Biện pháp chỉ đạo khắc phục khó khăn trong dạy học tập viết lớp 1

29 487 0
Biện pháp chỉ đạo khắc phục khó khăn trong dạy học tập viết lớp 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Bin phỏp ch o khc phc khú khn dy hc Tp vit lp A.LI M U I Lí DO CHN TI t nc ta ang bc vo thiờn niờn k mi, vi cụng cuc cụng nghip hoỏ - hin i hoỏ t nc Trong ngh quyt trung ng V Khoỏ VIII ng ta nhn mnh: Mun tin hnh CNH-HH thng li phi phỏt trin GD -T, phỏt huy ngun lc ngi,yu t c bn phỏt trin nhanh v bn vng iu ú chng t rng ng ta thc s coi GD&T l mt b phn cu thnh hu c ca nn kinh t hin i v ngy cng coi õy l yu t hng u to ni lc ca mi quc gia Nhim v, mc tiờu c bn ca GD&T l nhm xõy dng ngi v th h tr thit tha gn bú vi lý tng c lp dõn tc v CNXH, giỏo dc o to cựng vi khoa hc cụng ngh l nhõn t quyt nh tng trng kinh t phỏt trin xó hi Gn õy nht kin i hi X ng ta li nhn mnh Phỏt trin GD&T l mt nhng ng lc quan trng thỳc y s nghip CNHHH, l iu kin phỏt huy ngun lc ngi Vi chc nng Nõng cao dõn trớ, o to nhõn lc, bi dng nhõn ti, GD&T c nhỡn nhn nh l ng quan trng nht phỏt trin XH Tuy nhiờn, t c iu ú nn Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Tr ờng Tiểu học Phú Thuỷ Bin phỏp ch o khc phc khú khn dy hc Tp vit lp GD Vit Nam phi cú mt h thng giỏo dc quc dõn hon chnh v mt c s vng chc l bc giỏo dc Tiu hc iu 2: lut GD Tiu hc khng nh: Giỏo dc Tiu hc l bc hc nn tng ca h thng giỏo dc quc dõn cú nhim v xõy dng v phỏt trin tỡnh cm o c, thm m,trớ tu v th cht tr em, nhm hỡnh thnh c s ban u cho s phỏt trin ton din nhõn cỏch ca ngi Vit Nam XHCN. Vi mc tiờu ú iu l trng Tiu hc ó quy nh nhim v v quyn hn ca trng tiu hc: T chc ging dy, hc v hot ng giỏo dc theo chng trỡnh giỏo dc tiu hc B GD&T ban hnh Chng trỡnh tiu hc nh trng t dy c ngụn ng ni v ngụn ng vit, c hai dng ngụn ng ny u chim v trớ quan trng ngụn ng núi chung Vỡ vy, cn trỏnh c hai xu hng thiờn lch hoc chỳ trng n ngụn ng vit hoc ngụn ng núi Cỏc phõn mụn Ting Vit gm: (Tp c, Luyn t v cõu, K chuyn, Chớnh t, Tp vit, Tp lm vn) nhm giỳp hc sinh s dng ting m lm cụng c sc bộn phc v cho giao tip v t Cn c vo tớnh cht ph cp ca bc tiu hc, chng trỡnh c phõn hai giai on ( Giai on th nht lp 1,2,3; giai on th hai lp 4,5).Vic dy c v vit cú mt v trớ quan trng giai on u Hc sinh nh vo c v vit m Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Tr ờng Tiểu học Phú Thuỷ Bin phỏp ch o khc phc khú khn dy hc Tp vit lp bc u lm ch ngụn ng dng vit, nng lc ban u v c v vit hỡnh thnh li giỳp cho vic nghe núi ca hc sinh tr nờn tt p hn Mt nhng ng giỳp cỏc em vit ỳng cỏc nột c bn ú l thụng qua phõn mụn Tp vit Vy lm th no rốn c k nng vit ỳng cho hc sinh lp 1,2,3 ú l t v cn cú cõu gii thớch ca cỏc nh s phm, c bit l thi im hin chng trỡnh v sỏch giỏo khoa c a vo thc hin i tr ng trc th thỏnh mi ũi hi cỏc nh qun lý, i ng giỏo viờn tiu hc ó cú nhng hot ng to nờn chuyn bin ỏng k, c nhn thc ln phng phỏp dy hc Tuy th, trin khai thc hin chng trỡnh bc l mt s hn ch, ú l nh hng ca cỏch dy c, ú l s núng vi quỏ trỡnh i mi, mt s giỏo viờn cha hiu ý ca sỏch giỏo khoa, trang thit b dy hc cũn thiu thn, cha phỏt huy ch ng sỏng to ca hc sinh Song ỏp ng c mc tiờu giỏo dc thỡ vic dy hc phõn mụn Tp vit lp 1,2,3 khụng phi l d, ũi hi ngi giỏo viờn phi cú phng phỏp sỏng to dy hc, thc hin v nm vng cỏc yờu cu cú tớnh nguyờn tc, dng linh hot, sỏng to sỏt vi thc t i tng hc sinh cú nh vy mi nõng cao cht lng dy hc phõn mụn Tp vit, gúp phn tớch cc vo vic o to nhng ngi nng ng, sỏng to thi k CNH-HH t nc Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Tr ờng Tiểu học Phú Thuỷ Bin phỏp ch o khc phc khú khn dy hc Tp vit lp Xut phỏt t thc t dy hc phõn mụn Tp vit lp n v, khin bn thõn tụi phi suy ngh,tỡm tũi cỏc gii phỏp thỏo g mt s khú khn dy hc Tp vit n v t kt qu tt.V ú cỳng l lý m tụi chn ti Mt s gii phỏp ch o khc phc khú khn dy hc Tp vit lp ti trng Tiu hc Phỳ Thu II MC CH NGHIấN CU: Nghiờn cu ti: Mt s gii phỏp ch o khc phc khú khn dy hc Tp vit lp nhm khỏi quỏt nhng kinh nghim v xut mt s gii phỏp nhm ci tin v hon thin phng phỏp dy hc Tp vit lp nõng cao cht lng dy hc mụn Ting Vit núi chung cho hc sinh Tiu hc III NHIM V NGHIấN CU: - Nghiờn cu nhng lý lun cú liờn quan n ti - Rỳt bi hc kinh nghim v xut ý kin v vic dy hc phõn mụn Tp vit lp Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Tr ờng Tiểu học Phú Thuỷ Bin phỏp ch o khc phc khú khn dy hc Tp vit lp B PHN NI DUNG CHNG I: MC TIấU, CU TRC NI DUNG PHN MễN TP VIT LP 1.Mc tiờu 1.1 V kin thc: Giỳp hc sinh cú c nhng hiu bit v ng k, dũng k, cao, c ch, hỡnh dỏng v tờn gi cỏc nột ch, cu to ch cỏi, ch ghi ting, cỏch vit ch thng, ch hoa, du v ch s 1.2 V k nng: Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Tr ờng Tiểu học Phú Thuỷ Bin phỏp ch o khc phc khú khn dy hc Tp vit lp Vit ỳng quy trỡnh vit nột, vit ch cỏi v liờn kt cỏc ch cỏi to ch ghi ting theo yờu cu lin mch Vit thng hng cỏc ch trờn dũng k Ngoi hc sinh cũn c rốn kuyn cỏc k nng nh: t th ngi vit, cỏch cm bỳt, v Bi kim tra cui nm l bi chộp mt cỏc bi c cú di t 25-30 ch 2.Ni dung dy hc Tp vit lp 2.1 Dy ch vit thng + Dy vit h thng ch cỏi vit thng theo quy nh Cỏc ch mt n v chiu cao: a, , õ, c , e, ờ, i, m, n, o, ụ, , u, , v, x, Cỏc ch hai n v chiu cao: d, , p, q Cỏc ch 2,5 n v chiu cao: h, b, k, l, y, g Cỏc ch 1,25 n v chiu cao: r, s Cỏc ch 1,5 n v chiu cao; t + Dy k thut vit liờn kt cỏc ch cỏi Khi vit mt ch ( ghi õm, ghi ting) gm t hai ch cỏi ni li vi nhau, m bo tc vit, ngi ta khụng th vit ri tng ch m vit lin mch, vit xong ch cỏi ng trc, vit tip ch cỏi ng sau ( khụng nhc bỳt vit) + Dy k thut vit du ph v vit du 2.2.Vit du ph Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Tr ờng Tiểu học Phú Thuỷ Bin phỏp ch o khc phc khú khn dy hc Tp vit lp Du cỏc ch cỏi; , õ, , , ờ, ụ t v tri trờn u cỏc ch cỏi im cao nht ca du khụng quỏ 1/3 n v im thp nht ca du khụng chm vo u cỏc ch cỏi ( cỏch u ch mt khe h), chiu ngang ca du bng 1/3 n v ch 2.3.Vit du Du sc (/) l mt nột thng xiờn c vit t trờn xung hi chộo sang trỏi, di 1/3 ụ Du huyn ( ) l mt nột thng xiờn c vit t trờn xung, hi chộo sang phi, di bng 1/3 ụ Du hi (?) gm mt nột hi cong h trỏi bin dng phn cui nột Khi vit kộo di on cui nột cong ú v bờn trỏi, cao bng 1/3 ụ Du ngó ( ~ ) l hai nột cong h lin xp ngc theo chiu ngang Du nng (.) l mt du chm, t phớa di cỏc ch ghi õm chớnh t ca Du ch t vo ch ghi nguyờn õm ch khụng t v trớ gia hai ch cỏi Quy trỡnh vit du c thc hin sau vit du ph Ngha l c du ph v du u c thc hin ngoi vựng liờn kt nhng du ph c vit trc du Quy trỡnh vit ch ghi ting cú c du ph v du gm hai bc: Bc 1: Vit cỏc ch vựng liờn kt t trỏi sang phi Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Tr ờng Tiểu học Phú Thuỷ Bin phỏp ch o khc phc khú khn dy hc Tp vit lp Bc 2: Vit cỏc du ph, du ngoi vựng liờn kt t trỏi sang phi, du phớa trờn vit trc, du phớa di vit sau 2.4 Dy vit ch hoa Chng trỡnh vit lp mi ch yờu cu hc sinh Lm quen vi ch vit hoa Do ú, hc sinh ch phi tục ch vit hoa H thng ch vit hoa c sp xp theo bng ch cỏi Ting Vit Cỏc ch cỏi vit hoa u cú cao 2,5 n v 2.5 Dy vit ch s Vic dy vit ch s cú liờn quan rt nhiu n vic dy Toỏn Tiu hc cú th c, vit c cỏc s t n 100, cỏc em cn c v vit c 10 ch s c bn t n Cỏc ch s u cú cao l n v Nhim v chung ca phõn mụn Tp vit Tiu hc l truyn th cho hc sinh nhng kin thc c bn v ch vit hoa v k thut vit ch Trong cỏc tit Tp vit, hc sinh nm chc c tri thc c bn v cu to b ch cỏi * Phng phỏp t chc V c bn phng phỏp t chc dy mt tit Tp vit khụng thay i, nú theo quy trỡnh chung: + Gii thiu bi vit +Phõn tớch cu to ch Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Tr ờng Tiểu học Phú Thuỷ Bin phỏp ch o khc phc khú khn dy hc Tp vit lp + Giỏo viờn vit mu + Hc sinh luyn vit trờn bng + Hc sinh vit vo v + Cng c vit bi Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Tr ờng Tiểu học Phú Thuỷ Bin phỏp ch o khc phc khú khn dy hc Tp vit lp CHNG II THC TRNG CA VIC DY HC PHN MễN TP VIT TRNG 2.1 V giỏo viờn: Giỏo viờn l mt ba nhõn t cn c xem xột ca quỏ trỡnh dy hc bt c mụn hc no, l nhõn t quyt nh s thnh cụng ca quỏ trỡnh dy hc Khi dy phõn mụn Tp vit ta nhn thy: cỏch dy ca mt s giỏo viờn cũn n iu, l thuc mt cỏch mỏy múc vo sỏch giỏo viờn, ớt phỏt huy c tớnh sỏng to, cha sinh ng, cha cun hỳt c hc sinh Bờn cnh ú iu kin ging dy ca giỏo viờn cũn khú khn Ngoi cỏc cun sỏch hc sinh v sỏch giỏo viờn, cỏc ti liu phc v cho vic dy hc Tp vit khụng nhiu, dựng dy hc ớt Nhiu giỏo viờn ch vit xu, ngi vit bng Giỏo viờn cú tõm lý ngi dy cỏc gi ny, nhiu trng hp giỏo viờn th ni cho hc sinh t vit theo mu v vit m hu nh khụng hng dn gỡ Do ú, hiu qu ging dy cn thp 2.2 V hc sinh: Mt mc tiờu ca mụn Ting Vit trng Tiu hc l hỡnh thnh v phỏt trin hc sinh cỏc k nng s dng Ting Vit ( c , vit, nghe, núi), tng bc to cho hc sinh nng lc dựng Ting Vit hc tiu hc v cỏc bc hc cao hn, giao tip mụi trng hot ng ca la tui, qua ú, giỏo dc cho cỏc em lũng yờu quý Ting Vit Lũng yờu quý Ting Vit ca cỏc Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Tr ờng Tiểu học Phú 10 Thuỷ Bin phỏp ch o khc phc khú khn dy hc Tp vit lp Cỏch ỏnh giỏ, xp loi kt qu: Hc sinh nm c cỏch vit v quy trỡnh vit ỳng: 9/25 em Hc sinh vit sai quy trỡnh ch: a bỳt cha lin mch, s iu tit v khong cỏch cha cõn i: 13/25 em Cũn li 3/25 em vit cha hon thnh theo quy nh v cỏc ch vit c sai nhiu ( v nột, quy trỡnh) CHNG IV: NHNG BIN PHP CH O DY HC PHN MễN TP VIT LP Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Tr ờng Tiểu học Phú 15 Thuỷ Bin phỏp ch o khc phc khú khn dy hc Tp vit lp Xut phỏt t thc trng nờu trờn, l ngi qun lý trc tip ch o chuyờn mụn 1,2 tụi mnh dn xut mt s bin phỏp ch o khc phc khú khn dy hc vit lp1 c th nh sau: Bin phỏp 1: Ch o xõy dng quy trỡnh gi dy hp lý Vo u nm hc, sau ó n nh n np hc tp, nh trng ch o cỏc t chuyờn mụn nghiờn cu chng trỡnh, thng nht mt s tin trỡnh dy hc mt s phõn mụn c th V phõn mụn Tp vit, chỳng tụi ó ch o xõy dng quy trỡnh nh sau: Gii thiu bi vit Phõn tớch cu to ch a Phõn tớch ch cỏi b Phõn tớch vn, t v dũng ch vit ng dng Giỏo viờn vit mu Hc sinh luyn a Hc sinh luyn vit khụng trung ( vi nhng bi gii thiu ch mi) b Hc sinh luyn vit trờn bng Hc sinh vit vo v, chm cha bi Cng c bi vit Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Tr ờng Tiểu học Phú 16 Thuỷ Bin phỏp ch o khc phc khú khn dy hc Tp vit lp Bin phỏp 2: Phỏt huy tớnh nng ng tớch c ca hc sinh bng h thng cõu hi gi m ( so sỏnh i chiu) Vớ d: Khi hng dn hc sinh vit ch d ( bi 14 Tp vit 1) giỏo viờn nờn s dng ch mu a t cnh ch mu d hc sinh quan sỏt v so sỏnh ch cỏi d ging v khỏc ch cỏi a nh th no Hc sinh phõn tớch c ch a v ch d u cú cu to gm hai nột: Nột cong kớn v nột múc phi Nột múc ca ch a cao n v, nột múc ca ch d cao n v T bc phõn tớch ny, hc sinh s cng c li cỏch vit ch a v ghi nh c cỏch vit ch d trờn c s ch a, ng thi hc sinh cng nhanh chúng nm bt c ký thut vit ch d ỳng v p Ch mu: Bin phỏp 3: Hng dn vit k cng, c th: a Hng dn cỏch vit ch cỏi: Vớ d: Hng dn cỏch vit ch a ( bi 12 Tun 3- Tp vit 1) Phõn tớch cu to: S dng ch mu o v a Hc sinh sú sỏnh ch o v a ( Ging: cú nột cong ln, cú cao l dũng.) Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Tr ờng Tiểu học Phú 17 Thuỷ Bin phỏp ch o khc phc khú khn dy hc Tp vit lp Khỏc: Ch o ch cú mt nột cong kớn Ch a cú mt nột cong kớn v mt nột múc phi.) Giỏo viờn: Ch vo ch mu v phõn tớch: Ch cỏi a cú cu to gm hai nột: nột cong kớn v mt nột múc phi, ch cú cao dũng 2.Cỏch vit ch cỏi a Giỏo viờn dựng thc o theo quy trỡnh vit ch v ging gii: u tiờn vit nột cong kớn nh ch o, tip theo t ng ngang a nột bỳt thng xung vit nột múc phi im dng bỳt ng k ngang 3.Giỏo viờn vit mu: Giỏo viờn vit mu ln v phõn tớch: vit chm + ging gii Giỏo viờn vit mu ln phn ni dung: vit nanh khụng ging gii 4.Luyn Giỏo viờn hng dn hc sinh ch a trờn khụng trung 5.Giỏo viờn hng dn hc sinh vit bng con: Trờn c s hc sinh s dng vit bng, giỏo viờn giỳp hc sinh sa cha nhng ch vit sai, vit cha p Giỏo viờn hng dn hc sinh vit vo v: cỏch ng k dc mi vit mt ch b Hng dn cỏch liờn kt cỏc ch cỏi: Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Tr ờng Tiểu học Phú 18 Thuỷ Bin phỏp ch o khc phc khú khn dy hc Tp vit lp Khi dy vit t, cõu ng dng, giỏo viờn ngoi vic lm cho hc sinh hiu c ý ngha ca t, cõu s vit bng li gii thớch ngn gn, cn hng dn cỏch ni liờn kt lin mch cỏc ch cỏi õy l mt vic lm quan trng Vit lin mch khụng ch lm cho tc vit c nõng lờn m cũn m bo tớnh cõn i v yờu cu thm m ca ch vit Trờn c s quan sỏt ch mu, giỏo viờn cn giỳp hc sinh phõn tớch xem t cú bao nhiờu ch cỏi cú cao nh nhau, khong cỏch gia cỏc ch cỏi nh th no, ú cú bao nhiờu im ni cỏc ch cỏi, im xut phỏt, im ni v im dng bỳt õu Nhng trc ht, giỏo viờn cn nm c cỏc trng hp liờn kt ch ghi ting Ting Vit c Trng hp vit ni thun li: Trng hp vit ni thun li l trng hp cỏc ch cỏi ng trc v sau u cú nột liờn kt ( gi l liờn kt hai u) Khi vit, ngi giỏo viờn ch cn a tip nột bỳt t im dng ca ch cỏi ng trc ni sang im t ca ch cỏi ng sau mt cỏch thun li theo hng dch chuyn ca nột t trỏi