0

Giáo án bồi dưỡng HSG môn sinh 9

72 1,861 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2015, 14:09

Giỏo ỏn bi dng HSG mụn sinh on Trung c * Trng THCS Hựng Cng CHNG I: DI TRUYN V BIN D CHUYấN : LAI MT CP TNH TRNG Mc tiờu Nm c ni dung thớ nghim lai mt cp tớnh trng ca Mờnen Nờu c cỏc iu kin nghim ỳng ca nh lut Bit dng ni dung nh lut vo gii cỏc bi di truyn Chun b SGK, SGV sinh hc 9á, ụn sinh hc 9, phng phỏp gii bi sinh hc 9, hc tt sinh hc Cỏc ni dung c bn I/ MT S THUT NG SINH HC - Gv cựng hs ụn li mt s thut ng sinh hc *Di truyn : * Bin d : * Tớnh trng: L nhng c im v hỡnh thỏi cu to, sinh lớ, sinh hoỏ ca c th ( c im hoc tớnh cht biu hin bờn ngoi ca cỏc cỏ th loi giỳp ta nhn bit s khỏc bit gia cỏc cỏ th ) -Vớ d: Thõn cao, qu lc *Cp tớnh trng tng phn -L trng thỏi (i lp ) biu hin trỏi ngc ca cựng loi tớnh trng tớnh trng - Vớ d: Trn ,nhn * Nhõn t di truyn : L nhõn t quy nh cỏc tớnh trng ca c th.( gen ) *Ging thun chng: L ging cú c tớnh di truyn ng nht, cỏc th h sau ging cac th h trc Hóy liờn h vi tụi nu bn quan tõm n ni dung ny hoc mun cú nhng b giỏo ỏn sinh hoỏ hot nht /c: gacontin@yahoo.com phone: 0989832560 Giỏo ỏn bi dng HSG mụn sinh on Trung c * Trng THCS Hựng Cng *Kiu hỡnh l t hp cỏc tớnh trng ca c th * T l ku hỡnh: l t l cỏc kiu hỡnh khỏc i * Tớnh trng tri: L tớnh trng biu hin F1 ( P thun chng) *Tớnh trng ln: L tớnh trmg n F mi c biu hin * Kiu gen : L t hp ton b cỏc gen t bo ca c th Kiu gen quy nh kiu hỡnh.( thụng thng núi ti kiu gen l ngi ta ch xột vi gen liờn quan ti kiu hỡnh cn nghiờn cu) * T l kiu gờn : l t l cỏc loi hp t khỏc *Th ng hp: L kiu cha cp gen tng ng ging nhau.(aa,bb, AA) ( dũng thun chng ) * Th d hp: L kiu gen cha cp gen tng ng khỏc nhau.(Aa, Bb) * ng tớnh : l hin tng lai sinh ng nht mt loi kiu hỡnh( KG cú th khỏc ) * Phõn tớnh : lai sinh cú c kiu hỡnh tri v ln II.CC TH NHIM CA MENDEN Kin thc c bn: Gv hng dn hs ụn tp, h thng kiộn thc c bn v: - nh lut v ca Men en, iu kin nghim ỳng ca nh lut ( K : L1 : P t/c cp tt em lai, mi gen qui nh tt, tt tri phi tri hon ton L : nh L 1, t l cỏ th F2 ln ) - Li phõn tớch - Hin tng tri ko hon ton Tr li cỏc cõu húi lớ thuyt v lai mt cp tớnh trng Gv hng dn hs tr lũi cỏc cõu hi SGK v sỏch tham kho Cõu : Phỏt biu ni dung nh lut 1,2 ca men en? iu kin nghim ỳng ca nh lut ? Hóy liờn h vi tụi nu bn quan tõm n ni dung ny hoc mun cú nhng b giỏo ỏn sinh hoỏ hot nht /c: gacontin@yahoo.com phone: 0989832560 Giỏo ỏn bi dng HSG mụn sinh on Trung c * Trng THCS Hựng Cng Cõu : Lai phõn tớch l gỡ ? cho VD minh ho ? Trong Dt tri ko hon ton cú cn dựng lai phõn tớch xỏc nh KG ca c th mang tớnh trng tri ko ? Cõu : Phõn bit: tớnh trng tri v tớnh trng ln, tri hon ton v tri ko hon ton ? Tớnh trng tri Tớnh trng ln L tớnh trng ca mt bờn b hoc m L tớnh trng ca mt bờn b hoc m biu hin kiu hỡnh F1 ko c biu hin kiu hỡnh F1 Do gen tri qui nh , biu hin ngoi Do gen ln qui nh , biu hin ngoi c th ng hp v d hp ch th ng hp ln Ko th bit c kiu gen ca c th Cú th bit c kiu gen ca c mang tớnh trng tri th mang tớnh trng tri ( ng hp ln ) Cõu ; Trong lai mt cp tớnh trng cú nhng phộp lai no cho kt qu ng tớnh ? phộp lai no cho kt qu phõn tớnh ? TL : Con lai ng tớnh cú th: - ng tớnh tri - ng tớnh ln F1 ng tớnh tri Ch cn bờn b hoc men cú KG ng hp tri ( t/c ) P: AA x AA P: AA x Aa P: AA x aa F1 ng tỡnh trng ln: c b v m cú KG ng hp ln 3.Tr li cỏc cõu hi trc nghim Câu 1: Phép lai sau cho bit kt lai không đng tính là: A P: BB x bb B P:BB x BB C P: Bb x bb D P: bb x bb Hóy liờn h vi tụi nu bn quan tõm n ni dung ny hoc mun cú nhng b giỏo ỏn sinh hoỏ hot nht /c: gacontin@yahoo.com phone: 0989832560 Giỏo ỏn bi dng HSG mụn sinh on Trung c * Trng THCS Hựng Cng Câu 2: Phép lai dới tạo lai F1 c hai kiu hình nu tính tri hoàn toàn là: A P: AA x AA B P: aa x aa C P: AA x Aa D P: Aa x aa Câu 3: Phép lai dới tạo lai F1 c nhiu kiu gen nht là: A P: aa x aa B P: Aa x aa C P: AA x Aa D P: Aa x Aa Câu 4: Kiu gen sau biu hin kiu hình tri trng hp tính tri hoàn toàn là: A AA aa B Aa aa C AA Aa D AA, Aa aa Câu 5: Trong trng hp tính tri không hoàn toàn, kiu gen dới s biu hin kiu hình trung gian là: A Aa B Aa aa C AA Aa D AA, Aa aa Câu 6: Phép lai dới đc coi lai phân tích: A P: AA x AA B P: Aa x Aa C P: AA x Aa D P: Aa x aa Câu 7: Kiu gen dới tạo mt loại giao t là: A AA aa B Aa aa C AA Aa D AA, Aa aa Câu 8: Kiu gen dới đc xem chng: A AA aa B Aa C AA Aa D AA, Aa aa Câu 9: Nu cho lai phân tích th mang tính tri chng kt v kiu hình lai phân tích là: A Ch c kiu hình C C kiu hình B C kiu hình D C kiu hình Hóy liờn h vi tụi nu bn quan tõm n ni dung ny hoc mun cú nhng b giỏo ỏn sinh hoỏ hot nht /c: gacontin@yahoo.com phone: 0989832560 Giỏo ỏn bi dng HSG mụn sinh on Trung c * Trng THCS Hựng Cng Câu 10: Nu tính tri hoàn toàn th mang tính tri không chng lai phân tích cho kt kiu hình lai là: A Đng tính trung gian B Đng tính tri C tri : trung gian D.1 tri : ln Câu 11: Các qui lut di truyn ca Menđen đc phát hin s thí nghim mà ông tin hành : A Cây đu Hà lan C Rui gim B Cây đu Hà Lan nhiu loài khác D.Trên nhê loài côn trng Câu 12: Đc đim ca đu Hà Lan tạo thun li cho vic nghiên cu ca Menđen là: A Sinh sản phát trin mạnh C C hoa lỡng tính, t th phn cao B Tc đ sinh trng nhanh D C hoa đơn tính Câu 13: Hai trạng thái khác ca cng loại tính trạng c biu hin trái ngc nhau, đc gi là: A Cp gen tơng phản B Cp b m chng tơng phản C Hai cp tính trạng tơng phản D Cp tính trạng tơng phản Câu 14: Yêu cầu bắt buc với thí nghim ca Menđen là: A Con lai phải c hiên tng đng tính B Con lai phải chng v cp tính trạng đc nghiên cu C B m phải chng v cp tính trạng đc nghiên cu D Cơ th đc chn lai đu mang tính tri Câu 15: Đc đim ca ca ging chng là: A C khả sinh sản mạnh Hóy liờn h vi tụi nu bn quan tõm n ni dung ny hoc mun cú nhng b giỏo ỏn sinh hoỏ hot nht /c: gacontin@yahoo.com phone: 0989832560 Giỏo ỏn bi dng HSG mụn sinh on Trung c * Trng THCS Hựng Cng B Các đc tính di truyn đng nht cho th h sau ging với n C D gieo trng D Nhanh tạo kt thí nghim Câu 16: Trên s phép lai mt cp tính trạng,Menđen phát hin ra: A Qui lut đng tính B Qui lut phân li C Qui lut đng tính Qui lut phân li D Qui lut phân li đc lp S dng đoạn câu sau đ trả li câu hi t 17 đn 20 Khi lai hai th b m (I).khác v mt cp.(II) tơng phản lai F1 đu (III) v tính trạng ca bô hoc ca m F2 c s phân li tính trạng với t l xp x (IV) Câu 17: S (I) là: A chng B cng loài C khác loài D bt kì Câu 18 S (II) là: A gen tri B tính trạng tri C tính trạng D tính trạng ln Câu 19: S (III) là: A c s khác B đng loạt ging C.th hin s ging khác D c s phân li Câu 20: S (IV) là: A 50% tri: 50% ln B.7 5% tri: 25% ln Hóy liờn h vi tụi nu bn quan tõm n ni dung ny hoc mun cú nhng b giỏo ỏn sinh hoỏ hot nht /c: gacontin@yahoo.com phone: 0989832560 Giỏo ỏn bi dng HSG mụn sinh on Trung c * Trng THCS Hựng Cng C 25% tri: 50% trung gian: 25% l n D.25% trung gian:50% tr i:25% ln s dng on cõu sau õy tr li cõu hi 21 - 23 Phộp lai.(I).l phộp lai c s dng nhm kim tra .(II) ca mt c th mang t ớnh tri no ú l thun chng hay khụng thun chng.cỏch lm l cho c th mang tớnh tri cn kim tra lai vi c th mang(III) C u 21: S (I) l: A mt cp tớnh trng B phn tớch C hai cp tớnh trng D mt cp hoc hai cp tớnh trng C u 22: S (II) l: A kiu gen B kiu hỡnh C cc cp tớnh trng D nhn t di truyn C u 23: S (III) l: A kiu gen khng thun chng B kiu gen thun chng C tớnh trng ln D tớnh trng ln v tớnh trng tri Cho bit cõy u H Lan, gen A: thõn cao, gen a: thn thp C u 24: Kiu gen biu hin kiu hỡnh thn cao l: A AA v Aa B AA v aa C Aa v aa D AA, Aa v aa C u 25: Nu cho cy P c thn cao giao phn vi cy P c thn thp thỡ php lai c ghi l: A P: AA x aa v P: Aa x AA C P: Aa x aa B P: AA x aa v P: Aa x aa D P: Aa x aa v P: aa x aa C u 26: Hóy liờn h vi tụi nu bn quan tõm n ni dung ny hoc mun cú nhng b giỏo ỏn sinh hoỏ hot nht /c: gacontin@yahoo.com phone: 0989832560 Giỏo ỏn bi dng HSG mụn sinh on Trung c * Trng THCS Hựng Cng Php lai cho F1 c 100% thn cao l : A P: AA x Aa B P: Aa x Aa C P: Aa x aa D P: aa x aa C u 27: Php lai cho F2 c t l thn cao: thn thp l : A P: AA x AA B P: Aa x aa C P: Aa x aa D P: Aa x Aa C u 28: Php lai to F2 c t l kiu hỡnh thn cao: thn thp: A F1: Aa x Aa B F1: Aa x AA C F1: AA x Aa D F1: Aa x aa C u 29 Phộp lai cp tớnh trng di õy cho t hp lai l A TT x tt B Tt x tt C Tt x Tt D TT x Tt C u 30: Php lai cho t l kiu hỡnh lai l 1:1 tr ng hp tớnh tri hon ton l: A SS x SS B Ss x SS C SS x ss D Ss x ss 4.Cỏc bi dng Cỏc t l cn nh - T l kiu gen : T l 100%( b mang cỏc cp tớnh trng tng phn khỏc ) -.> tớnh trng tri, b m thun chng ( L ) T l ; -> Tớnh trng tri , b m d hp cp gen T l ; -> lai phõn tớch Hóy liờn h vi tụi nu bn quan tõm n ni dung ny hoc mun cú nhng b giỏo ỏn sinh hoỏ hot nht /c: gacontin@yahoo.com phone: 0989832560 Giỏo ỏn bi dng HSG mụn sinh on Trung c * Trng THCS Hựng Cng Te l ; 2; -> tri ko hon ton Cỏc dng bi v phng phỏp gii A/ PHNG PHP GII: I.BI TON THUN: * L dng bi ó bit tớnh tri ln, kiu hỡnh ca P T ú tỡm kiu gen, kiu hỡnh ca F v lp s lai `1) Cỏch gii: Cú bc gii: Bc 1: Da vo bi quy c gen tri, ln ( cú th khụng cú bc ny nu nh bi ó cho) Bc 2: T kiu hỡnh ca b, m, bin lun xỏc nh kiu gen ca b m Bc 3: Lp s lai, xỏc nh kt qu ca kiu gen, kiu hỡnh lai 2) Thớ d: chut, tớnh trng lụng en l tri hon ton so vi tớnh trng lụng trng Khi cho chut lụng en giao phi vi chut lụng trng thỡ kt qu giao phi s nh th no? II/ BI TON NGHCH: *L dng bi da vo kt qu lai suy kiu gen ca b m v lp s lai Thng gp trng hp sau õy: 1) -Trng hp 1: Nu bi cho t l phõn tớnh lai: Cú bc gii: + Bc 1: Cn c vo t l phõn tớnh lai suy kiu gen ca b m ( Rỳt gn t l ó cho lai thnh t l quen thuc d nhn xột) - Xỏc nh tớnh trng tri Qui c gen bin lun KG ca P + Bc 2: Lp s lai v nhn xột kt qu Hóy liờn h vi tụi nu bn quan tõm n ni dung ny hoc mun cú nhng b giỏo ỏn sinh hoỏ hot nht /c: gacontin@yahoo.com phone: 0989832560 Giỏo ỏn bi dng HSG mụn sinh on Trung c * Trng THCS Hựng Cng ( Lu ý: Nu bi cha xỏc nh gen tri ln thỡ cú th cn c vo t l phõn tớnh quy c gen) VD : Trong phộp lai gia cõy lỳa thõn cao vi nhau; ngi ta thu c kt qu lai nh sau: 3018 ht cho cõy thõn cao, 1004 ht cho cõy thõn thp.Hóy bin lun v lp s lai cho phộp lai trờn 2) Trng hp 2: Nu bi khụng cho t l y lai: Da vo phộp lai cú KH khỏc b m bin lun tớnh trng tri , ln-> qui c gen -> KG c th ln( c th mang tớnh trng ln nhn gen ln t b, t m) -> bin lun KG ca P VD : ngi , mu mt nõu l tớnh trng tri so vi mu mt en l tớnh trng ln Trong gia ỡnh, b m u mt nõu Trong s cỏc sinh thy cú a gỏi mt en Hóy bin lun v lp s lai gii thớch B/ BI TP VN DNG BI 1: c chua, Qa ltớnh trng tri hon ton so vi qu vng Hóy lp s lai xỏc nh kt qu v kiu gen, v kiu hỡnh ca lai F1 cỏc trng hp sau: -P qu x qu -P qu x qu vng -P qu vng x qu vng BI 2: Cho bit rui gim gen quy nh di cỏnh nm trờn NST thng v cỏnh di l tri so vi cỏnh ngn Khi cho giao phi rui gim P u cú cỏnh di vi v thu c cỏc lai F1 a) Hóy lp s lai núi trờn b) Nu tip tc cho cỏnh di F1 Lai phõn tớch kt qu s nh th no? BI 3: rui gim, gen quy nh chiu di t thõn nm trờn NST thng v t thõn di l tớnh trng tri hon ton so vi t thõn ngn Di õy l kt qu ca s phộp lai: Hóy liờn h vi tụi nu bn quan tõm n ni dung ny hoc mun cú nhng b giỏo ỏn sinh hoỏ hot nht /c: gacontin@yahoo.com phone: 0989832560 Giỏo ỏn bi dng HSG mụn sinh on Trung c * Trng THCS Hựng Cng + 128 : = 16 + S t bo l l 16 cỏc thi im ca ln phõn bo I L kỡ trung gian, kỡ u, kỡ gia kỡ sau + ST bo l 32 kỡ cui ln phõn bo I va kỡ u kỡ gia ca ln phõn bo II b) S lng t bo sinh dc cfú 512 NST ang phõn li v cc ca t bo T bo sinh dc gim phõn cú NST n phõn li v cc t bo l ang kỡ sau ca ln phõn bo II > Mi t bo cha NST n S t bo thi im ny l 512 : = 64 - S lng t bo kt thỳc phõn bo l: 64 x = 128 Hóy liờn h vi tụi nu bn quan tõm n ni dung ny hoc mun cú nhng b giỏo ỏn sinh hoỏ hot nht /c: gacontin@yahoo.com phone: 0989832560 Giỏo ỏn bi dng HSG mụn sinh on Trung c * Trng THCS Hựng Cng CHNG III : ADN V GEN A/ Túm tt lớ thuyt: - Mi chu kỡ xon cú 10 cp nucleotit v cao 34 AO, nờn kớch thc ca mi cp nucleotit l 3,4Ao Mt Nucleotit cú lng khong 300 vc - Theo nuyờn tc b sung : A liờn kt vi T, G liờn kt vi X Vỡ vy A=T, G=X T ú suy ra: + S lng nucleotit ca c ADN hoc gen kớ hiu l: N= 2A+2X + S lng nucleotit ca c ADN hoc gen kớ hiu l: N=2A+2X + S lng nucleotit mch ca adn hay gen: N/2= A+X + % Ca loi nucleotit khụng b sung : %A+%X=50% + chiu di ca phõn t ADN hay gen: L= N/2 x 3,4A0 - Gi k l s lt t t phõn t ADN(gen) ban u S phõn t c to t t cui cựng l 2k - axit amim c mó húa bi nucleotit trờn mARN Khi lng ca aa l 110 vc B/ BI TP: BI TP 1: Mt gen cú 3000 nucleotit, ú cú 900 A Xỏc nh chiu di ca gen Sụ nucleotit tng loi ca gen l bao nhiờu? Khi gen t nhan ụi ln ó ly t mụi trng t bo bao nhiờu nucleotit? Gii: Chiu di ca gen l: ( 3000:2) x 3,4 = 5100AO S nucleotit tng loi ca gen: A = T = 900 nucleotit, Giỏo ỏn bi dng HSG mụn sinh on Trung c * Trng THCS Hựng Cng G = X = ( 3000 : ) 900 = 600 nucleotit Khi gen t nhõn ụi ln ó ly t mụi trng ni bo 3000 nucleotit BI TP 2: Mt gen cu trỳc cú 6o chu kỡ xon, v cú G= 20% nhõn ụi liờn tip t Mi gen phiờn mó ln , mi mARN cho 5riboxom trt qua tng hp protein a Tớnh s lng nucleotit gen b Khi lng phõn t ca gen l bao nhiờu? c Tớnh s nucleotit mi loi m mụi trng ni bo cn cung cp cho gen tỏi bn d S lng Nu m mụi trng ni bo cung cp cỏc gen tng hp tng hp mARN l bao nhiờu? e Tớnh s lng phõn t Protein c tng hp, S lng axit amin m mụi trng cung cp tng hp cỏc phõn t Protein Trong quỏ trỡnh tng hp Protein ó gii phúng bao nhiờu phõn t nc, v hỡnh thnh bo s lng phõn t prụtờin c tng hp t 96 mARN l: 96 x = 480 Protein -s lng axit amin cn cung cp tng hp nờn phõn t prụtờin l: 600 f - = 199 nhiờu mi liờn kt peptit? GII: a.Mi chu kỡ xon ca gen cú 10 cp Nu Vy s lng Nu ca gen l: 60 x 20 = 1200 Nu b Mi Nu nng trung bỡnh l 300 vc suy lng phõn t ca gen l: 1200 x 300 = 360000 vc Giỏo ỏn bi dng HSG mụn sinh on Trung c * Trng THCS Hựng Cng c Da vo NTBS v theo gi thit, ta cú % v s lng mi loi Nu ca gen : G=X=20%, A=T=30% ==> Suy G=X= 1200 x 30 = 360 Nu ; 100 A=T= 1200 x 20 = 240 Nu 100 -s lng nuclờụtit mi loi mụi trng cung cp cho gen tỏi bn t liờn tip A=T= ( 25 -1) 360 = 31 x 360 = 11160 Nu G=X= ( 25 -1) 240 = 31 x 240 = 7440 Nu d s long phõn t mARN Cỏc gen tng hp c : 32 x = 96 mARN -s lng ribụnucleotit cn cung cp tng hp phõn t mARN l: 1200 = 600 Ribo -tng s ribụnucleotit cn cung cp tng hp 96 mARN l: 600(rib) x 96 = 57600 Ribo e.-Mi phõn t mARN cú ribụxom trt qua s tng hp c phõn t prụtein suy (trong s 200 b ba trờn phõn t mARN thỡ cú 199 b ba mó húa axit amin cũn b ba cui cựng ca mARN gi l b kt thỳc khụng tham gia vaũ quỏ trỡnh gii mó vỡ vy ,mun xỏc nh s lng axit amin cn cung cp tng hp nờn phõn t prụtờin thỡ ta phi ly tng s b ba trờn gen ( hoc trờn phõn t mARN) tr i b ba kt thỳc khụng tham gia quỏ trỡnh gii mó) - S lng axit amin cn cung cp tụng hp nờn 480 Protein l: 199 x 480 = 95520 aa f tng hp c phõn t Protein gm cú 199 aa cn gii phúng 199 = 198 phõn t nc hỡnh thnh 198 liờn kt peptit Suy s lng phõn t nc c gii phúng tng hp 480 phõn t Protein l: Giỏo ỏn bi dng HSG mụn sinh on Trung c * Trng THCS Hựng Cng 198 x 480 = 95040 phõn t nc - T ú suy s liờn kt peptit c hỡnh thnh l bng s phõn t nc c gii phúng quỏ trỡnh hỡnh thnh cỏc liờn kt peptit ngha l ó hỡnh thnh 95040 liờn kt peptit * Bi t gii: Bi Gen B cú 2400 Nucleotit, cú hiu s ca A vi loi Nucleotit khỏc l 30% s Nucleotit ca gen Xỏc nh chiu di ca gen Qỳa trỡnh t ca gen B din liờn tip t.Xỏc nh s Nu tng loi tng s gen mi c to thnh t t cui cựng ỏp ỏn L= 4080 AO A=T = 7680 Nu ; G=X= 1920 Nu Bi 2: Hai gen B v b cựng nm t bo v cú chiu di bng Khi t bo nguờn phõn liờn tip t thỡ tng s Nu ca gen trờn th h t bo cui bcựng l 48000 Nu ( cỏc gen cha nhõn ụi) Xỏc nh s t bo mi c to thnh sau t nguyờn phan núi trờn Xỏc nh s Nu ca mi gen Bi Mt phõn t mARN di 2040 A0 , cú A= 40%, U=20%, X= 10% S Nu ca phõn t mARN Xỏc nh tng loi Nu ca phõn t mARN Phõn t mARN cha bao nuhiờu b ba? Bi 4: Mt on gen B mang thụng tin cu trỳc ca loi Protein cú trỡnh t cỏc Nu nh sau: Mch 1: - A-G-X-G-G-A-A-T-A-G-T-AMch 2: - T-X-G-X-X-T-T-A-T-X-A-T( Xột trng hp) Bi 5:Mt gen Bb Tn ti trờn cp NST tng ng, gen B cú chiu di 5100 A0 cú A= 15%, gen b cú chiu di 4080 A0 cú s lng loi Nu bng Giỏo ỏn bi dng HSG mụn sinh on Trung c * Trng THCS Hựng Cng a Tớnh s Nu mi loi ca mi gen b Tớnh s Nu mi loi cỏc kỡ nguyờn phõn:( kỡ gia, kỡ cui) c Tớnh s lng mi loi Nu cỏc kỡ ca gim phõn: ( Kỡ gia I, kỡ gia II, kỡ cui II) d Mt t bo cha cp gen núi trờn nguyờn phõn t liờn tip, ũi hi mụi trng ni bo cung cp mi loi Nu l Khi em lai cỏc c th cha cp gen trờn, hóy xỏc nh s lng Nu mi loi tng kiu gen i e bao nhiờu? Giỏo ỏn bi dng HSG mụn sinh on Trung c * Trng THCS Hựng Cng CHNG IV/ BIN D I/ TểM TT L THUYT S phõn loi bin d Bin d Bin d di truyn Bin d khụng di truyn (Thng bin) t bin t bin gen t bin cu trỳc Bin d t hp t bin NST t bin s lng Th a bi Th d bi Giỏo ỏn bi dng HSG mụn sinh on Trung c * Trng THCS Hựng Cng -Bin d: L hin tng cỏc cỏ th i cú nhiu nột khỏc v khỏc vi b m - Bin d di truyn: l nhng bin i vt cht di truyn v truyn li cho cỏc th h sau, gm loi l t bin v bin d t hp Bin d khụng di truyn l nhng bin i kiu hỡnh ca cựng kiu gen dớ tỏc ng ca nhng iu kin mụi trng khỏc v khong di truyn cho i sau - t bin: L nhng bin i vt cht di truyn cp phõn t ( gen) v t bo ( NST) t bin gen: a Khỏi nim: L nhng bin i cu trỳc ca gen liờn quan n hoc s cp Nu b Ccỏ dng t bin gen in hỡnh: - t bin mt cp Nu - t bin thờm cp Nu - t bin thay th cp Nu c C ch phỏt sinh: - Tỏc nhõn t mụi trng c th: ú l nhng ri lon sinh lớ lm mt cõn bng mụi trng c th v lm ri lon quỏ trỡnh t ca phõn t ADN - Tỏc nhõn t mụi trng bờn ngoi c th: ú l cỏc tỏc nhõn vt lớ( tia t ngoi, tia phúng x ) húahc ( oxin, thuc tr sõu DDT ) Lm tn thng phõn t ADN hoc ri lon quỏ trỡnh t chộp ca nú d Vai trũ: S bin i cu trỳc ca gen t bin dn n nhng bin i loi phõn t protein m nú quy nh nờn dn n bin i kiu hỡnh Nhng bin i ny thng cú hi cho bn thõn sinh vt Tuy nhiờn cng cú trng hp cú li Giỏo ỏn bi dng HSG mụn sinh on Trung c * Trng THCS Hựng Cng t bin NST a Khỏi nim: L nhng bin i v cu trỳc hay s lng NST b Cỏc dng t bin NST - t bin cu trỳc NST: L nhng bin i cu trỳc ca NST, gm cỏc dng sau: + t bin mt on + t bin o on + t bin lp on + t bin chuyn on - t bin s lng: L nhng bin i S lng NST xy hoc s cp hoc xy tt c b NST, Gm cỏc dng sau: + D bi th: Thờm hoc mt mt hoc mt s` NST thuc hoc s cp NST no ú + a bi th: B NST cú s lng tng lờn theo bi s ca n,( nhiu hn 2n) c C ch phỏt sinh - Th d bi: Cac tỏc nhõn gõy t bin lm ri lon quỏ trỡnh phõn li ca hoc s cp NST no ú dn n s khụng phõn li ca chỳng v to cỏc giao t bt thng( mt giao t cha c NST ca cp, cũn giao t khụng cha NST no ca cp) - Th a bi: Cỏc tỏc nhõn gõy t bin lm ri lon quỏ trỡnh nguyờn phõn hoc gim phõn dn n s khụng phõn li ca cỏc cp NST ó nhõn ụi d Vai trũ: - Cỏc dng t bin cu trỳc NST vd bi th thng cú hi cho bn thõn sinh vt - Cỏc dng t bin a bi th to cỏc c th a bi cú nhiu c tớnh quý: Kớch thc ln, c quan sinh dng to, sinh trng phỏt trin mnh v chng chu tt Giỏo ỏn bi dng HSG mụn sinh on Trung c * Trng THCS Hựng Cng Bin d t hp: a Khỏi nim: L s t hp li vt cht di truyn ca b m thụng qua quỏ trỡnh giao phi dn ti s t hp li cỏc tớnh trng cú ca b m, Lm xut hin cỏc tớnh trng mi b C ch phỏt sinh: Do s phõn li c lp v t hp t ca cỏc gen trờn c s s phõn li c lp v t hp t ca cỏc NST gim phõn v th tinh c Vai trũ: - Cung cp nguyờn liu cho quỏ trỡnh chn ging, v tin húa Thng bin: a KHI NIM: Thng bin l nhng bin i kiu hỡnh ca cựng kiu gen, phỏt sinh i sng cỏ th di tỏc ng trc tip ca iu kin ngoicnh b Tớnh cht - Xut hin ng lot theo hng xỏc nh - Phỏt sinh i sng cỏ th - Tng ng vi iu kin ngoi cnh - Khụng di truyn c c Vai trũ: -Giỳp sinh vt cú nhng bin i kiu hỡnh thớch nghi vi iu kin ngoi cnh c th: Mc phn ng: a Khỏi nim: L gii hn thng bin ca kiu gen trc iu kin ngoi cnh khỏc b Tớnh cht - Do cựng kiu gen quy nh, vy cú gii hn - Kiu hỡnh l kt qu tng tỏc gia kiu gen v mụi trng Giỏo ỏn bi dng HSG mụn sinh on Trung c * Trng THCS Hựng Cng - Cỏc tớnh trng cht lng thng cú mc phn ng hp, Cũn cỏc tớnh trng s lng thng cú mc phn ng rng c í ngha: Trong chn nuụi v trng trt, Ngi ta dng nhng hiu bit v nh hng ca mụi trng( iu kin chm súc, k thut chm súc, thc n phõn bún ) i vi cỏc tớnh trng s lng Nhng kin thc v mc phn ng cú nhng bin phỏp nõng cao nng xut cõy trng, vt nuụi Giỏo ỏn bi dng HSG mụn sinh on Trung c * Trng THCS Hựng Cng Ti cõy trinh n xu h ? Khi chm vo lỏ cõy trinh n, lp tc lỏ ca nú cp li ú l nh cú nc Cỏc t bo cung lỏ trng nc s cú cng cng giỳp nõng lỏ, cũn ta chm vo cõy lp tc cỏc t` bo ny b mt nc lm cho nú xp li dn n cung lỏ b gp xung Khi kớch thớch qua i, cỏc t bo cung lỏ li hỳt no nc lm cho lỏ tr li v trớ bỡnh thng ( khụng phi l phn x thn kinh) SI T NHN? Nu bn cỏc si t nhn mng manh thnh si cú ng kớnh c ng nha mm dựng ti cõy thỡ cú th dựng nú kộo cựng lỳc chic mỏy bay Bụing 737 Tuy nhiờn ta khụng th sn xut t nhn ging nh kiu nuụi tm ly t vỡ nuụi nhn vi s lng ln chỳng s n tht ln Hin ngi ta sn xut t nhn bng ng cụng ngh sinh hc: c th l phõn lp gen quy nh s tng hp protein ca nhn ( spiroinII) ri bng k thut di truyn chuyn gen ny vo h gen ca dờ to nờn dờ bin i gen cho sa cha protein t nhn Sau ú, bng cụng ngh c bit, ngi ta ly sacho vo mỏy kộo thnh cỏc si t nhn Vi dt t cỏc si t nhn bn n ni ta cú th may ỏo chng n Giỏo ỏn bi dng HSG mụn sinh on Trung c * Trng THCS Hựng Cng CNG ễN TP HC Kè I MễN SINH LP Cõu 1: Menen ó nghiờn cu s di truyn cỏc tớnh trng ( tỡm cỏc quy lut di truyờn) bng phng phỏp gỡ? Ni dung ca phng phỏp ú? Cu 2: Trỡnh by Thớ nhim lai cp tớnh trng ca Menen? Menen gii thớch kt qu thớ nghim ca mỡnh nh th no? Phỏt biu ni dung ca quy lut phõn li? Cõu 3: Mun xỏc nh kiu gen ca cỏ th mang tớnh trng tri cn phi lm gỡ? Cõu : Tri khụng hon ton l gỡ? cho vớ d? Cõu 5: Cn c vo õu m Menen cho rng cỏc tớnh trng mu sc v hỡnh dng ht u thớ nghim ca mỡnh li di tuyn c lp vi nhau? cõu 6: Bin di t hp l gỡ? nú xut hin hỡnh thc sinh sn no? Cõu 7: Thc cht ca s di truyn c lp nht thit F2 phi nh th no? Cõu 8: Nờu ni dung ca quy lut phõn li c lp? ý ngha ca quy lut phõn li c lp Cõu : gii bi 2,3,4 trang 22,23 sgk : cõu 10: Nờu vớ d v tớnh c trng ca b NST ca mi loi sinh vt Phõn bit b NST lng bi v n bi ? Cu trỳc in hỡnh ca NST nhỡn rừ nht kỡ no ca quỏ trỡnh phõn chi t bo? mụ t cu trỳc ú.? Vai trũ ca NST i vi s di truyn cỏc tớnh trng Cõu 11: Nhng din bin c bn ca NST NP v GP? Cõu 12: í ngha ca NP, GP, th tinh ? Cõu 13: Trỡnh by quỏ trỡnh phỏt sinh giao t ng vt? Gii thớch ti b NST cỏc loi sinh sn hu tớnh li c trỡ v n nh qua cỏc th h c th? Giỏo ỏn bi dng HSG mụn sinh on Trung c * Trng THCS Hựng Cng Cõu 14: Nờu nhng im khỏc gia NST thng v NST gii tớnh? Ti cu trỳc dõn so, t l nam: n xp x 1:1 Cõu 15: Th no l di truyn liờn kt? í ngha ca di truyn liờn kt? Hin tng ny b sung cho quy lut di truyn ca Menen nh th no? Cõu 16: Nờu c im húa hc ca phõn t ADN? Vỡ ADN a dng v c thự ? Cõu 17: Mụ t cu trỳc khụng gian ca phõn t ADN? H qu ca NTBS: ? Vit on mch b sung vi on mch sau: - AGXAGGXAX Cõu 18: Mụ t s lc quỏ trỡnh nhõn ụi ca ADN? Ti ADN c to qua c ch nhõn ụi li ging ADN m( Trỡnh by nguyờn tc nhõn ụi) Cõu 19: Nhng im khỏc c bn cu trỳc ca ADN v ARN? Cõu 20: Mt on mch ARN cú trỡnh t cỏc nucleotit nh sau: - A A U G X X U U - Xỏc nh trỡnh t cỏc Nutronh gen ó tng hp on mch ARN trờn? Cõu 21: Tớnh a dng v c thự ca PROTEIN nhng yu t no xỏc nh? Cu trỳc no cú vai trũ ch yu? Cõu 22: Mi quan h gia gen v ARN , gia ARN v protein Cõu 23; t bin gen l gỡ? cho vớ d? Ti t bin gen thng cú hi cho bn thõn SV Cõu 24: t bin cu trỳc NST l gỡ? Nguyờn nhõn gõy t bin? Ti thpng cúhi? Cõu 25: Th d bi l gỡ c ch hỡnh thnh th d bi 2n+1 v 2n 1? Cõu 26: Th a bi l gỡ? vớ d? c ch hỡnh thnh? Cõu 27: Thng bin l gỡ? Phõn bit thng bin v t bin? CU 28: Nờu cỏc phng phỏp nghiờn cu s di truyn ngi? í ngha ca cỏc phng phỏp ú? Ti khụng ỏp dng cỏc phng phỏp ging nh cỏc sinh vt khỏc? Giỏo ỏn bi dng HSG mụn sinh on Trung c * Trng THCS Hựng Cng Cõu 29: Nờu nguyờn nhõn phỏt sinh cỏc tt bnh di truyờn ngi? bin phỏp hn ch ? [...]... nu bn quan tõm n ni dung ny hoc mun cú nhng b giỏo ỏn sinh hoỏ hot nht /c: gacontin@yahoo.com phone: 098 9832560 Giỏo ỏn bi dng HSG mụn sinh 9 on Trung c * Trng THCS Hựng Cng Son: Hóy liờn h vi tụi nu bn quan tõm n ni dung ny hoc mun cú nhng b giỏo ỏn sinh hoỏ hot nht /c: gacontin@yahoo.com phone: 098 9832560 Giỏo ỏn bi dng HSG mụn sinh 9 on Trung c * Trng THCS Hựng Cng Tun thc hin: CHUYấN LAI... Den Den ngn di 1 en ngn x en ngn 89 31 2 Den ngn x trng di 18 19 3 en ngn x trng ngn 20 ngn 29 28 5 eb di x en di 32 29 di 11 21 4 Trng ngn x trng ngn 6 en ngn x en di Trng Trng Kiu gen 31 9 10 10 11 BI TP S 5 Hóy liờn h vi tụi nu bn quan tõm n ni dung ny hoc mun cú nhng b giỏo ỏn sinh hoỏ hot nht /c: gacontin@yahoo.com phone: 098 9832560 Giỏo ỏn bi dng HSG mụn sinh 9 on Trung c * Trng THCS Hựng Cng... trạng là: A 9: 3: 3 :1 B 3: 1 C 1: 1 D 1: 1: 1: 1 Câu 38: Kt quả dới đây xut hin sinh vt nh hin tng phân li đc lp ca các cp tính trạng là: A Làm tăng xut hin bin dị t hp B Làm giảm xut hin bin dị t hp C Làm giảm s xut hin s kiu hình D Làm tăng s xut hin s kiu hình Câu 39: Hình thc sinh sản tạo ra nhiu bin dị t hp sinh vt là: A Sinh sản vô tính C Sinh sản sinh dỡng B Sinh sản hữu tính D Sinh sản nảy... gii cỏc bi tp di truyn Chun b SGK, SGV sinh hc 9 , ụn tp sinh hc 9, phng phỏp gii bi tp sinh hc 9, hc tt sinh hc 9 A H THNG HO KIN THC SGK I Qui lut di truyn ca Men en 1.Thớ nghim: M tin hnh giao phn gia hai gng u H Lan thun chng khỏc nhau hai cp tớnh trng tng phn: ht vng trn v xanh nhn F1 thu c ton ht vng trn cho cỏc cõy F1 t th phn F2 thu c t l trung bỡnh l 9 vng trn, 3 vng nhn 3 xanh trn, 1 xanh... ny hoc mun cú nhng b giỏo ỏn sinh hoỏ hot nht /c: gacontin@yahoo.com phone: 098 9832560 Giỏo ỏn bi dng HSG mụn sinh 9 on Trung c * Trng THCS Hựng Cng B1: xột t l phõn li tng cp tớnh trng i con -> xỏc nh tớnh trng tri, qui c gen B2 :Bin lun KG ca P B3: Vit SL - Trng hp n gin nht l: + Kt qu lai cho 4 kiu hỡnh vi t l 9: 3:3:1 T t l ny cú th suy ratng s kiu t hp giao t l: 9+ 3+3+1= 16= 4x4 Chng tmi bờn... mang b NST Hóy liờn h vi tụi nu bn quan tõm n ni dung ny hoc mun cú nhng b giỏo ỏn sinh hoỏ hot nht /c: gacontin@yahoo.com phone: 098 9832560 Giỏo ỏn bi dng HSG mụn sinh 9 on Trung c * Trng THCS Hựng Cng n bi ( n ) -NST thỏo xon -> dng si mnh 3 S phỏt sinh giao t v th tinh Gv yờu cõu1 hs trỡnh by li qỳa trỡnh phỏt sinh giao t v th tinh Gv nhn xột túm tt cỏc kin thc trờn s 4 C ch xỏc nh gii tỡnh... ỏn sinh hoỏ hot nht /c: gacontin@yahoo.com phone: 098 9832560 Giỏo ỏn bi dng HSG mụn sinh 9 on Trung c * Trng THCS Hựng Cng trong qui lut di truyn -> do ú kột qu ca phộp lai nhiu cp tớnh trng l tớch kt qu ca tng phộp lai mt tớnh vi nhau VD: kt qu lai 2 cp TT: F2 = (3:1)(3:1) kt qu lai 3 cp TT: F2 = (3:1)(3:1)(3:1) + í ngha : s phõn li c lp v t hp t do ca cỏc cp tớnh trng trong quỏ trớnh phỏt sinh. .. ỏng? Hóy liờn h vi tụi nu bn quan tõm n ni dung ny hoc mun cú nhng b giỏo ỏn sinh hoỏ hot nht /c: gacontin@yahoo.com phone: 098 9832560 Giỏo ỏn bi dng HSG mụn sinh 9 on Trung c * Trng THCS Hựng Cng b) Da vo õu bit c quy lut di truyn no chi phi 2 phộp lai trờn Cho bit 1 gen quy nh 1 tớnh trng, gen nm trờn NST thng BI TP 9: g cp gen DD lụng en, Dd lụng mu xanh da tri, dd lụng mu trng a) Hóy vit kh... h vi tụi nu bn quan tõm n ni dung ny hoc mun cú nhng b giỏo ỏn sinh hoỏ hot nht /c: gacontin@yahoo.com phone: 098 9832560 Giỏo ỏn bi dng HSG mụn sinh 9 on Trung c * Trng THCS Hựng Cng SL: P AABB ( vng trn ) Gp aabb ( xanh nhn ) AB F1 ab AaBb ( vng trn ) GF1 F2 X AB , Ab , aB , ab 1AABB 2AABb 1AAbb 2AaBB 4AaBb 2Aabb 1aaBB 2aaBb 1aabb 9 A_B_ vng trn ;3A_bb vng nhn ; 3aaB_ xanh trn ;1 aabb xanh nhn... giỏo ỏn sinh hoỏ hot nht /c: gacontin@yahoo.com phone: 098 9832560 Giỏo ỏn bi dng HSG mụn sinh 9 on Trung c * Trng THCS Hựng Cng trng Núi cỏch khỏc s di truyn 2 cp tớnh trng ny tuõn theo quy lut phõn li clp ca Menen T bin lun trờn -> P d hp hai cp gen T hp cỏc kiu gen li ta cú kiu gen ca b m l : AaBb x AaBb c) S lai P: AaBb Gp AB, Ab, aB, ab x AaBb AB, Ab, Ab, ab K khung pennet -.> F1 Cú 9 kiu gen ... mun cú nhng b giỏo ỏn sinh hoỏ hot nht /c: gacontin@yahoo.com phone: 098 9832560 Giỏo ỏn bi dng HSG mụn sinh A 190 0 on Trung c * Trng THCS Hựng Cng B 191 0 C 192 0 D 193 0 Câu 43: S (IV) là:... gacontin@yahoo.com phone: 098 9832560 Giỏo ỏn bi dng HSG mụn sinh on Trung c * Trng THCS Hựng Cng A Thân xám, cánh dài x Thân xám, cánh dài B Thân xám, cánh ngắn x Thân đen, cánh ngắn C Thân xám, cánh ngắn x... D Làm tăng s xut hin s kiu hình Câu 39: Hình thc sinh sản tạo nhiu bin dị t hp sinh vt là: A Sinh sản vô tính C Sinh sản sinh dỡng B Sinh sản hữu tính D Sinh sản nảy chi Câu 40: Khi giao phn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bồi dưỡng HSG môn sinh 9, Giáo án bồi dưỡng HSG môn sinh 9,