0

skkn ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ THÔNG QUA VIỆC KẾT HỢP VĂN HỌC ĐỂ GÂY HỨNG THÚ CHO HỌC SINH

17 390 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2016, 17:50

Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI Đơn vị: Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu MỤC LỤC Mã số: (Do HĐKH Sở GD&ĐT ghi) Mục lục I Lý chọn đề tài II Cơ sở thực đề tài Cơ sở lý luận .3 KIẾN KINH NGHIỆM Cơ sở thực tiễn SÁNG III Tổ chức thực đề tài ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Phương SỬ pháp 12 nghiên cứu LỊCH THÔNG QUA VIỆC KẾT HỢP VĂN6 HỌC ĐỂ GÂY HỨNG THÚ CHO HỌC SINH Phần nội dung Kết luận 12 IV Những thành công lưu ý cần khắc phục 13 Thành công .13 Những áp dụng 13 Người thực hiện: Phan Thị Mùi 3.Lưu ý cần khắc phục 13 Lĩnh vực nghiên cứu: V Đề xuất kiến nghị 14 - Quản lý giáo dục  - Phương pháp dạy học môn: Lịch sử  Lời cảm ơn 14 - Lĩnh vực khác:  Có đính kèm:  Mô hình  Phần mềm  Phim ảnh SKKN  Hiện vật khác GV: Phan Thị Mùi Năm học: 2011 - 2012 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu SỞ GD & ĐT ĐỒNG NAI TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học 2011 - 2012 Tên sáng kiến kinh nghiệm: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ THÔNG QUA VIỆC KẾT HỢP VĂN HỌC ĐỂ GÂY HỨNG THÚ CHO HỌC SINH Họ tên tác giả: Phan Thị Mùi Đơn vị: Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu - Long Thành - Tỉnh Đồng Nai Lĩnh vực: Quản lý giáo dục:  Phương pháp dạy học môn:  Phương pháp giáo dục:  Lĩnh vực khác:  Tính - Có giải pháp hoàn toàn  - Có giải pháp cải tiến, đổi từ giải pháp có  Hiệu - Hoàn toàn triển khai áp dụng toàn ngành có hiệu cao  - Có tính cải tiến đổi từ giải pháp có triển khai áp dụng toàn ngành có hiệu cao  - Hoàn toàn triển khai áp dụng đơn vị có hiệu cao  - Có tính cải tiến đổi từ giải pháp có triển khai áp dụng đơn vị có hiệu cao  Khả áp dụng - Cung cấp luận khoa học cho việc hoạch định đường lối, sách: Tốt  Khá  Đạt  - Đưa giải pháp khuyến nghị có khả ứng dụng thực tiễn, dễ thực dễ vào sống: Tốt  Khá  Đạt  SKKN GV: Phan Thị Mùi Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu - Đã áp dụng thực tế đạt hiệu có khả áp dụng đạt hiệu cao phạm vi rộng: Tốt  Khá  Đạt  XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN (Ký tên ghi rõ họ tên) THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, ghi rõ họ tên đóng dấu) SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC I THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN Họ tên: Phan Thị Mùi Ngày tháng năm sinh: 09 – 01 – 1980 Nam, nữ: Nữ Địa chỉ: Tổ 19 – Khu Văn Hải – TT Long Thành – Đồng Nai Điện thoại: (CQ)/ 0613844537 – 0613 845107.(NR); ĐTDĐ: 0983477480 Fax: E-mail: phanhaimui2009@gmail.com Chức vụ: giáo viên Đơn vị công tác: Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu II TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO - Học vị (hoặc trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) cao nhất: Đại Học - Năm nhận bằng: 2003 - Chuyên ngành đào tạo: Lịch Sử III KINH NGHIỆM KHOA HỌC - Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Giảng dạy môn Lịch sử - Số năm có kinh nghiệm: 07 năm - Các sáng kiến kinh nghiệm có năm gần đây: Thiết kế sơ đồ tiến trình phát triển cách mạng Tư sản Pháp 1789 Năm học 2006 – 2007 Khai thác nội dung truyền thống yêu nước để giáo dục học sinh dạy học lịch sử trường phổ thông Năm học 2008 -2009 Tầm quan trọng tập nhận thức dạy học lịch sử Năm học 2009 – 2010 Đổi phương pháp dạy học lịch sử thông qua việc rèn luyện học sinh làm tập Năm học 2010 – 2011 SKKN GV: Phan Thị Mùi Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Đổi phương pháp dạy học lịch sử thông qua việc kết hợp văn học dạy học lịch sử lớp 12 Năm học 2011 – 2012 Người thực Phan Thị Mùi Tên sáng kiến kinh nghiệm: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 12 THÔNG QUA VIỆC KẾT HỢP VĂN HỌC ĐỂ GÂY HỨNG THÚ CHO HỌC SINH I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Nhiều năm qua thực tế việc đổi dạy học diễn thường xuyên Nhưng hiệu đến đâu chưa khẳng định được, bất cập kèm điều có thực Những yếu ngành giáo dục, đặc biệt năm gần bộc lộ rõ dạy học nói chung dạy học lịch sử nói riêng Biểu nỗi bật việc giảm sút chất lượng môn tình trạng coi thường, nhớ nhầm kiện, không hiểu lịch sử, không vận dụng học kinh nghiệm khứ vào rèn luyện đạo đức, phẩm chất, quan điểm tư tưởng, thi cử chất lượng thấp Nghị 40/2000QH10 khẳng định mục tiêu đổi chương trình giáo dục phổ thông “xây dựng nội dung chương trình phương pháp giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện hệ trẻ Đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, phù hợp với thực tế truyền thống Việt Nam” Thực tế em coi nhẹ môn lịch sử kiến thức môn lịch sử em hời hợt, không xác, thiếu hệ thống Nguyên nhân đưa tới tình trạng có nhiều: quan niệm không vị trí, chức năng, nhiệm vụ môn Lịch sử đào tạo hệ trẻ, cho môn phụ, tác động mặt tiêu cực chế thị trường, thiếu sót công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên … Một nhiều nguyên nhân nhiều thuộc trách nhiệm người dạy Qua giảng dạy giáo viên cần cho em học sinh thấy vị trí, tác dụng bô môn Lịch sử môn khoa học Cần phải có học tập nghiên cứu nghiêm túc nắm vững kiến thức Giáo viên cần có cách giảng dạy tốt để khơi dậy hứng thú, phát huy tính tích cực học tập học sinh Trong đối tượng học tập lịch sử kiện diễn khứ Đối tượng nhận thức trước mắt, tái diễn lại kiện Vì việc nhận thức lịch sử khó khăn, học sinh dễ nhàm chán, không hứng thú môn học SKKN GV: Phan Thị Mùi Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Là giáo viên dạy môn lịch sử trăn trở điều này, làm để em hứng thú môn học lịch sử Vì để nâng cao chất lượng dạy học trường phổ thông, nhằm khắc phục hạn chế, tăng cường tính thực tiễn, kĩ thực hành, lực tự học, phát huy chủ động yêu thích môn học lịch sử, theo cần có phương pháp dạy học phù hợp để học sinh thấy học lịch sử có tác dụng thiết thực Thầy phải cố gắng đầu tư thời gian trí tuệ, làm cho môn học có sức thu hút (ít lên lớp) làm cho học sinh ý thức tầm quan trọng môn học mà không học, điều không dễ dàng chút biết không thầy cô làm làm tốt Để góp phần vào đổi phương pháp dạy học cho phù hợp với tình hình nay, từ thực tiễn giảng dạy biên soạn đề tài nhằm góp ý kiến nhỏ bàn vấn đề “ đổi phương pháp dạy học lịch sử thông qua việc kết hợp văn học để gây hứng thú cho học sinh II CƠ SỞ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Cơ sở lý luận: 1.1 Tính hệ thống cấu tạo Chương trình môn học nói chung môn Khoa Học Xã Hội (KHXH) nói riêng trường học: Chúng ta biết, môn học nhà trường Phổ thông hệ thống hoàn chỉnh nhằm trang bị cho học sinh kiến thức thuộc tất môn, lĩnh vực mức độ, tính chất “phổ thông”, giúp em có hành trang làm tiền đề cho cấp học cao Các môn học không liên quan chặt chẽ với mà tạo nên hệ thống hoàn chỉnh, khoa học Cũng môn Khoa Học Tự Nhiên (KHTN), môn học thuộc KHXH Văn học, Lịch sử, Địa lý … có vai trò to lớn việc hình thành giáo dục nhân cách, đạo đức học sinh nên lại liên quan hệ thống Các nhà nghiên cứu lý luận dạy học cho rằng: tiết học, học, giáo viên lược bỏ bớt nội dung kiến thức trọng tâm sách giáo khoa cung cấp thêm cho học sinh số kiến thức mở rộng nằm sách giáo khoa môn học dạy Những kiến thức thuộc nhiều kênh thông tin khác nhau: sách báo, truyền hình, xã hội sách giáo khoa môn học khác Tuy nhiên, việc cung cấp kiến thức phải sát với học, phải đảm bảo tính phù hợp, vừa sức nhằm làm bật trọng tâm học gây hứng thú cho học sinh việc tiếp nhận kiến thức Việc làm có tác dụng học, tiết học xem “khô khan” nhiều tiết, Lịch sử chúng có nhiều số liệu mà học sinh cho khó nhớ Tất nhiên, việc cung cấp kiến thức “bên ngoài” bao nhiêu, để đạt hiệu cao lại chuyện khác Theo tôi, thực sở vừa mang tính lý luận, vừa mang tính thực tiễn Suy cho cùng, đối tượng nghiên cứu Văn học Sử học Con Người Văn học ngợi ca vẻ đẹp non sông, đất nước, ca ngợi người mang phẩm chất tốt đẹp, cao quý đả kích, lên án xấu họ Lịch sử SKKN GV: Phan Thị Mùi Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu ghi nhận công lao, đóng góp người (Nhân vật Lịch sử) phán xét nghiêm minh người có tội với dân, với nước Không phải ngẫu nhiên mà chương trình Văn học lại có phân môn Văn học sử Chương trình Lịch sử lại có phần Lịch sử Văn học Khi chúng ta, tức giáo viên giảng dạy Lịch sử, giảng dạy đến kiện, biến cố lịch sử nào, nhân vật lịch sử dù muốn hay không, thường liên tưởng đến thơ, văn đề cập đến kiện đó, người mà đọc, học Trong thực tế, có không người vừa nhà Văn, nhà Thơ đồng thời nhà Sử học mà Bác Hồ kính yêu ví dụ điển hình Chính Người dạy rằng: Dân ta phải biết sử ta Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam 1.2 Thực tiễn Dạy - Học Lịch sử trường Phổ thông năm gần “ Lịch sử kiện” Đó tổng kết mang tính chất kinh điển Bản thân kiện lịch sử vốn khô khan, bài, chương viết trận đánh có nhiều số ngày, tháng, năm xảy kiện số liệu thành tựu đạt lĩnh vực Để chuyển tải cho học sinh số liệu cách khô cứng vậy, đòi hỏi người giáo viên phải linh hoạt sáng tạo việc sử dụng phương pháp Thực tế cho thấy, năm gần đây, giáo viên giảng dạy môn Lịch sử cấp THPT nói chung giảng dạy cách khô khan, cứng nhắc, nặng cung cấp kiến thức, kiện cách đơn thuần, không gây hứng thú học tập cho học sinh việc tiếp thu học Mặt khác số giáo viên biết bám vào sách giáo khoa cách lệ thuộc, truyền thụ kiến thức đơn theo phương pháp “đọc - ghi”, làm cho tiết học trở nên khô khan học trò Đây nguyên nhân làm cho học sinh chưa thích học môn Lịch Sử Từ thực tế có điều kiện dự nhiều đồng nghiệp môn văn học Qua dự giờ, rút kinh nghiệm mà thân cho quý giá Đó là: áp dụng kiến thức thơ, văn vào việc giảng dạy Lịch sử gây hứng thú cho học sinh việc tiếp thu Từ kinh nghiệm này, mạnh dạn đưa thơ, văn vào giảng nhằm minh họa cho số kiện Lịch sử dạy Những tiết học trở nên sinh động hẳn Khi cô giáo đọc thơ minh hoạ, lớp chăm lắng nghe tỏ thích thú, sau tiết học, nhiều em nhờ cô giáo đọc để chép vào sổ tay Những tiết học để lại lòng em ấn tượng lâu bền Chắc chắn kiện học Lịch sử lưu lại ký ức em sâu hơn, lâu Tôi thể nghiệm nhiều lần dạy hai cách tiết học: “giảng chay”- nghĩa không vận dụng kiến thức thơ văn, hai có vận dụng kiến thức thơ văn vào tiết dạy thấy chất lượng hai tiết dạy hoàn toàn khác nhau, kể tâm lý, hứng thú người dạy hoàn toàn khác Có thể nói, văn học nước ta hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sứ mệnh SKKN GV: Phan Thị Mùi Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu nó: phản ánh thực, đặc biệt Văn học đại Cách mạng tháng Tám năm 1945 đổi đời cho nhân tài văn học Hai kháng chiến chống Pháp chống Mỹ vĩ đại lại đem tới cho họ nguồn cảm hứng vô tận để họ kịp thời đưa kiện Lịch sử hào hùng dân tộc lên trang giấy Trong số phải kể đến hai đại thụ Đó lãnh tụ Hồ Chí Minh kính yêu nhà thơ lớn Tố Hữu Tôi xin phép không liệt kê tác phẩm, công trình đồ sộ họ Cơ sở thực tiễn 2.1 Đối tượng nghiên cứu: Học sinh khối 12 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu 2.2 Thực trạng trước thực đề tài: 2.2.1 Thuận lợi: Lịch sử sống đẹp sống xây dựng lao động đấu tranh Trong lịch