0

Quản lý tài nguyên vô tuyến động trong LTE

128 599 0
  • Quản lý tài nguyên vô tuyến động trong LTE

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2016, 21:36

MỤC LỤC MỤC LỤC .i DANH MỤC HÌNH VẼ iii MỤC LỤC i iii MỤC LỤC i i iii DANH MỤC HÌNH VẼ iii i iii DANH MỤC BẢNG BIỂU iv i iii THUẬT NGỮ VIẾT TẮT v i iii LỜI MỞ ĐẦU vii i iii CHƯƠNG I: i iii TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ LTE i iii 1.1 Định nghĩa i iii 1.2 Mục tiêu thiết kế LTE i iii Bảng 1.1: Các yêu cầu hiệu suất phổ lưu lượng người dùng i iii Bảng 1.2: Yêu cầu thời gian gián đoạn, LTE-GSM LTE-WCDMA i .iii Hình 1.1: Phân bố phổ băng tần lõi GHz nguyên IMT-2000 i .iii Hình 1.2: Một ví dụ cách thức LTE thâm nhập bước vào phân bố phổ hệ thống GSM triển khai i iii Hình 1.3: Kiến trúc mô hình B1 E-UTRAN cho trường hợp không chuyển mạng i iii 1.3 Kiến trúc mô hình LTE i iii Hình 1.4: Kiến trúc mô hình B2 E-UTRAN Rh đảm bảo chức chuẩn bị chuyển giao để giảm thời gian ngắt i iii 1.4 Tổng kết chương i iii CHƯƠNG II: 11 i .iii CÁC KỸ THUẬT SỬ DỤNG TRONG LTE 11 i .iii 2.1 Kỹ thuật đa truy nhập 11 i .iii Hình 2.1: Sơ đồ hệ thống DFTS-FDMA 14 i iii Hình 2.2: Lập biểu phụ thuộc kênh miền thời gian tần số 16 i iii 2.2 Lớp vật lý 17 i .iii Hình 2.3: Mạng lưới thời gian – tần số LTE 18 i .iii Hình 2.4: Ví dụ ấn định khung đường lên/đường xuống TDD FDD 19 i iii Hình 2.5: Tài nguyên vật lý đường xuống LTE 20 i iii Hình 2.6: Cấu trúc miền tần số đường xuống LTE 21 i .iii Hình 2.7: Cấu trúc khung khe thời gian đường xuống LTE 21 i iii Hình 2.8: Khối tài nguyên đường xuống dành cho tiền tố chu trình bình thường 23 i iii Hình 2.9: Kiến trúc truyền dẫn DFTS-OFDM 23 i iii Hình 2.10: Cấu trúc miền tần số đường lên LTE 24 i iii Sinh viên: Lê Thu Hiền–Lớp D08VT1 i Hình 2.11: Khung đường lên LTE cấu trúc khe 25 i iv Hình 2.12: Ấn định tài nguyên đường lên LTE 25 i iv Hình 2.13: Nhảy tần đường lên LTE 26 i iv 2.3 Lớp (MAC, RLC, PDCP) 26 ii iv Hình 2.14: Phân đoạn hợp đoạn RLC 26 ii .iv Hình 2.15: Ví dụ ánh xạ kênh logic với kênh truyền dẫn 29 ii .iv Hình 2.16: Việc lựa chọn định dạng truyền dẫn đường xuống (bên trái) đường lên (bên phải) 32 ii .iv 33 ii iv Hình 2.17: Giao thức HARQ đồng không đồng 33 ii iv Hình 2.18: Nhiều tiến trình HARQ song song 33 ii .iv 2.4 Tổng kết chương 35 ii iv CHƯƠNG III: 37 ii iv CÁC THUẬT TOÁN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN 37 ii iv 3.1 Các thuật toán lập biểu tài nguyên 37 ii iv 3.2 Các thuật toán triển khai 39 ii iv Hình 3.1: Cấu trúc mạng lưới ô 40 ii iv Hình 3.2: Các đường cong mô mức độ liên kết 42 ii iv 3.3 Phân tích hiệu suất 45 ii iv Hình 3.3: Thông lượng ô 46 ii .iv Hình 3.4:Thông lượng ô biên 47 ii iv Hình 3.5: Triển khai mạng cho chế ICIC động 48 ii .iv Hình 3.6: Thông lượng ô hai chế tĩnh động 49 ii iv Hình 3.7: Tỉ lệ tắc nghẽn cho chế phân bổ tài nguyên tần số khác 50 ii iv 3.4 Tổng kết chương 50 ii iv TỔNG KẾT 52 ii iv TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 ii iv DANH MỤC HÌNH VẼ iii iv DANH MỤC BẢNG BIỂU iv .iv THUẬT NGỮ VIẾT TẮT v iv LỜI MỞ ĐẦU vii iv CHƯƠNG I: iv TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ LTE iv 1.1 Định nghĩa iv 1.2 Mục tiêu thiết kế LTE iv Bảng 1.1: Các yêu cầu hiệu suất phổ lưu lượng người dùng iv Bảng 1.2: Yêu cầu thời gian gián đoạn, LTE-GSM LTE-WCDMA v Sinh viên: Lê Thu Hiền–Lớp D08VT1 ii Hình 1.1: Phân bố phổ băng tần lõi GHz nguyên IMT-2000 v Hình 1.2: Một ví dụ cách thức LTE thâm nhập bước vào phân bố phổ hệ thống GSM triển khai .v Hình 1.3: Kiến trúc mô hình B1 E-UTRAN cho trường hợp không chuyển mạng v 1.3 Kiến trúc mô hình LTE v Hình 1.4: Kiến trúc mô hình B2 E-UTRAN Rh đảm bảo chức chuẩn bị chuyển giao để giảm thời gian ngắt .v 1.4 Tổng kết chương v CHƯƠNG II: 11 v CÁC KỸ THUẬT SỬ DỤNG TRONG LTE 11 v 2.1 Kỹ thuật đa truy nhập 11 v Hình 2.1: Sơ đồ hệ thống DFTS-FDMA 14 v Hình 2.2: Lập biểu phụ thuộc kênh miền thời gian tần số 16 v 2.2 Lớp vật lý 17 v Hình 2.3: Mạng lưới thời gian – tần số LTE 18 v Hình 2.4: Ví dụ ấn định khung đường lên/đường xuống TDD FDD 19 v Hình 2.5: Tài nguyên vật lý đường xuống LTE 20 .v Hình 2.6: Cấu trúc miền tần số đường xuống LTE 21 v Hình 2.7: Cấu trúc khung khe thời gian đường xuống LTE 21 v Hình 2.8: Khối tài nguyên đường xuống dành cho tiền tố chu trình bình thường 23 v Hình 2.9: Kiến trúc truyền dẫn DFTS-OFDM 23 .v Hình 2.10: Cấu trúc miền tần số đường lên LTE 24 .v Hình 2.11: Khung đường lên LTE cấu trúc khe 25 v Hình 2.12: Ấn định tài nguyên đường lên LTE 25 v Hình 2.13: Nhảy tần đường lên LTE 26 v 2.3 Lớp (MAC, RLC, PDCP) 26 .v Hình 2.14: Phân đoạn hợp đoạn RLC 26 v Hình 2.15: Ví dụ ánh xạ kênh logic với kênh truyền dẫn 29 v Hình 2.16: Việc lựa chọn định dạng truyền dẫn đường xuống (bên trái) đường lên (bên phải) 32 v 33 v Hình 2.17: Giao thức HARQ đồng không đồng 33 v Hình 2.18: Nhiều tiến trình HARQ song song 33 v 2.4 Tổng kết chương 35 v CHƯƠNG III: 37 v CÁC THUẬT TOÁN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN 37 v 3.1 Các thuật toán lập biểu tài nguyên 37 vi Sinh viên: Lê Thu Hiền–Lớp D08VT1 iii 3.2 Các thuật toán triển khai 39 vi Hình 3.1: Cấu trúc mạng lưới ô 40 vi Hình 3.2: Các đường cong mô mức độ liên kết 42 vi 3.3 Phân tích hiệu suất 45 vi Hình 3.3: Thông lượng ô 46 vi Hình 3.4:Thông lượng ô biên 47 .vi Hình 3.5: Triển khai mạng cho chế ICIC động 48 vi Hình 3.6: Thông lượng ô hai chế tĩnh động 49 vi Hình 3.7: Tỉ lệ tắc nghẽn cho chế phân bổ tài nguyên tần số khác 50 vi 3.4 Tổng kết chương 50 .vi TỔNG KẾT 52 vi TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 vi DANH MỤC BẢNG BIỂU iv MỤC LỤC i iv MỤC LỤC i i .iv DANH MỤC HÌNH VẼ iii i iv DANH MỤC BẢNG BIỂU iv i iv THUẬT NGỮ VIẾT TẮT v i iv LỜI MỞ ĐẦU vii i iv CHƯƠNG I: i iv TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ LTE i iv 1.1 Định nghĩa i iv 1.2 Mục tiêu thiết kế LTE i .iv Bảng 1.1: Các yêu cầu hiệu suất phổ lưu lượng người dùng i iv Bảng 1.2: Yêu cầu thời gian gián đoạn, LTE-GSM LTE-WCDMA i iv Hình 1.1: Phân bố phổ băng tần lõi GHz nguyên IMT-2000 i .iv Hình 1.2: Một ví dụ cách thức LTE thâm nhập bước vào phân bố phổ hệ thống GSM triển khai i iv Hình 1.3: Kiến trúc mô hình B1 E-UTRAN cho trường hợp không chuyển mạng i iv 1.3 Kiến trúc mô hình LTE i .iv Hình 1.4: Kiến trúc mô hình B2 E-UTRAN Rh đảm bảo chức chuẩn bị chuyển giao để giảm thời gian ngắt i iv 1.4 Tổng kết chương i .iv CHƯƠNG II: 11 i .iv CÁC KỸ THUẬT SỬ DỤNG TRONG LTE 11 i .iv 2.1 Kỹ thuật đa truy nhập 11 i .iv Hình 2.1: Sơ đồ hệ thống DFTS-FDMA 14 i .iv Sinh viên: Lê Thu Hiền–Lớp D08VT1 iv Hình 2.2: Lập biểu phụ thuộc kênh miền thời gian tần số 16 i .iv 2.2 Lớp vật lý 17 i .iv Hình 2.3: Mạng lưới thời gian – tần số LTE 18 i iv Hình 2.4: Ví dụ ấn định khung đường lên/đường xuống TDD FDD 19 i iv Hình 2.5: Tài nguyên vật lý đường xuống LTE 20 i iv Hình 2.6: Cấu trúc miền tần số đường xuống LTE 21 i .iv Hình 2.7: Cấu trúc khung khe thời gian đường xuống LTE 21 i iv Hình 2.8: Khối tài nguyên đường xuống dành cho tiền tố chu trình bình thường 23 i iv Hình 2.9: Kiến trúc truyền dẫn DFTS-OFDM 23 i iv Hình 2.10: Cấu trúc miền tần số đường lên LTE 24 i iv Hình 2.11: Khung đường lên LTE cấu trúc khe 25 i v Hình 2.12: Ấn định tài nguyên đường lên LTE 25 i v Hình 2.13: Nhảy tần đường lên LTE 26 i .v 2.3 Lớp (MAC, RLC, PDCP) 26 ii v Hình 2.14: Phân đoạn hợp đoạn RLC 26 ii v Hình 2.15: Ví dụ ánh xạ kênh logic với kênh truyền dẫn 29 ii v Hình 2.16: Việc lựa chọn định dạng truyền dẫn đường xuống (bên trái) đường lên (bên phải) 32 ii v 33 ii .v Hình 2.17: Giao thức HARQ đồng không đồng 33 ii .v Hình 2.18: Nhiều tiến trình HARQ song song 33 ii v 2.4 Tổng kết chương 35 ii .v CHƯƠNG III: 37 ii .v CÁC THUẬT TOÁN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN 37 ii v 3.1 Các thuật toán lập biểu tài nguyên 37 ii v 3.2 Các thuật toán triển khai 39 ii v Hình 3.1: Cấu trúc mạng lưới ô 40 ii v Hình 3.2: Các đường cong mô mức độ liên kết 42 ii v 3.3 Phân tích hiệu suất 45 ii v Hình 3.3: Thông lượng ô 46 ii v Hình 3.4:Thông lượng ô biên 47 ii v Hình 3.5: Triển khai mạng cho chế ICIC động 48 ii v Hình 3.6: Thông lượng ô hai chế tĩnh động 49 ii v Hình 3.7: Tỉ lệ tắc nghẽn cho chế phân bổ tài nguyên tần số khác 50 ii v 3.4 Tổng kết chương 50 ii .v TỔNG KẾT 52 ii v TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 ii v Sinh viên: Lê Thu Hiền–Lớp D08VT1 v DANH MỤC HÌNH VẼ iii v MỤC LỤC i iii .v MỤC LỤC i i iii v DANH MỤC HÌNH VẼ iii i iii .v DANH MỤC BẢNG BIỂU iv i iii v THUẬT NGỮ VIẾT TẮT v i iii v LỜI MỞ ĐẦU vii i iii v CHƯƠNG I: i iii .v TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ LTE i iii .v 1.1 Định nghĩa i iii vi 1.2 Mục tiêu thiết kế LTE i iii vi Bảng 1.1: Các yêu cầu hiệu suất phổ lưu lượng người dùng i iii .vi Bảng 1.2: Yêu cầu thời gian gián đoạn, LTE-GSM LTE-WCDMA i iii vi Hình 1.1: Phân bố phổ băng tần lõi GHz nguyên IMT-2000 i iii vi Hình 1.2: Một ví dụ cách thức LTE thâm nhập bước vào phân bố phổ hệ thống GSM triển khai i iii vi Hình 1.3: Kiến trúc mô hình B1 E-UTRAN cho trường hợp không chuyển mạng i iii vi 1.3 Kiến trúc mô hình LTE i iii vi Hình 1.4: Kiến trúc mô hình B2 E-UTRAN Rh đảm bảo chức chuẩn bị chuyển giao để giảm thời gian ngắt i iii vi 1.4 Tổng kết chương i iii vi CHƯƠNG II: 11 i iii vi CÁC KỸ THUẬT SỬ DỤNG TRONG LTE 11 i iii vi 2.1 Kỹ thuật đa truy nhập 11 i iii vi Hình 2.1: Sơ đồ hệ thống DFTS-FDMA 14 i iii vi Hình 2.2: Lập biểu phụ thuộc kênh miền thời gian tần số 16 i iii vi 2.2 Lớp vật lý 17 i iii vi Hình 2.3: Mạng lưới thời gian – tần số LTE 18 i iii vi Hình 2.4: Ví dụ ấn định khung đường lên/đường xuống TDD FDD 19 i iii .vi Hình 2.5: Tài nguyên vật lý đường xuống LTE 20 i iii vi Hình 2.6: Cấu trúc miền tần số đường xuống LTE 21 i iii vi Hình 2.7: Cấu trúc khung khe thời gian đường xuống LTE 21 i iii vi Hình 2.8: Khối tài nguyên đường xuống dành cho tiền tố chu trình bình thường 23 i iii .vi Hình 2.9: Kiến trúc truyền dẫn DFTS-OFDM 23 i iii vi Hình 2.10: Cấu trúc miền tần số đường lên LTE 24 i iii .vi Hình 2.11: Khung đường lên LTE cấu trúc khe 25 i iv vi Hình 2.12: Ấn định tài nguyên đường lên LTE 25 i iv vi Sinh viên: Lê Thu Hiền–Lớp D08VT1 vi Hình 2.13: Nhảy tần đường lên LTE 26 i iv vi 2.3 Lớp (MAC, RLC, PDCP) 26 ii iv .vi Hình 2.14: Phân đoạn hợp đoạn RLC 26 ii iv vi Hình 2.15: Ví dụ ánh xạ kênh logic với kênh truyền dẫn 29 ii iv vi Hình 2.16: Việc lựa chọn định dạng truyền dẫn đường xuống (bên trái) đường lên (bên phải) 32 ii iv vi 33 ii iv vi Hình 2.17: Giao thức HARQ đồng không đồng 33 ii iv vi Hình 2.18: Nhiều tiến trình HARQ song song 33 ii iv vi 2.4 Tổng kết chương 35 ii iv vii CHƯƠNG III: 37 ii iv .vii CÁC THUẬT TOÁN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN 37 ii iv vii 3.1 Các thuật toán lập biểu tài nguyên 37 ii iv vii 3.2 Các thuật toán triển khai 39 ii iv vii Hình 3.1: Cấu trúc mạng lưới ô 40 ii iv vii Hình 3.2: Các đường cong mô mức độ liên kết 42 ii iv vii 3.3 Phân tích hiệu suất 45 ii iv vii Hình 3.3: Thông lượng ô 46 ii iv vii Hình 3.4:Thông lượng ô biên 47 ii iv vii Hình 3.5: Triển khai mạng cho chế ICIC động 48 ii iv vii Hình 3.6: Thông lượng ô hai chế tĩnh động 49 ii iv vii Hình 3.7: Tỉ lệ tắc nghẽn cho chế phân bổ tài nguyên tần số khác 50 ii iv vii 3.4 Tổng kết chương 50 ii iv vii TỔNG KẾT 52 ii iv vii TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 ii iv vii DANH MỤC HÌNH VẼ iii iv .vii DANH MỤC BẢNG BIỂU iv iv vii THUẬT NGỮ VIẾT TẮT v iv vii LỜI MỞ ĐẦU vii iv vii CHƯƠNG I: iv .vii TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ LTE iv .vii 1.1 Định nghĩa iv .vii 1.2 Mục tiêu thiết kế LTE iv vii Bảng 1.1: Các yêu cầu hiệu suất phổ lưu lượng người dùng iv vii Bảng 1.2: Yêu cầu thời gian gián đoạn, LTE-GSM LTE-WCDMA v vii Hình 1.1: Phân bố phổ băng tần lõi GHz nguyên IMT-2000 v vii Sinh viên: Lê Thu Hiền–Lớp D08VT1 vii Hình 1.2: Một ví dụ cách thức LTE thâm nhập bước vào phân bố phổ hệ thống GSM triển khai v vii Hình 1.3: Kiến trúc mô hình B1 E-UTRAN cho trường hợp không chuyển mạng v vii 1.3 Kiến trúc mô hình LTE v vii Hình 1.4: Kiến trúc mô hình B2 E-UTRAN Rh đảm bảo chức chuẩn bị chuyển giao để giảm thời gian ngắt v vii 1.4 Tổng kết chương v .vii CHƯƠNG II: 11 v .vii CÁC KỸ THUẬT SỬ DỤNG TRONG LTE 11 v .vii 2.1 Kỹ thuật đa truy nhập 11 v viii Hình 2.1: Sơ đồ hệ thống DFTS-FDMA 14 v viii Hình 2.2: Lập biểu phụ thuộc kênh miền thời gian tần số 16 v viii 2.2 Lớp vật lý 17 v viii Hình 2.3: Mạng lưới thời gian – tần số LTE 18 v viii Hình 2.4: Ví dụ ấn định khung đường lên/đường xuống TDD FDD 19 v viii Hình 2.5: Tài nguyên vật lý đường xuống LTE 20 v viii Hình 2.6: Cấu trúc miền tần số đường xuống LTE 21 v viii Hình 2.7: Cấu trúc khung khe thời gian đường xuống LTE 21 v viii Hình 2.8: Khối tài nguyên đường xuống dành cho tiền tố chu trình bình thường 23 v viii Hình 2.9: Kiến trúc truyền dẫn DFTS-OFDM 23 v viii Hình 2.10: Cấu trúc miền tần số đường lên LTE 24 v viii Hình 2.11: Khung đường lên LTE cấu trúc khe 25 v .viii Hình 2.12: Ấn định tài nguyên đường lên LTE 25 v viii Hình 2.13: Nhảy tần đường lên LTE 26 v viii 2.3 Lớp (MAC, RLC, PDCP) 26 v viii Hình 2.14: Phân đoạn hợp đoạn RLC 26 v viii Hình 2.15: Ví dụ ánh xạ kênh logic với kênh truyền dẫn 29 v .viii Hình 2.16: Việc lựa chọn định dạng truyền dẫn đường xuống (bên trái) đường lên (bên phải) 32 v viii 33 v viii Hình 2.17: Giao thức HARQ đồng không đồng 33 v viii Hình 2.18: Nhiều tiến trình HARQ song song 33 v viii 2.4 Tổng kết chương 35 v viii CHƯƠNG III: 37 v viii CÁC THUẬT TOÁN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN 37 v .viii 3.1 Các thuật toán lập biểu tài nguyên 37 vi viii 3.2 Các thuật toán triển khai 39 vi .viii Sinh viên: Lê Thu Hiền–Lớp D08VT1 viii Hình 3.1: Cấu trúc mạng lưới ô 40 vi viii Hình 3.2: Các đường cong mô mức độ liên kết 42 vi .viii 3.3 Phân tích hiệu suất 45 vi viii Hình 3.3: Thông lượng ô 46 vi viii Hình 3.4:Thông lượng ô biên 47 vi viii Hình 3.5: Triển khai mạng cho chế ICIC động 48 vi viii Hình 3.6: Thông lượng ô hai chế tĩnh động 49 vi viii Hình 3.7: Tỉ lệ tắc nghẽn cho chế phân bổ tài nguyên tần số khác 50 vi viii 3.4 Tổng kết chương 50 vi ix TỔNG KẾT 52 vi ix TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 vi ix DANH MỤC BẢNG BIỂU iv .ix THUẬT NGỮ VIẾT TẮT v ix LỜI MỞ ĐẦU vii ix CHƯƠNG I: ix TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ LTE ix 1.1 Định nghĩa ix 1.2 Mục tiêu thiết kế LTE ix Bảng 1.1: Các yêu cầu hiệu suất phổ lưu lượng người dùng ix Bảng 1.2: Yêu cầu thời gian gián đoạn, LTE-GSM LTE-WCDMA ix Hình 1.1: Phân bố phổ băng tần lõi GHz nguyên IMT-2000 .ix Hình 1.2: Một ví dụ cách thức LTE thâm nhập bước vào phân bố phổ hệ thống GSM triển khai ix Hình 1.3: Kiến trúc mô hình B1 E-UTRAN cho trường hợp không chuyển mạng .ix 1.3 Kiến trúc mô hình LTE .ix Hình 1.4: Kiến trúc mô hình B2 E-UTRAN Rh đảm bảo chức chuẩn bị chuyển giao để giảm thời gian ngắt ix 1.4 Tổng kết chương ix CHƯƠNG II: 11 ix CÁC KỸ THUẬT SỬ DỤNG TRONG LTE 11 ix 2.1 Kỹ thuật đa truy nhập 11 .ix Hình 2.1: Sơ đồ hệ thống DFTS-FDMA 14 ix Hình 2.2: Lập biểu phụ thuộc kênh miền thời gian tần số 16 ix 2.2 Lớp vật lý 17 ix Hình 2.3: Mạng lưới thời gian – tần số LTE 18 ix Hình 2.4: Ví dụ ấn định khung đường lên/đường xuống TDD FDD 19 .ix Hình 2.5: Tài nguyên vật lý đường xuống LTE 20 ix Sinh viên: Lê Thu Hiền–Lớp D08VT1 ix Hình 2.6: Cấu trúc miền tần số đường xuống LTE 21 ix Hình 2.7: Cấu trúc khung khe thời gian đường xuống LTE 21 ix Hình 2.8: Khối tài nguyên đường xuống dành cho tiền tố chu trình bình thường 23 ix Hình 2.9: Kiến trúc truyền dẫn DFTS-OFDM 23 ix Hình 2.10: Cấu trúc miền tần số đường lên LTE 24 ix Hình 2.11: Khung đường lên LTE cấu trúc khe 25 ix Hình 2.12: Ấn định tài nguyên đường lên LTE 25 .ix Hình 2.13: Nhảy tần đường lên LTE 26 x 2.3 Lớp (MAC, RLC, PDCP) 26 .x Hình 2.14: Phân đoạn hợp đoạn RLC 26 x Hình 2.15: Ví dụ ánh xạ kênh logic với kênh truyền dẫn 29 x Hình 2.16: Việc lựa chọn định dạng truyền dẫn đường xuống (bên trái) đường lên (bên phải) 32 x 33 x Hình 2.17: Giao thức HARQ đồng không đồng 33 x Hình 2.18: Nhiều tiến trình HARQ song song 33 x 2.4 Tổng kết chương 35 x CHƯƠNG III: 37 x CÁC THUẬT TOÁN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN 37 x 3.1 Các thuật toán lập biểu tài nguyên 37 .x 3.2 Các thuật toán triển khai 39 x Hình 3.1: Cấu trúc mạng lưới ô 40 x Hình 3.2: Các đường cong mô mức độ liên kết 42 .x 3.3 Phân tích hiệu suất 45 .x Hình 3.3: Thông lượng ô 46 x Hình 3.4:Thông lượng ô biên 47 x Hình 3.5: Triển khai mạng cho chế ICIC động 48 x Hình 3.6: Thông lượng ô hai chế tĩnh động 49 .x Hình 3.7: Tỉ lệ tắc nghẽn cho chế phân bổ tài nguyên tần số khác 50 .x 3.4 Tổng kết chương 50 x TỔNG KẾT 52 .x TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 .x THUẬT NGỮ VIẾT TẮT v LỜI MỞ ĐẦU vii CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ LTE 1.1 Định nghĩa Sinh viên: Lê Thu Hiền–Lớp D08VT1 x Đồ án tốt nghiệp Chương II: Các kỹ thuật sử dụng LTE Sử dụng Pr (k ) tìm thấy Pr ( X ) X vector có giá trị không có giá trị phụ thuộc vào số lượng ô gây nhiễu thành phần tương ứng với ô gây nhiễu ví dụ có ô gây nhiễu xác suất xung đột X xác định sau: X = [ P1 ( k ) P2 (k ) P3 (k ) P4 (k ) P5 (k ) P6 (k ) ] Một ví dụ tiêu biểu ô hình lục giác bố trí mạng di động coi có chứa vòng phủ khác với ô khác Dựa vào khoảng cách ô ô lân cận mà chúng gây nhiễu kênh phân bổ ô với mức độ khác nhau, ví dụ mạng đưa hình 3.1 Hình 3.1: Cấu trúc mạng lưới ô Chúng ta tìm thấy ảnh hưởng nhiễu với vòng khác sau:  n1  n2   ÷ ÷ k k Pr (k1 + k2 ) =    Pr ( k1 + k2 )  n1 + n2   ÷  k1 + k2  (3.9) Trường hợp Pr (k1 + k2 ) tìm thấy cách sử dụng phương trình (3.9) Xác suất có xác k j xung đột mạng không đồng tính sau Ô gây nhiễu phân loại thành tập L Tập hợp j bao gồm n j ô có tải ngang nhau, tải trọng ký hiệu x j Xác suất có k j xung đột sóng mang ô sóng mang thuộc ô tập hợp j là:  nn  k n −k Pr (k j , x j ) =  ÷( x j ) j (1 − x j ) j j , ≤ k j ≤ n j kj  (3.10) Và xác suất có xác k j xung đột với số tập hợp j tìm thấy phương trình sau đây: Đồ án tốt nghiệp Chương II: Các kỹ thuật sử dụng LTE Pr ( k1 , , kt ) = ∏ j =1 P ( k j , x j ) t (3.11) 3.2.3 Xác suất ổn định trạng thái Trạng thái hệ thống xác định số lượng người sử dụng U ô nghĩa là: S = {U : U ≤ C} Trong S đại diện cho trạng thái hệ thống, U biểu thị số lượng người dùng ô C biểu thị số lượng kênh ô Các xác suất trạng thái ổn định chìa khóa để có số biện pháp thực chẳng hạn khả chặn: b=π(C) Để đánh giá hiệu hệ thống, cần phải tính toán đến tốc độ đến người dùng đến từ ô Cho D thông lượng tức thời gọi Sau đó, D phụ thuộc vào băng thông W, hiệu sử dụng sơ đồ điều chế, tỷ lệ lỗi khối (BLER) tính cách: D = M × W × e × (1 − BLER ) (3.12) Trong e hiệu suất sử dụng điều chế, ví dụ, bit ký hiệu cho QPSK 1/2 cho 64QAM 5/6 Điều chế tỷ lệ mã hóa lựa chọn dựa nhiễu tín hiệu trước cộng với tỉ lệ nhiễu (SINR) 3GPP LTE, điều chế cung cấp BLER lớn 0,1 chọn Hiệu suất điều chế thu với tốc độ mã hóa từ mức độ đường cong thể Hình 3.2 Hiệu e tỷ lệ lỗi BLER phụ thuộc vào SINR, mà viết C / I Tích số e x (1-BLER) viết sau: e × (1 − BLER) = e(C/I ) × (1 − BLER(C/I )) = B(C/I ) SINR phụ thuộc vào thông số sau: - Điều kiện lan truyền - Khoảng cách máy phát máy thu - Hiệu ứng che khuất - Fađing lựa chọn tần số (3.13) Đồ án tốt nghiệp Chương II: Các kỹ thuật sử dụng LTE Hình 3.2: Các đường cong mô mức độ liên kết Vì vậy, hệ thống OFDMA tập hợp kênh song song, phẳng, fading không chọn lọc sử dụng, kênh truyền chịu ảnh hưởng fading chậm Kết SINR ô tính sau: C (X ) = I P / q0 P ∑ i =1 X i q D + N0 i n (3.14) Trong đó: X i =1 có nghĩa có xung đột gọi ô i người sử dụng ô đích N nhiễu qi D tổn thất đường ảnh hưởng trạm sở i người nhận tương ứng ξi qi D = riα 1010 (3.15) Với ri khoảng cách từ trạm gốc ô i tới người nhận ô đích ξi biến ngẫu nhiên chuẩn hiệu ứng che khuất, α ∈ [2, 4] là số Thời gian phục vụ trung bình gọi Thời gian phục vụ trung bình gọi kênh tính cách sử dụng trung bình D thông lượng tái sử dụng tần số lần: T= E[ Z] D (3.16) Đồ án tốt nghiệp Chương II: Các kỹ thuật sử dụng LTE   D = ∑ Pr ( X )   X D( x)  −1 (3.17) Trong D(x) xác định vector thông lượng xung đột X:     D( X ) = M × W × Er0   C  B ( ( X ))   I  −1 (3.18) Thời gian dịch vụ trung bình gọi ô tính sau:     Z  T = E [ T ( X )] = Er0  M W  B C (X )  ÷   I  (3.19) Trong đó: Z : Kích thước tập tin tải xuống M : Số kênh gán cho gọi W : kênh băng thông Er0 : Kỳ vọng ô Sau tìm thấy thời gian phục vụ trung bình gọi, tính toán xác suất trạng thái ổn định tức khả có gọi U hệ thống sau: l ( λT ) π (U ) = G U! U (3.20) Trong G số tìm cách: l ( λT ) π (U ) = G U! U (3.21) Trong đó: l : mật độ gọi đến U : số lượng người sử dụng (thuê bao) ô C : số kênh ô Xác suất trạng thái ổn định tính cách sử dụng tốc độ khởi hành ô mục tiêu, tốc độ khởi hành tính cách sử dụng xác suất trạng thái ổn định ô nhiễu Vì vậy, phương pháp lặp lặp lại thông qua để tìm xác suất trạng thái ổn định sau: - Thiết lập giá trị ban đầu cho lần lặp lại ví dụ ô tải = 0,5 - Tính ∏ (U ) cách sử dụng giá trị ban đầu sử dụng kết để tính toán tải sử dụng phương trình (3.7) Đồ án tốt nghiệp Chương II: Các kỹ thuật sử dụng LTE - Tính toán thông qua phương trình (3.17) - Đưa giá trị bước vào phương trình (3.20) lặp lại trình giá trị hội tụ Thời gian trung bình mà phiên dành cho hệ thống tính cách sử dụng công thức: T= E[U ] λ (1 − b) (3.22) Trong đó: E[U ] = ∑ U ∈S π (U ) (3.23) số lượng trung bình gọi ô 3.2.4 Quản lý công suất đường lên Do công suất MS bị giới hạn lượng pin truyền tải điện phải giảm thiểu nhiều tốt phải đủ để đạt công suất cần thiết Việc truyền tải tối thiểu công suất điện Pe tính toán với hỗ trợ thủ tục sau đây: i) Tính toán SINR đạt tín hiệu truyền với công suất cực đại Pmax ii) Xác định phương thức mã hóa điều chế MCS tương ứng với SINR tính iii) Tính toán công suất truyền tải tối thiểu P e đạt ứng với MCS xác định Giả sử có X xung đột ô mục tiêu ảnh hưởng nhiễu lên người sử dụng ô mục tiêu tính dung lượng người sử dụng ô tính sau: I iU (ri , θi ) = PU (li (ri , θi )) q0U (ri ) (3.24) Trong đó: li (ri , θ i ) : khoảng cách trạm sở người sử dụng ô nhiễu PU (li ( ri , θi )) : công suất truyền tải trung bình người sử dụng ô nhiễu cách trạm sở khoảng l, q0U đường bị người dùng trạm sở ô đích SINR đạt tối đa người sử dụng tính sau: SINR max (q0 , X , r , θ ) = ∑ Pmax / q0U ( r0 ) n i =1 X i I iU (ri , θi ) + N Trong đó: Pmax : công suất tối đa truyền người sử dụng mục tiêu (3.25) Đồ án tốt nghiệp Chương II: Các kỹ thuật sử dụng LTE q0U (r0 ) : việc hướng người sử dụng mục tiêu khoảng cách r từ trạm sở Bây xác định MCS dựa SINR tính với hỗ trợ đường cong cấp liên kết Hình 3.2 Để tính toán công suất tối thiểu truyền dẫn đạt được xác định MCS, biểu diễn hệ thống mã hóa điều chế cho giá trị s SINR chức bước m (s) c (s) tương ứng n Pe (q0 , X , r , θ ) = (∑ X i × liU (ri ,θi ) + N ) i =1 × S ( m( SINRmax (q0, X , r , θ )), c( SINRmax ( q0, X , r , θ ))) (3.26) r & θ vector khoảng cách góc người sử dụng nhiễu trạm sở mục tiêu di động S(m,c) sử dụng để đạt SINR tối thiểu cho điều chế m tỷ lệ mã hóa c Truyền dẫn công suất tối thiểu trung bình cần thiết để chiếm khoảng cho thay đổi can nhiễu, tính sau: Pe (r0 ) = ∑ Er ,θ [ Pe (r0 , X , r , θ ) ] Pr ( X ) X (3.27) Pr ( X ) xác suất xung đột vụ xung đột vector X công suất phát trung bình nhiễu bề mặt ô 3.2.5 Thực Thực phân tích so sánh chế phân bổ tần số đề xuất khác ô để giảm thiểu can thiệp nhiễu đánh giá thuật toán phân bổ nguồn lực 3GPP LTE thiết kế cho băng thông tức thời định tần số dải: 1,24; 2,5; 5; 10; 15 20 MHz với người sử dụng tùy thuộc vào điều kiện kênh sẵn có Tài nguyên vô tuyến lập biểu sau khoảng thời gian định kỳ 1ms 3.3 Phân tích hiệu suất Ở sử dụng phương trình xác suất mục 3.2 sử dụng chương để điều tra vấn đề thực chế phân bổ tần số vô tuyến khác thảo luận mục 3.1 Những biểu đồ hiển thị chương lấy từ báo nghiên cứu IEEE để tham khảo Thông thường phương án phân bổ tần số phân loại tĩnh, bán tĩnh, động Trong chế phân bổ tần số tĩnh, tần số lập kế hoạch giao cho ô trước triển khai mạng, sau thay đổi Trong chế phân bổ bán tĩnh, việc phân bổ tần số thực sau thời gian dài thời gian 10 ngày việc phân bổ động thực lặp lặp lại sau thời gian ngắn Đồ án tốt nghiệp Chương II: Các kỹ thuật sử dụng LTE 3.3.1 Quản lý nhiễu tĩnh tái sử dụng tần số hệ số tái sử dụng tần số hệ số Các chế tĩnh hữu dụng việc triển khai mạng đồng mà ô có tải phân bổ kênh tương tự mô hình Tổng dung lượng hệ thống 10 MHz chia thành 30 kênh 30 kênh chia thành bốn phần Phần đầu chứa 18 kênh ba phần khác có bốn kênh phần Các người sử dụng ô trung tâm định kênh từ phần tức từ 18 kênh người sử dụng ô cạnh giao kênh từ ba phần khác tức có kênh Như vậy, có 18 +4 = 22 kênh có sẵn toàn ô Hình 3.3: Thông lượng ô Người sử dụng ô trung tâm ô cạnh phân biệt tổn hao đường Một ngưỡng tổn hao đường thiết lập theo cách mà người sử dụng biên ô chiếm 4/22 tổng số người sử dụng ô Ta giả sử có kênh giao cho người sử dụng lãng phí 8/30 công suất, nghĩa xử lý 22 người sử dụng thay xử lý 30 người sử dụng Trong Hình 3.3, biểu đồ hiển thị so sánh thông lượng chế phân bổ tần số tĩnh khác so với tốc độ đến người dùng Biểu đồ bao gồm việc so sánh chế tái sử dụng tần số tái sử dụng tần số Từ đưa đánh giá xem liệu tái sử dụng tần số có cung cấp hiệu suất cao so với tái sử dụng tần số không Chúng ta kết luận từ đồ thị tái sử dụng tần số cung cấp thông lượng thấp bên cạnh can thiệp nhiễu liên ô nguồn tài nguyên tần số chia ba ô lãng phí lớn nguồn lực Tái sử dụng tần số cung cấp thông lượng lớn nhiễu liên ô kèm bất lợi với lợi thông lượng lớn Đồ án tốt nghiệp Chương II: Các kỹ thuật sử dụng LTE Hình 3.4:Thông lượng ô biên Thông lượng biên ô quan tâm nhiều thông lượng trung tâm ô biên ô người dùng có xác suất bị nhiễu từ ô lân cận nhiều Hình 3.4 cho thấy chế tái sử dụng quản lý tần số tĩnh toàn phần hệ số cung cấp thông lượng biên ô lớn so với thông lượng đạt tái sử dụng tần số hệ số Như vậy, việc cân phải thực công suất thông lượng biên ô chế phân bổ tần số tĩnh Hình 3.7 cho ta thấy tái sử dụng tần số hệ số có tỉ lệ tắc nghẽn lớn so với tỉ lệ tắc nghẽn tái sử dụng tần số hệ số Có thể quan sát thấy tỷ lệ tắc nghẽn tái sử dụng tần số hệ số chế quản lý tần số tĩnh toàn phần so sánh việc để người sử dụng nhiễu liên ô Điều đồng nghĩa với việc có nguồn lực sẵn có chế quản lý tài nguyên tần số tĩnh toàn phần 3.3.2 Phương án quản lý nhiễu động Trong chế này, giả sử có mạng không đồng nhất, nơi mà vị trí khác ô có tải trọng khác Chúng ta giả sử vị trí ô số ô (Hình 3.5) chiếm tải trọng 50%, nhiều tải trọng vùng lân cận Ngưỡng tổn hao đường yếu tố phân biệt người dùng trung tâm người dùng biên ô Các ô mục tiêu giảm ngưỡng tổn hao đường gia tăng người sử dụng biên ô ô liền kề tăng ngưỡng tổn hao đường lúc Như vậy, có can thiệp nhiễu thấp khu vực biên ô Nếu đột nhiên, ô liền kề nhận nhiều nguời sử dụng trình lặp lặp lại ô xem xét để trở thành ô mục tiêu Đồ án tốt nghiệp Chương II: Các kỹ thuật sử dụng LTE Hình 3.5: Triển khai mạng cho chế ICIC động Một vài giả định thực xem xét phương trình xác suất thu mục 3.2 Trong tính toán xác suất trạng thái ổn định theo phương trình 3.20 mục 3.2 Chúng ta giả sử vị trí ô lân cận có tải trọng, tức coi vùng lân cận mạng đồng Sau tính toán xác suất trạng thái ổn định, sử dụng phương trình 3.17 để tính toán thông lượng trung bình D ô mục tiêu Hình 3.6 cho thấy phân tích thông lượng tĩnh động cho chế phân bổ tài nguyên tần số Rõ ràng, chế động nhanh so với chế tĩnh chế động xử lý nhiều người dùng cung cấp thông lượng lớn khu vực biên di động cách trì giới hạn ngưỡng tổn hao đường đóng vai trò quan trọng việc giảm nhiễu liên ký tự Hình 3.6 chế phân bổ tài nguyên động nhanh chế phân bổ tài nguyên tĩnh khu vực lân cận cho tỉ lệ lên đến 0.8 Cơ chế phân bổ tài nguyên vô tuyến động lựa chọn tốt, nhiên có bất lợi chế sở hoạt động đòi hỏi nhiều tín hiệu liên tục để theo dõi ngưỡng tổn hao đường Điều dẫn đến việc tổn hao hiệu rõ ràng trình điều khiển lưư lượng eNodeB mạng di động 3GPP LTE Đồ án tốt nghiệp Chương II: Các kỹ thuật sử dụng LTE Hình 3.6: Thông lượng ô hai chế tĩnh động 3.3.3 Cơ chế phân lập phần Cơ chế cô lập phần rơi vào loại chế phân bổ nguồn lực bán tĩnh Trong trình triển khai có 30 kênh kênh có 20 sóng mang Trong chế cô lập tĩnh toàn phần ô sử dụng 22 subchannels 18 subchannels định sử dụng trung tâm ô có subchannels phép sử dụng cạnh ô cách thiết lập ngưỡng tổn hao đường cho phù hợp Cơ chế cô lập phần sử dụng tất 30 kênh có sẵn ô với cấu hình khác từ chế tái sử dụng tần số hệ số Điều đạt cách kiểm soát công suất truyền tải Như chế cô lập tĩnh toàn phần, 18 kênh có sẵn cho người sử dụng trung tâm ô nơi mà trình truyền thực với toàn công suất để đạt tỉ lệ tín hiệu nhiễu cao phía người nhận có kênh cung cấp khu vực biên ô Khi tất kênh gán cho người dùng trung tâm ô mà nhiều nhu cầu xuất sử dụng kênh khác bị giới hạn chặt chẽ công suất truyền dẫn, tức công suất truyền dẫn phải tối thiểu hoá đủ để nguyên nhân làm tăng nhiễu liên ô ô liền kề Cơ chế cung cấp tận dụng tài nguyên vô tuyến so với chế cô lập tĩnh toàn phần tất kênh sử dụng khu vực ô Tất nhiên, có khả xử lý thông lượng khu vực biên ô có 30 kênh biên ô Nhưng điều cần thiết có tài nguyên dự trữ để cung cấp cho người Đồ án tốt nghiệp Chương II: Các kỹ thuật sử dụng LTE dùng với ảnh hưởng nhiễu nhỏ Vì vậy, chế thích hợp chế cô lập tĩnh toàn phần Cơ chế thích hợp chế phân bổ động liên quan đến nhiều tín hiệu nút B quản lý tài nguyên biên ô, ô mục tiêu ô liền kề Hình 3.7: Tỉ lệ tắc nghẽn cho chế phân bổ tài nguyên tần số khác 3.4 Tổng kết chương Chương nêu thuật toán quản lý tài nguyên, thuật toán triển khai phân tích phương pháp quản lý tài nguyên vô tuyến cho LTE Các vấn đề liên quan đến quản lý tài nguyên bao gồm: phân vùng ô, viết phương trình tính dung lượng người dùng xác suất xung đột vùng để tối ưu dung lượng hệ thống đồng thời hạn chế nhiễu Ưu điểm có chế phân bổ tài nguyên vô truyến động cách xử lý linh hoạt, tận dụng triệt để tài nguyên vô tuyến, nhờ mà hệ số tải cao thông lượng ô cao Đồ án tốt nghiệp Chương II: Các kỹ thuật sử dụng LTE Đồ án tốt nghiệp TỔNG KẾT Với mục tiêu đặt nghiên cứu thuật toán “Quản lý tài nguyên vô tuyến động LTE” đồ án hoàn thành mục tiêu sau:  Tìm hiểu tổng quan hệ thống LTE, mục tiêu thiết kế hệ thống tiềm hệ thống  Nghiên cứu kỹ thuật lựa chọn sử dụng LTE bao gồm: kỹ thuật sử dụng cho đường lên đường xuống, phân tích cấu trúc nguyên lý hoạt động lớp (lớp vật lý, lớp 2)  Nghiên cứu thuật toán quản lý tài nguyên vô tuyến LTE, đặt biệt phân tích mô chế quản lý tài nguyên động để thấy ưu điểm trội so với chế khác Đồng thời, lựa chọn kết hợp tinh tế ưu điểm từ chế để đưa vào sử dụng mạng LTE Do kỹ thuật quản lý tài nguyên động lĩnh vực kiến thức có hạn nên đồ án tránh khỏi thiếu sót Em mong đánh giá, đóng góp ý kiến thầy cô giáo bạn để đồ án hoàn thiện hơn, đồng thời làm tiền đề để tiếp tục nghiên cứu, phát triển Em xin chân thành cảm ơn! Đồ án tốt nghiệp Đồ án tốt nghiệp Tài liệu tham khảo TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TS.Nguyễn Phạm Anh Dũng; Giáo trình “Lộ trình phát triển thông tin di động 3G lên 4G”; Nhà xuất thông tin truyền thông; 2/2010 [2] Performance Evaluation of Frequency Planning Schemes in OFDMA-based Networks - Elayoubi, S.-E.; B Haddada, O.; Fourestie, B - IEEE Transactions on Wireless Communications - May 2008 [3] An Inter-cell Interference Coordination Technique Based on User’s Ratio and Multi-Level Frequency Allocations Fan, Chen, Zhang – International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, 2007, IEEE [4] Dynamic radio resource management in 3GPP LTE [...]... .16 2.2 Lớp vật lý .17 Hình 2.3: Mạng lưới thời gian – tần số trong LTE 18 Hình 2.4: Ví dụ về ấn định khung con đường lên/đường xuống trong TDD và FDD 19 Hình 2.5: Tài nguyên vật lý đường xuống LTE 20 Hình 2.6: Cấu trúc miền tần số đường xuống LTE .21 Hình 2.7: Cấu trúc khung con và khe thời gian đường xuống LTE .21 Hình 2.8: Khối tài nguyên đường xuống... Lập biểu phụ thuộc kênh trong miền thời gian và tần số 16 i iii i 2.2 Lớp vật lý 17 i iii .i Hình 2.3: Mạng lưới thời gian – tần số trong LTE 18 i iii .i Hình 2.4: Ví dụ về ấn định khung con đường lên/đường xuống trong TDD và FDD 19 i iii i Hình 2.5: Tài nguyên vật lý đường xuống LTE 20 i iii i Hình 2.6: Cấu trúc miền tần số đường xuống LTE 21 i iii .i... 2.2: Lập biểu phụ thuộc kênh trong miền thời gian và tần số 16 i iv v 2.2 Lớp vật lý 17 i iv v Hình 2.3: Mạng lưới thời gian – tần số trong LTE 18 i iv .v Hình 2.4: Ví dụ về ấn định khung con đường lên/đường xuống trong TDD và FDD 19 i iv v Hình 2.5: Tài nguyên vật lý đường xuống LTE 20 i iv v Hình 2.6: Cấu trúc miền tần số đường xuống LTE 21 i iv v Hình... biểu phụ thuộc kênh trong miền thời gian và tần số 16 v viii .viii 2.2 Lớp vật lý 17 v viii viii Hình 2.3: Mạng lưới thời gian – tần số trong LTE 18 v viii viii Hình 2.4: Ví dụ về ấn định khung con đường lên/đường xuống trong TDD và FDD 19 v viii viii Hình 2.5: Tài nguyên vật lý đường xuống LTE 20 v viii viii Hình 2.6: Cấu trúc miền tần số đường xuống LTE 21 v viii ... 2.2: Lập biểu phụ thuộc kênh trong miền thời gian và tần số 16 ix .ix 2.2 Lớp vật lý 17 ix .ix Hình 2.3: Mạng lưới thời gian – tần số trong LTE 18 ix ix Hình 2.4: Ví dụ về ấn định khung con đường lên/đường xuống trong TDD và FDD 19 ix ix Hình 2.5: Tài nguyên vật lý đường xuống LTE 20 ix ix Hình 2.6: Cấu trúc miền tần số đường xuống LTE 21 ix x Hình 2.7:... xi Hình 2.2: Lập biểu phụ thuộc kênh trong miền thời gian và tần số 16 xi 2.2 Lớp vật lý 17 xi Hình 2.3: Mạng lưới thời gian – tần số trong LTE 18 xi Hình 2.4: Ví dụ về ấn định khung con đường lên/đường xuống trong TDD và FDD 19 .xi Hình 2.5: Tài nguyên vật lý đường xuống LTE 20 xi Hình 2.6: Cấu trúc miền tần số đường xuống LTE 21 xi Hình 2.7: Cấu trúc... Lập biểu phụ thuộc kênh trong miền thời gian và tần số 16 i iii vi 2.2 Lớp vật lý 17 i iii vi Hình 2.3: Mạng lưới thời gian – tần số trong LTE 18 i iii vi Hình 2.4: Ví dụ về ấn định khung con đường lên/đường xuống trong TDD và FDD 19 i iii .vi Hình 2.5: Tài nguyên vật lý đường xuống LTE 20 i iii vi Hình 2.6: Cấu trúc miền tần số đường xuống LTE 21 i iii vi... 2.2: Lập biểu phụ thuộc kênh trong miền thời gian và tần số 16 v viii 2.2 Lớp vật lý 17 v viii Hình 2.3: Mạng lưới thời gian – tần số trong LTE 18 v viii Hình 2.4: Ví dụ về ấn định khung con đường lên/đường xuống trong TDD và FDD 19 v viii Hình 2.5: Tài nguyên vật lý đường xuống LTE 20 v viii Hình 2.6: Cấu trúc miền tần số đường xuống LTE 21 v viii Hình... Lập biểu phụ thuộc kênh trong miền thời gian và tần số 16 i iii i 2.2 Lớp vật lý 17 i iii .i Hình 2.3: Mạng lưới thời gian – tần số trong LTE 18 i iii .i Hình 2.4: Ví dụ về ấn định khung con đường lên/đường xuống trong TDD và FDD 19 i iii i Hình 2.5: Tài nguyên vật lý đường xuống LTE 20 i iii i Hình 2.6: Cấu trúc miền tần số đường xuống LTE 21 i iii .i... 2.5: Tài nguyên vật lý đường xuống LTE 20 i iv Hình 2.6: Cấu trúc miền tần số đường xuống LTE 21 i .iv Hình 2.7: Cấu trúc khung con và khe thời gian đường xuống LTE 21 i iv Hình 2.8: Khối tài nguyên đường xuống dành cho tiền tố chu trình bình thường 23 i iv Hình 2.9: Kiến trúc cơ bản của truyền dẫn DFTS-OFDM 23 i iv Hình 2.10: Cấu trúc miền tần số của đường lên LTE 24
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý tài nguyên vô tuyến động trong LTE , Quản lý tài nguyên vô tuyến động trong LTE , Quản lý tài nguyên vô tuyến động trong LTE , TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ LTE, Hình 1.4: Kiến trúc mô hình B2 của E-UTRAN trong đó Rh đảm bảo chức năng chuẩn bị chuyển giao để giảm thời gian ngắt, CÁC KỸ THUẬT SỬ DỤNG TRONG LTE, 1 Kỹ thuật đa truy nhập, Hình 2.14: Phân đoạn và hợp đoạn RLC, Hình 2.15: Ví dụ về sự ánh xạ các kênh logic với các kênh truyền dẫn, Hình 2.18: Nhiều tiến trình HARQ song song, CÁC THUẬT TOÁN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN, Hình 3.2: Các đường cong mô phỏng mức độ liên kết, Hình 3.7: Tỉ lệ tắc nghẽn cho các cơ chế phân bổ tài nguyên tần số khác nhau

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm