0

Các dạng toán điển hình giải tích tổ hợp LTĐH tự luận và trắc nghiệm huỳnh công thái

216 1,448 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2016, 08:29

- Xem thêm -

Xem thêm: Các dạng toán điển hình giải tích tổ hợp LTĐH tự luận và trắc nghiệm huỳnh công thái, , BÀI 1: CÁC QUY TẮC ĐẾM, Các bài tập mẫu, BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ, Các bài tập mẫu, BÀI 2. CHỈNH HỢP, BÀI 3. HOÁN VỊ, Các tính chất của tổ hợp, CHƯƠNG 2. CÁC DẠNG TOÁN TỔ HỢP, DẠNG 1. RÚT GỌN MỘT BIỂU THỨC CHỨA CHỈNH HỢP HOÁN VỊ - TỔ HỢP, DẠNG 2. GIẢI PHƯƠNG TRINHFLIEEN QUAN ĐEN CHỈNH HỢP - TỔ HỢP - HOÁN VỊ, DANG 3. GIẢI BẤT THƯỜNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN CHỈNH HỢP - HOÁN VỊ - TỔ HỢP, DẠNG 4. GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH - HOÁN VỊ - TỔ HỢP, DẠNG 5. CHỨNG MINH MỘT ĐẲNG THỨC TỔ HỢP, Cách thức chứng minh, DẠNG 6. TÍNH TỔNG MỘT BIỂU THỨC TỔ HỢP, DẠNG 7. TÌM HỆ SỐ CỦA MỘT SỐ HẠNG HOẶC TÌM MỘT SỐ HẠNG (Loại không cho giả thiết), DẠNG 8.TÌM HỆ SỐ CỦA MỘT SỐ HẠNG HOẶC TÌM MỘT SỐ HẠNG(Bài toán cho giả thiết), Bài toán thường gặp, DẠNG 9. CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC TỔ HỢP, CHƯƠNG III. CÁC DẠNG TOÁN LUẬN LÝ, DẠNG 1. ĐẾM SỐ DÙNG QUY TẮC NHÂN VÀ QUY TĂC CỘNG, DANG 2. BÀI TOÁN ĐẾM SỐ - DÙNG CHỈNH HỢP, DẠNG 3. BÀI TOÁN ĐẾM SỐ - DÙNG TỔ HỢP, DẠNG 5. BÀI TOÁN SẮP XẾP ĐỒ VẬT, DẠNG 6. BÀI TOÁN SẮP XẾP NGƯỜI, DẠNG 7. BÀI TOÁN CHỌN VẬT - DÙNG TỔ HỢP, DSNGJ 8. BÀI TOÁN CHỌN VỀ NGƯỜI - DÙNG TỔ HỢP, DẠNG 9. BÀI TOÁN PHÂN CHIA TẬP HỢP - DÙNG TỔ HỢP, DẠNG 10. ĐẾM SỐ ĐẾM, SỐ ĐOẠN THẲNG, SỐ GÓC, SỐ ĐA GIÁC, SỐ MIỀN, BÀI TẬP CHẮC NGHIỆM

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm