0

Một số trường hợp nói nốt(tắt) trong Tiếng Anh potx

4 1,139 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2014, 05:20

Một số trường hợp nói nốt(tắt) trong Tiếng Anh Ở trên đây là một số từ thông dụng trong tiếng Anh. Ở bên tay trái là cách họ phát âm, còn ở bên tay phải là nghĩa của từ. Trong khi thi Toefl sẽ có rất nhiều câu hỏi để kiểm tra những từ này. Vì vậy làm quen những cách nói tắt này trong tiếng Anh (nói được và nghe được) cũng rất là quan trọng. - ’s not = it’s not - whatcher name ? = what’s your name ? - innit, wannit = isn’t it, wasn’t it - I dunno, stoo hard = I don’t know, it’s too hard - Cos = because - Course = of course - Probly = probably - Gonna = going to - Wanna = want to - Wanna dance ? = do you want to dance? - I wanna go … = I want to go - How boutchu = how about you ? - How boutdit ? = how about it ? - Whatcha doing ? = what are you doing ? - Zit work ? = does it work ? - Zit ready yet ? = Is it ready yet - Gotta = have to - kinda = kind of - outa = out of - woulda = would have - coulda = could have - shoulda = should have . Một số trường hợp nói nốt(tắt) trong Tiếng Anh Ở trên đây là một số từ thông dụng trong tiếng Anh. Ở bên tay trái là cách họ phát âm, còn ở bên tay phải là nghĩa của từ. Trong khi. Toefl sẽ có rất nhiều câu hỏi để kiểm tra những từ này. Vì vậy làm quen những cách nói tắt này trong tiếng Anh (nói được và nghe được) cũng rất là quan trọng. - ’s not = it’s not - whatcher
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số trường hợp nói nốt(tắt) trong Tiếng Anh potx, Một số trường hợp nói nốt(tắt) trong Tiếng Anh potx,

Từ khóa liên quan