0

Quản trị rủi ro tín dụng đối với nhóm khách hàng cá nhân tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn ( Agribank) – chi nhánh Trường An – Tp Huế

140 283 0
  • Quản trị rủi ro tín dụng đối với nhóm khách hàng cá nhân tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn ( Agribank) – chi nhánh Trường An – Tp Huế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2016, 13:24

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Đ ại họ cK in h tế H uế QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NHÓM KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ( AGRIBANK) CHI NHÁNH TRƯỜNG AN - TP HUẾ Sinh viên thực hiện: Đỗ Thị Nam Phương Giáo viên hướng dẫn: ThS Hoàng Thị Diễm Thư Lớp: K45B QTKD TM Niên khóa: 2011 - 2015 Huế, 05/2015 Lời Cảm Ơn Trong trình tìm hiểu nghiên cứu hoàn khóa luận, nhận quan tâm giúp đỡ tận tình thầy giáo, cô uế giáo trường Đại Học Kinh Tế Đại Học H Huế Trước hết, xin trân trọng cảm ơn tế quý thầy cô giáo giảng dạy, hướng dẫn h suốt trình thực tập in Đặc biệt xin trân trọng gửi lời cảm cK ơn sắc đến Giảng viên Th.S Hoàng Thị Diễm họ Thư – Khoa Quản Trị Kinh Doanh trường Đại Học Kinh Tế Huế hướng dẫn tận Đ ại tình suốt thời gian nghiên cứu hoàn thành báo cáo Tôi xin gửi lời cảm ơn đến cá nhân tận tình giúp đỡ cho việc phục vụ điều tra vấn Vì điều kiện thời gian hạn chế, kiến thức có hạn, kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều nên báo cáo đề tài thực tế không tránh khỏi sai sót Rất mong đóng góp quý thầy cô bạn đọc Huế, tháng năm 2015 Sinh viên thực Đ ại họ cK in h tế H uế Đỗ Thị Nam Phương MỤC LỤC Trang PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu uế 1.3.1 Đối tượng H 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu tế 1.4.1 Phương pháp thu thập số liệu 1.4.2 Phương pháp chọn mẫu h 1.4.3 Ý nghĩa việc nghiên cứu in 1.5 Kết cấu đề tài PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU cK CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Những vấn đề lý luận chung tín dụng tín dụng ngân hàng 1.1.1 Bản chất tín dụng họ 1.1.2 Vai trò tín dụng 1.1.3 Nguyên tắc vay vốn tín dụng Đ ại 1.1.4 Điều kiện vay 1.1.5 Lãi suất tín dụng 1.1.6 Phương thức tín dụng 1.2 Những vấn đề lý luận chung rủi ro 1.2.1 Bản chất rủi ro 1.2.2 Các đặc điểm thành phần rủi ro 10 1.2.3 Phân loại rủi ro 10 1.3 Rủi ro tín dụng hoạt động NHTM 12 1.3.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 12 1.3.2 Đặc điểm rủi ro tín dụng 12 1.3.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 13 1.3.4 Tác động rủi ro tín dụng 18 1.4 Quản trị rủi ro tín dụng hoạt động NHTM 19 1.4.1 Bản chất công tác quản trị rủi ro tín dụng 19 1.4.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 19 1.4.3 Xây dựng thực sách quản trị rủi ro tín dụng 21 1.4.4 Tuân thủ nguyên tắc tín dụng thận trọng 21 1.5 Lý thuyết mô hình 6C phân tích rủi ro tín dụng 22 1.6 Đánh giá nghiên cứu có liên quan đề xuất mô hình nghiên cứu 23 uế 1.6.1 Đánh giá số nghiên cứu có liên quan 23 1.6.2 Đề xuất mô hình nghiên cứu 24 H CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH TRƯỜNG tế AN TP HUẾ 26 2.1 Tổng quan NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Trường An TP Huế 26 h 2.1.1 Giới thiệu chung NHNo&PTNT Việt Nam 26 in 2.1.2 Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh Trường cK An Tp Huế 27 2.1.3 Tổ chức máy quản lý NHNo&PTNT Chi nhánh Trường An TP Huế 28 2.1.4 Tình hình sử dụng lao động giai đoạn 2012-2014 31 họ 2.1.5 Tình hình tài sản nguồn vốn Chi nhánh giai đoạn 2012-2014 34 2.1.6 Kết hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh Trường An Tp Huế Đ ại giai đoạn 2012-2104 35 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Nông nghiệp phát triển nông thôn – chi nhánh Trường An TP Huế 41 2.2.1 Chính sách, mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng cho vay nhóm khách hàng cá nhân Agribank chi nhánh Trường An Tp Huế 41 2.2.2 Tình hình tín dụng khách hàng cá nhân Chi nhánh giai đoạn 20122014 44 2.2.3 Đánh giá rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Chi nhánh giai đoạn 2012-2014 47 2.2.3.4 Hệ số rủi ro tín dụng chi nhánh 51 2.3 Kết khảo sát cán tín dụng khách hàng nguyên nhân gây rủi ro tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh Trường An Tp Huế 52 2.3.1 Kết khảo sát ý kiến cán tín dụng nguyên nhân gây rủi ro tín dụng 52 2.3.2 Kết khảo sát khách hàng nguyên nhân cá nhân gây ảnh hưởng đến khả toán khoản vay 65 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NHÓM KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN uế TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TRƯỜNG AN, TP HUẾ 82 H 3.1 Định hướng cho vay quản trị rủi ro tín dụng cho vay thời gian tới chi nhánh 82 3.1.1 Định hướng cho vay 82 tế 3.1.2 Định hướng công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay 83 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng khách h hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh Trường in An Tp Huế 83 cK 3.2.1 Thiết lập sách, định hướng quy trình quản trị rủi ro tín dụng 84 3.2.2 Nâng cao chất lượng tín dụng 86 3.2.3 Tăng cường công tác kiểm soát nguồn rủi ro 87 họ 3.2.4 Tăng cường hiệu công tác thẩm định khoản vay 93 3.2.5 Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát khoản vay hoàn thiện công tác kiểm Đ ại tra nội 94 3.2.6 Các biện pháp giải nợ xấu, nợ hạn 96 3.2.7 Tăng cường thắt chặt đảm bảo tiền vay 97 3.2.8 Đa dạng hóa hình thức cho vay để phân tán rủi ro 99 3.2.9 Sử dụng công cụ chuyển giao rủi ro 100 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 101 KẾT LUẬN 101 KIẾN NGHỊ 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT : Khách hàng cá nhân - CBTD : Cán tín dụng - CIC : Trung tâm thông tin tín dụng - ĐVT : Đơn vị tính - KNHT : Khả hoàn trả - NH : Ngân hàng - NHNN : Ngân hàng nhà nước - NHNo&PTNT : Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn - NHTM : Ngân hàng thương mại - NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần - QTRRTD : Quản trị rủi ro tín dụng - RRTD : Rủi ro tín dụng - TCKT : Tổ chức kinh tế - TCTD : Tổ chức tín dụng H tế h in : Tài sản đảm bảo Đ ại - TTN cK - TSĐB : Thu nhập : Thanh toán nợ họ - TN uế - KHCN DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1: Quy trình nghiệp vụ tín dụng .14 Sơ đồ 1.2: Mô hình nghiên cứu đề xuất CBTD 25 Sơ đồ 1.3: Mô hình nghiên cứu đề xuất khách hàng cá nhân 25 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu máy tổ chức Ngân hàng Agribank chi nhánh Trường An 29 Biểu đồ 2.1: Tình hình huy động vốn Chi nhánh Trường An .36 uế Biểu đồ 2.2: Tình hình cho vay chi nhánh Trường An 39 Sơ đồ 2.2: Quy trình chung cho vay NHNo&PTNT CN Trường An .44 H Biểu đồ 2.3: Tình hình nợ xấu giai đoạn 2012-2014 chi nhánh Trường An 45 Biểu đồ 2.4: Giới tính cán tín dụng 53 tế Biểu đồ 2.5: Độ tuổi cán tín dụng 53 Biểu đồ 2.6: Chuyên ngành cán tín dụng đào tạo 54 h Biểu đồ 2.7: Thời gian công tác cán tín dụng Chi nhánh .54 in Biểu đồ 2.8: Giới tính khách hàng điều tra 66 cK Biểu đồ 2.9: Độ tuổi khách hàng điều tra .67 Biểu đồ 2.10: Thu nhập hàng tháng khách hàng điều tra .67 Đ ại họ Sơ đồ 3.1: Tổ chức phòng quản trị rủi ro 85 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình lao động NHNo&PTNT chi nhánh Trường An Huế .32 Bảng 2.2: Tình hình tài sản – nguồn vốn Chi nhánh giai đoạn 2012-2014 34 Bảng 2.3: Tình hình huy động vốn NHNo&PTNT Trường An 36 Bảng 2.4 Tình hình cho vay NHNo&PTNT chi nhánh Trường An TP Huế giai đoạn 2012-2014 38 uế Bảng 2.5: Kết hoạt động kinh doanh Agribank chi nhánh Trường An Tp Huế giai đoạn 2012-2014 .40 H Bảng 2.6: Tình hình chung cho vay tín dụng chi nhánh giai đoạn 2012-2014 44 Bảng 2.7: Tình hình cho vay tín dụng khách hàng cá nhân giai đoạn 2012-2014 46 tế Bảng 2.8: Tình hình thu nợ khách hàng cá nhân giai đoanh 2012-2014 47 h Bảng 2.9: Tình hình nợ hạn khách hàng cá nhân .48 in Bảng 2.10: Tình hình nợ xấu khách hàng cá nhân 50 Bảng 2.11: Hệ số rủi ro tín dụng chi nhánh giai đoạn 2012-2014 51 cK Bảng 2.12: Đặc điểm mẫu điều tra cán tín dụng 52 Bảng 2.13: Kết kiểm tra Cronbach’s Anpha 55 Bảng 2.14: Mô tả nguyên nhân gây rủi ro tín dụng cá nhân .57 họ Bảng 2.15: Mô tả nhóm nguyên nhân từ môi trường 58 Bảng 2.16: Mô tả nhóm nguyên nhân từ khách hàng 60 Đ ại Bảng 2.17: Mô tả nhóm nguyên nhân từ Ngân hàng 62 Bảng 2.18: Thống kê mô tả biện pháp quản trị rủi ro tín dụng áp dụng Agribank chi nhánh Trường An TP Huế .63 Bảng 2.19: Đặc điểm mẫu điều tra khách hàng cá nhân .66 Bảng 2.20: Mục đích vay vốn Agribank 68 Bảng 2.21: Kết kiểm tra Cronbach’s Anpha biến độc lập 69 Bảng 2.22: Kết kiểm tra Cronbach’s Anpha biến phụ thuộc 70 Bảng 2.23: Kết kiểm định KMO 71 Bảng 2.24: Kết ma trận xoay nhân tố .72 Bảng 2.25: Kiểm định KMO Bartlett’s Test biến “Khả hoàn trả vốn vay” 73 Bảng 2.26: Hệ số tải sau phân tích nhân tố 74 Bảng 2.27: Phân tích hồi quy nhân tố ảnh hưởng khả hoàn trả vốn vay 76 Bảng 2.28: Phân tích ANOVA 76 Bảng 2.30: Kiểm định phân phối chuẩn phần dư 77 Bảng 2.31: Kết kiểm định Pearson’s mối tương quan 78 Bảng 2.31: Kiểm định tượng đa cộng tuyến 78 Đ ại họ cK in h tế H uế Bảng 2.32: Kết phân tích hồi quy đa biến 79 Câu 13: Thu nhập anh/chị chủ yếu thu từ đâu:  Thu nhập từ lương  Thu nhập từ sản xuất kinh doanh  Thu nhập khác Đ ại họ cK in h tế H uế Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý anh/chị! PHỤ LỤC 3: THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁN BỘ TÍN DỤNG Statistics N CB2.Chuyên ngành đào Giới tạo tính 13 13 0 CB1.Thời gian công tác ngân hàng Agribank 13 Valid Missing Độ tuổi 13 uế 3.1.Thời gian công tác ngân hàng Agribank 15.4 15.4 15.4 2 13 15.4 38.5 15.4 15.4 100.0 15.4 38.5 15.4 15.4 100.0 30.8 69.2 84.6 100.0 h tế cK in Valid Dưới năm năm năm năm Trên năm Total H Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 3.2.Chuyên ngành đào tạo họ Frequency Đ ại Valid Tài Ngân hàng Quản trị kinh doanh Kinh tế Kế Toán Total Percent Valid Percent 53.8 53.8 53.8 23.1 23.1 76.9 13 15.4 7.7 100.0 15.4 7.7 100.0 92.3 100.0 3.3 Giới tính Valid Nam Nữ Total Cumulative Percent Frequency Percent 69.2 30.8 13 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 69.2 69.2 30.8 100.0 100.0 3.4 Độ tuổi Valid Cumulative Percent Percent 7.7 7.7 84.6 92.3 7.7 100.0 100.0 Frequency Percent Valid Dưới 25 7.7 25 đến 40 11 84.6 Trên 40 7.7 Total 13 100.0 PHỤ LỤC 4: KIỂM ĐINH ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO (CBTD) uế 4.1 Thang đo Nguyên nhân từ môi trường tế H Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 875 h in cK họ RRMT1 RRMT2 RRMT3 RRMT4 RRMT5 RRMT6 RRMT7 Scale Mean if Item Deleted 23.3077 23.0769 23.1538 23.3077 23.3846 23.3846 23.7692 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation 10.064 792 10.910 507 10.641 632 9.897 673 10.423 827 9.756 805 10.192 488 Cronbach's Alpha if Item Deleted 841 876 860 855 841 837 888 Đ ại 4.2 Thang đo Nguyên nhân từ Ngân hàng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 900 RRKH1 RRKH2 RRKH3 RRKH4 RRKH5 Scale Mean if Item Deleted 27.0769 26.6923 26.8462 27.0000 27.1538 Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 16.077 789 878 17.897 405 911 17.141 633 892 16.167 682 887 16.641 800 880 RRKH6 RRKH7 RRKH8 27.0769 27.4615 27.1538 15.910 14.436 15.641 824 673 827 875 896 874 4.3 Thang đo Nguyên nhân từ Ngân hàng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 845 10 uế H tế h in 26.231 cK 31.3077 họ RRNH1 RRNH2 RRNH3 RRNH4 RRNH5 RRNH6 RRNH7 RRNH8 RRNH9 RRNH1 Scale Mean if Item Deleted 31.2308 31.9231 31.3077 31.3077 32.2308 31.3846 31.6154 31.6923 31.0000 Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 22.859 882 803 22.577 663 818 22.731 866 803 23.731 711 817 23.359 424 850 26.090 360 846 25.256 473 837 25.397 467 837 24.833 421 843 PHỤ LỤC 5: ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ 352 846 TÍN DỤNG VỀ MỨC ĐỘ ẢNH Đ ại HƯỞNG CỦA CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY RA RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN Statistics N Valid Missing Mean Median RRMT7 RRKH8 RRNH10 13 13 13 0 3.4615 3.7692 3.6923 4.0000 4.0000 4.0000 CB5.7.Đánh giá chung mức độ tác động nguyên nhân khách quan từ môi trường Frequency Percent Valid Thấp 15.4 Trung lập 30.8 Cao 46.2 Rất cao 7.7 Total 13 100.0 Cumulative Percent 15.4 46.2 92.3 100.0 uế Valid Percent 15.4 30.8 46.2 7.7 100.0 H CB6.8.Đánh giá chung mức độ tác động nguyên nhân từ khách hàng việc tạo rủi ro tín dụng cho ngân hàng Cumulative Percent 38.5 84.6 100.0 tế h cK in Frequency Percent Valid Trung lập 38.5 Cao 46.2 Rất cao 15.4 Total 13 100.0 Valid Percent 38.5 46.2 15.4 100.0 họ CB7.10.Đánh giá mức độ tác động chung nguyên nhân chủ quan từ ngân hàng đền rủi ro tín dụng ngân hàng Đ ại Frequency Percent Valid Trung lập 46.2 Cao 38.5 Rất cao 15.4 Total 13 100.0 N Valid Missing Mean Median Valid Percent 46.2 38.5 15.4 100.0 Cumulative Percent 46.2 84.6 100.0 Statistics RRMT1 RRMT2 RRMT3 RRMT4 RRMT5 RRMT6 13 13 13 13 13 13 0 0 0 3.9231 4.1538 4.0769 3.9231 3.8462 3.8462 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 Statistics Valid Missing Mean Median 0 0 3.7692 4.0000 3.0769 3.0000 3.6923 4.0000 3.6923 4.0000 2.7692 2.0000 uế 0 0 3.3846 3.0000 3.3077 3.0000 4.0000 4.0000 H N Valid Missin g Mean Median Statistics RRNH RRNH RRNH RRNH RRNH RRNH RRNH RRNH RRNH 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3.6154 4.0000 tế N RRKH1 RRKH2 RRKH3 RRKH4 RRKH5 RRKH6 RRKH7 13 13 13 13 13 13 13 0 0 0 3.8462 4.2308 4.0769 3.9231 3.7692 3.8462 3.4615 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 h PHỤ LỤC 6: ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ TÍN DỤNG VỀ CÁC BIỆN PHÁP in QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐANG ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI CHI NHÁNH cK Statistics NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN MT MT KH KH KH NH NH NH NH NH NH NH NH NH NH NH 2 3 10 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0 4.0 769 4.0 000 4.0 769 4.0 000 4.3 077 4.0 000 4.0 769 4.0 000 Đ ại họ NVal 13 13 13 13 id Mis sin 0 0 g Mea 4.15 4.0 3.5 4.0 n 38 769 385 000 Medi 4.00 4.0 3.0 4.0 an 00 000 000 000 4.3 4.15 4.0 4.0 4.0 846 38 769 000 769 4.0 4.00 4.0 4.0 4.0 000 00 000 000 000 4.2 4.00 4.38 308 00 46 4.0 4.00 4.00 000 00 00 NNMT1 Frequency Valid Trung lập Cao Rất cao Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 15.4 15.4 15.4 13 53.8 30.8 100.0 53.8 30.8 100.0 69.2 100.0 NNMT2 Percen Frequency t Valid Trung lập Cao Rất cao Total Valid Percent Cumulative Percent 15.4 15.4 15.4 13 61.5 23.1 100.0 61.5 23.1 100.0 76.9 100.0 Thấp Trung lập Cao Rất cao Total 13 Cumulative Percent 15.4 61.5 69.2 100.0 H Valid tế Frequency Percen t Valid Percent 15.4 15.4 46.2 46.2 7.7 7.7 30.8 30.8 100.0 100.0 uế NNKH1 Trung lập Cao Rất cao Total 13 họ Valid Percen t Valid Percent 23.1 23.1 53.8 53.8 23.1 23.1 100.0 100.0 cK Frequency in h NNKH2 Cumulative Percent 23.1 76.9 100.0 NNKH3 Đ ại Frequenc y Valid Trung lập Cao Rất cao Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 23.1 23.1 23.1 13 46.2 30.8 100.0 46.2 30.8 100.0 69.2 100.0 NNNH1 Frequenc y Valid Trung lập Percent 30.8 Valid Percent 30.8 Cumulative Percent 30.8 Cao Rất cao Total 13 30.8 38.5 100.0 30.8 38.5 100.0 61.5 100.0 NNNH2 Percen Frequency t Trung lập Cao Rất cao Total 15.4 15.4 15.4 13 38.5 46.2 100.0 38.5 46.2 100.0 53.8 100.0 Cumulative Percent 7.7 tế Valid Percent 7.7 15.4 15.4 23.1 5 13 38.5 38.5 100.0 38.5 38.5 100.0 61.5 100.0 in h cK Thấp Trung lập Cao Rất cao Total Frequenc y Percent 7.7 H NNNH3 Valid Cumulative Percent uế Valid Valid Percent NNNH4 họ Cao Rất cao Total Đ ại Valid Frequen cy Percent 61.5 Valid Cumulative Percent Percent 61.5 61.5 38.5 38.5 13 100.0 100.0 NNNH5 Frequenc y Percent Valid Trung lập Cao Rất cao Total 100.0 Valid Percent Cumulative Percent 15.4 15.4 15.4 13 53.8 30.8 100.0 53.8 30.8 100.0 69.2 100.0 NNNH6 Frequenc y Percent Valid Trung lập Cao Rất cao Total 23.1 23.1 23.1 13 46.2 30.8 100.0 NNNH7 46.2 30.8 100.0 69.2 100.0 Frequenc y Percent Valid Percent Cumulative Percent 23.1 23.1 13 53.8 23.1 100.0 53.8 23.1 100.0 h NNNH8 Valid Percent in Frequenc y Percent 23.1 H uế Trung lập Cao Rất cao Total Cumulative Percent 15.4 15.4 15.4 13 61.5 23.1 100.0 61.5 23.1 100.0 76.9 100.0 cK họ Valid Trung lập Cao Rất cao Total Cumulative Percent tế Valid Valid Percent NNNH9 Đ ại Frequenc y Percent Valid Trung lập Cao Rất cao Total Valid Percent Cumulative Percent 7.7 7.7 7.7 13 61.5 30.8 100.0 61.5 30.8 100.0 69.2 100.0 NNNH10 Frequenc y Percent Valid Trung lập Cao Valid Percent Cumulative Percent 15.4 15.4 15.4 69.2 69.2 84.6 76.9 100.0 Rất cao Total 13 15.4 100.0 15.4 100.0 100.0 PHỤ LỤC 7: THỐNG KÊ MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU (KH) KH7.1 Giới tính Frequenc y Percent Valid Nam 78 52.0 Nữ 72 48.0 Total 150 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 52.0 52.0 48.0 100.0 100.0 64 150 42.7 100.0 H 40.0 57.3 42.7 100.0 100.0 tế 40.0 h 60 Valid Cumulative Percent Percent 17.3 17.3 in Valid Dưới 25 Từ 25 đến 40 Trên 40 Total Frequenc y Percent 26 17.3 uế KH7.2.Độ tuổi anh/chị KH10.Thu nhập cK Đ ại Valid Cumulative Percent Percent 26.7 26.7 77 51.3 51.3 78.0 22 14.7 14.7 92.7 11 150 7.3 100.0 7.3 100.0 100.0 họ Valid Dưới triệu Từ đến triệu Từ đến 10 triệu Trên 10 triệu Total Frequenc y Percent 40 26.7 KH3.Mục đích vay vốn ngân hàng anh/chị Frequenc y Percent Valid Vay tiêu dùng(mua xe, xây dựng nhà cửa ) Vay vốn cho hoạt động kinh doanh Cho học tập Valid Percent Cumulative Percent 50 33.3 33.3 33.3 59 39.3 39.3 72.7 26 17.3 17.3 90.0 Khác Total 15 150 10.0 100.0 10.0 100.0 100.0 PHỤ LỤC 8: KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 817 uế H tế h TN1 TN2 TN3 TN4 TN5 Item-Total Statistics Scale Cronbach's Scale Mean Variance if Corrected Alpha if if Item Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted 14.8000 5.101 649 768 14.8733 5.064 653 767 14.9867 5.570 594 785 14.9200 5.309 609 780 14.7667 5.871 535 801 3.588 họ 11.3200 Cronbach's Alpha if Item Deleted 586 741 11.5133 2.963 599 736 11.4333 3.240 650 706 11.4933 3.285 560 751 Đ ại TTN TTN TTN TTN cK in Item-Total Statistics Scale Scale Mean Variance if Corrected if Item Item Item-Total Deleted Deleted Correlation Reliability Statistics ronbach's N of Alpha Items 895 Item-Total Statistics Scale Scale Mean Variance if Corrected if Item Item Item-Total Deleted Deleted Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted TSDB TSDB TSDB TSDB 10.3333 8.358 783 860 10.1667 8.073 819 845 10.0533 9.031 759 868 9.9467 10.105 735 881 uế Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 838 in cK PT1 PT2 PT3 h tế H Item-Total Statistics Scale Cronbach's Scale Mean Variance if Corrected Alpha if if Item Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted 7.3067 2.281 646 836 7.4533 1.645 716 770 7.4133 1.721 774 701 PHỤ LỤC 9: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA 9.1 Biến độc lập Đ ại họ KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig .869 872.550 78 000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings 14.393 54.940 10.609 65.548 5.075 4.944 4.543 4.074 3.773 3.157 2.785 2.427 2.096 1.579 70.623 75.567 80.110 84.183 87.957 91.113 93.898 96.325 98.421 100.000 5.27 1.87 1.37 họ Rotated Component Matrixa Component TSDB2 874 TSDB1 840 TSDB3 834 TSDB4 810 TN2 835 TN4 749 TN1 699 TN5 675 TN3 665 TTN1 792 TTN3 769 TTN4 706 TTN2 694 Đ ại Cumulativ e% 40.546 40.546 14.393 54.940 10.609 65.548 3.10 2.89 2.53 H 10 11 12 13 40.546 % of Varianc Total e tế 40.546 in 5.27 1.87 1.37 660 643 591 530 491 410 362 316 272 205 cK % of Cumulativ Varianc e% Total e h % of Compo Varianc nent Total e Cumulativ e% 23.845 23.845 22.240 46.085 uế Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings 19.463 65.548 9.2 Biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig 190.768 000 tế H uế Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative % of Cumulativ Total Variance % Total Variance e% 2.284 76.138 76.138 2.284 76.138 76.138 449 14.978 91.116 267 8.884 100.000 h Component 703 Đ ại họ cK Statistics Unstandardized Residual N Valid 150 Missing Skewness -4.651 Std Error of 198 Skewness Kurtosis 37.231 Std Error of 394 Kurtosis in PHỤ LỤC 10: PHÂN TÍCH HỒI QUY Pearson Correlation Sig (1-tailed) Z Z1 Z2 Z3 Z Z1 Z2 Z3 Correlations Z Z1 1.000 184 184 1.000 274 000 584 000 012 012 000 500 000 500 Z2 274 000 1.000 000 000 500 500 Z3 584 000 000 1.000 000 500 500 N Mode l Z Z1 Z2 Z3 R 671a 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 Model Summaryb R Adjusted R Std Error of Square Square the Estimate 450 439 74925893 150 150 150 150 DurbinWatson 1.866 Sum of Squares df F 22.346 81.963 149.000 146 149 561 39.804 H 67.037 Sig .000b tế Model Regressio n Residual Total Mean Square uế ANOVAa cK in h Coefficientsa Standardize Unstandardized d Coefficients Coefficients B Std Error Beta Đ ại họ Model (Constant -5.660E-17 ) Z1 184 Z2 274 Z3 584 061 061 061 061 184 274 584 t Sig .000 1.000 2.995 4.464 9.514 003 000 000
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng đối với nhóm khách hàng cá nhân tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn ( Agribank) – chi nhánh Trường An – Tp Huế, Quản trị rủi ro tín dụng đối với nhóm khách hàng cá nhân tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn ( Agribank) – chi nhánh Trường An – Tp Huế, Quản trị rủi ro tín dụng đối với nhóm khách hàng cá nhân tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn ( Agribank) – chi nhánh Trường An – Tp Huế

Từ khóa liên quan