Tuyển tập 98 đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Tiếng Anh cực hay có đáp án và bình luận chi tiết của Tuyensinh247 (Phần 3)

158 1.9K 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2016, 15:49

Must have+ PP: đoán điều xảy khứ Dịch: Tom hẳn nh giúp đỡ thay tự làm mình-> không hợp lý: có giúp đỡ không gọi tự làm-> should have+ PP: nên làm không làm 48 Đáp án: A ―The Golden Gate‖ vật -> bị động-> Painting=> Painted 49 Đáp án: C Chủ ngữ số ―the book‖ nên tobe chia theo số ít, ―are‖-> ―is‖ 50 Đáp án: A Come up= xảy đ n, arrive= đ n, clean= s , encounter= chạm trán, happen= xảy Chọn từ ―happen‖ mang nghĩa trừu tượng từ ― come up‖ 51 Đáp án: D Adverse= đối lập, subversive = lật đổ, additional= thêm vào, encouraging= khuy n khích, unfavorable= bất lợi 52 Đáp án: A Viable= feasible = làm được, accessible= ti p cận, desirable= bãi bỏ, derivable= suy luận 53 Đáp án: D Modest = vừa phải, moderate= hợp th i trang, limited= hạn ch , excessive= quá, thừa 54 Đáp án: B Advancing= ti n bộ, hold to= hold by=giữ l i, hold back= trì, hold at= giữ khoảng cách 55 Đáp án: A Câu đầu tiên: "A number of factors related to the voice reveal the personality of the speaker." Dịch: nhiều y u tố liên quan đ n giọng nói bộc lộ tính cách ngư i nói Đây câu chủ đề ―the first‖, ―the second‖ để chứng minh luận điểm 56 Đáp án: D Dịch: mức độ cá nhân, giọng điệu phản ánh ý tư ng cảm xúc lên từ sử dụng -> Chọn D : Giọng điệu l i nói mang thông tin xa ý nghĩa từ 57 Đáp án: A Dựa vào câu trước câu có từ ―here‖ -> chọn từ mang tính tổng quát hợp lý nhất: interpersonal reaction= tương tác cá nhân >> Truy cập http://tuyensinh247.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 15 58 Đáp án: A Derived = suy ra, obtained= thu được, prepared= chuẩn bị, registered= đăng ký, discussed= thảo luận 59 Đáp án: C "artistic, political, or pedagogic communication" là: tính nghệ thuật, tính trị, tính sư phạm giao ti p-> ví dụ loại hình giao ti p 60 Đáp án: A Dựa vào câu: "Self-image can be indicated by a tone of voice…‖ Dịch: Hình ảnh cá nhân biểu thị b i giọng điệu ->‖personality‖ = tính cách 61 Đáp án: A Dựa vào câu "a shy person hiding behind an overconfident front" Dịch : ngư i nhút nhát ẩn giấu sau tự tin thái => ―shyness‖ 62 Đáp án: A Drastically = severely= mạnh m , exactly= xác, frequently= thư ng xuyên, easily= dễ dàng 63 Đáp án: D Evidenced= chứng minh, exaggerated= phóng đại, repeated= lặp lại, questioned= nghi vấn, indicated= biểu thị 64 Đáp án: A Dựa vào câu cuối bài‖ by constricted and harsh sound of the angry‖dịch : b i âm gay gắt khó nghe giận giữ 65 Đáp án: If you hadn‘t helped me, I wouldn‘t have completed the course with the good results Câu điều kiện loại 3- trái với khứ: If+ S+ had+ PP, S+ would+ have+ PP 66 Đáp án: Anna accused Bob of breaking her chair Cấu trúc: S+ accuse+ O +of+ Ving: buộc tội 67 Đáp án: No sooner had he just entered the house than the police arrested him Câu đảo ngữ: No sooner+ had+ S+ PP +than+ S+ V_ed 68 Đáp án: She is used to drinking a glass of milk before going to bed every night Cấu trúc: tobe/get+ used to+ V_ing: quen với việc làm gì, có thói quen 69 Đáp án: It was essential that you persuaded him to change his mind >> Truy cập http://tuyensinh247.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 16 Cấu trúc giả định với tính từ: It+ tobe+ adj+ that+ S+ V WRITING SAMPLE Family, the sweet word, made most of us feel happy whenever we heard it and so I Family always is one of my most important part because of some reason below First of all, family is where I was born and grew up Since I was born, I have received a lot of love and care from my parents They teach me a lot of things Whenever I am sick, they are always beside and take care of me Secondly, family makes my future life I learn a lot at home after school When I was small, my parents taught me many things such as: speaking, reading, planting trees, sweeping the house and so on What I have learned from my family helps me a lot in society Last, the greatest advantage of family is staying with me at any situation I can‘t realize how important the family with my unless I am trouble When problems happen, we discuss and find solution together Family stand by side me whatever I In my opinion, family is the place where my life begins and love never ends >> Truy cập http://tuyensinh247.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 17

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan