây dựng sở hữu thời khởi nguyên Như Mác nói: “Như thuộc mình, mình… tiền đề tự nhiên thân mình, giống thân thể thân kéo dài Theo nghĩa xác, người đứng bên mà cư xử với điều kiện sản xuất thế, mà sinh tồn theo hai tư cách: chủ quan với tư cách thân nó, hai khách quan 55 đôi điều kiện tự nhiên sinh tồn Đôi điều kiện tự nhiên sản xuất là: Sự sinh tồn người với tư cách thành viên cộng đồng, Thái độ người địa bàn đất đai, thông qua cộng đồng mà coi đất đai mình, quyền sở hữu đất đai chung, đồng thời có quyền sử dụng riêng cho cá nhân, có thực chia Quyền sở hữu nguyên thủy có nghĩa thuộc vào cộng đồng nguyên thủy, có sinh tồn chủ quan, khách quan ấy, thông qua thái độ cộng đồng coi địa bàn đất đai thân thể vô mình, cá nhân có thái độ với đất đai, coi địa bàn đất đai tiền đề cá tính mình, phương thức tồn cá nhân mình” Nói quan hệ xã hội công bằng, tự do, bình đẳng, bác hình thành thời khởi nguyên giá trị cố hữu chất người suốt trình lịch sử phát triển loài người, người thời đại phải vừa sở hữu cộng đồng tồn tại, đồng thời sở hữu tự nhiên nguyên thủy, đặc biệt đất đai, tồn Mặt khác, giá trị cố hữu tạo tiềm lực động lực để người giải mâu thuẫn đặt mối liên hệ với tự nhiên mối liên hệ với xã hội Khi xã hội bước vào thời kỳ có giai cấp đấu tranh giai cấp, nghĩa người bước vào thời kỳ tha hóa đấu tranh chống tha hóa, giá trị quan hệ xã hội công bằng, tự do, bình đẳng, bác để giai cấp bị trị kêu gọi đoàn kết cộng đồng giai cấp, tạo sức mạnh vật chất tinh thần để đấu tranh chống giai cấp thống trị Ở ý thức làm người khía cạnh quan trọng Ví dụ, người nô lệ bị coi công cụ biết nói Để khẳng định họ người, họ đập phá công cụ sản xuất Tuy nhiên giai cấp thống trị lúc thực áp bức, bóc lột giai cấp bị trị, quyền lợi họ, họ tìm cách ứng xử cho thích hợp để tạo cải nhiều cho họ Sự ứng xử 56 bắt nguồn từ chỗ giai cấp thống trị nhận giai cấp bị trị người, đồng loại với Như lịch sử đấu tranh giai cấp, lịch sử tha hóa chống tha hóa diễn phức tạp, đầy mâu thuẫn, nhìn chung lịch sử xã hội phát triển theo hướng ngày tiến Xã hội chiếm hữu nô lệ tiến xã hội thời khởi nguyên, xã hội phong kiến tiến xã hội chiếm hữu nô lệ, người nông dân, người thợ thủ công có sở hữu cá nhân Xã hội tư tiến xã hội phong kiến, người vô sản tự bán sức lao động thị trường, hình thức “thuận mua vừa bán”, hẳn người nông dân bị ràng buộc trang trại địa chủ phong kiến Lao động người vô sản lao động tự Khác hẳn với kỷ luật chế độ phong kiến roi vọt lao động nô dịch, kỷ luật xã hội tư đồng tiền cải tiến không ngừng công cụ sản xuất để tạo giá trị thặng dư, tăng cường bóc lột người công nhân, đồng thời khả người công nhân phát triển khả người nông dân trình sản xuất Như chất người nói chung không ngừng phát triển lịch sử theo quy luật biện chứng, phủ định phủ định Nghĩa lần phủ định lại khẳng định chất người, tức người nói chung trình độ cao hơn, tiến Một khía cạnh quan trọng cần nhận thức là: gọi người nói chung, tức chất người, lại tồn hữu thống người cá nhân-nhân cách cụ thể Trần Đức Thảo trích dẫn Mác để luận giải vấn đề sau: “Cái tiền đề tất lịch sử người dĩ nhiên thực cá thể người sinh sống Tức tình hình cần phải xác nhận, tổ chức thể họ, xuất phát từ quan hệ thực tế họ với thiên nhiên xung quanh Ở dĩ nhiên khả vào cấu thể người ta, khả vào 57 điều kiện thiên