0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (35 trang)

DSS tô chức duy trì các hệ thống đựa trên máy tính, được phát triển để hỗ trợ

Một phần của tài liệu BÀI 3. CÁC DẠNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH (Trang 26 -26 )

quyết định cho mỗi mức, nó tập trung vào nhiệm vụ hoặc hoạt động có tổ chức liên quan đến tuần tự các hoạt động và các tác nhân (như phát triển hoạch định

tiếp thị phòng ban hoặc ngân sách vốn liên doanh). Hơn nữa, các hoạt động của mỗi cá nhân hầu như lẫn lộn với công việc của người khác. Hỗ trợ máy tính coi như là xe cộ để cải tiễn giao tiếp, kết hợp, và giải quyết vẫn đề.

Một số định nghĩa về DSS tổ chức (0D S5, Orgamizafional DSS):

+ Watson (1990) định nghĩa ODSS như h sự kết hợp của kỹ thuật giao tiếp và

máy tính, được thiết kế để ra quyết định phối hợp và phô biến theo các lĩnh vực chức năng và theo các lớp phân cấp để các quyết định thích hợp với các mục tiêu của tô chức và diễn dịch chia sẽ quản lý của môi trường cạnh tranh.

+ Carter et al, (71992) định nghĩa ODSS như là DSS được sử dụng bởi các cá nhân hoặc các nhóm ở nhiều trạm làm việc hơn là một đơn vị tổ chức ra các

quyết định khác nhau sử đụng một tập các công cụ phô biến.

+ Swanson (Swanson và Zmud, /290) gọi ODSS như là hệ hỗ trợ quyết định phân bố. DSS tổ chức không nên nghĩ như là DSS của người quản lý. Nó nên xem như hỗ trợ phòng ban lao động của tổ chức trong việc ra quyết định. DDSS như là DSS hỗ trợ ra quyết định phân bó.

+ King và Star (1990) cung cấp quan điểm khác. Tác giả tin rằng khái niệm ODSS theo nguyên tắc đơn giản: Ap dụng các kỹ thuật máy tính và các giao tiếp để cải tiến quá trình ra quyết định tô chức. Theo nguyên tắc, ODSS có cái

nhìn hỗ trợ kỹ thuật cho các quá trình nhóm đến mức cao hơn của các tổ chức nhiều như cùng cách DSS nhóm mở rộng cái nhìn hỗ trợ kỹ thuật cho hành

động cá nhân đối với quá trình nhóm trên intranet.

George (1991/1992) tìm ra các đặc tính của ODSS từ các định nghĩa trên:

+ Tập trung của ODSS là một quyết định, hoặc hoạt động, hoặc nhiệm vụ tô

chức, ảnh hưởng đến nhiều đơn vị tổ chức hoặc nhiều vấn đề hợp tác. + ODSS cắt các chức năng tô chức hoặc các lớp phân cấp.

Một phần của tài liệu BÀI 3. CÁC DẠNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH (Trang 26 -26 )

×