SKKN một số giải pháp chỉ đạo khắc phục khó khăn trong dạy học tập viết lớp 1

23 84 0
SKKN một số giải pháp chỉ đạo khắc phục khó khăn trong dạy học tập viết lớp 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Biện pháp đạo khắc phục khó khăn dạy học Tập viết lớp A.Lời mở đầu I lý chọn đề tài Đất nớc ta bớc vào thiên niên kỷ mới, với công công nghiệp hoá - đại hoá đất nớc Trong nghị trung ơng V Khoá VIII Đảng ta nhấn mạnh: Muốn tiến hành CNH-HĐH thắng lợi phải phát triển GD -ĐT, phát huy nguồn lực ngời,yếu tố để phát triển nhanh bền vững Điều chứng tỏ Đảng ta thực coi GD&ĐT phận cấu thành hữu kinh tế đại ngày coi yếu tố hàng đầu tạo nội lực quốc gia Nhiệm vụ, mục tiêu GD&ĐT nhằm xây dựng ngời hệ trẻ thiết tha gắn bó với lý tởng độc lập dân tộc CNXH, giáo dục đào tạo với khoa học công nghệ nhân tố định tăng trởng kinh tế phát triển xã hội Gần văn kiện đại hội X Đảng ta lại nhấn mạnh Phát triển GD&ĐT động lực quan trọng thúc đẩy nghiệp CNH-HĐH, điều kiện để phát huy nguồn lực ngời Với chức Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dỡng nhân tài, GD&ĐT đợc nhìn nhận nh đờng quan trọng để phát triển XH Tuy nhiên, để đạt đợc điều ®ã nỊn GD ViƯt Nam ph¶i cã mét hƯ thèng giáo dục quốc dân hoàn chỉnh sở vững bậc giáo dục Tiểu học Điều 2: luật GD Tiểu học khẳng định: Giáo dục Tiểu học bậc học tảng hệ thống giáo dục quốc dân có nhiệm vụ xây dựng phát triển tình cảm đạo đức, thẩm mỹ,trí tuệ thể chất trẻ em, nhằm hình thành sở ban đầu cho Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Biện pháp đạo khắc phục khó khăn dạy học Tập viết lớp phát triển toàn diện nhân cách ngời Việt Nam XHCN. Với mục tiêu Điều lệ trờng Tiểu học quy định nhiệm vụ quyền hạn trờng tiểu học: Tổ chức giảng dạy, học tập hoạt động giáo dục theo chơng trình giáo dục tiểu học Bộ GD&ĐT ban hành Chơng trình tiểu học nhà trờng đặt vấn đề dạy ngôn ngữ nối ngôn ngữ viết, hai dạng ngôn ngữ chiếm vị trí quan trọng ngôn ngữ nói chung Vì vậy, cần tránh hai xu hớng thiên lệch trọng đến ngôn ngữ viết ngôn ngữ nói Các phân môn Tiếng Việt gồm: (Tập đọc, Luyện từ câu, Kể chuyện, Chính tả, Tập viết, Tập làm văn) nhằm giúp học sinh sử dụng tiếng mẹ đẻ làm công cụ sắc bén để phục vụ cho giao tiếp t Căn cø vµo tÝnh chÊt phỉ cËp cđa bËc tiĨu häc, chơng trình đợc phân hai giai đoạn ( Giai đoạn thứ lớp 1,2,3; giai đoạn thứ hai lớp 4,5).Việc dạy đọc viết có vị trí quan trọng giai đoạn đầu Học sinh nhờ vào đọc viết mà bớc đầu làm chủ ngôn ngữ dạng viết, lực ban đầu đọc viết hình thành l¹i gióp cho viƯc nghe nãi cđa häc sinh trë nên tốt đẹp Một đờng để giúp em viết nét thông qua phân môn Tập viết Vậy làm để rèn đợc kỹ viết cho học sinh lớp 1,2,3 vấn đề đặt cần có câu giải thích nhà s phạm, đặc biệt thời điểm chơng trình sách giáo khoa đợc đa vào thực đại trà Đứng trớc thử thánh đòi hỏi nhà quản lý, đội ngũ giáo viên tiểu học có hoạt động tạo nên chuyển Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Biện pháp đạo khắc phục khó khăn dạy học Tập viết lớp biến đáng kể, nhận thức lẫn phơng pháp dạy học Tuy thế, triển khai thực chơng trình bộc lộ số hạn chế, ảnh hởng cách dạy cũ, nóng vội trình đổi mới, số giáo viên cha hiểu ý đồ sách giáo khoa, trang thiết bị dạy học thiếu thốn, cha phát huy chủ động sáng tạo học sinh Song để đáp ứng đợc mục tiêu giáo dục việc dạy học phân môn Tập viết lớp 1,2,3 dễ, đòi hỏi ngời giáo viên phải có phơng pháp sáng tạo dạy học, thực nắm vững yêu cầu có tính nguyên tắc, vận dụng linh hoạt, sáng tạo sát với thực tế đối tợng học sinh có nh nâng cao chất lợng dạy học phân môn Tập viết, góp phần tích cực vào việc đào tạo ngời động, sáng tạo thời kỳ CNH-HĐH đất nớc Xuất phát từ thực tế dạy học phân môn Tập viết lớp đơn vị, khiến thân phải suy nghĩ,tìm tòi giải pháp để tháo gỡ số khó khăn dạy học Tập viết đơn vị đạt kết tốt.Và cúng lý mà chọn đề tài Một số giải pháp đạo khắc phục khó khăn dạy học TËp viÕt líp “ t¹i trêng TiĨu häc Phó Thuỷ II Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu đề tài: Một số giải pháp đạo khắc phục khó khăn dạy học Tập viết lớp nhằm khái quát kinh nghiệm đề xuất số giải pháp nhằm cải tiến hoàn thiện phơng pháp dạy học Tập viết lớp để nâng cao chất lợng dạy học môn Tiếng Việt nói chung cho học sinh TiĨu häc III NhiƯm vơ nghiªn cøu: - Nghiªn cứu vấn đề lý luận có liên quan đến đề tài Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Biện pháp đạo khắc phục khó khăn dạy học Tập viết lớp - Rút học kinh nghiệm đề xuất ý kiến việc dạy học phân môn Tập viết lớp B Phần nội dung Chơng I: Mục tiêu, cấu trúc nội dung phân môn Tập viết lớp 1.Mơc tiªu 1.1 VỊ kiÕn thøc: Gióp häc sinh có đợc hiểu biết đờng kẻ, dòng kẻ, độ cao, cỡ chữ, hình dáng tên gọi nét chữ, cấu tạo chữ cái, chữ ghi tiếng, cách viết chữ thờng, chữ hoa, dấu chữ số 1.2 Về kỹ năng: Viết quy trình viết nét, viết chữ liên kết chữ tạo chữ ghi tiếng theo yêu cầu liền mạch Viết thẳng Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Biện pháp đạo khắc phục khó khăn dạy học Tập viết lớp hàng chữ dòng kẻ Ngoài học sinh đợc rèn kuyện kỹ nh: t ngồi viết, cách cầm bút, để Bài kiểm tra cuối năm tập chép tập đọc có độ dài từ 25-30 chữ 2.Nội dung dạy học Tập viết lớp 2.1 Dạy chữ viết thờng + Dạy viết hệ thống chữ viết thờng theo quy định Các chữ đơn vị chiều cao: a, ă, â, c , e, ê, i, m, n, o, ô, ơ, u, , v, x, Các chữ hai đơn vị chiều cao: d, đ, p, q Các chữ 2,5 đơn vị chiều cao: h, b, k, l, y, g Các chữ 1,25 đơn vị chiều cao: r, s Các chữ 1,5 đơn vị chiều cao; t + Dạy kỹ thuật viết liên kết chữ Khi viết chữ ( ghi âm, ghi tiếng) gồm từ hai chữ nối lại với nhau, để đảm bảo tốc độ viết, ngời ta viết rời chữ mà viết liền mạch, viết xong chữ đứng trớc, viết tiếp chữ đứng sau ( không nhấc bút viết) + Dạy kỹ thuật viết dấu phụ viết dấu 2.2.Viết dấu phụ Dấu chữ cái; ă, â, ơ, , ê, ô đặt vị tri đầu chữ Điểm cao dấu không 1/3 đơn vị Điểm thấp dấu không chạm vào đầu chữ ( cách đầu ch÷ mét khe hë), chiỊu ngang cđa dÊu b»ng 1/3 đơn vị chữ 2.3.Viết dấu Dấu sắc (/) nét thẳng xiên đợc viết từ xuống chéo sang trái, độ dài 1/3 ô Dấu huyền ( ) nét thẳng