Phan tich thi truong canh tranh.pdf

17 822 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2012, 11:49

Phan tich thi truong canh tranh.pdf Shared by Clubtaichinh.net Website Chia se tai lieu mien phi Shared by Clubtaichinh.net Website Chia se tai lieu mien phi Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Năm học 2006 - 2007 Kinh tế Vi mô Bài giảng 11 Chương Phân tích thị trường cạnh tranh 7.10.2006 Đặng Văn Thanh Các chủ đề Hiệu thị trường cạnh tranh Chính sách kiểm soát giá: giá tối đa, giá tối thiểu Trợ giá hạn ngạch sản xuất Tác động thuế trợ cấp Thuế hạn ngạch nhập Thuế hạn ngạch xuất 7.10.2006 Đặng Văn Thanh Đặng Văn Thanh 10/7/2006 Shared by Clubtaichinh.net Website Chia se tai lieu mien phi Shared by Clubtaichinh.net Website Chia se tai lieu mien phi Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Năm học 2006 - 2007 Bài giảng 11 Kinh tế Vi mô Hiệu thị trường cạnh tranh Giá Thặng dư người tiêu dùng S CS A =A PS = B P NW = A + B B Thặng dư nhà sản xuất D Q 7.10.2006 Lượng Đặng Văn Thanh Chính sách kiểm soát giá phủ Giá tối đa P * Mục đích : Bảo vệ lợi ích người tiêu dùng •* Tạo nên thiếu hụt •* Cần chế phân phối phi giá •* Cơ sở tồn tiêu cực •* Tổng phúc lợi xã hội giảm A P0 B C D Pmax ∆CS = C-B ∆PS Thiếu hụt = -C-D Q1 ∆NW (DWL) = -B-D 7.10.2006 Đặng Văn Thanh S Tổn thất vô ích Đặng Văn Thanh 10/7/2006 Q0 D Q Q2 Shared by Clubtaichinh.net Website Chia se tai lieu mien phi Shared by Clubtaichinh.net Website Chia se tai lieu mien phi Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Năm học 2006 - 2007 Bài giảng 11 Kinh tế Vi mô Tác động việc kiểm soát giá đường cầu co giãn D P ∆CS = C - B A P0 B Nếu đường cầu co giãn, tam giác B lớn hình chữ nhật C người tiêu dùng bị thiệt sách kiểm soát giá tối đa D C Pmax S 7.10.2006 Q Q0 Q1 Đặng Văn Thanh Chính sách kiểm soát giá phủ Giá tối thiểu Khi giá quy định không thấp Pmin lượng cầu Q2 , DWL diện tích tam giác B vaø D P S Pmin A P0 C B DWL QS = Q3 ? D D Q2 7.10.2006 Đặng Văn Thanh Q0 Q3 Đặng Văn Thanh 10/7/2006 Q Shared by Clubtaichinh.net Website Chia se tai lieu mien phi Shared by Clubtaichinh.net Website Chia se tai lieu mien phi Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Năm học 2006 - 2007 Bài giảng 11 Kinh tế Vi mô Chính sách Giá tối thiểu (tt) P Nếu nhà sản xuất sản xuất mức Q3, lượng sản phẩm Q3 – Q2 không bán S Thay đổi thặng dư nhà sản xuất A - D - E Phúc lợi nhà sản xuất giảm DWL = B,D vaø E Pmin P0 A B D C E D Q2 Q0 7.10.2006 Q Q3 Đặng Văn Thanh Mức lương tối thiểu w Các doanh nghiệp không trả lương thấp wmin Điều làm tăng nạn thất nghiệp S wmin w0 A DWL tam giác B D B D C Thất nghiệp L1 7.10.2006 Đặng Văn Thanh L0 L2 Đặng Văn Thanh 10/7/2006 D L Shared by Clubtaichinh.net Website Chia se tai lieu mien phi Shared by Clubtaichinh.net Website Chia se tai lieu mien phi Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Năm học 2006 - 2007 Bài giảng 11 Kinh tế Vi mô Trợ giá hạn ngạch sản xuất Phần lớn sách nông nghiệp thường thực sở trợ giá Chính sách trợ giá quy định giá cao giá cân thị trường phủ mua hết sản lượng thừa Chính sách kết hợp với sách khuyến khích giảm sản lượng giới hạn hạn ngạch sản xuất 7.10.2006 Đặng Văn Thanh Trợ giá S P Qg Ps A P0 Để trì mức giá Ps phủ mua số lượng : Qg = Q2 – Q1 D B ∆CS = - A – B ∆PS = A + B + D D + Qg D Q1 7.10.2006 Đặng Văn Thanh Q0 Q2 Đặng Văn Thanh 10/7/2006 Q 10 Shared by Clubtaichinh.net Website Chia se tai lieu mien phi Shared by Clubtaichinh.net Website Chia se tai lieu mien phi Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Năm học 2006 - 2007 Bài giảng 11 Kinh tế Vi mô Trợ giá (tt) S P Qg Ps Chi phí phủ hình chữ nhật = PS (Q2 - Q1) D A B P0 DWL D + Qg D Q1 7.10.2006 Q0 Q2 Q Đặng Văn Thanh 11 Trợ giá (tt) Có cách tốn mà làm gia tăng thu nhập nông dân khoản A + B + D không? 7.10.2006 Đặng Văn Thanh Đặng Văn Thanh 10/7/2006 12 Shared by Clubtaichinh.net Website Chia se tai lieu mien phi Shared by Clubtaichinh.net Website Chia se tai lieu mien phi Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Năm học 2006 - 2007 Bài giảng 11 Kinh tế Vi mô Hạn ngạch sản xuất S’ • Cung giới hạn mức Q1 • Đường cung dịch chuyển sang S’ = Q1 P S PS D A B P0 • ∆CS = - A - B • ∆ PS = A - C • DWL = - B - C C D Q1 Q0 7.10.2006 Q Đặng Văn Thanh 13 Hạn ngạch sản xuất (tt) •PS quy định kèm theo thưởng • Chi phí phủ = B + C + D P S’ ∆PS = A - C + B + C + D = A + B + D ∆CS = -A -B ∆G S PS A B P0 D C =-B -C-D D DWL = - B - C Q1 7.10.2006 Đặng Văn Thanh Đặng Vaên Thanh 10/7/2006 Q0 Q 14 Shared by Clubtaichinh.net Website Chia se tai lieu mien phi Shared by Clubtaichinh.net Website Chia se tai lieu mien phi Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Năm học 2006 - 2007 Bài giảng 11 Kinh tế Vi mô Hạn ngạch sản xuất (tt) Câu hỏi: Chính phủ áp dụng sách để giảm chi phí trợ cấp cho nông dân? Chính sách tốn hơn: trợ giá hay giới hạn diện tích sản xuaát? 7.10.2006 S’ P S PS A B P0 D C D Q1 Q0 Q Đặng Văn Thanh 15 Tác động thuế trợ cấp Khi phủ đánh thuế gián thu nhà sản xuất người chịu thuế? Khi phủ đánh thuế người tiêu dùng người chịu thuế? Khi phủ trợ cấp cho nhà sản xuất sản lượng sản xuất người lợi? Khi phủ trợ cấp cho người tiêu dùng số lượng tiêu dùng mặt hàng cụ thể người lợi? 7.10.2006 Đặng Văn Thanh Đặng Văn Thanh 10/7/2006 16 Shared by Clubtaichinh.net Website Chia se tai lieu mien phi Shared by Clubtaichinh.net Website Chia se tai lieu mien phi Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Năm học 2006 - 2007 Bài giảng 11 Kinh tế Vi mô Tác động thuế trợ cấp (tt) Gánh nặng thuế (hay lợi ích trợ cấp) phần người tiêu dùng chịu, phần nhà sản xuất gánh Chúng ta xem xét loại thuế đặc thù loại thuế tính số tiền đơn vị sản phẩm 7.10.2006 Đặng Văn Thanh 17 Tác động thuế đánh theo đơn vị sản phẩm P * Sản lượng giảm * Giá cầu tăng * Giá cung giảm ∆CS = - A – B ∆PS = -C – D S PD1 P0 A C B D t PS1 ∆G = A + C D DWL = -B -D 7.10.2006 Đặng Văn Thanh Q1 Đặng Vaên Thanh 10/7/2006 Q0 Q 18 Shared by Clubtaichinh.net Website Chia se tai lieu mien phi Shared by Clubtaichinh.net Website Chia se tai lieu mien phi Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Năm học 2006 - 2007 Bài giảng 11 Kinh tế Vi mô Tác động thuế tuỳ thuộc vào độ co giãn Cung Cầu P D Gánh nặng thuế rơi vào người mua PD1 S t P0 P S PD1 P0 PS1 t D Gánh nặng thuế rơi vào người bán PS1 Q1 Q0 Q1 Q0 Q 7.10.2006 Q Đặng Văn Thanh 19 Trợ cấp * Sản lượng tăng * Giá cầu giảm * Giá cung tăng ∆CS = C + D ∆PS = A + B P PS1 P0 Giống thuế, lợi ích trợ cấp chia cho người mua người bán, tùy thuộc vào độ co giãn cung cầu S A C PD1 B s E D ∆G = -A -B - C -D -E D DWL = -E 7.10.2006 Đặng Văn Thanh Q0 Đặng Văn Thanh 10/7/2006 Q1 Q 20 10 Shared by Clubtaichinh.net Website Chia se tai lieu mien phi Shared by Clubtaichinh.net Website Chia se tai lieu mien phi Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Năm học 2006 - 2007 Bài giảng 11 Kinh tế Vi mô Lợi ích sách tự nhập P S * Giá nước giảm * Lượng cầu tăng * Lượng cung giảm P0 ∆CS = A + B + C PW A B C ∆PS = - A ∆NW = B + C QS 7.10.2006 D QIM Q0 QD Đặng Văn Thanh Q 21 Hạn ngạch thuế nhập Mục đích: Bảo hộ ngành sản xuất nước Là công cụ kinh tế khuyến khích hay hạn chế sản xuất tiêu dùng Tạo nguồn thu ngân sách 7.10.2006 Đặng Văn Thanh Đặng Văn Thanh 10/7/2006 22 11 Shared by Clubtaichinh.net Website Chia se tai lieu mien phi Shared by Clubtaichinh.net Website Chia se tai lieu mien phi Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Năm học 2006 - 2007 Bài giảng 11 Kinh tế Vi mô Thuế nhập P Diện tích A lợi ích thu nhà sản xuất nước Người tiêu dùng bị phần diện tích A + B + C + D PW (1+ t) S A B PW C D QS 7.10.2006 D QS1 QD1 QD Q Đặng Văn Thanh 23 Hạn ngạch nhập Nếu áp dụng biện pháp đánh thuế nhập khẩu, phủ thu D, mát ròng nước B + C Nếu áp dụng biện pháp hạn ngạch nhập khẩu, hình chữ nhật D trở thành lợi nhuận nhà nhập sản phẩm, mát ròng nước laø B + C S P Pq A B PW Đặng Văn Thanh C D QS 7.10.2006 D S+quota Đặng Vaên Thanh 10/7/2006 QS1 QD1 QD Q 24 12 Shared by Clubtaichinh.net Website Chia se tai lieu mien phi Shared by Clubtaichinh.net Website Chia se tai lieu mien phi Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Năm học 2006 - 2007 Bài giảng 11 Kinh tế Vi mô So sánh hạn ngạch thuế nhập Giống nhau: Cùng mục đích bảo vệ nhà sản xuất nước Cùng tác động làm: giá nước tăng lượng cung nước tăng lượng cầu nước giảm lượng nhập giảm 7.10.2006 Đặng Văn Thanh 25 So sánh hạn ngạch thuế nhập (tt) Khác nhau: Quota Thuế Lượng hàng ngoại tệ để nhập Biết xác Khó biết xác Đối tượng hưởng lợi nhà sản xuất Người có quota Ngân sách phủ Khi cầu nước tăng Giá nước tăng, nhà sản xuất nước lợi Giá nước không tăng, nhà sản xuất nước không lợi Khi giá giới thay đổi Giá nước không thay đổi Nếu có độc quyền bán nước Còn sức mạnh độc quyền 7.10.2006 Đặng Văn Thanh Đặng Văn Thanh 10/7/2006 Giá nước thay đổi Hết sức mạnh độc quyền 26 13 Shared by Clubtaichinh.net Website Chia se tai lieu mien phi Shared by Clubtaichinh.net Website Chia se tai lieu mien phi Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Năm học 2006 - 2007 Bài giảng 11 Kinh tế Vi mô Lợi ích sách tự xuất P QEX * Giá nước tăng * Lượng cầu giảm PW * Lượng cung taêng P0 A S C B ∆CS = -A - B ∆PS = + A+B + C D ∆NW = + C Q0 QD 7.10.2006 QS Đặng Văn Thanh Q 27 Thuế xuất P (S) PW ∆CS = + a + b ∆PS = - a - b - c - d - e ∆G = d DWL = - c - e PW(1 -t) a b c d e (DT) (DT) có thuế (D) QD0 QD1 7.10.2006 Đặng Văn Thanh Đặng Văn Thanh 10/7/2006 Q S1 Q S0 Q 28 14 Shared by Clubtaichinh.net Website Chia se tai lieu mien phi Shared by Clubtaichinh.net Website Chia se tai lieu mien phi Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Năm học 2006 - 2007 Bài giảng 11 Kinh tế Vi mô Hạn ngạch xuất P (S) PW a Pq ∆CS = + a + b ∆PS = -a - b - c - d - e Người có quota = d DWL = - c - e 7.10.2006 b c d (DT) e (D) +quota (D) QD0 QD1 Q S1 Q S0 Q Đặng Văn Thanh 29 So sánh hạn ngạch thuế xuất Giống nhau: Cùng tác động làm: giá nước giảm lượng cung nước giảm lượng cầu nước tăng lượng xuất giảm 7.10.2006 Đặng Văn Thanh Đặng Văn Thanh 10/7/2006 30 15 Shared by Clubtaichinh.net Website Chia se tai lieu mien phi Shared by Clubtaichinh.net Website Chia se tai lieu mien phi Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Năm học 2006 - 2007 Bài giảng 11 Kinh tế Vi mô So sánh hạn ngạch thuế xuất (tt) Khác nhau: Quota Thuế Lượng hàng xuất ngoại tệ thu Biết xác Khó biết xác Đối tượng hưởng lợi người tiêu dùng Người có quota Ngân sách phủ Khi cầu nước tăng Giá nước tăng, nhà sản xuất nước lợi Giá nước không tăng, nhà sản xuất nước không lợi Khi giá giới thay đổi Giá nước không thay Giá nước thay đổi đổi 7.10.2006 Đặng Văn Thanh 31 Tóm tắt Các mô hình đơn giản cung cầu sử dụng để phân tích sách khác phủ Ở trường hợp, thặng dư người tiêu dùng nhà sản xuất sử dụng để xác định người tiêu dùng nhà sản xuất 7.10.2006 Đặng Văn Thanh Đặng Văn Thanh 10/7/2006 32 16 Shared by Clubtaichinh.net Website Chia se tai lieu mien phi Shared by Clubtaichinh.net Website Chia se tai lieu mien phi Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Năm học 2006 - 2007 Kinh tế Vi mô Bài giảng 11 Tóm tắt Khi phủ thực việc đánh thuế hay trợ cấp hàng phi ngoại thương, giá không tăng lên hay giảm xuống với lượng thuế hay trợ cấp Các sách can thiệp phủ thường dẫn đến mát xã hội (DWL) Can thiệp phủ vào thị trường cạnh tranh lúc điều xấu 7.10.2006 Đặng Văn Thanh Đặng Văn Thanh 10/7/2006 33 17 ... lợi ích người tiêu dùng •* Tạo nên thi? ??u hụt •* Cần chế phân phối phi giá •* Cơ sở tồn tiêu cực •* Tổng phúc lợi xã hội giảm A P0 B C D Pmax ∆CS = C-B ∆PS Thi? ??u hụt = -C-D Q1 ∆NW (DWL) = -B-D... lớn hình chữ nhật C người tiêu dùng bị thi? ??t sách kiểm soát giá tối đa D C Pmax S 7.10.2006 Q Q0 Q1 Đặng Văn Thanh Chính sách kiểm soát giá phủ Giá tối thi? ??u Khi giá quy định không thấp Pmin... giá không tăng lên hay giảm xuống với lượng thuế hay trợ cấp Các sách can thi? ??p phủ thường dẫn đến mát xã hội (DWL) Can thi? ??p phủ vào thị trường cạnh tranh lúc điều xấu 7.10.2006 Đặng Văn Thanh

