0

Bài 3. Các dạng hệ thống hỗ trợ quyết định

35 2,585 6
  • Bài 3. Các dạng hệ thống hỗ trợ quyết định

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2012, 23:40

Các hoạt động và các quá trình miêu tả các cuộc họp: + Cuộc họp là hoạt động chung liên quan bởi một nhóm người có địa vị bằng nhau hoặc gần bằng nhau. + Kết quả của cuộc họp phụ thuộc mộ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 3. Các dạng hệ thống hỗ trợ quyết định, Bài 3. Các dạng hệ thống hỗ trợ quyết định

Hình ảnh liên quan

" Bảng trắng " Bảng trắng - Bài 3. Các dạng hệ thống hỗ trợ quyết định

34.

; Bảng trắng " Bảng trắng Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hoạch định Bảng trăng - Bài 3. Các dạng hệ thống hỗ trợ quyết định

o.

ạch định Bảng trăng Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình HI.2.1: Quá trình ra quyết định của người lãnh đạo (Vai trò quyết định) - Bài 3. Các dạng hệ thống hỗ trợ quyết định

nh.

HI.2.1: Quá trình ra quyết định của người lãnh đạo (Vai trò quyết định) Xem tại trang 19 của tài liệu.
Communication, Microsoft's NetMeeting), các phòng chat, các bảng thông - Bài 3. Các dạng hệ thống hỗ trợ quyết định

ommunication.

Microsoft's NetMeeting), các phòng chat, các bảng thông Xem tại trang 23 của tài liệu.
Cơ sở mô hình - Bài 3. Các dạng hệ thống hỗ trợ quyết định

s.

ở mô hình Xem tại trang 24 của tài liệu.
Theo mô hình chuỗi giá trị (Posrter, 1985), bất kỳ các tô chức nào đều chia - Bài 3. Các dạng hệ thống hỗ trợ quyết định

heo.

mô hình chuỗi giá trị (Posrter, 1985), bất kỳ các tô chức nào đều chia Xem tại trang 28 của tài liệu.