nhiên đứng trước họ Tất công trình nghiên cứu lịch sử dĩ nhiên phải xuất phát từ móng thiên nhiên thế” Như vậy, cá thể người sinh sống muốn tạo lịch sử mặt họ phải sử dụng lịch sử tạo ra, nghĩa xã hội có trước tạo cá thể người sinh sống, tức cá nhân-nhân cách tiếp nhận giá trị vật chất tinh thần mà hệ trước tạo Nói cách đơn giản, lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất có từ trước hệ tiếp nhận giá trị chúng để sống, để sáng tạo Trần Đức Thảo nhận thức tư tưởng Mác khẳng định: xã hội có trước, cá nhân có sau [ 12- tr 786-803] Mặt khác hệ, cá nhân-nhân cách luôn trưởng thành, phát triển giáo dục gia đình, trường học, phong tục tập quán, văn hóa dân tộc nhân loại, hoạt động thực tiễn xã hội họ Tóm lại, gọi người nói chung chất người cấu tạo hàng chất: quan hệ giai cấp, quan hệ xã hội-dân tộc, quan hệ xã hội thời khởi nguyên, quan hệ sinh học Cái người nói chung tồn tại, hữu người cá thể, cá nhân-nhân cách Mối quan hệ hàng chất người phát triển theo quy luật biện chứng mối quan hệ gọi người nói chung với người cá thể, cá nhân-nhân cách phát triển theo quy luật biện chứng Như vai trò ý thức người đặc biệt quan trọng Chính vận động biện chứng tinh thần, ý thức người mối quan hệ với vận động biện chứng lịch sử tự nhiên lịch sử xã hội, đặc biệt lịch sử sản xuất vật chất xã hội, sáng tạo giá trị gọi người nói chung làm cho giá trị tồn tại, hữu, phát triển cá thể, cá nhân-nhân cách Bởi người nói chung muốn hữu phát triển người cá thể, cá nhân-nhân cách mặt cá thể, cá nhân-nhân cách phải chủ động để tiếp nhận giá trị 58 mang tính nhân loại, tính dân tộc, tính giai cấp hoạt động thực tiễn Mặt khác, cộng đồng xã hội, tức gia đình sau tổ chức xã hội văn hóa cộng đồng tích cực giáo dục để truyền thụ giá trị người nói chung vào cho cá thể, cá nhân-nhân cách Có thể nói, xuất phát từ quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng nhân bản, Trần Đức Thảo sáng tạo lý thuyết gọi người nói chung Lý thuyết đưa đến nhận thức rằng: cá thể, cá nhânnhân cách hữu luôn thống với đồng loại mình, với nhân loại tiến trình phát triển xã hội, văn hóa loài người Sáng tạo Trần Đức Thảo có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc Về lý luận, lý thuyết người nói chung góp phần khắc phục tư siêu hình người, để nhận thức vấn đề người cách toàn diện hơn, xác hơn, giúp cho khoa học xã hội nhân văn phát triển hướng, ngày sâu sắc mang tính nhân văn, nhân Về thực tiễn, sáng tạo lý thuyết người nói chung không rơi vào siêu hình việc xây dựng xã hội mới, để tiếp nhận sử dụng giá trị, thành tựu mà hệ xã hội trước để lại, biến chúng thành tiềm năng, khả trực tiếp tạo hình thành giá trị xã hội Như không rơi vào tình trạng phủ định trơn giá trị khứ Sự thực lịch sử người xây dựng xã hội lúc xã hội bắt đầu hình thành, họ hệ vốn đời xã hội cũ Trong họ có hai mặt tích cực tiêu cực Tuy vậy, không mà tuyệt đối hóa mặt tiêu cực họ, mặt tiêu cực có mối liên hệ biện chứng với mặt tích cực họ Cần chống tư tưởng tuyệt đối hóa giai cấp đấu tranh giai cấp Không nhận thức không giải thích vận động chuyển hóa giai cấp cá thể, cá nhân-nhân cách, người sống Một khía cạnh khác, quan trọng ý nghĩa thực tiễn lý thuyết người nói chung là: nắm vững lý thuyết ấy, lực lượng lãnh đạo xã 59 hội, lực lượng sáng tạo văn hóa-nghệ thuật, giáo dục, khoa học-kỹ thuật nỗ lực phát huy tự dân chủ, sáng tạo giá trị mang tính nhân văn, nhân sâu sắc, tạo hài hòa cộng đồng, cá nhânnhân cách, tạo môi trường tự nhiên môi trường văn hóa để người tự phát triển toàn diện Nhận thức lý thuyết người nói chung giúp cho người phát triển ý thức cách bền vững Con người không hạnh phúc sung sướng trước thăng hoa sống, mà phải suy ngẫm trước bi kịch nhân loại, dân tộc, chiến tranh, trả giá ngu dốt, mà theo Mác, bi kịch theo loài người suốt trường kỳ lịch sử Con người trưởng thành hơn, ý thức đầy đủ đứng trước nỗi đau đời, Nguyễn Du khái quát: Đau đớn thay phận đàn bà, Lời bạc mệnh lời chung Thấm nhuần lý thuyết người nói chung, cộng đồng cá nhân luôn tự bồi đắp lớp giá trị để trưởng thành, phát triển, bởi: “Người ta lúc đầu phải nhìn vào người khác, nhìn vào gương nhận thấy được” [ 16-tr 87] 2.3 Ý nghĩa việc nghiên cứu chủ nghĩa vật biện chứng nhân triết học Trần Đức Thảo 2.3.1 Bảo vệ chủ nghĩa Mác Việc chuyển từ nghiên cứu tượng học sang sáng lập chủ nghĩa vật biện chứng nhân chứng tỏ Trần Đức Thảo nhà Mácxit dày công việc bảo vệ, bổ sung phát triển học thuyết Mác lên tầm cao Trong lịch sử, có thời kì mà chủ nghĩa Mác bị lực phản động công kích, xuyên tạc Tuy nhiên, với tính đắn sáng tạo học thuyết nguyên giá trị Và để giá trị 60 giữ vững phát huy thời đại yếu tố quan trọng phảit kể đến bảo vệ học thuyết nhà khoa học chân chính, có Trần Đức Thảo Trong nghiệp khoa học mình, Trần Đức Thảo có tranh luận vào lịch sử khoa học thời giờ, có tranh luận với Jean- Paul Sartre chủ nghĩa sinh chủ nghĩa Mác Cuộc đối thoại minh chứng cho việc Trần Đức Thảo thấy tính đắn, sáng tạo học thuyết Mác đó, ông sức bảo vệ củng cố học thuyết Trong đối thoại năm ngày Trần Đức Thảo Jean- Paul Sartre điểm khác biệt cách đặt vấn đề là: Jean- Paul Sartre công nhận chủ nghĩa Mác có giá trị khoa học lịch sử xã hội Theo ông, chủ nghĩa Mác giá trị nhận thức triết học Ngược lại Trần Đức Thảo cho chủ nghĩa Mác có giá trị toàn diện, lịch sử, xã hội triết học Cuộc đối thoại gặp bế tắc đề cập đến Hiện tượng học Husserl, Jean- Paul Sartre chưa thấu hiểu chủ nghĩa Mác chưa đọc hết tác phẩm Mác, Jean- Paul Sartre chưa đọc hết tác phẩm Husserl Tuy nhiên, sau năm ngày tranh luận, Jean- Paul Sartre rút lại thắc mắc, đồng ý với quan điểm bảo vệ chủ nghĩa Mác Trần Đức Thảo Trần Đức Thảo kết thúc tranh luận tư người thắng Điều chứng tỏ ông người có vai trò quan trọng việc chống lại quan điểm nhằm xuyên tạc, công kích chủ nghĩa Mác Việc đến với chủ nghĩa vật biện chứng nhân đánh dấu bước ngoặt quan trọng tư tưởng triết học Trần Đức Thảo Có nhiều lý dẫn tới điều này, nói lý quan trọng ông phát chân giá trị học thuyết Mác đó, nghiệp mình, ông sức bảo vệ “ Trong thời gian qua, có số vấn đề triết học Mác- Lênin mà nhà kinh điển xác nhận, dù 61 điều kiện phát triển sau Lênin lại bị bỏ rơi Sự thiếu sót đưa đến tình trạng nhận thức khập khiễng, máy móc, sai lầm mà ngày phải khắc phục” [22- tr 15] Bên cạnh việc phát huy cao giá trị chủ nghĩa Mác vấn đề biện chứng vận động phát triển xã hôi, biện chứng lịch sử tự nhiên, lịch sử xã hội, lịch sử người, cấn đề chất người Trần Đức Thảo cho cần phải bảo vệ phát triển nguyên lý, cặp phạm trù, quy luật chủ nghĩa Mác Xuất phát từ thực trạng đất nước ta năm đổi mới, sở nắm vững học thuyết Mác, Trần Đức Thảo khẳng định “ Quy luật biện chứng chất lượng số lượng nói lên tăng cường số lượng hệ thống đưa đến chỗ cuối biến chất, nhảy vọt lên hệ thống cao Nó nói lên trình ngược lại: chất lượng chuyển thành số lượng, thân chất lượng lại tiếp tục phát triển để tiến lên chất lượng cao Cái quy luật hai mặt phức tạp hoạt động hệ thống , từ giai đoạn hay phân hệ trước lên giai đoạn hay phân hệ sau” [ 22- tr 18] 2.3.2 Khẳng định vài trò, vị trí triết học Việt Nam Suốt nghìn năm,người Việt Nam chủ nhân mảnh đất Trong trình giữ nước giành độc lập cho đất nước dựng nước, họ dần hình thành tư khái quát tự nhiên, xã hội, người, đường, biện pháp nhận thức cải tạo giới khách quan cho có lợi cho Tư sở để tiến tới tư Triết Học Tuy nhiên, lịch sử có nhiều ý kiến khác vấn đề này: Việt Nam có triết học không? Nếu có triết học gì? Nguồn gốc đời, tồn phát triển vai trò hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn dân tộc ta nào? Trả lời câu hỏi có ý nghĩa quan trọng: Bởi lẽ, hiểu biết thông điệp quan trọng nhất, hiểu biết thuộc cội nguồn sức mạnh, vật chất tinh thần mà nhờ nó, dân tộc ta trường tồn phát triển 62 Với câu hỏi: Việt Nam có triết học hay không, có hai quan điểm khác nhau: Quan điểm thứ cho rằng: Việt Nam triết học: Ở quan điểm này, nhà lý luận cho rằng, Việt Nam nhà triết học, trường phái triết học tác phẩm triết học Vấn đề triết học, vật tâm, biện chứng siêu hình chưa đặt giải Nếu có tư tưởng triết học đó, hoà lẫn văn, sử tôn giáo Thậm chí có quan điểm cho rằng, người Việt Nam biết tiếp thu, chép tư tưởng từ bên sử dụng cho phù hợp với thực tế đất nước, sáng tạo thêm Quan điểm thứ hai cho rằng: Việt Nam có triết học Tư tưởng triết học Việt Nam chủ nghĩa yêu nước Chủ nghĩa yêu nước không dừng lại tâm lí, tâm trạng tình cảm, mà trở thành lí luận, quan niệm.Đó quan niệm độc lập dân tộc quốc gia có chủ quyền Tư tưởng triết học Việt Nam thể việc lấy nhân dân làm gốc, coi trọng lực lượng toàn dân, tư tưởng yêu thương, trân trọng người, mục tiêu cao phát triển toàn diện người Đặc biệt tư tưởng nguồn gốc, chất người, mối quan hệ người với môi trường xung quanh, với tự nhiên, với xã hội với thân Đó tư tưởng nhân dân ta đúc kết từ buổi đầu dựng nước Đặc biệt, tư tưởng đúc kết vào năm đầu kỉ XX tư tưởng triết học Trần Đức Thảo Những quan niệm ông vấn đề biện chứng lịch sử tự nhiên, lịch sử xã hội lịch sử người sở kế thừa, phát triển bổ sung thêm quan niệm có đóng góp to lớn việc chống lại nhà siêu hình cho chúng mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau, mà ngược lai chúng có quan hệ biện chứng với Trần Đức Thảo 63 Ngoài tư tưởng nguồn gốc, chất người Trần Đức Thảo tư tưởng tiến Nó khẳng định người thể thống hai mặt sinh học xã hội, khẳng định người chủ thể sáng tạo lịch sử Điểm sáng quan niệm người Trần Đức Thảo ông sáng tạo lý thuyết “ người nói chung”, việc ông khẳng định cần có thống người cá nhân người lịch sử, thấy chất người đặt người khỏi cộng đồng, xã hội Như vậy, quan điểm Trần Đức Thảo có ý nghĩa vô quan trọng Quan trọng trước hết chỗ khẳng định Việt Nam có triết học, bác bỏ quan niệm tồn lâu cho Việt Nam khoa học triết học Điều tháo nút thắt quan niệm Triết học Việt Nam tồn lịch sử Thứ hai: Tư tưởng triết học Trần Đức Thảo có ý nghĩa to lớn việc nghiên cứu giảng dạy triết học Việt Nam Sở dĩ Việt Nam có triết học yêu cầu đặt phải nghiên cứu tư tưởng triết học cách nghiêm túc, hoàn chỉnh, có hệ thống để có đánh giá, nhìn nhận cách đắn, khoa học Tư tưởng triết học Trần Đức Thảo đặt yêu cầu việc học tập, nghiên cứu giảng dạy triết học Việt Nam cần phải tiếp tục nghiên cứu tư tưởng triết học Việt Nam, đặc biệt tư tưởng triết học Trần Đức Thảo cách có hệ thống, bao quát, toàn diện, việc nghiên cứu dừng lại nhà tư tưởng tiếng Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Thì Nhậm Việc nghiên cứu nội dung triết học Trần Đức Thảo sở cho hình dung cách tổng quát chân dung nhà khoa học, nhà triết học tiếng Việt Nam giới công nhận: Triết học Trần Đức Thảo 64 PHẦN KẾT LUẬN Toàn nghiệp sáng tác Trần Đức Thảo chia làm hai giai đoạn là: Trước năm 1951: nội dung chủ yếu tác phẩm Trần Đức Thảo tập trung nghiên cứu vấn đề Hiện tượng học Sau năm 1951: ông từ bỏ hoàn toàn chủ nghĩa sinh, chủ nghĩa tâm để đến với chủ nghĩa Mác tích cực bảo vệ chủ nghĩa Mác Bước ngoặt đánh dấu tác phẩm tiếng “ Hiện tượng học chủ nghĩa vật biện chứng” xuất vào năm 1951 Những tác phẩm Trần Đức Thảo đỉnh cao sáng tạo ông, khẳng định ông nhận chân giá trị Hiện tượng học tinh thần Hêghen, Hiện tượng luận Husserl, nắm vững thành khoa học nhân loại thời đại, đặc biệt vũ trụ, sinh học, sử học để đến sáng lập Chủ nghĩa vật biện chứng nhân Đó giá trị quan niệm Hiện tượng học Trần Đức Thảo Bên cạnh đó, Trần Đức Thảo có sáng tạo lớn nhận thức nguồn gốc loài người, đời người từ nguyên thủy, nguồn gốc ngôn ngữ ý thức, biện chứng hình thành phát triển giống người, thống lôgic hình thức lôgic biện chứng Trên tảng sáng tạo triết học ấy, Trần Đức Thảo luôn nhìn nhận người lịch sử xã hội, lịch sử dân tộc thống vận động biện chứng hệ thống riêng hệ thống chung, thống người nói chung vận động, phát triển lịch sử giống loài, lịch sử dân tộc nhân loại Do khẳng định ông người sáng tạo Chủ nghĩa vật biện chứng nhân Trần Đức Thảo nhà triết học lỗi lạc suốt đời chiến đấu cho chủ nghĩa yêu nước chủ nghĩa cộng sản, kết hợp nhân cách tình cảm trí tuệ sáng suốt Tư tưởng triết học lỗi lạc ông thể quan điểm Hiện tượng luận Chủ nghĩa vật biện chứng nhân 65 Bản lĩnh sáng tạo đặc biệt Trần Đức Thảo ông không ngừng vươn tới hoàn thiện tư khoa học, nhân cách để vươn tới xác nhận thức giới, sáng hình thức diễn đạt mối quan hệ lớp ngôn từ Tư tưởng triết học Trần Đức Thảo nhân cách nhà trí thức quốc Trần Đức Thảo mãi sống trí tuệ Việt Nam, hệ trẻ 66 ... yếu tố góp phần hình thành triết học Trần Đức Thảo 1.2 Triết gia Trần Đức Thảo 1.2.1 Quê hương, dòng họ, gia đình Về quê hương Trần Đức Thảo Giáo sư Trần Đức Thảo sinh ngày 26-9-1917 Thái Bình,... Nhân tố chủ quan Trần Đức Thảo 1.2.2.1 Tinh thần say mê nghiên cứu Trần Đức Thảo không người sẵn sàng chiến đấu cho độc lập dân tộc mà ông gương tinh thần say mê nghiên cứu khoa học Tác phẩm... làm thầy thuốc thầy học Ông nội Trần Đức Thảo cụ Trần Đức Sán, học chữ nho làm quan bậc hàng tỉnh, tỉnh Bắc Ninh, hưu sớm lúc 50 tuổi Thân phụ Trần Đức Thảo Trần Đức Tiến lúc đầu học chữ nho, sau
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số nội dung cơ bản trong triết học Trần Đức Thảo, Một số nội dung cơ bản trong triết học Trần Đức Thảo, Một số nội dung cơ bản trong triết học Trần Đức Thảo

Từ khóa liên quan