sang phi Vớ d: a ni vi n Khi dy cỏc kiu ch ny ( an, am, ai, au) cn lu ý iu tit khong cỏch gia cỏc õm khong cỏch khụng hp quỏ hoc khụng rng quỏ Vớ d: u ni vi y Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Tr ờng Tiểu học Phú 19 Thuỷ Bin phỏp ch o khc phc khú khn dy hc Tp vit lp Trng hp ny cn iu tit im dng bỳt ca ch cỏi u cao lờn, im bt u ca ch cỏi y thp xung vic ni c t nhiờn Vớ d: u ni vi ờ: Trng hp ny cn iu tit im bt u ca ch cỏi i sau thp xung mt chỳt v kộo di nột kt thỳc ca ch cỏi u lờn cao lờn mt chỳt iu tit im dng ca ch cỏi ghi õm u xung thp hn mt chỳt ni vi im bt u ca ch cỏi ghi õm chớnh Vớ d: b ni vi e: be v ni vi e: ve d Trng hp vit khụng thun li: Trong vic vit ch ghi õm Ting Vit cũn cú nhiu trng hp vit ni khụng thun li ú l nhng trng hp ni cỏc ch cỏi m v trớ liờn kt khụng th vit cỏc nột ni t nột cui ca ch cỏi ng trc vi im bt u ca ch cỏi ng sau: Vớ d: oa; ao Nu ch cỏi ng trc cú liờn kt, ch cỏi th hai khụng cú liờn kt thỡ im liờn kt s l im kt thỳc ca ch cỏi th nht hoc ting Vớ d: l ghộp vi o: lo Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Tr ờng Tiểu học Phú 20 Thuỷ Bin phỏp ch o khc phc khú khn dy hc Tp vit lp Khi vit n im dng bỳt ca ch l, cn lia bỳt n im bt u ca ch o, ri vit cho nột cong trỏi ca ch o chm vo im dng bỳt ca ch l Nu ch cỏi ng trc khụng cú nột liờn kt, ch cỏi ng sau cú nột liờn kt thỡ vit n im dng bỳt ca ch cỏi ng trc thỡ lia bỳt n im bt u ca ch cỏi ng sau v vit tip theo quy trỡnh vit lin mch Vớ d: q ghộp vi uy: quy Khi vit n im dng bỳt ca ch q thỡ lia bỳt n im bt u ca ch u v vit tip ch y theo quy trỡnh vit lin mch Nu c hai ch cỏi ng cnh u khụng cú nột liờn kt, vit phi to nờn nột liờn kt ph im c bit õy l khú vit nột liờn kt ph cho phự hp Do ú, cn xỏc nh im ni ch cỏi ng sau cho nột liờn kt ph ni t im dng bỳt ca ch cỏi ng trc chm vo ỳng im bt u ca ch cỏi ng sau Vớ d: s ghộp vi a Khi vit im dng bỳt ca ch s, lia bỳt n trờn ng k nganh mt chỳt, thng hng dc vi v trớ ngoi cựng ca nột cui ch s Sau ú vit nột thng ht lờn, lia bỳt v im th bỳt ca ch cỏi a v vit Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Tr ờng Tiểu học Phú 21 Thuỷ Bin phỏp ch o khc phc khú khn dy hc Tp vit lp Nm c cỏc trng hp liờn kt ch ghi ting Ting Vit giỏo viờn mi cú th hng dn hc sinh vit lin mch c Vớ d: Vit ch khoan bi 93 tun 20 Tp vit 1 Phõn tớch cu to: Giỏo viờn treo ch mu: khoan Hc sinh quan sỏt ch mu v nhn xột, xem ch khoan gm my ch cỏi ghộp li, cỏc ch cỏi cú cao nh th no? Cỏch vit Dựng thc theo quy trỡnh vit ch v ging gii: Vit ch k nh ó hc, t im cui ca ch k a nột bỳt lin mch vi im u ca ch h, sau vit xong ch h lia bỳt n im t bỳt ca ch o chm vo im dng bỳt ca ch h T im dng bỳt ca ch o to liờn kt bng cỏch thờm nột ph, lia bỳt n im t bỳt ca ch a v vit cho nột cong trỏi ca ch a chm vo im cui ca nột múc ph Vỡ m kt thỳc ca a v im bt u ca n khụng cựng v trớ, ú, to liờn kt bng cỏch kộo di im kt thỳc ca ch a cho i qua im bt u ca ch n im t bỳt ca ch khoan l im bt u ca ch k im kt thỳc ca ch khoan l im kt thỳc ca ch n Giỏo viờn vit mu: Giỏo viờn vit mu ln bng v phõn tớch Giỏo viờn vit ln khụng phõn tớch Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Tr ờng Tiểu học Phú 22 Thuỷ Bin phỏp ch o khc phc khú khn dy hc Tp vit lp Luyn tp: Giỏo viờn hng dn hc sinh vit ch khoan khụng trung Giỏo viờn hng dn hc sinh vit bng, giỏo viờn quan sỏt, sa sai cho hc sinh Hng dn hc sinh vit vo v: cỏch hai hng dc mi bt u vit ch gin khoan Biờn phỏp 4: Vit vo v, rốn ch theo mu v vit v ụ li + V ang rốn ch theo mu hin ang cú bỏn trờn th trng, giỏo viờn nờn giỳp hc sinh chn mua loi v cú dũng k Hng dn hc sinh cỏch vit cn thn Sau ú chm cha, rỳt kinh nghim + V ụ li phi giỏo viờn vit mu hc sinh vit theo Ch mu khụng nht thit vit theo th t bng ch cỏi hay theo sỏch Hc m giỏo viờn cú th hng dn hc sinh vit cỏc ch theo nhúm ng dng kt hp vi cỏc nột phự hp Khi núi n c im ca ch vit chng trỡnh hin hnh, ngi ta chia h thng ch thnh cỏc nhúm chiu cao: n v; 1,25 n v; 1,5 n v: n v; 2.5 n v Tuy nhiờn nu xột v hỡnh dỏng thỡ cỏc ch Ting Vit cú th quy vo mt s nhúm nht nh S ging v hỡnh dỏng ca cỏc ch l s tng ng v cỏc nột c bn dựng cu to ch Bin phỏp 5: S dng b ch cỏi vit thng dy Tp Vit Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Tr ờng Tiểu học Phú 23 Thuỷ Bin phỏp ch o khc phc khú khn dy hc Tp vit lp dựng dy hc ny ó c dng lp nhng nm gn õy ú l b ch cỏi cụng ty sỏch thit b trng hc sn xut dy ch vit thng theo nhúm Khi dy giỏo viờn cn s dng giỳp hc sinh nm nhanh cỏc nột c bn cú nh hng vit ỳng cỏc ch cỏi Hn na,s dng b ch cỏi ny gõy c s trung cao ca hc sinh hc v gõy c hng thỳ cho cỏc em Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Tr ờng Tiểu học Phú 24 Thuỷ Bin phỏp ch o khc phc khú khn dy hc Tp vit lp CHNG V DY THC NGHIM Trờn c s cỏc bin phỏp nờu trờn, tụi ó ch o giỏo viờn lp 1B tin hnh son bi v dy thc nghim trờn lp: Bi dy: Bi tụ ch M hoa Vit cỏc en, oen ; cỏc t ng: hoa sen, nhon ci Kt qu: Tng s im 9-10 HS 1B SL 25 % 36 im 7-8 im 5-6 im 1-4 SL % SL % SL 12 48.0 16.0 % Nhn xột v kt qu thc nghim Nhỡn vo kt qu bi thc nghim, chỳng tụi thy rng: Hc sinh t im khỏ tr lờn chim t l cao, khụng cú hc sinh t im di trung bỡnh Nh vy cú th ỏnh giỏ rng nhng phng phỏp a bi dy khỏ phự hp, nhỡn chung hc sinh nm c cỏch vit v quy trỡnh vit ch i vo tng ni dung c th, chỳng tụi thy hc sinh cha th a nột bỳt lin mch theo c 2,5 n v nờn cỏc ch M,h cha c p, s iu tit Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Tr ờng Tiểu học Phú 25 Thuỷ Bin phỏp ch o khc phc khú khn dy hc Tp vit lp khong cỏch gia ch e v ch n cha cõn i iu ny l tay ca cỏc em cũn quỏ bộ, cha th a nột cao hoc quỏ rng Cỏc em s khc phc dn theo thi gian C PHN KT LUN V BI HC KINH NGHIM Qua quỏ trỡnh tỡm hiu ni dung chng trỡnh phõn mụn Tp vit, chỳng tụi thy rng: chng trỡnh tiu hc mi ó k tha v phỏt trin nhng mt mnh ca chng trỡnh c, sp xp li ni dung theo quan im hin i iu ny th hin rừ phõn mụn Tp vit Tuy nhiờn, quỏ trỡnh tỡm hiu chỳng tụi cũn thy mt s im khú khn v ó cú ý kin xut khú khn nh sau: thc hin tt vic dy hc Tp vit thỡ t khõu son giỏo ỏn, ngi giỏo viờn cn u t nhiu thi gian v cụng sc Giỏo viờn cn nm c mc Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Tr ờng Tiểu học Phú 26 Thuỷ Bin phỏp ch o khc phc khú khn dy hc Tp vit lp ớch, ý ngha, c s xõy dng v ni dung ca bi, xỏc nh rừ v cỏc yờu cu c bn v kin thc, k nng, thỏi cn t c ca mt bi hc c th Trong quỏ trỡnh son giỏo ỏn, giỏo viờn cn nghiờn cu cỏc ti liu dy hc cú liờn quan, thy c nhng im hp lý v cha hp lý cú th iu chnh, dng linh hot cho phự hp vi c im, hon cnh v trỡnh ca hc sinh; phi d kin c trỡnh t thi gian ging dy v cỏc ni dung dy hc c th Giỏo viờn cn s dng cỏc phng phỏp giỏo dc phự hp vi c trng ca phõn mụn, phự hp vi c im tõm sinh lý ca hc sinh, cú nhng bin phỏp nhm tỏc ng tớch cc n t duy, quỏ tỡnh nhn thc v hng thỳ hc ca hc sinh i vi nhng bi cú s dng thit b v dựng dy hc, giỏo viờn cn phi cõn nhc, la chn cho cú hiu qu c th gúp phn i mi phng phỏp v nõng cao cht lng gi lờn lp phỏt huy tớnh tớch cc hc ca hc sinh, giỏo viờn cn to mi iu kin cho cỏc em t bc l nng lc nhn thc v hnh ng, c hc kin thc mi thụng qua s dng nhng iu ó bit õy, cn coi trng phng phỏp c trng ca mụn hc phng phỏp luyn tp, Do ú, phi thng xuyờn cho hc sinh vit thờm v vit ụ li nh theo nhúm ch cú dng cu to ging nhau, lm cho hc sinh cm thy gi t hc vit thoi mỏi, nh nhng nhng cú hiu qu cao v mi em u cú th t c thnh cụng Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Tr ờng Tiểu học Phú 27 Thuỷ Bin phỏp ch o khc phc khú khn dy hc Tp vit lp Do iu kin v thi gian cú hn, kinh nghim v nng lc cũn hn ch nờn ti a khụng trỏnh nhng thiu sút nht nh Kớnh mong nhn c nhng ý kin úng gúp ca hi ng khoa hc ti c a vo thc hin cú hiu qu cao Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Tr ờng Tiểu học Phú 28 Thuỷ Bin phỏp ch o khc phc khú khn dy hc Tp vit lp Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Tr ờng Tiểu học Phú 29 Thuỷ [...]... Tun 7 Tp vit 1 Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Tr ờng Tiểu học Phú 11 Thuỷ Bin phỏp ch o khc phc khú khn trong dy hc Tp vit lp 1 Bi 32 Tun 7 Tp vit 1 V khụng cú im t bỳt lm cho hc sinh lỳng tỳng khụng xỏc nh c im t bỳt Ch thay i cao m s li trong v khụng thay i Do ú, phi dn hng ngang nờn v trỡnh by xu + Cỏch trỡnh by trong sỏch giỏo khoa Ting Vit Mt ụi ch trong v tp vit 1 ( tp 1) cha tht trựng... sinh lp 1B S s lp: 25 hc sinh Tham gia thc nghim: 25 hc sinh c im: Cú 3 em gii 11 hc sinh khỏ 10 hc sinh trung bỡnh 1 hc sinh yu Ting Vit ( k nng vit) Ni dung thc nghim: D gi dy Tp vit lp 1B: Bi op, ap, hp nhúm, mỳa sp, p, õp bp ci, cỏ mp Kt qu: Cú 16 /25 em np bi vit ỳng quy nh Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Tr ờng Tiểu học Phú 14 Thuỷ Bin phỏp ch o khc phc khú khn trong dy hc Tp vit lp 1 Cỏch... Phú 12 Thuỷ Bin phỏp ch o khc phc khú khn trong dy hc Tp vit lp 1 Thay i c ch lm cho ch thp v p hn Tuy nhiờn, ngay khi vo lp 1, cỏc em ó phi a nột bỳt quỏ di nh th nờn nột hay b góy Khung ch thay i do ú ch s rng ngang Vỡ vy khú iu tit Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Tr ờng Tiểu học Phú 13 Thuỷ Bin phỏp ch o khc phc khú khn trong dy hc Tp vit lp 1 CHNG III KHO ST, PHN LOI I TNG cú kt qu trong. .. i: 13 /25 em Cũn li 3/25 em vit cha hon thnh theo quy nh v cỏc ch vit c con sai nhiu ( v nột, quy trỡnh) CHNG IV: NHNG BIN PHP CH O DY HC PHN MễN TP VIT LP 1 Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Tr ờng Tiểu học Phú 15 Thuỷ Bin phỏp ch o khc phc khú khn trong dy hc Tp vit lp 1 Xut phỏt t thc trng nờu trờn, l ngi qun lý trc tip ch o chuyờn mụn khi 1, 2 tụi mnh dn xut mt s bin phỏp ch o khc phc khú khn trong. .. ờng Tiểu học Phú 24 Thuỷ Bin phỏp ch o khc phc khú khn trong dy hc Tp vit lp 1 CHNG V DY THC NGHIM Trờn c s cỏc bin phỏp nờu trờn, tụi ó ch o giỏo viờn lp 1B tin hnh son bi v dy thc nghim trờn lp: Bi dy: Bi tụ ch M hoa Vit cỏc vn en, oen ; cỏc t ng: hoa sen, nhon ci Kt qu: Tng s im 9 -10 HS 1B SL 25 9 % 36 im 7-8 im 5-6 im 1- 4 SL % SL % SL 12 48.0 4 16 .0 0 % 0 Nhn xột v kt qu thc nghim Nhỡn vo kt qu bi... ht lờn, lia bỳt v im th bỳt ca ch cỏi a v vit Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Tr ờng Tiểu học Phú 21 Thuỷ Bin phỏp ch o khc phc khú khn trong dy hc Tp vit lp 1 Nm c cỏc trng hp liờn kt ch ghi ting trong Ting Vit giỏo viờn mi cú th hng dn hc sinh vit lin mch c Vớ d: Vit ch khoan bi 93 tun 20 Tp vit 1 1 Phõn tớch cu to: Giỏo viờn treo ch mu: khoan Hc sinh quan sỏt ch mu v nhn xột, xem ch khoan... vit trong khụng trung ( vi nhng bi gii thiu con ch mi) b Hc sinh luyn tp vit trờn bng con 5 Hc sinh vit vo v, chm cha bi 6 Cng c bi vit Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Tr ờng Tiểu học Phú 16 Thuỷ Bin phỏp ch o khc phc khú khn trong dy hc Tp vit lp 1 Bin phỏp 2: Phỏt huy tớnh nng ng tớch c ca hc sinh bng h thng cõu hi gi m ( so sỏnh i chiu) Vớ d: Khi hng dn hc sinh vit ch d ( bi 14 Tp vit 1) giỏo... bi 1 n bi 7 quyn Ting Vit 1 khụng trỡnh by cỏch vit lin nột khi ghộp thnh ting nhng trong v Tp vit li hng dn hc sinh vit lin nột iu ny khụng trỏnh khi s thc mc ca hc sinh Vớ d: Bi 2: Sỏch Ting Vit 1 V Tp vit 1 3.2 Khú khn v khỏch quan: Ch thay i v kớch thc to ra rt nhiu c ch khin hc sinh rt khú nh Do ú, cỏc em hay vit sai cao ca cỏc ch b,k,,l,g,y Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Tr ờng Tiểu học. .. Tr ờng Tiểu học Phú 27 Thuỷ Bin phỏp ch o khc phc khú khn trong dy hc Tp vit lp 1 Do iu kin v thi gian cú hn, kinh nghim v nng lc cũn hn ch nờn ti a ra khụng trỏnh khi nhng thiu sút nht nh Kớnh mong nhn c nhng ý kin úng gúp ca hi ng khoa hc ti c a vo thc hin cú hiu qu cao Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Tr ờng Tiểu học Phú 28 Thuỷ Bin phỏp ch o khc phc khú khn trong dy hc Tp vit lp 1 Ngời thực... im ca ch vit trong chng trỡnh hin hnh, ngi ta chia h thng con ch thnh cỏc nhúm chiu cao: 1 n v; 1, 25 n v; 1, 5 n v: 2 n v; 2.5 n v Tuy nhiờn nu xột v hỡnh dỏng thỡ cỏc con ch Ting Vit cú th quy vo mt s nhúm nht nh S ging nhau v hỡnh dỏng ca cỏc con ch l do s tng ng v cỏc nột c bn dựng cu to ch Bin phỏp 5: S dng b ch cỏi vit thng dy Tp Vit Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Tr ờng Tiểu học Phú 23 Thuỷ ... sinh lp 1B S s lp: 25 hc sinh Tham gia thc nghim: 25 hc sinh c im: Cú em gii 11 hc sinh khỏ 10 hc sinh trung bỡnh hc sinh yu Ting Vit ( k nng vit) Ni dung thc nghim: D gi dy Tp vit lp 1B: Bi op,... hoa Vit cỏc en, oen ; cỏc t ng: hoa sen, nhon ci Kt qu: Tng s im 9 -10 HS 1B SL 25 % 36 im 7-8 im 5-6 im 1- 4 SL % SL % SL 12 48.0 16 .0 % Nhn xột v kt qu thc nghim Nhỡn vo kt qu bi thc nghim, chỳng... Thị Thanh Bình Tr ờng Tiểu học Phú Thuỷ Bin phỏp ch o khc phc khú khn dy hc Tp vit lp B PHN NI DUNG CHNG I: MC TIấU, CU TRC NI DUNG PHN MễN TP VIT LP 1. Mc tiờu 1. 1 V kin thc: Giỳp hc sinh cú

Ngày đăng: 22/12/2016, 21:23

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan