0

Thực trạng về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH POSO

99 316 0
  • Thực trạng về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH POSO

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2015, 00:18

Thực trạng về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH POSOThực trạng về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH POSOThực trạng về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH POSOThực trạng về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH POSO về với mục đích để bán. Đặc điểm về phương thức lưu chuyển hàng hoá: Lưu chuyển hàng hoá trong kinh doanh thương mại có thể theo một trong hai phương thức là bán buôn và bán lẻ. Đặc điểm về tổ chức kinh doanh: Tổ chức kinh doanh thương mại có thể theo nhiều mô hình khác nhau như tổ chức công tác bán buôn, bán lẻ, công ty kinh doanh tổng hợp, công ty môi giới, công ty xúc tiến thương mại. SVTH. 2. Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s. Đặc điểm về sự vận động của hàng hoá: Sự vận động của hàng hoá trong kinh doanh thương mại cũng không giống nhau. Do đó, chi phí thu mua và thời gian lưu chuyển hàng hoá khác nhau giữa các loại hàng hoá. 1.1.3. Ý nghĩa của hoạt động bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra các loại sản phẩm và cung cấp dịch vụ nhằm thoả mãn nhu cầu thị trường thông qua quá trình bán hàng với mục tiêu là lợi nhuận. Để thực hiện quá trình bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp phải chỉ ra các khoản chi phí. Đó là tổng giá trị làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ dưới các hình thức các khoản tiền đã chi ra, các khoản khấu trừ vào tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ làm giảm vốn chủ sở hữu. Đồng thời doanh nghiệp cũng thu được các khoản doanh thu và thu nhập khác là tổng giá trị các lợi ích kinh tế thu được trong kỳ phát sinh từ các hoạt động góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Sau một quá trình hoạt động doanh nghiệp xác định kết quả của từng hoạt động trên cơ sở so sánh doanh thu và chi phí của từng hoạt động. Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp phải được phân phối và sử dụng theo đúng mục đích phù hợp với cơ chế tài chính quy định cho từng loại hình doanh nghiệp cụ thể. 1.1.4. Vai trò của bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Đặc trưng của DN thương mại là hoạt động mua, bán vật tư, hàng hoá phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng cuối cùng của xã hội. Đối với DN thương mại vốn hàng hoá chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ vốn lưu động cũng như tổng số vốn kinh doanh của DN. Do đó, kế toán hàng là khâu chủ yếu quan trọng nhất. Đồng thời nghiệp vụ bán hàng và xác định KQBH là vấn đề trọng yếu hàng đầu của DN, có liên quan và bao quát tất cả hoạt động khác của quá trình kinh doanh thương mại. Trong quản lý kinh tế tài chính ở các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ, kế toán với tư cách là công cụ không thể thiếu trong việc quản lý kinh tế, là khoa học thu nhận, xử lý và cung cấp toàn bộ thông tin về tài sản, sự vận động SVTH. 3. Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s. của tài sản đó nhằm kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị. + Kế toán bán hàng và xác định KQBH chính là công cụ đắc lực, hữu hiệu đáp ứng yêu cầu quản lý của các hoạt động kinh doanh. Do vậy, tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định KQBH một cách khoa học, hợp lý, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong từng việc nâng cao hiệu quả kinh doanh, thu thập, xử lý và cung cấp thông tin cho chủ doanh nghiệp, cơ quan chủ quản, cơ quan tài chính, thuế, ngân hàng. Bán hàng là khâu cuối cùng của quá trình luân chuyển hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại. Đối với bản thân các đơn vị kinh tế, có bán được hàng thì mới có thu nhập để bù đắp những chi phí bỏ ra và hình thành kết quả kinh doanh. Việc thúc đẩy bán hàng ở đơn vị này là cơ sở để thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ ở đơn vị kinh tế khác trong nền kinh tế quốc dân, đặc biệt là đơn vị kinh tế có quan hệ với doanh nghiệp. 1.1.5. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Phản ánh và ghi chép đầy đủ, kịp thời, chính xác tình hình hiện có và sự biến động của từng loại sản phẩm, hàng hoá theo chỉ tiêu số lượng, chất lượng, chủng loại và giá trị. Giám đốc sự an toàn của hàng hóa xuất bán nhằm tăng nhanh tốc độ lưu chuyển hàng hoá, giảm chi phí kinh doanh trên cơ sở kiểm tra chặt chẽ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Theo dõi kịp thời tình hình thanh toán tiền hàng với khách hàng và các khoản thuế phải nộp cho Nhà nước phát sinh trong quá trình mua bán hàng hoá. Phân bổ chi phí thu mua hàng hoá cho hàng đã bán trong kỳ để tính trị giá vốn của hàng đã bán và kết quả hoạt động kinh doanh một cách đúng đắn. Cung cấp các thông tin kế toán phục vụ cho việc lập BCTC và định kỳ phân tích hoạt động kinh tế liên quan đến quá trình bán hàng, xác định và phân phối kết quả. SVTH. 4. Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s. 1.2. Một số vấn đề chung về bán hàng. 1.2.1. Bản chất kinh tế của bán hàng. Quá trình bán hàng ở doanh nghiệp thương mại là quá trình vận động của vốn kinh doanh từ hình thái hàng hoá sang hình thái tiền tệ và hình thành kết quả bán hàng. Quá trình bán hàng hoàn tất khi hàng hoá đã chuyển chủ, tức là hàng hoá đã giao cho người mua hoặc đã thu được tiền bán hàng. Nói gọn, bán hàng hay tiêu thụ hàng hoá là thực hiện giá trị hàng hóa. 1.2.2. Các phương thức bán hàng. 1.2.2.1. Phương thức bán buôn. Bán buôn là việc tiêu thụ hàng hoá cho các đơn vị, doanh nghiệp để tiếp tục chuyển bán hoặc bán các loại nguyên liệu, vật liệu cho các đơn vị sản xuất. Bên cạnh đó cung cấp hàng hoá cho các tổ chức xã hội khác thoả mãn nhu cầu kinh tế. a. Bán buôn qua kho. Đây là phương thức bán buôn mà hàng hoá xuất từ kho của doanh nghiệp để bán cho người mua. Đối với phương thức bán buôn qua kho thường sử dụng hai hình thức bán hàng như sau: Bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng. Theo hình thức này, doanh nghiệp thương mại căn cứ vào hợp đồng kinh tế đã ký với người mua để gửi hàng cho người mua bằng phương tiện vận chuyển tự có hoặc thuê ngoài. Trong trường hợp này, hàng hoá gửi đi vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. Chi phí vận chuyển do doanh nghiệp chịu hoặc bên mua phải trả, tuỳ thuộc vào điều kiện quy định trong hợp đồng hai bên đã thoả thuận, ký kết. Chứng từ bán hàng trong trường hợp này là hoá đơn hoặc phiếu xuất kho kiêm hoá đơn do doanh nghiệp lập. Thời điểm hàng hoá được coi là bán theo hình thức này là khi bên mua xác nhận đã nhận được hàng hoặc chấp nhận thanh toán, lúc đó hàng hoá mới được chuyển quyền sở hữu từ doanh nghiệp sang người mua. SVTH. 5. Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s. Trong trường hợp này khi xuất kho chuyển đi, phòng kinh doanh lập Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển thành năm liên: Phòng kinh doanh lưu một liên, sau khi xuất hàng thủ kho lưu một liên, gửi kèm theo hàng hoá một liên, chuyển cho phòng kế toán hai liên. Hàng chưa được tiêu thụ nên được theo dõi ở trạng thái hàng gửi đi bán và vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. Khi giao hàng tại kho của người mua, được người mua thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán cho số hàng đó thì lập Hoá đơn bán hàng thành 3 liên: Giao cho bên mua 1 liên, phòng kinh doanh lưu 1 liên, gửi cho phòng kế toán 1 liên tại thời điểm này hàng hoá mới được coi là tiêu thụ. Bán buôn giao hàng trực tiếp tại kho doanh nghiệp. Theo hình thức này, bên mua căn cứ vào hợp đồng kinh tế đã ký sẽ uỷ nhiệm cho cán bộ nghiệp vụ của mình đến nhận hàng tại kho của người bán và chịu trách nhiệp áp tải hàng hoá về bằng phương tiện tự có hoặc thuê ngoài. Khi hàng hoá xuất giao cho người mua thì được coi là tiêu thụ, từ đó phòng kinh doanh lập phiếu xuất kiêm hoá đơn bán hàng thành 4 liên: Lưu 1 liên, chuyển cho kho 3 liên, thủ kho xuất hàng xong lưu 1 liên, giao cho người mua 1 liên, còn 1 liên giao cho phòng kế toán. b. Bán buôn vận chuyển thẳng. Với phương thức này, hàng hoá bán cho bên mua được giao thẳng từ bên cung cấp không qua kho của doanh nghiệp. Có 2 hình thức bán buôn trong phương thức bán buôn vận chuyển thẳng. Bán buôn vận chuyển thẳng trực tiếp. Theo hình thức này, doanh nghiệp thương mại mua hàng của bên cung cấp giao bán thẳng cho người mua. Doanh nghiệp chỉ đóng vai trò trung gian môi giới trong quan hệ mua bán với người mua, uỷ nhiệm cho người mua đến nhận hàng và thanh toán với người bán theo hợp đồng kinh tế mà doanh nghiệp đã ký với người bán được. Tuỳ theo điều kiện thoả thuận trong hợp đồng kinh tế mà doanh nghiệp thương mại được hưởng một khoản lệ phí, lệ phí này chính là doanh thu kinh doanh SVTH. 6. Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s. của doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp thương mại không lập chứng từ kế toán bán hàng mà chỉ lập Phiếu thu về số hoa hồng được hưởng. Bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức chuyển hàng. Theo hình thức này, doanh nghiệp vừa phải thanh toán tiền mua hàng với người bán, vừa phải thanh toán tiền hàng với người mua, nghĩa là đồng thời phát sinh cả hai nghiệp vụ mua hàng và bán hàng. Doanh nghiệp thương mại có thể vận chuyển hàng đến cho người mua, giao hàng xong được coi là tiêu thụ. Nếu bên mua tự vận chuyển thì thực hiện giao hàng tay ba tại kho của người bán. Sau đó, hàng hoá được coi là tiêu thụ ngay. Chứng từ kế toán bán hàng trong trường hợp này là hoá đơn bán hàng giao thẳng. Đây là hoá đơn kiêm phiếu vận chuyển cho phòng kế toán 2 liên để ghi sổ. 1.2.2.2. Phương thức bán lẻ. Bán lẻ là việc bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng nhằm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng cá nhân và một bộ phận nhu cầu kinh tế tập thể. a. Bán lẻ thu tiền tập trung. Trong phương thức này, doanh nghiệp thu tiền và nghiệp vụ giao hàng tách rời nhau nhằm chuyên môn hoá công tác bán hàng. Mỗi quầy hàng hoặc liên quầy hàng đều bố trí một nhân viên thu ngân chuyên thu tiền và viết hoá đơn hoặc tính kê mua hàng cho khách. Cuối ca hoặc cuối ngày, nhân viên thu ngân kiểm tiền, lập giấy nộp tiền bán hàng (Đây chính là doanh thu của cửa hàng trong ngày). Sau đó, nhân viên bán hàng tập hợp hoá đơn và tính kê hàng hoá để tiến hành kiểm kê, đối chiếu hai chứng từ này với nhau để làm căn cứ cho kế toán ghi sổ. b. Bán lẻ thu tiền trực tiếp. Theo phương thức bán lẻ thu tiền trực tiếp, nhân viên bán hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm vật chất về số lượng đã nhận bán ở quầy, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý tiền bán hàng trong ngày. Nhân viên bán hàng trực tiếp thực hiện việc thu tiền và giao hàng cho người mua. Cuối ca, cuối ngày nhân viên bán hàng SVTH. 7. Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s. lập giấy nộp tiền bán hàng, đồng thời kiểm kê hàng còn lại ghi vào thẻ quầy hàng và xác định lượng hàng bán ra trong ngày cho từng mặt hàng. Qua phương thức này, nghiệp vụ bán hàng hoàn thành trực diện với người mua và thường không cần lập chứng từ cho nghiệp vụ bán lẻ. Tuỳ thuộc vào yêu cầu quản lý mà cuối ca, cuối ngày hoặc định kỳ ngắn nhân viên bán hàng kiểm kê hàng hoá và quan hệ cân đối luân chuyển hàng hoá để xác định lượng hàng hoá tiêu thụ. Sau đó, nhân viên bán hàng lập báo cáo bán hàng trong ca, ngày hoặc trong kỳ để nộp cho phòng kế toán. Hàng ngày, khi nộp tiền bán hàng cho thủ quỹ, nhân viên bán hàng phải lập giấy nộp tiền bán hàng cho thủ quỹ, đây chính là một loại chứng từ Báo cáo bán hàng do nhân viên bán hàng lập. Để thuận tiện cho việc quản lý hàng hoá bán ra trong ca, hàng ngày hoặc định kỳ nhân viên bán hàng phải mở thẻ hàng cho từng mặt hàng để ghi chép, tập hợp nghiệp vụ bán hàng theo mẫu. Về hình thức chứng từ, đối với phương thức bán lẻ thường không cần lập chứng từ cho từng nghiệp vụ bán hàng mà mỗi ca, hàng ngày hoặc định kỳ ngắn tiến hành lập chứng từ chung đó là Báo cáo bán hàng, còn tiền bán hàng ghi theo giấy nộp tiền bán hàng, đối chiếu doanh thu bán hàng trên báo cáo với số tiền thực nộp sẽ xác định được số tiền thừa, thiếu trong quá trình tiêu thụ hàng hoá. c. Bán hàng tự động. Phương thức bán hàng này được áp dụng đối với số mặt hàng có thể sử dụng máy bán hàng tự động để thực hiện nghiệp vụ bán hàng. Qua cách thức thực hiện của phương thức bán hàng tự động này cho thấy sự tiện dụng và cũng không kém phần hiệu quả nhằm đưa hàng hoá đến tận tay người tiêu dùng ở mọi lúc, mọi nơi. Tuy nhiên, nó còn không đòi hỏi một không gian rộng lớn cho quá trình bán hàng. d. Bán hàng theo phương thức đặt hàng. Theo phương thức này, khách hàng đặt mua hàng hoá tại quầy hàng, doanh nghiệp cử nhân viên chuyên trách vận chuyển hàng đến địa điểm mà SVTH. 8. Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s. người tiêu dùng yêu cầu. Trong trường hợp này doanh nghiệp phải lập Báo cáo bán hàng phản ánh riêng. e. Bán hàng theo phương thức khách hàng tự chọn. Theo phương thức bán hàng này, các quầy hàng, các gian hàng không có nhân viên bán hàng trực tiếp thu tiền của khách hàng tại từng quầy hàng mà chỉ có các nhân viên chuyên trách làm nhiệm vụ quan sát, bảo vệ gian hàng do mình đảm nhiệm, đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn, giới thiệu hàng hoá cho khách hàng có nhu cầu mua. Trong hình thức bán hàng này, khách hàng sẽ tự lưa chọn hàng hoá, ở quầy hàng, gian hàng. Sau đó thanh toán tiền ở bàn thu ngân, nhân viên thu ngân bố trí ngay ở lối ra. 1.2.2.3. Phương thức bán hàng qua đại lý. Giao hàng cho đại lý là biến tướng của phương thức bán buôn chuyển hàng và rất phổ biến ở doanh nghiệp thương mại hiện nay. Hàng ký gửi được coi là Hàng gửi đi bán vẫn thuộc quyền sở hữu của các doanh nghiệp cho đến khi chính thức tiêu thụ. Để thực hiện được phương thức bán hàng này cần phai có hợp đồng bán hàng đại lý kết giữa hai bên: Bên chủ hàng (gọi là bên giao đại lý gọi tắt là bên A), Bên bán hàng đại lý (gọi là bên nhận đại lý gọi tắt là bên B). Theo hợp đồng đại lý, bên A xuất giao sản phẩm, hàng hoá cho bên bán hàng đại lý số sản phẩm, hàng hoá này vẫn thuộc quyền sở hữu của bên A, khi bên B báo đã bán được hàng lúc đó mới ghi nhận tiêu thụ cho số sản phẩm, hàng hoá đã giao cho bên B. Bên đại lý khi bán hàng hoá được hưởng hoa hồng đại lý. Hoa hồng bán đại lý chính là doanh thu của bên B. Bên A trả tiền hoa hồng cho bên B, đây là chi phí thuê bán hàng thuộc phần chi phí bán hàng. Phương thức bán hàng đại lý là hình thức tiêu thụ hàng hoá đang được các doanh nghiệp quan tâm. Phương thức này giúp cho các doanh nghiệp nhà mở rộng được thị trường, tăng sức cạnh tranh. Mặt khác, tận dụng được cơ sở vật chất sẵn có như (quầy hàng, cửa hàng, kinh nghiệm kinh doanh) 1.2.2.4. Phương thức bán hàng trả góp. SVTH. 9. Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s. Bán hàng trả góp là một hình thức biến tướng của phương thức bán hàng trả chậm. Các phương thức thanh toán tiền bán hàng bao gồm: Bán hàng thu tiền trực tiếp và bán trả chậm (bán chịu). Qua phương thức này, người mua trả tiền hàng làm nhiều lần, trong một khoảng thời gian tương đối dài. Lần đầu tại thời điểm mua hàng (nhập hàng) số còn lại sẽ trả chậm vào các kỳ tiếp theo và phải chịu một tỷ lệ lãi theo thoả thuận. Tổng số tiền người mua chấp nhận trả (cam kết sẽ trả) cao hơn số tiền mua hàng hoá đó ở điều kiện bình thường. Phần chênh lệch giữa giá bán hàng theo phương thức trả góp với giá bán thông thường chính là thu nhập hoạt động tài chính của bên bán. Phương thức bán hàng trả góp là phương thức rất quen thuộc trong xã hội tiêu dùng, phương thức bán hàng trả góp lấy đối tượng phục vụ chính là các thượng đế có thói quen và nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao nhưng khả năng tài chính là có hạn. Qua phương thức này, giúp doanh nghiệp khai thác thị trường tiềm năng một cách triệt để mà hầu như không phải đầu tư thêm (lãi suất thu tiền hàng bù đắp chi phí, vốn tăng trong khâu thanh toán và dự phòng rủi ro có thể xảy ra). 1.2.2.5. Phương thức hàng đổi hàng. Theo phương thức tiêu thụ này, bên bán xuất giao hàng hoá cho bên mua, đồng thời nhận lại từ bên mua (vật liệu, hàng hoá hoặc TSCĐ). Như vậy, quá trình mua và bán diễn ra đồng thời trên nguyên tắc giá chi phí của hạch toán kế toán. Khi xuất giao sản phẩm hàng hoá cho bên mua, bên bán phải phản ánh thuế GTGT phải nộp theo giá bán. Đồng thời, khi nhận vật liệu, hàng hoá hoặc TSCĐ. Phải phản ánh số GTGT được khấu trừ. Phương thức tiêu thụ hàng đổi hàng được áp dụng cho các doanh nghiệp mà sản phẩm của doanh nghiệp đó là những vật liệu hoặc yếu tố đầu vào của doanh nghiệp khác giữa hai DN có mối quan hệ giao dịch cung ứng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ. 1.2.2.6. Phương thức tiêu thụ nội bộ. SVTH. 10. Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s. Trong các doanh nghiệp ngoài các nghiệp vụ thông thường còn phát sinh các nghiệp vụ cung ứng sản phẩm, hàng hoá lao vụ, dịch vụ giữa đơn vị chính với đơn vị trực thuộc. Ngoài ra, tiêu thụ nội bộ còn bao gồm nội dung sau đây. Doanh nghiệp sử dụng hàng hoá của mình để trả lương cho công nhân viên trong những trường hợp cần thiết. Sử dụng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, quảng cáo. 1.3. Một số vấn đề chung về kết quả kinh doanh. 1.3.1. Bản chất kinh tế của xác định kết quả kinh doanh. Trong nền kinh tế thị trường, kết quả tiêu thụ là mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản trị, nhà đầu tư, tài trợ. Kết quả tiêu thụ sản phẩm hàng hoá dịch vụ được xác định bằng chỉ tiêu lãi gộp và lãi thuần. Kế toán phải xác định kết quả kinh doanh của kỳ kế toán, tức là xác định lợi nhuận (hoặc lỗ) của một kỳ kế toán. Lợi nhuận hoạt động kinh doanh trong kỳ = Thu nhập hoạt động kinh doanh trong kỳ Chi phí hoạt động kinh doanh trong kỳ Trong nền kinh tế thị trường, ngoại trừ một số doanh nghiệp hoạt động vì mục đích công ích, có thể nói lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu chi phối mọi quyết định sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để nắm bắt được hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có đem lại lợi nhuận hay không, nếu có lợi nhuận thu được là bao nhiêu, doanh nghiệp phải tính toán, xác định kết quả kinh doanh. Kết quả kinh doanh là kết quả cuối cùng mà doanh nghiệp hướng tới mọi chính sách, biện pháp đề ra trong doanh nghiệp đều xoay quanh vấn để làm thế nào để đạt được kết quả kinh doanh càng cao càng tốt. 1.3.2. Các yếu tố cấu thành việc xác định kết quả kinh doanh. 1.3.2.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh ghiệp trong một kỳ hạch toán của hoạt động sản xuất kinh doanh từ các giao dịch và nghiệp vụ sau: SVTH. 11. Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s. + Bán hàng: Bán các sản phẩm do DNSX ra và bán hàng hoá mua vào. + Cung cấp dịch vụ: Thực hiện các công việc đã thoả thuận trong một hoặc nhiều kỳ kế toán như: Cung cấp dịch vụ vận tải, du lịch, cho thuê tài sản theo phương thức hoạt động. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Là toàn bộ số tiền thu được hoặc số thu được từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu như bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ cho khách hàng gồm cả các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có). 1.3.2.2. Các khoản giảm trừ doanh thu. Chiết khấu thương mại: Là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn hoặc giảm trừ cho người mua do thanh toán tiền hàng trước thời hạn thanh toán đã thoả thuận. Hàng bán bị trả lại. Là doanh thu của số hàng hoá đã bán nhưng bị khách hàng trả lại do không phù hợp với yêu cầu của người mua, do vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị mất, hàng kém chất lượng hàng bán đã xác định là tiêu thụ bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán. Giảm giá hàng bán. Là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hoá kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu. Giảm giá bán bao gồm: Giảm giá, bớt giá. Khi khách hàng mua với số lượng lớn sẽ được doanh nghiệp bớt giá. Khi hàng hoá đã bán cho khách hàng có thể có một số hàng bị kém phẩm chất vì lý do nào đó, khách hàng có thể yêu cầu doanh nghiệp giảm giá. Nếu doanh nghiệp kiểm tra lại số hàng hoá thấy đúng là không đạt quy cách phẩm chất thì sẽ chấp nhận giảm giá. Thuế GTGT nộp theo phương pháp trực tiếp, thuế TTĐB, thuế xuất khẩu phải nộp. SVTH. 12. Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s. Thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế xuất khẩu là khoản thuế gián thu, tính trên doanh thu bán hàng. Các khoản thuế này tính cho các đối tượng tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ phải chịu, các cơ sở sản xuất kinh doanh chỉ là đơn vị thu nộp thuế thay cho người tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ. 1.3.2.3. Giá vốn hàng bán. Trị giá vốn hàng bán là toàn bộ các chi phí liên quan đến quá trình bán hàng, gồm có trị giá vốn của hàng xuất kho để bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho hàng bán ra trong kỳ. Việc xác định chính xác trị giá vốn hàng bán là cơ sở để tính kết quả hoạt động kinh doanh. Xác định trị giá vốn của hàng bán: Trị giá vốn của hàng bán Trị giá vốn của hàng xuất kho để bán + Chi phí BH và chi phí QLDN phân bỏ cho số hàng đã bán 1.3.2.4. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Chi phí bán hàng (CPBH). Chi phí bán hàng là những khoản chi phí mà DN bỏ ra có liên quan đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trong kỳ như: Chi phí nhân viên, chi phí dụng cụ bán hàng, chi phí quảng cáo… Cuối kỳ kinh doanh, kế toán phải tổng hợp các yếu tố chi phí bán hàng để lấy số liệu phân bổ cho từng nhóm hàng tồn kho lớn, dự trữ giữa các kỳ không ổn định, các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc bán hàng bị trả lại, chi phí phát sinh liên quan đến việc gửi hàng đi bán chưa tiêu thụ trong kỳ, chi phí bảo quản hàng hoá tại cửa hàng, quầy hàng. Như vậy, chi phí bán hàng cuối kỳ phải phân bổ những khoản mục chi phí liên quan đến hàng còn lại từng khoản mục CPBH cần phân bổ cho hàng còn lại. CPBH phân bổ cho hàng còn lại cuối kỳ = Tổng tiêu thức phân bổ của hàng còn lại cuối kỳ x Tổng CPBH cần phân bổ Tổng tiêu thức phân bổ của hàng đã tiêu thụ trong kỳ và hàng còn lại cuối kỳ chưa tiêu thụ Sau khi phân bổ CPBH cho hàng còn lại và hàng bán ra, chỉ cần phân bổ bộ phận chi phí dự trữ, bảo quản nhằm xác định đúng đắn trị giá vốn của hàng SVTH.  = + × =13. Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s. còn lại và trị giá vốn của hàng bán ra đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa thu nhập và chi phí xác định kết quả bán hàng. Có một số chi phí phát sinh ở khâu bán hàng liên quan trực tiếp đến bán hàng thì không cần phân bổ cho hàng còn lại mà tính hết cho hàng đã bán. CPBH phân bổ cho hàng bán ra trong kỳ = CPBH phân bổ cho hàng còn đầu kỳ + Tổng CPBH phát sinh trong kỳ CPBH phân bổ cho hàng còn lại cuối kỳ Chi phí quản lý doanh nghiệp (CPQLDN): CPQLDN là chi phí thời kỳ, bao gồm những chi phí có liên quan chung đến toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ hạch toán mà không thể tác riêng cho bất kỳ hoạt động riêng lẻ nào. CPQLDN là khoản chi phí phục vụ cho quản lý chung của doanh nghiệp gồm có: Chi phí quản lý kinh doanh, chi phí quản lý hành chính, chi phí chung khác liên quan đến hoạt động quản lý doanh nghiệp. Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh khác như: Hoạt động tài chính, hoạt động bất thường. Mỗi hoạt động đều có thu nhập, chi phí và kết quả riêng. Do đó, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng cần được phân bổ theo từng hoạt động. CPQLDN phân bổ cho hoạt động kinh doanh = Toàn bộ CPQLDN × Doanh thu bán hángTổng doanh thu các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 1.3.3. Phương pháp xác định kết quả kinh doanh. Việc xác định kết quả kinh doanh được tiến hành vào cuối kỳ kế toán, tức là vào cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm tuỳ thuộc vào đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được xác định theo trình tự sau đây. Bước 1: Xác định doanh thu bán hàng thuần: Doanh thu bán hàng thuần được tính bằng doanh thu bán hàng trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu: SVTH.  = + 14. Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s. Doanh thu thuận được xác định như sau: Doanh thu thuần = Doanh thu bán hàng Các khoản giảm trừ Các khoản giảm trừ doanh thu theo quy định bao gồm: Chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán, thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, thuế TTĐB, thuế xuất khẩu. Bước 2: Xác định lợi tức gộp. Lãi gộp (lãi thương mại) là khoản chênh lệch giữa doanh thu thuần và giá trị vốn hàng bán. Lãi gộp = Doanh thu thuần Trị giá vốn hàng đã bán 1.4. Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. 1.4.1. Chứng từ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Tuỳ theo phương thức, hình thức bán hàng, kế toán bán hàng sử dụng các chứng từ sau: Hoá đơn GTGT hoặc hoá đơn bán hàng. Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. Báo cáo bán hàng, bảng kê bán lẻ hàng hoá, dịch vụ, bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi. Thẻ quầy hàng, giấy nộp tiền, bảng kê nhận tiền và thanh toán hàng ngày. Các chứng từ khác có liên quan. 1.4.2. Kế toán giá vốn hàng bán. 1.4.2.1. Nội dung trị giá vốn hàng bán Trị giá vốn hàng bán là toàn bộ các chi phí liên quan đến quá trình bán hàng, gồm có trị giá vốn hàng xuất kho để bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho hàng bán ra trong kỳ. Việc xác định trị giá vốn hàng bán là cơ sở để tính kết quả hoạt động kinh doanh. 1.4.2.2. Phương pháp xác định trị giá vốn thực tế hàng xuất bán SVTH. 15. Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s. Hàng hoá được nhập từ nhiều nguồn khác nhau, ở nhiều thời điểm khác nhau nên có nhiều giá khác nhau. Do đó, khi xuất hàng hoá tuỳ thuộc vào đặc điểm hoạt động, yêu cầu, trình độ quản lý và điều kiện trang thiết bị phương tiện kỹ thuật tính toán ở từng doanh nghiệp mà lựa chọn một trong các phương pháp sau: Phương pháp tính giá theo giá đích danh: Theo phương pháp này khi xuất kho hàng hoá thì căn cứ vào số lượng hàng xuất kho thuộc lô nào và đơn giá thực tế của lô đó để tính trị giá vốn thực tế của hàng hoá xuất kho. Phương pháp bình quân gia quyền: Trị giá vốn thực tế của hàng hoá xuất kho được tính căn cứ vào số lượng hàng hoá xuất kho và đơn giá bình quân gia quyền, theo công thức: + Đơn giá bình quân thường được tính cho từng thứ hàng hoá + Đơn giá bình quân có thể xác định trong cả kỳ được gọi là đơn giá bình quân cả kỳ hay đơn giá bình quân cố định + Đơn giá bình quân có thể xác định sau mỗi lần nhập được gọi là đơn giá bình quân liên hoàn hay đơn giá bình quân di động. Phương pháp nhập trước xuất trước: Phương pháp này giả định rằng hàng nào nhập trước sẽ được xuất trước và lấy đơn giá xuất bằng đơn giá nhập. Trị giá hàng tồn kho cuối kỳ được tính theo đơn giá của những lần nhập sau cùng. SVTH.  Trị giá thực tế của hàng hóa xuất kho Đơn giá bình quân gia quyền Số lượng hàng hóa xuất kho Số lượng hàng hóa tồn đầu kỳ Đơn giá bình quân gia quyền = Số lượng hàng hóa nhập trong kỳ Trị giá vốn thực tế hàng hóa nhập trong kỳ + + = x Trị giá thực tế hàng hóa tồn đầu kỳ16. Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s. Phương pháp nhập sau xuất trước: Phương pháp này dựa trên giả định là hàng nào nhập sau sẽ được xuất trước, lấy đơn giá xuất bằng đơn giá nhập. Trị giá hàng tồn kho cuối kỳ được tính theo đơn giá của những lần nhập đầu tiên. Đối với doanh nghiệp thương mại, giá vốn hàng bán bao gồm giá mua thực tế của hàng xuất kho và chịu chi phí mua hàng phân bổ cho hàng bán ra. Trong đó : Giá mua thực tế của hàng xuất bán bao gồm giá mua phải trả cho người bán và thuế nhập khẩu (nếu có) Chi phí thu mua hàng hoá phân bổ cho hàng bán ra bao gồm các chi phí liên quan trực tiếp đến quá trình mua hàng như chi phí bảo hiểm hàng hoá, tiền thuê kho, thuê bến bãi, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản đưa hàng hoá từ nơi mua về đến kho của doanh nghiệp và khoản hao hụt tự nhiên trong định mức phát sinh trong quá trình thu mua hàng hoá. Đến cuối kỳ kế toán phân bổ cho phí thu mua cho hàng xuất kho theo công thức: SVTH. 17. Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s. Sau đó, kế toán xác định trị giá vốn thực tế của hàng xuất kho theo công thức: Phương pháp tính trị giá vốn của hàng đã bán: Xác định chi phí thu mua phân bổ cho hàng đã bán. + Nếu doanh nghiệp sản xuất có chu kỳ ngắn, doanh nghiệp thương mại có dự trữ hàng hoá ít, doanh thu ổn định thì cuối kỳ phân bổ toàn bộ cho số hàng đã bán trong kỳ + Nếu doanh nghiệp sản xuất có chu kỳ dài, doanh nghiệp thương mại dịch vụ có dự trữ hàng hoá nhiều, doanh thu không ổn định thì cuối kỳ cần phải phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cho số hàng đã bán trong kỳ và số hàng tồn kho theo công thức sau: SVTH.  Trị giá vốn của hàng xuất kho để bán = Trị giá mua thực tế của hàng hoá xuất kho + Chi phí thu mua phân bổ cho hàng xuất kho để bán Trị giá vốn hàng đã bán = Trị giá vốn của hàng đã xuất bán + CP thu mua phân bổ cho hàng bán trong kỳ = + Trị giá vốn hàng tồn kho cuối kỳ Trị giá vốn hàng xuất kho trong kỳ + Trị giá vốn hàng tồn kho cuối kỳChi phí thu mua x Trị giá vốn hàng xuất kho trong kỳ Trị giá vốn hàng tồn kho cuối kỳ Chi phí thu mua phân bổ cho hàng xuất bán trong kỳ Chi phí thu mua phân bổ cho hàng đầu kỳ Chi phí thu mua phát sinh trong kỳ Tổng tiêu chuẩn phân bổ của “ HH tồn kho cuối kỳ” và HH đã bán trong kỳ Tiêu chuẩn phân bổ của HH đã xuất bán trong kỳ = + x18. Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s. 1.4.2.3. Tài khoản sử dụng. Kế toán sử dụng TK 632 để xác định giá vốn hàng tiêu thụ Kết cấu TK 632: Bên Nợ: Tập hợp giá vốn hàng tiêu thụ trong kỳ và các khoản được ghi tăng giá vốn hàng tiêu thụ trong kỳ. Bên có: Kết chuyển giá vốn hàng tiêu thụ trong kỳ và giá vốn hàng bán bị trả lại. Tài khoản 632 cuối kỳ không có số dư 1.4.2.4. Trình tự kế toán. Kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp KKTX. Áp dụng phương pháp này thì giá vốn hàng bán được ghi nhận theo từng lô sản phẩm tiêu thụ. Giá vốn hàng bán được ghi theo giá trị thực tế của từng lô hàng. Trình tự kế toán giá vốn theo phương pháp kê khai thường xuyên. SƠ ĐỒ 01: KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN KKTX. Kế toán giá vốn bán theo phương pháp KKĐK. Theo phương pháp này, cuối kỳ kế toán kiểm kê xác định hàng hoá tồn kho và xác định giá vốn hàng bán theo công thức sau: Giá vốn hàng bán = Giá trị hàng tồn kho, gửi bán đầu kỳ + Giá trị hàng mua vào trong kỳ Giá trị hàng tồn kho gửi bán cuối kỳ SVTH.  TK 154, 155, 157 TK 632 TK 911 Gía vốn của SP, lao vụ, dịch vụ Cuối kỳ kết chuyển giá vốn SP hàng hoá lao vụ dịch vụ TK 156, 157 Gía vốn của hàng hoá xuất bán TK 154, 155, 157 TK 632 TK 911 Gía vốn của SP, lao vụ, dịch vụ Cuối kỳ kết chuyển giá vốn SP hàng hoá lao vụ dịch vụ TK 156, 157 Gía vốn của hàng hoá xuất bán19. Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s. Đối với các DN áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ, hạch toán nghiệp vụ về tiêu thụ chỉ khác với các DN áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên trong việc xác định giá vốn hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ hoàn thành, nhập kho và tiêu thụ, còn việc phản ánh doanh thu và các khoản liên quan đến doanh thu hoàn toàn giống nhau. Trình tự kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp KKĐK được xác định theo sơ đồ sau: SƠ ĐỒ 02: KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN (KKĐK) 1.4.3. Kế toán doanh thu bán hàng. 1.4.3.1. Chứng từ kế toán sử dụng. Chứng từ kế toán được sử dụng để kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng bao gồm: Hoá đơn GTGT, hoá đơn bán hàng, bản thanh toán hàng đại lý, ký gửi, thẻ quầy hàng, các chứng từ thanh toán (như phiếu thu, séc chuyển khoản, séc thanh toán, uỷ nhiệm thu, giấy báo có của Ngân hàng, bản sao kê của Ngân hàng), tờ khai thuế GTGT và các chứng từ liên quan như phiếu nhập, phiếu xuất. Để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, kế toán sử dụng các tài khoản sau: TK 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ SVTH.  TK 155 TK 632 TK 155 Kết chuyển giá thành TP nhập kho đầu kỳ Kết chuyển giá thành TP tồn kho cuối kỳ TK 631 Giá thành TP nhập kho, lao vụ, dịch vụ hoàn thành TK 911 Cuối kỳ kết chuyển giá vốn TP, lao vụ, dịch vụ tiêu thụ20. Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s. TK 512 Doanh thu nội bộ 1.4.3.2. Trình tự kế toán doanh thu bán hàng 1.4.3.2.1. Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ a. Kế toán nghiệp vụ bán buôn hàng hoá  Kế toán bán hàng theo phương pháp kê khai thường xuyên Sơ đồ 03: Trình tự kế toán theo phương thức bán buôn trực tiếp qua kho Sơ đồ 04: Trình tự kế toán bán buôn qua kho theo phương thức gửi hàng đi bán. 1) : Xuất hàng gửi bán (2b): Trị giá hàng gửi bán (2a) : Khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán (3a): Kết chuyển doanh thu thuần xác định kết quả. SVTH.  TK632 TK3331 Giá vốn DT thuần (1b) giá vốn TK156 TK911 TK111,112,131TK511 (1a) KH thanh toán hoặc chấp nhận thanh toánKchuyển Kchuyển Hàng đã bán TK1566 TK511 TK3331 TK 157 ( 3a) TK511TK911 ( 2a) TK111,112,131TK632 ( 1) (2b) ( 3b)21. Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s. (3b): Kết chuyển giá vốn hàng bán xác định kết quả Sơ đồ 05: Trình tự kế toán bán buôn vận chuyển thẳng theo phương thức hàng gửi đi. (1) : Mua hàng (2b): Trị giá hàng gửi bán (2a) : Khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán (3a): Kết chuyển doanh thu bán hàng (3b) : Kết chuyển giá vốn hàng xuất bán Sơ đồ 06: Sơ đồ trình tự kế toán bán hàng giao tay ba  Kế toán bán hàng theo phương pháp kiểm kê định kỳ SVTH.  (3a) TK911 TK111,112,131TK511 TK3331 TK632 (2b) (3b) ( 2a) TK157 TK133 TK111,112,331 (1) (3b) TK111, 112, 331 Giá mua chưa thuế TK911 TK111,112,131TK511 KH thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán KC KC TK632 đầu vào Thuế GTGT TK3331 giá vốn DT thuần TK13322. Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s. Sơ đồ 07: Trình tự kế toán bán buôn hàng hoá (1) : Định kỳ kết chuyển giá thành thực tế hàng hoá tồn kho, hàng hoá gửi bán chưa được tiêu thụ (2a): Phản ánh doanh thu bán hàng thu được trong kỳ (2b): Trị giá vốn hàng tiêu thụ trong kỳ (3a): Kết chuyển doanh thu bán hàng xác định kết quả (3b): Kết chuyển trị giá vốn hàng bán xác định kết quả (4): Kết chuyển giá hàng tồn cuối kỳ b. Kế toán nghiệp vụ bán lẻ  Doanh nghiệp hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên Sơ đồ 08: Trình tự kế toán theo phương thức bán lẻ SVTH.  (4) TK632 TK3331 TK611 (1 ) (3b) TK156, 157 ( 2a) TK511TK911 (2b) (3a) (3a) TK632 (1) (3b) TK156 TK511 (2) TK911 TK111,112,… TK3331 TK111,112,13123. Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s. (1): Trị giá vốn hàng đã bán (2): Khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán (3a): Kết chuyển doanh thu bán hàng để xác định kết quả (3b): Kết chuyển trị giá vốn hàng bán xác định kết quả Sơ đồ 09: Trình tự kế toán bán hàng theo hình thức trả góp Doanh nghiệp hạch toán theo phương pháp kiểm kê định kỳ Sơ đồ 10: Trình tự kế toán theo phương thức bán lẻ (1): Kết chuyển giá thành thực tế hàng tồn kho đầu kỳ (2a): Phản ánh doanh thu đã thu bằng tiền (2b): Phản ánh giá vốn hàng bán trong kỳ SVTH.  ( 3) TK632 TK3331 TK611 (1 ) (2b) TK156 ( 2a) TK511 TK111,112,131 TK 911 TK 131 DT bán hàng Thuế GT GTđầu ra TK156 TK 511TK 632 TK 3387 Từng kỳ kc doanh thu TK 3331 Lãi do trả chậm Số tiền thu lần đầu Trị giá xuất kho KC giá vốn KC doanh thu Số tiền Của hàng bán Hàng bán Còn phải thu Số tiền thu Từng kỳ Theo cam kết trả chậm TK 111,112 TK 51524. Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s. (3): Giá vốn thực tế hàng tồn kho cuối kỳ c. Kế toán bán hàng đại lý Kế toán bán hàng giao đại lý. Sơ đồ 11: Trình tự kế toán bán hàng giao đại lý (1): Xuất hàng giao đại lý (2a): Đại lý thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán (2b): Trị gía vốn hàng xuất bán (3): Hoa hồng cho đại lý Kế toán nhận hàng đại lý Khi nhận hàng kế toán không ghi sổ tổng hợp mà ghi đơn vào Nợ TK 003 Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi Khi bán hàng thu tiền kế toán ghi. Nợ TK 111,112 Có TK 331 Cuối kỳ phản ánh doanh thu hoa hồng được hưởng về bán hàng đại lý Nợ TK 331 Có TK 511 (hoa hồng được hưởng) Khi trả tiền hàng cho đơn vị chủ hàng, kế toán ghi. Nợ TK 331 Có TK 111,112 SVTH.  TK632 TK511 TK3331 TK 157 ( 2a) TK111,112,131 (3)( 2b)( 1) TK156 TK64125. Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s. Đồng thời ghi đơn vào bên Có TK 003 1.4.3.2.2. Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp Các nghiệp vụ phát sinh được phản ánh tương tự như phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ nhưng TK 511 phản ánh doanh thu bán hàng là tổng giá thanh toán bao gồm cả thuế GTGT. Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng kế toán ghi: Nợ TK 111,112 (nếu khách hàng trả tiền ngay) Nợ TK 131 (nếu khách hàng chấp nhận thanh toán) Có TK 511 (doanh thu bán hàng bao gồm cả thuế GTGT) Cuối kỳ kế toán tính toán và phản ánh số thuế GTGT đầu ra phải nộp Nợ TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp 1.4.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu Hiện nay các doanh nghiệp cần tạo ra các chế độ ưu đãi trong quá trình tiêu thụ để thúc đẩy quá trình bán hàng và nhanh chóng thu hồi vốn. Đối với khách hàng mua với số lượng lớn cần có các chính sách ưu đãi riêng: Giảm giá, khuyến mại. Nếu những hàng hoá kém phẩm chất thì khách hàng có thể không chấp nhận thanh toán hoặc yêu cầu giảm giá. Tất cả các khoản trên sẽ được phản ánh vào giảm trừ doanh thu bán hàng trong doanh nghiệp. 1.4.4.1. Nội dung kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. Các khoản giảm trừ doanh thu như: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế giá trị gia tăng nộp theo phương pháp trực tiếp và thuế xuất khẩu, được tính vào doanh thu ghi nhận ban đầu, để xác định doanh thu thuần, làm cơ sở để tính kết quả kinh doanh trong kỳ. 1.4.4.2. Tài khoản sử dụng Tài khoản 521 “Chiết khấu thương mại”: Là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua với số lượng lớn, SVTH. 26. Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s. Tài khoản 531 “Giá trị hàng bán bị trả lại”: Là giá trị khối lượng hàng bán đã xác định là tiêu thụ khách hàng trả lại và từ chối thanh toán. Tài khoản 532 “Giảm giá hàng bán”: Là khoản giảm trừ cho người mua do hàng bán kém phẩm chất sai quy cách theo quy định trong hợp đồng kinh tế hoặc lạc hậu về thiết bị. Tài khoản 3332 “Thuế tiêu thụ đặc biệt”, tài khoản 3333 “Thuế xuất, nhập khẩu” phải nộp cho số hàng hoá sản phẩm lao vụ, dịch vụ đã xác định là tiêu thụ trong kỳ bao gồm: Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu. Các loại thuế này thường được cộng vào đơn giá bán của hàng hoá, lao vụ, dịch vụ ghi trên hoá đơn bán hàng, do vậy các khoản thuế đó phải được trừ khỏi doanh thu thực hiện. 1.4.4.3. Trình tự hạch toán. Chiết khấu thương mại. SƠ ĐỒ 12: SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN CHIẾT KHẤU BÁN HÀNG Kế toán hàng bán bị trả lại. Doanh thu hàng bị trả lại = Số lượng hàng bị trả lại x Đơn giá bán hàng đã ghi trên hoá đơn SƠ ĐỒ 13: TRÌNH TỰ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI SVTH.  TK 111, 112 TK 521 TK 511, 512 Chiết khấu bán hàng giảm trừ cho người mua Cuối kỳ kết chuyển CKTM sang TK doanh thu TK 111, 112 TK 531 TK 511, 512 Trả tiền cho người mua về số hàng bán bị trả lại Cuối kỳ kết chuyển doanh thu bán hàng bán bị trả lại TK 155, 156TK 632 GVBH bị trả lại NK27. Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s. Kế toán giảm giá hàng bán. SƠ ĐỒ 14: TRÌNH TỰ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN GIẢM GIÁ HÀNG BÁN 1.4.5. Kế toán chi phí bán hàng 1.4.5.1. Nội dung chi phí bán hàng Trong quá trình bán hàng doanh nghiệp phải bỏ ra các khoản chi phí bắt buộc như: Chi phí bao gói sản phẩm, bảo quản hàng hoá, chi phí vận chuyển, chi phí quảng cáo, tiếp thị. Các chi phí đó được gọi chung là chi phí bán hàng. Toàn bộ CPBH phát sinh trong kỳ đã tập hợp được đến cuối kỳ kế toán thực hiện kết chuyển hoặc phân bổ để xác định kết quả kinh doanh. Đối với doanh nghiệp thương mại, trường hợp doanh nghiệp có dự trữ hàng hoá giữa các kỳ có biến động lớn, cần phân bổ một phần chi phí bảo quản cho hàng còn lại cuối kỳ, tức là chuyển một phần CPBH thành “chi phí chờ kết chuyển” và phần chi phí còn lại phân bổ cho hàng đã bán trong kỳ để xác định kết quả. Các khoản mục CPBH cần phân bổ cho hàng đã bán ra trong kỳ được xác định theo công thức sau: = Tổng tiêu thức phân bổ của hàng đã tiêu thụ trong kỳ x SVTH.  TK 111, 112 TK 532 TK 511, 512 Số tiền giảm giá cho người mua Cuối kỳ kết chuyển số giảm giá hàng bán28. Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s. Phí thu mua phân bổ cho hàng tiêu thụ Tổng chi phí thu mua cần phân bổ Tổng tiêu thức phân bổ của hàng đã tiêu thụ trong kỳ và hàng còn lại cuối kỳ chưa tiêu thụ 1.4.5.2. Tài khoản sử dụng Để tập hợp và kết chuyển CPBH kế toán sử dụng tài khoản 641 Chi phí bán hàng. TK này có 7 tài khoản cấp 2: TK 6411: Chi phí nhân viên TK 6412: Chí phí vật liệu , bao bì TK 6413: Chi phí dụng cụ, đồ dùng TK6414: Chi phí khấu hao tài sản cố định TK 6415: Chi phí bảo hành TK 6417: Chi phí dịch vụ mua ngoài TK6418: Chi phí khác bằng tiền 1.4.5.3. Trình tự kế toán chi phí bán hàng. SƠ ĐỒ 15: KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG SVTH.  TK 111, 112, 138 TK 911 TK 142 TK 334, 338 TK 641 Chi phí nhân viên bán hàng Ghi giảm chi phí bán hàng TK 142 TK 152, 153 TK 214 TK 335 Chi phí vật liệu, dụng cụ Chi phí khấu hao TSCĐ Trích trước CPBH, chi phí bảo hành SP Kc chi phí QLDN Kc CPQLDN chờ kết Kc sang 911 TK 111, 112 Chi phí dịch vụ mua ngoài TK 133 Thuế GTGT Kc chi phí bán hàng chờ kết chuyển29. Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s. 1.4. 6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 1.4. 6.1. Nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là những chi phí chi cho việc quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và phục vụ chung khác liên quan đến hoạt động của cả doanh nghiệp. Hoạt động quản lý doanh nghiệp liên quan đến mọi hoạt động trong doanh nghiệp. Do vậy, cuối kỳ cần được tính toán phân bổ và kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh. Trường hợp doanh nghiệp thương mại có dự trữ hàng hoá giữa các kỳ có biến động lớn, CPQLDN cũng cần tính toán phân bổ cho sản phẩm hàng hoá còn lại chưa tiêu thụ cuối kỳ, công thức phân bổ tương tự như chi phí bán hàng 1.4. 6.2. Tài khoản sử dụng Kế toán sử dụng tài khoản 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp Tài khoản này có các tài khoản cấp 2 sau: TK 6421: Chi phí nhân viên quản lý TK 6422: Chi phí vật liệu quản lý TK 6423: Chi phí đồ dùng văn phòng TK 6424: Chi phí khấu hao tài sản cố định TK 6425: Thuế, phí và lệ phí TK 6426: Chi phí dự phòng TK 6427: Chi phí dịch vụ mua ngoài TK 6428: Chi phí khác bằng tiền SVTH. 30. Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s. 1.4. 6.3. Trình tự kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp SVTH. 31. Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s. SƠ ĐỒ 16: KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 1.4.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 1.4.7.1. Tài khoản sử dụng. Kết quả kinh doanh là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác tại doanh nghiệp sau một thời kỳ nhất định, biểu hiện bằng số tiền lãi hoặc lỗ. Kết quả hoạt động bán hàng là số chênh lệch giữa doanh thu bán hàng thuần với giá vốn hàng xuất bán (của sản phẩm hàng hoá, lao vụ, dịch vụ) và chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho sản phẩm hàng hoá Kế toán xác định kết quả sản xuất kinh doanh sử dụng các tài khoản chủ yếu sau : TK 911 : Xác định kết quả kinh doanh TK 421 : Lợi nhuận chưa phân phối TK 4211: Lợi nhuận năm trước TK 4212: Lợi nhuận năm nay SVTH.  TK 334, 338 TK 642 TK 111, 112, 138 Chi phí nhân viên QLDN Ghi giảm chi phí TK 911 TK 142 TK 152, 153 TK 214 TK 111, 112 Chi phí vật liệu, dụng cụ Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí khác Kc chi phí QLDN Kc CPQLDN chờ kết Kc sang 91132. Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s. Các chứng từ gốc của nghiệp vụ xác định kết quả hoạt động tiêu thụ hàng hoá là các chứng từ kế toán được lập vào cuối tháng trên cơ sở cộng dồn các số liệu tính toán, phân bổ và kết chuyển vào TK 911 1.4.7.2. Trình tự kế toán SƠ ĐỒ 17: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG 1.5. Các hình thức sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Tuỳ theo cách hoạt động kinh doanh của từng doanh nghiệp và trình độ quản lý của doanh nghiệp đó mà vận dụng hình thức sổ kế toán nào cho phù hợp để xây dựng nên danh mục sổ kế toán để hạch toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. Doanh nghiệp mở hệ thống sổ kế toán cho kỳ kế toán năm. Các nghiệp vụ kinh tế tài chính được phản ánh ghi chép vào sổ kế toán một cách đầy đủ, thường xuyên, liên tục, chính xác, trung thực và đúng với chứng từ kế toán. SVTH.  TK 511, 512TK 632 TK 911 Kc giá vốn hàng tiêu thụ Kc doanh thu bán hàng TK 421 TK 641, 642 Kc CPBH, CPQLDN trong kỳ Kc lỗ kết quả bán hàng TK 142 Kc CPQLDN chờ kết Kc sang 911 Kc lãi kết quả bán hàng33. Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s. Hiện nay ở nước ta các đơn vị đang sử dụng một trong 5 hình thức sổ kế toán sau: + Hình thức sổ kế toán Nhật ký chung + Hình thức sổ kế toán Nhật ký chứng từ + Hình thức sổ kế toán Nhật ký sổ cái + Hình thức Chứng từ ghi sổ + Hình thức Kế toán trên máy vi tính 1.5.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung 1.5.1.1. Hệ thống sổ Bao gồm: Nhật ký chung, sổ cái, sổ thẻ kế toán chi tiết 1.5.1.2. Ưu, nhược điểm Ưu điểm: Mẫu sổ đơn giản, dễ ghi chép, thuận tiện cho việc phân công lao động kế toán. Nhược điểm: Việc ghi chép trùng lặp nhiều,hình thức kế toán này thường chỉ áp dụng ở những đơn vị có quy mô vừa, có nhiều cán bộ công nhân viên. 1.5.1.3. Trình tự hạch toán Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ nhật ký chung để ghi vào sổ cái theo các TK kế toán phù hợp. Nếu đơn vị mở sổ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi sổ NKC, các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào các sổ kế toán chi tiết liên quan. Trường hợp đơn vụ mở các sổ nhật ký đặc biệt thì hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ được dùng làm căn cứ ghi sổ, ghi nghiệp vụ phát sinh và sổ nhật ký đặc biệt liên quan. Cuối tháng, cuối quý, cuối năm cộng số liệu trên sổ cái, lập bảng cân đối số phát sinh. SVTH. 34. Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu đúng khớp, số liệu ghi trên sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các sổ kế toán chi tiết) được dùng để lập các báo cáo tài chính. Về nguyên tắc, tổng số phát sinh Nợ và tổng số phát sinh Có trên bảng cân đối số phát sinh Nợ và tổng số phát sinh Có trên sổ NKC cùng kỳ. Sơ đồ 18: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung Ghi chú: : Ghi hàng ngày : Ghi cuối tháng, định kỳ : Quan hệ đối chiếu 1.5.2. Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 1.5.2.1. Hệ thống sổ Bao gồm: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sổ cái, các sổ thẻ kế toán chi tiết SVTH.  Chứng từ gốc Sổ nhật ký chung Sổ, thẻ kế toán chi tiết Sổ nhật ký đặc biệt Sổ cái Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối số phát sinh (TK) Báo cáo tài chính35. Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s. 1.5.2.2. Ưu, nhược điểm Ưu điểm: Có ưu điểm mạnh trong điều kiện kế toán thủ công Nhược điểm: Không thuận tiện cho việc cơ giới hóa công tác kế toán, không phù hợp với đơn vị quy mô nhỏ ít nhân viên kế toán. 1.5.2.3. Trình tự ghi sổ Sơ đồ 19; Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ Sổ cái SVTH.  Chứng từ gốc Sổ quỹ Bảng tổng hợp chứng từ gốc Số kế toán chi tiết Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Chứng từ ghi sổ Sổ tổng hợp chi tiết Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài chính36. Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s. Ghi chú: : Ghi hàng ngày : Ghi cuối tháng : Đối chiếu, kiểm tra Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ gốc hoặc bảng tổng hợp chứng từ gốc kế toán lập chứng từ ghi sổ, sau đó được dùng để ghi vào sổ cái. Các chứng từ gốc sau khi làm căn cứ chứng từ ghi sổ được dùng để ghi vào sổ, thẻ kế toán chi tiết. Cuối tháng phải khoá sổ tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong tháng trên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ ra tổng số phát sinh Nợ, tổng số phát sinh Có và số dư của từng TK trên sổ cái. Căn cứ vào sổ cái lập bảng cân đối số phát sinh. Sau khi đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết được dùng để lập báo cáo tài chính. Quan hệ đối chiếu, kiểm tra phải đảm bảo tổng số phát sinh Nợ và tổng số phát sinh Có của tất cả các TK trên bảng cân đối số phát sinh phải bằng nhau và bằng tổng số tiền phát sinh trên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ. Tổng số dư Nợ và tổng số dư Có của các TK trên bảng cân đối số phát sinh phải bằng nhau và số dư của từng TK trên bảng cân đối số phát sinh phải bằng số dư của từng TK tương ứng trên bảng tổng hợp chi tiết. 1.5.3. Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ 1.5.3.1. Hệ thống sổ Bao gồm: Nhật ký chứng từ, bảng kê, sổ cái, sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết 1.5.3.2. Ưu, nhược điểm Ưu điểm: Giảm nhẹ khối lượng ghi sổ kế toán do việc ghi theo quan hệ đối ứng ngay trên tờ sổ và kết hợp kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết trên cùng trang sổ. Việc kiểm tra đối chiếu tiến hành thường xuyên ngay trên trang sổ kịp thời cung cấp cho việc tổng hợp tài liệu theo các chỉ tiêu kinh tế tài chính. SVTH. 37. Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s. Nhược điểm Mẫu sổ kế toán phức tạp nên việc ghi sổ kế toán đòi hỏi cán bộ, nhân viên kế toán có trình độ chuyên môn vững vàng. Không thuận tiện cho việc cơ giới hoá kế toán Hình thức kế toán này thường được áp dụng ở đơn vị có quy mô lớn, nhân viên kế toán có trình độ chuyên môn cao. 1.5.3.3. Trình tự ghi sổ Sơ đồ 20: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ Ghi chú: : Ghi hàng ngày : Ghi cuối tháng : Đối chiếu, kiểm tra Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ gốc đã được kiểm tra lấy số liệu ghi trực tiếp vào các nhật ký chứng từ hoặc bảng kê, sổ chi tiết có liên quan. Đối với các nhật ký chứng từ được ghi căn cứ vào chứng từ kế toán, bảng kê, sổ chi tiết cuối tháng phải chuyển số liệu tổng cộng của bảng kê, sổ chi tiết vào nhật ký chứng từ. SVTH.  Chứng từ gốc và các bảng phân bổ Bảng kê Nhật ký chứng từ Sổ, thẻ kế toán chi tiết Sổ cái Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối số phát sinh38. Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s. Đối với các loại chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh nhiều lần hoặc mang tính chất phân bổ, các chứng từ gốc trước hết được tập hợp và phân lại trong các bảng phân bổ sau đó lấy số liệu kết quả của bảng phân bổ ghi vào các bảng kê và nhật ký chứng từ có liên quan. Cuối tháng khoá sổ, cộng số liệu trên các nhật ký chứng từ, kiểm tra, đối chiếu số liệu trên các nhật ký chứng từ với các sổ kế toán chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết có liên quan và lấy số liệu tổng cộng của các nhật ký chứng từ ghi trực tiếp vào sổ cái. Đối với các chứng từ có liên quan đến các sổ và thẻ kế toán chi tiết thì được ghi trực tiếp vào các sổ, thẻ có liên quan. Cuối tháng cộng các sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết và căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết lập các bảng tổng hợp chi tiết theo từng TK đối chiếu với sổ cái. Số liệu tổng hợp ở các sổ cái và một số chỉ tiêu chi tiết trong nhật ký chứng từ, bảng kê và các bảng tổng hợp chi tiết được dùng để lập báo cáo tài chính. 1.5.4. Hình thức kế toán Nhật ký sổ cái 1.5.4.1. Hệ thống sổ Bao gồm: Nhật ký sổ cái, các sổ thẻ kế toán chi tiết 1.5.4.2. Ưu, nhược điểm Ưu điểm: Mẫu sổ đơn giản, dễ ghi chép, dễ đối chiếu, kiểm tra. Áp dụng thích hợp đơn vị kế toán nhỏ, ít ngiệp vụ kinh tế phát sinh, sử dụng ít người làm kế toán. Nhược điểm Khó phân công lao động kế toán tổng hợp Thường áp dụng ở những đơn vị có quy mô nhỏ, sử dụng ít tài khoản tổng hợp. 1.5.4.3. Trình tự ghi sổ Sử dụng nhật ký sổ cái là sổ kế toán tổng hợp duy nhất để ghi chép tất cả các hoạt động kinh tế tài chính theo thứ tự thời gian và theo hệ thống. SVTH. 39. Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s. SVTH. 40. Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s. Sơ đồ 21: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký sổ cái Ghi chú: : Ghi hàng ngày : Ghi cuối tháng : Đối chiếu, kiểm tra 1.5.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính 1.5.5.1. Đặc trưng cơ bản của Hình thức kế toán trên má Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Những vấn đề chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh 1.1.1 Khái niệm bán hàng Bán hàng: Là việc chuyển quyền sở hữu sản phẩm, hàng hoá gắn với phần lớn lợi ích rủi ro cho khách hàng, đồng thời khách hàng toán chấp nhận toán Quá trình bán hàng giai đoạn cuối trình sản xuất kinh doanh có ý nghĩa quan trọng doanh nghiệp, trình chuyển hoá vốn từ hình thái vật sang hình thái giá trị "tiền tệ", giúp cho doanh nghiệp thu hồi vốn để tiếp tục trình sản xuất kinh doanh 1.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại - Đặc điểm hoạt động: Hoạt động kinh tế kinh doanh thương mại lưu chuyển hàng hoá Lưu chuyển hàng hoá tổng hợp hoạt động thuộc trình mua bán, trao đổi dự trữ hàng hoá - Đặc điểm hàng hoá: Hàng hoá kinh doanh thương mại gồm loại vật tư, sản phẩm có hình thái vật chất hay hình thái vật chất mà doanh nghiệp mua với mục đích để bán - Đặc điểm phương thức lưu chuyển hàng hoá: Lưu chuyển hàng hoá kinh doanh thương mại theo hai phương thức bán buôn bán lẻ - Đặc điểm tổ chức kinh doanh: Tổ chức kinh doanh thương mại theo nhiều mô hình khác tổ chức công tác bán buôn, bán lẻ, công ty kinh doanh tổng hợp, công ty môi giới, công ty xúc tiến thương mại - Đặc điểm vận động hàng hoá: Sự vận động hàng hoá kinh doanh thương mại không giống Do đó, chi phí thu mua thời gian lưu chuyển hàng hoá khác loại hàng hoá SVTH  Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s 1.1.3 Ý nghĩa hoạt động bán hàng xác định kết kinh doanh Trong kinh tế thị trường doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh tạo loại sản phẩm cung cấp dịch vụ nhằm thoả mãn nhu cầu thị trường thông qua trình bán hàng với mục tiêu lợi nhuận Để thực trình bán hàng cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp phải khoản chi phí Đó tổng giá trị làm giảm lợi ích kinh tế kỳ hình thức khoản tiền chi ra, khoản khấu trừ vào tài sản phát sinh khoản nợ làm giảm vốn chủ sở hữu Đồng thời doanh nghiệp thu khoản doanh thu thu nhập khác tổng giá trị lợi ích kinh tế thu kỳ phát sinh từ hoạt động góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu Sau trình hoạt động doanh nghiệp xác định kết hoạt động sở so sánh doanh thu chi phí hoạt động Kết kinh doanh doanh nghiệp phải phân phối sử dụng theo mục đích phù hợp với chế tài quy định cho loại hình doanh nghiệp cụ thể 1.1.4 Vai trò bán hàng xác định kết kinh doanh Đặc trưng DN thương mại hoạt động mua, bán vật tư, hàng hoá phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng cuối xã hội Đối với DN thương mại vốn hàng hoá chiếm tỷ trọng lớn toàn vốn lưu động tổng số vốn kinh doanh DN Do đó, kế toán hàng khâu chủ yếu quan trọng Đồng thời nghiệp vụ bán hàng xác định KQBH vấn đề trọng yếu hàng đầu DN, có liên quan bao quát tất hoạt động khác trình kinh doanh thương mại - Trong quản lý kinh tế tài doanh nghiệp thương mại dịch vụ, kế toán với tư cách công cụ thiếu việc quản lý kinh tế, khoa học thu nhận, xử lý cung cấp toàn thông tin tài sản, vận động tài sản nhằm kiểm tra, giám sát toàn hoạt động kinh tế tài đơn vị + Kế toán bán hàng xác định KQBH công cụ đắc lực, hữu hiệu đáp ứng yêu cầu quản lý hoạt động kinh doanh Do vậy, tổ chức công SVTH  Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s tác kế toán bán hàng xác định KQBH cách khoa học, hợp lý, phù hợp với điều kiện cụ thể doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng việc nâng cao hiệu kinh doanh, thu thập, xử lý cung cấp thông tin cho chủ doanh nghiệp, quan chủ quản, quan tài chính, thuế, ngân hàng Bán hàng khâu cuối trình luân chuyển hàng hoá doanh nghiệp thương mại Đối với thân đơn vị kinh tế, có bán hàng có thu nhập để bù đắp chi phí bỏ hình thành kết kinh doanh Việc thúc đẩy bán hàng đơn vị sở để thúc đẩy sản xuất tiêu thụ đơn vị kinh tế khác kinh tế quốc dân, đặc biệt đơn vị kinh tế có quan hệ với doanh nghiệp 1.1.5 Nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh - Phản ánh ghi chép đầy đủ, kịp thời, xác tình hình có biến động loại sản phẩm, hàng hoá theo tiêu số lượng, chất lượng, chủng loại giá trị - Giám đốc an toàn hàng hóa xuất bán nhằm tăng nhanh tốc độ lưu chuyển hàng hoá, giảm chi phí kinh doanh sở kiểm tra chặt chẽ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp - Theo dõi kịp thời tình hình toán tiền hàng với khách hàng khoản thuế phải nộp cho Nhà nước phát sinh trình mua bán hàng hoá - Phân bổ chi phí thu mua hàng hoá cho hàng bán kỳ để tính trị giá vốn hàng bán kết hoạt động kinh doanh cách đắn - Cung cấp thông tin kế toán phục vụ cho việc lập BCTC định kỳ phân tích hoạt động kinh tế liên quan đến trình bán hàng, xác định phân phối kết 1.2 Một số vấn đề chung bán hàng 1.2.1 Bản chất kinh tế bán hàng Quá trình bán hàng doanh nghiệp thương mại trình vận động vốn kinh doanh từ hình thái hàng hoá sang hình thái tiền tệ hình thành kết bán hàng Quá trình bán hàng hoàn tất hàng hoá chuyển chủ, tức SVTH  Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s hàng hoá giao cho người mua thu tiền bán hàng Nói gọn, bán hàng hay tiêu thụ hàng hoá thực giá trị hàng hóa 1.2.2 Các phương thức bán hàng 1.2.2.1 Phương thức bán buôn Bán buôn việc tiêu thụ hàng hoá cho đơn vị, doanh nghiệp để tiếp tục chuyển bán bán loại nguyên liệu, vật liệu cho đơn vị sản xuất Bên cạnh cung cấp hàng hoá cho tổ chức xã hội khác thoả mãn nhu cầu kinh tế a Bán buôn qua kho Đây phương thức bán buôn mà hàng hoá xuất từ kho doanh nghiệp để bán cho người mua Đối với phương thức bán buôn qua kho thường sử dụng hai hình thức bán hàng sau: * Bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng Theo hình thức này, doanh nghiệp thương mại vào hợp đồng kinh tế ký với người mua để gửi hàng cho người mua phương tiện vận chuyển tự có thuê Trong trường hợp này, hàng hoá gửi thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp Chi phí vận chuyển doanh nghiệp chịu bên mua phải trả, tuỳ thuộc vào điều kiện quy định hợp đồng hai bên thoả thuận, ký kết Chứng từ bán hàng trường hợp hoá đơn phiếu xuất kho kiêm hoá đơn doanh nghiệp lập Thời điểm hàng hoá coi bán theo hình thức bên mua xác nhận nhận hàng chấp nhận toán, lúc hàng hoá chuyển quyền sở hữu từ doanh nghiệp sang người mua Trong trường hợp xuất kho chuyển đi, phòng kinh doanh lập "Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển" thành năm liên: Phòng kinh doanh lưu liên, sau xuất hàng thủ kho lưu liên, gửi kèm theo hàng hoá liên, chuyển cho phòng kế toán hai liên Hàng chưa tiêu thụ nên theo dõi trạng thái "hàng gửi bán" thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp SVTH  Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s Khi giao hàng kho người mua, người mua toán chấp nhận toán cho số hàng lập "Hoá đơn bán hàng" thành liên: Giao cho bên mua liên, phòng kinh doanh lưu liên, gửi cho phòng kế toán liên thời điểm hàng hoá coi tiêu thụ * Bán buôn giao hàng trực tiếp kho doanh nghiệp Theo hình thức này, bên mua vào hợp đồng kinh tế ký uỷ nhiệm cho cán nghiệp vụ đến nhận hàng kho người bán chịu trách nhiệp áp tải hàng hoá phương tiện tự có thuê Khi hàng hoá xuất giao cho người mua coi tiêu thụ, từ phòng kinh doanh lập "phiếu xuất kiêm hoá đơn bán hàng" thành liên: Lưu liên, chuyển cho kho liên, thủ kho xuất hàng xong lưu liên, giao cho người mua liên, liên giao cho phòng kế toán b Bán buôn vận chuyển thẳng Với phương thức này, hàng hoá bán cho bên mua giao thẳng từ bên cung cấp không qua kho doanh nghiệp Có hình thức bán buôn phương thức bán buôn vận chuyển thẳng * Bán buôn vận chuyển thẳng trực tiếp Theo hình thức này, doanh nghiệp thương mại mua hàng bên cung cấp giao bán thẳng cho người mua Doanh nghiệp đóng vai trò trung gian môi giới quan hệ mua bán với người mua, uỷ nhiệm cho người mua đến nhận hàng toán với người bán theo hợp đồng kinh tế mà doanh nghiệp ký với người bán Tuỳ theo điều kiện thoả thuận hợp đồng kinh tế mà doanh nghiệp thương mại hưởng khoản lệ phí, lệ phí doanh thu kinh doanh doanh nghiệp Trong trường hợp này, doanh nghiệp thương mại không lập chứng từ kế toán bán hàng mà lập "Phiếu thu" số hoa hồng hưởng * Bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức chuyển hàng Theo hình thức này, doanh nghiệp vừa phải toán tiền mua hàng với người bán, vừa phải toán tiền hàng với người mua, nghĩa đồng thời phát sinh hai nghiệp vụ mua hàng bán hàng Doanh nghiệp thương mại SVTH  Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s vận chuyển hàng đến cho người mua, giao hàng xong coi tiêu thụ Nếu bên mua tự vận chuyển thực giao hàng tay ba kho người bán Sau đó, hàng hoá coi tiêu thụ Chứng từ kế toán bán hàng trường hợp "hoá đơn bán hàng giao thẳng" Đây "hoá đơn kiêm phiếu vận chuyển" cho phòng kế toán liên để ghi sổ 1.2.2.2 Phương thức bán lẻ Bán lẻ việc bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng nhằm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng cá nhân phận nhu cầu kinh tế tập thể a Bán lẻ thu tiền tập trung Trong phương thức này, doanh nghiệp thu tiền nghiệp vụ giao hàng tách rời nhằm chuyên môn hoá công tác bán hàng Mỗi quầy hàng liên quầy hàng bố trí nhân viên thu ngân chuyên thu tiền viết hoá đơn tính kê mua hàng cho khách Cuối ca cuối ngày, nhân viên thu ngân kiểm tiền, lập giấy nộp tiền bán hàng (Đây doanh thu cửa hàng ngày) Sau đó, nhân viên bán hàng tập hợp hoá đơn tính kê hàng hoá để tiến hành kiểm kê, đối chiếu hai chứng từ với để làm cho kế toán ghi sổ b Bán lẻ thu tiền trực tiếp Theo phương thức bán lẻ thu tiền trực tiếp, nhân viên bán hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm vật chất số lượng nhận bán quầy, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý tiền bán hàng ngày Nhân viên bán hàng trực tiếp thực việc thu tiền giao hàng cho người mua Cuối ca, cuối ngày nhân viên bán hàng lập giấy nộp tiền bán hàng, đồng thời kiểm kê hàng lại ghi vào "thẻ quầy hàng" xác định lượng hàng bán ngày cho mặt hàng Qua phương thức này, nghiệp vụ bán hàng hoàn thành trực diện với người mua thường không cần lập chứng từ cho nghiệp vụ bán lẻ Tuỳ thuộc vào yêu cầu quản lý mà cuối ca, cuối ngày định kỳ ngắn nhân viên bán hàng kiểm kê hàng hoá quan hệ cân đối luân chuyển hàng hoá để xác định lượng hàng hoá tiêu thụ SVTH  Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s Sau đó, nhân viên bán hàng lập "báo cáo bán hàng" ca, ngày kỳ để nộp cho phòng kế toán Hàng ngày, nộp tiền bán hàng cho thủ quỹ, nhân viên bán hàng phải lập giấy nộp tiền bán hàng cho thủ quỹ, loại chứng từ "Báo cáo bán hàng" nhân viên bán hàng lập Để thuận tiện cho việc quản lý hàng hoá bán ca, hàng ngày định kỳ nhân viên bán hàng phải mở thẻ hàng cho mặt hàng để ghi chép, tập hợp nghiệp vụ bán hàng theo mẫu Về hình thức chứng từ, phương thức bán lẻ thường không cần lập chứng từ cho nghiệp vụ bán hàng mà ca, hàng ngày định kỳ ngắn tiến hành lập chứng từ chung "Báo cáo bán hàng", tiền bán hàng ghi theo giấy nộp tiền bán hàng, đối chiếu doanh thu bán hàng báo cáo với số tiền thực nộp xác định số tiền thừa, thiếu trình tiêu thụ hàng hoá c Bán hàng tự động Phương thức bán hàng áp dụng số mặt hàng sử dụng máy bán hàng tự động để thực nghiệp vụ bán hàng Qua cách thức thực phương thức bán hàng tự động cho thấy tiện dụng không phần hiệu nhằm đưa hàng hoá đến tận tay người tiêu dùng lúc, nơi Tuy nhiên, không đòi hỏi không gian rộng lớn cho trình bán hàng d Bán hàng theo phương thức đặt hàng Theo phương thức này, khách hàng đặt mua hàng hoá quầy hàng, doanh nghiệp cử nhân viên chuyên trách vận chuyển hàng đến địa điểm mà người tiêu dùng yêu cầu Trong trường hợp doanh nghiệp phải lập "Báo cáo bán hàng" phản ánh riêng e Bán hàng theo phương thức khách hàng tự chọn Theo phương thức bán hàng này, quầy hàng, gian hàng nhân viên bán hàng trực tiếp thu tiền khách hàng quầy hàng mà có nhân viên chuyên trách làm nhiệm vụ quan sát, bảo vệ gian hàng đảm nhiệm, đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn, giới thiệu hàng hoá cho khách SVTH  Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s hàng có nhu cầu mua Trong hình thức bán hàng này, khách hàng tự lưa chọn hàng hoá, quầy hàng, gian hàng Sau toán tiền bàn thu ngân, nhân viên thu ngân bố trí lối 1.2.2.3 Phương thức bán hàng qua đại lý Giao hàng cho đại lý biến tướng phương thức bán buôn chuyển hàng phổ biến doanh nghiệp thương mại Hàng ký gửi coi "Hàng gửi bán" thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp thức tiêu thụ Để thực phương thức bán hàng cần phai có hợp đồng bán hàng đại lý kết hai bên: Bên chủ hàng (gọi bên giao đại lý - gọi tắt bên A), Bên bán hàng đại lý (gọi bên nhận đại lý - gọi tắt bên B) Theo hợp đồng đại lý, bên A xuất giao sản phẩm, hàng hoá cho bên bán hàng đại lý số sản phẩm, hàng hoá thuộc quyền sở hữu bên A, bên B báo bán hàng lúc ghi nhận tiêu thụ cho số sản phẩm, hàng hoá giao cho bên B Bên đại lý bán hàng hoá hưởng hoa hồng đại lý Hoa hồng bán đại lý doanh thu bên B Bên A trả tiền hoa hồng cho bên B, chi phí thuê bán hàng thuộc phần chi phí bán hàng Phương thức bán hàng đại lý hình thức tiêu thụ hàng hoá doanh nghiệp quan tâm Phương thức giúp cho doanh nghiệp nhà mở rộng thị trường, tăng sức cạnh tranh Mặt khác, tận dụng sở vật chất sẵn có (quầy hàng, cửa hàng, kinh nghiệm kinh doanh) 1.2.2.4 Phương thức bán hàng trả góp Bán hàng trả góp hình thức biến tướng phương thức bán hàng trả chậm Các phương thức toán tiền bán hàng bao gồm: Bán hàng thu tiền trực tiếp bán trả chậm (bán chịu) Qua phương thức này, người mua trả tiền hàng làm nhiều lần, khoảng thời gian tương đối dài Lần đầu thời điểm mua hàng (nhập hàng) số lại trả chậm vào kỳ phải chịu tỷ lệ lãi theo thoả thuận Tổng số tiền người mua chấp nhận trả (cam kết trả) cao số tiền mua hàng hoá điều kiện bình thường Phần chênh lệch giá bán hàng SVTH  Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s theo phương thức trả góp với giá bán thông thường thu nhập hoạt động tài bên bán Phương thức bán hàng trả góp phương thức quen thuộc xã hội tiêu dùng, phương thức bán hàng trả góp lấy đối tượng phục vụ "thượng đế" có thói quen nhu cầu tiêu dùng ngày cao khả tài có hạn Qua phương thức này, giúp doanh nghiệp khai thác thị trường tiềm cách triệt đầu tư thêm (lãi suất thu tiền hàng bù đắp chi phí, vốn tăng khâu toán dự phòng rủi ro xảy ra) 1.2.2.5 Phương thức hàng đổi hàng Theo phương thức tiêu thụ này, bên bán xuất giao hàng hoá cho bên mua, đồng thời nhận lại từ bên mua (vật liệu, hàng hoá TSCĐ) Như vậy, trình mua bán diễn đồng thời nguyên tắc giá chi phí hạch toán kế toán Khi xuất giao sản phẩm hàng hoá cho bên mua, bên bán phải phản ánh thuế GTGT phải nộp theo giá bán Đồng thời, nhận vật liệu, hàng hoá TSCĐ Phải phản ánh số GTGT khấu trừ Phương thức tiêu thụ hàng đổi hàng áp dụng cho doanh nghiệp mà sản phẩm doanh nghiệp vật liệu yếu tố đầu vào doanh nghiệp khác hai DN có mối quan hệ giao dịch cung ứng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ 1.2.2.6 Phương thức tiêu thụ nội Trong doanh nghiệp nghiệp vụ thông thường phát sinh nghiệp vụ cung ứng sản phẩm, hàng hoá lao vụ, dịch vụ đơn vị với đơn vị trực thuộc Ngoài ra, tiêu thụ nội bao gồm nội dung sau - Doanh nghiệp sử dụng hàng hoá để trả lương cho công nhân viên trường hợp cần thiết - Sử dụng sản phẩm, hàng hoá doanh nghiệp để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, quảng cáo 1.3 Một số vấn đề chung kết kinh doanh 1.3.1 Bản chất kinh tế xác định kết kinh doanh SVTH   Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD.Th.s Trong kinh tế thị trường, kết tiêu thụ mối quan tâm hàng đầu nhà quản trị, nhà đầu tư, tài trợ Kết tiêu thụ sản phẩm hàng hoá dịch vụ xác định tiêu "lãi gộp" "lãi thuần" Kế toán phải xác định kết kinh doanh kỳ kế toán, tức xác định lợi nhuận (hoặc lỗ) kỳ kế toán Lợi nhuận hoạt động = Thu nhập hoạt động Chi phí hoạt động - kinh doanh kỳ kinh doanh kỳ kinh doanh kỳ Trong kinh tế thị trường, ngoại trừ số doanh nghiệp hoạt động mục đích công ích, nói "lợi nhuận" mục tiêu hàng đầu chi phối định sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Để nắm bắt hoạt động kinh doanh doanh nghiệp có đem lại lợi nhuận hay không, có lợi nhuận thu bao nhiêu, doanh nghiệp phải tính toán, xác định kết kinh doanh "Kết kinh doanh " kết cuối mà doanh nghiệp hướng tới sách, biện pháp đề doanh nghiệp xoay quanh vấn để làm để đạt kết kinh doanh cao tốt 1.3.2 Các yếu tố cấu thành việc xác định kết kinh doanh 1.3.2.1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Phản ánh doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ doanh ghiệp kỳ hạch toán hoạt động sản xuất kinh doanh từ giao dịch nghiệp vụ sau: + Bán hàng: Bán sản phẩm DNSX bán hàng hoá mua vào + Cung cấp dịch vụ: Thực công việc thoả thuận nhiều kỳ kế toán như: Cung cấp dịch vụ vận tải, du lịch, cho thuê tài sản theo phương thức hoạt động Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: Là toàn số tiền thu số thu từ giao dịch nghiệp vụ phát sinh doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ cho khách hàng gồm khoản phụ thu phí thu thêm giá bán (nếu có) 1.3.2.2 Các khoản giảm trừ doanh thu SVTH  Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s Kết chuyển chi phí thuế TNDN hành Nợ TK 911: 5.845.850 Có TK 821: 5.845.850 Kết chuyển Lãi Nợ TK 911: 17.537.550 Có TK 421.1: 17.537.550 Căn vào sổ nhật ký chung Kế toán ghi sổ TK 511 TK 911 Sổ TK 911 dùng để ghi chép bút toán kết chuyển doanh thu thuần, giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí doanh thu hoạt động tài chính, chi phí thu nhập khác, lợi nhuận SVTH   Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty TNHH Kỹ thuật POSO 88A Trần Cao Vân, Thanh Khê, TP Đà Nẵng GVHD.Th.s Mẫu số: S03a-DN (Ban hành theo định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ NHẬT KÝ CHUNG Tháng 12/2014 (Đơn vị tính: VNĐ) N/T ghi sổ Chứng từ Số Ngày Trang trớc chuyển sang Thanh toán tiền điện PC104/ 01/12 Diễn giải 02 01/12 thoại Đã ghi TK Số tiền Nợ SC Có x X 642 179.791 133.1 17.972 111 197.691 TT tiền bốc hàng mua 05/12 PC104/ 05/12 – Cty kỹ thuật điện 12 toàn cầu HĐ 11/12 000038 Bán hàng cho công ty 11/12 cổ phần Hoa Thiên 11/12 13/12 Số X 12/276 HĐ000 0389 11/12 13/12 X12/ Giá vốn bán hàng cho công ty Tân Lập Phú Bán hàng cty truyền tải điện Công ty truyền tải 302 16/12 HĐ000 0396 x x 133.1 13.500 111 1.363.500 16.445.000 511 14.950.000 333.1 1.495.000 632 14.425.000 14.425.000 156.1 25.740.000 131 x Giá vốn bán hàng cho 13/12 1.350.000 131 Phú Số 13/12 x 156.2 x điện 511 23.400.000 333.1 2.340.000 632 22.200.000 156.1 13.739.000 131 16/12 Bán hàng cty TM Y.K SVTH x 22.200.000 511 12.490.00 333.1 1.249.000   Báo cáo thực tập tốt nghiệp Giá vốn bán hàng Số 16/12 X12/ Công ty TNHH xây 16/12 lắp thương mại 303 28/12 GVHD.Th.s 632 X PC104/ 12 28/12 Thanh toán tiền tiếp khách 641 133.1 327.989 111 911 47.628.050 641 911 54.116.300 28/12 KC03 28/12 K/C chi phí bán hàng x 28/12 KC04 KC05 KC06 K/C chi phí quản lý 28/12 doanh nghiệp 3.279.891 x 28/12 11.280.000 Y.K 28/12 11.280.000 156.1 x 28/12 K/C giá vốn hàng bán x 28/12 K/C doanh thu x 28/12 KC07 28/12 K/C thuế TNDN HH x 28/12 KC08 28/12 K/C lãi x 3.607.000 47.628.050 642 911 1.161.415.050 632 511 54.116.300 1.161.415.050 1.286.542.800 911 911 1.286.542.800 5.845.850 821 911 5.845.850 17.537.550 421.2 17.537.550 Cộng chuyển sang 2.504.702.150 trang sau 2.504.702.150 Ngày 31 tháng 12 năm 2014 Người lập biểu Kế toán trởng Thủ trởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu) Công ty TNHH Kỹ thuật POSO 88A Trần Cao Vân, Thanh Khê, TP Đà Nẵng Mẫu số: S03b-DN (Ban hành theo định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI TK 911 - Xác định kết sản xuất kinh doanh Tháng 12/2014 (Đơn vị tính: VNĐ) SVTH   Báo cáo thực tập tốt nghiệp N/T ghi sổ 28/12 Chứng từ Số Ngày Diễn giải GVHD.Th.s Trang TK Số tiền Nợ KC03 28/12 K/C CPBH 641 47.628.050 28/12 KC04 28/12 K/C CP QLDN 642 54.116.300 28/12 KC05 28/12 K/C giá vốn hàng bán 632 1.161.415.050 28/12 KC06 28/12 K/C doanh thu 511 28/12 KC07 28/12 K/C thuế TNDN HH 821 5.845.850 28/12 KC08 28/12 K/C lãi 421.2 17.537.550 Có 1.286.542.800 Cộng phát sinh 1.286.542.800 1.286.542.800 Ngày 31 tháng 12 năm 2014 Người lập biểu Kế toán trởng Thủ trởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu) Căn vào sổ TK 511, 531, 632, 641, 642, 911 kế toán lên bảng kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Kỹ thuật POSO 88A Trần Cao Vân, Thanh Khê, TP Đà Nẵng BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Tháng 12/2014 (Đơn vị tính: VNĐ) Chỉ tiêu SVTH Mã số  Năm  Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD.Th.s Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 1.291.802.800 Các khoản giảm trừ 02 5.260.000 Doanh thu bán hàng CCDV 10 1.286.542.800 Giá vốn hàng bán 11 1.161.415.050 Lợi nhuần gộp bán hàng CCDV 20 125.127.750 Doanh thu hoạt động tài 21 Chi phí tài 22 Chi phí bán hàng 24 47.628.050 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 54.116.300 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 23.383.400 11 Thu nhập khác 31 12 Chi phí khác 32 13 Lợi nhuận khác 40 14 Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế 50 23.383.400 15 Chi phí thuế TNDN hành 51 5.845.850 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 17 Lợi nhuận sau thuế 60 17.537.550 Ngày 31 tháng 12 năm 2014 Người lập biểu Kế toán trởng Thủ trởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu) Chương 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ  Kể từ Đảng Nhà nước ta thực sách cải cách đổi kinh tế, đất nước ta phát triển mạnh mẽ lên không ngừng thể đời công ty, doanh nghiệp Các công ty, doanh nghiệp thành lập vào hoạt động với mục tiêu phương hướng khác SVTH  Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s chung mục đích đạt lợi nhuận tối đa lĩnh vực hoạt động Đồng thời giải công ăn việc làm cho công nhân viên người lao động, đem lại thu nhập đời sống ổn định cho họ, góp phần vào công việc xây dựng phát triển kinh tế đất nước Trong thời gian thực tập tìm hiểu, khảo sát thực tế Công ty TNHH Kỹ thuật POSO giúp đỡ ban lãnh đạo nhân viên phòng kế toán với việc vận dụng kiến thức học trường cách linh hoạt sáng tạo em nắm bắt hiểu rõ việc quản lý công ty chất nghiệp vụ kinh tế cách sâu sắc toàn diện Từ em có rút vài nhận xét tình hình tiêu thụ hàng hóa, doanh thu tiêu thụ xác định kết kinh doanh công ty 4.1 Ưu điểm: Khi kinh tế chuyển sang chế thị trường và chế ngày thịnh hành len lỏi, công ty đòi hỏi phải bắt kịp với chế việc bắt kịp chuyện đơn giản phải bắt kịp cách để không sớm không muộn mà mang lại hiệu cao Công ty TNHH Kỹ thuật POSO cố gắng trang bị máy móc thiết bị nâng cao chất lượng hàng hóa bán cho phù hợp với nhu cầu thị trường Hàng hóa công ty ngày uy tín thị trường thị trường chấp nhận So với trước năm gần chất lượng hàng hóa công ty nâng lên rõ rệt Đội ngũ cán công nhân viên trang bị kỹ nghiệp vụ chuyên môn vững vàng, thường xuyên có mặt kịp thời lĩnh vực, động kinh doanh, sáng tạo, nhiệt tình công việc có bề dày kinh nghiệm sẵn sàng xa công việc Bên cạnh kết hợp chặt chẽ nhân viên công ty tạo thành tổng thể thống nhất, đồng thời lãnh đạo doanh nghiệp bước vững tự khẳng định vị trí xác kinh tế thị trường Việt Nam Cùng với phát triển lớn mạnh công ty, công tác quản lý nói chung công tác kế toán nói riêng không ngừng củng cố hoàn thiện Kế toán phát huy vai trò quản lý kinh doanh công ty, góp phần không nhỏ vào thành công công ty, công tác hạch toán sản phẩm, hàng hóa, tiêu thụ hàng hóa xác định kết kinh doanh dần hoàn thiện dáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin cho nhà quản lý Các ưu điểm cụ thể kế toán nói SVTH  Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s chung công tác hạch toán sản phẩm, hàng hóa, tiêu thụ hàng hóa xác định kết tiêu thụ công ty nói riêng thể mặt sau đây: 4.1.1 Về máy quản lý: Trong thời gian tiếp cận với Công ty TNHH Kỹ thuật POSO em nhận thấy: Về không gian làm việc: Không gian làm việc nhân viên tương đối tốt, phòng làm việc trang bị tốt mặt, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên an tâm làm việc Về máy quản lý: việc tổ chức máy quản lý tốt công ty đặt vị trí cao, máy quản lý tốt công ty phát triển vững 4.1.2 Về tổ chức máy kế toán: Công ty có đội ngũ kế toán dầy lực kinh nghiệm làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, máy kế toán tổ chức xếp phù hợp với yêu cầu khả trình độ người Mỗi nhân viên phòng kế toán Công ty phân công mảng công việc định chuỗi mắt xích công việc chung Chính phân công tác kế toán tạo chuyên môn hóa công tác kế toán, tránh chồng chéo công việc, từ nâng cao hiệu công tác kế toán, giúp cho nghiệp vụ kinh tế phát sinh giải nhanh chóng, rõ ràng theo phân công có sẵn Ngoài máy kế toán Công ty tổ chức theo hình thức tập trung tạo điều kiện cho kế toán kiểm tra, đạo nghiệp vụ tập trung thống nhất, đảm bảo lãnh đạo Công ty toàn hoạt động sản xuất kinh doanh công tác kế toán Đồng thời tạo chuyên môn hóa công việc nhân viên kế toán việc trang bị phương tiện kỹ thuật, tính toán, xử lý thông tin 4.1.3 Về chứng từ sổ sách: Hầu hết hệ thống chứng từ sổ sách kế toán tuân thủ chế độ kế toán hành Phần lớn hệ thống sổ sách công ty đầy đủ, tỉ mĩ, việc ghi chép mở sổ sách theo quy định công việc phần hành kế toán thực trôi chảy Việc lập luân chuyển chứng từ kế toán thực nghiêm ngặt theo chế độ quy định đảm bảo tính khách quan tuân thủ chứng từ Ngoài trang sổ sổ hay sổ chi tiết tài khoản, phần tài khoản đối ứng Công ty ghi rõ tài khoản đối ứng nợ tài khoản đối ứng có, từ giúp cho theo dõi dễ dàng SVTH  Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s Chứng từ luân chuyển có kết cấu cách hợp lý phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty Hệ thống sổ sách, chứng từ luân chuyển cách khoa học, ngăn nắp tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm, lưu trữ, bảo quản việc hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh kịp thời đầy đủ xác 4.1.4 Về hạch toán hàng hóa tiêu thụ xác định kết kinh doanh: Việc hạch toán sản phẩm, hàng hóa tiêu thụ xác định kết kinh doanh ghi chép đầy đủ đảm bảo nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan không bị bỏ sót hay ghi chép sai Việc hạch toán sản phẩm, hàng hóa chi tiết theo loại giúp thuận lợi việc theo dõi biến động hàng hóa từ quản lý tốt Giá vốn hàng bán xác định riêng cho loại hàng hóa, xác định theo tháng giúp cho việc hạch toán rõ ràng Hạch toán doanh thu chi phí thực rõ ràng, cuối kỳ kết chuyển để xác định kết tiêu thụ Đặc biệt công tác chi phí, công ty mở sổ chi tiết chi phí rõ ràng để theo dõi loại chi phí Đối với chi phí bán hàng, công ty chi tiết thành chi phí liên quan đến tiền lương, bảo hiểm xã hội riêng chi phí khác tiền khác riêng; với chi phí quản lý doanh nghiệp Công ty chi tiết thành chi phí lương nhân viên quản lý, chi phí đồ dùng văn phòng, chi phí khấu hao TSCĐ… Điều hợp lý tháng công ty phát sinh nhiều nghiệp vụ liên quan đến chi phí từ thuận lợi đối chiếu, theo dõi biến động loại chi phí, giúp cho việc quản lý chặt chẽ Nhìn chung, với thành tựu đạt thời gian qua phản ánh cách trung thực cố gắng, nỗ lực toàn thể cán công nhân viên công ty nói chung phòng kế toán nói riêng Công tác kế toán nói chung công tác hạch toán sản phẩm, hàng hóa tiêu thụ xác định kết kinh doanh nói riêng đáp ứng nhu cầu quản lý hạch toán 4.2 Nhược điểm: Những thành tựu trrong công tác hạch toán kế toán đóng góp không nhỏ vào thành công công ty song bên cạnh thành tựu vướng mắc, tồn mà nhà quản lý nói chung cán kế toán nói riêng cần phải quan tâm để có biện pháp xử lý kịp thời, nâng cao hiệu công tác kế toán hiệu việc tổ chức hạch toán sản phẩm, hàng hóa tiêu thụ xác SVTH  Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s định kết kinh doanh công ty TNHH Kỹ thuật POSO Những hạn chế thể điểm sau đây: 4.2.1.Về hệ thống tài khoản: Hiện nay, Công ty sử dụng hệ thống tài khoản theo chế độ kế toán hành, ban hành theo định 15/2006 ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành có sữa đổi bổ sung mà không điều chỉnh tài khoản để phù hợp với đặc điểm Công ty, chưa tiến hành đổi cho phù hợp với chế độ chung 4.2.2 Về hạch toán tiêu thụ hàng hóa xác định kết tiêu thụ:  Về hạch toán khoản giảm trừ doanh thu: Doanh thu hàng tháng công ty TNHH Kỹ thuật POSO tương đối lớn, số lượng khách hàng ngày đông, để khuyến khích khách hàng công ty sử dụng sách giảm giá hàng bán khách hàng mua thường xuyên, ổn định, mua với khối lượng lớn toán tiền mặt toán trước hạn đúng, biện pháp tích cực để lôi kéo khách hàng, giảm chiếm dụng vốn Nhưng việc công ty hạch toán khoản giảm giá vào bên Nợ TK511 không coi giảm giá hàng bán mà phải coi khoản chiết khấu Mặc dù đến số lượng khách hàng toán ngay, toán trước hạn… để hưởng giảm giá công ty hoạt động lâu dài, số lượng khách hàng quen thuộc nhiều theo thời gian, lượng khách hàng toán lại tăng lên, Công ty không nên hạch toán chung ghi Nợ TK511 dẫn đến tình trạng khó theo dõi sau không theo chế độ kế toán hành 4.3 Kiến nghị: 4.3.1 Nghiên cứu thị trường: Cần quan tâm đến vấn đề nghiên cứu thị trường: tập trung nghiên cứu thị trường cách cụ thể, chặt chẽ dựa tài liệu thu thập được, tuyệt đối không làm theo cảm tính.Thị trường nơi mua bán hàng hóa, nơi để tiến hành hoạt động mua bán người bán với người mua Các nhà kinh doanh có thề thành công thị trường hiểu biết thị trường cách rõ ràng, nghiên cứu thị trường tiêu thụ hàng hóa phải coi mục tiêu hàng đầu, có tầm quan trọng để xác định hướng kinh doanh, nghiên cứu thị trường để xác định nhu cầu mà sản phẩm hàng hóa mà doanh nghiệp kinh doanh, tìm đáp án để trả lời câu hỏi: SVTH  Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s Bán cho ai? Bán nào? Đề việc tiêu thụ hàng hóa có hiệu cao thị trường doanh nghiệp cần phải quan tâm đến vấn đề sau: Nghiên cứu khách hàng: khách hàng nhu cầu họ định tới thị phần doanh nghiệp thị phần cụ thể, nhu cầu người tiêu dùng đa dạng khác doanh nghiệp cần phải tiếp cận để tìm hiểu tâm lý họ đảm bảo cung cấp hàng hóa dịch vụ cho nhu cầu người tiêu dùng - Chăm sóc khách hàng quen thuộc: Công ty nên mở rộng hình thức khuyến thực nhiều chiết khấu khách hàng, thay đổi tỷ lệ chiết khấu, hay hình thức chiết khấu Công ty nên thưởng thêm cho khách hàng mua nhiều, quen thuộc vào cuối kỳ hình thức thưởng thêm nên thông báo trước để làm mục tiêu phấn đấu cho khách hàng… - Với khách hàng mới: Công ty nên có sách bán hàng cởi mở với họ, với khách hàng mua với khối lượng lớn hay toán cách tăng thêm tỷ lệ giảm giá, chiết khấu để thu hút khách hàng, giảm chiếm dụng vốn làm tăng tốc độ lưu chuyển vốn - Tìm kiếm khách hàng tìm thông qua đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, động sáng tạo, nhiệt tình công việc Đi sâu vào công trình dự án, sở đầu tư chủ thầu xây dựng để tìm kiếm đơn đặt hàng Công ty nên có hình thức thưởng cho nhân viên bán hàng có doanh thu bán hàng cao năm để động viên tinh thần trách nhiệm làm việc họ - Công ty nên tổ chức mạng lưới bán hàng sở nghiên cứu thị trường phân phối hàng hóa kênh giao, nhận Đồng thời nên mở rộng hình thức bán hàng - Thực tốt công tác quảng cáo, giới thiệu … Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh: nhằm nắm bắt diểm mạnh yếu đối thủ, từ xây dựng sách hợp lý để tiêu thụ hàng hóa có hiệu Nghiên cứu tình hình giá cả: tiêu chuẩn để doanh nghiệp lựa chọn mặt hàng kinh doanh định dến sản xuất, giá ảnh hưởng dến thu nhập, lợi nhuận doan h nghiệp 4.3.2 Nâng cao chất lượng hàng hóa mua vào: Khi kinh tế phát triển nhu cầu thỏa mãn người tăng lên, không đòi hỏi số lượng mà ngày đòi hỏi cao về chất lượng sản SVTH  Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s phẩm chất lượng sản phẩm dần trở thành yếu tố quan tâm hàng đầu người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm Bằng việc động việc tìm kiếm nguồn hàng hóa dầu vào với chất lượng tốt cách: trì bạn hàng cũ uy tín, đồng thời tìm kiếm thêm bạn hàng cung cấp sản phẩm, hàng hóa với chất lượng tốt Thực tốt việc áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào hoạt động kinh doanh để hoạt động kinh doanh ngày tốt 4.3.3.Về hệ thống tài khoản: Công ty sử dụng hệ thống tài khoản theo quy định Bộ Tài Chính mà chưa có sửa đổi bổ sung cho phù hợp Công ty nên mở thêm tài khoản cấp để dễ dàng cho việc theo dõi, định khoản, phù hợp với đặc điểm hoạt động đơn vị 4.3.4 Về hạch toán khoản giảm trừ doanh thu : Để đảm bảo thống tài khoản để dễ quản lý, dễ cho theo dõi để đảm bảo cho chế độ kế toán hành Công ty nên hạch toán riêng khoản giảm giá hàng bán Công ty hạch toán bên Nợ TK 511 sang hai tài khoản TK 521 TK 635 Với khoản giảm khách hàng mua thường xuyên ổn định mua với số lượng lớn hạch toán vào TK 521- Chiết khấu thương mại, giảm giá với khách hàng toán toán trước hạn khoản chiết khấu toán hạch toán vào TK 635- Chi phí hoạt động tài  Khi Công ty chấp nhận chiết khấu toán cho người mua người mua toán tiền trước thời hạn theo hợp đồng, kế toán ghi: Nợ TK 635: Số chiết khấu toán chấp thuận cho khách hàng Có TK: 111, 112, 131: Số tiền chiết khấu toán chấp nhận cho khách hàng  Trường hợp phát sinh khoản chiết khấu thương mại, kế toán ghi: Nợ TK 521 : Chiết khấu toán chấp thuận cho khách hàng Nợ TK 3331: Thuế GTGT tương ứng với phần chiết khấu thương mại Có TK 111, 112, 131…: Tồng số chiết khấu thương mại  Cuối kỳ kế toán kết chuyển khoản chiết khấu thương mại sang TK 511: Nợ TK 511 : Tổng số chiết khấu thương mại phát sing kỳ Có TK 521: Kết chuyển chiết khấu thương mại 4.3.5 Về hạch toán khoản phải thu khách hàng: SVTH  Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s Để tránh tình trạng chiếm dụng vốn, Công ty nên thực thường xuyên chiết khấu toán với khách hàng đồng thời nên tăng tỷ lệ chiết khấu toán để khuyến khích khách hàng thah toán Đối với số trường hợp để tránh rủi ro không thu nợ khách hàng, cuối niên độ kế toán công ty trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi 4.3.6 Về việc xác định kết tiêu thụ: Công ty nên lập báo cáo xác định kết tiêu thụ riêng cho loại hàng hóa Việc xác định kết riêng cho loại hàng hóa giúp nhà quản lý có nhìn cụ thể chi tiết kết đạt loại sản phẩm để từ đề xuất chiến lược kinh doanh đem lại hiệu cao Vì Công ty nên tiến hành xác định kết tiêu thụ theo loại sản phẩm SVTH  Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s Kết luận  Có thể nói rằng, kinh tế thị trường thực chế độ hạch toán kinh tế theo chế thị trường có quản lý Nhà nước đòi hỏi doanh nghiệp mặt phải tự trang trải chi phí, mặt khác phải thu lợi nhuận, đảm bảo tồn phát triển doanh nghiệp Mục tiêu đạt sở quản lý chặt chẽ loại tài sản, vật tư, chi phí, quản lý chặt chẽ trình tiêu thụ xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Theo đó, chất lượng thông tin kế toán thông qua hạch toán sản phẩm, hàng hóa tiêu thụ xác định kết tiêu thụ hàng hóa ngày đóng vai trò quan trọng việc nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp thị trường, kết đạt đầy đủ, xác, kịp thời đắn biện pháp tích cực có hiệu góp phần thúc đẩy hàng hóa quay vòng nhanh, mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp trở thành mục tiêu kinh doanh mà doannh nghiệp muốn đạt Vì việc hạch toán hàng hóa, tiêu thụ hàng hóa xác định kết kinh doanh trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu với không phận kế toán mà với toàn doanh nghiệp Trong khuôn khổ chuyên đề em nghiên cứu này, với kiến thức học nhà trường kết hợp với thời gian thực tập tìm hiểu thực tế công ty TNHH Kỹ thuật POSO, giúp đỡ nhân viên phòng kế toán công ty với hướng dẫn giáo viên Th.s Phạm thị Bích Vân Với nhìn nhận nhiều hạn chế sinh viên em tìm hiểu kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty Trên sở chế độ kế toán hành kết hợp với thực tế công ty em đề xuất số biện pháp với mong muốn hoàn thiện công tác kế toán góp phần nâng cao hiệu kinh doanh công ty Mọi ý kiến em đưa dựa sở thực tế công ty nội dung chế độ tài kế toán ban hành Tuy nhiên, trình độ hạn chế, kiến thức thực tế thời gian thực tập chưa nhiều nên chuyên đề em không tránh khởi thiếu sót Em mong nhận đóng góp thầy cô cô phòng kế toán Công ty để chuyên đề em hoàn thiện Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình giáo viên Th.s Phạm thị Bích Vân nhân viên phòng kế toán Công ty TNHH Kỹ thuật POSO giúp em hoàn thành chuyên đề SVTH  Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s Em xin chân thành cảm ơn! SVTH  [...]... bán háng kinh doanh của doanh nghiệp 1.3.3 Phương pháp xác định kết quả kinh doanh Việc xác định kết quả kinh doanh được tiến hành vào cuối kỳ kế toán, tức là vào cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm tuỳ thuộc vào đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được xác định theo trình tự sau đây Bước 1: Xác định doanh. .. 138 Chi phí nhân viên TK 152, 153 Ghi giảm chi phí QLDN Chi phí vật liệu, TK 911 dụng cụ K/c chi phí QLDN TK 214 Chi phí khấu hao TK 111, 112 TSCĐ Chi phí khác TK 142 K/c CPQLDN K/c sang 911 chờ kết 1.4.7 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 1.4.7.1 Tài khoản sử dụng Kết quả kinh doanh là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác tại doanh nghiệp sau một thời kỳ nhất định, ... K/c lỗ kết quả bán hàng TK 142 K/c CPQLDN K/c sang 911 chờ kết K/c lãi kết quả bán hàng 1.5 Các hình thức sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh Tuỳ theo cách hoạt động kinh doanh của từng doanh nghiệp và trình độ quản lý của doanh nghiệp đó mà vận dụng hình thức sổ kế toán nào cho phù hợp để xây dựng nên danh mục sổ kế toán để hạch toán bán hàng và xác định kết quả bán... 6421: Chi phí nhân viên quản lý TK 6422: Chi phí vật liệu quản lý TK 6423: Chi phí đồ dùng văn phòng TK 6424: Chi phí khấu hao tài sản cố định TK 6425: Thuế, phí và lệ phí TK 6426: Chi phí dự phòng TK 6427: Chi phí dịch vụ mua ngoài TK 6428: Chi phí khác bằng tiền 1.4 6.3 Trình tự kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp SVTH   Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD.Th.s SƠ ĐỒ 16: KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH. .. khoản chênh lệch giữa doanh thu thuần và giá trị vốn hàng bán Lãi gộp = Doanh thu thuần - Trị giá vốn hàng đã bán 1.4 Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp SVTH   Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD.Th.s 1.4.1 Chứng từ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh Tuỳ theo phương thức, hình thức bán hàng, kế toán bán hàng sử dụng... trình bán hàng doanh nghiệp phải bỏ ra các khoản chi phí bắt buộc như: Chi phí bao gói sản phẩm, bảo quản hàng hoá, chi phí vận chuyển, chi phí quảng cáo, tiếp thị Các chi phí đó được gọi chung là chi phí bán hàng Toàn bộ CPBH phát sinh trong kỳ đã tập hợp được đến cuối kỳ kế toán thực hiện kết chuyển hoặc phân bổ để xác định kết quả kinh doanh Đối với doanh nghiệp thương mại, trường hợp doanh nghiệp... cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD.Th.s 1.4 6 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 1.4 6.1 Nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là những chi phí chi cho việc quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và phục vụ chung khác liên quan đến hoạt động của cả doanh nghiệp Hoạt động quản lý doanh nghiệp liên quan đến mọi hoạt động trong doanh nghiệp Do vậy, cuối kỳ cần được tính toán. .. 1.4.5.3 Trình tự kế toán chi phí bán hàng TK 334, 338 TK 641 SƠ ĐỒ 15: KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG Chi phí nhân viên Ghi giảm chi phí bán hàng TK 111, 112, 138 bán hàng TK 152, 153 Chi phí vật liệu, dụng cụ TK 214 K/c chi phí QLDN TK 911 Chi phí khấu hao TSCĐ TK 142 K/c CPQLDN K/c sang 911 chờ kết TK 335 Trích trước CPBH, chi phí bảo hành SP TK 111, 112 K/c chi phí bán hàng chờ kết chuyển Chi phí dịch vụ mua... biểu hiện bằng số tiền lãi hoặc lỗ Kết quả hoạt động bán hàng là số chênh lệch giữa doanh thu bán hàng thuần với giá vốn hàng xuất bán (của sản phẩm hàng hoá, lao vụ, dịch vụ) và chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho sản phẩm hàng hoá Kế toán xác định kết quả sản xuất kinh doanh sử dụng các tài khoản chủ yếu sau : TK 911 : Xác định kết quả kinh doanh TK 421 : Lợi nhuận chưa phân... nay SVTH   Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD.Th.s Các chứng từ gốc của nghiệp vụ xác định kết quả hoạt động tiêu thụ hàng hoá là các chứng từ kế toán được lập vào cuối tháng trên cơ sở cộng dồn các số liệu tính toán, phân bổ và kết chuyển vào TK 911 1.4.7.2 Trình tự kế toán SƠ ĐỒ 17: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TK 632 TK 911 TK 641, 642 TK 511, 512 K/c giá vốn hàng K/c doanh thu tiêu thụ bán ... chờ kết 1.4.7 Kế toán xác định kết kinh doanh 1.4.7.1 Tài khoản sử dụng Kết kinh doanh kết cuối hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động khác doanh nghiệp sau thời kỳ định, biểu số tiền lãi lỗ Kết. .. nghiệp  GVHD.Th.s 1.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 1.4 6.1 Nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là chi phí chi cho việc quản lý kinh doanh, quản lý hành phục... động kinh = Toàn CPQLDN Tổng doanh thu hoạt động × Doanh thu bán háng kinh doanh doanh nghiệp 1.3.3 Phương pháp xác định kết kinh doanh Việc xác định kết kinh doanh tiến hành vào cuối kỳ kế toán,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH POSO, Thực trạng về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH POSO, Thực trạng về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH POSO

Từ khóa liên quan