0

Giáo trình quan tri rui ro

3 1,775 24

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2013, 09:03

Giáo trình quan tri rui ro Chương I: Các khái niệm cơ bản Quản trị Rủi ro Th.sỹ Trần Quang Trung 1 1 QUẢN TRỊ RỦI RO Thạc sĩ Trần Quang Trung Khoa Qu ản trị Kinh doanh Tr ường ðại học Kinh Tế tqt@ueh.edu.vn 2 Mục tiêu môn học Kết thúc chương trình này người học có thể: • L ưu ý nhiều hơn các vấn ñề có yếu tố rủi ro • Nh ận biết và phân loại các rủi ro của ñơn vị • Áp dụng một số kỹ thuật ñánh giá rủi ro • Thi ết kế chương trình kiểm soát và tài trợ cho r ủi ro của ñơn vị • Hoàn thiện các kỹ năng phân tích, truyền ñạt, trình bày, làm việc nhóm, và năng lực tự học 3 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 200Tổn thất trung bình 800Giá trị tài sản trung bình 0.25200Có hỏa hoạn 0.751,000Không có hỏa hoạn Xác suấtGiá trị tài sản (triệu ñồng) 4 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN • Hiểm họa • R ủi ro (risk) • Ng ười mạo hiểm (risk-taker) • Ng ười ngại rủi ro (risk-averse) • Giá c ủa rủi ro (risk premium) • Phí b ảo hiểm (insurance premium) 5 Rủi ro = sự bất ñịnh về việc ñạt mục tiêu ñã ñề ra. “Rủi ro kinh doanh” = sự bất ñịnh của một sự cố nếu xảy ra có thể ảnh hưởng ñến việc ñạt mục tiêu ñã ñề ra. Rủi ro ñược ñánh giá qua xác suất và kết cục xảy ra. (COSO) 6 Rủi ro là gì? Quản trị Rủi ro căn bản Rủi ro tồn tại khi ñiều bạn không muốn nó xảy ra – cuối cùng có cơ hội xảy ra!!! Khả năng một sự kiện nào ñó sẽ gây ra một kết cục không mong ñợi trên tình hình tài chính của công ty hay cản trở công ty ñạt mục tiêu ñã ñịnh Chương I: Các khái niệm cơ bản Quản trị Rủi ro Th.sỹ Trần Quang Trung 2 7 Quản trị Rủi ro căn bản Quản trị Rủi ro là gì? Bạn càng không biết về Tất cả các kết cục tiềm năng Khả năng xảy ra Chi phí của các kết cục này Rủi ro càng tăng 8 Quản trị Rủi ro căn bản Quản trị Rủi ro là gì? Nói cách khác: Bạn càng biết và hiểu về Tt c các kt cc tim năng Kh năng xy ra Chi phí ca các kt cc này Bạn càng có khả năng là một nhà quản trị rủi ro giỏi 9 Quản trị Rủi ro căn bản Quản trị Rủi ro là gì? ðảm bảo kết cục 10 Quản trị Rủi ro căn bản • Chú trọng vào năng lực ñạt mục tiêu trong tương lai bằng cách nhận dạng và ra quyết ñịnh quản lý các rủi ro. • Bắt ñầu với quá trình hoạch ñịnh chiến lược. • Quá trình thường xuyên ñánh giá, ra quyết ñịnh và thực hiện, phối hợp với các hoạt ñộng quản lý. • Sử dụng các công cụ như phân tích an toàn lao ñộng, kiểm soát sự thay ñổi quá trình, sản phẩm/chiến lược, nghiên cứu/tài sản trí tuệ ñể kiểm soát, loại bỏ hay giảm rủi ro. Quản trị Rủi ro là gì? 11 Quản trị Rủi ro căn bản Ai chịu trách nhiệm quảnrủi ro? • Rủi ro thể hiện qua mọi bộ phận, lãnh vực chuyên môn, cá nhân, và hoạt ñộng trong tổ chức. • Mọi người ñều có trách nhiệm! • Trách nhiệm quản trị rủi ro không thể chuyển giao hoặc thuê ngoài! 12 QUẢN TRỊ RỦI RO LÀ QUYẾT ðỊNH CÁ NHÂN • Không có một quyết ñịnh "ñúng" • Quy ết ñịnh "ñúng" tùy thuộc vào ñặc tính của Ho ạt ñộng Cá nhân quy ết ñịnh Rủi ro Lợi nhuận 1 2 3 Chương I: Các khái niệm cơ bản Quản trị Rủi ro Th.sỹ Trần Quang Trung 3 13 QUẢN TRỊ RỦI RO 4 NGUYÊN TẮC 1. Không chấp nhận các rủi ro không cần thiết. 2. Ra các quyết ñịnh rủi ro ở cấp thích hợp. 3. Chấp nhận rủi ro khi lợi ích nhiều hơn chi phí. 4. Kết hợp quản trị rủi ro vào vận hành và hoạch ñịnh ở mọi cấp. Rủi ro Lợi ích 14 QUẢN TRỊ RỦI RO Quản trị rủi ro tốt không ngăn ñược các ñiều tồi tệ xảy ra. Nhưng khi những ñiều tồi tệ xảy ra, quản trị rủi ro tốt ñã dự báo ñược và giảm thiểu các ảnh hưởng tiêu cực của chúng 15 QUẢN TRỊ RỦI RO Rủi ro lớn nhất là không biết tất cả các rủi ro Vấn ñề lớn nhất – có nhiều rủi ro nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn 16 QUẢN TRỊ RỦI RO QUY TRÌNH 6 BƯỚC 1. Nhận ra Hiểm họa 2. ðánh giá Rủi ro 3. Phân tích các công cụ Kiểm soát rủi ro 4. Ra quyết ñịnh Kiểm soát 5. Thực hiện Kiểm soát Rủi ro 6. Giám sát và Xem lại 17 QUY TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO 1. Nhận dạng tất cả các sự kiện rủi ro liên quan có thể cản trở việc ñạt các mục tiêu ñề ra 2. ðánh giá từng rủi ro dựa trên xác suất và ảnh hưởng, rồi xếp hạng ưu tiên từ cao xuống thấp 3. ðánh giá các biện pháp kiểm soát cho từng rủi ro theo • Hiệu quả • Chi phí 18 4. Xử lý từng rủi ro – bắt ñầu từ ưu tiên cao nhất 5. Truyền ñạt chiến lược quản trị rủi ro ñến tổ chức 6. Giám sát các sự cố và các chỉ báo phát sinh rủi ro tiềm năng khác 7. ðịnh kỳ xem lại chiến lược quản trị rủi ro QUY TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO . TRỊ RỦI RO Rủi ro lớn nhất là không biết tất cả các rủi ro Vấn ñề lớn nhất – có nhiều rủi ro nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn 16 QUẢN TRỊ RỦI RO QUY TRÌNH. trị rủi ro giỏi 9 Quản trị Rủi ro căn bản Quản trị Rủi ro là gì? ðảm bảo kết cục 10 Quản trị Rủi ro căn bản • Chú trọng vào năng lực ñạt mục tiêu trong tương
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình quan tri rui ro , Giáo trình quan tri rui ro ,