0

một số dạng bị động đặc biệt trong tiếng anh

4 1,521 12

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2016, 10:36

• • • • • • Công thức chung câ bị động tiếng anh Active: S + V + O + …… –> Passive: S + be + PP2 + by + O + …… Ex: Active: She arranges the books on the shelf every weekend Passive: The books are arranged on the shelf by her every weekend Điều kiện để đổi câu từ chủ động sang câu bị động: V câu chủ động phải Transitive Verb (Ngoại động từ: đòi hỏi có O theo sau) Các O (trực tiếp, gián tiếp) phải nêu rõ ràng >> Video chia sẻ cách dùng câu bị động tiếng anh giáo viên ngữ Quy tắc đổi câu chủ động sang câu bị động Khi biến đổi câu từ chủ động sang bị động ta làm theo bước sau: Xác định S, V, O V câu chủ động Lấy O câu chủ động làm S câu bị động Lấy S câu chủ động làm O đặt sau By câu bị động Biến dổi V câu chủ động thành PP2 (Past Participle) câu bị động Thêm To be vào trước PP2 câu bị động (To be phải chia theo thời V câu chủ động chia theo số S câu bị động) Một số lưu ý đổi câu chủ động sang câu bị động • Trong câu bị động by + O đứng sau adverbs of place (trạng từ nơi chốn) • đứng trước adverbs of time(trạng từ thời gian) Trong câu bị động, bỏ: by people, by us, by them, by someone, by him, by her… • đối tượng không xác định Nếu O câu bị động vật, việcthì dùng with thay cho by Ex: The bird was shot with the gun –> The bird was shot by the hunter Công thức đổi từ câu chủ động sang câu bị động thường gặp Tenses Simple Present Active S+V+O Passive S + be + PP.2 + by + O Present Continuous S + am/is/are + V-ing + O Present Perfect S + has/have + been + PP.2 + by + O S + V-ed + O S + was/were + PP.2 + by + O Past Continuous S + was/were + V-ing + O S + was/were + being + PP.2 + by + O Past Perfect S + had + PP.2 + O S + had + been + PP.2 + by + O Simple Future S + will/shall + V + O S + will + be + PP.2 + by + O Future Perfect S + will/shall + have + PP.2 + O S + will + have + been + PP.2 + by + O Be + going to S + am/is/are + going to + V + O S + am/is/are + going to + be + PP.2 + by +O Model Verbs • S + has/have + PP.2 + O Simple Past • S + am/is/are + being + PP.2 + by + O S + model verb + V + O S + model verb + be + PP.2 + by + O Một số cấu trúc câu bị động đặc biệt tiếng anh Chuyển câu chủ động có sử dụng to-V thành bị động: S + V + Sb + to-V + O Mẫu A: S + V + to be + PP.2 + (by Sb) Mẫu B: S + V + O + to be + PP.2 + (by Sb) • Mẫu C: Sb + be + PP.2 + to-V + O * Cách 1: Nếu tân ngữ sau to-V câu chủ động chủ ngữ câu bị động dùng mẫu A Ex: I want you to teach me –> I want to be taught by you * Cách 2: Nếu tân ngữ sau to-V câu chủ động khác với chủ ngữ câu bị động dùng mẫu B Ex: I want him to repair my car –> I want my car to be repaired by him * Cách 3: Có thể dùng Sb câu chủ động làm Chủ ngữ câu bị động dùng mẫu C Ex: People don’t expect the police to find out the stolen car –> The police aren’t expected to find out the stolen car S + V1 + V-ing + O + … –> S + V + (that) + O + should be + P.P2 + … Ex: She suggests drinking beer at the party –> She suggests that beer should be drunk at the party S + V1 + Sb + V-ing + O… –> S + V + being + P.P2 + … Ex: She remember people taking her to the zoo She remember being taken to the zoo * Trong mẫu câu 3, V1 V đòi hỏi theo sau V-ing Chuyển câu chủ động dùng Bare-Infinitive (Động từ nguyên thể To) sau V giác quan thành câu bị động : S + see / hear / watch / look /catch … + Sb + V + O … S + be + seen / heard / watched / looked / caught … + to-V + O … Cách chuyển: Đổi V thành to-V chuyển sang bị động: Ex: I sometimes see him go out He is sometimes seen to go out Chuyển câu chủ động có V-ing sau V giác quan sang bị động: S + see / hear / watch / look / catch … + Sb + V-ing + O … S + be + seen / heard / watched / looked / caught/ …+ V-ing + O … Cách chuyển: Khi chuyển sang bị động, V-ing giữ nguyên V-ing Ex: I see him bathing her dog now He is seen bathing her dog now We heard her singing loudly She was heard singing loudly Chuyển câu mệnh lệnh chủ động bị động: Dùng LET Khẳng định: V + O Let + O + be + P.P2 Phủ định: Don’t + V + O Don’t let + O + be + P.P2 Ex: Do the exercise! —> Let the exercise be done! Don’t leave him alone! —>Don’t let him be left alone! * Câu mệnh lệnh chủ động chuyển thành bị động với SHOULD số tình huống: Ex: Don’t use the car in case it breaks down –> The car shouldn’t be used in case it break down Don’t let + Sb + V + you –> Don’t let + yourself + be + P.P2 Ex: Don’t let the others see you Don’t let yourself be seen It + be + adj + to-V + O … –> It + be + adj + for O + to be + P.P2 … Ex: It’s very difficult to study English It’s very difficult for English to be studied It + be + my/your/her/his/our/their… + duty + to-V + (O) –> I/You/She/He/We/They + be + supposed + to-V + (O) Ex: It’s their duty to this job –> They are supposed to this job 10 Mẫu câu với have/get: * S + have + Sb + V + O … –> S + have + O + PP.2 + (by+ Sb) Ex: I had him repair my bike –> I had my bike repaired by him * S + get + Sb + to-V + O … –> S + get + O + to be + PP.2 (by + Sb) Ex: We get him to look after our house when we are on business –> We get our house to be looked after (by him) whem we are on business 11 S + make / let / help … + Sb + V + O … –>Sb + be + made / helped + to-V + O … Ex: She made me work hard –> I was made to work hard * Chú ý: Mẫu câu chủ động với “to let” chuyển sang bị động nên thay dạng bị động ALLOW + to-V: S + let + O + V + (O) –> Sb + be + allowed + to V + O Ex: She let him enter the room –> He was allowed to enter the room 12 Sb + need / deserve … + to-V + Sth + … –> Sth + need / deserve … + V-ing + … Ex: We need to water the plants everyday –> The plants need watering everyday 13 Câu bị động có động từ tường thuật – Chủ động: S1 + V1 + that + S2 + V2 + O + … * Những động từ tường thuật (Reporting Verbs = V 1) thường gặp: think consider know believe say suppose suspect rumour declare ……………… ………… ………… ………… ………… …………… * Đối với loại câu này, S thường People/They …và thường dịch “Người ta ….” Có thể biến đổi câu chủ động theo trường hợp sau: a V1 Hiện Tại Đơn – V2 sau That Hiện Tại Đơn Active S1 + V1-s/es + that + S2 + V-s/es + O + … Passive It is + PP2 V1 + that + S2 + V-s/es + O + … S2 + am/is/are + PP2 V1 + to + V + … Ex: People say that he always drink a lot of wine –> It is said that he always drink a lot of wine Or: He is said to always drink a lot of wine b V1 Hiện Tại Đơn – V2 sau That Quá Khứ Đơn Active S1 + V1-s/es + that + S2 + V-ed + O + … Passive It is + PP.2 V1 + that + S2 + V-ed + O + … S2 + am/is/are + PP.2 V1 + to + have + PP.2 V-ed + O + … Ex: Villagers think that he broke into her house –> It is thought that he broke into her house Or: He is thought to have broken into her house c V1 Quá Khứ Đơn – V2 sau That Quá Khứ Đơn Active Passive S1 + V1-ed + that + S2 + V-ed + O + … It was + PP.2 V1 + that + S2 + V-ed + O + … S2 + was/were + PP.2 V1 + to + V + O + … Ex: The police believed that the murderer died –> It was believed that the murderer died Or: The murderer was believed to die * Ngoài ra, gặp số trường hợp khác mẫu câu này: d V1 Hiện Tại Đơn – V2 sau That Hiện Tại Tiếp Diễn Active S1 + V1-s/es + that + S2 + am/is/are + V-ing + O + … Passive It is + PP.2 V1+ that + S2 + am/is/are + V-ing + O + … S2 + am/is/are + PP2 V1 + to + be + V-ing + O + … Ex: They think that she is living in London –> It is thought that she is living in Lodon Or: She is thought to be living in London e V1 Hiện Tại Đơn – V2 sau That Quá Khứ Tiếp Diễn Active S1 + V1-s/es + that + S2 + was/were + V-ing + O + … Passive It is + PP2 Reporting Verb + that + S2 + was/were + V-ing + O + … S2 + am/is/are + PP2 of Reporting Verb + to + have + been + V-ing + O + … • • • • • • Ex: We think that they were doing homework –> It is thought that they were doing homework –> They are thought to have been doing homework * Chú ý: – Nếu V mệnh đề trước sau “THAT” câu chủ động chia thời chuyển sang bị động, ta dùng “to-V” Ex: They rumored that the man killed his wife –> The man is rumored to kill his wife – Nếu V mệnh đề trước sau “THAT” câu chủ động chia thời khác nhau, chuyển thành bị động, ta dung “to + have + PP.2” Ex: They rumor that the man killed his wife –> The man is rumored to have killedhis wife Tuy phần ngữ pháp dài cần bạn để tâm chút học tốt Chúc bạn thành công! từ khóa liên quan hoc tieng anh online hoc tieng anh truc tuyen cau bi dong tieng anh cach dung cau bi dong tieng anh cong thuc cau bi dong how to use passive voice Bài viết bí học tiếng anh xem nhiều nhất: website học tiếng anh miễn phí, tiếng anh cho người học, cách học tiếng anh hiệu quả, ngữ pháp tiếng anh bản, tiếng anh, tiếng anh
- Xem thêm -

Xem thêm: một số dạng bị động đặc biệt trong tiếng anh,

Từ khóa liên quan