0

Đề cương ôn tập môn hóa học lớp 9 học kỳ 2

4 1,484 1
  • Đề cương ôn tập môn hóa học lớp 9 học kỳ 2

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2016, 21:18

Đề cương ôn tập môn hóa học lớp 9 học kỳ 2 gồm có hai phần: Phần lý thuyết và Phần bài tập ứng dụng cùng với đáp án chi tiết giúp bạn hệ thống kiến thức hóa đã học trong năm cuối cấp. Liên quan đến: Metan, Etylen, axetylen, Benzen,Chất béo ,Rượu Etylic ,axit axetic,độ rượu Đề cương ôn tập môn hóa học lớp học kỳ Năm học 2013-2014 I/ Phần lý thuyết: 1/ Viết công thức cấu tạo, nêu đặc điểm cấu tạo phân tử Metan, Etylen, axetylen, Benzen, nêu tính chất hóa học chúng, viết pthh chứng minh ? 2/ Thế độ rượu ? Viết công thức tính độ rượu ? 3/Viết công thức cấu tạo viết công thức thu gọn phân tử rượu Etylic Rượu Etylic có tính chất hóa học nào, viết pthh chứng minh tính chất ? 4/ Viết công thức cấu tạo viết công thức thu gọn phân tử axit axetic Axit axetic có tính chất hóa học nào, viết pthh chứng minh tính chất 5/Chất béo có thành phần cấu tạo ? Thế chất béo ? viết công thức tổng quát ? công thức cụ thể chất béo ? II/ Phần tập ứng dụng: 1/ Viết công thức cấu tạo thu gọn phân tử chất hữu có công thức phân tử sau: CH3Br, C2H6 , C2H5Cl, C3H8 , C3H6 , C3H4 ? 3/ Chọn thuốc thử để phân biệt dung dịch sau phương pháp hoá học (Nêu rõ cách tiến hành ) a Dung dịch glucozơ dung dịch rượu etylic b Dung dịch glucozơ dung dịch axit axetic 4/ Hoàn thiện chuỗi pthh sau :( Ghi điều kiện phản ứng có) a/ Canxicabonat > Canxi oxit > Canxicacbua > Axetylen > Etylen > Poly Etylen( PE) b/ Tinh bột > Glucozơ > Rượu Etylic > Axit Axetic 5/ Chọn công thức hóa học thích hợp để điền vào pthh thiếu sau đây: a C2H5OH + ? > ? + H2 b C2H5OH + ? > CO2 + ? c/ Axetylen > Etylen > Rượu Etylic > Etyl axetat / Hợp chất hidrocacbon có công thức CxHy Biết phần trăm khối lượng cacbon chiếm 80%, khối lượng mol 30 gam Xác định công thức hidrocacbon Tính thể tích không khí ( chứa 20% thể tích oxi) cần đốt cháy hết 100ml rượu etylic 920 thể tích khí CO2 sinh , biết khối lượng riêng rượu nguyên chất 0.8gam/ml, ( thể tích khí đo đktc) / Đốt cháy 23 gam chất hữu A thu sản phẩm gồm 44 gam CO2 27 gam H2O a/ Hỏi A có nguyên tố nào? b/ Xác định công thức phân tử A, biết tỷ khối A so với Hidro 23 c/ Tính thành phần % theo khối lượng nguyên tố có A / Đốt cháy hoàn toàn 8,4 gam khí etylen a/ Tính thể tích khí Oxi cần dùng ? ( đktc) b/ Cho sản phẩm đốt cháy qua dung dịch nước vôi Ca(OH)2 1M Tính khối lượng kết tửa sinh ? c/ Tính thể tích dung dịch nước vôi dùng ? 10/ Cho 10 ml rượu 96 tác dụng với Na lấy dư : a/ Viết phương trình phản ứng xảy b/ Tính khối lượng rượu Etylic nguyên chất tham gia phản ứng , biết khối lượng riêng rượu Etylic 0,8 g/ml c/ Tính thể tích khí Hidro sinh (Ở đktc).Biết khối lượng riêng nước 1gam/ml Hết - Đáp án: Phần tập ứng dụng: 1/ Viết công thức cấu tạo viết gọn: - CH3Br : CH3 – Br - C2H6 : CH3- CH3 - C2H5Cl: CH3- CH2 – Cl - C3H8 : CH3- CH2 – CH3 - C3H6 : CH3- CH = CH2 Hoặc : CH2 H 2C CH2 - C3H4 : CH2= C =CH2 CH3 - C = CH Câu 3: a/ Thực phản ứng tráng gương để nhận biết Glucozo b/ Dùng giấy quỳ tím nhận biết Axit axetic Câu 4: a/ b/ 1: CaCO3 > CaO + CO2 2: CaO + 3C > CaC2 + CO 3: CaC2 + H2O > C2H2 + Ca(OH)2 4: C2H2 + H2 > C2H4 5: n( C2H2 ) > ( -CH2-CH2-)n 1: n( -C6H10O5-) + nH2O > n C6H12O6 : C6H12O6 > 2C2H5OH + 2CO2 3: C2H5OH + O2 > CH3COOH + H2O Câu 5: 1: C2H2 + H2 > C2H4 2: C2H4 + H2O > C2H6O 3: C2H5OH + CH3COOH ¬ → CH3COOC2H5 + H2O Câu 6: Hợp chất hidrocacbon có công thức dạng CxHy Biết: 12x + y = 30 Mà đề cho: %C = 12 x 100% = 80% 30 =>x = Thế x = vào pt : 12.2 + y = 30  Câu 7: y = Ct hợp chất C2H6 Thể tích rượu nguyên chất: V = 10 x92 = 9,2ml 100 - Khối lượng rượu nguyên chất m = 9,2 0,8 = 7,36 gam PTHH t C2H6O + 3O2 → 2CO2 + 3H2O Số mol rượu n 7,36 = 0,16mol 46 Theo pthh Số mol O2 = số mol Rượu = - Thể tích oxi cần dùng: V = 0,48 22,4 = 10,752 lit - Thể tích không khí chứa 20% khí oxi V = 0,16.3 = 0,48 mol 10, 752.100 = 53, 76lit 20 Câu 8: Khối lượng nguyên tố có hợp chất A: 12 44 = 12 gam 44 mH = 27 = 3gam 18 mC = - Mà mC + mH = 12 + = 15gam < mA = 23gam = > mO = 23 - 15 = gam Vậy hợp chất A có nguyên tố : C,H,O b/ Công thức hợp chất A có dạng : CxHyOz Biết MA = 23 = 46 Ta có : y 12 x 16 z MA 12x y 16z 46 = = = = = = =2 = mC mH mz mA 12 23 => Giải PT ta có x = , y = , z = Vậy công thức phân tử A C2H6O Câu : Học sinh tự giải Câu 10/ a/ Các pthh xảy ra: 2H2O +2 Na  NaOH + H2 (1) 2C2H5OH +2Na  2C2H5ONa + H2 (2) b/Trong 10ml rượu 96 có 9,6 ml rượu nguyên chất 0, 4ml nước - Khối lượng rượu tham gia phản ứng: m = V.D = 9,6 0,8 = 7,68 gam -Khối lương nước : m = V.D = 0,4 = 0, gam 0.4 = 0.02mol 18 7.68 = 0.167mol - Số mol C2H5OH tham gia phản ứng: n = 46 0.02 = 0.01moj -Theo phương trình (1) Số mol H2 = số mol H2O = 2 0.167 = 0.0835mol - Theo phương trình (2) Số mol H2 = số mol C2H5OH = 2 - Số mol H2O tham gia phản ứng: n = c/ Thể tích H2 sinh phương trình theo đktc : V = n.22,4 = ( 0,01+0,0835 ) 22,4 = 2.1 (lit) ... C2H2 + Ca(OH )2 4: C2H2 + H2 > C2H4 5: n( C2H2 ) > ( -CH2-CH2-)n 1: n( -C6H10O5-) + nH2O > n C6H12O6 : C6H12O6 > 2C2H5OH + 2CO2 3: C2H5OH + O2 > CH3COOH + H2O Câu 5: 1: C2H2 + H2 > C2H4... pt : 12. 2 + y = 30  Câu 7: y = Ct hợp chất C2H6 Thể tích rượu nguyên chất: V = 10 x 92 = 9, 2ml 100 - Khối lượng rượu nguyên chất m = 9, 2 0,8 = 7,36 gam PTHH t C2H6O + 3O2 → 2CO2 + 3H2O Số... pthh xảy ra: 2H2O +2 Na  NaOH + H2 (1) 2C2H5OH +2Na  2C2H5ONa + H2 (2) b/Trong 10ml rượu 96 có 9, 6 ml rượu nguyên chất 0, 4ml nước - Khối lượng rượu tham gia phản ứng: m = V.D = 9, 6 0,8 = 7,68
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập môn hóa học lớp 9 học kỳ 2, Đề cương ôn tập môn hóa học lớp 9 học kỳ 2, Đề cương ôn tập môn hóa học lớp 9 học kỳ 2