xiên đợc viết từ xuống, chéo sang phải, độ dài 1/3 ô Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Biện pháp đạo khắc phục khó khăn dạy học Tập viết lớp Dấu hỏi (?) gồm nét cong hở trái biến dạng phần cuối nét Khi viết kéo dài đoạn cuối nét cong bên trái, đọ cao 1/3 ô Dấu ngã ( ~ ) hai nét cong hë liỊn xÕp ngỵc theo chiỊu ngang Dấu nặng (.) dấu chấm, đặt phía dới chữ ghi âm tả vần Dấu đặt vào chữ ghi nguyên âm không đặt vị trí hai chữ Quy trình viết dấu đợc thực sau viết dấu phụ Nghĩa dấu phụ dấu đợc thực vùng liên kết nhng dấu phụ đợc viết trớc dấu Quy trình viết chữ ghi tiếng có dấu phụ dấu gồm hai bớc: Bớc 1: Viết chữ vùng liên kết từ trái sang phải Bớc 2: Viết dấu phụ, dấu vùng liên kết từ trái sang phải, dấu ë phÝa trªn viÕt tríc, dÊu ë phÝa díi viÕt sau 2.4 Dạy viết chữ hoa Chơng trình tập viết lớp yêu cầu học sinh Làm quen với chữ viết hoa Do đó, học sinh phải tôc chữ viết hoa Hệ thống chữ viết hoa đợc xếp theo bảng chữ Tiếng Việt Các chữ viết hoa có độ cao 2,5 đơn vị 2.5 Dạy viết chữ số Việc dạy viết chữ số có liên quan nhiều đến việc dạy Toán Tiểu học Để đọc, viết đợc số từ đến 100, em cần đọc viết đợc 10 chữ số từ đến Các chữ số có độ cao đơn vị Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình – Trêng TiĨu häc Phó Thủ BiƯn ph¸p chØ đạo khắc phục khó khăn dạy học Tập viết lớp Nhiệm vụ chung phân môn Tập viết Tiểu học truyền thụ cho học sinh kiến thức chữ viết hoa kỹ thuật viết chữ Trong tiết Tập viết, học sinh nắm đợc tri thức cấu tạo chữ * Phơng pháp tổ chức Về phơng pháp tổ chức dạy tiết Tập viết không thay đổi, theo quy trình chung: + Giới thiệu tập viết +Phân tích cấu tạo chữ + Giáo viên viết mẫu + Học sinh luyện viết bảng + Học sinh viết vào + Củng cố viết Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình – Trêng TiĨu häc Phó Thủ BiƯn ph¸p chØ đạo khắc phục khó khăn dạy học Tập viết lớp Chơng II Thực trạng việc dạy học phân môn Tập viết trờng 2.1 Về giáo viên: Giáo viên ba nhân tố cần đợc xem xét trình dạy học môn học nào, nhân tố định thành công trình dạy học Khi dạy phân môn Tập viết ta nhận thấy: cách dạy số giáo viên đơn điệu, lệ thuộc cách máy móc vào sách giáo viên, phát huy đợc tính sáng tạo, cha sinh động, cha hút đợc học sinh Bên cạnh điều kiện giảng dạy giáo viên khó khăn Ngoài sách học sinh sách giáo viên, tài liệu phục vụ cho việc dạy học Tập viết không nhiều, đồ dùng dạy học Nhiều giáo viên chữ viết xấu, ngại viết bảng Giáo viên có tâm lý ngại dạy này, nhiều trờng hợp giáo viên thả cho học sinh tự viết theo mẫu tập viết mà hầu nh không hớng dẫn Do đó, hiệu giảng dạy càn thấp 2.2 Về học sinh: Một mục tiêu môn Tiếng Việt trờng Tiểu học hình thành phát triển học sinh kỹ sư dơng TiÕng ViƯt ( ®äc , viÕt, nghe, nãi), bớc tạo cho học sinh lực dùng Tiếng Việt để học tập tiểu học bậc học cao hơn, để giao tiếp môi trờng hoạt động lứa tuổi, qua đó, giáo dục cho em lòng yêu quý Tiếng Việt Lòng yêu quý Tiếng Việt em phải đợc thể hành động cụ thể, khả nói đúng, viết TiÕng ViƯt Tuy vËy, hiƯn hÇu hÕt häc sinh hứng thú học phân môn Tập viết cho môn học khô khan đòi hỏi tỷ mỉ cao Những kiến thức môn học không nhiều nhng em ngại luyện tập Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Biện pháp đạo khắc phục khó khăn dạy học Tập viết lớp * Những khó khăn dạy phân môn Tập viết + Khó khăn chủ quan: Ngay sau học sinh làm quen với nét bản,học sinh phải học cách viết chữ e Nh khó học sinh Bởi lần em cầm bút nên viết nét cong vất vả, nét viết không đợc đẹp Sau chữ e, em học viết chữ b Điều gây khó khăn em Vì chữ e có độ cao đơn vị lại chuyển sang chữ b có độ cao 2,5 đơn vị Các nét lại không tơng ứng với chữ viết Chữ b gồm nét khuyết nét thắt nhỏ, hệ thống nét lại nét thắt nhỏ Có luyện viết theo nhóm chữ có đồng dạng nét Do đó, không tiện việc so sánh chữ viết với chữ viết., không phát huy đợc tÝnh tÝch cùc cđa häc sinh VÝ dơ: bµi 12, viết chữ i chữ a + Kỹ thuật viết chữ: Các viết không quán kỹ thuật viết Ví dụ: Bài 30 Tuần Tập viết Bài 32 Tuần Tập viết Vở điểm đặt bút làm cho học sinh lúng túng không xác định đợc điểm đặt bút Chữ thay đổi độ cao mà số li không thay đổi Do đó, phải dàn hàng ngang nên trình bày xấu + Cách trình bày sách giáo khoa Tiếng Việt Một đôi chỗ tập viết ( tËp 1) cha thËt trïng khÝt víi s¸ch gi¸o khoa Từ đến Tiếng Việt không trình bày cách viết liền nét ghép thành tiếng Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Biện pháp đạo khắc phục khó khăn dạy học Tập viết lớp nhng vë TËp viÕt l¹i híng dÉn häc sinh viết liền nét Điều không tránh khỏi thắc mắc học sinh Ví dụ: Bài 2: Sách Tiếng Việt Vở Tập viết 3.2 Khó khăn khách quan: Chữ thay đổi kích thớc tạo rÊt nhiỊu cì ch÷ khiÕn häc sinh rÊt khã nhí Do đó, em hay viết sai độ cao chữ b,k,,l,g,y Thay đổi cỡ chữ làm cho chữ đỡ thấp đẹp Tuy nhiên, vào lớp 1, em phải đa nét bút dài nh nên nét hay bị gãy Khung chữ thay đổi chữ rộng ngang Vì khó điều tiết Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình – Trêng TiĨu häc Phó Thủ 10 BiƯn ph¸p chØ đạo khắc phục khó khăn dạy học Tập viết lớp Chơng III Khảo sát, phân loại đối tợng Để có kết việc dạy phân môn Tập viết tiến hành phân loại đối tợng học sinh cụ thể nh sau: Đối tợng thực nghiệm: Häc sinh líp 1B SÜ sè líp: 25 häc sinh Tham gia thực nghiệm: 25 học sinh Đặc điểm: Có em giái 11 häc sinh kh¸ 10 häc sinh trung b×nh häc sinh u TiÕng ViƯt ( kü viết) Nội dung thực nghiệm: Dự dạy Tập viết lớp 1B: Bài op, ap, họp nhóm, múa sạp, ăp, âp bắp cải, cá mập Kết quả: Có 16/25 em nộp viết quy định Cách đánh giá, xếp loại kết quả: Học sinh nắm đợc cách viết quy trình viết đúng: 9/25 em Học sinh viết sai quy trình chữ: Đa bút cha liền mạch, điều tiết khoảng cách cha cân đối: 13/25 em Còn lại 3/25 em viết cha hoàn thành theo quy định chữ viết đợc sai nhiều ( nét, quy trình) Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Trờng Tiểu học Phú Thuỷ 11 Biện pháp đạo khắc phục khó khăn dạy học Tập viết lớp Chơng IV: Những biện pháp đạo dạy học phân môn Tập viết lớp Xuất phát từ thực trạng nêu trên, ngời quản lý trực tiếp đạo chuyên môn khối 1,2 mạnh dạn đề xuất số biện pháp đạo khắc phục khó khăn dạy học tập viết lớp1 cụ thể nh sau: Biện pháp 1: Chỉ đạo xây dng quy trình dạy hợp lý Vào đầu năm học, sau ổn định nề nếp học tập, nhà trờng đạo tổ chuyên môn nghiên cứu chơng trình, thống số tiến trình dạy học số phân môn cụ thể Về phân môn Tập viết, đạo xây dựng quy trình nh sau: Giới thiệu tập viết Phân tích cấu tạo chữ a Phân tích chữ b Phân tích vần, từ dòng chữ viết ứng dụng Giáo viªn viÕt mÉu Häc sinh lun tËp Ngêi thùc hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Trờng Tiểu học Phú Thuỷ 12 Biện pháp đạo khắc phục khó khăn d¹y häc TËp viÕt líp a Häc sinh luyện viết không trung ( với giới thiƯu ch÷ míi) b Häc sinh lun tËp viÕt bảng Học sinh viết vào vở, chấm chữa Củng cố viết Biện pháp 2: Phát huy tính động tích cự học sinh hệ thống câu hỏi gợi mở ( so sánh ®èi chiÕu) VÝ dơ: Khi híng dÉn häc sinh viÕt chữ d ( 14 Tập viết 1) giáo viên nên sử dụng chữ mẫu a đặt cạnh chữ mẫu d để học sinh quan sát so sánh chữ d giống khác chữ a nh Học sinh phân tích đợc chữ a chữ d có cấu tạo gồm hai nét: Nét cong kín nét móc phải Nét móc chữ a cao đơn vị, nét móc chữ d cao đơn vị Từ bớc phân tích này, học sinh củng cố lại cách viết chữ a ghi nhớ đợc cách viết chữ d sở chữ a, đồng thời học sinh nhanh chóng nắm bắt đợc ký thuật viết chữ d đẹp Chữ mẫu: Biện pháp 3: Hớng dẫn viết kỹ càng, cụ thể: a Hớng dẫn cách viết chữ cái: Ví dụ: Hớng dẫn cách viết chữ a ( 12 Tuần 3- Tập viết 1) Phân tích cấu tạo: Sử dụng chữ mẫu o a Học sinh só sánh chữ o a ( Giống: có nét cong lớn, có độ cao dòng.) Khác: Chữ o chØ cã mét nÐt cong kÝn Ch÷ a cã mét nét cong kín nét móc phải.) Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Trờng Tiểu học Phú Thuỷ 13 Biện pháp đạo khắc phục khó khăn dạy học Tập viết lớp Giáo viên: Chỉ vào chữ mẫu phân tích: Chữ a có cấu tạo gồm hai nét: nét cong kín nét móc phải, chữ có độ cao dòng 2.Cách viết chữ a Giáo viên dùng thớc đo theo quy trình viết chữ giảng giải: Đầu tiên viết nét cong kín nh chữ o, từ đờng ngang đa nét bút thẳng xuống viết nét móc phải Điểm dừng bút đờng kẻ ngang 3.Giáo viên viết mẫu: Giáo viên viết mẫu lần phân tích: viết chậm + giảng giải Giáo viên viết mẫu lần phần nội dung: viết nanh không giảng giải 4.Luyện tập Giáo viên hớng dẫn học sinh đồ chữ a không trung 5.Giáo viên hớng dẫn học sinh viết bảng con: Trên sở học sinh sử dụng viết bảng, giáo viên giúp học sinh sửa chữa chữ viết sai, viết cha đẹp Giáo viên hớng dẫn học sinh viết vào vở: cách đờng kẻ dọc viết chữ b Hớng dẫn cách liên kết chữ cái: Khi dạy viết từ, câu ứng dụng, giáo viên việc làm cho học sinh hiểu đợc ý nghĩa từ, câu viết lời giải thích ngắn gọn, cần hớng dẫn cách nối liên kết liền mạch chữ Đây việc làm quan trọng Viết liền mạch không làm cho tốc độ viết đợc nâng lên mà đảm bảo tính cân đối yêu cầu thẩm mỹ chữ viết Trên sở quan sát chữ mẫu, giáo viên cần giúp học sinh phân tích xem từ có chữ có độ cao nh nhau, khoảng cách chữ nh nào, có Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Trờng Tiểu học Phú Thuỷ 14 Biện pháp đạo khắc phục khó khăn dạy học Tập viết lớp điểm nối chữ cái, điểm xuất phát, điểm nối điểm dừng bút đâu Nhng trớc hết, giáo viên cần nắm đợc trờng hợp liên kết chữ ghi tiếng Tiếng Việt c Trờng hỵp viÕt nèi thn lỵi: Trêng hỵp viÕt nèi thn lợi trờng hợp chữ đứng trớc sau có nét liên kết ( gọi liên kết hai đầu) Khi viết, ngời giáo viên cần đa tiếp nét bút từ điểm dừng chữ đứng trớc nối sang điểm đặt chữ đứng sau cách thuận lợi theo hớng dịch chuyển nét từ trái sang phải Ví dụ: a nối với n Khi dạy kiểu chữ ( an, am, ai, au) cần lu ý điều tiết khoảng cách âm để khoảng cách không hẹp không rộng Ví dụ: u nối với y Trờng hợp cần điều tiết điểm dừng bút chữ u cao lên, điểm bắt đầu chữ y thấp xuống để việc nối đợc tự nhiên Ví dụ: u nối với ê: Trờng hợp cần điều tiết điểm bắt đầu chữ ê sau thấp xng mét chót vµ kÐo dµi nÐt kÕt thóc cđa chữ u lên cao lên chút Điều tiết điểm dừng chữ ghi âm đầu xuống thấp chút để nối với điểm bắt đầu chữ ghi âm Ví dụ: b nối với e: be Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Trờng Tiểu học Phú Thuỷ 15 Biện pháp đạo khắc phục khó khăn dạy học Tập viết lớp v nèi víi e: ve d Trêng hỵp viÕt không thuận lợi: Trong việc viết chữ ghi âm Tiếng Việt có nhiều trờng hợp viết nối không thuận lợi Đó trờng hợp nối chữ mà vị trí liên kết viết nét nối từ nét cuối chữ đứng trớc với điểm bắt đầu chữ đứng sau: Ví dụ: oa; ao Nếu chữ đứng trớc có liên kết, chữ thứ hai liên kết điểm liên kết điểm kết thúc chữ thứ vần tiếng Ví dụ: l ghÐp víi o: lo Khi viÕt ®Õn ®iĨm dõng bót chữ l, cần lia bút đến điểm bắt đầu chữ o, viết cho nét cong trái chữ o chạm vào điểm dừng bút chữ l Nếu chữ đừng trớc nét liên kết, chữ đứng sau có nét liên kết viết đến điểm dừng bút chữ đứng trớc lia bút đến điểm bắt đầu chữ đứng sau viết quy trình viết liền m¹ch VÝ dơ: q ghÐp víi uy: quy Khi viÕt đến điểm dừng bút chữ q lia bút đến điểm bắt đầu chữ u viết tiếp chữ y theo quy trình viết liền mạch Nếu hai chữ đứng cạnh nét liên kết, viết phải tạo nên nét liên kết phụ Điểm đặc biệt khó viết nét liên kết phụ cho phù hợp Do đó, cần xác định điểm nối chữ đứng sau cho nét liên kết phụ nối từ điểm dừng bút chữ đứng trớc chạm vào điểm bắt đầu chữ đứng sau Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Trờng Tiểu học Phú Thuỷ 16 Biện pháp đạo khắc phục khó khăn dạy häc TËp viÕt líp VÝ dơ: s ghÐp víi a Khi viết điểm dừng bút chữ s, lia bút đến đờng kẻ nganh chút, thẳng hàng dọc với vị trí nét cuối chữ s Sau viết nét thẳng hất lên, lia bút điểm đăth bút chữ a viết Nắm đợc trờng hợp liên kết chữ ghi tiếng Tiếng Việt giáo viên hớng dẫn học sinh viết liền mạch đợc Ví dụ: Viết chữ khoan 93 tuần 20 Tập viết 1 Phân tích cấu tạo: Giáo viên treo chữ mẫu: khoan Học sinh quan sát chữ mẫu nhận xét, xem chữ khoan gồm mẫy chữ ghép lại, chữ có độ cao nh nào? Cách viết Dùng thớc đồ theo quy trình viết chữ giảng giải: Viết chữ k nh học, từ điểm cuối chữ k đa nét bút liền mạch với điểm đầu chữ h, sau viết xong chữ h lia bút đến điểm đặt bút chữ o chạm vào điểm dừng bút chữ h Từ điểm dừng bút chữ o tạo liên kết cách thêm nét phụ, lia bút đến điểm đặt bút chữ a viết cho nét cong trái chữ a chạm vào điểm cuối nét móc phụ Vì đểm kết thúc a điểm bắt đầu n không vị trí, đó, tạo liên kết cách kéo dài điểm kết thúc chữ a cho qua điểm bắt đầu chữ n Điểm đặt bút chữ khoan điểm bắt đầu chữ k Điểm kết thúc chữ khoan điểm kết thúc chữ n Giáo viên viết mẫu: Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Trờng Tiểu học Phú Thuỷ 17 Biện pháp đạo khắc phục khó khăn dạy học Tập viết lớp Giáo viên viết mẫu lần bảng phân tích Giáo viên viết lần không phân tích Luyện tập: Giáo viên hớng dẫn học sinh viết chữ khoan không trung Giáo viên hớng dẫn học sinh viết bảng, giáo viên quan sát, sửa sai cho häc sinh Híng dÉn häc sinh viÕt vµo vở: cách hai hàng dọc bắt đầu viết chữ giàn khoan Biên pháp 4: Viết vào vở, rèn chữ theo mẫu viết ô li + Vở rèn chữ theo mẫu có bán thị trờng, giáo viên nên giúp học sinh chọn mua loại có dòng kẻ Hớng dẫn học sinh cách viết cẩn thận Sau chấm chữa, rút kinh nghiệm + Vở ô li phải giáo viên viết mẫu để học sinh viết theo Chữ mẫu không thiết viết theo thứ tự bảng chữ hay theo sách Học vần mà giáo viên hớng dẫn học sinh viết chữ theo nhóm đồng dạng kết hợp với nét phù hợp Khi nói đến đặc điểm chữ viết chơng trình hành, ngời ta chia hệ thống chữ thành nhóm chiều cao: đơn vị; 1,25 đơn vị; 1,5 đơn vị: đơn vị; 2.5 đơn vị Tuy nhiên xét hình dáng chữ Tiếng Việt quy vào số nhóm định Sự giống hình dáng chữ tơng đồng nét dùng để cấu tạo chữ Biện pháp 5: Sử dụng chữ viết thờng để dạy Tập Viết Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Trờng Tiểu học Phú Thuỷ 18 Biện pháp đạo khắc phục khó khăn dạy học Tập viết lớp Đồ dùng dạy học đợc vận dụng lớp năm gần Đó chữ công ty sách thiết bị trờng học sản xuất để dạy chữ viết thờng theo nhóm Khi dạy giáo viên cần sử dụng để giúp học sinh nắm nhanh nét để có định hớng viết chữ Hơn nữa,sử dụng chữ gây đợc tập trung cao độ học sinh học gây đợc hứng thú cho em Chơng V Dạy thực nghiệm Trên sở biện pháp nêu trên, đạo giáo viên lớp 1B tiến hành soạn dạy thực nghiệm lớp: Bài dạy: Bài tô chữ M hoa Viết vần en, oen ; từ ngữ: hoa sen, nhoẻn cời Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình Trờng Tiểu học Phú Thuỷ 19 Biện pháp đạo khắc phục khó khăn dạy học Tập viết lớp Kết quả: Tổng §iÓm 9- sè HS 1B 10 SL % 36 25 §iĨm 7-8 §iĨm 5-6 §iĨm 1-4 SL % SL % SL 12 48.0 16.0 % NhËn xét kết thực nghiệm Nhìn vào kết thực nghiệm, thấy rằng: Học sinh đạt điểm trở lên chiếm tỷ lệ cao, học sinh đạt điểm dới trung bình Nh đánh giá phơng pháp đa dạy phù hợp, nhìn chung học sinh nắm đợc cách viết quy trình viết chữ Đi vào tõng néi dung thĨ, chóng t«i thÊy häc sinh cha thể đa nét bút liền mạch theo cở 2,5 đơn vị nên chữ M,h cha đợc đẹp, điều tiết khoảng cách chữ e chữ n cha cân đối Điều tay em bé, cha thể đa nét cao rộng Các em khắc phục dần theo thời gian c Phần kết luận học kinh nghiệm Qua trình tìm hiểu nội dung chơng trình phân môn Tập viết, thấy rằng: chơng trình tiểu học Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình – Trêng TiĨu häc Phó Thủ 20 BiƯn ph¸p chØ đạo khắc phục khó khăn dạy học Tập viết lớp kế thừa phát triển mặt mạnh chơng trình cũ, xếp lại nội dung theo quan điểm đại Điều thể rõ phân môn Tạp viết Tuy nhiên, trình tìm hiểu thấy số điểm khó khăn có ý kiến đề xuất khó khăn nh sau: Để thực tốt việc dạy học Tập viết từ khâu soạn giáo án, ngời giáo viên cần đầu t nhiều thời gian công sức Giáo viên cần nắm đợc mục đích, ý nghĩa, sở xây dựng nội dung bài, xác định rõ đủ yêu cầu kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt đợc học cụ thể Trong trình soạn giáo án, giáo viên cần nghiên cứu tài liệu dạy học có liên quan, thấy đợc điểm hợp lý cha hợp lý để điều chỉnh, vận dụng linh hoạt cho phù hợp với đặc điểm, hoàn cảnh trình độ học sinh; phải dự kiến đợc trình tự thời gian giảng dạy nội dung dạy học cụ thể Giáo viên cần sử dụng phơng pháp giáo dục phù hợp với đặc trng phân môn, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý học sinh, có biện pháp nhằm tác động tích cực đến t duy, tình nhận thức hứng thú học tập học sinh Đối với có sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học, giáo viên cần phải cân nhắc, lựa chọn cho có hiệu cụ thể góp phần đổi phơng pháp nâng cao chất lợng lên lớp Để phát huy tính tích cực học tập học sinh, giáo viên cần tạo điều kiện cho em tự bộc lộ lực nhận thức hành động, đợc học kiến thức thông qua vận dụng điều biết đây, cần coi trọng phơng pháp Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh Bình – Trêng TiĨu häc Phó Thủ 21 BiƯn ph¸p chØ đạo khắc phục khó khăn dạy học Tập viết lớp đặc trng môn học phơng pháp luyện tập, Do đó, phải thờng xuyên cho học sinh viết thêm tập viết ô li nhà theo nhóm chữ có dạng cấu tạo giống nhau, cho häc sinh c¶m thÊy giê tù häc tËp viÕt thoải mái, nhẹ nhàng nhng có hiệu cao em đạt đợc thành công Do điều kiện thời gian có hạn, kinh nghiệm lực hạn chế nên đề tài đa không tránh khỏi thiếu sót định Kính mong nhận đợc ý kiến đóng góp hội đồng khoa học để đề tài đợc đa vào thực có hiệu cao Xin chân thành cảm ơn ! Phú Thuỷ, ngày 20 tháng năm 2008 Ngời viết Đoàn Thị Thanh Bình Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh B×nh – Trêng TiĨu häc Phó Thủ 22 BiƯn pháp đạo khắc phục khó khăn dạy học Tập viết lớp Ngời thực hiện: Đoàn Thị Thanh B×nh – Trêng TiĨu häc Phó Thủ 23 ... nghĩ,tìm tòi giải pháp để tháo gỡ số khó khăn dạy học Tập viết đơn vị đạt kết tốt.Và cúng lý mà chọn đề tài Một số giải pháp đạo khắc phục khó khăn dạy học Tập viết lớp trờng Tiểu học Phú Thuỷ... Một số giải pháp đạo khắc phục khó khăn dạy học Tập viết lớp nhằm khái quát kinh nghiệm đề xuất số giải pháp nhằm cải tiến hoàn thiện phơng pháp dạy học Tập viết lớp để nâng cao chất lợng dạy. .. Tiểu học Phú Thuỷ 11 Biện pháp đạo khắc phục khó khăn dạy học Tập viết lớp Chơng IV: Những biện pháp đạo dạy học phân môn Tập viết lớp Xuất phát từ thực trạng nêu trên, ngời quản lý trực tiếp đạo

Ngày đăng: 22/06/2020, 19:25

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan