0

MỘT số các ĐỘNG từ đặc BIỆt trong tiếng anh

2 1,968 1
  • MỘT số các ĐỘNG từ đặc BIỆt trong tiếng anh

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2018, 22:10

MỘT SỐ CÁC ĐỘNG TỪ ĐẶC BIỆTKHÁCĐÓ LÀ NHỮNG ĐỘNG TỪ GIỐNG HỆTNHAU VỀMẶTHÌNH THỨC NHƯNGKHÁCNHAUVỀMẶTNGỮNGHĨANẾUỞTRONGCÁCMẪUCÂUKHÁCNHAU.● AGREE TO DO SMT: ĐỒNG Ý LÀM GÌEX: HE AGREED TO LEAVE EARLY TOMORROW MORNING.● AGREE TO ONES DOING SMT: ĐỒNG Ý VỚI VIỆC AI LÀM GÌ.EX: HE AGREED TO MY LEAVING EARLY TOMORROW MORNING.● MEAN TO DO SMT: ĐỊNH LÀM GÌ.EX: I MEAN TO GET TO THE TOP OF THE HILL BEFORE SUNRISE.● IF IT + MEAN + VERB­ING: CHO DÙ CẢ VIỆC, BAO HÀM CẢ VIỆC.EX: MY NEIGHBOUR WAS DETERMINED TO GET A TICKET FORSATURDAYS GAME IF IT MEANT STANDING IN LINE ALL NIGHT.● PROPOSE TO DO SMT: CÓ Ý ĐỊNH LÀM GÌ.EX: I PROPOSE TO START TOMORROW.● PROPOSE DOING SMT: ĐỀ NGHỊ LÀM GÌEX: I PROPOSE WAITING TILL THE POLICE CAME.● GO ON DOING SMTSMT: TIẾP TỤC LÀM GÌ, CÁI GÌ (MỘT VIỆC ĐANG BỊBỎ DỞ)EX: HE WENT ON WRITING AFTER A BREAK● GO ON TO DO SMT: QUAY SANG TIẾP TỤC LÀM GÌ (VẪN VỀ CÙNG MỘTVẤN ĐỀ NHƯNG CHUYỂN SANG KHÍA CẠNH KHÁC)EX: HE SHOWED THE ISLAND ON THE MAP THEN WENT ON TO TELLABOUT ITS CLIMATE.● TRY TO DO SMT: CỐ GẮNG LÀM GÌEX: HE TRY TO SOLVE THIS MATH PROBLEM.● TRY DOING SMT: THỬ LÀM GÌ200. I TRY SENDING HER FLOWERS, WRITING HER LETTER, GIVING HERPRESENTS, BUT SHE STILL WOULDN’T SPEAK TO ME. MỘT SỐ CÁC ĐỘNG TỪ ĐẶC BIỆt tiếng anh ĐĨ LÀ NHỮNG ĐỘNG TỪ GIỐNG HỆTNHAU VỀMẶTHÌNH THỨC NHƯNG KHÁCNHAUVỀMẶTNGỮNGHĨANẾUỞTRONGCÁCMẪUCÂUKHÁCNHAU ● AGREE TO DO SMT: ĐỒNG Ý LÀM GÌ EX: HE AGREED TO LEAVE EARLY TOMORROW MORNING ● AGREE TO ONE'S DOING SMT: ĐỒNG Ý VỚI VIỆC AI LÀM GÌ EX: HE AGREED TO MY LEAVING EARLY TOMORROW MORNING ● MEAN TO DO SMT: ĐỊNH LÀM GÌ EX: I MEAN TO GET TO THE TOP OF THE HILL BEFORE SUNRISE ● IF IT + MEAN + VERBING: CHO DÙ CẢ VIỆC, BAO HÀM CẢ VIỆC EX: MY NEIGHBOUR WAS DETERMINED TO GET A TICKET FOR SATURDAY'S GAME IF IT MEANT STANDING IN LINE ALL NIGHT ● PROPOSE TO DO SMT: CĨ Ý ĐỊNH LÀM GÌ EX: I PROPOSE TO START TOMORROW ● PROPOSE DOING SMT: ĐỀ NGHỊ LÀM GÌ EX: I PROPOSE WAITING TILL THE POLICE CAME ● GO ON DOING SMT/SMT: TIẾP TỤC LÀM GÌ, CÁI GÌ (MỘT VIỆC ĐANG BỊ BỎ DỞ) EX: HE WENT ON WRITING AFTER A BREAK ● GO ON TO DO SMT: QUAY SANG TIẾP TỤC LÀM GÌ (VẪN VỀ CÙNG MỘT VẤN ĐỀ NHƯNG CHUYỂN SANG KHÍA CẠNH KHÁC) EX: HE SHOWED THE ISLAND ON THE MAP THEN WENT ON TO TELL ABOUT ITS CLIMATE ● TRY TO DO SMT: CỐ GẮNG LÀM GÌ EX: HE TRY TO SOLVE THIS MATH PROBLEM ● TRY DOING SMT: THỬ LÀM GÌ 200 I TRY SENDING HER FLOWERS, WRITING HER LETTER, GIVING HER PRESENTS, BUT SHE STILL WOULDN’T SPEAK TO ME
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT số các ĐỘNG từ đặc BIỆt trong tiếng anh,

Từ khóa liên quan