Hình ảnh liên quan

thể lớn hơn hình chữ nhật C và người tiêu  dùng sẽ bị thiệt do chính  sách kiểm soát giá tối đa nhật C và người tiêu  - Phan tich thi truong canh tranh.pdf

th.

ể lớn hơn hình chữ nhật C và người tiêu dùng sẽ bị thiệt do chính sách kiểm soát giá tối đa nhật C và người tiêu Xem tại trang 3 của tài liệu.
Nếu đường cầu là rất ít - Phan tich thi truong canh tranh.pdf

u.

đường cầu là rất ít Xem tại trang 3 của tài liệu.
hình chữ nhật = PS (Q2 - Q1) - Phan tich thi truong canh tranh.pdf

hình ch.

ữ nhật = PS (Q2 - Q1) Xem tại trang 6 của tài liệu.
Trợ giá (tt) - Phan tich thi truong canh tranh.pdf

r.

ợ giá (tt) Xem tại trang 6 của tài liệu.
„ Các mô hình đơn giản của cung và cầu có thể được sử dụng để phân tích các chính  sách khác nhau của chính phủ. - Phan tich thi truong canh tranh.pdf

c.

mô hình đơn giản của cung và cầu có thể được sử dụng để phân tích các chính sách khác nhau của chính phủ Xem tại trang 16 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan