0

skkn-Khắc phục một số lỗi khi viết công thức hóa học, lập phương trình hóa học cho học sinh lớp 8

16 3,956 11
  • skkn-Khắc phục một số lỗi khi viết công thức hóa học, lập phương trình hóa học cho học sinh lớp 8

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2015, 10:02

Đề tài: Khắc phục số lỗi viết CTHH, lập PTHH cho học sinh lớp PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Hóa học môn khoa học thực nghiệm, nghiên cứu chất, biến đổi chất ứng dụng chúng Hóa học có vai trò quan trọng sống Vì cần học tốt môn hóa học để vận dụng thành thạo kiến thức vào thực tiễn Để học tốt học sinh cần phải làm tốt tập hóa học, nắm vững cách lập CTHH, viết PTHH cân PTPƯ Đây số yêu cầu mà học sinh cần phải đạt Tuy nhiên, tiếp xúc với môn học này, nên phần lớn học sinh lớp chưa có phương pháp học tập phù hợp, chưa lĩnh hội tốt kiến thức môn mắc nhiều sai sót Đặc biệt làm tập Hóa học học sinh chưa thuộc kí hiệu nguyên tố, không xác định CTHH chất, không xác định chất tham gia phản ứng, chất sản phẩm, không viết cân PTHH… - Qua năm dạy Hóa Học 8, gặp nhiều khó khăn việc hướng dẫn cho học sinh viết CTHH chất, rèn luyện kỹ viết cân phương trình hóa học - Khi cân phương trình hóa học việc viết công thức hóa học quan trọng Các em học sinh hay viết sai công thức hóa học dẫn đến em cân sai phương trình hóa học - Học sinh chưa quen cách lập, cân phương trình hóa học nên mơ hồ nghĩ lập phương trình hóa học khó Các em chưa có kỹ cân phương trình hóa học để áp dụng làm dạng tập có liên quan - Tôi tiến hành khảo sát thực tế học sinh khối với kiểm tra sau: A Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ đầu đáp án nhất: (5đ) Công thức hóa học hợp chất có phân tử gồm 1Cu, 1S, 4O là: a CuSO4 b CuSo4 c CuS2O4 d Cu2SO4 Phương trình hóa học viết đúng? Trang Đề tài: Khắc phục số lỗi viết CTHH, lập PTHH cho học sinh lớp to a K + O2 → K2O to b 2K + O2 → K2O to c 4K + O2 → 2K2O to c K + O2 → 2K2O Cho phản ứng sau: Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 Chất tham gia phản ứng là: a Fe, FeCl2 b Fe, HCl c FeCl2, H2 d Fe, H2 Công thức hóa học viết sa? a FeSO4 b Zncl2 c Na2O d H2O Cho phản ứng hóa học sau: 2Mg + O2  a MgO Hãy xác định hệ số a a a = b a =3 c a = d a = B Tự luận: Câu 1: (2đ) Lập công thức hóa học hợp chất tạo bởi: a Fe ( III) Cl ( I) b Ca (II) (PO4) (III) Câu 2: (3đ) Chọn hệ số thích hợp lập PTHH cho sơ đồ đây: a P + O2 - > P2O5 b Na2O + HCl - > NaCl + H2O c P2O5 + H2O - > H3PO4 d CuSO4 + NaOH - > Cu(OH)2 e KClO3 - > KCl + Na2SO4 + O2 Đáp án: A Trắc nghiệm: Câu Đáp án B Tự luận: Mỗi từ điền đ a c b b a Câu 1: (2đ) Lập công thức hóa học hợp chất tạo bởi: a Fe ( III) Cl ( I) FexCly Theo QTHT: x.III = y.I 0,5đ  x/y = I/ III = 1/3 Vậy x = 1; y = Công thức hợp chất: FeCl3 0,5đ b Ca (II) (PO4) (III) Trang Đề tài: Khắc phục số lỗi viết CTHH, lập PTHH cho học sinh lớp Cax(PO4)y Theo QTHT: x.II = y.III 0,5đ  x/y = III/ II = 3/2 Vậy x = 3; y = Công thức hợp chất: Ca3(PO4)2 0,5đ Câu 2: (3đ) Mỗi phương trình phản ứng cân 0,5đ to a 4P + 5O2 → 2P2O5 b Na2O + HCl  2NaCl + H2O c P2O5 + 3H2O > 2H3PO4 d CuSO4 + 2NaOH  Cu(OH)2 + Na2SO4 to e 2KClO3 → 2KCl + 3O2 f Fe2O3 + 3H2SO4  Fe2(SO4)3 + 3H2O Kết khảo sát thu sau: Kĩ viết, lập PTHH, cân PTPƯ Năm học Lớp Loại yếu Loại TB Loại Khá Loại Giỏi 2009 – 2010 Khi chưa 21,5% 45% 27% 6,5% áp dụng SKKN Để góp phần làm đơn giản hoá khó khăn đó, tìm hiểu lựa chọn số phương pháp giúp em khắc phục số lỗi thường gặp lập CTHH, viết PTHH, cân bằng phương trình hóa học, từ giúp em giải dạng tập dễ dàng PHẦN II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Trang Đề tài: Khắc phục số lỗi viết CTHH, lập PTHH cho học sinh lớp CƠ SỞ LÍ LUẬN: * Mục đích việc áp dụng đề tài là: - Nhằm khắc phục số lỗi thường gặp học sinh lập công thức hóa học chất - Nhằm rèn luyện kỹ cân phương trình hóa học, từ vận dụng để giải nhiều dạng tập liên quan cho học sinh lớp lớp - Tác động đến say mê, hứng thú học tập học sinh CÁC BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: 2.1 Khắc phục lỗi lập công thức hóa học: * Khi lập công thức hóa học học sinh thường mắc số lỗi sau: - Ghi số, hệ số chưa vị trí, khoảng cách Vd: H2O; 2HO; H 2O (đúng H2O)… - Nhóm nguyên tử ghi số sai Vd: Fe(OH)3 ghi FeOH3 - Viết công thức sai Vd: phân tử cl2; Cl ( Cl2)… - Học sinh chưa học thuộc kí hiệu nguyên tố nên nhầm lẫn Vd: Cu với Ca; Al với Ag; F với Fe, Na với N… - Ghi không chiều cao, khoảng cách Vd: Cl ( Cl); Al ( Al); Zn ( Zn); cl ( Cl) * Để học sinh hạn chế mắc số lỗi nêu trên, giáo viên cần ý: - Yêu cầu học sinh học thuộc bảng trang 42 sgk Hóa - Nắm vững nguyên tắc viết kí hiệu nguyên tử nguyên tố: + Chữ đầu viết hoa; chữ viết thường; hai kí hiệu viết liền + Công thức hợp chất gồm nguyên tố trở lên kí hiệu hóa học nguyên tố phải viết cao ngang với - Dạy đến (công thức hóa học) sgk trang 32, 33 cần ý kỹ cho học sinh viết công thức: Trang Đề tài: Khắc phục số lỗi viết CTHH, lập PTHH cho học sinh lớp a, Công thức đơn chất gồm kí hiệu hóa học nguyên tố tạo nên đơn chất - Với đơn chất kim loại: CTHH đơn chất kim loại kí hiệu hóa học nguyên tố tạo nên kim loại Vd: Công thức hóa học đồng, kẽm, than, lưu huỳnh… Cu, Zn, C, S… - Với đơn chất phi kim: + Một số phi kim thể rắn: công thức hóa học kí hiệu hóa học nguyên tố tạo nên phi kim Vd: Công thức hóa học cacbon C; lưu huỳnh S… + Phi kim thể khí thể lỏng: công thức hóa học gồm hai nguyên tử phi kim tạo thành nên phải thêm số chân kí hiệu ( trừ khí ozon O3 ) Vd: Công thức hóa học khí hidro là: H2; khí clo là: Cl2; dung dịch brom Br2 b, Công thức hợp chất: gồm kí hiệu hóa học nguyên tố tạo chất kèm theo số chân Công thức dạng chung AxByCz Trong đó: A, B, C kí hiệu hóa học x, y, z số số không ghi Ví dụ: Công thức hóa học hợp chất