0

BÀI GIẢNG hệ thống điện thân xe

28 655 1
  • BÀI GIẢNG   hệ thống điện thân xe

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/08/2016, 15:45

H Thng in - Khoỏ Hc S in Thõn Xe in Thõn Xe Khỏi quỏt Chng ny trỡnh by v cỏc b phn, cu to v hot ng ca h thng in thõn xe in thõn xe Dõy in Cụng tc v rle H thng chiu sỏng ng h tỏp lụ v Cỏc ng h Gt nc v Ra kớnh H thng iu hũa khụng khớ H thng mó khúa khúa ng c Tỳi khớ SRS -1 - H Thng in - Khoỏ Hc S in Thõn Xe in Thõn Xe in Thõn Xe Cỏc b phn ca in thõn xe bao gm cỏc b phn in c gn vo thõn xe EBOOKBKMT.COM TèII1 kim ti liu phi Thnh phn c bn Dõy in Cụng tc v rle -2 - H Thng in - Khoỏ Hc S in Thõn Xe H iuthng hũa khụng khớ chiu sỏng ng h tỏplụ v cỏc ng h o Dõy in Dõy in Dóy in Dõy in c chia thnh cỏc nhúm sau ni gia cỏc b phn in ca xe ụtụ vi nhau: Dõy din v cỏp Cỏc chi tit ni Hừp ni Hp Giỏcrle nụi Gic ni dóy Bulụng nụi mỏt Dõy in v cỏp Cỏc chi tit ni Cỏc chi tit bo v mch Cỏc chi tit bo v Thanh mch cu cu chi chi B ngt mch Gt nc v kớnh (1/1) THAM KHO: Mỏt thõn xe Trờn xe ụtụ, cỏc cc õm ca tt c cỏc thit b in v cỏc õm ca c quy c ni vi cỏc tm thộp ca thõn xe nhm to nờn mt mch in Ch ni ca cỏc cc õm vo thõn xe c gi lỏ Mỏt thõn xe" Mỏt thõn xe lm gim s lng dõy in cn s dng (1/1) 34 He Thong Dien - Khoa Hoc So Dien Than Xe Day Dien Va Cap Co loai day dien vọ cap chinh dooc sd dung tren xe ửtử Ngooi ta sd dung cac chi tiet bao ve day dien de bọo ve dọy dien: Dọy dien ọp thap Loai day dien nọy dooc sd dung rửng rai tren xe ửtử, no bao gom lửi dọy vọ boc each dien Cap boc Loai cap nọy dooc thiet ke de bao ve no khoi nhửng nhilu dien ben ngửai, no dooc sd dung o nhdng khu voc sau: Cap ang ten cỹa radio, doong tin hieu dọnh Ida, dirong tin hieu cam bien ửxy v.v Dọy cao ọp Loai loai day cap dooc sd dung lọm mửt bử phọn cỹa he thong danh Ida cỹa dửng co xang Cap nọy bao gửm mửt lửi dọn dien co boc mửt lửp cao su cach dien dọy de ngan khửng cho dien cao ap bj rử ri Cac chi tiet cach dien Cac chi tiet cach dien boc hay phỹ lọy day dien vọ cap, hay gan chac chỹng vửi cac chi tiet khac nham bao ve day dien khửng bj ho hong (1/1) Cac Chi Tiet Noi De tro viec noi cac chi tiet, day dien dooc tọp trung tai mửt so phọn tren xe ửtử: Hop noi (J/B) Hửp noi lọ mửt chi tiet mọ o cac giac noi cỹa mach dien dooc nhom lai vửi Thửng throng no bap gửm cac chi tiet sau: bang mach in, cọu chi, role, ngat mach vọ cac thiet bj khac Hop rale (R/B) Mọc du rat giong vửi hửp noi, hửp role khửng co cac bang mach in cung nho