0

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh cho học sinh tiểu học

18 518 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2017, 21:46

SNG KIN KINH NGHIM TI: "MT S KINH NGHIM BI DNG HC SINH GII TIếNG ANH CHO HC SINH TIU HC" A.T VN Lý chn ti: Ngh dy hc l mt ngh cao quý Ngi giỏo viờn ó chn ngh giỏo l ó th hin lũng yờu ngh.Ngi dy hc l k s xõy p tõm hn v mc tiờu quan trng l to hc sinh gii, nhng mm non tng lai cho t nc V nim sung sng vinh d, hnh phỳc nht cuc i giỏo viờn l o to c nhng hc sinh gii cú c hc sinh gii thỡ ngoi nng lc, t cht ca hc sinh cũn cú cụng lao bi dng ca ngi thy l iu khụng th ph nhn c L mt giỏo viờn ting Anh ng lp ging dy nhiu nm v ó tham gia bi dng hc sinh gii mt s nm hc tụi ó cm nhn c iu ú Mi mụn hc nh trng vic hc v dy iu cú c thự riờng ca nú Mụn ting Anh cng khụng nm ngoi l ú Phng phỏp dy mụn ting Anh ó c núi v bn lun rt nhiu t trc n Hc nh th no cho tt? Dy nh th no cho tht s cú hiu qu? ú l iu bn khon trn tr ca mi giỏo viờn dy mụn ting Anh ng lp Mt tit dy bỡnh thng trờn lp cng cn phi chun b bi k lng mi cú th dy tt c v mang li hiu qu Nhng mt tit dy bi dng hc sinh gii cũn cú yờu cu cao hn rt nhiu Cõu hi m bt c tham gia bi dng hc sinh gii cng luụn t lm th no cho tht s t kt qu tt khong thi gian ngn? Lm cho cỏc em phỏt huy ht nng lc ca mỡnh trờn mt thi gian lm bi gi n nh? Lm th no cụng lao thy trũ khụng b ung phớ? Lm mang li nim vinh d cho bn thõn ca cỏc em v thnh tớch ca nh trng? Bng tt c mi n lc ca mỡnh suy ngh, tỡm tũi, trao i, tho lun vi cỏc dng nghip khỏc ngnh giỏo dc cựng vi vic c xỏt thc tin trói nghim cụng tỏc bi dng hc sinh gii ting Anh bc Tiu hc qua mt s nm, tụi mnh dn chia s mt s ý kin , suy ngh ca mỡnh qua sỏng kin: Mt s kinh nghim v bi dng hc sinh gii ting Anh cho hc sinh Tiu hc 2.Mc ớch nghiờn cu: - Nõng cao nghip v s phm ca bn thõn - Gúp phn nõng cao cht lng dy hc mụn ting Anh núi chung v bi dng hc sinh gii mụn ting Anh tiu hc núi riờng 3.i tng nghiờn cu: - Nghiờn cu sỏch giỏo khoa,sỏch giỏo viờn,mt s sỏch bi v bi trc nghim ting Anh dnh cho hc sinh tiu hc,sỏch olympic ting Anh tiu hc v trc tip gii tt c cỏc vũng thi qua mng Internet ca hoc sinh tiu hc lp 3,4,5 4.Phm vi nghiờn cu: -Trong chng trỡnh ting Anh tiu hc + T vng theo ch : family,school,animal,place + Ng phỏp:Cỏc thỡ ting Anh c bn,cỏc cu trỳc ng phỏp 5.Nhim v nghiờn cu: - Nghiờn cu bi dng hc sinh gii ting Anh tiu hc nhm giỳp hc sinh: + Nm c kin thc c bn ca mụn ting Anh + S dng tt t vng v cỏc cu trỳc ng phỏp ó hc lm mt s bi khú + Cú k nng vit c cỏc bi lun ngn theo cỏc ch im + Hỡnh thnh cho hc sinh k nng giao tip ban u bng ting Anh 6.Phng phỏp nghiờn cu: - thc hin ni dung ca ti,tụi ó s dng mt s phng phỏp c bn nh sau: -Tng hp lý lun thụng qua cỏc ti liu,sỏch giỏo khoa v thc tin bi dng hc sinh gii Ting Anh tiu hc -Tin hnh kho sỏt cht lng hc sinh qua cỏc t thi hc sinh gii ting Anh ti trng -ỳc rỳt kinh nghim qua quỏ trỡnh nghiờn cu 7.Thi gian thc hin: -T thỏng nm 2011 n thỏng nm 2012 B.GII QUYT VN I.Mt s v c s lý lun v c s thc tin 1.C s lý lun: Cụng tỏc bi dng hc sinh gii l mt nhim v rt quan trng, khú khn nhng rt i vinh d Hc sinh gii l nhng hc sinh cú t cht c bit khỏc vi cỏc hc sinh khỏc v kin thc, kh nng t Nh vy, tit dy bi dng hc sinh gii ũi hi giỏo viờn phi cú s chun b v u t nhiu hn l tit dy bỡnh thng trờn lp, thm phi cú quỏ trỡnh tớch ly kinh nghim qua thi gian mi cú th t hiu qu v thuyt phc hc sinh, lm cho cỏc em thc s hng thỳ v tin tng ú l yờu cu ca Ban giỏm hiu trng v cng l mc tiờu ca ngi bi dng Giỏo viờn tham gia bi dng phi cú s hc v trao i nhiu cựng vi lũng quyt tõm cao mi cú th t c yờu cu ca cụng vic Bi vỡ hc sinh gii cú nhiu im khỏc so vi hc sinh bỡnh thng t kin thc cho n t duyVỡ vy, vi chuyờn ny tụi a nhng suy ngh ca mỡnh vi mong mun gúp phn trao i kinh nghim, chia s hc ln cựng tin b ú cng l ni dung, mc ớch hng ti ca sỏng kin kinh nghim 2.C s thc tin - Trờn thc t thi gian ca mt bi thi l 60 phỳt hoc 90 phỳt song ni dung chng trỡnh thi li rt rng.Vỡ vy ũi hi cỏc em cn lnh hi kin thc mt cỏch chc chn v y ,iu ú chớnh l yờu cu khú khn nht cho c ngi dy ln ngi hc.ng thi thi gian bi dng ca giỏo viờn cha nhiu,ch c bi dng qua cỏc tit theo thi khúa biu.Vỡ vy giỏo viờn cũn nhiu bn khon cn nghiờn cu tỡm gii phỏp khc phc v ú chớnh l mc ớch chớnh ca ti ny II Thc trng v nguyờn nhõn: 1.Thc trng: a.Thun li : - Cỏc yu t ch quan cú nh hng tớch cc ti ti: + L giỏo viờn ting Anh ng lp qua nhiu nm kinh nghim v nghiờn cu ging dy tụi dnh nhiu thi gian v tõm huyt nghiờn cu suy gm v chuyờn mụn cng nh tớnh hiu qu ca gi lờn lp, c bit l gi dy bi dng hc sinh gii + Bn thõn tụi chu khú tỡm tũi, nghiờn cu, tham kho nhiu ti liu, v ng phỏp, bi nõng cao, cỏc thi hc sinh gii thnh ph, tnh, quc giaSau ú, tụi ghi chộp v tớch ly thng xuyờn + Bn thõn thng xuyờn trao i vi ng nghip v ngoi gi dy hc hi v ỳc rỳt kinh nghim cn thit ỏp dng quỏ trỡnh bi dng - Yu t khỏch quan nh hng tớch cc n liờn quan n ti: + Ban giỏm hiu cú s ng viờn sõu sc ỳng mc n cụng tỏc bi dng hc sinh gii + Mt s hc sinh gii siờng nng v ham hc + Nhng nm gn õy cỏc kỡ thi HSG ting Anh ch yu c t chc qua mng Internet,c mi tun m mt vũng thi giup hc sinh d dng vo thi v thc s gõy hng thỳ cun hỳt c cỏc em b.Khú khn: - Trng tụi l mt trng vựng nụng thụn, ti liu sỏch tham kho th vin cũn hn ch Vỡ th, cha cú t liu hc sinh v giỏo viờn tham kho, nghiờn cu mt cỏch thoi mỏi, d dng a s hc sinh l em nụng dõn, gia ỡnh cũn nghốo nờn cha, m ch lo kinh t khụng cú thi gian quan tõm v ụn c vic hc ca cỏc em nờn ngun hc sinh gii khỏ hn ch - Hu ht gia ỡnh cỏc em u cha co mỏy vi tớnh ni mang Internet - Ph huynh cng nh hc sinh cũn coi nh mụn Ting Anh * Vi nhng khú khn nh vy cho nờn nhng nm hc trc õy cha ỏp dng nhng kinh nghim BDHSG ny thỡ s lng hc sinh gii b mụn ting Anh ca cỏc lp cũn thp 2.Nguyờn nhõn: a.Nguyờn nhõn t phớa GV: - Cha u t nhiu thi gian cho vic nghiờn cu phng phỏp dy HSG - Thi gian bi dng cho hc sinh cũn hn ch b.Nguyờn nhõn t phớa HS: - Hc sinh cha chỳ trng n mụn ting Anh vỡ nú cũn l mụn hc t chn - Hc sinh cha cú y ti liu hc v t bi dng thờm c.Nguyờn nhõn t phớa ph huynh: - Nhiu ph huynh cha thc s quan tõm n vic hc ca cỏi III.GII PHP THC HIN Cụng tỏc chun b : BDHSG l cụng tỏc quan trng ũi hi giỏo viờn lũng nhit tỡnh,luụn tỡm tũi hc hi sỏng to,dnh nhiu thi gian nghiờn cu v ging dy.Bờn cnh ú cng rt cn s quan tõm ch o ca BGH nh trng,t CM cú k hoch v sp xp lch bi dng hp lý,to iu kin thun li nhm khụng b chng chộo vic dy ca giỏo viờn v vic hc cỏc b mụn khỏc ca hc sinh.Ngoi s tớch cc thi ua hc ca hc sinh l yu t quyt nh kt qu bi dng.Trong quỏ trỡnh ging dy tụi ó nhn thy rng cn phi cú k hoch bi dng c th v ni dung chng trỡnh mụn ting Anh tiu hc t lp n lp 5,nhm giỳp cỏc em h thng lnh hi kin thc mt cỏch d dng.ngoi nhng yu t trờn thỡ chỳng ta khụng th thiu s giỳp h tr ca ph huynh hc sinh.Vỡ vy tụi ó trc tip mi riờng nhng ph huynh cú em hc gii ting Anh,trao i v tỡnh hỡnh hc ca cỏc em ph huynh thy c vai trũ cn thit v viờc bi dng ca em mỡnh.T ú h cú nhng quan tõm to iu kin thun li v thi gian,v ti liu phc v hc v nhc nh cỏc em hc nh tt hn 2.Phng phỏp tin hnh: - Nhm giỳp hc sinh tip nhn v tỡm hiu mụn ting Anh ngoi vic ging dy ti lp ngi bi dng phi cung cp cho hc sinh nhng tờn sỏch cn thit hc sinh tỡm c th vin v cỏc ngun khỏc - Giỏo viờn bi dng phi cú k hoch, phng phỏp yờu cu hc sinh phi cú tinh thn t hc cng nh phi cú bin phỏp kim tra, nm bt t hc v nghiờn cu ca hc sinh.Cn dng v i mi phng phỏp dy hc to cho hc sinh cú cỏch hc ch ng,khụng gũ bú ỏp t v giỏo viờn cng phi luụn khớch l nhng sỏng to ca hc sinh - Chn lc mt s thi qua cỏc k thi hc sinh gii, hng dn hc sinh cỏch tip cn , hiu nm yờu cu giỳp cỏc em trỏnh b ng gp cỏc dng bi mi - Ra cho hc sinh lm trờn lp, k c bi lm nh Giỏo viờn chm bi, cha li cho hc sinh cn thn, y ng thi nờu nhng hn ch ca tng hc sinh Giỳp cỏc em thy nhng li sai ca mỡnh khc phc - Vic BDHSG thụng qua cỏc kỡ thi vit hoc giao lu Olympic ting Anh ũi hi cỏc em cn nm c kin thc Ting Anh mt cỏch ton din,song hin cỏc kỡ thi t chc qua mng ngoi nhng yu t ú hc sinh cn phi bit cỏch s dng v thao tỏc mỏy thnh tho.Cho nờn to iu kin cỏc em c luyn tõp trờn mỏy l rt cn thit v cng nhiu cng tt a Giỏo viờn cung cp cho hc sinh nhng tờn sỏch, danh mc sỏch, loi sỏch v yờu cu hc sinh tỡm c th vin v cỏc ngun khỏc Vớ d: - V bi b tr nõng cao lp 3, 4,5 - V luyn bi lp 3, 4,5 - 50 b lp 3, 4,5 - Activity book 1, - V t luyn Olympic 3, 4,5 - Mt s thi cỏc cp Sau ó tuyn chn, lp i tuyn hc sinh gii, thi gian cũn khong thỏng l n ngy thi, giỏo viờn cho hc sinh lm cỏc bi cỏc quyn sỏch m giỏo viờn cung cp Giỏo viờn cú th sa ti lp nhng phn cỏc em thng sai gp li dng bi ú cỏc em khụng phi b ng b Giỏo viờn bi dng phi cú k hoch, phng phỏp yờu cu hc sinh phi cú tinh thn t hc, t rốn l quan trng thi gian bi dng.Giỳp cỏc em h thng li kin thc ó hc i vi hc sinh lp cn nm vng nhng phn quan trng ó hc lp nh: * Ng phỏp: VD1: - Cỏch chia ng t TOBE + He , She , Hoa is + They, We, You , Hoa and Lan are + I - am VD2: - Cỏch chia ng t TO HAVE + He, She, Hoa - has + They , We , You , I , Hoa and Lan have VD3: - Mu cõu hi v ỏp v s lng: How many ? + How many books are there on the table? VD4: - Mu cõu hi vi cỏc t hi: What/Where/When + Where you live? *T vng: - Nm li cỏc t ch dựng hc VD: book , notebook , pen , ruler v v - Cm t núi v gia dỡnh : VD:father , mother , brother , sister,grandfather,grandmother - Cm t ch cỏc phũng nh : VD: living room, bathroom, bedroom, kitchen,dining room Cỏc em nm vng nhng kin thc ny lm nn tng cho lp Bi kin thc c bn l cỏi gc cn thit ti thiu cho hc sinh gii trc mun tip thu kin thc mi c Chn lc mt s thi qua cỏc k thi hc sinh gii ca mt s nm trc , hng dn hc sinh nh hng cho phng phỏp lm bi sau ny Ch cú kin thc ngụn ng mụn ting Anh thỡ cha m bo thnh cụng mt kỡ thi hc sinh gii Bi vy, xỏc nh ni dung ụn cho hc sinh cng l iu khú khn ca ngi bi dng iu lo lng nht l s ụn khụng ỳng vi Tuy vy, mi giỏo viờn bi dng u phi cú nh hng v kin thc gn vi nhng chuyờn ụn giỳp hc sinh ụn cú hiu qu Tuy nhiờn theo tụi dự bi dng nh th no i na giỏo viờn cng phi son mt s thng gp cỏc k thi trc - phn t vng giỏo viờn cú th cho hc sinh lm mt s dng bi sau: + Khoanh trũn mt t khỏc loi: 10 VD : dog ship cat bird + Chn t cú cỏch phỏt õm phn gch chõn khỏc vi cỏc t cũn li: VD: can have * watch badminton + Xp t theo ỳng ch : - Vit on ngn theo tng ch : + Vit on ngn v bn thõn, nhng ngi thõn gia ỡnh, bn thõn, giỏo viờn, vt em yờu thớch, mụn hc yờu thớch, hot ng hng ngy, mún n yờu thớch + Hay vit on theo thụng tin cho sn: Name : Duy Anh Age : 21 Country : Vietnam Birthday: May Time to go to school: 6.30 Favourite subject: English Ability: play football, draw pictures + Vit cõu / on theo t gi ý: 1.fathers / Hung Oh house/big? a livingroom/two bedrooms/house - Chỳng ta cú th cho dng bi in t khuyt cõu hoc on vn: VD: Hi My is Mai This is my This is my He is 30 This is my She is 25 This is my His is Minh He is I love my family 11 + Hay chỳng ta cú th cho cỏc em t cõu hi cho cõu tr li: VD : Its ten oclock She has lunch at 11.30 every dayv v + Chỳng ta cú th cho cỏc em nhỡn tranh v hon thnh cõu : VD: This is my I have 12 - Hoặc số dạng tập nh- sau : I Ghép câu cột A với câu cột B cho A B 1.Where is Mary from? a She is an engineer 2.Where does Lan live? b Six days a week 3.When were you born? c Because she gets good marks 4.What does your mother do? d She comes from Britain 5.What is Nga doing? e There are thirty- five 6.How often does Minh go to school? f Her uncle and aunt 7.What did you last night? g In My Duc district , Hanoi capital 8.How many students are there in your h She is cooking dinner class? i On May 6th 1998 9.Why is Lan happy today? j I did my homework 10.Who does Hoa live with? Answers: d ; g ; i ; a ; h ; b ; j ; e ; c ; 10 f II Chọn đáp án A, B, C D: She is from Moscow , so she is A Chinese B Russian C American D Vietnamese He lives 86 Tran Hung Dao street A on B in C at D from C raining D to rain Look! It again A rains B is raining How often you play tennis?- I play it A often B sometimes C never D all A, B, C Where Mrs Mai live two years ago? 13 A did B C does D is She works in a hospital, so she is a A teacher B driver C worker D nurse Music, English, Math are at school A subjects B favourites C games D festivals There a lot of people at the party last night A did B.are C.was D were Answers: B ; C ; B ; D ; A ; D ; A ; D III Cho dạng động từ ngoặc The children ( play ) in the garden now Mai usually .( study ) her lessons in the early evening They ( buy ) that house in 1996 We ( not have ) our lessons yesterday Lan and Minh .( not take ) a bus to school everyday There are some black clouds in the sky I think it ( rain) IV Điền từ thích hợp vào chỗ trống ( 1.5 đ ) It ( )teachers day last week.We had celebrations ( ) the school yard ( ) were a lot of teachers and students.Many ( 4) sang and danced, some told funny stories and some ( ) exciting games.Everyone enjoyed ( ) celebrations very much V Đọc kỹ đoạn văn sau trả lời câu hỏi: Last month, the students in Hanoi city had an English language festival At eight oclock in the morning , the festival began All the teachers and students at the festival were in beautiful school uniforms.Flowers were everywhere.They had a big concert in 14 the school yard.They danced, sang , told stories and performed plays in English They had a big party ,too The festival finished at half past eleven They altogether enjoyed a good time Questions: What did the students in Hanoi city have last month? => Did the teachers and the students wear uniforms at the festival? => Where did they have a big concert? => What did they at the festival? => What time did the festival finish ? =>. VII: Dựa vào tranh gợi ý, em hoàn thành ô chữ d-ới cho biết từ 1=> 2=> 3=> Núi túm li, chỳng ta cn cho cỏc em nhiu dng cng tt cỏc em tham gia thi khụng gp tr ngi V KT QU: Sau thc hin sỏng kin kinh nghim thỡ hc sinh tớch cc, ch ng hc tp, hng hỏi tham gia vo cỏc cuc thi cp trng ,cp huyn,cp tnh v c cp quc gia c t chc nhng nm hc va qua Cỏc em t tin v lc quan hn vo kh nng lm bi ca mỡnh Kt qu c th nh sau : - Nm hc 2009 2010,tụi ó ỏp dng vo vic bi dng HSG,nm ú nh trng cú HSG tham gia thi giao lu Olympic ting Anh * Kt qu: + Cp huyn t gii nhỡ v 1gii khuyn khớch + Cp tnh t gii khuyn khớch -Nm hc 2010 2011 : Cú HSG tham gia d thi ting Anh qua mng Internet * Kt qu: + Cp huyn t gii nhỡ v gii khuyn khớch + Cp tnh t gii khuyn khớch 16 + Cp quc gia em t huy chng Bc -Nm hc 2011 -2012 tụi tip tc dng kinh nghim BDHSG ny v co hc sinh tham gia ki thi hc sinh gii Tiờng Anh qua mng, * Kt qu: + Cp huyn t gii ba v gii khuyn khớch + Cp tnh t gii nhỡ v gii ba + Cp quc gia em t huy chng ng IV BI HC KINH NGHIM: Qua thc tin ỏp dng sỏng kin kinh nghim ny nh trng ó mang li mt kt qu kh quan rừ rt Gớao viờn tham gia bi dng cú s ch ng mnh dn, ớt gp nhng lung tỳng v vng mc nh trc õy cha ỏp dng sỏng kin kinh nghim p dng sỏng kin kinh nghim ó rỳt ngn c nhiu thi gian bi dng m m bo c kin thc v k nng cn thit cho cỏc em tham gia k thi hc sinh gii Riờng cỏc em hc sinh cú hng thỳ tớch cc hc tp, tỡm tũi kin thc mi hn Mc dự kt qu HSG cỏc cp t c cha cao lm nhng õy chớnh l tin giỳp tụi tip tc nghiờn cu v hon thin hn na phng phỏp bi dng HSG nhng nm hc sau V.KT LUN: Dy hc l mt ngh thut Ngi giỏo viờn ó chn ngh dy hc l phi cú tõm yờu ngh , c bit l mc tiờu hng ti v l nim hnh phỳc nht cuc i ca ngi thy l o to tht nhiu hc trũ gii ú l tõm nguyn ca tụi cng nh bao ngi thy khỏc Tuy nhiờn c kt qu thnh cụng tt p thỡ mi ngi giỏo viờn 17 luụn tỡm tũi, sỏng to trn tr v n lc khụng ngng vi nhiu thỏch thc v phng phỏp ti u nht Phng phỏp ging dy thỡ phong phỳ, kin thc ting Anh thỡ mờnh mụng rng ln vụ cựng, nht l kin thc gn vi yờu cu hc sinh gii Vỡ vy, gii hn sỏng kin kinh nghim ny, tụi mnh dn a mt vi kinh nghim v bi dng hc sinh gii ting Anh bc tiu hc cú hiu qu Hy vng rng nhng ni dung chuyờn ny s l nhng thụng tin c cỏc ng nghip trao i, tho lun giỳp tụi hc hi thờm nhng kinh nghim tht s quý bỏu cụng tỏc bi dng hc sinh gii VI.NHNG KIN NGH V xuất: Qua quỏ trỡnh nghiờn cu ti ny tụi xin xut mt vi ý kin nhm gúp phn nõng cao cht lng bi dng mụn ting Anh cho hc sinh Tiu hc nh sau: Phũng giỏo dc nờn thng xuyờn t chc hi tho chuyờn mụn theo tng cm trng cho giỏo viờn ting Anh trờn ton huyn chỳng tụi cú iu kin trao i, hc hi, ỳc rỳt kinh nghim quỏ trỡnh ging dy cng nh bi dng hc sinh gii Nờn cú chng trỡnh c th cho vic bi dng hc sinh ca tng Cn la chn v thng nht v chng trỡnh,sỏch giỏo khoa b mụn ting Anh tiu