0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (35 trang)

trữ, vận chuyền, và nhiều giá trị hơn được thêm vào Sau đó, tiếp thị và kinh

Một phần của tài liệu BÀI 3. CÁC DẠNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH (Trang 29 -29 )

doanh phân phối sản phẩm đến người sử dụng. Cuối cùng, thực hiện dịch vụ sau khi bán hàng cho khách hàng. Tất cả các hoạt động thêm giá trị có kết quả

lợi nhuận (hy vọng). Hỗ trợ các hoạt động sau: (1) cơ sở hạ tầng xí nghiệp (fèi

chánh, kế toán, quản lý), (2) quản lý tài nguyên con người, (3) phát triển kỹ

thuật (R&D), và (4) sự thu mua hàng hóa. Mỗi hoạt động hỗ trợ bất cứ hoặc

tất cả các hoạt động chính, và cũng có thể hỗ trợ hoạt động khác.

+ Các xí nghiệp cô găng tối ưu giá trị tông cộng dọc theo toàn bộ chuỗi. Có nhiều cách đề tăng giá trị này, và nhiều quyết định cần thực hiện cho mục đích này.

+ Chuỗi giá trị của xí nghiệp là một phần của dòng các hoạt động lớn hơn, mà Porter gọi là hệ thống giá trị. Hệ thống giá trỊ gôm cả người cung cấp đầu ra cân cho xí nghiệp và các chuỗi giá trị gôm cả người cung cập này đến người cung cấp khác (có thể trong nhiều mức). Khi xí nghiệp tạo sản phẩm, chúng đi qua các chuỗi giá trị của người phân phối (là người cũng có các chuỗi giá trị riêng), tất cả các cách cho người mua (khách hàng), cũng có các chuỗi giá trị

riêng. Đạt được và duy trì thuận lợi cạnh tranh và hỗ trợ thuận lợi này bằng

các phương tiện IT yêu cầu sự hiểu biết của toàn bộ hệ thống giá trị. Có thê vẽ

các khái niệm chuỗi giá trị và hệ thống giá trị cho cả sản phẩm và dịch vụ, và

cho bất kỳ tổ chức nào, công hoặc tư.

+ Các khái niệm chuỗi giá trị và hệ thống giá trị có liên quan gần với chuỗi cung cấp. Các hoạt động chính của chuỗi giá trị tương ứng với mô hình tổng quát trong hình trước. Khái niệm hệ thông giá tTỊ tương ứng với khái niệm chuỗi cung cấp mở rộng, bao gồm các người cung cấp và các đồng nghiệp kinh doanh khác. Một trong những mục tiêu chính của SCM là tối đa giá trị thêm vào dọc theo chuỗi cung cấp, và đây là nơi mà hỗ trợ quyết định máy tính hóa nhập hình.

-_ Ra quyết định và chuỗi cung cấp

+ ĐỀ tối đa giá trị thêm vào dọc chuỗi cung cấp, thật cần thiết để ra quyết định và đánh giá ảnh hưởng tiềm ân của chúng. Ví đụ, hậu cần ràng buộc trong mà con người phải quyết định ở đâu, khi nào, và bao nhiêu để mua. Thực hiện vận chuyển nguyên liệu ràng buộc trong theo nhiều cách khác nhau, câu hỏi nào được chọn. Trong mỗi liên kết của chuỗi cung cấp, ra các quyết định nhự thế nào để di chuyên nguyên liệu, thông tin, tiền bạc để giá trị tăng nhiều nhất. + Phần mềm quản lý chuỗi cung cầp sẵn. sàng để hỗ trợ quyết định cho cả các

hoạt động chính và phụ. Chăng hạn, tối ưu hóa các quá trình sản xuất, định thời, quản lý kho, và sự thu mua hàng hóa.

+ Các mô hình DSS đặc thù có thể xác định lợi ích chi phí ‹ đầu tư trong các kỹ thuật thông tin với nỗ lực tạo giá trị đọc theo chuỗi cung cấp.

+ Hiện thực D§SS trong môi trường chuỗi cung cấp phức tạp vì những điều khó khăn và không chắc chắn dọc theo cách thức này.

IIL.2.10.

z À _ ¬ z L>¿-

Một phần của tài liệu BÀI 3. CÁC DẠNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH (Trang 29 -29 )

×