khửng co chdc nang trung tam ket noi Hửp role hay hửp nửl khoang dửng co Role Cọu chi vọ cọu chi (1/2) Cac giac noi Chdc nang cỹa cac giac noi, dooc sd dung giửa cac Junction m ectoằday dien hay giửa day dien vọ bử phọn dien, lọ tao cac ket noi dien Co loai giac noi: Day dien vửi day dien, day dien vửi cac bử phọn -cmalo wa e Same Color Cac giac noi dooc chia thọnh giac doc vọ giac cai, Short Terminal theo hinh dang cỹa cac coc cỹa chỹng Giac noi cung Female co nhilu mọu khac Male Bolts with Incomplete Threads Giac noi day Chdc nang cỹa giac dau lọ noi cac coc cỹa cung mửt W^re-to-Wire Connector Wire Harness nhom Crushed Portion Bulong noi mat Bolts with a Rigid Washer Cac bulửng noi mat dooc sd dung cho viec noi mat day Claw Wire Harness dien vọ cac bử phọn dien vửi than xe Khửng giong nho cac bulửng thửng thoong, bl mọt cỹa cac bulửng nọy Wire-to-Component Connector dooc son mọu xanh la cay de tranh ửxy hoa (2/2) -5- Hờ Thong Diờn - Khoõ Hoc So Diờn Thõn Xe Cõc chi tiet bo vờ mach diờn Cac chi tiờt bo vờ mach diờn bo vờ mach khoi dong diờn ion chay dõy dõn hay cac bụ phõn diờn/diờn td bj ngan mach Cu chi Cõu chi dgoc iap gida cõu chi dong cao v thiờt bj diờn, Khi dong diờn vgot qua mụt cgụng dụ nhõt djnh chay qua mach diờn cỹa mụt thiờt bj no do, cõu chi sở nong chy de bo vờ mach diờn Co hai ioai cõu chi dgoc sd dung: Cõu chi det v cõu chi hụp Cau chi dong cao (thanh cu chi) Mụt cõu chi dong cao dooc iap doụng dõy gida nguụn diờn v thiờt bj diờn, dong diờn co coụng dụ ion sở chay qua cõu chi ny Nờu dong ion chay qua qua, gõy nờn dõy diờn bj chõp vo thõn x, cõu chi sở chy de bo vờ dõy diờn Co hai ioai cõu chi dooc sd dung: ioai hụp v ioai nụi (1/2) THAM KHO: Blade Type Fuse Cartridge Type Fuseble Link Cõc loai cu chi v cu chi Capacity (A) Capacity (A)1^15^11 Cõu chi ioai det v cõu chi ioai hụp dooc TerminalHousing Housing ma hoa bang mu de phõn biờt coụng dụ Fusible Endothermie Fusible Portion Ponton B c ck Fuse identification Fusib e Link Identification Capacity (Ai Fuse Capacity (A) i ợolor rmk Yellowish Brown Brown Green Red I YAUOUU B'Le Yellow Black cieai b if iog Breen :i (1/1) Bụ ngt mach Bụ mach dooc sd dung de bo vờ mach diờn vOi ti co coụng dụ dong iOn m khụng the bo vờ bang cau chi, nho mach cda so diờn, mach sõy kinh, mụto quat gio v.v Khi dong diờn chay qua wot qua coụng dụ hoat dụng, mụt ioụng kim bụ mach sở tao nhiờt v gian no de mach diờn Thõm chi nờu dong diờn thõp hon coụng dụ hoat dụng, nờu dong diờn iap iai mụt khong thõi gian hay di, nhiờt dụ cỹa ioụng kim tõng iờn de mach Khụng giụng nho cu chi, bụ mach diờn co the sd dung iai ioụng kim dooc khụi phuc Bụ mach diờn co hai ioai nho hinh bờn trai: ioai phuc hoi tg dụng, no tg dụng phuc hoi v ioai phuc hoi khụng tg dụng, no phi dooc phuc hoi iai bang tay (2/2) -6 - H Thng in - Khoỏ Hc S in Thõn Xe Cụng Tc V Rle Mụ T Cụng tc v rle m v úng mch in nhm bt v tt ốn, cng nh hnh cỏc h thng iu khin Cụng tc Mt s cụng tc hot ng bng tay, mt s khỏc hot ng t ng qua vic cm nhn ỏp sut, ỏp sut du hay nhit Rle Rle cho phộp bt v tt mt dũng in nh cn cho dũng in ln hn Khi rle c s dng, mch in cn cú dũng ln cú th c n gin húa c quy (1/1) THAM KHO: Cỏc loi cụng tc v rle Cụng tc hnh trc tip bng tay u Cụng tc xoay -7- H Thng in - Khoỏ Hc S in Thõn Xe LI Cụng tc n L Cụng tc bp bờnh L Cụng tc cn -8- H Thng in - Khoỏ Hc S in Thõn Xe Cụng tc hnh bng cỏch thay i nhit hay cng dũng in Cụng tc phỏt hin nhit LI Cụng tc phỏt hin dũng in v.v Cụng tc hnh bng s thay i mc du -9- H Thng in - Khoỏ Hc S in Thõn Xe Rle LI Rle in t L Rle bt tt loi bn l (1/1) H Thng Chiu Sỏng Mụ T H thng chiu sỏng c lp t lỏi xe an ton hn (1/1) -10- H Thng in - Khoỏ Hc S in Thõn Xe ốn pha ốn pha chiu cỏc tia sỏng ca nú v phớa trc nhm m bo tm nhỡn cho lỏi xe lỏi xe vo ban ờm Chỳng cú th chuyn sang chiu xa (ch pha) (hng lờn trờn) v chiu gn (ch ct) (hng xung di) Chỳng cng thụng bỏo cho cỏc xe khỏc hay ngi i b v s hin din ca xe bn Mt s kiu xe c trang b vi ốn chiu sỏng ban ngy, ốn ny luụn bt bỏo cho xe khỏc v s hin din ca xe bn Mt b phn ốn pha s lm sch kớnh ốn pha cng cú th trang b trờn mt s kiu xe Cú cỏc loi ốn pha nh sau: Loi ốn kớn loi ny, búng ốn v kớnh ốn c gn lin v Loi na kớn loi ny búng ốn cú th thay th c lp ốn pha loi kớn õy l loi m búng ốn, gng phn chiu v kớnh ốn c lm lin Loi thụng thng õy l loi m búng ốn cú th thay th c loi búng c s dng: -11- Búng thng Búng halogen H Thng in - Khoỏ Hc S in Thõn Xe ốn kớch thc (ốn v trớ) Vo ban ờm, ốn ny bỏo cho xe khỏc trờn ng v v trớ v chiu rng ca xe bn ốn bin s ốn ny lm cho bin s cú th nhỡnh thy vo ban ờm ốn sng mự trc v sau Nhng ốn ph ny c s dng tm nhỡn kộm nh tri ma hay sng mự (1/2) -15- H Thng in - Khoỏ Hc S in Thõn Xe THAM KHO: Cỏc loi búng ốn Búng ốn si t Búng ốn ui hỡnh chờm Búng ốn hai u LU í: Cn thn thay búng ốn cỏc phng phỏp l khỏc Hóy kim tra khụng lp nhm cụng sut Búng ốn si t Búng ốn mt u si t om Dựng cho búng ốn xinhan hay ốn lựi Bong ốn mt u si t kộp Dựng cho búng ốn hu hay phanh Nú c gn si t cú cụng sut khỏc Thay th: n búng ốn v phớa ui nh khúa cht rónh ui ốn, quay búng v kộo nú Lm ngc li lp búng mi vo Búng ốn ui hỡnh chờm Búng ốn ui hỡnh chờm si t n Dựng cho búng ốn xinhan hay ốn lựi v.v Búng ốn ui hỡnh chờm si t kộp Dựng cho búng ốn hu hay phanh Nú c gn si t cú cụng sut khỏc Thay th: Ch cn kộo búng bng ngún tay v n búng mi vo -16- H Thng in - Khoỏ Hc S in Thõn Xe Búng ốn hai u Dựng lm búng ốn xe v ốn ca Thay th: n m mt hai cc ca ui v kộo búng lp búng mi vo, hóy t mt u ca búng ốn vo l trờn ui, ri n u vo l cũn li (1/1) Chiu sỏng bờn ốn chiu sỏng bng tỏplụ Chiu sỏng lm cho cỏc n h v ốn bỏo nhỡn rừ ờm Chiu sỏng cụng tc sỏng ốn pha c bt n nc ốn xe Thụng thng, ốn ny c t trung tõm ca trn xem hay bờn tren gng chiu hu bờn Cụng tc ca ốn ny cú ch : "ON" Luụn sỏng "OFF" Luụn tt "DOOR" chiu sỏng ca xe m (2/2) ng h tỏp lụ v ốn bỏo tỏplụ Mụ T ng h v ốn bỏo tỏplụ bao gm cỏc ng h, ốn bỏo v ốn ch th cho bit nhng thụng tin cn cho lỏi xe m bo an ton (1/1) -17- H Thng in - Khoỏ Hc S in Thõn Xe ng h v cỏc ốn cnh bỏo Cỏc ng h sau, qua chuyn ng ca kim ch, bỏo mt s thụng tin thay i thng xuyờn ng h bỏo tc ng c Bỏo s vũng quay ca ng c mt phỳt ng h bỏo tc xe Bỏo tc xe hin ti: km/h hay dm/h Cng cú loi ng h quóng ng v ng h hnh trỡnh bỏo quóng ng xe i c ng h nhit nc Bỏo nhit ca nc lm mỏt ng c ng h bỏo nhiờn liu (w/ ốn cnh bỏo mc nhiờn liu) Bỏo lng nhiờn liu cũn li Ngoi ra, mt s kiu xe cng c trang b ng h o ng h bỏo ỏp sut du Bỏo ỏp sut tun hũan ca du ng c Vụn k Bỏo in ỏp mỏy phỏt phỏt (1/1) Cỏc ốn Cnh bỏo Nhng ốn cnh bỏo ny s sỏng cỏc tỡnh sau õy: bỏo cho lỏi x rng h thng cú trc trc hau cn b sung thay thay th m bo lỏi xe an ton Cỏc búng ốn hay da cam c s dng, tựy theo khn cp v u tiờn ca thụng tin ốn bỏo ABS (xe cú ABS) Sỏng cú h hng xy h thng ABS -18- H Thng in - Khoỏ Hc S in Thõn Xe ốn bỏo mc du phanh Sỏng lờn mc du phanh bỡnh cha ca xilanh phanh chớnh thp Khi ang kộo phanh tay ốn ny cng sỏng lờn Vỡ vy, ó nh phanh tay, nu ốn ny sỏng lờn, thỡ cú ngha l mc du phanh l thp hoc h thng EBD ó b hng (Xe cú EBD ABS) Mc DỏuPhanh Mỏu Bao o Bang binh pha èhsong phanh hap chớnh k ộpha sang phanh p 1pmg '/ tay M1IB i n ign nuc ptmim Ong HocHhờ EBD lng (Xe9 ABS) Cho Diesel en 3IV ốn bỏo h hng Sỏng lờn cú h hng xy h thng iu khin ng c v Hp s ốn bỏo c quy phúng in Sỏng lờn cú h hng xy h thng np n Bộo ỏc Quy Phúng in [Mu ] Sỏng lốn cú h húng xy h thụng np -19- H Thng in - Khoỏ Hc S in Thõn Xe ốn bỏo tht an ton Sỏng lờn v nhỏy nu lỏi xe v hnh khỏch phớa trc cha tht an ton ốn bỏo ca m Sỏng lờn nu cú mt ca cha úng hon ton ốn bỏo tỳi khớ (Xe cú tỳi khớ) Sỏng lờn cú h hng xy h thng tỳi khớ -20- H Thng in - Khoỏ Hc S in Thõn Xe ốn bỏo mc nhiờn liu thp Sỏng lờn mc nhiờn liu cũn li bỡnh l thp ốn bỏo ỏp sut du thp Sỏng lờn ỏp sut bm ca du ng c xung thp bt thng E ốn[Mu Bỏo ] ỏp Sut Dỏu Thp Q T y ằ Sỏng ln ỏp sut bm ca dỏu ^ ng c xung thp ốn bỏo b lc nc (Xe diesel) Thụng bỏo cho lỏi xe bit cú nc lc nhiờn liu -21- H Thng in - Khoỏ Hc S in Thõn Xe ốn bỏo bugi sy (Xe diesel) Thụng bỏo cho lỏi xe bit cú Bugi sy ang bt (1/1) Cỏc ốn Ch Th Nhng ốn ny sỏng lờn thụng bỏo cho lỏi xe rng nhng thit b tng ng ang hot ng, sau lỏi xe ó bn cụng tc hay cn iu khin Cỏc búng ốn mu xanh da tri, xanh lỏ cõy v da cam c s dng tựy theo mc ớch ốn xinhan v ốn bỏo khn cp Ch rng cỏc ốn xinhan hoc ốn cnh bỏo khn cp ang hot ng -22- H Thng in - Khoỏ Hc S in Thõn Xe ốn ch th v trớ cn s (Xe cú hp s t ng) Ch v trớ ca cn s ốn ch th ch pha Ch rng ốn pha ang ch pha ốn ch th tt s truyn tng Ch rng cụng tc s truyn tng b tt OFF -23- H Thng in - Khoỏ Hc S in Thõn Xe Cỏc ốn khỏc Nu cỏc xe c trang b cỏc h thng nh VSC, TRC hoc ECT, thỡ cng cú cỏc ốn ch th ca chỳng (1/1) Gt Nc v Ra Kớnh Mụ T Gt nc m bo tm nhỡn cho lỏi xe bng cỏch gt nc ma hay bi bn trờn kớnh trc hay kớnh hu B kớnh phun nc kớnh loi b bi bn hay du m cú th gt c bng gt nc Cỏc chc nng ca gt nc Bỡnh cha nc kớnh Vũi phun nc trc Tay gt v li gt sau Vũi phun nc sau Mụt gt nc sau Chc nng tc Chuyn tc gt nc gia HI v LO Chc nng gt ngt qóng Vn hnh gt ncc ngt quóng vi tc LO Cng cú loi m chu k gt cú th iu chnh theo vi mc Chc nng gt sng Vn hnh gt nc mt ln bt cụng tc Chc nng tr v t ng Cho dự gt nc ang v trớ no hot ng, tt cụng tc gt ncc OFF s tr nú v v trớ khụng hot ng Chc nng kt hp vi kớnh T ng hot ng gt nc cụng tc kớnh c bt ON vi giõy (1/1) Gt nc H thng gt nc bao gm mt cụng tc gt nc, mụt gt nc, ni gt nc, tay gt nc v li gt nc Cụng tc gt nc Bt gt nc ON v OFF v thay i tc ca nú Mụt gt nc Mt t my cung cp lc hnh gt nc Thanh ni gt nc Thay i chuyn ng quay ca mụt gt nc thnh chuyn ng tnh tin v hnh c tay gt nc bờn trỏi v phi cựng Tay gt nc To lc ộp khụng i li gt ộp vo b mt kớnh, ngũai vic truyn chuyn ng n li gt nc Li gt nc õy l b phn dựng gt kớnh chn giú Cao su li gt nc phi c thay th nh k ( -24- 1/1) H Thng in - Khoỏ Hc S in Thõn Xe Ra Kớnh H thng kớnh bao gm mt bỡnh cha nc kớnh, mụt kớnh, ng dn, vũi phun v nc kớnh Bỡnh cha nc kớnh Cha nc kớnh Mụto kớnh Mt mụt loi gn dựng bm nc kớnh v phun nú qua vũi phun Thụng thng, nú c lp bờn di bỡnh cha nc kớnh ng dn Dn nc kớnh t bỡnh cha n vũi phun Vũi phun Mt vũi dựng phun nc kớnh Nú bao gm van mt chiu m ngn khụng cho nc kớnh chy ngc tr li bỡnh cha Gúc phun ca vũi cú th thay i Nc kớnh Mt loi dung dch loi b bi bn kớnh chn giú Khi b mt kớnh khụ, dung dch ny giỳp bo v li gt bng cao su v b mt kớnh b hng Trong ngm hóy s dng dung dch vi im húa rn thp trỏnh úng bng (1/1) iu Hũa Khụng Khớ Mụ t iu hũa khụng khớ iu khin nhit bờn xe ụtụ Nú úng vai trũ l b hỳt m, ngoi chc nng iu khin nhit si m v lm mỏt iu hũa khụng khớ cng giỳp lm tan bng, tuyt v sng ng bờn ngoi v bờn ca s (1/1) Hot ng -25- S i m He Thong Dien - Khoa Hoc So Dien Than Xe Sooi im Dung mot ket sooi lam bo trao doi nhiet de sooi im khong Nooc lam mat dooc dun nong bang dong co se di vao ket nooi, no se sooi im khong thoi td quat gio Lam mat Dung mot gian lanh lam bo trao doi nhiet de lam lanh khong Khi dilu hoa khong bat ON, may nen se an khop va bom ga dilu hoa vao gian lanh Do ga dilu hoa chay qua gian lanh, gian lanh hip thu nhiet td khong xung quanh va lam mat chung Heater Core Hut am Khi dilu hoa k dooc bat ON, gian lanh se liy hoi am khong bang cach ngong tu nooc Do do, khong tro nen kho va kit qua la se co tac dung hut am Hoi am dooc xa ngoai xe (1/1) -26- H Thng in - Khoỏ Hc S in Thõn Xe THAM KHO: Ga iu hũa iu hũa khụng khớ lm mỏt khụng khớ bờn xe bng cỏch hp th nhit bờn xe v phõn tỏn nú ngoi Ga iu hũa l mt cht hot ng truyn nhit t bờn bờn ngoi Hin mt loi ga iu hũa cú tờn HCF-134a (hay R134a) ang c s dng Do iu hũa khụng khớ hot ng vi ga iu hũa c nộn vi ỏp sut cao, ga iu hũa cú th b rũ r, nờn trng thỏi ga iu hũa cn phi c kim tra nh k LU í: Mt s loi xe khụng cú mt kim tra (1/1) iu Chnh Nhit iu hũa khụng khớ ca xe dựng c kột si v gin lnh iu khin nhit ph thuc vo m ca cỏnh hũa trn khớ v van nc hot ng cựng vi b chn nhit ca bng iu khin -27- Qut giú Gin lnh Cỏnh hũa trn khớ Kột si B chn nhit Van nc H Thng in - Khoỏ Hc S in Thõn Xe THAM KHO: iu hũa khụng khớ t ng Mt h thng iu hũa khụng khớ t ng iu khin Temperature nhit bờn xe n nhit t trc hũan Blower Speed ton t ng Khi ch hot ng c t AUTO v nhit cng c t c nh, cỏc cm Outet bin s phỏt hin nhit bờn trong, nhit bờn ngũai, v nhit t trc Sau ú, mỏy tớnh s t Airflow with Appropriate ng iu khin nhit khớ thi ra, tc qut giú Temperature Set Temperaturev v trớ khớ thi nhm t c nhit t trc Amount of Sunlight Ambient Air Engine Coolant Temper Operating Condmon Interior Temperature (1/1) H Thng Mó húa Khúa ng c H Thng Mó húa Khúa ng c Trong h thng ny, ECU ng c trờn xe s kim tra mó nhn dng ID ca mt chớp c gn bờn chỡa khúa trỏnh ng c khụng b ng bi chỡa khúa khụng c ng ký (Ngng phun nhiờn liu/ỏnh la) |_| Xe cú ng c diesel (Ngng phun nhiờn liu) Khúa in Chớp truyn tớn hiu Cun dõy chỡa tớn hiu (B thu mó ID) ng khúa B khuych i tớn hiu chỡa ECU ng c Bugi Vũi phun Bm nhiờn liu LU í: Cng cú mt loi ECU ng c v b khuych i tớn hiu chỡa gn lin (1/1) Tỳi Khớ SRS Tỳi Khớ SRS Tỳi khớ SRS (h thng h tr gim va p) Cựng vi dõy an ton, tỳi khớ SRS gim nh chn ng tỏc dng lờn mt v u ca hnh khỏch xy tai nn Khi cm bin phỏt hin xe b õm phớa trc hay bờn sn, cm cm bin tỳi khớ trung tõm s kớch n cht to khớ lp tc bm phng tỳi khớ Tỳi khớ SRS cho lỏi xe Tỳi khớ SRS cho hnh khỏch Tỳi khớ SRS bờn Tỳi khớ bờn phớa trờn (1/1) -28- H Thng in - Khoỏ Hc S Bi Cõu hi -1 in Thõn Xe THAM KHO: S Bi CõuDựng no cỏc õy v ngt l ỳng? binhng cõu kimsau tra mc b hiu bi mch cabn v chng Ti liu o to Cm bin tỳi khớny phớaca trc ny chy cm tỳi khớin Btr ngt cubn chỡ cú thụng Nú núng bobin v mch dũng intrang vt Sau limch tngkhỏc bivi tp, ththng kớch chut lờn Cm nỳt "tham kho" trung kim tra cỏc quỏ cng dũng in nh mc tõm bn hóy quay li bi hc xem liờn quan n cõu hi ú Khi cõu tr li cha c ỳng, li Ti liu v tỡm cõu tr li ỳng Khi tt c cỏc cõu Tỳihi khớ ó tr li ỳng, bn cú th hc c Cú loi ngt mch Mt l loi hp v loi l loi lỏ mng Kh nng ca bhc ngt mch nh hn so vi cu chỡ, nờn nú tip thng xuyờn c s dng mch Chng theo ng h bỏo gi v.v I Trang 11^ Si k hc B ngt mch c s dng mch in m cúTrang dũng bi inhc ln chy qua Nu cng c dũng inlỡộn vtquan quỏ giỏ tr tiờu chun,Cu ngt ca lng kim bo v mch Ir mch bng nhit liờn quan lỏi sai lai Quay lờntrang quand xem lai (1/1) Cõu hi -2 Cõu no cỏc cõu sau õy v iu khin nhit h thng iu hũa nhit l ỳng? Chc nng iu khin nhit h thng iu hũa khụng khớ iu chnh khụng khớ n nhit cn thit bng gin lnh Chc nng iu khin nhit h thng iu hũa khụng khớ iu chnh khụng khớ n nhit cn thit bng kột si Chc nng iu khin nhit h thng iu hũa khụng khớ iu chnh khụng khớ n nhit c cn thit bng cỏch hũa trn khụng khớ lm lnh bi gin lnh vi khụng khớ c sy núng bng kột si Chc nng iu khin nhit h thng iu hũa khụng khớ iu chnh khụng khớ n nhit c cn thit bng cỏch hũa trn khụng khớ lm lnh bi kột si vi khụng khớ c sy núng bng gin lnh -30-29-31-
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG hệ thống điện thân xe, BÀI GIẢNG hệ thống điện thân xe, BÀI GIẢNG hệ thống điện thân xe