SKKN lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức hồ chí minh trong dạy học lịch sử việt nam lớp 8, 9

30 2.6K 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2015, 12:05

Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Hồng Thủy Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, A MỞ ĐẦU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Bác để tình thương cho chúng Một đời bạch, chẳng vàng son Mong manh áo vải hồn muôn trượng Hơn tượng đồng phơi lối mòn (Tố Hữu) Chủ tịch Hồ Chí Minh người ưu tú dân tộc, danh nhân văn hóa giới Người kết tinh tư tưởng “Đại nhân, Đại nghĩa” Người để lại cho dân tộc ta tư tưởng cách mạng, nhân cách đạo đức cao Người làm “rạng rỡ non sông ta, đất nước ta” Suốt đời hi sinh nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp Hiện đất nước ta đẩy mạnh nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đổi đất nước theo hướng tích cực, chủ động hội nhập giới Vừa giữ gìn sắc văn hóa dân tộc vừa chủ động hội nhập quốc tế, tiếp thu có chọn lọc văn hóa giới Vì việc học tập, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, lối sống làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh việc làm cần thiết Bởi tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh tảng xã hội, động lực vượt qua khó khăn, thử thách để phát triển kinh tế đất nước, hoàn thiện nhân cách người Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Hồng Thủy Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, Nhưng vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh nhà trường đứng trước thách thức không nhỏ Ảnh hưởng tác động phim, ảnh, lối sống hưởng thụ, trò chơi điện tử mang nặng lối sống bạo lực… bên cạnh số phụ huynh lo công việc, có thời gian quan tâm đến phó mặc cho nhà trường Một khía cạnh khác suy nghĩ số phụ huynh học sinh quan tâm đến môn học tự nhiên, coi môn lịch sử “môn phụ” Bộ môn lịch sử đóng vai trò quan trọng việc giáo dục đạo đức cho học sinh, giáo dục học sinh lòng yêu nước, truyền thống tốt đẹp dân tộc, lòng biết ơn ông cha ta đổ bao mồ hôi xương máu có sống tốt đẹp ngày hôm nay, giáo dục cho học sinh tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội… Chính vậy, dạy lịch sử Việt Nam cần phải “lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh” để học sinh thấm nhuần tư tưởng đạo đức Bác Học tập làm theo gương đạo đức Bác để sau trở thành công dân có đủ phẩm chất cách mạng, có tinh thần yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa, xây dựng đất nước Đó lý chọn đề tài “lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh dạy học lịch sử Việt Nam lớp 8,9” II MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Mục đích đề tài:: Với đề tài này, muốn tìm hiểu thực trạng dạy học lịch sử Việt Nam lớp 8,9 sao? sở lồng ghép giáo dự tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào tiết học Lịch sử Việt Nam theo hướng tích cực giúp cho giáo viên học sinh yêu thích môn lịch sử nâng cao kiến thức hiểu biết chất lượng dạy học môn Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Hồng Thủy Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, Nhiệm vụ đề tài: - Xây dựng sở lý luận dạy học lịch sử - Tìm hiểu thực trạng dạy học lịch sử trường THCS nói chung trường THCS Hồng Thủy nói riêng - Giải pháp để lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh dạy học lịch sử - Từ kết thực nghiệm để triển khai đánh giá kết rút học kinh nghiệm bổ ích Đối tượng nghiên cứu Học sinh lớp 8A, khối trường THCS Hồng Thủy Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Hồng Thủy Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, B NỘI DUNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN: Đai-ri nhà giáo dục Liên Xô cũ nói: “ Dạy sử dạy đòi hỏi người thầy phải khêu gợi thông minh bắt buộc trí nhớ làm việc, bắt ghi chép tả lại ” Như vậy, mục đích việc dạy học lịch sử trường người giáo viên không giúp cho học sinh hình dung hình ảnh khứ, biết ghi nhớ kiện, tượng lịch sử mà quan trọng phải hiểu lịch sử thấm nhuần giá trị, tinh hoa văn hóa nhân loại Bên cạnh đó, dạy học lịch sử giáo dục cho em tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, thông qua em tự rèn luyện thân vừa có tài vừa có đức, yêu đất nước, yêu hòa bình biết trân trọng thành đạt II CƠ SỞ THỰC TIỄN: Xu hướng phát triển giáo dục nước giới hướng đến việc đào tạo người có lực đóng góp vào tiến xã hội, phát triển văn minh loài người, biết làm kinh tế, biết quản lý Trong chiến lược giáo dục nước thể tư tưởng làm cho giáo dục đáp ứng thay đổi xã hội, thời đại Trong bối cảnh đó, để nước ta nhanh chóng tiến hành CNH-HĐH đất nước nhằm thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Vững bước lên CNXH, phải phát triển giáo dục đào tạo, phát triển nguồn lực người yếu tố phát triển chung bền vững, đào tạo người “ vừa hồng, vừa chuyên” yêu nước thiết tha Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Hồng Thủy Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, Xuất phát từ nhu cầu chung xã hội, môn lịch sử nhà trường nói chung lịch sử Việt Nam lớp 8, nói riêng đổi nội dung, chương trình, sách giáo khoa điều phát huy tầm quan trọng môn lịch sử Thực tế cho thấy số giáo viên trình dạy có giáo dục đạo đức Hồ CHí Minh cho học sinh thông qua câu chuyện không nói rõ câu chuyện giáo dục cho em tư tưởng, đạo đức Bác để từ em học tập làm theo gương Người Hiện đất nước ta đẩy mạnh nghiệp CNH, HĐH mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Từng bước hội nhập quốc tế để đưa nước ta trở thành nước công nghiệp, sánh vai với nước khu vực giới, thực mục tiêu “xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam chủ nghĩa xã hội” Học sinh trường phải người vừa có tài, có đức “ vừa hồng, vừa chuyên” Cùng với môn Ngữ văn, GDCD … Giáo dục đạo đức cho học sinh qua tiết học lịch sử quan trọng Vì môn lịch sử xuyên suốt tiến trình lịch sử dân tộc, thời đại xuất anh hùng dân tộc có đầy đủ phẩm chất đạo đức để giữ gìn độc lập Tổ quốc đưa đất nước ta phát triển Tiêu biểu vị anh hùng dân tộc chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ kính yêu dân tộc Người dâng hiến đời cho nghiệp cách mạng Người kết tinh phẩm chất cao đẹp dân tộc ta suốt nghìn năm dựng nước giữ nước Người xa Người để lại cho dân tộc di sản tinh thần to lớn lĩnh vực Những tư tưởng Người Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Hồng Thủy Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, “ Kim nam” cho hoạt động Đảng nhà nước ta Hiện toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Là giáo viên dạy học lịch sử, qua số năm giảng dạy, nhận thấy việc lồng ghép giáo dục đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh giảng vô cần thiết nhằm nâng cao tư tưởng đạo đức cách mạng cho học sinh Trước biến động phức tạp giới Một phận cán bộ, đảng viên có lối sống thiếu mẫu mực, chí biểu suy thoái đạo đức Lối sống ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín Đảng, niềm tin nhân dân Vì để giáo dục hệ trẻ tin tưởng vào chất, truyền thống tốt đẹp Đảng, tin tưởng vào lãnh đạo Đảng, có lối sống lành mạnh, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội việc lồng ghép giáo dục đạo đức tư tưởng Bác dạy lịch sử Việt Nam có tác dụng lớn góp phần hình thành nhân cách, lối sống học sinh Từ đó, mạnh dạn chọn đề tài: “Lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh dạy học lịch sử Việt Nam lớp 8,9” III THỰC TRẠNG- GIẢI PHÁP: THỰC TRẠNG: 1.1: Thực trạng dạy học lịch sử Huyện Lệ Thủy: Qua nắm bắt tình hình trao đổi với đồng nghiệp việc giảng dạy tiết lịch sử Việt Nam có liên quan đến Hồ Chí Minh trường THCS huyện thân nhận thấy: * Về phía giáo viên: Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Hồng Thủy Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, Khi giảng dạy tiết lịch sử Việt Nam có liên quan đến Hồ Chí Minh đơn giản, cần kể cho em số mẫu chuyện giáo án không cần thể câu chuyện ra, thông qua câu chuyện giáo viên chưa giáo dục cho em tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh để em thấm nhuần học tập theo Bên cạnh số giáo viên chưa thật trọng tẻ nhạt với đạo đức tư tưởng Người thông qua tiết lịch sử học lịch sử Việt Nam * Về phía học sinh: Học sinh chưa có thói quen tìm hiểu mẫu chuyện Hồ Chí Minh thờ chưa biết đến tư tưởng đạo đức Người Vì kiến thức sẵn sách giáo khoa nên em chưa có ý thức học tập hiểu rõ tư tưởng đạo đức Bác Hồ 1.2 Thực trạng dạy học lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh dạy học Lịch sử Việt Nam khối lớp 8,9 trường THCS Hồng Thủy số năm qua: Với địa bàn tương đối khó khăn, nhận thức người dân thấp, hiểu biết chưa cao, học sinh chưa ham muốn học tập môn Chính vậy, chất lượng học tập, tìm hiểu tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thấp việc lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh gặp khó khăn Hầu em chưa có thói quen tìm hiểu, sưu tầm mà quen nghe, quan ghi chép mà giáo viên nói Hơn chương trình lịch sử rộng, tư tưởng đạo đức Người nhiều mà giáo viên chưa rút gọn cần truyền đạt, giới thiệu qua vấn đề cần nhấn mạnh, giáo dục cho em Cụ thể qua điều tra Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Hồng Thủy Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, thực tế học sinh lớp 8,9 năm trước thấy ý thức học tập môn lịch sử chưa cao kết cụ thể qua khảo sát chất lượng hiểu biết tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh sau: Tốt, Khá: 25 %; Trung bình: 45%; yếu 30% Qua số liệu nhận thấy rằng, tỉ lệ học sinh yếu nhiều, hiểu biết tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh chưa cao GIẢI PHÁP Qua tìm hiểu thực trạng dạy học lịch sử Việt Nam lớp 8, trường THCS nói chung trường THCS Hồng Thủy nói riêng, thân thực giải pháp để lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào dạy học lịch sử Việt Nam lớp 8,9 sau: 2.1 Sự chuẩn bị giáo viên: Đối với công việc dạy học nói chung, dạy học lịch sử nói riêng, việc chuẩn bị giáo viên vô cần thiết Ngoài việc xác định mục đích, yêu cầu, đồ dùng dạy học liên quan đến dạy Giáo viên dự kiến cho dạy, dạy mục nào, chuẩn bị đồ dùng dạy học gì, kiến thức cho mục sao… Đối với dạy liên quan đến việc lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh giáo viên phải xác định nội dung cần lồng ghép, thời điểm lồng ghép, cách lồng ghép cho phù hợp với dạy… dùng hình ảnh tư liệu, nội dung tài liệu liên quan đến chủ tịch Hồ Chí Minh Bởi tư tưởng đạo đức Bác rộng, nhiều lĩnh vực… Cần phải chọn lọc, linh hoạt vận dụng tư tưởng để lồng ghép vào dạy Khi áp dụng phải ý đến thời gian Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Hồng Thủy Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, phân bố tiết học Không “tham” kiến thức, sa đà, không biến dạy lịch sử thành tiết kể chuyện đạo đức Hồ Chí Minh 2.2 Tiến hành lồng ghép học: Đối với việc lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh dạy học lịch sử thông qua nhiều hình thức Trong dạy dùng hình ảnh tư liệu, phim tư liệu, kể chuyện đạo đức Hồ Chí Minh, trích dẫn câu nói Bác trích dẫn danh nhân, tư liệu văn học Bác để giáo dục tư tưởng Bác học sinh Tôi lồng ghép giáo dục cho học sinh số tư tưởng đạo đức Bác Hồ thông qua số học sau: 2.2.1 Để giáo dục cho học sinh tinh thần cứu nước, tâm tìm đường cứu nước cho dân tộc Khi dạy 30 chương trình lịch sử lớp 8: Phong trào chống Pháp từ đầu kỉ XX đến năm 1918 Sau dạy xong phong trào yêu nước đầu kỉ XX Phong trào Đông Du, Đông kinh nghĩa thục, Duy tân, phong trào chống thuế Trung kì… Giáo viên kết luận: Sau phong trào Cần Vương thất bại đến kỉ XX có nhiều xu hướng cứu nước Nhưng tất phong trào bị thất bại Cách mạng Việt Nam bị khủng hoảng đường cứu nước Trong hoàn cảnh Nguyễn Tất Thành đáp ứng yêu cầu lịch sử Nguyễn Tất Thành sinh gia đình trí thức yêu nước, quê hương có truyền thống cách mạng Người khâm phục tinh thần yêu nước cụ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, ….nhưng Người không tán thành đường lối cứu nước cụ Người định tìm đường cứu nước cho dân tộc Ngay từ nhỏ 10 Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Hồng Thủy Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, chức “Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên” giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác -Lênin cho niên Người mở lớp huấn luyện, đào tạo cho niên yêu nước từ nước sang Một số niên xuất sắc chọn học trường Đại học Phương Đông Liên xô, số học trường quân Trung Quốc Liên xô, lại nước hoạt động người trở thành cán cốt cán Đảng sau đồng chí Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong….Còn lại cử nước hoạt động vào phong trào công nhân tổ chức, giác ngộ quần chúng đấu tranh gây dựng sở cách mạng Để chuẩn bị đời Đảng giai cấp công nhân năm 1925 Người thành lập tổ chức ‘Hội cách mạng Việt Nam niên” Hội cách mạng Việt Nam niên tiền thân Đảng Cộng sản Việt Nam sau Qua việc lồng ghép giáo dục tư tưởng suôt đời hoạt động Bác lúc Người chăm lo bồi dường đội ngũ kế cận, chăm lo giáo dục tưởng cách mạng cho hệ niên tổ chức Đoàn cánh tay đắc lực Đảng, Hội Cách mạng Việt Nam niên tiền thân đời Đảng cộng sản Việt Nam Ngày nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa niên lực lượng nòng cốt nghiệp Vì niên lực lượng có sức khỏe, có hoài bão, có nghị lực, có văn hóa… Từ việc giáo dục tư tưởng học sinh nhận thức vài trò hệ niên nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc từ sức học tập, chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức nhân loại góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc Bác không chăm lo bồi dưỡng tư tưởng cáh mạng cho hệ niên mà Người quan tâm đến chái thiếu niên nhi đồng Khi dạy 24 lịch sử 9: Cuộc đấu tranh bảo vệ xây dựng quyền dân chủ nhân dân (1945-1946) Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám 16 Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Hồng Thủy Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, Chủ tịch Hồ Chí Minh Năm 1946 Ngay sau khai trường sau cách mạng Hồ chủ tịch dặn hệ trẻ “ Trong công kiến thiết đó, nước nhà trông mong, chờ đợi em nhiều Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với cường quốc năm châu hay không Chính nhờ phần lớn công học tập em”và Bác dặn niên, nhi đồng “Muốn làm người chủ tương lai cho xứng đáng phải rèn luyện tinh thần lực lượng mình, phải sức làm việc để chuẩn bị cho tương lai Ngày cháu nhi đồng ngày mai cháu chủ nước nhà, giới Các cháu đoàn kết giới hòa bình, dân chủ, chiến tranh.Các 17 Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Hồng Thủy Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, cháu phải thi đua, tùy theo sức cháu, làm việc có ích cho kháng chiến thi đua vậy”.Giáo viên liên hệ thực tế để giáo dục học sinh Ngày đất nước hòa bình.Cả nước tiến hành công nghiệp hóa, đại hóa đất nước học sinh phải sức học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức Để sau góp phần xây dựng đất nước 2.2.5 Giáo dục cho học sinh tinh thần dân nước Bác Tư tưởng xuyên suốt đời hoạt động Bác, thể qua nhiều dạy Suốt đời chủ tịch Hồ Chí Minh Từ tìm đường cứu nước đến vĩnh biệt Người có ham muốn “Ham muốn bậc cho nước nhà hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào ta có cơm ăn áo mặc, học hành….” Bác dặn vị lãnh đạo “ Độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội đem lại cơm no, áo ấm cho dân, độc lập, dân nghèo đói 18 Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Hồng Thủy Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, độc lập nghĩa lí gì” Khi dạy 22 lịch sử 9: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 Sau Nhật đảo Pháp, quân Pháp bị đánh bại toàn Đông Dương, quân Đồng Minh chuẩn bị kéo vào Đông Dương Thời tổng khởi nghĩa chín muồi Trong lúc Bác bị bệnh nặng có nguy không qua khỏi Bác cầm tay đồng chí cách mạng dặn “ Thời đến dù đốt cháy dãy Trường Sơn củng cố