hc Trờn õy l mt vi kinh nghim m tụi ó ỳc rỳt c quỏ trỡnh bi dng hc sinh gii ting Anh tiu hc v cng ó t c nhng thnh cụng nht nh Tụi mnh dn nờu hi ng khoa hc xem xột, b sung, gúp ý kin tụi cú thờm nhng kinh nghim ging dy nhm nõng cao trỡnh chuyờn mụn nghip v v gúp phn nõng cao cht lng giỏo dc ton din cho hc sinh õy l ý kin ch quan ca cỏ nhõn tụi nờn khụng trỏnh nhng hn ch Rt mong nhn c s tham gia gúp ý ca bn bố ng nghip Xin chõn thnh cm n s úng gúp ý kin ca hi ng khoa hc Qung Phong , ngy 20/5/2012 Ngi thc hin 18 [...]... mụn ting Anh cho hc sinh Tiu hc nh sau: Phũng giỏo dc nờn thng xuyờn t chc hi tho chuyờn mụn theo tng cm trng cho giỏo viờn ting Anh trờn ton huyn chỳng tụi cú iu kin trao i, hc hi, ỳc rỳt kinh nghim trong quỏ trỡnh ging dy cng nh bi dng hc sinh gii Nờn cú chng trỡnh c th cho vic bi dng hc sinh ca tng khi Cn la chn v thng nht v chng trỡnh,sỏch giỏo khoa b mụn ting Anh tiu hc Trờn õy l mt vi kinh nghim... phỳ, kin thc ting Anh thỡ mờnh mụng rng ln vụ cựng, nht l kin thc gn vi yờu cu hc sinh gii Vỡ vy, trong gii hn sỏng kin kinh nghim ny, tụi mnh dn a ra mt vi kinh nghim v bi dng hc sinh gii ting Anh bc tiu hc cú hiu qu Hy vng rng nhng ni dung trong chuyờn ny s l nhng thụng tin c cỏc ng nghip trao i, tho lun giỳp tụi hc hi thờm nhng kinh nghim tht s quý bỏu trong cụng tỏc bi dng hc sinh gii VI.NHNG... This is my His is Minh He is 4 I love my family 11 + Hay chỳng ta cú th cho cỏc em t cõu hi cho cõu tr li: VD : 1 Its ten oclock 2 She has lunch at 11.30 every dayv v + Chỳng ta cú th cho cỏc em nhỡn tranh v hon thnh cõu : VD: This is my I have 12 - Hoặc một số dạng bài tập nh- sau : I Ghép câu ở cột A với câu ở cột B cho đúng A B 1.Where is Mary from? a She is an engineer 2.Where does Lan live?... ng IV BI HC KINH NGHIM: Qua thc tin ỏp dng sỏng kin kinh nghim ny trong nh trng ó mang li mt kt qu kh quan rừ rt Gớao viờn tham gia bi dng cú s ch ng mnh dn, ớt gp nhng lung tỳng v vng mc nh trc õy khi cha ỏp dng sỏng kin kinh nghim p dng sỏng kin kinh nghim ó rỳt ngn c nhiu thi gian trong bi dng m vn m bo c kin thc v k nng cn thit cho cỏc em tham gia k thi hc sinh gii Riờng cỏc em hc sinh cú hng thỳ... Olympic ting Anh * Kt qu: + Cp huyn t 1 gii nhỡ v 1gii khuyn khớch + Cp tnh t 1 gii khuyn khớch -Nm hc 2010 2011 : Cú 5 HSG tham gia d thi ting Anh qua mng Internet * Kt qu: + Cp huyn t 1 gii nhỡ v 1 gii khuyn khớch + Cp tnh t 1 gii khuyn khớch 16 + Cp quc gia 1 em t huy chng Bc -Nm hc 2011 -2012 tụi tip tc vn dng kinh nghim BDHSG ny v co 3 hc sinh tham gia ki thi hc sinh gii Tiờng Anh qua mng, *... do at the festival? => 5 What time did the festival finish ? =>. VII: Dựa vào tranh gợi ý, em hãy hoàn thành ô chữ d-ới đây và cho biết từ 1=> 2=> 3=> Núi túm li, chỳng ta cn cho cỏc em nhiu dng cng tt khi cỏc em tham gia thi khụng gp tr ngi V KT QU: Sau khi thc hin sỏng kin kinh nghim thỡ hc sinh tớch cc, ch ng hc tp, hng hỏi tham gia vo cỏc cuc thi cp trng ,cp huyn,cp... tiu hc Trờn õy l mt vi kinh nghim m tụi ó ỳc rỳt c trong quỏ trỡnh bi dng hc sinh gii ting Anh tiu hc v cng ó t c nhng thnh cụng nht nh Tụi mnh dn nờu ra hi ng khoa hc xem xột, b sung, gúp ý kin tụi cú thờm nhng kinh nghim trong ging dy nhm nõng cao trỡnh chuyờn mụn nghip v v gúp phn nõng cao cht lng giỏo dc ton din cho hc sinh õy l ý kin ch quan ca cỏ nhõn tụi nờn khụng trỏnh khi nhng hn ch Rt mong... thớch, hot ng hng ngy, mún n yờu thớch + Hay vit on vn theo thụng tin cho sn: Name : Duy Anh Age : 21 Country : Vietnam Birthday: May Time to go to school: 6.30 Favourite subject: English Ability: play football, draw pictures + Vit cõu / on vn theo t gi ý: 1.fathers / Hung 2 Oh house/big? a livingroom/two bedrooms/house - Chỳng ta cú th cho dng bi tp in t khuyt trong cõu hoc on vn: VD: Hi My is Mai This... is 6 She works in a hospital, so she is a A teacher B driver C worker D nurse 7 Music, English, Math are at school A subjects B favourites C games D festivals 8 There a lot of people at the party last night A did B.are C.was D were Answers: 1 B ; 2 C ; 3 B ; 4 D ; 5 A ; 6 D ; 7 A ; 8 D III Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc 1 The children ( play ) in the garden now 2 Mai usually .( study ) her... They ( buy ) that house in 1996 4 We ( not have ) our lessons yesterday 5 Lan and Minh .( not take ) a bus to school everyday 6 There are some black clouds in the sky I think it ( rain) IV Điền từ thích hợp vào chỗ trống ( 1.5 đ ) It ( 1 )teachers day last week.We had celebrations ( 2 ) the school yard ( 3 ) were a lot of teachers and students.Many ( 4) sang and danced, some told funny stories and some ... cụng tỏc bi dng hc sinh gii ting Anh bc Tiu hc qua mt s nm, tụi mnh dn chia s mt s ý kin , suy ngh ca mỡnh qua sỏng kin: Mt s kinh nghim v bi dng hc sinh gii ting Anh cho hc sinh Tiu hc 2.Mc ớch... mụn ting Anh núi chung v bi dng hc sinh gii mụn ting Anh tiu hc núi riờng 3.i tng nghiờn cu: - Nghiờn cu sỏch giỏo khoa,sỏch giỏo viờn,mt s sỏch bi v bi trc nghim ting Anh dnh cho hc sinh tiu... ti liu,sỏch giỏo khoa v thc tin bi dng hc sinh gii Ting Anh tiu hc -Tin hnh kho sỏt cht lng hc sinh qua cỏc t thi hc sinh gii ting Anh ti trng -ỳc rỳt kinh nghim qua quỏ trỡnh nghiờn cu 7.Thi
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm SKKN một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh cho học sinh tiểu học , Sáng kiến kinh nghiệm SKKN một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh cho học sinh tiểu học ,

Từ khóa liên quan