0

Giáo án Thể dục lớp 3 (cả năm)

72 2,505 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2016, 19:14

Thứ …… ngày……tháng…….năm……… Thể dục Tuần Bài 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TRỊ CHƠI “ NHANH LÊN BẠN ƠI” Thời gian dự kiến: 35 phút I MỤC TIÊU: - Biết điểm chương trình số nội qui tập luyện học thể dục lớp - Biết cách tập hợp hàng dọc, quay phải, quay trái, đứng nghỉ, đứng nghiêm, biết cách dàn hàng, dồn hàng, cách chào báo cáo, xin phép vào lớp - Bước đầu biết cách chơi tham gia chơi trị chơi II CHUẨN BỊ: - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sẽ, bảo đảm an tồn luyện tập - Phương tiện: Chuẩn bị còi, kẻ sân cho trò chơi III.HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: NỘI DUNG Phần mở đầu - GV tập trung lớp phổ biến nội dung, u cầu học - GV cho HS tập động tác khởi động ĐL 6-10’ 2-Phần - Phân cơng tổ nhóm tập luyện, chọn cán mơn học Nhắc lại nội quy tập luyện phổ biến nội dung u cầu mơn học - Chơi trò chơi “Nhanh lên bạn ơi” * Ơn lại số động tác đội hình đội ngũ học lớp 1, GV cho HS ơn lại số đội hình, đội ngũ học như: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, quay phải (trái), đứng nghiêm (nghỉ), dàn hàng, dồn hàng động tác từ 1-2 lần 3-Phần kết thúc - Cho HS thường theo nhịp hát - GV hệ thống - GV nhận xét học 18-22’ PHƯƠNG PHÁP - HS tập hợp, ý nghe phổ biến nội dung, u cầu học - HS giậm chân chỗ, vỗ tay theo nhịp hát, đồng thời tập TD phát triển chung lớp - HS ý lắng nghe GV phổ biến - HS tham gia chơi trò chơi - HS thực hành ơn lại số động tác theo u cầu GV 5-7’ 4-5’ - GV gợi ý để HS trả lời Thứ …… ngày……tháng…….năm……… Thể dục Tuần Bài 2: ƠN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨTRỊ CHƠI “NHĨM BA NHĨM BẢY” Thời gian dự kiến: 35 phút I, MỤC TIÊU - Biết điểm chương trình số nội qui tập luyện học thể dục lớp - Biết cách tập hợp hàng dọc, quay phải, quay trái, đứng nghỉ, đứng nghiêm, biết cách dàn hàng, dồn hàng, cách chào báo cáo, xin phép vào lớp - Bước đầu biết cách chơi tham gia chơi trò chơi II, CHUẨN BỊ: - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sẽ, bảo đảm an tồn luyện tập - Phương tiện: Chuẩn bị còi, kẻ sân cho trò chơi III, NỘI DUNG-PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG Phần mở đầu: - GV dẫn, giúp đỡ lớp trưởng tập hợp, báo cáo, sau phổ biến nội dung, u cầu học - GV nhắc nhở HS thực nội quy, chỉnh đốn trang phục vệ sinh nơi tập luyện - GV cho HS giậm chân, chạy khởi động chơi trò chơi “Làm theo hiệu lệnh” ĐL 6-10’ - HS tập hợp theo u cầu lớp trưởng, ý nghe phổ biến nội dung, u cầu học - HS chỉnh đốn trang phục, vệ sinh nơi tập luyện - HS vừa giậm chân chỗ vừa đếm theo nhịp, chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc chơi trò chơi 2-Phần bản: 18-22’ - Ơn tập hợp hàng dọc, quay phải, quay trái, nghiêm, nghỉ, dàn hàng, dồn hàng, chào báo cáo, xin phép vào lớp (Khi ơn nội dung chia lớp thành nhóm nhỏ để thực hiện) - Chơi trò chơi “Nhóm ba nhóm bảy” 3-Phần kết thúc: - GV cho HS đứng xung quanh vòng tròn vỗ tay hát - GV hệ thống nhận xét học PHƯƠNG PHÁP - HS ơn tập nội dung theo nhóm (tổ), sau thi đua biểu diễn với xem nhóm (tổ) nhanh, đẹp -GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, sau tổ chức cho HS chơi 6-8’ - HS vỗ tay hát 4-5’ - HS ý nghe GV nhận xét Thứ …… ngày……tháng…….năm……… Thể dục Tuần Bài 3: ĐI THƯỜNG THEO NHỊP – TRÒ CHƠI “KẾT BẠN” Thời gian dự kiến: 35 phút I, MỤC TIÊU: - Bước đầu biết cách 1-4 hàng dọc theo nhịp (nhịp bước chân trái, nhịp bước chân phải), biết dóng hàng cho thẳng - Biết cách theo vạch kẻ thẳng, nhanh chuyển sang chạy - Bước đầu biết cách chơi tham gia chơi trò chơi II, CHUẨN BỊ: - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sẽ, bảo đảm an tồn luyện tập - Phương tiện: Chuẩn bị còi, kẻ sân cho trò chơi “Kết bạn” III, NỘI DUNG-PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG Phần mở đầu - GV nhận lớp (tiếp tục giúp đỡ cán tập hợp, báo cáo) phổ biến nơị dung, u cầu học - GV cho HS khởi động chơi trò chơi “Làm theo hiệu lệnh” ĐL 6-10’ - Lớp trưởng tập hợp, điểm số, báo cáo GV - HS giậm chân chỗ, đếm to theo nhịp, chạy nhẹ nhàng theo nhịp tham gia trò chơi theo u cầu GV 2-Phần 18-22’ - Đi thường theo nhịp 1-4 hàng dọc 6-8’ GV cho lớp tập thường theo nhịp hơ 1-2, 1-2, Chú ý động tác phối hợp chân tay - Ơn phối hợp theo vạch kẻ thẳng, nhanh chuyển sang chạy - Chơi trò chơi “Kết bạn” PHƯƠNG PHÁP - HS thực hành thường, theo nhịp hơ GV 8-10’ 6-8’ - HS tham gia chơi trò chơi 3-Phần kết thúc - Cho HS chậm xung quanh vòng tròn vỗ tay hát - GV hệ thống nhận xét học 4-5’ - HS chậm thành vòng tròn hát - HS ý lắng nghe Thứ …… ngày……tháng…….năm……… Thể dục Tuần Bài 4: BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ, KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN TRỊ CHƠI “TÌM NGƯỜI CHỈ HUY” Thời gian dự kiến: 35 phút I, MỤC TIÊU: - Bước đầu biết cách 1-4 hàng dọc theo nhịp (nhịp bước chân trái, nhịp bước chân phải), biết dóng hàng cho thẳng - Biết cách theo vạch kẻ thẳng, nhanh chuyển sang chạy - Bước đầu biết cách chơi tham gia chơi trò chơi II, CHUẨN BỊ: - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sẽ, bảo đảm an tồn luyện tập - Phương tiện: Chuẩn bị còi, kẻ sân cho trò chơi “Tìm người huy” III, NỘI DUNG-PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, u cầu học - GV cho HS khởi động 2-Phần - Ơn thường theo nhịp 1-4 hàng dọc - Ơn phối hợp theo vạch kẻ thẳng, nhanh chuyển sang chạy - Học trò chơi “Tìm người huy” - Chơi trò chơi “Chạy tiếp sức” ĐL 6-10’ PHƯƠNG PHÁP - Lớp trưởng tập hợp, báo cáo, HS ý nghe GV phổ biến - HS vỗ tay, hát, giậm chân chỗ, đếm theo nhịp 18-22’ 3-4’ 6-8’ 6-8’ - HS ơn tập theo u cầu GV -Lần đầu GV hơ cho lớp tập, lần sau cán điều khiển, GV đến hàng uốn nắn nhắc nhở em thực chưa tốt - HS ơn phối hợp theo đội hình 2-4 hàng dọc -GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, sau cho lớp chơi thử 1-2 lần chơi thức Sau số lần chơi đổi vị trí người chơi 2-4’ - HS tham gia trò chơi theo hướng dẫn GV 3-Phần kết thúc - Cho HS thường theo nhịp hát - GV hệ thống - GV nhận xét học, giao tập nhà 4-5’ - HS thường theo nhịp hát - HS ý lắng nghe Thứ …… ngày……tháng…….năm……… Thể dục Tuần Bài 5: TẬP HỢP HÀNG NGANG, DĨNG HÀNG, ĐIỂM SỐ Thời gian dự kiến: 35 phút I, MỤC TIÊU: - Biết cách tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái - Biết cách chơi tham gia chơi II, CHUẨN BỊ: - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sẽ, bảo đảm an tồn luyện tập - Phương tiện: Chuẩn bị còi, kẻ sân cho trò chơi III, NỘI DUNG-PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, u cầu học - GV cho HS khởi động chơi trò chơi ĐL 6-10’ - Lớp trưởng tập hợp, báo cáo, HS ý nghe GV phổ biến - HS giậm chân chỗ, đếm theo nhịp, chạy chậm quanh sân (80-100m) tham gia trò chơi “Chạy tiếp sức” 2-Phần 18-22’ - Ơn tập hợp đội hình hàng dọc, dóng 5-6’ hàng, điểm số, quay phải, quay trái, - Học tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số 10’ - Học trò chơi “Tìm người huy” 3-Phần kết thúc - Cho HS thường theo nhịp hát - GV hệ thống - GV nhận xét học, giao tập nhà PHƯƠNG PHÁP - HS ơn tập theo u cầu GV - GV nêu tên động tác, lệnh cách thức thực HS nghe theo hướng dẫn GV - HS tham gia trò chơi theo hướng dẫn GV 6-8’ - HS thường theo nhịp hát 4-5’ - HS ý lắng nghe Thứ …… ngày……tháng…….năm……… Thể dục Tuần Bài 6: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI: TÌM NGƯỜI CHỈ HUY Thời gian dự kiến: 35 phút I, MỤC TIÊU: - Biết cách tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái - Biết cách thường 1-4 hàng dọc theo nhịp - Thực theo vạch kẻ thẳng - Biết cách chơi tham gia chơi II, CHUẨN BỊ: - Đòa điểm: Sân bãi tập - Phương tiện: Chuẩn bò còi, kẻ sân cho trò chơi III, NỘI DUNG-PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP 6-10’ Phần mở đầu - Lớp trưởng tập hợp, báo cáo, HS - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu ý nghe GV phổ biến cầu học - HS xoay khớp đếm theo nhòp, - GV cho HS khởi động chơi trò chơi chạy chậm vòng quanh sân (100“Chui qua hầm” 120m) tham gia trò chơi (Khi chui không để đầu thân chạm “hầm”) 18-22’ 2-Phần - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, 8-10’ - HS ôn tập theo yêu cầu GV điểm số cán lớp Thi đua tổ Lần 1-2 GV điều khiển, lần sau cán hô cho lớp tập Sau chia tổ luyện tập 6-8’ - HS tập theo tổ, ý nhòp - Ôn thường theo nhòp 1-4 hàng dọc theo vạch kẻ thẳng Chia theo tổ để tập, em thay huy GV nhắc HS đặt bàn chân tiếp xúc đất cho đúng, nhẹ nhàng, tự nhiên 5-7’ - HS tham gia trò chơi tích cực theo - Chơi trò chơi “Tìm người huy” hướng dẫn GV GV nhắc tên trò chơi cách chơi, sau 4-5’ cho lớp chơi - HS thường theo nhòp hát 3-Phần kết thúc - Cho HS thường theo nhòp hát - HS ý lắng nghe - GV HS hệ thống - GV nhận xét học, giao tập nhà Thứ …… ngày……tháng…….năm……… Thể dục Tuần Bài 7: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI “THI XẾP HÀNG” Thời gian dự kiến: 35 phút I, MỤC TIÊU: - Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm số, quay phải, quay trái - Đi theo vạch kẻ thẳng, thân người giữ thăng - Biết cách chơi tham gia chơi II, CHUẨN BỊ: - Đòa điểm: Trên sân trường, vệ sinh - Phương tiện: Chuẩn bò còi, kẻ sân cho trò chơi “Thi xếp hàng” III, NỘI DUNG-PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP 6-10’ Phần mở đầu - Lớp trưởng tập hợp, báo cáo, HS ý - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu nghe GV phổ biến học - HS giậm chân chỗ, vỗ tay theo - GV cho HS khởi động nhòp, hát, chạy chậm vòng quanh sân, ôn nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái, điểm số 18-22’ - HS ôn tập theo dẫn GV, 2-Phần - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, 8-10’ em thay làm huy, lần cuối thi đua tổ điểm số, quay phải, quay trái - Ôn thường theo nhòp 1-4 hàng dọc theo vạch kẻ thẳng - Học trò chơi “Thi xếp hàng” GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn nội dung trò chơi cách chơi, sau cho HS đọc thuộc vần điệu trò chơi GV chọn vò trí đứng cố đònh phát lệnh Sau thay đổi vò trí đứng cách tổ chức Khi tập nên chia lớp thành đội 3-Phần kết thúc - Cho HS thường theo vòng tròn, vừa vừa thả lỏng - GV HS hệ thống - GV nhận xét học, giao tập nhà 3-4’ - GV điều khiển cho HS thực 8-10’ - HS nhanh chóng xếp vào hàng đọc vần điệu trò chơi, tham gia trò chơi theo dẫn GV, ý đảm bảo trật tự, kỷ luật tránh chấn thương 4-5’ - HS thường theo vòng tròn, thả lỏng - HS ý lắng nghe Thứ …… ngày……tháng…….năm……… Thể dục Tuần Bài 8: ĐI VƯT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP TRÒ CHƠI “THI XẾP HÀNG” Thời gian dự kiến: 35 phút I, MỤC TIÊU: - Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm số, quay phải, quay trái - Bước đầu biết cách vượt chướng ngại vật thấp - Biết cách chơi tham gia chơi II, CHUẨN BỊ: - Đòa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sẽ, bảo đảm an toàn luyện tập -Phương tiện: Chuẩn bò còi, dụng cụ cho học động tác vượt chướng ngại vật III, NỘI DUNG-PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP 6-10’ Phần mở đầu - Lớp trưởng tập hợp, báo cáo, HS - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu ý nghe GV phổ biến cầu học - HS giậm chân chỗ,chạy nhẹ nhàng - GV cho HS khởi động chơi trò chơi theo hàng dọc quanh sân (100-120m) “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” 18-22’ 2-Phần - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, 6-8’ - HS ôn tập theo yêu cầu GV điểm số, quay phải, quay trái GV cho lớp làm mẫu lần, sau chia tổ tập luyện GV đến tổ quan sát nhắc nhở em thực chưa tốt - Học động tác vượt chướng ngại vật 10-12’ - HS ý theo dõi GV hướng dẫn để thấp: tập luyện GV nêu tên động tác, vừa làm mẫu vừa giải thích động tác cho HS tập bắt chước 5-7’ - HS tham gia trò chơi - Học trò chơi “Thi xếp hàng” GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, sau cho lớp chơi 4-5’ 3-Phần kết thúc - HS chậm theo vòng tròn, vỗ tay - Cho HS chậm theo vòng tròn, vỗ tay hát hát - HS ý lắng nghe - GV HS hệ thống nhận xét học Thứ …… ngày……tháng…….năm……… Thể dục Tuần Bài 9: ĐI VƯT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP Thời gian dự kiến: 35 phút I, MỤC TIÊU: - Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm số, quay phải, quay trái cách - Biết cách vượt chướng ngại vật thấp - Biết cách chơi tham gia chơi trò chơi II, CHUẨN BỊ: - Đòa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sẽ, bảo đảm an toàn luyện tập - Phương tiện: Chuẩn bò còi, kẻ sân III, NỘI DUNG-PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP 6-10’ Phần mở đầu - Lớp trưởng tập hợp, báo cáo, HS - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu ý nghe GV phổ biến cầu học - HS giậm chân chỗ, tham gia trò - GV cho HS khởi động chơi trò chơi chơi chạy chậm theo vòng tròn “Có chúng em” quanh sân 18-22’ 2-Phần - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, 5-7’ quay phải, quay trái - HS ôn tập điều khiển Những lần đầu GV hô cho lớp tập, sau GV cán lớp cán điều khiển, GV uốn nắn, nhắc nhở 8-10’ -Ôn vượt chướng ngại vật: - HS ôn tập vượt chướng ngại vật, Cả lớp thực theo hàng ngang Mỗi ý số sai thường mắc động tác vượt CNV thực 2-3 lần Sau tập theo 2-4 hàng dọc - Trò chơi “Thi xếp hàng” Có thể thay đổi hình thức chơi thêm yêu cầu HS cho trò chơi thêm hào hứng 3-Phần kết thúc - Cho HS thường theo nhòp hát - GV HS hệ thống - GV nhận xét tập luyện - GV giao tập nhà 6-8’ - HS tham gia trò chơi Chú ý đảm bảo trật tự, kỷ luật tránh chấn thương 4-5’ - HS thường theo nhòp hát - HS ý lắng nghe Thứ …… ngày……tháng…….năm……… Thể dục Tuần Bài 10: TRÒ CHƠI “MÈO ĐUỔI CHUỘT” Thời gian dự kiến: 35 phút I, MỤC TIÊU: - Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm số, quay phải, quay trái cách - Biết cách vượt chướng ngại vật thấp - Biết cách chơi tham gia chơi trò chơi II, CHUẨN BỊ: - Đòa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sẽ, bảo đảm an toàn luyện tập - Phương tiện: Chuẩn bò còi, kẻ vạch, chuẩn bò dụng cụ cho phần tập vượt chướng ngại vật trò chơi III, NỘI DUNG-PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP 6-10’ Phần mở đầu - Lớp trưởng tập hợp, báo cáo, HS - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu ý nghe GV phổ biến cầu học - HS chạy chậm theo hàng dọc * Cho HS khởi động chơi trò chơi quanh sân, giậm chân chỗ, đếm to “Qua đường lội” theo nhòp tham gia trò chơi 18-22’ 2-Phần - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, 5-7’ - HS ôn tập theo yêu cầu GV điểm số HS thay huy 7-9’ -Ôn vượt chướng ngại vật: - HS ôn tập vượt chướng ngại vật Cả lớp tập theo đội hình hàng dọc, cách tập theo dòng nước chảy, em cách 2-3 m GV ý kiểm tra uốn nắn 6-8’ - HS tham gia trò chơi, ý không - Học trò chơi “Mèo đuổi chuột” vi phạm luật chơi, đặc biệt không GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi ngáng chân, ngáng tay cản đường chạy luật chơi, cho HS thuộc vần điệu trước bạn chơi Cho HS chơi thử 1-2 lần, sau chơi thức GV ý giám sát chơi 4-5’ - HS đứng vỗ tay hát 3-Phần kết thúc - Cho HS đứng vỗ tay hát - HS ý lắng nghe - GV HS hệ thống nhận xét - GV giao tập nhà: Ôn luyện vượt chướng ngại vật TUẦN 29 Thứ …… ngày……tháng…….năm……… Thể dục Bài 57: BÀI THỂ DỤC VỚI HOA HOẶC CỜ TRÒ CHƠI “ NHẢY ĐÚNG NHẢY NHANH” Thời gian dự kiến: 35 phút I, MỤC TIÊU: - Thực thể dục phát triển chung với hoa cờ - Biết cách chơi tham gia chơi trò chơi II, CHUẨN BỊ: - Đòa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sẽ, bảo đảm an toàn tập luyện - Phương tiện: Chuẩn bò sân cho trò chơi HS hoa cờ Kẻ vòng tròn lớn đồng tâm để tập TD III, NỘI DUNG-PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP 6-8’ Phần mở đầu - Lớp trưởng tập hợp, điểm số, - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu 1-2’ báo cáo GV cầu học - HS chạy chậm xung quanh - GV cho HS chạy, khởi động khớp sân tập, khởi động khớp chơi trò chơi “Tìm ăn được” tham gia trò chơi dẫn 18-22’ GV 2-Phần - Ôn thể dục phát triển chung với hoa 12-14’ - HS tập theo đội hình vòng cờ tròn đồng tâm, tập liên hoàn 2x8 + GV điều khiển lớp tập, bước đầu cho nhòp em làm quen với cách xếp hình thành - HS triển khai tập luyện theo hoa sống động đội hình tổ, tổ trưởng điều khiển + GV chia tổ để tập luyện, tổ trưởng - Các tổ biểu diễn thi đua xem điều khiển, GV bao quát chung tổ tập đẹp - Chơi trò chơi “Nhảy nhảy nhanh” 6-8’ + GV chia HS lớp thành đội nhau, nêu tên trò chơi, nhắc lại cách - HS ý nhảy nhảy chơi, cho chơi thử lần, sau chơi nhanh thức 3-Phần kết thúc 4-6’ - GV cho HS lại hít thở sâu - GV HS hệ thống - HS chậm, hít thở sâu - GV nhận xét học - GV giao tập nhà: Ôn thể dục - HS ý lắng nghe GV hệ phát triển chung thống bài, nhận xét học Tuần 29 + 30 Thứ ba ngày 31 tháng năm 2015 (3A) Môn: Thể dục Tiết: 58 Bài 58: ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRÒ CHƠI “AI KÉO KHOẺ” Thời gian dự kiến: 35’ I, MỤC TIÊU: - Thực thể dục phát triển chung với hoa cờ - Biết cách chơi tham gia chơi trò chơi II, CHUẨN BỊ: - Đòa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sẽ, bảo đảm an toàn tập luyện - Phương tiện: Chuẩn bò sân cho trò chơi HS hoa cờ III, NỘI DUNG-PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP 6-8’ Phần mở đầu - Lớp trưởng tập hợp, điểm số, - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu 1-2’ báo cáo GV cầu học - HS chạy chậm xung quanh - GV cho HS chạy, khởi động khớp sân tập, khởi động khớp chơi trò chơi “Vòng tròn” tham gia trò chơi dẫn 18-22’ GV 2-Phần - Ôn thể dục phát triển chung với hoa 12-14’ cờ + GV điều khiển lớp tập theo đội hình - HS đứng theo đội hình vòng hoa sống động tròn đồng tâm, có em đứng quay lưng vào (làm nh hoa), tập liên hoàn 2x8 nhòp - Làm quen trò chơi “Ai kéo khoẻ” 6-8’ + GV nêu tên trò chơi, giải thích, hướng - HS ý lắng nghe, quan sát dẫn cho HS biết cách chơi bạn làm mẫu để biết cách + GV chọn em lên thực động tác, chơi dẫn cho lớp biết đúng, sai Cho số đôi chơi thử trì cho lớp chơi 3-Phần kết thúc 4-6’ - GV cho HS lại, vừa vừa hít thở - HS chậm, hít thở sâu sâu - GV HS hệ thống - HS ý lắng nghe GV hệ - GV nhận xét học thống bài, nhận xét học - GV giao tập nhà: Ôn thể dục phát triển chung IV Phần bổ sung: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Tuần 29 + 30 Thứ sau ngày 03 tháng năm 2015 Môn: Thể dục Tiết: 59 Bài 59: HOÀN THIỆN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG HỌC TUNG VÀ BẮT BÓNG Thời gian dự kiến: 35 phút I, MỤC TIÊU: - Hoàn thiện thể dục phát triển chung với hoa cờ Yêu cầu thuộc thực động tác tương đối xác - Học tung bắt bóng cá nhân Yêu cầu thực mức tương đối - Chơi trò chơi “Ai kéo khoẻ ” Yêu cầu biết cách chơi biết tham gia chơi II, CHUẨN BỊ: - Đòa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sẽ, bảo đảm an toàn tập luyện - Phương tiện: Chuẩn bò 2-3 em bóng, HS hoa cờ III, NỘI DUNG-PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP 6-8’ Phần mở đầu - Lớp trưởng tập hợp, điểm số, báo - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu 1-2’ cáo GV cầu học - HS chạy chậm xung quanh sân tập, - GV cho HS chạy, khởi động khớp khởi động khớp tham gia trò chơi trò chơi “Kết bạn” chơi dẫn GV 18-22’ 2-Phần - Ôn thể dục phát triển chung với hoa 5-7’ cờ - HS thực TD điều GV cho lớp thực liên hoàn khiển GV cán lớp TD phát triển chung lần: 4x8 nhòp - Học tung bắt bóng tay 8-10’ GV nêu tên động tác, hướng dẫn cách cầm bóng, tư đứng chuẩn bò tung bóng, bắt bóng - HS ý lắng nghe, quan sát để Có thể cho HS tập động tác theo cách: học cách tung, bắt bóng thực hành + Tự tung bắt bóng động tác tung, bắt bóng + Hai em đứng đối diện, em tung, em dẫn GV bắt - Chơi trò chơi “Ai kéo khoẻ” 6-7’ GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi - HS tham gia trò chơi dẫn cho HS chơi thử 3-Phần kết thúc 4-6’ GV - GV cho HS lại, vừa vừa hít thở sâu - HS lại thả lỏng, hít thở sâu - GV HS hệ thống - GV nhận xét học - HS ý lắng nghe GV hệ thống - GV giao tập nhà: Ôn thể dục phát triển chung bài, nhận xét học IV Phần bổ sung: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Tuần 30 + 31 Thứ ba ngày 07 tháng năm 2015 Môn: Thể dục Tiết: 60 Bài 60: BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG I, MỤC TIÊU: - Ôn tập thể dục phát triển chung với cờ hoa Yêu cầu thuộc thực động tác tương đối xác, nhòp - Tung bóng tay, bắt bóng tay Yêu cầu biết cách thực động tác tương đối - Chơi trò chơi “Ai kéo khoẻ ” Yêu cầu biết cách chơi biết tham gia chơi II, CHUẨN BỊ: - Đòa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sẽ, bảo đảm an toàn tập luyện - Phương tiện: Chuẩn bò sân cho kiểm tra, đánh dấu để HS đứng kiểm tra, chuẩn bò 2-3 em bóng III, NỘI DUNG-PHƯƠNG PHÁP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP 5-6’ Phần mở đầu - Lớp trưởng tập hợp, điểm số, - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu 1-2’ báo cáo GV cầu học - HS tập TD phát triển chung, - GV cho HS khởi động chơi trò chơi theo nhòp, hát tham gia mà HS ưa thích 22-24’ trò chơi dẫn GV 2-Phần - Kiểm tra thể dục phát triển chung 16-18’ - HS thực động tác TD với cờ hoa Những động tác với hoa cờ theo mức: Hoàn em chưa hoàn thành cần tập luyện thành chưa hoàn thành thêm - HS ý lắng nghe, quan sát để - Tung bóng tay, bắt bóng 4-5’ học cách tung, bắt bóng thực tay hành động tác tung, bắt bóng GV nêu tên động tác, hướng dẫn lại cách dẫn GV cầm bóng, tư đứng chuẩn bò tung bóng, bắt bóng Có thể cho HS tập động tác theo cách: - HS tập hợp theo đội hình hàng + Tự tung bắt bóng ngang quay mặt lại để chơi trò chơi + Hai em đứng đối diện, em tung, em bắt - HS vỗ tay hát - Chơi trò chơi “Ai kéo khoẻ” 2-3’ - HS ý lắng nghe GV nhận GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi xét công bố kết cho HS chơi thử Khi HS nắm vững cách chơi cho chơi thức 4-6’ 3-Phần kết thúc - GV cho HS đứng chỗ vỗ tay, hát - GV nhận xét công bố kết ôn tập - GV giao tập nhà IV Phần bổ sung: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Tuần 30 + 31 Thứ sáu ngày 10 tháng năm 2015 Môn: Thể dục Tiết: 61 Bài 61: ÔN TUNG VÀ BẮT BÓNG CÁ NHÂN TRÒ CHƠI “AI KÉO KHOẺ” I, MỤC TIÊU: - Ôn động tác tung bắt bóng cá nhân Yêu cầu biết cách thực động tác tương đối - Chơi trò chơi “Ai kéo khoẻ ” Yêu cầu biết cách chơi tham gia chơi tương đối chủ động II, CHUẨN BỊ: - Đòa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sẽ, bảo đảm an toàn tập luyện - Phương tiện: Chuẩn bò cho 2-3 em bóng III, NỘI DUNG-PHƯƠNG PHÁP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP 5-6’ Phần mở đầu - Lớp trưởng tập hợp, điểm số, - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu 1-2’ báo cáo GV cầu học - HS tập TD phát triển - GV cho HS khởi động chung, theo nhòp, hát chạy chậm vòng quanh sân tập 22-24’ dẫn GV 2-Phần 12-14’ - Ôn động tác tung bắt bóng cá nhân: - HS đứng chỗ tập tung + GV tập hợp, cho HS ôn lại cách cầm bắt bóng số lần, sau tổ bóng, tư đứng chuẩn bò tung bóng, bắt tập theo đội hình vòng tròn bóng hàng dọc + GV ý số sai thường mắc (tung ****** * bóng mạnh hoắc nhẹ, cao thấp, tung lệch hướng, đón không ****** * đường bóng ) - Chơi trò chơi “Ai kéo khoẻ” 6-8’ GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi - HS tập hợp theo đội hình cho HS chơi thử Khi HS nắm vững cách hàng ngang quay mặt lại để chơi chơi cho chơi thức trò chơi Chú ý không đùa Trước chơi, GV cho HS khởi động kỹ nghòch, phải đảm bảo an toàn lại khớp, hướng dẫn cách nắm tay tập luyện cho vừa chắc, vừa an toàn 4-6’ 3-Phần kết thúc - HS ý lắng nghe GV hệ - GV HS hệ thống thống nhận xét học - GV nhận xét học - GV giao tập nhà: Ôn động tác tung bắt bóng cá nhân IV Phần bổ sung: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Tuần 31 + 32 Thứ ba ngày 14 tháng năm 2015 Môn: Thể dục Tiết: 62 Bài 62: ÔN ĐỘNG TÁC TUNG VÀ BẮT BÓNG CÁ NHÂN TRÒ CHƠI “AI KÉO KHOẺ” I, MỤC TIÊU: - Ôn động tác tung bắt bóng Yêu cầu biết cách thực động tác tương đối - Chơi trò chơi “Ai kéo khoẻ ” Yêu cầu biết cách chơi tham gia chơi tương đối chủ động II, CHUẨN BỊ: - Đòa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sẽ, bảo đảm an toàn tập luyện - Phương tiện: Chuẩn bò cho 2-3 em bóng III, NỘI DUNG-PHƯƠNG PHÁP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP 5-6’ Phần mở đầu - Lớp trưởng tập hợp, điểm số, - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu 1-2’ báo cáo GV cầu học - GV cho HS khởi động tập TDPTC - Chơi trò chơi “Đi-chạy ngược chiều theo 22-24’ - Từng HS tập tung bắt bóng tín hiệu” 12-14’ chỗ, di chuyển số lần 2-Phần - Khi tung bóng HS dùng lực - Tung bắt bóng theo nhóm người: vừa phải để tung bóng + GV tập hợp HS, hướng dẫn lại tư hướng, bắt bóng cần khéo đứng chuẩn bò tung bóng, bắt bóng léo, nhẹ nhàng, chắn + GV cho HS tập theo tổ, nhắc HS ý phối hợp toàn thân thực động tác - HS tham gia trò chơi Chú ý cách di chuyển để bắt bóng không đùa nghòch, phải đảm bảo - Chơi trò chơi “Ai kéo khoẻ” GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi 6-8’ an toàn tập luyện cho HS chơi Trước chơi, GV cho HS khởi động kỹ lại khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông toàn thân, hướng dẫn cách nắm tay cho vừa chắc, vừa an toàn * Cho HS chạy chậm vòng sân tập khoảng 200-300m 3-Phần kết thúc - GV HS hệ thống - GV nhận xét học - GV giao tập nhà: Ôn động tác tung bắt bóng cá nhân 4-6’ - HS ý lắng nghe GV hệ thống nhận xét học IV Phần bổ sung: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Tuần 31 + 32 Thứ sáu ngày 17 tháng năm 2015 Môn: Thể dục Tiết: 63 Bài 63: ÔN ĐỘNG TÁC TUNG VÀ BẮT BÓNG CÁ NHÂN TRÒ CHƠI “AI KÉO KHOẺ” I, MỤC TIÊU: - Ôn động tác tung bắt bóng theo nhóm hai người Yêu cầu biết cách thực động tác tương đối - Học trò chơi “Chuyển đồ vật ” Yêu cầu biết cách chơi bước đầu biết tham gia chơi II, CHUẨN BỊ: - Đòa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sẽ, bảo đảm an toàn tập luyện - Phương tiện: Chuẩn bò cho 2-3 em bóng sân cho trò chơi III, NỘI DUNG-PHƯƠNG PHÁP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP 5-6’ Phần mở đầu - Lớp trưởng tập hợp, điểm số, - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu 1-2’ báo cáo GV cầu học - HS tập TD phát triển - GV cho HS khởi động chơi trò chơi chung (1 lần liên hoàn 2x8 “Tìm vật bay được” nhòp), tham gia trò chơi 22-24’ 2-Phần - Ôn động tác tung bắt bóng theo 10-12’ nhóm người: - Từng HS tập tung bắt bóng + GV tập hợp HS, hướng dẫn lại tư số lần, sau chia tổ tập đứng chuẩn bò tung bóng, bắt bóng theo đội hình vòng tròn + GV cho HS tập theo tổ, nhắc HS ý hàng dọc phối hợp toàn thân thực động tác - Khi tung bóng HS dùng lực cách di chuyển để bắt bóng vừa phải để tung bóng hướng, bắt bóng cần khéo 6-8’ - Làm quen trò chơi “Chuyển đồ vật” léo, nhẹ nhàng, chắn + GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách - HS tham gia trò chơi Chú ý chơi không đùa nghòch, phải đảm bảo + Cho HS chơi thử, GV giải thích bổ sung, an toàn tập luyện sau cho chơi thức + GV làm trọng tài thống với - HS ý lắng nghe GV hệ đội chạy tránh tình trạng chạy xô thống nhận xét học vào 3-Phần kết thúc 4-6’ - GV HS hệ thống - GV nhận xét học - GV giao tập nhà: Ôn động tác tung bắt bóng cá nhân IV Phần bổ sung: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Tuần 32 + 33 Thứ ba ngày 21 tháng năm 2015 Môn: Thể dục Tiết: 64 Bài 64: TUNG VÀ BẮT BÓNG THEO NHÓM BA NGƯỜI TRÒ CHƠI “CHUYỂN ĐỒ VẬT” Thời gian dự kiến: 35’ I, MỤC TIÊU: - Tung bắt bóng theo nhóm người Yêu cầu thực động tác tương đối nâng cao thành tích (số lần không để bóng rơi) - Chơi trò chơi “Chuyển đồ vật ” Yêu cầu biết cách chơi biết tham gia chơi tương đối chủ động II, CHUẨN BỊ: - Đòa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sẽ, bảo đảm an toàn tập luyện - Phương tiện: Chuẩn bò cho em bóng sân cho trò chơi III, NỘI DUNG-PHƯƠNG PHÁP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP 5-6’ Phần mở đầu - Lớp trưởng tập hợp, điểm số, - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu 1-2’ báo cáo GV cầu học - HS tập TD phát triển - GV cho HS khởi động chơi trò chơi chung (1 lần liên hoàn 2x8 nhòp), “Tìm người huy” tham gia trò chơi chạy chậm 22vòng sân (150-200m) 24’ 2-Phần 12- Tung bắt bóng theo nhóm người: 14’ - Từng HS tập tung bắt bóng + GV cho HS tự tập, sau chia lớp số lần thành nhóm, nhóm người để tập luyện + GV hướng dẫn cách di chuyển để bắt bóng, đầu tiến lên hay lùi xuống, di chuyển sang phải, trái - Từng nhóm đứng theo hình tam giác, thực động tác tung bắt bóng qua lại cho Động tác nhanh, khéo léo, tránh vội vàng - Trò chơi “Chuyển đồ vật” + GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, 6-8’ - HS tham gia trò chơi Chú ý giải thích trường hợp phạm quy, cho không đùa nghòch, phải đảm bảo HS chơi thử chơi thức an toàn tập luyện + GV làm trọng tài nhắc HS chạy cần ý chạy bên phải trái đội mình, tránh xô vào 3-Phần kết thúc 4-6’ - HS ý lắng nghe GV hệ - GV HS hệ thống thống nhận xét học - GV nhận xét học - GV giao tập nhà: Ôn động tác tung bắt bóng cá nhân IV Phần bổ sung: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Tuần 32 + 33 Thứ sáu ngày 24 tháng năm 2015 Môn: Thể dục Tiết: 65 Bài 53: ÔN ĐỘNG TÁC TUNG VÀ BẮT BÓNG THEO NHÓM BA NGƯỜI TRÒ CHƠI “CHUYỂN ĐỒ VẬT” Thời gian dự kiến: 35’ I, MỤC TIÊU: - Ôn động tác tung bắt bóng theo nhóm người Yêu cầu thực động tác tương đối - Chơi trò chơi “Chuyển đồ vật ” Yêu cầu biết cách chơi biết tham gia chơi tương đối chủ động II, CHUẨN BỊ: - Đòa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sẽ, bảo đảm an toàn tập luyện - Phương tiện: Chuẩn bò cho em bóng, em dây nhảy III, NỘI DUNG-PHƯƠNG PHÁP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP 5-6’ Phần mở đầu - Lớp trưởng tập hợp, điểm số, - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu 1-2’ báo cáo GV cầu học - HS tập TD phát triển - GV cho HS khởi động chung (1 lần liên hoàn 2x8 nhòp) 22-24’ chạy chậm vòng sân 2-Phần - Ôn tung bắt bóng theo nhóm người: 12-14’ + GV chia lớp thành nhóm, nhóm người để tập luyện + GV hướng dẫn cách di chuyển để bắt bóng, đầu tiến lên hay lùi xuống, di chuyển sang phải, trái + Sau số lần tập, GV đổi vò trí đứng để tăng tình thực tập * Nhảy dây kiểu chụm chân: GV chia lớp thành tổ để tập luyện - Trò chơi “Chuyển đồ vật” + GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi cho HS chơi - Từng nhóm đứng theo hình tròn, thực động tác tung bắt bóng qua lại cho Động tác nhanh, khéo léo, tránh vội vàng 4-5’ 6-8’ - HS tự ôn tập động tác nhảy dây theo khu vực quy đònh cho tổ - HS tham gia trò chơi Chú ý không đùa nghòch, phải đảm bảo an toàn tập luyện - HS ý lắng nghe GV hệ thống nhận xét học 3-Phần kết thúc 4-6’ - GV HS hệ thống - GV nhận xét học - GV giao tập nhà: Ôn động tác tung bắt bóng cá nhân IV Phần bổ sung: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Tuần 32 + 33 Thứ bảy ngày 25 tháng năm 2015 Môn: Thể dục Tiết: 66 Bài 66: TUNG VÀ BẮT BÓNG THEO NHÓM 2-3 NGƯỜI TRÒ CHƠI “CHUYỂN ĐỒ VẬT” I, MỤC TIÊU: - Ôn động tác tung bắt bóng theo nhóm 2-3 người Yêu cầu thực động tác tương đối - Chơi trò chơi “Chuyển đồ vật ” Yêu cầu biết cách chơi tham gia chơi tương đối chủ động II, CHUẨN BỊ: - Đòa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sẽ, bảo đảm an toàn tập luyện - Phương tiện: Chuẩn bò cho em bóng, em dây nhảy III, NỘI DUNG-PHƯƠNG PHÁP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP 5-6’ Phần mở đầu - Lớp trưởng tập hợp, điểm số, - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu 1-2’ báo cáo GV cầu học - GV cho HS khởi động chơi trò chơi - HS tập TD phát triển mà HS ưa thích chung , chơi trò chơi 22-24’ 2-Phần - HS thực động tác tung - Ôn tung bắt bóng cá nhân theo nhóm 2-3 người: GV cho HS tự tập luyện, sau chia lớp thành nhóm, nhóm 2-3 người để tập luyện - Di chuyển tung bắt bóng theo nhóm người: GV cho đôi di chuyển ngang cách 2-4 m tung bóng qua lại cho - Nhảy dây kiểu chụm chân: 4-5’ bắt bóng cá nhân chỗ số lần, sau tập di chuyển - HS thực động tác tung bắt bóng qua lại cho nhóm 2-3 người 5-7’ - HS đôi tự ôn tập 4-5’ - HS tự ôn tập động tác nhảy dây theo khu vực quy đònh cho tổ - Trò chơi “Chuyển đồ vật” 6-8’ + GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi - HS tham gia trò chơi Chú ý cho HS chơi không đùa nghòch, phải đảm + GV làm trọng tài , tăng dần độ khó bảo an toàn tập luyện 3-Phần kết thúc 4-6’ - HS ý lắng nghe GV hệ - GV HS hệ thống thống nhận xét học - GV nhận xét học - GV giao tập nhà: Ôn động tác tung bắt bóng cá nhân IV Phần bổ sung: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Tuần 34 Thứ tư ngày 06 tháng năm 2015 Môn: Thể dục Tiết: 67 Bài 67: ÔN ĐỘNG TÁC TUNG VÀ BẮT BÓNG THEO NHÓM 2-3 NGƯỜI TRÒ CHƠI “CHUYỂN ĐỒ VẬT” Thời gian dự kiến: 35 phút I, MỤC TIÊU: - Ôn động tác tung bắt bóng theo nhóm 2-3 người Yêu cầu biết cách thực động tác tương đối xác - Chơi trò chơi “Chuyển đồ vật ” Yêu cầu biết cách chơi tương đối chủ động II, CHUẨN BỊ: - Đòa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sẽ, bảo đảm an toàn tập luyện - Phương tiện: Chuẩn bò cho em bóng, em dây nhảy III, NỘI DUNG-PHƯƠNG PHÁP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP 5-6’ Phần mở đầu - Lớp trưởng tập hợp, điểm số, - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu 1-2’ báo cáo GV cầu học - HS tập TD phát triển - GV cho HS khởi động chơi trò chơi “Chim bay cò bay” chung chơi trò chơi 22-24’ 2-Phần - Ôn động tác tung, bắt bóng chỗ di 8-10’ chuyển theo nhóm 2-3 người: - HS thực động tác tung + GV chia lớp thành nhóm, bắt bóng qua lại cho theo nhóm 2-3 người để tập luyện nhóm 2-3 người, ý tung + Khi HS tập tương đối thành thạo, GV khéo léo, hướng cho đôi di chuyển ngang cách 24 m tung bóng qua lại cho - HS tự ôn tập động tác nhảy - Ôn nhảy dây kiểu chụm chân: 4-5’ dây theo khu vực quy đònh cho tổ 6-8’ - Trò chơi “Chuyển đồ vật” - HS tham gia trò chơi, thi đua + GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi tổ với Chú ý cho HS chơi không đùa nghòch, phải đảm bảo + GV chia lớp thành đội để an toàn tập luyện HS thi với nhau, GV làm trọng tài tăng dần độ khó để đòi hỏi em phải khéo léo 3-Phần kết thúc 4-6’ - HS ý lắng nghe GV hệ - GV HS hệ thống thống nhận xét học - GV nhận xét học - GV giao tập nhà: Ôn động tác tung bắt bóng cá nhân IV Phần bổ sung: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Tuần 34 Thứ sáu ngày 08 tháng năm 2015 Môn: Thể dục Tiết: 68 Bài 68: TUNG VÀ BẮT BÓNG THEO NHÓM 2-3 NGƯỜI TRÒ CHƠI “CHUYỂN ĐỒ VẬT” Thời gian dự kiến: 35 phút I, MỤC TIÊU: - Ôn động tác tung bắt bóng theo nhóm 2-3 người Yêu cầu biết cách thực động tác tương đối xác - Chơi trò chơi “Chuyển đồ vật ” Yêu cầu biết cách chơi tương đối chủ động II, CHUẨN BỊ: - Đòa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sẽ, bảo đảm an toàn tập luyện - Phương tiện: Chuẩn bò cho em bóng, em dây nhảy III, NỘI DUNG-PHƯƠNG PHÁP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP 5-6’ Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu 1-2’ - Lớp trưởng tập hợp, điểm số, cầu học báo cáo GV - GV cho HS khởi động chơi trò chơi - HS tập TD phát triển “Chim bay cò bay” chung chơi trò chơi 22-24’ 2-Phần - Ôn động tác tung, bắt bóng chỗ di 8-10’ chuyển theo nhóm 2-3 người: - HS thực động tác tung + GV chia lớp thành nhóm tổ, bắt bóng qua lại cho theo nhóm 2-3 người để tập luyện nhóm 2-3 người, ý tung + Khi HS tập tương đối thành thạo, GV khéo léo, hướng cho đôi di chuyển ngang cách 24 m tung bóng qua lại cho - Ôn nhảy dây kiểu chụm chân: 4-5’ - HS tự ôn tập động tác nhảy dây theo khu vực quy đònh cho tổ - Trò chơi “Chuyển đồ vật” 6-8’ - HS tham gia trò chơi, thi đua + GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi tổ với Chú ý cho HS chơi không đùa nghòch, phải đảm bảo + GV chia lớp thành đội để an toàn tập luyện HS thi với nhau, GV làm trọng tài tăng dần độ khó để đòi hỏi em phải khéo léo 3-Phần kết thúc 4-6’ - HS ý lắng nghe GV hệ - GV HS hệ thống thống nhận xét học - GV nhận xét học - GV giao tập nhà: Ôn động tác tung bắt bóng cá nhân IV Phần bổ sung: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Tuần 35 Thứ tư ngày 13 tháng năm 2015 Môn: Thể dục Tiết: 69 Bài 69: ÔN NHẢY DÂY- TUNG VÀ BẮT BÓNG TRÒ CHƠI “CHUYỂN ĐỒ VẬT” Thời gian dự kiến: 35 phút I, MỤC TIÊU: - Ôn nhảy dây kiểu chụm chân Yêu cầu thực động tác tương đối xác - Ôn tung bắt bóng theo nhóm 2-3 người Yêu cầu thực động tác tương đối xác - Chơi trò chơi “Chuyển đồ vật ” Yêu cầu biết cách chơi tham gia chơi tương đối chủ động II, CHUẨN BỊ: - Đòa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sẽ, bảo đảm an toàn tập luyện - Phương tiện: Chuẩn bò cho em bóng, em dây nhảy III, NỘI DUNG-PHƯƠNG PHÁP: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP 5-6’ Phần mở đầu - Lớp trưởng tập hợp, điểm số, - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu 1-2’ báo cáo GV cầu kiểm tra - HS tập TD phát triển - GV cho HS khởi động chơi trò chơi chung chơi trò chơi mà HS ưa thích 22-24’ - Những HS chưa hoàn thành 2-Phần phục vụ kiểm tra theo yêu cầu - Kiểm tra lại cho HS chưa hoàn GV thành động tác học năm: + GV gọi HS chưa hoàn thành - Những HS kiểm nội dung kiểm tra năm lên kiểm tra tra lại ôn luyện tung bắt - Ôn tung, bắt bóng theo nhóm 2-3 người bóng theo nhóm 2-3 người nhảy dây kiểu chụm chân nhảy dây GV khuyến khích em nữ nhảy dây - Chơi trò chơi “Chuyển đồ vật”: 6-8’ - HS tham gia trò chơi, thi đua + GV nêu tên trò chơi, chia lớp thành tổ với Chú ý đảm đội để HS thi với nhau, GV làm bảo an toàn tập luyện trọng tài 3-Phần kết thúc 4-6’ - GV nhận xét kiểm tra, biểu dương - HS ý lắng nghe GV nhận nhắc nhở HS xét - GV giao tập nhà IV Phần bổ sung: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Tuần 35 Thứ sáu ngày 15 tháng năm 2015 Môn: Thể dục Tiết: 70 Bài 70: TỔNG KẾT NĂM HỌC Thời gian dự kiến: 35 phút I, MỤC TIÊU: - Tổng kết đánh giá kết học tập môn học Thể dục Yêu cầu biết khát quát kiến thức, kó học kết học tập HS lớp - Chơi trò chơi “Lò cò tiếp sức ” trò chơi dân gian đòa phương (do GV chọn) Yêu cầu chơi chủ động, tích cực II, CHUẨN BỊ: - Đòa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sẽ, bảo đảm an toàn tập luyện - Phương tiện: Chuẩn bò sân cho trò chơi III, NỘI DUNG-PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu kiểm tra - GV cho HS khởi động chơi trò chơi mà HS ưa thích ĐL 5-6’ 1-2’ PHƯƠNG PHÁP - Lớp trưởng tập hợp, điểm số, báo cáo GV - HS đứng chỗ, chạy chậm theo hàng dọc đòa hình tự nhiên xung quanh sân trường tập TD phát triển chung 22-24’ 2-Phần - HS ý lắng nghe để củng - Tổng kết đánh giá kết học tập môn cố kiến thức, kó học Thể dục: năm + GV HS hệ thống tóm tắt kiến thức, kó học phần + GV nhận xét đánh giá - Những HS có kết học tập + GV công bố kết học tập HS hạn chế cần ý thêm + Biểu dương học sinh có kết học tập tốt, nhắc nhở em hạn chế * Cho HS chơi trò chơi “Lò cò tiếp sức” - HS tham gia trò chơi Chú ý trò chơi dân gian đảm bảo an toàn tập luyện 3-Phần kết thúc 4-6’ - GV nhắc nhở HS tiếp tục tập luyện - HS ý lắng nghe GV nhắc dòp hè, vận dụng kiến thức, kó nhở, nhận xét học để tham gia vào phong trào TDTT đòa phương - GV nhận xét kết thúc buổi học IV Phần bổ sung: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… [...]... tình, đảm bảo an toàn, đoàn kết 4-6’ - HS chú ý lắng nghe TUẦN 13 Thứ …… ngày……tháng…….năm……… Thể dục Bài 26: ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRÒ CHƠI “ĐUA NGỰA” Thời gian dự kiến: 35 phút I, MỤC TIÊU: - Ôn bài thể dục phát triển chung đã học Thực hiện cơ bản đúng các động tác của bài thể dục phát triển chung Khi thực hiện cả bài thể dục chưa u cầu đúng thứ tự động tác - Học trò chơi “Đua ngựa” Biết... tham gia trò chơi 1 cách tích cực, tránh chấn thương - HS chú ý lắng nghe Thứ …… ngày……tháng…….năm……… Thể dục Tuần 10 Bài 20: ÔN 4 ĐỘNG TÁC ĐÃ HỌC CỦA BÀI THỂ DỤC TRÒ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC” Thời gian dự kiến: 35 phút I, MỤC TIÊU: - Biết cách thực hiện 2 động tác vươn thở, tay của bài thể dục phát triển chung - Bước đầu biết cách thực hiện động tác chân, lườn của bài thể dục phát triển chung - Biết cách... học ở lớp 2, GV hướng dẫn - HS tập, vỗ tay theo nhòp và hát sơ qua cách chơi rồi cho HS chơi theo tổ Chú ý đảm bảo kỷ luật, an toàn 3- Phần kết thúc 4-6’ - HS chú ý lắng nghe - Tập 1 số động tác hồi tónh - GV cùng HS hệ thống bài - GV nhận xét giờ học - Giao bài tập về nhà TUẦN 13 Thứ …… ngày……tháng…….năm……… Thể dục Bài 25 ĐỘNG TÁC ĐIỀU HOÀ CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG Thời gian dự kiến: 35 phút... - Giao bài tập về nhà: Ôn 6 động tác TD phát triển chung đã học Thứ …… ngày……tháng…….năm……… Thể dục TUẦN 12 Bài 23: ÔN CÁC ĐỘNG TÁC ĐÃ HỌC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRÒ CHƠI “KẾT BẠN” Thời gian dự kiến: 35 phút I, MỤC TIÊU: - Biết cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, toàn thân của bài thể dục phát triển chung - Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi II, CHUẨN... tập tốt để - GV cùng HS hệ thống bài chuẩn bò kiểm tra - GV nhận xét giờ học - Giao bài tập về nhà TUẦN 15 Thứ …… ngày……tháng…….năm……… Thể dục Bài 30 : BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG- TRÒ CHƠI Thời gian dự kiến: 35 phút I, MỤC TIÊU: - Thực hiện cơ bản đúng các động tác của bài thể dục phát triển chung - Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm đúng số của mình - Biết cách chơi và tham... hướng dẫn thêm cách chơi, nêu những trường hợp phạm quy và cho HS chơi chính thức - HS chú ý lắng nghe TUẦN 14 Thứ …… ngày……tháng…….năm……… Thể dục Bài 27: ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG Thời gian dự kiến: 35 phút I, MỤC TIÊU: - Thực hiện cơ bản đúng các động tác của bài thể dục phát triển chung - Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi II, CHUẨN BỊ: - Đòa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch... tập tốt để - GV cùng HS hệ thống bài chuẩn bò kiểm tra - GV nhận xét giờ học - Giao bài tập về nhà TUẦN 15 Thứ …… ngày……tháng…….năm……… Thể dục Bài 29: HOÀN THIỆN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG Thời gian dự kiến: 35 phút I, MỤC TIÊU: - Thực hiện cơ bản đúng các động tác của bài thể dục phát triển chung - Biết cách chơi và tham gia chơi được II, CHUẨN BỊ: - Đòa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, bảo... tổ thi đua biểu diễn 5 động tác - HS chú ý lắng nghe Thứ …… ngày……tháng…….năm……… Thể dục TUẦN 10 Bài 19: ĐỘNG TÁC CHÂN, LƯỜN TRÒ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC” Thời gian dự kiến: 35 phút I, MỤC TIÊU: - Biết cách thực hiện 2 động tác vươn thở, tay của bài thể dục phát triển chung - Bước đầu biết cách thực hiện động tác chân, lườn của bài thể dục phát triển chung - Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò... (Những em bò lẻ 3 lần sẽ phải nắm tay nhau chạy quanh lớp 2 vòng, vừa chạy vừa hát) 3- Phần kết thúc - Tập 1 số động tác hồi tónh - GV cùng HS hệ thống bài - GV nhận xét giờ học 6-7’ - HS tham gia trò chơi 1 cách nhiệt tình, vui vẻ, đoàn kết 4-6’ - GV điều khiển - HS chú ý lắng nghe Thứ …… ngày……tháng…….năm……… Thể dục Tuần 12 Bài 24: ĐỘNG TÁC NHẢY - TRÒ CHƠI “NÉM TRÚNG ĐÍCH” Thời gian dự kiến: 35 phút I,... mở đầu - Lớp trưởng tập hợp, điểm số, báo - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cáo cầu giờ học 1’ - HS chạy khởi động và tham gia trò - Chạy chậm theo 1 hàng dọc xung quanh chơi sân tập * Chơi trò chơi “Thi xếp hàng nhanh” 1-2’ (Kết hợp đọc các vần điệu) 2-Phần cơ bản 18-22’ - Ôn bài thể dục phát triển chung 8 động 8-10’ tác: - Cán sự lớp hô cho các bạn tập + GV cho ôn luyện cả 8 động tác 2 -3 lần, mỗi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục lớp 3 (cả năm), Giáo án Thể dục lớp 3 (cả năm),

Mục lục

Xem thêm