giành cho độc lập” Dù hoàn cảnh Bác nghĩ tới dân tộc Khi dạy 24 lịch sử 9: Cuộc đấu tranh bảo vệ quyền dân chủ nhân dân Mục tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám Ngay sau Hà Nội khởi nghĩa thắng lợi từ chiến khu Bác Hà Nội, Người đau lòng thấy nhân ta trải qua trận đói khủng khiếp hậu sách cai trị tàn bạo thực dân, phong kiến Vì sau đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Người sắc lệnh diệt “giặc đói” Bản thân Bác nhịn ăn để dành gạo cứu đói 2.2.6 Thông qua dạy lịch sử lồng ghép giáo cho học sinh học tập đức tính giản dị Hồ Chủ Tịch Bởi hệ thiếu niên bị tác động nhiều yếu tố, phim ảnh, lối sống không lành mạnh suy thoái đạo đức, lối sống, từ trang phục, lối sống, cách cư xử với người… Vì giáo dục học sinh học tập đức tính giản dị Bác vô cần thiết từ góp phần hình thành nhân cách cho học sinh Bác Hồ vô giản dị Dù cương vị lối sống Người giản dị, đôi dép cao su, đồ ka ki ngả màu theo thời gian Người sống giản dị không tầm thường, giới vị lãnh tụ mà suốt đời với đồ kaki ngả màu với đôi dép 19 Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Hồng Thủy Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, cao su mòn gót, sống nhà sàn Người sống bạch không ham địa vị, không màng danh lợi Người nhiều lần tâm sự: “Tôi có ham muốn, ham muốn bậc cho nước nhà hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào ta có cơm ăn áo mặc, học hành Nếu nhân dân tín nhiệm đứng gánh vác công việc nước, không nhân dân tín nhiệm làm bạn với trẻ chăn trâu cụ già hái củi….” Trong bữa ăn ăn giản dị, thịt gà Người nuôi, cá bắt hồ, có Người để lại đĩa thịt gà mà ăn trọn cà xứ Nghệ Có lúc nhà nước đề nghị phong tặng huân chương tạc tượng Bác Bác nói “Đất nước có chiến tranh để đồng đúc đạn để đánh giặc” Đức tính giản dị Bác nhà thơ Tố Hữu ca ngợi “Mong manh áo vải hồn muôn trượng, tượng đồng phơi lối mòn”.Có nhà báo nước nhận xét Người “Người giống thầy giáo nông thôn vị Chủ tịch nước” 20 Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Hồng Thủy Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, Phong cách giản dị Hồ chủ tịch Bác Hồ lối sống giản dị không tầm thường, nhân hậu không yếu đuối Khi Thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta Người Đảng chủ trương nhân nhượng để tránh cho dân tộc ta chiến tranh, nhân nhượng thực dân Pháp càn lấn tới tâm cướp nước ta lần Người kiên kêu gọi nhân dân chiến đấ đến giọt máu cuối để bảo vệ độc lập tự Tổ quốc Sau hiệp định Giơ-ne-vơ đất nước ta tạm thời chia làm hai miền miềm Bắc giải phóng tiến lên xây dựng CNXH, miền Nam nằm vòng kìm kẹp Mĩngụy Sau thất bại chiến lược “Chiến tranh đặt biệt” Mĩ trực tiếp nhảy vào miền 21 Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Hồng Thủy Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, Nam Bác kêu gọi nước đứng lên chống Mĩ Người nói “ Dù Mĩ có đưa chục vạn quân vào miền Nam, nhân dân ta tâm đánh bại chúng, chúng thua đau miền Nam chúng điên cuồng ném bom miền Bắc Đế quốc Mĩ giống thú bị thương cố giãy giụa trước thở cuối Không có quí độc lập tự Đến ngày thống ta xây dựng đất nước đàng hoàng tươi đẹp hơn…” Bác nhiều lần nói “Miền Nam trái tim tôi” Khi tuổi cao buổi sáng thức dậy Bác gọi chiến sĩ bảo vệ vào hỏi miền Nam hôm thắng lợi đâu, đồng bào ta Bác có ước mơ nước nhà thống vào thăm đồng bào miền Nam Nhiều lúc chiến tranh Bác đề nghị thăm miền Nam đồng chí Trung ương không đồng ý Cứ độ Xuân về, Tết đến Người có thư chúc tết đồng bào nước Người dặn đồng bào nước” Đánh cho Mĩ cút, đánh cho ngụy nhào, Bắc Nam sum họp xuân vui hơn" 22 Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Hồng Thủy Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, Bác Hồ với thiếu nhi Khi dạy 29 lịch sử lớp 9: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ cứu nước (1965-1973) phần III: Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh, Đông Dương hóa chiến tranh” Sau trình bày âm mưu Mĩ chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh Đông Dương hóa chiến tranh” Giữa lúc kháng chiến chống Mĩ nhân dân ta hai miền Nam Bắc đà thắng lợi ngày 2-9-1969 chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời Một tổn thất lớn dân tộc ta Suốt đời Người chiến đấu, hi sinh độc lập dân tộc ấm no nhân dân ta “ Nước Việt Nam sinh chủ tịch Hồ Chí Minh Người làm rạng rỡ non sông ta, đất nước ” Người không biến đau thương thành hành động, nhân dân hai miền Nam -Bắc đẩy mạnh kháng chiến đánh cho Mĩ cút, đánh cho Ngụy nhào làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975 thống đất nước…… Các thiếu nhi khóc lễ tang Hồ Chí Minh năm 1969 23 Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Hồng Thủy Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh rộng trải dài nhiều lĩnh vực Vì việc lồng ghép giáo dục tư tưởng Bác vào dạy học để góp phần giáo dục đạo đức, tư tưởng cáh mạng cho học sinh nhiều, áp dụng lồng ghép vào nhiều tiết dạy Trên vài ví dụ nhỏ áp dụng lồng ghép, giáo dục tư tưởng Bác vào dạy học lịch sử IV KẾT QUẢ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: Qua nhiều năm dạy Lịch sử Việt Nam khối lớp 8, nhận thấy Việc lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh tiết dạy làm cho tiết dạy sinh động, học sinh hứng thú học tập hiểu thêm đời hoạt động gian khổ phẩm chất cao đẹp Bác Từ giáo dục học sinh kính yêu Bác sức học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức làm theo lời Bác dạy Ngoài tiết học lớp cho học sinh nhà sưu tầm câu chuyện đời hoạt động Bác Khi dạy chương trình ngoại khóa… Tôi cho học sinh thi kể chuyện đạo đức Hồ Chí Minh Và kiểm tra định kì câu hỏi kiểm tra Ví dụ kiểm tra định kì khối lớp giáo viên câu hỏi: Vì Nguyễn Tất Thành tìm đường cứu nước nêu hoạt động Nguyễn Tất Thành từ năm 1911-1917? Hướng Người có so với nhà yêu nước trước đó… Đối với học sinh lớp 9: Nêu đóng góp của Nguyễn Ái Quốc cách mạng Việt Nam Theo em đóng góp quan trọng ? Vì sao… Để nắm bắt hiệu bước lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ CHí Minh nêu tiến hành thử nghiệm kết kiểm tra 15 phút kết kiểm tra học kì II năm học 2010-2011 thu sau: 24 Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Hồng Thủy Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, Giỏi Khá TB Yếu Kém TT Lớp Sĩ Số SL % SL % SL % SL % SL % 9A 33 15 45,5 18,1 21,2 15,1 0 9B 35 15 43,0 20,0 26,0 11,4 0 9C 36 11 31,0 15 42,0 23,2 5,6 0 9D 37 16 43,2 24,3 21,6 10,8 0 9E 30 30,0 27,0 27,0 17,0 0 8B 36 17 47,2 19,4 10 27,8 5,6 0 Qua kết đạt cho thấy em yêu thích môn lịch sử, nhận thức đắn tầm quan trọng lịch sử thấm nhuần đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Từ kết thu trình vận dụng thực giải pháp lồng ghép để nâng cao chất lượng dạy học lịch sử, thân đúc rút cho số kinh nghiệm sau: - Bản thân giáo viên không ngừng nâng cao trí thức, thực linh hoạt phương pháp dạy học - Giáo viên phải có hứng thú dạy học môn, có hứng thú, giáo viên say mê công việc, sâu vào cải tiến soạn, giảng có chiều sâu, linh hoạt, tích cực, tiến có 25 Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Hồng Thủy Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, tác dụng kích thích lòng ham học hỏi đức tính Hồ Chí Minh môn lịch sử - Giáo viên cần phải tổ chức nhiều thi tìm hiểu đời hoạt động, học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh - Giáo viên cần phải tổ chức nhiều thi tìm hiểu đời hoạt động học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh - Tổ chức cho học sinh thi kể chuyện đạo đức Hồ Chí Minh qua buổi ngoại khóa - Các dạy có liên quan giáo viên phải phát động cho học sinh sưu tầm ảnh tư liệu lịch sử Bác - Nếu có điều kiện phải trọng sử dụng thiết bị dạy học thông qua kênh hình, kênh chữ để trực quan cho học sinh thấy dễ hiểu, dễ nắm bắt - Giáo viên cần hướng dẫn học sinh chuẩn bị nội dung học nhà, sau kiểm tra chuẩn bị em quan tâm học sinh yếu, kém, tuyên dương, động viên kịp thời học sinh làm tốt nhiệm vụ mà giáo viên giao để khuyến khích em phát huy tạo niềm say mê cho em yêu thích môn học - Phải thường xuyên tìm đọc mẫu chuyện đời, hoạt động câu chuyện kể gương đạo đức Hồ Chí Minh 26 Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Hồng Thủy Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, C KẾT LUẬN Dạy học việc làm sáng tạo Giáo viên mệnh danh “kĩ sư tâm hồn, chiến sĩ mặt trận văn hóa” Vì để dạy tốt gây hứng thú cho học sinh, góp phần giáo dục đạo đức cho học sinh qua tiết học lịch sử giáo viên cần phải sử dụng phương pháp dạy học Tùy theo nội dung học, tùy theo đối tượng học khối, lớp Đối với việc lồng ghép giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua việc lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh tiết học lịch sử, giáo viên phải biết linh hoạt, phân bố thời gian, kiến thức cho phù hợp với Tránh tình trạng giáo viên sa đà dẫn đến việc biến tiết học lịch sử thành tiết kể chuyện đạo đức Hồ Chí Minh Không truyền thụ hết nội dung học Bản thân tiếp tục vận dụng lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh dạy học lịch sử để tích hợp, củng cố, nâng cao kiến thức, hiểu biết Hồ Chí Minh nhằm góp phần quan trọng lĩnh vực đào tạo hệ trẻ giai đoạn mà môn lịch sử phần quan trọng việc hình thành nhân cách hệ trẻ 27 Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Hồng Thủy Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, Tư tưởng Bác vô rộng lớn, nhiều lĩnh vực “Kim Nam” cho hoạt động Đảng nhân dân ta nghiệp CNH, HĐH, công đổi Trên số giải pháp để lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh dạy học lịch sử Việt Nam lớp 8,9 chắn nhiều thiếu sót Rất mong trao đổi, đóng góp đồng nghiệp để nhiệm vụ dạy học tốt Tôi xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC A MỞ ĐẦU I Lý chọn đề tài II Mục đích, nhiệm vụ, đối tượng nghiên cứu Mục đích đề tài Nhiệm vụ đề tài Đối tượng nghiên cứu B NỘI DUNG I Cơ sở lý luận II Cơ sở thực tiễn III Thực trạng- giải pháp 28 Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Hồng Thủy Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, Thực trạng Giải pháp IV Kết học kinh nghiệm Kết Bài học kinh nghiệm C KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO Cuộc đời hoạt động chủ tịch Hồ Chí Minh Trần Dân Tiên Búp sen xanh (Sơn Tùng) 175 mẫu chuyện kể gương đạo đức Hồ Chí Minh ( Ban tuyên giáo Trung ương) Tác phẩm văn chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Minh Đức) 29 Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Hồng Thủy Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, Các chuyên đề tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh (Nxb Chính trị quốc gia) Tài liệu liên quan đến đời hoạt động Bác Sách giáo khoa lịch sử 8, Đĩa tư liệu đời hoạt động Hồ Chí Minh ( Nhà xuất giáo dục) Hồng Thủy, ngày 15 tháng năm 2011 Ý kiến nhận xét HĐKH Giáo viên trường THCS Hồng Thuỷ Nguyễn Thị Thủy 30 Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Hồng Thủy [...]... 197 5 thống nhất đất nước…… Các thiếu nhi khóc trong lễ tang Hồ Chí Minh năm 196 9 23 Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Hồng Thủy Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, 9 Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh rất rộng trải dài trên nhiều lĩnh vực Vì vậy việc lồng ghép giáo dục tư tưởng của Bác vào dạy học để góp phần giáo dục đạo đức, tư tưởng cáh mạng cho học. .. chủ tịch Hồ Chí Minh của Trần Dân Tiên 2 Búp sen xanh (Sơn Tùng) 3 175 mẫu chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ( Ban tuyên giáo Trung ương) 4 Tác phẩm văn của chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Minh Đức) 29 Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Hồng Thủy Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, 9 5 Các chuyên đề về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh (Nxb Chính trị... lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong tiết học lịch sử, thì giáo viên phải biết linh hoạt, phân bố thời gian, kiến thức cho phù hợp với từng bài Tránh tình trạng giáo viên quá sa đà dẫn đến việc biến tiết học lịch sử thành tiết kể chuyện đạo đức Hồ Chí Minh Không truyền thụ hết nội dung trong bài học Bản thân tiếp tục vận dụng lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy. .. nhiều, có thể áp dụng lồng ghép vào nhiều tiết dạy Trên đây là một vài ví dụ nhỏ áp dụng lồng ghép, giáo dục tư tưởng của Bác vào dạy học lịch sử IV KẾT QUẢ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM: 1 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: Qua nhiều năm dạy Lịch sử Việt Nam khối lớp 8, 9 tôi nhận thấy rằng Việc lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong các tiết dạy làm cho tiết dạy sinh động, học sinh hứng thú học tập hiểu thêm... trong dạy học lịch sử để tích hợp, củng cố, nâng cao kiến thức, hiểu biết về Hồ Chí Minh nhằm góp phần quan trọng trong lĩnh vực đào tạo thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay mà môn lịch sử là một phần quan trọng trong việc hình thành nhân cách thế hệ trẻ 27 Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Hồng Thủy Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, 9 Tư tưởng của... dưỡng tư tưởng cáh mạng cho thế hệ thanh niên mà Người còn quan tâm đến các chái thiếu niên nhi đồng Khi dạy bài 24 lịch sử 9: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân ( 194 5- 194 6) Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám 16 Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Hồng Thủy Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, 9 Chủ tịch Hồ Chí Minh. .. ra nước ngoài tìm đường cứu nước Thông qua việc lồng ghép giáo dục tư tưởng cứu nước, học sinh càng biết ơn Bác đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc ta để có cuộc sống như ngày nay 11 Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Hồng Thủy Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, 9 2.2.2 Để giáo dục tư tưởng tinh thần đoàn kết quốc tế, “Bốn phương vô... năm học 2010-2011 thu được như sau: 24 Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Hồng Thủy Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, 9 Giỏi Khá TB Yếu Kém TT Lớp Sĩ Số SL % SL % SL % SL % SL % 1 9A 33 15 45,5 6 18,1 7 21,2 5 15,1 0 0 2 9B 35 15 43,0 7 20,0 9 26,0 4 11,4 0 0 3 9C 36 11 31,0 15 42,0 8 23,2 2 5,6 0 0 4 9D 37 16 43,2 9 24,3 8 21,6 4 10,8 0 0 5 9E... niên yêu nước trong tổ 15 Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Hồng Thủy Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, 9 chức “Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên” giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác -Lênin cho thanh niên Người mở lớp huấn luyện, đào tạo cho thanh niên yêu nước từ trong nước sang Một số thanh niên xuất sắc được chọn đi học trường Đại học Phương Đông... những học sinh này làm tốt nhiệm vụ mà giáo viên giao để khuyến khích các em phát huy tạo niềm say mê cho các em yêu thích môn học - Phải thường xuyên tìm đọc những mẫu chuyện về cuộc đời, hoạt động hoặc những câu chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 26 Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Hồng Thủy Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, 9 C KẾT ... đạo đức Hồ Chí Minh 26 Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Hồng Thủy Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, C KẾT LUẬN Dạy học việc làm sáng tạo Giáo. .. Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Hồng Thủy Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, Các chuyên đề tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh (Nxb Chính trị quốc gia) Tài liệu... Thị Thủy Trường THCS Hồng Thủy Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, thực tế học sinh lớp 8 ,9 năm trước thấy ý thức học tập môn lịch sử chưa cao kết cụ

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan