SKKN gây hứng thú học tiếng anh THCS

70 3.4K 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2015, 03:00

PHương pháp gây hứng thú cho học sinh học ngoại ngữ I) Lý chọn đề tài Ngày kinh tế nước giới ngày phát triển giao lưu văn hoá trị, xã hội quốc gia ngày mở rộng Để giao tiếp với đòi hỏi quốc gia khác giới phải biết sử dụng thành thạo ngôn ngữ chung tiếng mẹ đẻ Trong ngôn ngữ giao tiếp thông dụng giới, Tiếng Anh coi ngôn ngữ chung phổ biến Từ nhiều năm nay, việc học ngoại ngữ ngày phổ biến rộng rãi môn học trở thành môn học bắt buộc trường học Bởi yêu cầu đặt làm để dạy đạt chất lượng hiệu cao Yêu cầu đòi hỏi người giáo viên phải hoàn thiện không trình độ chuyên môn mà phương pháp dạy học thủ thuật dạy học Là giáo viên Tiếng Anh THCS, trăn trở nghiệp “ Làm Thầy” dạy cho trò hiểu phát huy tính tích cực, sáng tạo em Chính thiết nghĩ việc trau phương pháp riêng mà vấn đề chung cho giáo viên Cùng vấn đề song người thầy phải làm để đơn giản nhất, dễ hiểu truyền đạt cho em, giúp em hiểu khắc sâu vấn đề Trong phương pháp dạy học “ hay” đồng nghiệp mà học hỏi Tôi muốn góp phần công sức nhỏ bé vào “ hội nghị sáng kiến kinh nghiệm” năm học 2006 – 2007 để đạt Hospital Movie theater Restaurant PHương pháp gây hứng thú cho học sinh học ngoại ngữ I) Lý chọn đề tài School Bank Market Ngày kinh tế nước giới ngày phát triển giao lưu văn hoá trị, xã hội quốc gia ngày mở rộng Để giao tiếp với đòi hỏi quốc gia khác PHương pháp gây hứng thú cho học sinh học ngoại ngữ I) Lý chọn đề tài Ngày kinh tế nước giới ngày phát triển giao lưu văn hoá trị, xã hội quốc gia ngày mở rộng Để giao tiếp với đòi hỏi quốc gia khác giới phải biết sử dụng thành thạo ngôn ngữ chung tiếng mẹ đẻ Trong ngôn ngữ giao tiếp thông dụng giới, Tiếng Anh coi ngôn ngữ chung phổ biến Từ nhiều năm nay, việc học ngoại ngữ ngày phổ biến rộng rãi môn học trở thành môn học bắt buộc trường học Bởi yêu cầu đặt làm để dạy đạt chất lượng hiệu cao Yêu cầu đòi hỏi người giáo viên phải hoàn thiện không trình độ chuyên môn mà phương pháp dạy học thủ thuật dạy học Là giáo viên Tiếng Anh THCS, trăn trở nghiệp “ Làm Thầy” dạy cho trò hiểu phát huy tính tích cực, sáng tạo em Chính thiết nghĩ việc trau phương pháp riêng mà vấn đề chung cho giáo viên Cùng vấn đề song người thầy phải làm để đơn giản nhất, dễ hiểu truyền đạt cho em, giúp em hiểu khắc sâu vấn đề Trong phương pháp dạy học “ hay” đồng nghiệp mà học hỏi Tôi muốn góp phần công sức nhỏ bé vào “ hội nghị sáng kiến kinh nghiệm” năm học 2006 – 2007 để đạt Hospital theater Restaurant giới phải biết Movie sử dụng thành thạo ngôn ngữ chung tiếng mẹ đẻ Trong ngôn ngữ giao tiếp thông dụng giới, Tiếng Anh coi ngôn ngữ chung phổSchool biến Bank Market Từ nhiều năm nay, việc học ngoại ngữ ngày phổ biến rộng rãi môn học trở thành môn học bắt buộc trường học Bởi yêu cầu đặt làm để dạy đạt chất lượng hiệu PHương pháp gây hứng thú cho học sinh học ngoại ngữ I) Lý chọn đề tài Ngày kinh tế nước giới ngày phát triển giao lưu văn hoá trị, xã hội quốc gia ngày mở rộng Để giao tiếp với đòi hỏi quốc gia khác giới phải biết sử dụng thành thạo ngôn ngữ chung tiếng mẹ đẻ Trong ngôn ngữ giao tiếp thông dụng giới, Tiếng Anh coi ngôn ngữ chung phổ biến Từ nhiều năm nay, việc học ngoại ngữ ngày phổ biến rộng rãi môn học trở thành môn học bắt buộc trường học Bởi yêu cầu đặt làm để dạy đạt chất lượng hiệu cao Yêu cầu đòi hỏi người giáo viên phải hoàn thiện không trình độ chuyên môn mà phương pháp dạy học thủ thuật dạy học Là giáo viên Tiếng Anh THCS, trăn trở nghiệp “ Làm Thầy” dạy cho trò hiểu phát huy tính tích cực, sáng tạo em Chính thiết nghĩ việc trau phương pháp riêng mà vấn đề chung cho giáo viên Cùng vấn đề song người thầy phải làm để đơn giản nhất, dễ hiểu truyền đạt cho em, giúp em hiểu khắc sâu vấn đề Trong phương pháp dạy học “ hay” đồng nghiệp mà học hỏi Tôi muốn góp phần công sức nhỏ bé vào “ hội nghị sáng kiến kinh nghiệm” năm học 2006 – 2007 để đạt Hospital Moviegiáo theater Restaurant cao Yêu cầu đòi hỏi người viên phải hoàn thiện không trình độ chuyên môn mà phương pháp dạy học thủ thuật dạy học School Bank Market Là giáo viên Tiếng Anh THCS, trăn trở nghiệp “ Làm Thầy” dạy cho trò hiểu phát huy tính tích cực, sáng tạo em Chính thiết nghĩ việc trau phương PHương pháp gây hứng thú cho học sinh học ngoại ngữ I) Lý chọn đề tài Ngày kinh tế nước giới ngày phát triển giao lưu văn hoá trị, xã hội quốc gia ngày mở rộng Để giao tiếp với đòi hỏi quốc gia khác giới phải biết sử dụng thành thạo ngôn ngữ chung tiếng mẹ đẻ Trong ngôn ngữ giao tiếp thông dụng giới, Tiếng Anh coi ngôn ngữ chung phổ biến Từ nhiều năm nay, việc học ngoại ngữ ngày phổ biến rộng rãi môn học trở thành môn học bắt buộc trường học Bởi yêu cầu đặt làm để dạy đạt chất lượng hiệu cao Yêu cầu đòi hỏi người giáo viên phải hoàn thiện không trình độ chuyên môn mà phương pháp dạy học thủ thuật dạy học Là giáo viên Tiếng Anh THCS, trăn trở nghiệp “ Làm Thầy” dạy cho trò hiểu phát huy tính tích cực, sáng tạo em Chính thiết nghĩ việc trau phương pháp riêng mà vấn đề chung cho giáo viên Cùng vấn đề song người thầy phải làm để đơn giản nhất, dễ hiểu truyền đạt cho em, giúp em hiểu khắc sâu vấn đề Trong phương pháp dạy học “ hay” đồng nghiệp mà học hỏi Tôi muốn góp phần công sức nhỏ bé vào “ hội nghị sáng kiến kinh nghiệm” năm học 2006 – 2007 để đạt Hospital Movie Restaurant pháp riêng theater mà vấn đề chung cho giáo viên Cùng vấn đề song người thầy phải làm để đơn giản nhất, dễ hiểu truyền đạt cho em, giúp em hiểu khắc sâu School Bank Market vấn đề Trong phương pháp dạy học “ hay” đồng nghiệp mà học hỏi Tôi muốn góp phần công sức nhỏ bé vào “ hội PHương pháp gây hứng thú cho học sinh học ngoại ngữ I) Lý chọn đề tài Ngày kinh tế nước giới ngày phát triển giao lưu văn hoá trị, xã hội quốc gia ngày mở rộng Để giao tiếp với đòi hỏi quốc gia khác giới phải biết sử dụng thành thạo ngôn ngữ chung tiếng mẹ đẻ Trong ngôn ngữ giao tiếp thông dụng giới, Tiếng Anh coi ngôn ngữ chung phổ biến Từ nhiều năm nay, việc học ngoại ngữ ngày phổ biến rộng rãi môn học trở thành môn học bắt buộc trường học Bởi yêu cầu đặt làm để dạy đạt chất lượng hiệu cao Yêu cầu đòi hỏi người giáo viên phải hoàn thiện không trình độ chuyên môn mà phương pháp dạy học thủ thuật dạy học Là giáo viên Tiếng Anh THCS, trăn trở nghiệp “ Làm Thầy” dạy cho trò hiểu phát huy tính tích cực, sáng tạo em Chính thiết nghĩ việc trau phương pháp riêng mà vấn đề chung cho giáo viên Cùng vấn đề song người thầy phải làm để đơn giản nhất, dễ hiểu truyền đạt cho em, giúp em hiểu khắc sâu vấn đề Trong phương pháp dạy học “ hay” đồng nghiệp mà học hỏi Tôi muốn góp phần công sức nhỏ bé vào “ hội nghị sáng kiến kinh nghiệm” năm học 2006 – 2007 để đạt Hospital Movie nghị sáng kiến kinh nghiệm” nămtheater học 2006 – 2007 đểRestaurant đạt đích cuối “hiểu biết”, “ chất lượng” “ kiến thức” trò Bank Market School II Thực trạng vấn đề PHương pháp gây hứng thú cho học sinh học ngoại ngữ I) Lý chọn đề tài Ngày kinh tế nước giới ngày phát triển giao lưu văn hoá trị, xã hội quốc gia ngày mở rộng Để giao tiếp với đòi hỏi quốc gia khác giới phải biết sử dụng thành thạo ngôn ngữ chung tiếng mẹ đẻ Trong ngôn ngữ giao tiếp thông dụng giới, Tiếng Anh coi ngôn ngữ chung phổ biến Từ nhiều năm nay, việc học ngoại ngữ ngày phổ biến rộng rãi môn học trở thành môn học bắt buộc trường học Bởi yêu cầu đặt làm để dạy đạt chất lượng hiệu cao Yêu cầu đòi hỏi người giáo viên phải hoàn thiện không trình độ chuyên môn mà phương pháp dạy học thủ thuật dạy học Là giáo viên Tiếng Anh THCS, trăn trở nghiệp “ Làm Thầy” dạy cho trò hiểu phát huy tính tích cực, sáng tạo em Chính thiết nghĩ việc trau phương pháp riêng mà vấn đề chung cho giáo viên Cùng vấn đề song người thầy phải làm để đơn giản nhất, dễ hiểu truyền đạt cho em, giúp em hiểu khắc sâu vấn đề Trong phương pháp dạy học “ hay” đồng nghiệp mà học hỏi Tôi muốn góp phần công sức nhỏ bé vào “ hội nghị sáng kiến kinh nghiệm” năm học 2006 – 2007 để đạt Hospital Restaurant Như biết,Movie Tiếngtheater Anh môn học tương đối khó học sinh Đặc biệt học sinh nông thôn Vì vấn đề “ làm để gây hứng thú cho học sinh Schoolgiờ học Ngoại Bank Market Ngữ” câu hỏi lớn mà tất giáo viên dạy Ngoại Ngữ muốn tìm câu trả lời PHương pháp gây hứng thú cho học sinh học ngoại ngữ I) Lý chọn đề tài Ngày kinh tế nước giới ngày phát triển giao lưu văn hoá trị, xã hội quốc gia ngày mở rộng Để giao tiếp với đòi hỏi quốc gia khác giới phải biết sử dụng thành thạo ngôn ngữ chung tiếng mẹ đẻ Trong ngôn ngữ giao tiếp thông dụng giới, Tiếng Anh coi ngôn ngữ chung phổ biến Từ nhiều năm nay, việc học ngoại ngữ ngày phổ biến rộng rãi môn học trở thành môn học bắt buộc trường học Bởi yêu cầu đặt làm để dạy đạt chất lượng hiệu cao Yêu cầu đòi hỏi người giáo viên phải hoàn thiện không trình độ chuyên môn mà phương pháp dạy học thủ thuật dạy học Là giáo viên Tiếng Anh THCS, trăn trở nghiệp “ Làm Thầy” dạy cho trò hiểu phát huy tính tích cực, sáng tạo em Chính thiết nghĩ việc trau phương pháp riêng mà vấn đề chung cho giáo viên Cùng vấn đề song người thầy phải làm để đơn giản nhất, dễ hiểu truyền đạt cho em, giúp em hiểu khắc sâu vấn đề Trong phương pháp dạy học “ hay” đồng nghiệp mà học hỏi Tôi muốn góp phần công sức nhỏ bé vào “ hội nghị sáng kiến kinh nghiệm” năm học 2006 – 2007 để đạt Hospital Thực tế cho thấy Movie sốtheater tiết học, nhưRestaurant người thầy áp dụng phương pháp dạy học theo lối áp đặt – Thầy đọc cho Trò chép có 15% - 20% học sinh suy nghĩ làm việc tích cực, số học sinh lại School Bank Market ghi lắng nghe cách thụ động, máy móc mà không hiểu nội dung Như hiệu học tập thấp, học sinh giỏi ít, học sinh yếu nhiều Hơn nữa, lớp học ồn học sinh không ý vào PHương pháp gây hứng thú cho học sinh học ngoại ngữ I) Lý chọn đề tài Ngày kinh tế nước giới ngày phát triển giao lưu văn hoá trị, xã hội quốc gia ngày mở rộng Để giao tiếp với đòi hỏi quốc gia khác giới phải biết sử dụng thành thạo ngôn ngữ chung tiếng mẹ đẻ Trong ngôn ngữ giao tiếp thông dụng giới, Tiếng Anh coi ngôn ngữ chung phổ biến Từ nhiều năm nay, việc học ngoại ngữ ngày phổ biến rộng rãi môn học trở thành môn học bắt buộc trường học Bởi yêu cầu đặt làm để dạy đạt chất lượng hiệu cao Yêu cầu đòi hỏi người giáo viên phải hoàn thiện không trình độ chuyên môn mà phương pháp dạy học thủ thuật dạy học Là giáo viên Tiếng Anh THCS, trăn trở nghiệp “ Làm Thầy” dạy cho trò hiểu phát huy tính tích cực, sáng tạo em Chính thiết nghĩ việc trau phương pháp riêng mà vấn đề chung cho giáo viên Cùng vấn đề song người thầy phải làm để đơn giản nhất, dễ hiểu truyền đạt cho em, giúp em hiểu khắc sâu vấn đề Trong phương pháp dạy học “ hay” đồng nghiệp mà học hỏi Tôi muốn góp phần công sức nhỏ bé vào “ hội nghị sáng kiến kinh nghiệm” năm học 2006 – 2007 để đạt theaterđó phươngRestaurant học.Hospital Để khắc phục đượcMovie tình trạng pháp hiệu giáo viên phải tự chọn cho phương pháp dạy phù hợp thông qua trình tìm tòi, thử nghiệm kinh nghiệm giảng dạy thực tế School Bank Market thân sở hiểu biết lý thuyết việc dạy học Qua nhiều năm học hỏi, tham khảo tài liệu kinh nghiệm rút thông qua dạy thực tế lớp, thân tìm PHương pháp gây hứng thú cho học sinh học ngoại ngữ I) Lý chọn đề tài Ngày kinh tế nước giới ngày phát triển giao lưu văn hoá trị, xã hội quốc gia ngày mở rộng Để giao tiếp với đòi hỏi quốc gia khác giới phải biết sử dụng thành thạo ngôn ngữ chung tiếng mẹ đẻ Trong ngôn ngữ giao tiếp thông dụng giới, Tiếng Anh coi ngôn ngữ chung phổ biến Từ nhiều năm nay, việc học ngoại ngữ ngày phổ biến rộng rãi môn học trở thành môn học bắt buộc trường học Bởi yêu cầu đặt làm để dạy đạt chất lượng hiệu cao Yêu cầu đòi hỏi người giáo viên phải hoàn thiện không trình độ chuyên môn mà phương pháp dạy học thủ thuật dạy học Là giáo viên Tiếng Anh THCS, trăn trở nghiệp “ Làm Thầy” dạy cho trò hiểu phát huy tính tích cực, sáng tạo em Chính thiết nghĩ việc trau phương pháp riêng mà vấn đề chung cho giáo viên Cùng vấn đề song người thầy phải làm để đơn giản nhất, dễ hiểu truyền đạt cho em, giúp em hiểu khắc sâu vấn đề Trong phương pháp dạy học “ hay” đồng nghiệp mà học hỏi Tôi muốn góp phần công sức nhỏ bé vào “ hội nghị sáng kiến kinh nghiệm” năm học 2006 – 2007 để đạt Hospitalpháp dạy phùMovie phương hợp, theater thu hút phần Restaurant lớn học sinh tham gia học cách chủ động, sáng tạo “ Gây hứng thú cho em đến tiết học ngoại ngữ” Phương pháp áp dụng School Bank Market trình giảng dạy thu kết khả quan Vì mạnh dạn trình bày kinh nghiệm thực tế trước đồng nghiệp để trao đổi học tập nhằm không ngừng nâng cao tay nghề với mục đích PHương pháp gây hứng thú cho học sinh học ngoại ngữ I) Lý chọn đề tài Ngày kinh tế nước giới ngày phát triển giao lưu văn hoá trị, xã hội quốc gia ngày mở rộng Để giao tiếp với đòi hỏi quốc gia khác giới phải biết sử dụng thành thạo ngôn ngữ chung tiếng mẹ đẻ Trong ngôn ngữ giao tiếp thông dụng giới, Tiếng Anh coi ngôn ngữ chung phổ biến Từ nhiều năm nay, việc học ngoại ngữ ngày phổ biến rộng rãi môn học trở thành môn học bắt buộc trường học Bởi yêu cầu đặt làm để dạy đạt chất lượng hiệu cao Yêu cầu đòi hỏi người giáo viên phải hoàn thiện không trình độ chuyên môn mà phương pháp dạy học thủ thuật dạy học Là giáo viên Tiếng Anh THCS, trăn trở nghiệp “ Làm Thầy” dạy cho trò hiểu phát huy tính tích cực, sáng tạo em Chính thiết nghĩ việc trau phương pháp riêng mà vấn đề chung cho giáo viên Cùng vấn đề song người thầy phải làm để đơn giản nhất, dễ hiểu truyền đạt cho em, giúp em hiểu khắc sâu vấn đề Trong phương pháp dạy học “ hay” đồng nghiệp mà học hỏi Tôi muốn góp phần công sức nhỏ bé vào “ hội nghị sáng kiến kinh nghiệm” năm học 2006 – 2007 để đạt Hospital Movie Restaurant cuối cho học sinhtheater say mê môn học Tiếng anh Bank III Biện pháp thực Market School 10 PHương pháp gây hứng thú cho học sinh học ngoại ngữ I) Lý chọn đề tài Ngày kinh tế nước giới ngày phát triển giao lưu văn hoá trị, xã hội quốc gia ngày mở rộng Để giao tiếp với đòi hỏi quốc gia khác giới phải biết sử dụng thành thạo ngôn ngữ chung tiếng mẹ đẻ Trong ngôn ngữ giao tiếp thông dụng giới, Tiếng Anh coi ngôn ngữ chung phổ biến Từ nhiều năm nay, việc học ngoại ngữ ngày phổ biến rộng rãi môn học trở thành môn học bắt buộc trường học Bởi yêu cầu đặt làm để dạy đạt chất lượng hiệu cao Yêu cầu đòi hỏi người giáo viên phải hoàn thiện không trình độ chuyên môn mà phương pháp dạy học thủ thuật dạy học Là giáo viên Tiếng Anh THCS, trăn trở nghiệp “ Làm Thầy” dạy cho trò hiểu phát huy tính tích cực, sáng tạo em Chính thiết nghĩ việc trau phương pháp riêng mà vấn đề chung cho giáo viên Cùng vấn đề song người thầy phải làm để đơn giản nhất, dễ hiểu truyền đạt cho em, giúp em hiểu khắc sâu vấn đề Trong phương pháp dạy học “ hay” đồng nghiệp mà học hỏi Tôi muốn góp phần công sức nhỏ bé vào “ hội nghị sáng kiến kinh nghiệm” năm học 2006 – 2007 để đạt Hospital Bank Movie theater Restaurant Market School - Giáo viên gọi cặp học sinh lên bảng 56 PHương pháp gây hứng thú cho học sinh học ngoại ngữ I) Lý chọn đề tài Ngày kinh tế nước giới ngày phát triển giao lưu văn hoá trị, xã hội quốc gia ngày mở rộng Để giao tiếp với đòi hỏi quốc gia khác giới phải biết sử dụng thành thạo ngôn ngữ chung tiếng mẹ đẻ Trong ngôn ngữ giao tiếp thông dụng giới, Tiếng Anh coi ngôn ngữ chung phổ biến Từ nhiều năm nay, việc học ngoại ngữ ngày phổ biến rộng rãi môn học trở thành môn học bắt buộc trường học Bởi yêu cầu đặt làm để dạy đạt chất lượng hiệu cao Yêu cầu đòi hỏi người giáo viên phải hoàn thiện không trình độ chuyên môn mà phương pháp dạy học thủ thuật dạy học Là giáo viên Tiếng Anh THCS, trăn trở nghiệp “ Làm Thầy” dạy cho trò hiểu phát huy tính tích cực, sáng tạo em Chính thiết nghĩ việc trau phương pháp riêng mà vấn đề chung cho giáo viên Cùng vấn đề song người thầy phải làm để đơn giản nhất, dễ hiểu truyền đạt cho em, giúp em hiểu khắc sâu vấn đề Trong phương pháp dạy học “ hay” đồng nghiệp mà học hỏi Tôi muốn góp phần công sức nhỏ bé vào “ hội nghị sáng kiến kinh nghiệm” năm học 2006 – 2007 để đạt - Hospital Giáo viên hô to từ Movie Tiếngtheater Việt , học sinh vỗ Restaurant vào từ gọi Tiếng Anh bảng Em vỗ nhanh nhiều người chiến thắng School Bank Market 4.Guessing game: Ví dụ: Khi dạy – “ The body” sách Tiếng Anh lớp 6, giáo viên lồng ghép trò chơi hỏi đoán sau: 57 PHương pháp gây hứng thú cho học sinh học ngoại ngữ I) Lý chọn đề tài Ngày kinh tế nước giới ngày phát triển giao lưu văn hoá trị, xã hội quốc gia ngày mở rộng Để giao tiếp với đòi hỏi quốc gia khác giới phải biết sử dụng thành thạo ngôn ngữ chung tiếng mẹ đẻ Trong ngôn ngữ giao tiếp thông dụng giới, Tiếng Anh coi ngôn ngữ chung phổ biến Từ nhiều năm nay, việc học ngoại ngữ ngày phổ biến rộng rãi môn học trở thành môn học bắt buộc trường học Bởi yêu cầu đặt làm để dạy đạt chất lượng hiệu cao Yêu cầu đòi hỏi người giáo viên phải hoàn thiện không trình độ chuyên môn mà phương pháp dạy học thủ thuật dạy học Là giáo viên Tiếng Anh THCS, trăn trở nghiệp “ Làm Thầy” dạy cho trò hiểu phát huy tính tích cực, sáng tạo em Chính thiết nghĩ việc trau phương pháp riêng mà vấn đề chung cho giáo viên Cùng vấn đề song người thầy phải làm để đơn giản nhất, dễ hiểu truyền đạt cho em, giúp em hiểu khắc sâu vấn đề Trong phương pháp dạy học “ hay” đồng nghiệp mà học hỏi Tôi muốn góp phần công sức nhỏ bé vào “ hội nghị sáng kiến kinh nghiệm” năm học 2006 – 2007 để đạt Hospital Movie Restaurant - Sau học sinh học cáchtheater mô tả hình dáng bên nhân vật , giáo viên cho học sinh lên bảng ghi tên bạn lớp mà em muốn miêu tả vào mảnh giấy mà không cho bạn khác School Bank Market biết Sau giáo viên cho học sinh tả Tiếng Anh yêu cầu học sinh khác đoán xem bạn 58 PHương pháp gây hứng thú cho học sinh học ngoại ngữ I) Lý chọn đề tài Ngày kinh tế nước giới ngày phát triển giao lưu văn hoá trị, xã hội quốc gia ngày mở rộng Để giao tiếp với đòi hỏi quốc gia khác giới phải biết sử dụng thành thạo ngôn ngữ chung tiếng mẹ đẻ Trong ngôn ngữ giao tiếp thông dụng giới, Tiếng Anh coi ngôn ngữ chung phổ biến Từ nhiều năm nay, việc học ngoại ngữ ngày phổ biến rộng rãi môn học trở thành môn học bắt buộc trường học Bởi yêu cầu đặt làm để dạy đạt chất lượng hiệu cao Yêu cầu đòi hỏi người giáo viên phải hoàn thiện không trình độ chuyên môn mà phương pháp dạy học thủ thuật dạy học Là giáo viên Tiếng Anh THCS, trăn trở nghiệp “ Làm Thầy” dạy cho trò hiểu phát huy tính tích cực, sáng tạo em Chính thiết nghĩ việc trau phương pháp riêng mà vấn đề chung cho giáo viên Cùng vấn đề song người thầy phải làm để đơn giản nhất, dễ hiểu truyền đạt cho em, giúp em hiểu khắc sâu vấn đề Trong phương pháp dạy học “ hay” đồng nghiệp mà học hỏi Tôi muốn góp phần công sức nhỏ bé vào “ hội nghị sáng kiến kinh nghiệm” năm học 2006 – 2007 để đạt Restaurant Ví dụ :Hospital This girl is tall andMovie thin theater She has an oval face She has long black hair Who’s she? Nếu em đoán lên thay người bảng School Bank Market Trò chơi “ Nought and crosses” 59 PHương pháp gây hứng thú cho học sinh học ngoại ngữ I) Lý chọn đề tài Ngày kinh tế nước giới ngày phát triển giao lưu văn hoá trị, xã hội quốc gia ngày mở rộng Để giao tiếp với đòi hỏi quốc gia khác giới phải biết sử dụng thành thạo ngôn ngữ chung tiếng mẹ đẻ Trong ngôn ngữ giao tiếp thông dụng giới, Tiếng Anh coi ngôn ngữ chung phổ biến Từ nhiều năm nay, việc học ngoại ngữ ngày phổ biến rộng rãi môn học trở thành môn học bắt buộc trường học Bởi yêu cầu đặt làm để dạy đạt chất lượng hiệu cao Yêu cầu đòi hỏi người giáo viên phải hoàn thiện không trình độ chuyên môn mà phương pháp dạy học thủ thuật dạy học Là giáo viên Tiếng Anh THCS, trăn trở nghiệp “ Làm Thầy” dạy cho trò hiểu phát huy tính tích cực, sáng tạo em Chính thiết nghĩ việc trau phương pháp riêng mà vấn đề chung cho giáo viên Cùng vấn đề song người thầy phải làm để đơn giản nhất, dễ hiểu truyền đạt cho em, giúp em hiểu khắc sâu vấn đề Trong phương pháp dạy học “ hay” đồng nghiệp mà học hỏi Tôi muốn góp phần công sức nhỏ bé vào “ hội nghị sáng kiến kinh nghiệm” năm học 2006 – 2007 để đạt theater Ví dụ: Hospital Trong luyện nóiMovie – Unit ( English 8) để Restaurant thực hành cách nói vê vị trí đò vật, giáo viên cho em chơi trò chơi “ Nought and crosses” (O and X) cách School Bank Market - Kẻ ô vuông lên bảng, ô chứa từ 60 PHương pháp gây hứng thú cho học sinh học ngoại ngữ I) Lý chọn đề tài Ngày kinh tế nước giới ngày phát triển giao lưu văn hoá trị, xã hội quốc gia ngày mở rộng Để giao tiếp với đòi hỏi quốc gia khác giới phải biết sử dụng thành thạo ngôn ngữ chung tiếng mẹ đẻ Trong ngôn ngữ giao tiếp thông dụng giới, Tiếng Anh coi ngôn ngữ chung phổ biến Từ nhiều năm nay, việc học ngoại ngữ ngày phổ biến rộng rãi môn học trở thành môn học bắt buộc trường học Bởi yêu cầu đặt làm để dạy đạt chất lượng hiệu cao Yêu cầu đòi hỏi người giáo viên phải hoàn thiện không trình độ chuyên môn mà phương pháp dạy học thủ thuật dạy học Là giáo viên Tiếng Anh THCS, trăn trở nghiệp “ Làm Thầy” dạy cho trò hiểu phát huy tính tích cực, sáng tạo em Chính thiết nghĩ việc trau phương pháp riêng mà vấn đề chung cho giáo viên Cùng vấn đề song người thầy phải làm để đơn giản nhất, dễ hiểu truyền đạt cho em, giúp em hiểu khắc sâu vấn đề Trong phương pháp dạy học “ hay” đồng nghiệp mà học hỏi Tôi muốn góp phần công sức nhỏ bé vào “ hội nghị sáng kiến kinh nghiệm” năm học 2006 – 2007 để đạt Hospital Clock Rice cooker Sink Bank Movie theater Knives Cup board Disk rack Market Restaurant Calendar Stove School Flowers Rồi chia lớp thành nhóm: Nhóm Nought (o) nhóm Crosses (x) Hai nhóm chọn từ ô đặt câu theo mẫu 61 PHương pháp gây hứng thú cho học sinh học ngoại ngữ I) Lý chọn đề tài Ngày kinh tế nước giới ngày phát triển giao lưu văn hoá trị, xã hội quốc gia ngày mở rộng Để giao tiếp với đòi hỏi quốc gia khác giới phải biết sử dụng thành thạo ngôn ngữ chung tiếng mẹ đẻ Trong ngôn ngữ giao tiếp thông dụng giới, Tiếng Anh coi ngôn ngữ chung phổ biến Từ nhiều năm nay, việc học ngoại ngữ ngày phổ biến rộng rãi môn học trở thành môn học bắt buộc trường học Bởi yêu cầu đặt làm để dạy đạt chất lượng hiệu cao Yêu cầu đòi hỏi người giáo viên phải hoàn thiện không trình độ chuyên môn mà phương pháp dạy học thủ thuật dạy học Là giáo viên Tiếng Anh THCS, trăn trở nghiệp “ Làm Thầy” dạy cho trò hiểu phát huy tính tích cực, sáng tạo em Chính thiết nghĩ việc trau phương pháp riêng mà vấn đề chung cho giáo viên Cùng vấn đề song người thầy phải làm để đơn giản nhất, dễ hiểu truyền đạt cho em, giúp em hiểu khắc sâu vấn đề Trong phương pháp dạy học “ hay” đồng nghiệp mà học hỏi Tôi muốn góp phần công sức nhỏ bé vào “ hội nghị sáng kiến kinh nghiệm” năm học 2006 – 2007 để đạt Hospital Restaurant EX The fruit is in the bowlMovie theater The plate is on the table Nhóm đặt câu (o) 1(x) Nhóm có 3(o) School Bank Market 3(x) hàng ngang hay chéo trước chiến thắng Trò chơi áp dụng tập trả lời câu hỏi 62 PHương pháp gây hứng thú cho học sinh học ngoại ngữ I) Lý chọn đề tài Ngày kinh tế nước giới ngày phát triển giao lưu văn hoá trị, xã hội quốc gia ngày mở rộng Để giao tiếp với đòi hỏi quốc gia khác giới phải biết sử dụng thành thạo ngôn ngữ chung tiếng mẹ đẻ Trong ngôn ngữ giao tiếp thông dụng giới, Tiếng Anh coi ngôn ngữ chung phổ biến Từ nhiều năm nay, việc học ngoại ngữ ngày phổ biến rộng rãi môn học trở thành môn học bắt buộc trường học Bởi yêu cầu đặt làm để dạy đạt chất lượng hiệu cao Yêu cầu đòi hỏi người giáo viên phải hoàn thiện không trình độ chuyên môn mà phương pháp dạy học thủ thuật dạy học Là giáo viên Tiếng Anh THCS, trăn trở nghiệp “ Làm Thầy” dạy cho trò hiểu phát huy tính tích cực, sáng tạo em Chính thiết nghĩ việc trau phương pháp riêng mà vấn đề chung cho giáo viên Cùng vấn đề song người thầy phải làm để đơn giản nhất, dễ hiểu truyền đạt cho em, giúp em hiểu khắc sâu vấn đề Trong phương pháp dạy học “ hay” đồng nghiệp mà học hỏi Tôi muốn góp phần công sức nhỏ bé vào “ hội nghị sáng kiến kinh nghiệm” năm học 2006 – 2007 để đạt Hospital Movie theaterta áp dụng Restaurant Ngoài trò chơi trên, chúng loại trò chơi khác như: Lucky numbers, wordsquare, networds, pyramid, … dạy thêm sinh động thu hút ý học sinh School Bank IV Kết thực Market 63 PHương pháp gây hứng thú cho học sinh học ngoại ngữ I) Lý chọn đề tài Ngày kinh tế nước giới ngày phát triển giao lưu văn hoá trị, xã hội quốc gia ngày mở rộng Để giao tiếp với đòi hỏi quốc gia khác giới phải biết sử dụng thành thạo ngôn ngữ chung tiếng mẹ đẻ Trong ngôn ngữ giao tiếp thông dụng giới, Tiếng Anh coi ngôn ngữ chung phổ biến Từ nhiều năm nay, việc học ngoại ngữ ngày phổ biến rộng rãi môn học trở thành môn học bắt buộc trường học Bởi yêu cầu đặt làm để dạy đạt chất lượng hiệu cao Yêu cầu đòi hỏi người giáo viên phải hoàn thiện không trình độ chuyên môn mà phương pháp dạy học thủ thuật dạy học Là giáo viên Tiếng Anh THCS, trăn trở nghiệp “ Làm Thầy” dạy cho trò hiểu phát huy tính tích cực, sáng tạo em Chính thiết nghĩ việc trau phương pháp riêng mà vấn đề chung cho giáo viên Cùng vấn đề song người thầy phải làm để đơn giản nhất, dễ hiểu truyền đạt cho em, giúp em hiểu khắc sâu vấn đề Trong phương pháp dạy học “ hay” đồng nghiệp mà học hỏi Tôi muốn góp phần công sức nhỏ bé vào “ hội nghị sáng kiến kinh nghiệm” năm học 2006 – 2007 để đạt Hospital Movie theaterphương pháp Restaurant Sau hai năm thử nghiệm khối thấy đề tài thực mang tính khả thi Căn vào kết học kì I năm học 2005 – 2006 năm học 2006 –2007 thấy chất lượng giảng dạy School Bank Market tăng lên cách rõ rệt Cụ thể là: * Năm học 2005 – 2006: 64 PHương pháp gây hứng thú cho học sinh học ngoại ngữ I) Lý chọn đề tài Ngày kinh tế nước giới ngày phát triển giao lưu văn hoá trị, xã hội quốc gia ngày mở rộng Để giao tiếp với đòi hỏi quốc gia khác giới phải biết sử dụng thành thạo ngôn ngữ chung tiếng mẹ đẻ Trong ngôn ngữ giao tiếp thông dụng giới, Tiếng Anh coi ngôn ngữ chung phổ biến Từ nhiều năm nay, việc học ngoại ngữ ngày phổ biến rộng rãi môn học trở thành môn học bắt buộc trường học Bởi yêu cầu đặt làm để dạy đạt chất lượng hiệu cao Yêu cầu đòi hỏi người giáo viên phải hoàn thiện không trình độ chuyên môn mà phương pháp dạy học thủ thuật dạy học Là giáo viên Tiếng Anh THCS, trăn trở nghiệp “ Làm Thầy” dạy cho trò hiểu phát huy tính tích cực, sáng tạo em Chính thiết nghĩ việc trau phương pháp riêng mà vấn đề chung cho giáo viên Cùng vấn đề song người thầy phải làm để đơn giản nhất, dễ hiểu truyền đạt cho em, giúp em hiểu khắc sâu vấn đề Trong phương pháp dạy học “ hay” đồng nghiệp mà học hỏi Tôi muốn góp phần công sức nhỏ bé vào “ hội nghị sáng kiến kinh nghiệm” năm học 2006 – 2007 để đạt Hospital Movie Restaurant Tổngtheater kết học kì I Tổng số Giỏi học sinh Bank SL % khối 80 3.8 Khá Trung bình Yếu SL Market % SL % SL 14 55 68.7 17.5 Kém School % SL % 10 0 65 PHương pháp gây hứng thú cho học sinh học ngoại ngữ I) Lý chọn đề tài Ngày kinh tế nước giới ngày phát triển giao lưu văn hoá trị, xã hội quốc gia ngày mở rộng Để giao tiếp với đòi hỏi quốc gia khác giới phải biết sử dụng thành thạo ngôn ngữ chung tiếng mẹ đẻ Trong ngôn ngữ giao tiếp thông dụng giới, Tiếng Anh coi ngôn ngữ chung phổ biến Từ nhiều năm nay, việc học ngoại ngữ ngày phổ biến rộng rãi môn học trở thành môn học bắt buộc trường học Bởi yêu cầu đặt làm để dạy đạt chất lượng hiệu cao Yêu cầu đòi hỏi người giáo viên phải hoàn thiện không trình độ chuyên môn mà phương pháp dạy học thủ thuật dạy học Là giáo viên Tiếng Anh THCS, trăn trở nghiệp “ Làm Thầy” dạy cho trò hiểu phát huy tính tích cực, sáng tạo em Chính thiết nghĩ việc trau phương pháp riêng mà vấn đề chung cho giáo viên Cùng vấn đề song người thầy phải làm để đơn giản nhất, dễ hiểu truyền đạt cho em, giúp em hiểu khắc sâu vấn đề Trong phương pháp dạy học “ hay” đồng nghiệp mà học hỏi Tôi muốn góp phần công sức nhỏ bé vào “ hội nghị sáng kiến kinh nghiệm” năm học 2006 – 2007 để đạt Hospital Movie theater Restaurant * Năm học 2006 – 2007 Bank Giỏi Tổng kết học kì I School Khá Yếu Market Trung bình Kém 66 PHương pháp gây hứng thú cho học sinh học ngoại ngữ I) Lý chọn đề tài Ngày kinh tế nước giới ngày phát triển giao lưu văn hoá trị, xã hội quốc gia ngày mở rộng Để giao tiếp với đòi hỏi quốc gia khác giới phải biết sử dụng thành thạo ngôn ngữ chung tiếng mẹ đẻ Trong ngôn ngữ giao tiếp thông dụng giới, Tiếng Anh coi ngôn ngữ chung phổ biến Từ nhiều năm nay, việc học ngoại ngữ ngày phổ biến rộng rãi môn học trở thành môn học bắt buộc trường học Bởi yêu cầu đặt làm để dạy đạt chất lượng hiệu cao Yêu cầu đòi hỏi người giáo viên phải hoàn thiện không trình độ chuyên môn mà phương pháp dạy học thủ thuật dạy học Là giáo viên Tiếng Anh THCS, trăn trở nghiệp “ Làm Thầy” dạy cho trò hiểu phát huy tính tích cực, sáng tạo em Chính thiết nghĩ việc trau phương pháp riêng mà vấn đề chung cho giáo viên Cùng vấn đề song người thầy phải làm để đơn giản nhất, dễ hiểu truyền đạt cho em, giúp em hiểu khắc sâu vấn đề Trong phương pháp dạy học “ hay” đồng nghiệp mà học hỏi Tôi muốn góp phần công sức nhỏ bé vào “ hội nghị sáng kiến kinh nghiệm” năm học 2006 – 2007 để đạt Hospital Tổng số học sinh SL khối Bank 63 Movie theater % 9.5 SL 16 % Market 25.3 SL Restaurant % SL % SL % 0 School 29 46.1 47.6 67 PHương pháp gây hứng thú cho học sinh học ngoại ngữ I) Lý chọn đề tài Ngày kinh tế nước giới ngày phát triển giao lưu văn hoá trị, xã hội quốc gia ngày mở rộng Để giao tiếp với đòi hỏi quốc gia khác giới phải biết sử dụng thành thạo ngôn ngữ chung tiếng mẹ đẻ Trong ngôn ngữ giao tiếp thông dụng giới, Tiếng Anh coi ngôn ngữ chung phổ biến Từ nhiều năm nay, việc học ngoại ngữ ngày phổ biến rộng rãi môn học trở thành môn học bắt buộc trường học Bởi yêu cầu đặt làm để dạy đạt chất lượng hiệu cao Yêu cầu đòi hỏi người giáo viên phải hoàn thiện không trình độ chuyên môn mà phương pháp dạy học thủ thuật dạy học Là giáo viên Tiếng Anh THCS, trăn trở nghiệp “ Làm Thầy” dạy cho trò hiểu phát huy tính tích cực, sáng tạo em Chính thiết nghĩ việc trau phương pháp riêng mà vấn đề chung cho giáo viên Cùng vấn đề song người thầy phải làm để đơn giản nhất, dễ hiểu truyền đạt cho em, giúp em hiểu khắc sâu vấn đề Trong phương pháp dạy học “ hay” đồng nghiệp mà học hỏi Tôi muốn góp phần công sức nhỏ bé vào “ hội nghị sáng kiến kinh nghiệm” năm học 2006 – 2007 để đạt Hospital Movie Chính mạnh dạn theater đưa đề tài đểRestaurant thảo luận, chia sẻ rút kinh nghiệm để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy Bank Market School V.Bài học kinh nghiệm: Qua thực tế giảng dạy Ngoại ngữ trường THCS, nói việc gây hứng thú cho học sinh môn học vô quan 68 PHương pháp gây hứng thú cho học sinh học ngoại ngữ I) Lý chọn đề tài Ngày kinh tế nước giới ngày phát triển giao lưu văn hoá trị, xã hội quốc gia ngày mở rộng Để giao tiếp với đòi hỏi quốc gia khác giới phải biết sử dụng thành thạo ngôn ngữ chung tiếng mẹ đẻ Trong ngôn ngữ giao tiếp thông dụng giới, Tiếng Anh coi ngôn ngữ chung phổ biến Từ nhiều năm nay, việc học ngoại ngữ ngày phổ biến rộng rãi môn học trở thành môn học bắt buộc trường học Bởi yêu cầu đặt làm để dạy đạt chất lượng hiệu cao Yêu cầu đòi hỏi người giáo viên phải hoàn thiện không trình độ chuyên môn mà phương pháp dạy học thủ thuật dạy học Là giáo viên Tiếng Anh THCS, trăn trở nghiệp “ Làm Thầy” dạy cho trò hiểu phát huy tính tích cực, sáng tạo em Chính thiết nghĩ việc trau phương pháp riêng mà vấn đề chung cho giáo viên Cùng vấn đề song người thầy phải làm để đơn giản nhất, dễ hiểu truyền đạt cho em, giúp em hiểu khắc sâu vấn đề Trong phương pháp dạy học “ hay” đồng nghiệp mà học hỏi Tôi muốn góp phần công sức nhỏ bé vào “ hội nghị sáng kiến kinh nghiệm” năm học 2006 – 2007 để đạt Hospital Movie theater trọng vì: Nếu em có hứng thú đối vớiRestaurant môn học em nỗ lực phấn đấu để đạt kết cao học tập Do để gây hứng thú học tập cho học sinh sửSchool dụng giáo cụ trực Bank Market quan, trò chơi khích lệ em tham gia thực hành trình giảng dạy Tuy nhiên để vận dụng thành công phương pháp phụ thuộc vào nhiều yếu tố ( Nội dung, mục đích, … 69 PHương pháp gây hứng thú cho học sinh học ngoại ngữ I) Lý chọn đề tài Ngày kinh tế nước giới ngày phát triển giao lưu văn hoá trị, xã hội quốc gia ngày mở rộng Để giao tiếp với đòi hỏi quốc gia khác giới phải biết sử dụng thành thạo ngôn ngữ chung tiếng mẹ đẻ Trong ngôn ngữ giao tiếp thông dụng giới, Tiếng Anh coi ngôn ngữ chung phổ biến Từ nhiều năm nay, việc học ngoại ngữ ngày phổ biến rộng rãi môn học trở thành môn học bắt buộc trường học Bởi yêu cầu đặt làm để dạy đạt chất lượng hiệu cao Yêu cầu đòi hỏi người giáo viên phải hoàn thiện không trình độ chuyên môn mà phương pháp dạy học thủ thuật dạy học Là giáo viên Tiếng Anh THCS, trăn trở nghiệp “ Làm Thầy” dạy cho trò hiểu phát huy tính tích cực, sáng tạo em Chính thiết nghĩ việc trau phương pháp riêng mà vấn đề chung cho giáo viên Cùng vấn đề song người thầy phải làm để đơn giản nhất, dễ hiểu truyền đạt cho em, giúp em hiểu khắc sâu vấn đề Trong phương pháp dạy học “ hay” đồng nghiệp mà học hỏi Tôi muốn góp phần công sức nhỏ bé vào “ hội nghị sáng kiến kinh nghiệm” năm học 2006 – 2007 để đạt Movie Restaurant bài)Hospital Vì mong theater góp ý chân thành đồng nghiệp để phương pháp hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! School Bank Market 70 [...]... phương tiện dạy học như băng, đài School Bank Market và các phương tiện trực quan như tranh, ảnh, đồ vật thật, … đều có thể gây hứng thú cho học sinh trong học tập Trong đó việc sử dụng đồ dùng trực quan là phương pháp gây hứng thú cho học sinh hiệu quả nhất trong giảng 12 PHương pháp gây hứng thú cho học sinh trong giờ học ngoại ngữ I) Lý do chọn đề tài Ngày nay khi nền kinh tế của các nước trên thế giới... dạy học “ hay” của các đồng nghiệp mà tôi đã học hỏi Tôi muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào “ hội nghị sáng kiến kinh nghiệm” năm học 2006 – 2007 để làm sao đạt được cái Hospital theater Trong quá trình học, Movie học sinh sẽ đạt được kếtRestaurant quả cao nếu như các em xác định được động cơ học tập của mình Đối với học sinh THCS , động cơ học tập sẽ có được khi các em cảm thấy có hứng thú. .. sâu được vấn đề Trong vô vàn phương pháp dạy học “ hay” của các đồng nghiệp mà tôi đã học hỏi Tôi muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào “ hội nghị sáng kiến kinh nghiệm” năm học 2006 – 2007 để làm sao đạt được cái Hospital Movie theater Restaurant - Giáo viên treo tranh lên bảng: Bank Market School 22 PHương pháp gây hứng thú cho học sinh trong giờ học ngoại ngữ I) Lý do chọn đề tài Ngày nay... School Bank Market “ This’s a board” or “ This is a desk” ,… Sau đó giáo viên yêu cầu học sinh nhìn vào đồ vật và đoán nghĩa của từ Phương pháp này cho các em hứng thú học tập và sự tập trung cao vì 16 PHương pháp gây hứng thú cho học sinh trong giờ học ngoại ngữ I) Lý do chọn đề tài Ngày nay khi nền kinh tế của các nước trên thế giới ngày càng phát triển thì sự giao lưu văn hoá chính trị, xã hội giữa... cũng có sẵn đồ vật thật ở trường nên School Bank Market giáo viên có thể sử dụng tranh ảnh để thay thế Trong bộ sách giáo khoa Tiếng Anh mới, hình ảnh được đưa ra để giới thiệu rất sẵn , sống động và giống với hình ảnh thật trong cuộc sống Vì vậy trong khi giảng dạy, giáo 17 PHương pháp gây hứng thú cho học sinh trong giờ học ngoại ngữ I) Lý do chọn đề tài Ngày nay khi nền kinh tế của các nước trên thế... vấn đề Trong vô vàn phương pháp dạy học “ hay” của các đồng nghiệp mà tôi đã học hỏi Tôi muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào “ hội nghị sáng kiến kinh nghiệm” năm học 2006 – 2007 để làm sao đạt được cái Hospital Restaurant 1 Phương pháp gây hứngMovie thú theater cho học sinh thông qua đồ dùng trực quan Theo quan điểm của tôi tất cả các phương tiện dạy học như băng, đài School Bank Market... em hiểu và khắc sâu được vấn đề Trong vô vàn phương pháp dạy học “ hay” của các đồng nghiệp mà tôi đã học hỏi Tôi muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào “ hội nghị sáng kiến kinh nghiệm” năm học 2006 – 2007 để làm sao đạt được cái Hospital Bank Movie theater Market Restaurant School 23 PHương pháp gây hứng thú cho học sinh trong giờ học ngoại ngữ I) Lý do chọn đề tài Ngày nay khi nền kinh tế... Trong vô vàn phương pháp dạy học “ hay” của các đồng nghiệp mà tôi đã học hỏi Tôi muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào “ hội nghị sáng kiến kinh nghiệm” năm học 2006 – 2007 để làm sao đạt được cái Movie Restaurant - Giáo Hospital viên yêu cầu học sinh nóitheater về tên của các đồ vật ở trong tranh bằng Tiếng Việt Sau đó giáo viên hướng dẫn cách đọc và viết bằng Tiếng Anh tương ứng School Bank... em hiểu và khắc sâu được vấn đề Trong vô vàn phương pháp dạy học “ hay” của các đồng nghiệp mà tôi đã học hỏi Tôi muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào “ hội nghị sáng kiến kinh nghiệm” năm học 2006 – 2007 để làm sao đạt được cái Hospital Bank Movie theater Market Restaurant School 27 PHương pháp gây hứng thú cho học sinh trong giờ học ngoại ngữ I) Lý do chọn đề tài Ngày nay khi nền kinh tế... em hiểu và khắc sâu được vấn đề Trong vô vàn phương pháp dạy học “ hay” của các đồng nghiệp mà tôi đã học hỏi Tôi muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào “ hội nghị sáng kiến kinh nghiệm” năm học 2006 – 2007 để làm sao đạt được cái Hospital Bank Movie theater Market Restaurant School 28 PHương pháp gây hứng thú cho học sinh trong giờ học ngoại ngữ I) Lý do chọn đề tài Ngày nay khi nền kinh tế ... em xác định động học tập Đối với học sinh THCS , động học tập có em cảm thấy có hứng thú môn School Bank Market học thấy tiến qua học 11 PHương pháp gây hứng thú cho học sinh học ngoại ngữ I)... quan làm cho học sôi nổi, đạt hiệu cao gây hứng thú School Bank Market học sinh học Phương pháp khêu gợi trí tò mò tính ham hiểu biết học sinh 31 PHương pháp gây hứng thú cho học sinh học ngoại... mà không hiểu nội dung Như hiệu học tập thấp, học sinh giỏi ít, học sinh yếu nhiều Hơn nữa, lớp học ồn học sinh không ý vào PHương pháp gây hứng thú cho học sinh học ngoại ngữ I) Lý chọn đề tài

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Picture b - Student says: the boys are talking

  • Cup board

  • SL

  • SL

    • Picture b - Student says: the boys are talking

  • Cup board

  • SL

  • SL

Tài liệu liên quan