nước H 2O, kaliclorua KCl, axit sunfuric H2SO4 a b - Công thức hóa học chất tạo nguyên tố hóa học: Ax B y + Ghi kí hiệu hóa học nguyên tố kèm theo hóa trị đặt bên nguyên tố tương ứng Hai hóa trị ( a = b)  số x = y = Hai hóa trị khác nhau: a ≠ b nếu: Tỉ lệ a : b tối giản x = b; y = a III II Vd: Al x O y  Al2O3 Tỉ lệ a : b chưa tối giản đơn giản a : b = a’ : b’ => x = b’; y = a’ VI II Vd:  S O3 ( S2O6) Trang Đề tài: Khắc phục số lỗi viết CTHH, lập PTHH cho học sinh lớp - Công thức hóa học chất tạo nguyên tố kết hợp với nhóm nguyên tử + Khi nhóm nguyên tử mang số phải khác để dấu ( ) * Lưu ý: nguyên tắc viết công thức hóa học: ghi hệ số đứng liền trước công thức cao kí hiệu; số ghi liền sau kí hiệu thấp ngang chân kí hiệu 2.2 Khắc phục lỗi lập phương trình hóa học: * Để lập phương trình hóa học, học sinh cần viết phương trình hóa học dạng chữ Từ phương trình hóa học dạng chữ thay tên chất công thức hóa học sơ đồ phản ứng, từ cân phương trình hóa học Tuy nhiên trình lập phương trình hóa học, học sinh thường vướng mắc số vấn đề sau: - Học sinh thường không xác định chất tham gia phản ứng (chất ban đầu) hay chất tạo thành sau phản ứng (sản phẩm) nên không viết phương trình hóa học xảy - Học sinh bắt đầu cân từ nguyên tử nguyên tố nào, để tìm hệ số, dạng có cách cân - Hoặc sau cân số nguyên tử nguyên tố không cân tiếp nguyên tử nguyên tố lại => Do muốn lập phương trình phản ứng hóa học đầy đủ, xác thì: 1, Học sinh phải nắm vững ba bước lập phương trình hoá học SGK lớp là: Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng Bước 2: Cân số nguyên tử nguyên tố: Tìm hệ số thích hợp đặt trước công thức cho số nguyên tử nguyên tố vế Bước 3: Viết phương trình hoá học 2, Khi học sinh viết phương trình phản ứng giáo viên cần lưu ý, hướng dẫn học sinh xác định chất tham gia, sản phẩm để lập sơ đồ phản ứng hóa học Ví dụ 1: Lưu huỳnh tác dụng với sắt tạo sắt(II)sunfua - Chất tham gia: lưu huỳnh sắt - Chất sản phẩm: săt(II)sunfua Phương trình hóa học dạng chữ: Lưu huỳnh + sắt sắt(II)sunfua Trang Đề tài: Khắc phục số lỗi viết CTHH, lập PTHH cho học sinh lớp Sơ đồ phản ứng hóa học: S + Fe -> FeS Ví dụ 2: Kẽm tác dụng với axit clohiđric tạo kẽm clorua giải phóng khí hiđrô - Chất tham gia: kẽm axit clohidric - Sản phẩm: kẽm clorua khí hidro Phương trình hóa học dạng chữ: Kẽm + axit clohiđric  kẽm clorua + khí hiđrô Sơ đồ phản ứng hóa học: Zn + HCl -> ZnCl2 + H2 3, Sau lập sơ đồ phản ứng giáo viên hướng dẫn học sinh cách cân phương trình hóa học hoàn thành phương trình hóa học Tuy nhiên để cân nhanh xác hệ số em thực cách sau: Cách 1: Cân theo phương pháp “Hệ số thập phân” Để cân phản ứng theo phương pháp ta cần thực Bước sau Bước 1: Đưa hệ số số nguyên hay phân số vào trước công thức hoá học cho số nguyên tử hai vế Bước 2: Quy đồng mẫu số khử mẫu để PTHH hoàn chỉnh Ví dụ 1: Cân phản ứng sau to P + O2 − −− > P2O5 Ở phương trình ta thấy vế phải có nguyên tử P nguyên tử O vế trái có nguyên tử P nguyên tử O Cách làm: Đưa hệ số vào trước P hệ số vào trước O2 để cân số nguyên tử t0 2P + O2 - 〉 P2O5 Tiếp ta quy đồng mẫu số chung ta t0 2 P + O2 - 〉 P2O5 2 Khử mẫu ta phương trình hóa học hoàn chỉnh to 4P + 5O2 → 2P2O5 Ví dụ 2: Cân phản ứng sau Trang Đề tài: Khắc phục số lỗi viết CTHH, lập PTHH cho học sinh lớp to C2H2 + O2 − −− > CO2 + H2O Ở phương trình ta thấy vế phải có nguyên tử C, bên trái có nguyên tử C Cách làm: Đặt hệ số vào trước CO2 to C2H2 + O2 − −− > 2CO2 + H2 O Lúc ta thấy vế trái có nguyên tử O vế bên phải có nguyên tử O ta thêm hệ số vào O2 C2H2 + to O2 − −− > 2CO2 + H2O Tương tự quy đồng khử mẫu số ta phương trình hóa học to 2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O to Ví dụ 3: Al2O3 − −− > Al + O2 Tương tự ta đặt vào trước Al to Al2O3 − −− > 2Al + vào trước O2 O2 Quy đồng mẫu số với khử mẫu ta phương trình hoá học to 2Al2O3 → 4Al + 3O2 * Ưu điểm: Phương pháp áp dụng đặc biệt có hiệu với phương trình có nhiều chất đơn chất, tổng số chất phản ứng từ đến (như phản ứng kim loại, phi kim với chất khác hay phản ứng phân huỷ tạo đơn chất) * Nhược điểm: Phương pháp không áp dụng cho phương trình khó, số chất phản ứng nhiều như: Cu + HNO3 - > Cu(NO3)2 + NO2 + H2O Cách : Cân phương trình hoá học theo phương pháp “chẵn-lẻ” - Để cân theo phương pháp ta làm sau: Xét chất trước sau phản ứng Nếu số nguyên tử nguyên tố số công thức hoá học số chẵn công thức khác lại số lẻ đặt hệ số trước công thức có số nguyên tử lẻ, sau tìm hệ số lại Trang Đề tài: Khắc phục số lỗi viết CTHH, lập PTHH cho học sinh lớp Ví dụ 1: Cân phương trình hoá học sau to FeS2 + O2 − −− > Fe2O3 + SO2 Cách làm: Ta thấy số nguyên tử oxi O SO2 chẵn Fe2O3 lẻ cần đặt hệ số trước công thức Fe2O3 to FeS2 + O2 − −− > 2Fe2O3 + SO2 Tiếp theo ta cân sắt lưu huỳnh to 4FeS2 + O2 − −− > 2Fe2O3 + SO2 to 4FeS2 + O2 − −− > 2Fe2O3 +8SO2 Cuối ta cân oxi ta thấy vế phải có tổng cộng 22 oxi , phải thêm hệ số 11 vào trước công thức O2 ta phương trình hoá học to 4FeS2 + 11 O2 → 2Fe2O3 + 8SO2 Ví dụ 2: Cân phương trình hoá học sau Al + CuCl2 - 〉 AlCl3 + Cu Cách làm: Ta thấy clo công thức CuCl2 chẵn AlCl3 lẻ Thêm trước công thức AlCl3 Al + CuCl2 - 〉 2AlCl3 + Cu Tiếp theo ta cân Clo 2Al + CuCl2 - 〉 2AlCl3 + Cu Cuối ta cân đồng ta phương trình hoá học 2Al + 3CuCl2 → 2AlCl3 + 3Cu Ví dụ to Al + O2 − −− > Al2O3 Cách làm: Cả nguyên tố nhôm nguyên tử oxi công thức chẵn công thức lẻ oxi có số lẻ cao nên cân oxi trước to Al + O2 − −− > 2Al2O3 to Al + O2 − −− > 2Al2O3 Trang Đề tài: Khắc phục số lỗi viết CTHH, lập PTHH cho học sinh lớp to 4Al + O2 → 2Al2O3 Nếu cân nhôm trước hệ số thường lẻ phải quy đồng khử mẫu: to 2Al + O2 − −− > Al2O3 2Al + to O2 − −− > Al2O3 Nhân hệ số với khử mẫu to Al + 3O2 − −− > 2Al2O3 Cuối ta cân ta phương trình hoá học to Al + 3O2 → 2Al2O3 * Ưu điểm: Trong trường hợp cụ thể PTHH có nhiều nguyên tố mà số chẵn số bên lẻ ta nên chọn nguyên tố có số lẻ cao để cân * Nhược điểm: Phương pháp áp dụng phương trình đơn giản Cách 3: Tìm bội số chung nhỏ nhất: Với PTHH có tất chất có chất đơn chất sau chọn nguyên tố thích hợp để cân ta tìm bội số chung nhỏ số nguyên tố công thức hoá học để tìm hệ số lúc Ví dụ 1: to Al + Cl2 − −− > AlCl3 Cách làm: Ta chọn nguyên tố clo để cân bội số chung nhỏ số 2, Ta lấy : = điền trước AlCl3 Lấy : = điền trước Cl2 ta to Al +3Cl2 − −− > 2AlCl3 Cân nhôm: to 2Al + 3Cl2 − −− > 2AlCl3 Cuối cân ta phương trình hoá học to 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3 Ví dụ 2: to P + O2 − −− > P2O5 Trang Đề tài: Khắc phục số lỗi viết CTHH, lập PTHH cho học sinh lớp Cách làm: Ta chọn oxi để cân Bội số chung nhỏ 10 lấy bội số chung chia cho số nguyên tố oxi công thức hoá học để tìm hệ số 10 : = điền vào trước O2; 10 : = điền vào trước P2O5 ta được: to P + 5O2 − −− > 2P2O5 Sau cân phốt cách thêm vào trước P ta PTHH 4P + 5O2 Ví dụ 3: to → 2P2O5 to N2 + H2 − −− > NH3 Cách làm: Ta chọn Hidrô Bội số chung gần số, nguyên tố Hiđrô lấy bội số chung vừa tìm chia cho số số công thức, ta tìm hệ số tương ứng là: to N2 + 3H2 − −− > 2NH3 Cuối ta phương trình hoá học: to N2 + 3H2 → 2NH3 * Ưu điểm: Phương pháp với phản ứng có chất có chất đơn chất * Nhược điểm: Chỉ áp dụng cho phương trình đơn giản, khó áp dụng cho phương trình khó, phức tạp Cách : Cân phản ứng theo phương pháp “ Đại số” Để cân phương trình hoá học theo phương pháp ta cần thực Bước sau: Bước 1: Đưa hệ số a, b , c, d, e… vào trước công thức hoá học vế PTHH Bước 2: Cân số nguyên tử vế phương trình hệ phương trình đại số bậc chứa ẩn a, b, c, d, e…(lưu ý để lập phương trình cần nắm vững tổng số nguyên tử nguyên tố vế trái tổng số nguyên tử, nguyên tố vế phải Như với PTHH có tổng số chất n ta lập (n – 1) phương trình) Trang Đề tài: Khắc phục số lỗi viết CTHH, lập PTHH cho học sinh lớp Bước 3: Giải hệ phương trình vừa lập để tìm hệ số a, b, c, d, e… (lưu ý hệ phương trình có n ẩn có (n-1) PTHH nên ta chọn giá trị cho ẩn số cho dễ tìm hệ số lại theo giá trị đó, giải tìm hệ số lại) Bước 4: Đưa giá trị (a, b, c, d, e…) vừa tìm vào PTHH (nếu hệ số tìm phân số ta quy đồng khử mẫu) Ví dụ : Lập phương trình hoá học Cu + HNO3 〉 Cu(NO3)2 + NO2 + H2O Bước 1: Đặt hệ số hợp thức vào PTHH a Cu + b HNO3 〉 c Cu(NO3)2 + d NO2 + e H2O Bước 2: Thiết lập hệ phương trình dựa vào mối liên hệ tổng số nguyên tử nguyên tố phải tổng số nguyên tử nguyên tố bên phải: Ta lập PTHH (5 chất nên lập phương trình đại số) Xét số nguyên tử Cu : a = c (1) Xét số nguyên tử H : b = 2.e (2) Xét số nguyên tử N : b = c + d (3) Xét số nguyên tử O : 3b = 3.2.c + 2d + e ⇔ 3b = 6c + 2d + e (4) Bước 3: Giải hệ phương trình đại số cách: chọn hệ số c = (có thể chọn hệ số khác giá trị khác việc tính gặp khó khăn hơn) từ (1) ⇒a = c = khác ta có: b = 2e ⇒ e = b Thay giá trị vào(3) và(4) ta b=2+d 3b = + 2d + b ⇔ 5b = 12 + 4d Giải hệ phương trình ta được: d = 2; b = ⇒ b = thay vào phương trình (2) ta được: = e ⇒ e = Bước 4: Đưa hệ số vừa tìm vào PTHH ta phương trình hoàn chỉnh: Cu + 4HNO3  Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O Trang Đề tài: Khắc phục số lỗi viết CTHH, lập PTHH cho học sinh lớp * Ưu điểm: Với phương trình hoá học nào, đặc biệt với phương trình khó áp dụng ta tìm hệ số thích hợp * Nhược điểm: Phương pháp dài, giải nghiệm phân số việc tính toán dễ nhầm lẫn thời gian Nếu áp dụng phương pháp cân phương trình khó không giới hạn thời gian Học sinh lớp chưa học giải hệ phương trình nên hướng dẫn cho học sinh giỏi Cách 5: Phương pháp hóa trị tác dụng: - Hóa trị tác dụng hóa trị nhóm nguyên tử hay nguyên tử nguyên tố chất tham gia tạo thành PUHH * Áp dụng phương pháp cần tiến hành bước sau: + Xác định hóa trị tác dụng: II – I III – II II-II III – I BaCl2 + Fe2(SO4)3 –> BaSO4 + FeCl3 Hóa trị tác dụng từ trái qua phải là: II – I – III – II – II – II – III – I + Tìm bội số chung nhỏ hóa trị tác dụng: BSCNN(1, 2, 3) = + Lấy BSCNN chia cho hóa trị ta hệ số: 6/II = 3, 6/III = 2, 6/I = Thay vào phản ứng: 3BaCl2 + Fe2(SO4)3 –> 3BaSO4 + 2FeCl3 * Ưu điểm: Dùng phương pháp củng cố khái niệm hóa trị, cách tính hóa trị, nhớ hóa trị nguyên tố thường gặp * Nhược điểm: Học sinh không xác định hóa trị nguyên tố, nhóm nguyên tử dẫn đến cân sai phương trình => Qua ví dụ ta thấy phương trình hóa học có nhiều cách cân khác Với loại phương trình phản ứng lại có cách cân phù hợp tương ứng Trang Đề tài: Khắc phục số lỗi viết CTHH, lập PTHH cho học sinh lớp Trong phương pháp phương pháp hệ số thập phân, phương pháp chẵn lẻ tìm bội số chung nhỏ thường xuyên sử dụng học sinh lớp Các phương pháp lại em tham khảo thêm để tự rèn luyện kĩ lập phương trình hóa học cho thân Cuối cùng: Muốn cân nhanh xác đòi hỏi em phải tự giác vận dụng thường xuyên linh hoạt cách cân vào phương trình hóa học cụ thể để thục hoàn chỉnh kỹ cân KẾT QUẢ: Đề tài áp dụng với học sinh lớp năm học 2010 – 2011 học kì I năm 2011 – 2012 trường THCS Thanh An, thu số kết sau: - Số lượng học sinh hiểu bài, thành thạo việc lập công thức hóa học chất, viết cân PTHH lớp chiếm tỷ lệ cao - Giáo viên tiết kiệm thời gian, học sinh tự giác, độc lập làm Phát huy tính tích cực học sinh * Kết cụ thể: Kĩ viết, lập PTHH, cân PTPƯ Năm học Lớp Loại yếu Loại Loại Loại TB Khá Giỏi 2010 - 2011 Khi áp dụng SKKN Học kì I (2011 – 2012) Khi 6,5% 45,5% 34% 14% 4% 40% 38% 18% áp dụng SKKN PHẦN III KẾT LUẬN: Trang Đề tài: Khắc phục số lỗi viết CTHH, lập PTHH cho học sinh lớp Để thực thành công đề tài “ Khắc phục số lỗi HS lập CTHH, viết cân PTPƯ cho học sinh lớp 8.”, giáo viên cần: a Nhấn mạnh lỗi mà học sinh thường mắc phải dạy nội dung liên quan b Hướng dẫn học sinh nắm vững kí hiệu hóa học nguyên tố, cách lập CTHH, cân phương trình hóa học c Cho tập ví dụ phù hợp với dạng cân từ dễ đến khó, từ đến nâng cao d Cho học sinh làm nhiều tập lớp nhà nhằm khắc sâu kiến thức mở rộng nội dung học Trên số kinh nghiệm rút trình giảng dạy Sáng kiến nhiều thiếu sót, mong đóng góp anh, chị đồng nghiệp bậc đàn anh, đàn chị để hoàn chỉnh Và thân đúc rút kinh nghiệm bổ ích góp phần nâng cao hiệu giảng dạy môn Người thực Nguyễn Thị Thùy Linh Nhận xét, đánh giá tổ chuyên môn: Trang Đề tài: Khắc phục số lỗi viết CTHH, lập PTHH cho học sinh lớp Tổ trưởng Trần Thị Nhung Nhận xét đánh giá Hội đồng khoa học trường THCS Thanh An Chủ tịch hội đồng Đỗ Xuân Cảnh Nhận xét, đánh giá Hội đồng khoa học Phòng GD&ĐT Hớn Quản Trang [...]... cân bằng PTPƯ Năm học Lớp Loại yếu Loại Loại Loại TB Khá Giỏi 2010 - 2011 Khi đã áp dụng SKKN Học kì I (2011 – 2012) Khi đã 8 6,5% 45,5% 34% 14% 8 4% 40% 38% 18% áp dụng SKKN PHẦN III KẾT LUẬN: Trang Đề tài: Khắc phục một số lỗi khi viết CTHH, lập PTHH cho học sinh lớp 8 Để thực hiện thành công đề tài “ Khắc phục một số lỗi của HS khi lập CTHH, viết và cân bằng PTPƯ cho học sinh lớp 8. ”, giáo viên cần:... dẫn đến cân bằng sai phương trình => Qua các ví dụ trên ta thấy một phương trình hóa học có thể có nhiều cách cân bằng khác nhau Với mỗi loại phương trình phản ứng thì lại có những cách cân bằng phù hợp tương ứng Trang Đề tài: Khắc phục một số lỗi khi viết CTHH, lập PTHH cho học sinh lớp 8 Trong các phương pháp trên thì phương pháp hệ số thập phân, phương pháp chẵn lẻ và tìm bội số chung nhỏ nhất là... được các phương trình cần nắm vững tổng số nguyên tử của 1 nguyên tố ở vế trái luôn bằng tổng số nguyên tử, nguyên tố đó ở vế phải Như vậy với 1 PTHH bất kì nếu có tổng số chất là n thì ta luôn lập được (n – 1) phương trình) Trang Đề tài: Khắc phục một số lỗi khi viết CTHH, lập PTHH cho học sinh lớp 8 Bước 3: Giải hệ phương trình vừa lập để tìm các hệ số a, b, c, d, e… (lưu ý vì hệ phương trình có... Trang Đề tài: Khắc phục một số lỗi khi viết CTHH, lập PTHH cho học sinh lớp 8 * Ưu điểm: Với bất kì phương trình hoá học nào, đặc biệt là với các phương trình khó nếu áp dụng đúng ta luôn tìm được các hệ số thích hợp * Nhược điểm: Phương pháp này dài, giải có thể ra nghiệm là phân số việc tính toán dễ nhầm lẫn do đó mất thời gian Nếu chỉ áp dụng phương pháp này thì khi cân bằng các phương trình khó và không... mạnh những lỗi mà học sinh thường mắc phải khi dạy các nội dung liên quan b Hướng dẫn học sinh nắm vững các kí hiệu hóa học của các nguyên tố, cách lập CTHH, cân bằng phương trình hóa học c Cho bài tập ví dụ phù hợp với các dạng cân bằng từ dễ đến khó, từ cơ bản đến nâng cao d Cho học sinh làm nhiều bài tập ở lớp và về nhà nhằm khắc sâu kiến thức và mở rộng nội dung bài học Trên đây là một số kinh nghiệm... trong năm học 2010 – 2011 và học kì I năm 2011 – 2012 tại trường THCS Thanh An, tôi thu được một số kết quả như sau: - Số lượng học sinh hiểu bài, thành thạo việc lập công thức hóa học của chất, viết và cân bằng PTHH ngay tại lớp chiếm tỷ lệ cao - Giáo viên tiết kiệm được thời gian, học sinh tự giác, độc lập làm bài Phát huy được tính tích cực của học sinh * Kết quả cụ thể: Kĩ năng viết, lập PTHH,...Đề tài: Khắc phục một số lỗi khi viết CTHH, lập PTHH cho học sinh lớp 8 Cách làm: Ta chọn oxi để cân bằng Bội số chung nhỏ nhất của 2 và 5 là 10 lấy bội số chung trên chia cho chỉ số của nguyên tố oxi trong từng công thức hoá học để tìm hệ số 10 : 2 = 5 điền 5 vào trước O2; 10 : 5 = 2 điền 2 vào trước P2O5 ta được: to P + 5O2... dụng cho các phương trình khó, phức tạp Cách 4 : Cân bằng phản ứng theo phương pháp “ Đại số Để cân bằng phương trình hoá học theo phương pháp này ta cần thực hiện các Bước sau: Bước 1: Đưa các hệ số a, b , c, d, e… lần lượt vào trước công thức hoá học ở 2 vế của PTHH Bước 2: Cân bằng số nguyên tử ở 2 vế của phương trình bằng 1 hệ phương trình đại số bậc nhất chứa các ẩn a, b, c, d, e…(lưu ý để lập. .. với học sinh lớp 8 Các phương pháp còn lại các em có thể tham khảo thêm để tự rèn luyện kĩ năng lập phương trình hóa học cho bản thân Cuối cùng: Muốn cân bằng nhanh và chính xác đòi hỏi các em phải tự giác vận dụng thường xuyên và linh hoạt các cách cân bằng vào các phương trình hóa học cụ thể để thuần thục hoàn chỉnh kỹ năng cân bằng của mình 3 KẾT QUẢ: Đề tài này được tôi áp dụng với học sinh lớp 8. .. gian Học sinh lớp 8 chưa học giải hệ phương trình nên chỉ hướng dẫn cho học sinh khá giỏi Cách 5: Phương pháp hóa trị tác dụng: - Hóa trị tác dụng là hóa trị của nhóm nguyên tử hay nguyên tử của các nguyên tố trong chất tham gia và tạo thành trong PUHH * Áp dụng phương pháp này cần tiến hành các bước sau: + Xác định hóa trị tác dụng: II – I III – II II-II III – I BaCl2 + Fe2(SO4)3 –> BaSO4 + FeCl3 Hóa ... viết phương trình hóa học dạng chữ Từ phương trình hóa học dạng chữ thay tên chất công thức hóa học sơ đồ phản ứng, từ cân phương trình hóa học Tuy nhiên trình lập phương trình hóa học, học sinh. .. liên quan cho học sinh lớp lớp - Tác động đến say mê, hứng thú học tập học sinh CÁC BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: 2.1 Khắc phục lỗi lập công thức hóa học: * Khi lập công thức hóa học học sinh thường... Khắc phục số lỗi viết CTHH, lập PTHH cho học sinh lớp Để thực thành công đề tài “ Khắc phục số lỗi HS lập CTHH, viết cân PTPƯ cho học sinh lớp 8. ”, giáo viên cần: a Nhấn mạnh lỗi mà học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn-Khắc phục một số lỗi khi viết công thức hóa học, lập phương trình hóa học cho học sinh lớp 8, skkn-Khắc phục một số lỗi khi viết công thức hóa học, lập phương trình hóa học cho học sinh lớp 8,

Từ khóa liên quan