sử thấy gương mặt khứ, hình ảnh bước phát triển tương lai Các em tìm thấy lịch sử gương sáng chói lao động đấu tranh Những học quý giá cho sống hôm ngày mai Bộ môn lịch sử có nhiều ưu việc giáo dục hệ trẻ, gây cho em hứng thú thực em tìm thấy khứ nhiều câu trả lời xác đáng thú vị cho ngày 2.2.2 Khó khăn: Do quan niệm số người cho rằng: học sử cần nhớ, không cần suy nghĩ, quan niệm sai lầm làm tê liệt sáng tạo hứng thú học tập môn lịch sử học sinh Xã hội xem nhẹ môn khoa học xã hội có môn lịch sử 2.2.3 Số liệu thống kê: Lớp 12A1 12A2 12A3 Tỉ lệ học sinh đạt điểm 26/35 24/34 22/34 TBM từ 5.0 trở lên năm học 2010 - 2011 74 % 70% 64% 2.3 Nguyên nhân: Do chương trình nội dung kiến thức lịch sử dài Số tiết so với chương trình Giáo viên dạy ôm đồm kiến thức áp lực thi cử Đa số học sinh không thích học lịch sử nghề theo đuổi tương lai Các em thích học môn tự nhiên, ngoại ngữ để thuận lợi việc chọn nghề Đây thực tế mà phải chấp nhận: có học sinh theo ngành nghề liên quan đến lịch sử, nên cần giúp em lĩnh hội nắm kiến thức cách để em có đủ kiến thức buớc vào sống mai sau Tác động mặt trái kinh tế thị trường dẫn đến đa phần học sinh lười, không chịu khó việc học tập xem nhẹ môn lịch sử 2.4 Vấn đề đặt ra: SKKN GV: Phan Thị Mùi Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Thầy phải cố gắng đầu tư, phải biết cô đọng kiến thức Phải cho môn học có sức thu hút ( lên lớp) Phải cho học sinh ý thức tầm quan trọng môn học, thấy thú vị không học Điều không dễ dàng chút nào, biết không thầy cô làm làm tốt Thầy phải có biện pháp thích hợp để hướng dẫn học sinh nắm kiến thức cách cô đọng nhất, thời gian ngắn (đừng để học sinh có cảm giác nhắc đến lịch sử “dài”) vừa đáp ứng hiệu học vừa đáp ứng nhu cầu thực tiễn học 2.5 Phạm vi nghiên cứu đề tài: Như nói trên, nguồn thơ, văn… (liên quan đến Lịch sử) phong phú Trong điều kiện chủ quan khách quan cho phép, giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài là: Bước đầu khai thác vận dụng số kiến thức thơ ,văn (chủ yếu thơ) vào việc giảng dạy số chương trình Lịch sử Lớp 12 Nghiên cứu ứng dụng cho học sinh khối 12 dạy học môn Lịch sử Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu III TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI: Phương pháp nghiên cứu 1.1 Như xác định, đối tượng, phạm vi vận dụng đề tài chương trình Lịch sử lớp 12 Vì vậy, trước hết cần phải nghiên cứu kỹ chương trình Đặc biệt khai thác, vận dụng Trong thực công đoạn này, cần phải liên hệ, so sánh đặt mối quan hệ liên quan với chương môn Văn học Lớp10, 11, 12 - bậc PTTH Đây thao tác quan trọng, góp phần xác định mức độ vận dụng đối tượng học sinh lớp 12, tránh sa đà, ôm đồm 1.2 Tiến hành sưu tầm thơ, văn… có quan hệ sát với nội dung Lịch sử thuộc phạm vi nghiên cứu đề tài Cần lưu ý rằng, thơ liên quan ta khai thác hết mà nên lựa chọn đoạn thơ sát nhất, “đắt” để sử dụng 1.3 Chọn lựa, phân loại kiến thức thơ, văn phù hợp với yêu cầu, phương pháp giảng dạy Lịch sử theo mảng: thơ tiểu sử, đời nhân vật Lịch sử; thơ văn diễn biến trận đánh hay biến cố Lịch sư, thơ văn trần thuật tội ác giai cấp thống trị, bọn xâm lược… Sau phân loại, tiến hành xếp nguồn tư liệu thành chủ đề 1.4 Khai thác, vận dụng kiến thức vào lịch sử giới hạn 1.5 Góp ý với đồng nghiệp khai thác vận dụng kiến thức thơ, văn vào việc giảng dạy thân trực tiếp dự để có điều kiện kiểm chứng so sánh 1.6 Đi thực tế số trường phổ thông trung học điều kiện cho phép SKKN GV: Phan Thị Mùi Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Phần nội dung: SỬ DỤNG MỘT SỐ KIẾN THỨC THƠ VĂN VẬN DỤNG VÀO VIỆC GIẢNG DẠY MỘT SỐ BÀI LỊCH SỬ(LỚP 12) CỤ THỂ Ví dụ 1: Khi dạy 12: Phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam từ 1919 – 1925 (SGK Lịch sử lớp 12) Tôi ứng dụng thực tiễn sau: 1/ Sau ghi đề lên bảng xong tiến hành giảng cho học phần sách khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân Pháp với nôi dung sau Chính sách khai thác thuộc địa lần hai thực dân Pháp - Thời gian: từ 1919 – 1929 - Tăng cường đầu tư với tốc độ nhanh, quy mô lớn vốn đầu tư tăng từ (1924 – 1929), lên đến tỉ Phơ- răng: Nông nghiệp: Thu hút vốn nhiều nhất, chủ yếu đầu tư vào đồn điền cao su Diện tích đồn điền cao su mở rộng Công nghiệp: Tập trung khai mỏ mỏ than Mở rộng ngành chế biến muối, xay xát, dệt… Thương nghiệp: Ngoại thương tăng, buôn bán nội địa đẩy mạnh Giao thông vận tải: đường sắt, đường đầu tư phát triển Ngân Hàng: Pháp nắm trọn quyền huy kinh tế Đông Dương, tăng thuế, phát hành tiền giấy cho vay lãi a)Để làm sáng tỏ tội ác thực dân Pháp xâm lược nỗi thống khổ nhân dân ta sách bóc lột cách mở đồn điền tàn bạo Tôi khai thác văn học để khắc sâu kiến thức cho học sinh hai câu ca dao sau: “Cao su dễ, khó Khi trai tráng, bủng beo” (Ca dao chống Pháp) hoặc: “Cha trốn Hòn Gai cuốc mỏ Anh chạy vào Đất Đỏ làm phu Bán thân đổi đồng xu Thịt xương vùi gốc cao su tầng” (Tố Hữu – SĐD) b)Làm sáng tỏ: “Thuế khoá thời gian nguồn bóc lột chủ yếu thực dân đế quốc nói chung thực dân Pháp nhân dân Đông Dương nói riêng” liên hệ “… Thuế đến thôn, phường phố Thuế môn bài, thuế đuốc, thuế đèn SKKN GV: Phan Thị Mùi Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Thuế nhà cửa, thuế chùa chiền Thuế rừng tre gỗ, thuế tiền bán buôn … Trăm thứ thuế, thuế ngặt Thắt chặt dân thắt xe” Hoặc liện hệ tác phẩm văn học “Tắt đèn” Ngô Tất Tố em đa học tác phẩm có nhân vật chị Dậu phải “bán con” “chó” chưa đủ tiền để đóng sưu thuế (thuế thân) cho chồng em chồng 2/ Trong phần hai nói phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam từ 1919 – 1925 để làm sáng tỏ gương hy sinh anh dũng quên liệt sĩ Phạm Hồng Thái vụ ám sát toàn quyền Méc-lanh: Sau kể tóm tắt tiểu sử trình hoạt động cách mạng Phạm Hồng Thái tường thuật cụ thể chi tiết vụ ám sát tên toàn quyền Méc-lanh Sa Diện – Trung Quốc, dụng đoạn thơ sau để khắc họa nhân vật lịch sử nói “Một lôi đình kinh vũ trụ Tấm gan trung nghĩa động thần minh Chiếc thân gửi cho dòng nước Trang sử ghi tính danh” (Trần Huy Liệu-Từ điển nhân vật lịch sử) hoặc: “Sống làm bom nổ Chết làm dòng nước xanh” (Tố Hữu-SĐD) Tuy nhiên giáo viên nên lưu ý, sau đọc thơ phải cắt nghĩa cho em hiểu số từ, khái niệm mang tính tượng trưng như: “Một tiếng lôi đình kinh vũ trụ”, “Chiếc thân gửi cho dòng nước” Ví dụ 2: dạy 14: “Phong trào cách mạng 1930-1935” Sau trình bày cho học sinh diễn biến phong trào Cách mạng 1930-1931 Xô Viết Nghệ – Tĩnh, sử dụng đoạn thơ sau để minh hoạ thêm để học sinh thấy tinh thần khí cách mạng phong trào 1930 – 1931: “Kìa Bến Thủy đứng đầu dậy trước SKKN GV: Phan Thị Mùi 10 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Nọ Thanh Chương tiếp bước đứng lên Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên Anh Sơn, Hà Tĩnh bốn bên dậy Không có lẽ ta ngồi chịu chết Phải kiên phen Tổng này, xã kết liên Ta hò, ta hét, thét lên thử nào” (Tố Hữu-SĐD) Ví dụ : Khi dạy 16 – « Phong trào giải phóng dân tộc tổng khởi tháng Tám » (SGK Lịch sử lớp 12) a) Khi tiến hành giảng mục : Nguyễn Ái quốc nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5 – 1941) Sau cung cấp kiện ngày 28 – – 1941 Nguyễn Ái Quốc nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Người chủ trì Hội nghị lần Pắc bó – Cao Bằng từ ngày 10 - > 19 – – 1941 Nhằm khắc họa hình ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh tình cảm Người trở quê hương sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, thể khai thác sử dụng đoạn thơ “Ôi sáng xuân nay, xuân bốn mốt Sáng rừng Việt Bắc trắng hoa mơ Người Im lặng Con chim hót Thánh thót bờ lau, vui ngẩn ngơ” (Tố Hữu-SĐD) b) Mở rộng thêm Mặt trận Việt Minh, để khắc hoạ hình ảnh Mặt Trận Việt Minh thực sách “nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thu nhỏ” đầy tính ưu việt, thể sử dụng thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh: “… Có mười sách bày Một ích nước, hai lợi dân Bao nhiên thuế ruộng, thuế thân Đều đem bỏ hết cho dân khỏi phiền Hội hè, tín ngưỡng, báo chương SKKN GV: Phan Thị Mùi 11 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Họp hành, lại có quyền tự Nông dân có ruộng, có bò, Đủ ăn, đủ mặc, khỏi lo hàn Công nhân làm lụng gian nan Tiền lương phải đủ, ban tám Gặp tai nạn bất ngờ Thuốc thang Chính phủ giúp cho Thương nhân buôn bán nhỏ to Môn thuế bỏ cho phỉ nguyền Nào kẻ chức viên Cả lương đãi ngộ cho yên lòng Binh lính giữ nước có công Được dân trọng đãi, hết lòng kính yêu Thanh niên có trường học nhiều Chính phủ trợ cấp trò nghèo, bần nho Đàn bà tự Bất phân nam nữ cho bình quyền Người tàn tật, kẻ lão niên Đều Chính phủ cấp tiền ăn cho Trẻ em bố mẹ khỏi lo Dạy nuôi, phủ giúp cho đủ đầy” (Hồ Chí Minh - Lịch sử nước ta – Tập 3, Tr 152, 153) Ví dụ 4: Khi dạy 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 – 1954) a)Sau trình bày xong phần diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ Để khắc sâu tinh thần chiến đấu chiến sĩ anh dũng hy sinh chiến dịch đọc đoạn thơ “ Vượt lỗ châu mai nhớ Phan Đình Giót SKKN GV: Phan Thị Mùi 12 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Đạn thiếu tầm cao nhớ Bế Văn Đàn Đưa pháo lên đồi nửa chừng dây kéo đứt Phút hiểm nghèo Tô Vĩnh Diện nằm ngang” (Hồng Nguyệt Cầm – Trước cửa rừng Điện Biên – trích trường ca âm vang Điện Biên, tuyển tập thơ văn Điện Biên Phủ) hoặc: Hoan hô chiến sĩ Điện Biên Chiến sĩ anh hùng đầu nung lửa sắt Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt Máu trộn bùn non Gan không núng, chí không mòn Những đồng chí thân chôn làm giá súng Đầu bịt lỗ châu mai Băng rừng qua núi thép gai Ào vũ bão Những đồng chí chèn lưng cứu pháo Nát thân nhắm mắt ôm Những bàn tay xẻ núi lăn bom Nhất định mở đường cho xe ta lên chiến trường tiếp viện Và chị anh ngày đên tiền tuyến Mấy tầng mây gió lớn mưa to Dốc Pha Đin chị gánh anh thồ Đèo Lũng Lô anh hò chị hát Dù bom đạn xương tan thịt nát Không sơn lòng không tiếc tuổi xanh Hỡi chị anh chiến trường ngả xuống Máu chị anh không uổng Sẽ xanh tươi đồng ruộng Việt Nam Mường Thanh Hồng Cúm Him Lam Hoa mơ lại nở vườn cam lại vàng (Tố Hữu – Hoan hô chiến sĩ Điện Biên - tuyển tập thơ văn Điện Biên Phủ) b) Hay nói tinh thần tiếp viện dân công minh họa ca dao: “Đèo cao mặc đèo cao Tinh thần tiếp vận cao đèo Điện Biên xa lắc ngàn trùng Gạo không tới đích không trở về” c) Hoặc nói chiến thắng Điện Biên Phủ, để nhấn mạnh cho em dễ nhớ ngày tháng minh họa đoạn thơ sau Một chiều hè lịch sử SKKN GV: Phan Thị Mùi 13 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Bố kể chuyện Điện Biên Bộ đội chiến thắng Lũ tây bị bắt sống Ta giải đàn Cờ chiến thắng Tung bay hầm Chiều mùng bảy tháng năm Một chiều hè lịch sử (Trong tuyển tập thơ văn Điện Biên Phủ) Kết luận 1/ Việc vận dụng kiến thức thơ văn vào giảng dạy lịch sử, theo kinh nghiệm thân nhiều đồng nghiệp khác tham khảo ý kiến việc làm có hiệu nhằm gây hứng thú cho học sinh, giai đoạn nay, việc học lịch sử, tìm hiểu lịch sử, nhận thức lịch sử có nhiều hướng giảm sút, xuống cấp Ảnh hưởng kinh tế thị trường, lối suy nghĩ, cách sống thực dụng tác động mạnh mẽ đến học sinh với thiếu thốn phương tiện, đồ dùng dạy học thái độ dạy học đối phó, qua loa, đại khái không giáo viên trở ngại không nhỏ việc giảng dạy nói chung dạy môn lịch sử nói riêng 2/ Thơ văn nói chung với ưu nó: dễ thuộc, dễ vào lòng người… mạnh việc hỗ trợ đắc lực cho việc truyền thụ kiến thức lịch sử thông qua góp phần giáo dục đạo đức, lòng biết ơn truyền thống, lãnh tụ anh hùng liệt sĩ hi sinh, đóng góp xương máu để làm rạng rỡ thêm lịch sử nước nhà IV NHỮNG THÀNH CÔNG VÀ LƯU Ý CẦN KHẮC PHỤC: Thành công: Qua việc khai thác số kiến thức thơ văn vận dụng vào việc giàng dạy số lịch sử lớp 12 thấy: - Hầu hết học sinh hiểu, nắm chắc, khắc sâu nhớ lâu kiến thức hoàn cảnh lịch sử, nội dung kiện - Học sinh hứng thú cách tìm hiểu giai đoạn lịch sử chất lịch sử - Thu hút tập trung ý học sinh học tập lịch sử TRẮC NGHIỆM KIỂM CHỨNG ĐỀ TÀI Năm học 2011 - 2012: Lớp SKKN HS học hứng thú HS hiểu GV: Phan Thị Mùi 14 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu 12A1 33/34 HS = 97 % 34/34 HS = 100 % 12A2 33/35 HS = 94 % 35/35 HS = 100 % 12A2 34/35 HS = 97 % 34/35 HS = 97 % Những học áp dụng: Với phương pháp khai thác số kiến thức thơ văn vận dụng vào việc giảng dạy số lịch sử lớp 12 áp dụng cho nhiều chương trình lịch sử 12, kể chương trình lớp 10 11 Vì văn học lịch sử có mối quan hệ mật thiết “ văn sử bất phân” Tuy nhiên không nên đồng văn học lịch sử Một số lưu ý khai thác vận dụng kiến thức thơ văn 1/ Trước hết, giáo viên phải hiểu cặn kẽ thật tâm đắc với tư liệu lựa chọn 2/ Không nên ôm đồm, tải việc vận dụng kiến thức thơ văn 3/ Luôn đảm bảo tính vừa sức học sinh (đối tượng vận dụng học sinh lớp 12) 4/ Các kiến thức thơ văn vận dụng cần phải có nguồn gốc xuất xứ xác, rõ ràng V ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ Đối với giáo dục: Bộ cần thay đổi sách giáo khoa giảm tải kiến thức cho phù hợp với thời gian tiết học Giới hạn kiến thức thi tốt nghiệp để không gây áp lực cho giáo viên học sinh dạy – học Đối với Sở giáo dục nhà trường: Tăng tiết từ đầu năm cho khối 12 để tránh việc nhồi nhét kiến thức Đây không môn thi tốt nghiệp mà môn thi đại học em theo nghành khoa học xã hội Cải thiện nâng cấp, đầu tư sở vật chất để tạo điều kiện cho giáo viên học sinh dạy học trường tốt đáp ứng với phát triển xã hội Đầu tư thiết bị, tài liệu tham khảo, đồ dùng dạy học lịch sử tranh ảnh, đồ … Lời cảm ơn SKKN GV: Phan Thị Mùi 15 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Với điều kiện thời gian ngắn ngủi, trình độ thân kinh nghiệm, chắn đề tài nhiều hạn chế Với tâm huyết lòng muốn đóng góp cho công việc dạy học đề tài nhỏ để nâng cao hiệu dạy học Rất mong dẫn, góp ý chân thành thầy, cô: Ban giám hiệu, tổ môn hội đồng giám khảo Xin chân thành cảm ơn NGƯỜI THỰC HIỆN (Ký tên ghi rõ họ tên) SKKN GV: Phan Thị Mùi 16 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo khoa lịch sử 12 – nhà xuất giáo dục Sách giáo viên lịch sử 12 - nhà xuất giáo dục Tuyển tập thơ văn Điện Biên Phủ - nhà xuất văn học Khai thác mạng Internet SKKN GV: Phan Thị Mùi 17 [...]... tháng năm Một chiều hè lịch sử (Trong tuyển tập thơ văn Điện Biên Phủ) 3 Kết luận 1/ Việc vận dụng kiến thức thơ văn vào giảng dạy lịch sử, theo kinh nghiệm của bản thân tôi cùng nhiều đồng nghiệp khác đã được tham khảo ý kiến là một việc làm rất có hiệu quả nhằm gây hứng thú cho học sinh, nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi việc học lịch sử, tìm hiểu lịch sử, nhận thức lịch sử đang có nhiều hướng... 34/35 HS = 97 % 2 Những bài học có thể áp dụng: Với phương pháp khai thác một số kiến thức thơ văn vận dụng vào việc giảng dạy một số bài lịch sử lớp 12 có thể áp dụng cho rất nhiều bài trong chương trình lịch sử 12, kể cả chương trình lớp 10 và 11 Vì văn học và lịch sử có mối quan hệ mật thiết “ văn sử bất phân” Tuy nhiên không nên và không thể đồng nhất giữa văn học và lịch sử 3 Một số lưu ý khi khai... Hầu hết học sinh hiểu, nắm chắc, khắc sâu nhớ lâu được kiến thức về hoàn cảnh lịch sử, nội dung sự kiện - Học sinh hứng thú trong cách tìm hiểu về các giai đoạn lịch sử và bản chất lịch sử - Thu hút sự tập trung chú ý của học sinh khi học tập lịch sử TRẮC NGHIỆM KIỂM CHỨNG ĐỀ TÀI Năm học 2011 - 2012: Lớp SKKN HS học hứng thú HS hiểu bài GV: Phan Thị Mùi 14 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu 12A1 33/34 HS... từng học sinh cùng với sự thiếu thốn phương tiện, đồ dùng dạy học cũng như thái độ dạy học đối phó, qua loa, đại khái của không ít giáo viên đã và đang là những trở ngại không nhỏ đối với việc giảng dạy nói chung và dạy bộ môn lịch sử nói riêng 2/ Thơ văn nói chung với ưu thế của nó: dễ thuộc, dễ đi vào lòng người… sẽ là một thế mạnh trong việc hỗ trợ đắc lực cho việc truyền thụ kiến thức lịch sử thông. .. kiến thức cho phù hợp với thời gian của tiết học Giới hạn kiến thức thi tốt nghiệp để không gây áp lực cho giáo viên và học sinh khi dạy – học 2 Đối với Sở giáo dục và nhà trường: Tăng tiết ngay từ đầu năm cho khối 12 để tránh việc nhồi nhét kiến thức Đây không chỉ là môn thi tốt nghiệp mà còn là môn thi đại học của các em theo nghành khoa học xã hội Cải thiện nâng cấp, đầu tư cơ sở vật chất để tạo điều... thức lịch sử thông qua đó góp phần giáo dục đạo đức, lòng biết ơn đối với truyền thống, lãnh tụ cũng như những anh hùng liệt sĩ đã hi sinh, đã đóng góp xương máu của mình để làm rạng rỡ thêm lịch sử nước nhà IV NHỮNG THÀNH CÔNG VÀ LƯU Ý CẦN KHẮC PHỤC: 1 Thành công: Qua việc khai thác một số kiến thức thơ văn vận dụng vào việc giàng dạy một số bài lịch sử lớp 12 tôi thấy: - Hầu hết học sinh hiểu, nắm chắc,... đóng góp cho công việc dạy học một đề tài nhỏ để nâng cao hiệu quả dạy học Rất mong được sự chỉ dẫn, góp ý chân thành của các thầy, cô: Ban giám hiệu, tổ bộ môn và hội đồng giám khảo Xin chân thành cảm ơn NGƯỜI THỰC HIỆN (Ký tên và ghi rõ họ tên) SKKN GV: Phan Thị Mùi 16 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Sách giáo khoa lịch sử 12 – nhà xuất bản giáo dục 2 Sách giáo viên lịch sử 12 -... học của các em theo nghành khoa học xã hội Cải thiện nâng cấp, đầu tư cơ sở vật chất để tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh được dạy và học trong ngôi trường tốt hơn đáp ứng với sự phát triển của xã hội Đầu tư thiết bị, tài liệu tham khảo, đồ dùng dạy học lịch sử như tranh ảnh, bản đồ … Lời cảm ơn SKKN GV: Phan Thị Mùi 15 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Với điều kiện thời gian ngắn ngủi, trình độ bản... thức thơ văn 1/ Trước hết, giáo viên phải hiểu cặn kẽ và thật tâm đắc với những tư liệu mình đã lựa chọn 2/ Không nên ôm đồm, quá tải trong việc vận dụng kiến thức thơ văn 3/ Luôn luôn đảm bảo tính vừa sức của học sinh (đối tượng vận dụng là học sinh lớp 12) 4/ Các kiến thức thơ văn vận dụng cần phải có nguồn gốc xuất xứ chính xác, rõ ràng V ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 1 Đối với bộ giáo dục: Bộ cần thay đổi sách... ngộ cho yên tấm lòng Binh lính giữ nước có công Được dân trọng đãi, hết lòng kính yêu Thanh niên có trường học nhiều Chính phủ trợ cấp trò nghèo, bần nho Đàn bà cũng được tự do Bất phân nam nữ đều cho bình quyền Người tàn tật, kẻ lão niên Đều do Chính phủ cấp tiền ăn cho Trẻ em bố mẹ khỏi lo Dạy nuôi, chính phủ giúp cho đủ đầy” (Hồ Chí Minh - Lịch sử nước ta – Tập 3, Tr 152, 153) Ví dụ 4: Khi dạy bài
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ THÔNG QUA VIỆC KẾT HỢP VĂN HỌC ĐỂ GÂY HỨNG THÚ CHO HỌC SINH, skkn ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ THÔNG QUA VIỆC KẾT HỢP VĂN HỌC ĐỂ GÂY HỨNG THÚ CHO HỌC SINH,

Từ khóa liên quan