0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (35 trang)

IIL2.7 Thông tin phần mềm trong các hệ thống mức xí nghiệp

Một phần của tài liệu BÀI 3. CÁC DẠNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH (Trang 25 -25 )

- __ Watson et al. (1996) nhận ra rằng các người ra quyết định yêu cầu thông tin mềm, thường được cung cấp không chính thức để ra các quyết định. Tác giả nghiên cứu sâu hơn như thông tin mềm trong EIS có phạm vi gì và như thế nào. Thông tin mềm “lộn xộn, không chính thức, trực quan, chủ quan, mơ hồ”. Thông tin mềm

được sử dụng trong hâu hết EIS, chia thành các loại: + Tiên đoán, nghiên cứu, dự đoán, và ước tính (78.1%) + Giải thích, chứng minh, đánh giá, và diễn dịch (65.6%)

+ Các báo cáo tn tức, các xu hướng công nghiệp, và dữ liệu khảo sát bên ngoài (62.5%)

+ Các định thời và các hoạch định chính thức (50.0%)

+ Các ý kiến, cảm nghĩ, ý tưởng (15.6%)

+ Tin đồn, lời nói đùa (9.4%)

- Sử dụng thông tin mềm ở dạng tiên đoán, nghiên cứu, dự đoán, và ước tính là quan trọng để hoạch định các mục tiêu. Nghiên cứu khác lập tài liệu sử dụng các

loại thông tin mềm. Một cách tổng quát, nhóm hỗ trợ EIS có thể nhập vào thông tin này, nhưng thỉnh thoảng EIS phát sinh thông tin tự động dựa vào dữ liệu lịch sử (theo khai phá dữ liệu) hoặc bằng các tác nhân thông minh (IAs, intelligent agents) quét các nguồn tin tức và các báo cáo bên trong. Giải thích, chứng minh, đánh giá, và diễn dịch giúp các người lãnh đạo cảm thấy cái gì đang xảy ra bên trong và bên ngoài xí nghiệp. Nhiều hệ thống mức xí nghiệp cho phép người sử dụng rút ngắn các giải thích trên màn hình hoặc thư điện tử trước khi cung cấp thông tin cho các người sử dụng khác. Các báo cáo tin tức phố biến khi các tin tức cung cấp (ở cả dạng văn bản và hình ảnh) và trở nên rộng rãi, đặc biệt qua Web. Khi các tác nhân thông minh lọc các tin tức (bên trong và bên ngoài), chúng ta mong đợi nhiều tin tỨc hơn được cung cấp thông qua các hệ thống mức xí nghiệp. - _ Thông tin mềm cải tiễn giá trị của các hệ thống mức xí nghiệp cho người lãnh

đạo. Nghiên cứu của Watson et al. (1996) trình bày: Đối với thông tin mêm, hầu

HIL2.8.

hết các thành viên có kế hoạch tập trung các nỗ lực về các dịch vụ tin tức bên

ngoài, thông tin cạnh tranh, và tính dễ dàng của việc xứ lý thông tin mềm. Một số xí nghiệp tập trung ra quyết định dễ dàng hơn cho chính các người sử dụng thêm thông tin mêm,

Một phần của tài liệu BÀI 3. CÁC DẠNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH (Trang 25 -25 )

×