10 BÍ QUYẾT CHINH PHỤC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CHỦ CHỐT MÔN HÓA HỌC (Phần 1)

69 612 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2015, 11:02

BÍ QUYẾT 1: PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔII. c¬ së lý thuyÕt1) Khi quy ®æi hçn hîp nhiÒu chÊt (VÝ dô: hçn hîp X gåm: Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 ...)(tõ 3 chÊt trë lªn) thµnh hçn hîp hai chÊt ( nh-: Fe, FeO hoÆc Fe, Fe2O3 hoÆc….) mét chÊt ( nh-:FexOy hoÆc…) ta ph¶i b¶o toµn sè mol nguyªn tè vµ b¶o toµn khèi l-îng hçn hîp.2) Cã thÓ quy ®æi hçn hîp X vÒ bÊt kú cÆp chÊt nµo, thËm chÝ quy ®æi vÒ mét chÊt. Tuynhiªn ta nªn chän cÆp chÊt nµo ®¬n gi¶n cã Ýt ph¶n øng oxi ho¸ khö nhÊt, ®Ó ®¬n gi¶n trong viÖctÝnh to¸n.3) Trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n theo ph-¬ng ph¸p quy ®æi ®«i khi ta gÆp sè ©m ( nh- sè mol©m, khèi l-îng ©m) ®ã lµ do sù bï trõ khèi l-îng cña c¸c chÊt trong hçn hîp, trong tr-êng hîpnµy ta vÉn tÝnh to¸n b×nh th-êng vµ kÕt qu¶ cuèi cïng vÉn tho¶ m·n.4) Khi quy ®æi hçn hîp X vÒ mét chÊt lµ Fe xOy th× Oxit FexOy t×m ®-îc chØ lµ oxit gi¶®Þnh kh«ng cã thùc( vÝ dô nh-: Fe15O16 , Fe7O8…)5) Khi quy ®æi hçn hîp c¸c chÊt vÒ nguyªn tö th× tu©n theo c¸c b-íc nh- sau:B-íc 1: quy ®æi hçn hîp c¸c chÊt vÒ cac nguyªn tè t¹o thµnh hçn hîp ®ãB-íc 2: ®Æt Èn sè thÝch hîp cho sè mol nguyªn tö c¸c nguyªn tè trong hçn hîp.B-íc 3: LËp c¸c ph-¬ng tr×nh dùa vµo c¸c ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l-îng, b¶o toµn nguyªntè, b¶o toµn electron…B-íc 4: lËp c¸c ph-¬ng tr×nh dùa vµo c¸c gi¶ thiÕt cña bµi to¸n nÕu cã.B-íc 5: gi¶i c¸c ph-¬ng tr×nh vµ tÝnh to¸n ®Ó t×m ra ®¸p ¸n.6. Mét sè bµi to¸n ho¸ häc cã thÓ gi¶i nhanh b»ng ph-¬ng ph¸p b¶o toµn khèi l-îng, b¶otoµn nguyªn tè, b¶o toµn e… song ph-¬ng ph¸p quy ®æi còng t×m ra ®¸p ¸n rÊt nhanh, chÝnh x¸cvµ ®ã lµ ph-¬ng ph¸p t-¬ng ®èi -u viÖt, kÕt qu¶ ®¸ng tin cËy, cã thÓ vËn dông vµo c¸c bµi tËp tr¾cnghiÖm ®Ó ph©n lo¹i häc sinh (nh- ®Ò tuyÓn sinh §H-C§ - 2007 - 2008 mµ Bé gi¸o dôc vµ ®µot¹o ®· ra).7. C«ng thøc gi¶i nhanh.Khi gÆp bµi to¸n d¹ng s¾t vµ hçn hîp s¾t ta ¸p dông c«ng thøc tÝnh nhanh sau: Khi ¸pdông c«ng thøc nµy th× chóng ta cÇn chøng minh ®Ó nhí vµ vËn dông linh ho¹t trong qu¸ ttr×nhlµm c¸c bµi to¸n tr¾c nghiÖm (c«ng thøc ®-îc chøng minh ë ph-¬ng ph¸p b¶o toµn e).a. Tr-êng hîp 1: tÝnh khèi l-îng s¾t ban ®Çu tr-íc khi bÞ «xi hãa thµnh m gam hçn hîp Xgåm: Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 .mFe 7.mhh  56.n e10(1),b. Tr-êng hîp 2: tÝnh khèi l-îng m gam hçn hîp X gåm: Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 .mhh 10.mFe  56.n e7(2)c. Tr-êng hîp 3: tÝnh khèi l-îng muèi t¹o thµnh khi cho m gam hçn hîp X gåm: Fe,FeO, Fe2O3 và Fe3O4 vµo dung dÞch HNO3 nãng d-.n Fe(NO3 )3  n Fe htpp://megabook.vnmFe ymol, mFe(NO3 )3  242.y gam(3)561 d. Tr-êng hîp 4: tÝnh khèi l-îng muèi t¹o thµnh khi cho m gam hçn hîp X gåm: Fe,FeO, Fe2O3 và Fe3O4 vµo dung dÞch H2SO4 ®Æc, nãng d-.m1n Fe2 (SO4 )3  .n Fe  Fe  x mol, mFe2 (SO4 )3  400.x gam(4)2112Ii. Bµi to¸n ¸p dông:Bµi to¸n 1: (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H C§ Khèi B- 2007) Nung m gam bét s¾t trong oxi thu®ù¬c 3 gam hçn hîp chÊt r¾n X. Hoµ tan hÕt hçn hîp X trong dung dÞch HNO3 d- tho¸t ra 0.56lÝt NO (®ktc) lµ s¶n phÈm khö duy nhÊt. Gi¸ trÞ m lµ:A. 2.52 gamB. 1.96 gam.C. 3.36 gam.D. 2.10 gam.Bµi gi¶i:C¸ch 1: Quy hçn hîp chÊt r¾n X vÒ hai chÊt Fe, Fe 2O3Fe + 4HNO3  Fe(NO3)3 + NO + 2H2 O0,025mol0,025mol0,56 0, 025mol22, 4n NO mFe2O3 = 3 - 0,025 .56 = 1,6gam  n Fe(trong Fe2O3 )  2.1,6 0,02mol160 mFe = 56(0,025 + 0,02) = 2,52 gam  A ®óngChó ý: NÕun Fe(trong Fe2O3 ) 1, 6 0, 01mol  mFe = 56.(0,035) = 1,96g B sai160C¸ch 2: Quy hçn hîp chÊt r¾n X vÒ hai chÊt FeO, Fe 2O33FeO + 10HNO3  3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O3.0,0250,025 mFeO = 3.0,025 . 72 = 5,4g mFe2O3 = 3 - 5,4 = -2,4gn Fe(Fe2O3 ) n Fe(FeO) 5, 4 0, 075mol722.(2, 4)4,8 0, 03mol160160mFe = 56 .(0,075 + (-0,03)) = 2,52 gam  A ®óngChó ý: + KÕt qu¶ ©m ta vÉn tÝnh b×nh th-êng v× ®©y lµ ph-¬ng ph¸p quy ®æi+ NÕun Fe(Fe2O3 )  0,015mol  mFe = 56.0,06 = 3,36g  C saiC¸ch 3: Quy hçn hîp chÊt r¾n X vÒ mÆt chÊt lµ Fe x Oy3FexOy + (12x - 2y)HNO3  2Fe(NO3)3 +(3x-2y)NO + (6x -y)H2O3.0,0253x  2yn FexOy 33.0, 02556x  16y 3x  2yhtpp://megabook.vn0,025molx 3  mFe3O2  200y 22 3.56.3 2,52g  A ®óng200 160  mFe  3.2.56 2,1g160mFe(oxit) Chó ý: NÕumFe2O3 D saiC¸ch 4: ¸p dông c«ng thøc gi¶i nhanh.mFe 7.mhh  56.n e 7.3  56.0,025.3 2,52gam => A ®óng1010Bµi to¸n 2: ( TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H C§- Khèi A- 2008). Cho 11.36 gam hçn hîp gåm Fe,FeO, Fe2O3 và Fe3O4 ph¶n øng hÕt víi dung dÞch HNO3 lo·ng d- thu ®-îc 1.344 lÝt khÝ NO(s¶n phÈm khö duy nhÊt ë đktc) vµ dung dịch X. C« c¹n dung dÞch X sau ph¶n øng ®-îc m gammuèi khan. Gi¸ trÞ m lµ:A. 34.36 gam.B. 35.50 gam. C. 49.09 gamD. 38.72 gam.Bµi gi¶i.C¸ch 1: Quy ®æi hçn hîp vÒ hai chÊt: Fe, Fe2O3Hoµ tan hçn hîp víi HNO3 lo·ng d-  1,344 lÝt NOFe + 4HNO3  Fe(NO3)3 + NO + 2H2 O(1)0,06mol0,6mol0,06molFe2O3 0,05n NO 2Fe(NO3)30,1mol(2)1,344 0, 06mol;22, 4Tõ (1)  mFe = 56 . 0,06 = 3,36 gn Fe2O3 8 0, 05mol160mFe2O3  11,36  3,36  8g mX = 242 (0,06 + 0,1) = 38,72g  D ®óngC¸ch 2: Quy hçn hîp vÒ hai chÊt: FeO, Fe2O33FeO + 10HNO3  3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O0,180,18mol0,06Fe2O3 2Fe(NO3)3-0,01-0,02 mFeO = 12,96g; mFe2O3 1, 6gmFe(NO3 )3  242(0,18  0,02)  38,72g  D ®óngC¸ch 3: Quy hçn hîp vÒ mét chÊt FexOy3FexOy + (12x - 2y)HNO3  3xFe(NO3)3 + (3x - 2y)NO + (6x-y)H2O3.0,063x  2yn FexOy 3.x.0,063x  2y11,360, 06.356x  16y 3x  2yhtpp://megabook.vn 150x = 160y 0,06x 16y 153 mFe(NO3 )3 3.16.0, 06.242  38, 72g3.16  2.15 D ®óngC¸ch 4. ¸p dông ph-¬ng ph¸p quy ®æi nguyªn töTa xem 11.36 gam hçn hîp gåm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 lµ hçn hîp cña x mol Fe vµy mol O. Ta cã: mHH =56x+16y =11,36 (1).MÆt kh¸c qu¸ tr×nh cho vµ nhËn electron nh- sau300252Fe 3e  FeO 2e  ON  3e  Nx  3xy  2y...0,18  0,06¸p dông §LBT E ta ®-îc:n e  2y  0,18  3x,  3x  2y  0,18 (2)Gi¶i hÖ (1) vµ (2) => x=0,16 mol, y=0,15 mol.n Fe(NO3 )3  n Fe  x  0,16mol,  mFe(NO3 )3  0,16.242  38,72gam , D ®óngC¸ch 5: ¸p dông c«ng thøc gi¶i nhanh.7.m hh  56.n e 7.11,36  56.0,06.3 8,96gam1010=> D ®óng8,96n Fe( NO3 )3  n Fe  0,16mol, m Fe( NO3 )3  0,16.242  38,72gam56C¸ch 6. LÊy c¸c ®¸p ¸n ®em chia cho khèi l-îng mol cña muèi lµ 242 th× c¸c sè ®Òu lÏ nh-ng chØcã ®¸p ¸n D lµ sè kh«ng lÏ lµ 0,16Bµi to¸n 3: Nung 8.4 gam Fe trong kh«ng khÝ, sau ph¶n øng thu ®-îc m gam X gåm Fe, FeO,Fe2O3 và Fe3O4 . Hoµ tan m gam hçn hîp X b»ng HNO3 d-, thu ®-îc 2.24 lÝt khÝ NO2 (®ktc) lµs¶n phÈm khö duy nhÊt. Gi¸ trÞ m lµ:A. 11.2 gam.B. 25.2 gam.C. 43.87 gamD. 6.8 gam.m Fe Bµi gi¶i.- C¸ch 1: + Sö dông ph-¬ng ph¸p quy ®æi,Quy ®æi hçn hîp X vÒ hai chÊt Fe vµ Fe 2O3 hoµ tan hçn hîp X vµo dung dÞch HNO3 d- tacã:Fe + 6HNO3  Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O:0,1/3n NO2  0,1mol0,1 Sè mol cña nguyªn tö Fe t¹o oxit Fe 2O3 lµ:n Fe 8, 4 0,1 0,35(mol)56 3310,35n Fe2O3  n Fe 22.3VËy m X  mFe  mFe O  0,1.56  0,35 .160  33,6  11, 2g  A ®óng2 3363Chó ý:+ NÕu n Fe O  n Fe  0,35  mX  0,35 (56  160)  25, 2g  B sai2 333htpp://megabook.vn4 + NÕu n Fe O  2n Fe  2.2 30,350,35 mX (56  320)  43,87g  C sai33+ NÕu kh«ng c©n b»ng pt : n Fe  n NO  0,1mol  n Fe 28, 4 0,1  0,05mol56 mX = 0,05 (56 + 80) = 6,8  D saiTÊt nhiªn mX > 8,4 do vËy D lµ ®¸p ¸n v« lý)- C¸ch 2: Quy ®æi hæn hîp X vÒ hai chÊt FeO vµ Fe2O3FeO + 4HNO3  Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O0,10,1 n Fe  8, 4  0,15mol56Ta cã: 0,15mol 2Fe  O2  2FeO0,10,1mol4Fe  3O2  2Fe2 O3  mh 2X  0,1.72  0,025.160  11, 2g  A ®óng0,050,025mol Chó ý: VÉn cã thÓ quy ®æi hçn hîp X vÒ hai chÊt (FeO vµ Fe3O4) hoÆc (Fe vµ FeO) hoÆc (Fe vµFe3O4) nh-ng viÖc gi¶i trë nªn phøc t¹p h¬n, cô thÓ lµ ta ph¶i ®Æt Èn sè mol mçi chÊt, lËp hÖ ph-¬ngtr×nh, gi¶i hÖ ph-¬ng tr×nh hai Èn sè).C¸ch 3: Quy hçn hîp X vÒ mét chÊt FexOy:FexOy + (6x - 2y) HNO3  xFe(NO3)3 + (3x - 2y) NO2 + (3x -y) H2O0,1 mol3x  2y0,1mol8, 40,1.xx 6 56 3x  2y y 7VËy c«ng thøc quy ®æi lµ: Fe6O7 (M = 448) vµ n Fe O  0,1  0,025mol6 73.6  2.7¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn nguyªn tè s¾t:  n Fe  mX = 0,025 . 448 = 11,2g  A ®óngNhËn xÐt: Quy ®æi hçn hîp gåm Fe, FeO, Fe 3O4, Fe2O3 vÒ hçn hîp hai chÊt FeO, Fe 2O3 lµ ®¬ngi¶n nhÊt.C¸ch 4: ¸p dông c«ng thøc gi¶i nhanh.mFe 7.mhh  56.n e10.mFe  56.n etrong ®ã m Fe lµ khèi l-îng s¾t, m hh lµ khèi mhh 107l-îng cña hçn hîp c¸c chÊt r¾n s¾t vµ «xit s¾t, ne lµ sè mol e trao ®æi. C«ng thøc nµy ®-îc chøngminh trong c¸c ph-¬ng ph¸p b¶o toµn e..Ta cã; mhh 10.mFe  56.n e 10.8, 4  56.0,1. 11, 2gam =>A ®óng77Bµi to¸n 4: Nung m gam Fe trong kh«ng khÝ, sau mét thêi gian ta thu ®-îc 11,2 gam hçn hîpchÊt r¾n X gåm Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hoµ tan hÕt 11,2g hçn hîp chÊt r¾n X vµo dung dÞchHNO3 d- thu ®-îc 2,24 lÝt khÝ NO2 (®ktc) lµ s¶n phÈm khö duy nhÊt. Gi¸ trÞ m lµ:A: 7,28gamB: 5,6gamC: 8,40gamD: 7,40gamBµi gi¶i:C¸ch 1: T-¬ng tù nh- vÝ dô 1, ®èi víi c¸ch 1- Quy vÒ hçn hîp X vÒ hai chÊt Fe vµ Fe 2O3:htpp://megabook.vn5 Fe  6HNO3  Fe(NO3 )3  3NO2  3H 2 O0,10,13 Sè mol cña nguyªn tö Fe t¹o oxit Fe 2O3 lµ:1  m 0,1  m 0,1 n Fe    mol  n Fe2O3   2  56 3  56 3 VËy mX = mFe + m Fe O  11, 2  56. 0,1  1  m  0,1  .160  m = 8,4  C ®óng2 33 2  56 3 C¸ch 2: T-¬ng tù c¸ch 2 quy ®æi hçn hîp X vÒ FeO vµ Fe 2O3  m = 8,4 gC¸ch 3: T-¬ng tù c¸ch 3 quy ®æi hçn hîp X vÒ FexOy  m = 8,4 gC¸ch 4: ¸p dông c«ng thøc gi¶i nhanh.mFe 7.mhh  56.n e 7.11, 2  56.0,1 8, 4gam => C ®óng1010Bµi to¸n 5: Hoµ tan hÕt m gam hçn hîp X gåm Fe, Fe 2O3, Fe3O4 trong dung dÞch HNO3 ®Æcnãng thu ®-îc 4,48 lÝt khÝ mµu n©u duy nhÊt (®ktc). C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®-îc145,2gam muèi khan, gi¸ trÞ m lµ:A: 78,4gB: 139,2gC: 46,4gD: 46,256gBµi gi¶i:¸p dông ph-¬ng ph¸p quy ®æi: Quy hçn hîp X vÒ hçn hîp hai chÊtC¸ch 1: Quy hçn hîp X vÒ 2 chÊt Fe vµ Fe2O3:Hoµ tan hçn hîp X vµo dung dÞch HNO3 ®Æc nãng d-.Ta cã: Fe + 6HNO3  Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O (1)0,2/30,2/30,2Fe2O3 + 6HNO3  2Fe(NO3)3 + 3H2OTa cã:n NO2 (2)4, 48145, 2 0, 2mol ; n muèi khan  n Fe(NO3 )3  0,6mol22, 4242110, 2  0,8n Fe(NO3 )3   0,6 (mol)223  30, 20,8 mFe  n Fe2O3 .56 .160  46, 4g  C ®óng33 Tõ pt (2): n Fe O 2 3 m 2h XNÕumh2X  mFe  n Fe2O3  0,66.56  0, 266.160  46, 256g  D saiC¸ch 2: Quy hçn hîp X vÒ hçn hîp 2 chÊt FeO vµ Fe2O3 ta cã:FeO + 4HNO3  Fe(NO3 )3 + NO 2 + 2H 2O (3)0,20,20,2Fe 2 O3 + 6HNO3  2Fe(NO3 )3 +3H 2O0,2mol n Fe( NO ) 3 3(4)0,4mol145, 2 0, 6mol , mX = 0,2 (72 + 160) = 46,4gam  C ®óng242Chó ý: + NÕu tõ (4) kh«ng c©n b»ng htpp://megabook.vnn Fe2O3  0, 4mol6  mX = 0,2 (72 + 2 . 160) = 78,4 gam  A saiC¸ch 3: Quy hçn hîp X vÒ mét chÊt lµ FexOy:FexOy + (6x -2y) HNO3  xFe(NO3)3 + (3x - 2y)NO2 + (3x - y) H2O0, 20,63x  2y¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn nguyªn tè Fe:x 3y 4 Fe3O4 mh2 0,20, 20, 6  6y= 8x3x  2yx0, 2.232  46, 4g3.3  4.2 C ®óngChó ý: + NÕu mhh = 0,6  232 = 139,2 g  B saiC¸ch 4: ¸p dông c«ng thøc gi¶i nhanh.145, 2 0,6mol => mFe = 0,6.56=33,6 gam24210.mFe  56.n e 10.33,6  56.0, 2mhh  46, 4gam => C ®óng77n Fe  n Fe(NO3 )3 Bµi to¸n 6: Hoµ tan hoµn toµn 49.6 gam hh X gåm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 b»ng H2SO4 ®Æc,nãng thu ®-îc dung dÞch Y vµ 8.96 lÝt khÝ SO2(®ktc). Thµnh phÇn phÇn tr¨m vÒ khèi l-îng cñaoxi trong hçn hîp X vµ khèi l-îng muèi trong dung dÞch Y lÇn l-ît lµ:A. 20.97% vµ 140 gam.B. 37.50% vµ 140 gam.C. 20.97% vµ 180 gamD.37.50% vµ 120 gam.Bµi gi¶i:C¸ch 1: + Quy hçn hîp X vÒ hai chÊt FeO vµ Fe 2O3 ta cã:2FeO  4H 2SO 4  Fe 2 (SO 4 )3  SO 2  4H 2O 0, 40, 4mol49,6gam 0,8Fe2 O3  3H 2SO 4  Fe 2 (SO 4 )3  3H 2O0, 05 0, 05m Fe2O3  49, 6  0,8.72  8g n Fe2O3  8 0, 05mol160 noxi (X) = 0,8 + 3.(-0,05) = 0,65mol %mO 0, 65.16.100 20,97%  A vµ C49, 6mFe2 (SO4 )3  [0, 4  (0, 05)).400  140gam  A ®óngChó ý: + NÕu mFe (SO )  (0, 4  0, 05).400  180g  C sai24 3+ T-¬ng tù quy ®æi vÒ hai chÊt kh¸c…C¸ch 2. ¸p dông ph-¬ng ph¸p quy ®æi nguyªn töTa xem 49,6 gam hçn hîp gåm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3 O4 lµ hçn hîp cña x mol Fe vµ ymol O. Ta cã: mHH =56x+16y =49,6 (1).MÆt kh¸c qu¸ tr×nh cho vµ nhËn electron nh- sauhtpp://megabook.vn7 3020Fe 3e  FeO 2e  Ox  3xy  2y64S  2e  S...0,8  0, 4¸p dông §LBT E ta ®-îc:n e  2y  0,18  3x,  3x  2y  0,8 (2)Gi¶i hÖ (1) vµ (2) => x=0,7 mol, y=0,65 mol.0,65.161100%  20,97%, n Fe2 (SO4 )3  n Fe  0,35mol249,62 m Fe2 (SO4 )3  0,35.400  140gam  A dung%O C¸ch 3: ¸p dông c«ng thøc gi¶i nhanh.mFe 49,6  39, 27.mhh  56.n e 7.49,6  56.0, 4.2.100  20,97% 39, 2gam %O 101049,6139, 2n Fe2 (SO4 )3  n Fe  0,35mol, mFe2 (SO4 )3  0,35.400  140gam => A ®óng256.2Bµi to¸n 7: §Ó khö hoà n toà n 3,04 gam hçn hîp X gåm FeO, Fe3O4, Fe2O3, cÇn 0,05 mol H2.MÆt kh¸c hoà tan hoà n toà n 3,04 gam hçn hîp X trong dung dÞch H2SO4 ®Æc nãng th× thu®-îc thÓ tÝch V ml SO2 (®ktc). Gi¸ trÞ V(ml) là :A.112 mlB. 224 mlC. 336 mlD. 448 ml.Bµi gi¶i:C¸ch 1:Quy ®æi hçn hîp X vÒ hçn hîp hai chÊt FeO vµ Fe 2O3 víi sè mol lµ x, y0Ta cã:tFeO  H2  Fe  H2Oxx(1)xFe2O3 + 3H2  2Fe + 3H2Oy3y2y(2) x  3y  0, 05x  0, 02mol72x  160y  3, 04  y  0, 01molTõ (1) vµ (2) ta cã: 2FeO + 4 H2SO4  Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O0,02mol0,01molVËy(3)VSO2  0,01  22,4 = 0,224 lÝt hay 224ml  B ®óngChó ý: NÕu (3) kh«ng c©n b»ng:VSO2 = 0,02  22,4 = 0,448 lÝt = 448ml  D saiC¸ch 2: ¸p dông c«ng thøc gi¶i nhanh.n O  n H2  0,05mol,mO  0,05.16  0,8gam mFe = m«xit – mO =2,24 gam =>ne 10.22, 4  7.3,04 0,01mol, Vso 2  0,01.22, 4  0, 224lit  224ml  B ®óng56.2htpp://megabook.vn8 Bµi to¸n 8: Hỗn hợp X gåm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 víi sè mol mçi chÊt lµ 0.1 mol hoµ tanhÕt vµo dung dÞch Y gåm ( HCl, H2SO4 lo·ng) d- thu ®-îc dung dÞch Z. Nhá tõ tõ dung dÞchCu(NO3)2 1M vµo dd Z cho tíi khi ngõng tho¸t khÝ NO. ThÓ tÝch dung dÞch Cu(NO 3)2 cÇn dïngvµ thÓ tÝch khÝ tho¸t ra ë ®ktc thuéc ph-¬ng ¸n nµo:A. 50 ml vµ 6.72 lÝtB. 100 ml vµ 2.24 lÝt.C. 50 ml vµ 2.24 lÝtD. 100 ml vµ 6.72 lÝt.Bµi gi¶i:Quy hçn hîp 0,1 mol Fe2O3 vµ 0,1 mol FeO thµnh 0,1 mol Fe3O4Hçn hîp X gåm: Fe3O4 mol: Fe(0,2mol) + dung dÞch YFe3O4 + 8H+  Fe2+ + 2Fe3+ + 4H2O(1)0,2mol0,20,4molFe + 2H+  Fe2+ + H20,10,1(2)D2 Z (Fe2+: 0,3mol; Fe3+: 0,4mol) + Cu(NO3)2(3)3Fe2  NO3  4H  3Fe3  NO  2H2O0,30,1(4)0,1VNO = 0,1  22,4 = 2,24 lÝt; n Cu( NO )  1 n   0, 05mol3 22 NO3n d2Cu(NO ) 3 20, 05 0, 05 lÝt (hay 50ml)  C ®óng1Chó ý: + NÕu n Cu(NO )  n   0,1mol  VCu(NO )  100ml  B sai3 23 2NO3+ Tõ (4) nÕu kh«ng cÇn b»ng: VNO = 0,3  22,4 = 6,72 lÝt  A saiBµi to¸n 9: Nung x mol Fe vµ 0,15 mol Cu trong kh«ng khÝ mét thêi gian thu ®-îc 63,2 gam hçnhîp chÊt r¾n. Hoµ tan hoµn toµn hçn hîp chÊt r¾n trªn b»ng H2SO4 ®Æc, nãng, d- thu ®-îc dungdÞch Y vµ 6,72 lÝt khÝ SO2(®ktc). Gi¸ trÞ cña x mol lµ:A. 0,7 molB. 0,3 molC. 0,45 molD. 0,8 molBµi gi¶i.Xem hçn hîp chÊt r¾n lµ hçn hîp cña x mol Fe , 0,15 mol Cu vµ y mol O.Ta cã: mHH=56x + 64.0,15 +16y=63,256x+16y=53,6 (1)MÆt kh¸c qu¸ tr×nh cho vµ nhËn electron nh- sau300202Fe 3e  FeCu  2e  CuO 2e  Ox  3x0,15  0,3y  2y64S  2e  S...0,6  0,3¸p dông §LBT E ta ®-îc:n e  3x  0,3  0,6  2y,  3x  2y  0,3 (2)Gi¶i hÖ (1) vµ (2) => x=0,7 mol, y=0,9 mol.htpp://megabook.vnA ®óng9 Bµi to¸n 10. Hoµ tan hÕt m gam hçn hîp X gåm Fe, FeS , FeS 2, vµ S b»ng HNO3 nãng d- thu®-îc 9,072 lÝt khÝ mµu n©u duy nhÊt (đktc, s¶n phÈm kh- duy nhÊt ) vµ dung dÞch Y. Chia dungdÞch Y thµnh 2 phÇn b»ng nhau.PhÇn 1 cho t¸c dông víi dung dÞch BaCl 2 d- thu ®-îc 5,825 gam kÕt tña tr¾ng.PhÇn 2 tan trong dung dÞch NaOH d- thu ®-îc kÕt tña Z, nung Z trong kh«ng khÝ ®Õnkhèi l-îng kh«ng ®æi ®-îc a gam chÊt r¾n.Gi¸ trÞ cña m vµ a lÇn l-ît lµ:A. 5,52 gam vµ 2,8 gam.B. 3,56 gam vµ 1,4 gam.C. 2,32 gam vµ 1,4 gamD. 3,56 gam vµ 2,8 gam.Bµi gi¶i.Xem hçn hîp chÊt r¾n X lµ hçn hîp cña x mol Fe u vµ y mol S.Qu¸ tr×nh cho vµ nhËn electron nh- sau306054Fe 3e  FeS 6e  SN  1e  Nx  3xy  6y  y...0, 405  0, 405molx¸p dông §LBT E ta ®-îc:n e  3x  6y  n NO2 9,072 0, 405mol,  3x  6y  0, 40522, 4(1)MÆt kh¸c trong 1/2 dung dÞch Y:303OHtFe  Fe(OH)3  (Z)  Fe 2 O3xmol26x................................ mol42BaS(SO 24 )  BaSO 4 yymol..................... mol22y 5,825n BaSO4   0,025mol  y  0,05mol2233Thay vµo (1) ta ®-îc x=0,035 molm = mX=56x+32y=56.0,035+32.0,05=3,56 gamx0,035a  mFe2O3  .160 .160  1, 4gam44=> B ®óng.iii. bµi tËp tù gi¶iBµi 1: Hoµ tan hÕt m gam hçn hîp X gåm FeO, Fe 2O3 và Fe3O4 b»ng HNO3 thu ®-îc 2.24 lÝtkhÝ mµu n©u duy nhÊt (đktc). C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng ®-îc 96.8 gam muèi khan. Gi¸ trÞm lµ:A. 55.2 gam.B. 31.2 gam.C. 23.2 gamD. 46.4 gam.Bµi 2: Hoµ tan 52.2 gam hh X gåm FeO, Fe2O3 và Fe3O4 b»ng HNO3 ®Æc, nãng thu ®-îc 3.36lÝt khÝ NO2 (đktc). C« c¹n dd sau ph¶n øng ®-îc m gam muèi khan. Gi¸ trÞ m lµ:A. 36.3 gam.B. 161.535 gam.C. 46.4 gamD. 72.6 gam.htpp://megabook.vn10 Bµi 3: Vµo thÕ kû XVII c¸c nhµ khoa häc ®· lÊy ®-îc mét mÈu s¾t nguyªn chÊt tõ c¸c m¶nh vìcña thiªn th¹ch. Sau khi ®em vÒ phßng thÝ nghiÖm do b¶o qu¶n kh«ng tèt nªn nã bÞ oxi hãa thµnhm gam chÊt r¾n X gåm Fe vµ c¸c «xit cña nã. §Ó x¸c ®Þnh khèi l-îng cña mÈu s¾t th× c¸c nhµkhoa häc ®· cho m gam chÊt r¾n X trªn vµo vµo dung dÞch HNO3 lo·ng thu ®-îc khÝ NO duy nhÊtvµ dung dÞch muèi Y, c« c¹n dung dÞch muèi Y c©n nÆng 48,4 gam chÊt r¾n khan. MÈu thiªnth¹ch b»ng s¾t nguyªn chÊt ®ã cã khèi l-îng lµ:A. 11,2gam.B. 5,6 gamC. 16,8 gamD. 8,4 gamBµi 4: Vµo thÕ kû XIX c¸c nhµ khoa häc ®· lÊy ®-îc mét mÈu s¾t nguyªn chÊt tõ c¸c m¶nh vìcña thiªn th¹ch. Sau khi ®em vÒ phßng thÝ nghiÖm c¸c nhµ khoa häc ®· lÊy 2,8 gam Fe ®Ó trongèng thÝ nghiÖm kh«ng ®Ëy n¾p kÝn nã bÞ «xi hãa thµnh m gam chÊt r¾n X gåm Fe vµ c¸c «xit cñanã. Cho m1 gam chÊt r¾n X trªn vµo vµo dung dÞch HNO3 lo·ng thu ®-îc 896 ml khÝ NO duy nhÊt(®ktc) vµ dung dÞch muèi Y, c« c¹n dung dÞch muèi Y c©n nÆng m 2 gam chÊt r¾n khan.1. gi¸ trÞ cña m2 lµ:A. 72,6 gamB. 12,1 gam.C. 16,8 gamD. 72,6 gam2. gi¸ trÞ cña m1 lµ:A. 6,2gam.B. 3,04 gam.C. 6,68 gamD. 8,04 gamBµi 5: mét chiÕc kim b»ng s¾t l©u ngµy bÞ oxi hãa, sau ®ã ng-êi ta c©n ®-îc 8,2 gam s¾t vµ c¸c«xit s¾t cho toµn bé vµo dung dÞch HNO3 ®Æc nãng thu ®-îc 4,48 lÝt khÝ mµu n©u duy nhÊt(®ktc) vµ dung dÞch muèi Y, c« c¹n dung dÞch muèi Y thu ®-îc m gam muèi khan.1. khèi l-îng chiÕc kim b»ng s¾t lµ:A. 6,86 gam.B. 3,43 gam.C. 2,42 gamD. 6.26 gam2. gi¸ trÞ cña m gam muèi lµ:A. 29,645 gam.B. 29,5724 gam.C. 31,46 gamD. 29,04 gamBµi 6: C¸c nhµ khoa häc ®· lÊy m 1 gam mét m¶nh vì thiªn thach b»ng s¾t nguyªn chÊt do b¶oqu¶n kh«ng tèt nªn nã bÞ oxi hãa thµnh m 2 gam chÊt r¾n X gåm Fe vµ c¸c «xit cña nã. §Ó x¸c®Þnh khèi l-îng cña mÈu s¾t th× c¸c nhµ khoa häc ®· cho m 2 gam chÊt r¾n X trªn vµo vµo dungdÞch HNO3 lo·ng d- thu ®-îc 6,72 lÝt khÝ NO duy nhÊt(®ktc) vµ dung dÞch muèi Y, c« c¹n dungdÞch muèi Y c©n nÆng 121 gam chÊt r¾n khan.1. gi¸ trÞ cña lµ: m1A. 28 gamB. 56 gam.C. 84 gamD. 16,8 gam2. gi¸ trÞ cña m2 lµ:A. 32,8 gam.B. 65,6 gam.C. 42,8 gamD. 58,6 gamBµi 7: c¸c nhµ th¸m hiÓm ®· t×m thÊy mét chÊt r¾n bÞ gÜ s¾t d-íi ®¹i d-¬ng, sau khi ®-a mÈu gØs¾t ®Ó x¸c ®Þnh khèi l-îng s¾t tr-íc khi bÞ oxi hãa th× ng-êi ta cho 16 gam gÜ s¾t ®ã vµo vµo dungdÞch HNO3 ®Æc nãng d- thu ®-îc 3,684 lÝt khÝ NO2 duy nhÊt(®ktc) vµ dung dÞch muèi X, c« c¹ndung dÞch muèi X c©n nÆng m gam chÊt r¾n khan.1. khèi l-îng s¾t ban ®Çu lµ:A. 11,200 gamB. 12,096 gam.C. 11,760 gamD. 12,432 gam2. gi¸ trÞ cña m lµ:A. 52,514 gam.B. 52,272 gam.C. 50,820 gamD. 48,400 gamBµi 8: cho 12,096 gam Fe nung trong kh«ng khÝ thu ®-îc m 1 gam chÊt r¾n X gåm Fe vµ c¸c «xitcña nã. Cho m 1 gam chÊt r¾n X trªn vµo vµo dung dÞch H2SO4 ®Æc nãng thu ®-îc 1,792 lÝt khÝ SO2duy nhÊt (®ktc) vµ dung dÞch muèi Y, c« c¹n dung dÞch muèi Y c©n nÆng m 2 gam chÊt r¾n khan.1. gi¸ trÞ cña m1 lµ:A. 14 gamB. 16 gam.C. 18 gamD. 22,6 gam2. gi¸ trÞ cña m2 lµ:A. 43,6 gam.B. 43,2 gam.C. 42,0 gamD. 46,8 gamhtpp://megabook.vn11 Bµi 9: Sau khi khai th¸c quÆng b«xit nh«m cã lÉn c¸c t¹p chÊt: SiO2, Fe, c¸c oxit cña Fe. §Ó lo¹ibá t¹p chÊt ng-êi ta cho quÆng vµo dung dÞch NaOH ®Æc nãng d- thu ®-îc dung dÞch X vµ mgam chÊt r¾n kh«ng tan Y. ®Ó x¸c ®Þnh m gam chÊt r¾n kh«ng tan chiÕm bao nhiªu phÇn trÈmtngquÆng ta cho m gam chÊt r¾n ®ã vµo dung dÞch HNO3 lo·ng d- thu ®-îc 6,72 lÝt khÝ NO duynhÊt(®ktc) vµ dung dÞch muèi Y, c« c¹n dung dÞch muèi Y c©n nÆng 121 gam chÊt r¾n khan. Gi¸trÞ cña lµ m 1A. 32,8 gamB. 34,6 gam.C. 42,6 gamD. 36,8 gamBµi 10: Hßa tan hoµn toµn mét «xit s¾t Fe xOy b»ng dung dÞch H2SO4 ®Æc nãng thu ®-îc 2,24 lÝtkhÝ SO2 duy nhÊt (®ktc) vµ dung dÞch muèi Y, c« c¹n dung dÞch muèi Y c©n nÆng 120 gam chÊtr¾n khan. C«ng thøc ph©n tö cña «xit s¾t lµ:A. FeOB. Fe2O3C. Fe3O4D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®-îcBµi 11: Nung y mol Fe trong kh«ng khÝ mét thêi gian thu ®-îc 16,08 gam hçn hîp A gåm 4 chÊtr¾n gåm Fe vµ c¸c «xit s¾t. hßa tan hÕt l-îng hçn hîp A trªn b»ng dung dÞch HNO 3 lo·ng d- thu®-îc 672 ml khÝ NO duy nhÊt(®ktc) vµ dung dÞch muèi. Gi¸ trÞ cña lµ y:A. 0.21 molB. 0,232 mol.C. 0,426 molD. 36,8 molBµi 12: Hßa tan m gam hçn hîp X bèn chÊt r¾n gåm Fe vµ c¸c «xit s¾t b»ng dung dÞch HNO 3 dthu ®-îc 4,48 lit khÝ NO2 duy nhÊt(®ktc) vµ 145,2 gam muèi khan. Gi¸ trÞ cña lµ m gam:A. 44 gamB. 46,4 gam.C. 58 gamD. 22 gamBµi 13. §èt ch¸y hoµn toµn 6,48 gam hçn hîp X gåm: FeS , FeS 2, S, Cu, CuS, FeCu2S2 th× cÇn2,52 lÝt «xi vµ thÊy tho¸t ra 1,568 lÝt(®ktc) SO2, mÆt kh¸c cho 6,48 gam X t¸c dông dung dÞchHNO3 nãng d- thu ®-îc V lÝt khÝ mµu n©u duy nhÊt (®ktc, s¶n phÈm kh- duy nhÊt ) vµ dungdÞch Y. Cho dung dÞch Y t¸c dông víi dung dÞch Ba(OH) 2 d- thu ®-îc m gam kÕt tña tr¾ng.Gi¸ trÞ cña V vµ m lÇn l-ît lµ:A. 13,44 lÝt vµ 23,44 gam.B. 8,96 lÝt vµ 15,60 gam.C. 16,80 lÝt vµ 18,64 gam.D. 13,216 lÝt vµ 23,44 gam.htpp://megabook.vn12 BÍ QUYẾT 2: PH¦¥NG PH¸P §å THÞI. c¬ së lý thuyÕtChóng ta th-êng gÆp c¸c d¹ng bµi to¸n khi cho oxit axit CO2, SO2 t¸c dông víi dung dÞchNaOH, KOH, Ca(OH) 2 hay Ba(OH)2 thu ®-îc muèi, kÕt tña, …®ã còng lµ nh÷ng d¹ng bµi to¸nkhã vµ cã nhiÒu tr-êng hîp x·y ra trong bµi to¸n. §Ó gi¶i nhanh ®èi víi nh÷ng d¹ng bµi to¸n nµyt«i xin tr×nh bµy ph-¬ng ph¸p vµ c«ng thøc gi¶i nhanh d¹ng bµi to¸n “cho oxit axit CO2 hoÆc SO2t¸c dông víi dung dÞch Ca(OH) 2 hoÆc Ba(OH)2 thu ®­îc kÕt tña”.1. D¹ng bµi to¸n “cho oxit axit CO2, SO2 t¸c dông víi dung dÞch Ca(OH) 2, Ba(OH)2 thu®­îc kÕt tña”.a. §iÒu kiÖn bµi to¸n:TÝnh sè mol hay thÓ tÝch Oxit axit CO2 khi biÕtn Ca(OH)2 vµ n CaCO3, tuy nhiªn tïythuéc vµo bµi to¸n mµ cã thÓ vËn dông khi ®· biÕt 2 th«ng sè vµ t×m th«ng sè cßn l¹i. Nh- chobiÕt sè moln CO2vµ sè moln Ca(OH)2 . TÝnh khèi l-îng kÕt tña mCaCO3 . Ta cã c¸c ph¶nøng hãa häc cã thÓ x·y ra nh- sau:CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O(1)CaCO3 + CO2 + H2O  Ca(HCO3)2(2)2CO2 + Ca(OH)2  Ca(HCO3)2(3)b. Ph-¬ng ph¸p vÏ ®å thÞ:D¹ng bµi to¸n nµy ngoµi gi¶i ph-¬ng ph¸p th«ng th-êng t«i xin giíi thiÖu ph-¬ng ph¸p ®åthÞ sau ®ã rót ra b¶n chÊt cña bµi to¸n b»ng c«ng thøc gi¶i nhanh.Giíi thiÖu vÒ c¸ch vÏ ®å thÞ nh- sau:Gi¶ sö cho biÕt sè moln Ca(OH)2  a mol . Tõ trôc tung (Oy) cña täa ®é ( h×nh vÏ )chän mét ®iÓm cã gi¸ trÞ lµ a. Tõ trôc hoµnh (Ox) cña täa ®é ( h×nh vÏ ) chän hai ®iÓm cã gi¸ trÞ avµ 2a. Sau ®ã t¹i ®iÓm cã gi¸ trÞ a cña trôc Ox vµ t¹i ®iÓm cã gi¸ trÞ a cña trôc Oy kÎ vu«ng gãcvµ chóng giao nhau t¹i ®iÓm A. Tõ ®iÓm giao nhau cña A(a,a) ta nèi víi to¹ ®é O(0,0) vµ ®iÓm(2a,0) ta ®-îc 1 tam gi¸c vu«ng c©n ®Ønh lµ A. Gi¶ sö cho biÕt sè mol kÕt tñan CaCO3  b mol .Trong ®ã 0< b n CaCO3  0,025 molmCaCO3  0,025.100  2,5 gamhtpp://megabook.vn14 b. C¸ch 1: NÕu khi ®un nãng th× x·y ra ph-¬ng tr×nh (3).Tõ (1) ta cã:Tõ(2) =>n CO2  n CaCO3  0,025 moln CO2( pt 2)  n CO2  n CO2( pt1)  0,075  0,025  0,05 mol,1n Ca (HCO3 )2  n CO2  0,025 mol2Tõ(3) : n CaCO  n Ca(HCO )  0,025 mol  mCaCO  100.0,025  2,5 gam33 23Nh- vËy khi ®un nãng khèi l-îng kÕt tña thu ®-îc tèi ®a lµ:m=2,5 + 2,5 = 5 gam.C¸ch 2: ¸p dông c«ng thøc tinh nhanhn CO2  x  2ySè mol khÝ CO2 vµ sè mol kÕt tña x ®· biÕt, vÊn ®Ò b©y giê lµ t×m gi¸ trÞ y mol. Thay gi¸ trÞ vµo tacã n CO  x  2y  y 2n CO2  x20,075  0,025 0,025mol nh- vËy tæng sè mol kÕt tña2n CaCO3  x  y  0,025  0,025  0,05mol,  m CaCO  0,05.100  5 gam3Bµi to¸n 2: ( TrÝch c©u 2 trang 132. tiÕt 43 bµi 28: LuyÖn tËp: TÝnh chÊt cña kim lo¹i kiÒm, kimlo¹i kiÒm thæ vµ hîp chÊt cña chóng. SGK ban c¬ b¶n).Sôc 6,72 lÝt khÝ CO2 (®ktc) vµo dung dÞch cã chøa 0,25 mol Ca(OH) 2 . Khèi l-îng gamkÕt tña thu ®-îc lµ:A. 10 gamB. 15 gam.C. 20 gam.D. 25 gam.Bài giải+ C¸ch 1: gi¶i th«ng th-êng:n CO2 n  0,56,72 0,3mol , n Ca(OH)2  0, 25mol,1  OH 222, 4n CO2 0,3 x·y ra 2 ph-¬ng tr×nh:CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O(1)2CO2 + Ca(OH)2  Ca(HCO3)2(2)Gäi x, y lÇn l-ît lµ sè mol CO2 cña ph-¬ng tr×nh (1) vµ (2). Ta cã hÖ ph-¬ng tr×nh: x  y  0,3y x  2  0, 25Gi¶i hÖ ph-¬ng tr×nh ta ®-îc: x=0,2 mol, y= 0,1 mol. mCaCO3  0, 2.100  20 gam , ®¸p ¸n ®óng lµ C.C¸ch 2: ¸p dông ph-¬ng ph¸p ®å thÞ:n CaCO30,250,2n CO20,25 0,3htpp://megabook.vn0,515  mCaCO3  0, 2.100  20 gam , ®¸p ¸n ®óng lµ C.NhËn xÐt:- NÕu ¸p dông c¸ch th«ng th-êng th× häc sinh ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc t¹o ra 1 hay 2 muèi.- NÕu1n OHn CO22th× kÕt luËn t¹o 2 muèi.- NÕu häc sinh véi vµng lµm bµi mµ kh«ng t- duy th× tõ ph-¬ng tr×nh (1)=> n CaCO3 nCa(OH) 2  0,25 mol  mCaCO 3 100.0,25  25 gamNh- vËy kÕt qu¶ ®¸p ¸n D lµ sai.- Do vËy häc sinh ¸p dông gi¶i c¸ch 2 rÊt phï hîp víi ph-¬ng ph¸p tr¾c nghiÖm, ®¸p ¸nchÝnh x¸c, thêi gian ng¾n h¬n.C¸ch 3: Ta cã:CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O(1)0.25mol 0,25mol  0,25molCaCO3 + CO2 + H2O  Ca(HCO3)2(2)0,05mol0,05 mol=>n CaCO3  0, 25  0,05  0, 2mol  mCaCO3  100.0, 2  20gam ®¸p ¸n ®óng lµ C.C¸ch 4: ¸p dông c«ng thøc gi¶i nhanh:nCO2(max)  (2a  b)  2.nCa(OH)2  n CaCO3=> n CaCO  2.0, 25  0,3  0, 2 mol  mCaCO  100.0, 2  20 gam33®¸p ¸n ®óng lµ C.Bµi to¸n 3: ( TrÝch c©u 6 trang 132. tiÕt 43 bµi 28: LuyÖn tËp: TÝnh chÊt cña kim lo¹i kiÒm, kimlo¹i kiÒm thæ vµ hîp chÊt cña chóng. SGK ban c¬ b¶n).Sôc a mol CO2 vµo dung dÞch Ca(OH)2 thu d-îc 3 gam kÕt tña, läc t¸ch kÕt tña dung dÞchcßn l¹i mang ®un nãng thu ®-îc 2 gam kÕt tña n÷a. Gi¸ trÞ a mol lµ:A: 0,05 molB: 0,06 molC: 0,07 molD: 0,08 molBài giải+ C¸ch 1: ph-¬ng tr×nh ph¶n øng cã thÓ x·y ra:CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O2CO2 + Ca(OH)2  Ca(HCO3)2Ca(HCO3)2 CaCO3  + CO2 + H2OTõ (1) =>(1)(2)(3)n CaCO3  0,03mol  n CO2  n CaCO3  0,03molTõ (3) khi ®un nãngn CaCO3  0,02mol  n Ca(HCO3 )2  n CaCO3  0,02molTõ (2) => n CO  2n Ca(HCO )  0,02.2  0,04mol,  n CO  0,04  0,03  0,07mol23 22®¸p ¸n ®óng lµ C.htpp://megabook.vn16 C¸ch 2: ¸p dông ph-¬ng ph¸p ®å thÞ:Gi¶ sön Ca(OH)2  x moln CaCO3xmol0,03n CO20,03 x mol2xmol n CO2  0,03mol , khi ®un nãngn CO2  2n CaCO3  0,04mol,  n CO2  0,04  0,03  0,07mol ®¸p ¸n ®óng lµ C.C¸ch 3: ¸p dông c«ng thøc gi¶i nhanh.NÕu chóng ta gÆp mét bµi to¸n khi cho oxit axit CO2 t¸c dông víi dung dÞch Ca(OH) 2 hayBa(OH)2 thu ®-îc x mol kÕt tña vµ sau ®ã ®un nãng thu ®-îc y mol kÕt tña n÷a th× ¸p dôngc«ng thøc tÝnh nhanh sau,n CO2  x  2ythay gi¸ trÞ vµo ta ®-îcn CO2  x  2y  0,03  2.0,02  0,07 mol => ®¸p ¸n ®óng lµ C.Bµi to¸n 4: ( TrÝch c©u 9 trang 168. bµi 31: mét sè hîp chÊt quan trong cña kim lo¹i kiÒm thæ ,SGK ban n©ng cao).Cho 10 lÝt (®ktc) hçn hîp khÝ gåm CO2 vµ N2 t¸c dông víi 2 lÝt dung dÞch Ca(OH)2 nång®é 0,02M thu ®-îc 1 gam chÊt kÕt tña. H·y x¸c ®Þnh thµnh phÇn % theo thÓ tÝch cña mçi khÝtrong hçn hîp ®Çu.Bài giải+ C¸ch 1: Ph-¬ng ph¸p th«ng th-êng.Khi sôc hçn hîp khÝ chØ cã CO2 tham gia ph¶n øng, ph-¬ng tr×nh ph¶n øng x·y ra:CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O(1)2CO2 + Ca(OH)2  Ca(HCO3)2(2) n Ca(OH)2  2.0,02  0,04 molTõ (1) n CO  n CaCO 231 0,01 mol  VCO2  0,01.22, 4  0, 224 lit100Cã hai tr-êng hîp x·y ra:+ Tr-êng hîp 1: ChØ x·y ra ph-¬ng tr×nh (1)CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O(1) %VCO2 0, 224.100%  2, 24%10+ Tr-êng hîp 2:T¹o 2 muèiCO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2Ohtpp://megabook.vn(1)17 2CO2 + Ca(OH)2  Ca(HCO3)2(2)Tõ (1) vµ (2) tu(2)  n CO2  2n Ca(OH)2  2.0,03  0,06mol,  n CO2  0,06  0,01  0,07mol%VCO2 KÕt luËn:0,07.22, 4.100  15,68 %10- NÕu %CO2=2,24 % => %N2=97,76 %- NÕu %CO2=15,68 % => %N2=84,32 %C¸ch 2: ¸p dông ph-¬ng ph¸p ®å thÞ:n CaCO30,040,01n CO2O0,040,070,080,01Tõ ®å thÞ ®Ó thu ®-îc sè mol CO2 cã 2 gi¸ trÞ:0,01.22, 4.100  2, 24 % n CO2  0,01 mol  %VCO2 10 0,07.22, 4n.100  15,68 %CO2  0,07 mol  %VCO2 10KÕt luËn:- NÕu %CO2=2,24 % => %N2=97,76 %- NÕu %CO2=15,68 % => %N2=84,32 %NhËn xÐt: - Qua 2 c¸ch gi¶i ta thÊy ph-¬ng ph¸p th«ng th-êng gi¶i phøc t¹p h¬n nhiÒu, mÊtnhiÒu thêi gian, nÕu kh«ng cÈn thËn sÏ thiÕu tr-êng hîp , dÉn tíi kÕt qu¶ sai lµ kh«ng thÓ tr¸nhkhái.- Ph-¬ng ph¸p ®å thÞ gi¶i nhanh vµ gon, kh«ng ph¶i viÕt ph-¬ng tr×nh ph¶n øng, chØ vÏ ®åthÞ ta thÊy cã 2 tr-êng hîp x·y ra, nã rÊt phï hîp víi ph-¬ng ph¸p tr¾c nghiÖm nh- hiÖn nay.Bµi to¸n 5: ( TrÝch ®Ò thi tèt nghiÖp THPT n¨m 2007). HÊp thô hoµn toµn 4,48 lÝt SO2 (ë ®ktc)vµo dung dÞch chøa 16 gam NaOH thu ®-îc dung dÞch X. Khèi l-îng muèi tan thu ®-îc trongdung dÞch X lµ:A: 18,9 gamB: 25,2 gamC: 23 gamD: 20,8 gamBài giải+ C¸ch 1: Th«ng th-êng:htpp://megabook.vnn NaOH 2  t¹o muèi Na2SO3n SO218 SO2 + 2NaOH  Na2SO3 + H2O0,20,40,2 m Na SO  0, 2.126  25, 223gam  B lµ ®¸p ¸n ®óng+ C¸ch 2: ¸p dông ph-¬ng ph¸p ®å thÞNa2SO30,40,2n SO20,20,40,8Tõ ®å thÞ: sè mol cña muèi Na2SO3 = 0,2 mol. Nªn ta cãmNa 2SO3  0, 2.126  25, 2 gam  B lµ ®¸p ¸n ®óngBµi to¸n 6: (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh Cao ®¼ng -§¹i häc Khèi A n¨m 2007).HÊp thô hoµn toµn 2,688 lÝt CO2 (®ktc) vµo 2,5 lÝt dung dÞch Ba(OH) 2 nång ®é a mol/l thu ®-îc15,76 gam kÕt tña. Gi¸ trÞ cña a lµ:A: 0,032 mol/lB: 0,06 mol/lC: 0,04 mol/lD: 0,048 mol/lBài giải+ C¸ch 1: Gi¶i b»ng ph-¬ng ph¸p th«ng th-êng:n CO 2 2,68815,76 0,12 mol; n BaCO 3  0,08 mol22, 4197CO2 + Ba(OH)2  CaCO3+ H2O0,080,080,08 mol(1)2CO2 + Ba(OH)2  Ba(HCO3)20,040,02 mol(2)Tõ (1) vµ (2) n Ba(OH)2  0,08  0,02  0,1mol CMBa (OH ) 0,1 0,04 M  C lµ ®¸p ¸n ®óng2,52htpp://megabook.vn19 + C¸ch 2: ¸p dông ph-¬ng ph¸p ®å thÞ ta cã:n BaCO32,5 a0,08n CO2O0,08 2,5a0.125a2,68815,76 0,12 mol, n BaCO3  0,08 mol22, 41970,1 2,5a mol  0,1mol  a  0,04 mol / lit  C lµ ®óng2,5n CO2  n Ba(OH)2C¸ch 3: ¸p dông c«ng thøc gi¶i nhanh:nCO2(max)  (2a  b)  2.n Ba(OH)2  n BaCO3 n Ba(OH)2 0,12  0,080,1 0,1 mol  CM Ba (OH)  0,04M222,5®¸p ¸n ®óng lµ C.Bµi to¸n 7: (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh Cao ®¼ng -§¹i häc Khèi A n¨m 2008). HÊp thô hoµn toµn4,48 lÝt khÝ CO2 (ë ®ktc) vµo 500 ml dung dÞch hçn hîp gåm NaOH 0,1M vµ Ba(OH) 2 0,2M, sinhra m gam kÕt tña. Gi¸ trÞ cña m gam lµ:A: 11,82 gamB: 9,85 gamC: 17,73 gamD: 19,70 gamBài giải+ C¸ch 1: Ph-¬ng ph¸p th«ng th-êngn CO2  0, 2mol; n NaOH  0,5.0,1  0,05mol; n Ba(OH)2  0,5.0, 2  0,1moln OH  0,05  0,1.2  0, 25mol; 1 n OHn CO2 1, 25  2  t¹o 2 muèiCO2  OH   HCO3(1)x  0,15(HCO3 ) x  y  0, 2xxxx2y0,252y  0,05(CO32 )CO2OHCOHO(2) 232 y2yyPh-¬ng tr×nh t¹o kÕt tña lµ:Ba 2  CO32  BaCO3  m BaCO3  0,05.197  9,85 gam0,05 B lµ ®óng0,05htpp://megabook.vn20 +C¸ch2: ¸p dông ph-¬ng ph¸p ®å thÞ:n CO2  0, 2 mol, n NaOH  0,5.0,1  0,05 mol.n Ba(OH)2  0,5.0, 2  0,1 molTa cã: CO2 + 2NaOH  Na2CO3 + H2O0,0250,050,025molNh- vËy:n CO2d­  0,175mol; n Na 2CO3  0,025mol; n Ba(OH)2  0,1moln BaCO30,10,025n CO2O0,10,1750,2n BaCO3  0,025  0,025  0,05 mol  mBaCO3  0,05.197  9,85 gam B lµ ®¸p ¸n ®óngBµi to¸n 8: Cho V lÝt CO2 (®ktc) hÊp thô hÕt vµo 200ml dung dÞch Ca(OH)2 2M, kÕt thóc ph¶nøng thu ®-îc 20 gam kÕt tña. Gi¸ trÞ V lÝt lµ:A: 4,48 lÝtB: 13,44 lÝtC: 2,24 lÝt hoÆc 6,72 lÝtD: 4,48 lÝt hoÆc 13,44 lÝtBài giải+ C¸ch 1: Ph-¬ng ph¸p th«ng th-êngTa cã:n Ca(OH)2  0, 4 mol; n CaCO3 20 0, 2 mol100- Tr-êng hîp 1: ChØ t¹o muèi CaCO3:CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O (1) 0,20,2VCO2  0, 2.22, 4  4, 48lit0,2- Tr-êng hîp 2: T¹o hai muèi: CaCO3 vµ Ca(HCO3)2:2CO2 + Ca(OH)2 Ca(HCO3)2 (2)0,40,2n CO2  0,6 mol  VCO2  0,6.22, 4  13, 44 lit  D lµ ®¸p ¸n ®óng+ C¸ch 2: ¸p dông ph-¬ng ph¸p ®å thÞn CaCO30,40,2n CO20,2htpp://megabook.vn0,40,60,821 Tõ ®å thÞ ta thÊy sè mol khÝ CO2 cã 2 tr-êng hîp: n CO2  0, 2 mol VCO2  0, 2.22, 4  4, 48 lit=> D lµ ®¸p ¸n ®óngn0,6molV0,6.22,413,44lit CO2 CO2C¸ch 3: ¸p dông c«ng thøc gi¶i nhanh: VCO2(min)  n CO2(min) .22, 4 = b.22, 4  0, 2.22, 4  4, 48(lit) VCO2(max) = n CO2(max) .22, 4  (2a  b).22, 4  (2.0, 4  0, 2).22, 4  13, 44 (lit) D lµ ®¸p ¸n ®óng.Bµi to¸n 9: Cho V lÝt khÝ CO2 (®ktc) hÊp thô hÕt vµo 100ml dung dÞch Ca(OH) 2 0,7 M. KÕt thócph¶n øng thu ®-îc 4gam kÕt tña. Gi¸ trÞ V lÝt lµ:A: 4,48 lÝtB: 13,44 lÝtC: 2,24 lÝt hoÆc 0,896 lÝtD: 4,48 lÝt hoÆc 13,44 lÝtBài giải+ C¸ch 1: Ph-¬ng ph¸p th«ng th-êng- Tr-êng hîp 1: ChØ t¹o muèi CaCO3 nªn xÉy ra ph¶n øng:CO2 + Ca(OH)2  CaCO3+ H2On CO2  n CaCO3  0,04 mol; VCO2  0,04.22, 4  0,896 lÝt+ Tr-êng hîp 2: T¹o hai muèi CaCO3 vµ Ca(HCO3)2 nªn xÉy ra ph¶n øng:CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O(1)0,04 0,040,04mol2CO2 + Ca(OH)2  Ca(HCO3)22.0,03 0,030,03mol(2)n CO2  0,04  2.0,03  0,1 mol  VCO2  0,1.22,4  2,24 lÝt  C lµ ®¸p ¸n ®óng+ C¸ch2: ¸p dông ph-¬ng ph¸p ®å thÞn CaCO30,07n CO20,040,070,1 VCO2  0,04.22, 4  0,896 lit VCO2  0,1.22, 4  2, 24 lithtpp://megabook.vn0,14 C lµ ®¸p ¸n ®óng22 C¸ch 3: ¸p dông c«ng thøc gi¶i nhanh: VCO2(min)  n CO2(min) .22, 4 = b.22, 4  0,04.22, 4  0,896(lit) VCO2(max) = n CO2(max) .22, 4  (2a  b).22, 4  (2.0,07  0,04).22, 4  2, 24 (lit) C lµ ®¸p ¸n ®óngBµi to¸n 10: Sôc V lÝt khÝ CO2 (®ktc)vµo 150 ml dung dÞch Ba(OH) 2 1M. Sau ph¶n øng thu®-îc 19,7 gam kÕt tña. Gi¸ trÞ V lÝt lµ:A: 3,36 lÝt hoÆc 4,48 lÝtB: 2,24 lÝt hoÆc 3,36 lÝtC: 2,24 lÝt hoÆc 4,48 lÝtD: 3,36 lÝt hoÆc 6,72 lÝtBài giảin Ba(OH)2  0,15 mol; n BaCO3 19,7 0,1 mol197¸p dông ph-¬ng ph¸p ®å thÞ ta cã:n BaCO30,150,1n CO20,1 0,15Tõ ®å thÞ ®Ó thu ®-îchoÆc0,20,3n CaCO3  0,1mol th× sè mol CO2 sÏ cã hai gi¸ trÞ n CO2  0,1moln CO2  0, 2mol VCO2  0,1.22, 4  2, 24 lit  VCO2  0, 2.22, 4  4, 48 lit C lµ ®¸p ¸n ®óngC¸ch 2: ¸p dông c«ng thøc gi¶i nhanh: VCO2(min)  n CO2(min) .22, 4 = b.22, 4  0,1.22, 4  2, 24(lit) VCO2(max) = n CO2(max) .22, 4  (2a  b).22, 4  (2.0,15  0,1).22, 4  4, 48 (lit) C lµ ®¸p ¸n ®óngChó ý:+ NÕun CO2  0,1 hoÆc 0,5 mol  VCO2 = 2,24 lÝt hoÆc 3,36 lÝt  B sai+ NÕun CO2  0,15 hoÆc 0,3 mol  VCO2 = 3,36 lÝt hoÆc 6,72 lÝt  D sai+ NÕun CO2  0,15 hoÆc 0,2 mol  VCO2 = 3,36 lÝt hoÆc 4,48 lÝt  A saihtpp://megabook.vn23 Bµi to¸n 11: HÊp thô hoµn toµn V lÝt khÝ CO2 (®ktc) vµo 2 lÝt dung dÞch Ca(OH) 2 0,01M th× ®-îc1gam kÕt tña. Gi¸ trÞ cña V lÝt lµ:A. 0,224 lÝt hoÆc 0,448 lÝtB. 0,448 lÝt hoÆc 0,672 lÝtC. 0,448 lÝt hoÆc 1,792 lÝtD. 0,224 lÝt hoÆc 0,672 lÝtBài giảin Ca(OH)2  2.0,01  0,02 mol; n CaCO3 1 0,01 mol100¸p dông ph-¬ng ph¸p ®å thÞ ta cã:n CaCO30,020,01n CO20,01Tõ ®å thÞ ®Ó thu ®-îc0,020,03 0,04n CaCO3  0,01 mol th× sè mol CO2 sÏ cã hai gi¸ trÞn CO2  0,01 mol hoÆc n CO2  0,03 mol VCO2  0,01.22, 4  0, 224 lit  VCO2  0,03.22, 4  0,672 lit D lµ ®¸p ¸n ®óngChó ý:+ NÕun CO2  0,01 hoÆc 0,02 mol  V = 0,224 hoÆc 0,448 lÝt  A sai+ NÕun CO2  0,02 hoÆc 0,03 mol  V = 0,448 hoÆc 0,672 lÝt  B sai+ NÕun CO2  0,02 hoÆc 0,04 mol  V = 0,448 hoÆc 1,792 lÝt  C saiBµi to¸n 12: §èt ch¸y hoµn toµn 1,6 gam bét l-u huúnh råi cho s¶n phÈm ch¸y sôc hoµn toµnvµo 200ml dung dÞch Ba(OH) 2 0,5M. Khèi l-îng gam kÕt tña thu ®-îc lµ:A: 21,70 gamB: 43,40 gamC: 10,85 gamD: 32,55 gamBài giải¸p dông ph-¬ng ph¸p ®å thÞ: S + O2 = SO2nSO2  nS htpp://megabook.vn1,6 0,05 mol; n Ba(OH)2  0, 2.0,5  0,1 mol3224 n BaSO30,10,05n SO2O0,050,10,150,2Tõ ®å thÞ sè mol SO2 = 0,05 moln BaSO3  0,05 mol  mBaSO3  0,05.217  10,85 gam  C lµ ®¸p ¸n ®óng.Bµi to¸n 13: Sôc 4,48 lÝt khÝ (®ktc) gåm CO2 vµ N2 vµo b×nh chøa 0,08 mol n-íc v«i trong thu®-îc 6 gam kÕt tña. PhÇn tr¨m thÓ tÝch khÝ CO2 trong hçn hîp ®Çu cã thÓ lµ:A: 30% hoÆc 40%B: 30% hoÆc 50%C: 40% hoÆc 50%D: 20% hoÆc 60%Bài giảin Ca(OH)2  0,08 mol.n CaCO3 64, 48 0,06 mol, n h 2khÝ  0, 2 mol10022, 4+ C¸ch 1: ¸p dông ph-¬ng ph¸p ®å thÞ:n CaCO30,080,06n CO20,060,08 0,10,16Tõ ®å thÞ ®Ó thu ®-îc 0,06 mol kÕt tña th× sè mol CO2 cã 2 gi¸ trÞ:0,06 n CO2  0,06 mol  %VCO 2  0, 2 .100  30 % 0,1n0,1mol%VCO.100  50 %2 CO20, 2 B lµ ®¸p ¸n ®ónghtpp://megabook.vn25 + C¸ch 2: Ph-¬ng ph¸p th«ng th-êngDo-n CaCO3  0,06 mol  n Ca(OH)2  0,08 mol nªn cã hai tr-êng hîpTr-êng hîp 1: Ca(OH) 2 d-:CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2On CO2  n CaCO3  0,06 mol  %VCO2 - Tr-êng hîp 2: T¹o 2 muèiCO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O0,060,060,06(1)2CO2 + Ca(OH)2  Ca(HCO3)20,040,02Tõ (1) vµ (2) %VCO2 0,06.100%  30 %0, 2(2)n CO2  0,06  0,04  0,1 mol0,1.100  50 %0, 2 B lµ ®¸p ¸n ®óngChó ý:+ NÕun CO2  0,06 hoÆc 0,08 mol  %VCO2  30% hoÆc 40 %  A sai+ NÕun CO2  0,08 hoÆc 0,1 mol  %VCO2  40% hoÆc 50 %  C sai+ NÕun CO2  0,04 hoÆc 0,12 mol  %VCO2  20% hoÆc 60 %  D sai4. D¹ng bµi to¸n khi cho muèi Al 3+ t¸c dông víi dung dÞch kiÒm thu ®-îc kÕt tña:+ §iÒu kiÖn: TÝnhn OH biÕt n Al3 vµ n Al(OH)3 :Al3+ + 3OH-  Al(OH)3Al(OH)3 + OH-  AlO2- + 2H2O(1)(2)(3)Al3  4OH  AlO2  2H2O+ C¸ch vÏ ®å thÞ:Tõ trôc x chän hai ®iÓm 3a vµ 4a, tõ trôc y chän mét ®iÓm a t¹i ®iÓm 3a cña trôc x vµ acña trôc y kÎ vu«ng gãc vµ chóng giao nhau t¹i ®iÓm A. Tõ A nèi víi to¹ ®é O vµ 4a ta ®-îc tamgi¸c: Víi sè mol kÕt tña tõ trôc y c¾t tam gi¸c ë mét hoÆc hai ®iÓm. T¹i ®ã kÎ vu«ng gãc víi trôcx ta ®-îc sè mol OH-Al(OH)3n Al(OH)   b mol3n Al3  a mol x1 , x 2n OHAabOHx1htpp://megabook.vn3ax24a26 +. C«ng thøc gi¶i nhanh ®-îc rót ra tõ ®å thÞ trªn:NÕu bµi to¸n yªu cÇu tÝnh sè mol hay thÓ tÝch cña dung dÞch kiÒm OH - nÕu biÕt sè mol kÕttña n Al(OH)   b mol vµ sè mol cña n 3  a mol hoÆc ng-îc l¹i th× ta ¸p dông c«ng thøcAl3gi¶i nhanh sau: n  = 3.b mol OH (min)n= (4.a - b) mol . OH(max)AlO2 t¸c dông víi dung dÞch axit thu ®-îc kÕt tña:biÕt n  vµ n Al(OH) :AlO35. D¹ng bµi to¸n khi cho muèi+ §iÒu kiÖn: TÝnh2n H2AlO  H  H2O  Al(OH)3(1)Al(OH)3  3H  Al3  3H2O(2)AlO2  4H  Al3  3H2O(3)+ C¸ch vÏ ®å thÞ:Tõ trôc x chän hai ®iÓm a vµ 4a, tõ trôc y chän mét ®iÓm a. T¹i ®iÓm a cña trôc x vµ a cñatrôc y kÎ vu«ng gãc vµ chóng giao nhau t¹i ®iÓm A. Tõ A nèi víi to¹ ®é O vµ 4a ta ®-îc tamgi¸c. Víi sè mol kÕt tña tõ trôc y c¾t tam gi¸c ë mét hoÆc hai ®iÓm t¹i ®ã kÎ vu«ng gãc víi trôc xta ®-îc sè mol H+Al(OH)3n Al(OH)  b mol3n AlO2  a mol x1 , x 2 (mol)n HAabH++. C«ng thøc xgi¶i nhanh ®-îc rót xra2 tõ ®å thÞ 4atrªn:1NÕu bµi to¸n yªu cÇu tÝnh sè mol hay thÓ tÝch cña dung dÞch axit H + nÕu biÕt sè mol kÕttña n Al(OH)3 b mol vµ sè mol cña n AlO   a mol hoÆc ng-îc l¹i th× ta ¸p dông c«ng thøc2gi¶i nhanh sau: n  = b mol H (min)n= (4.a - 3.b) mol . H(max)+ KÕt luËn: Sö dông c«ng thøc gi¶i nhanh sÏ gióp gi¶i c¸c bµi to¸n tr¾c nghiÖm nhanh h¬n vµkh«ng mÊt nhiÒu thêi gian trong viÖc gi¶i c¸c d¹ng bµi to¸n nµy.htpp://megabook.vn27 Bµi to¸n 14: (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H- C§ - KB - 2007). Cho 200ml dung dÞch AlCl3 1,5Mt¸c dông víi V lÝt dung dÞch NaOH 0,5M, l-îng kÕt tña thu ®-îc lµ 15,6 gam, gi¸ trÞ lín nhÊt cñaV lÝt lµ:A: 1,2B: 1,8C: 2D: 2,4Bài giải+ C¸ch 1: ¸p dông ph-¬ng ph¸p ®å thÞ ta cã:n Al(OH)3 n AlCl3  n Al3  0, 2.1,5  0,3mol ,15,6 0, 2mol780,6n0,6molV 1, 2litNaOH0,51n NaOH  1mol  V  0,5  2litn Al(OH)3 gi¸ trÞ lín nhÊt lµ 2 lÝt  C ®óng.Al3+0,30,2n OH0,30,60,9 11,2+ C¸ch 2: Gi¶i b»ng ph-¬ng ph¸p th«ng th-êng.+ C¸ch 3: ¸p dông c«ng thøc gi¶i nhanh sau:nOH(max)= (4.a - b)  (4.0,3  0, 2)  1mol  VNaOH(max) 1 2lit . C ®óng0,5Bµi to¸n 15: (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H-C§ - KA – 2008). Cho V lÝt dung dÞch NaOH 2M vµodung dÞch chøa 0,1mol Al 2(SO4)3 vµ 0,1mol H2SO4 ®Õn khi ph¶n øng hoµn toµn, thu ®-îc 7,8 gamkÕt tña. Gi¸ trÞ lín nhÊt cña V ®Ó thu ®-îc l-îng kÕt tña trªn lµ:A: 0,05B: 0,25C: 0,35D: 0,45Bµi gi¶i:+ C¸ch 1: ¸p dông ph-¬ng ph¸p ®å thÞ:n H2SO4  0,1mol; n Al3  2n Al2 (SO4 )3  0, 2mol; n Al(OH)3 Trªn ®å thÞ7,8 0,1mol78n OH  0,7mol mÆt kh¸c trung hoµ 0,1mol H2SO4 th× cÇn 0,2mol OH-n NaOH  n OH  0, 2  0,7  0,9mol  VNaOH htpp://megabook.vn0,9 0, 45 lÝt2 D ®óng28 Al(OH)3A0,20,1n OHO0,6 0,7 0,80,3+ C¸ch 2: Ph-¬ng ph¸p th«ng th-êng.Tacã:n OH  2V(mol); n H  0, 2mol; n Al3  0, 2molThø tù ph¶n øng xÈy ra trung hoµ  trao ®æiH+ + OH-  H2O(1)0,2 0,20,23OH- + Al3+  Al(OH)3 0,6 0,20,2(2)OH- + Al(OH)3  AlO-2 +2H2O(3)0,10,1Tõ (1), (2), (3) 0,1n OH  0, 2  0,6  0,1  0,9  2V = 0,9  V = 0,45 lÝt+ C¸ch 3: ¸p dông c«ng thøc gi¶i nhanh sau:nOH(max)= (4.a - b)  2.n H2SO4  (4.0, 2  0,1)  0, 2  0,9 mol  VNaOH(max) 0,9 0, 45lit .2C ®óng.Bµi to¸n 16: Cho 3,42 gam Al 2(SO4)3 vµo 50ml dung dÞch NaOH, thu ®-îc 1,56 gam kÕt tña vµdung dÞch X. Nång ®é M cña dung dÞch NaOH lµ:A: 0,6B: 1,2C: 2,4D: 3,6Bµi gi¶i:+ C¸ch 1: ¸p dông ph-¬ng ph¸p ®å thÞ:3,421,56 0,01mol; n Al(OH)3  0,02mol342780,06 CM.NaOH  1,2M  B ®óng0,05n Al2 (SO4 )3 n OH  0,06moln Al(OH)30,02n OH0,06htpp://megabook.vn0,0829 + C¸ch 2: - TH1: OH- thiÕu nªn xÉy ra ph¶n øng: Al 3+ + 3OH-  Al(OH)3n Al(OH)3 CM NaOH1,56 0,02mol; n NaOH  n OH  3n Al(OH)3  0,06mol780,06 1, 2M  B ®óng0,05- TH2: OH- d- hoµ tan mét phÇn kÕt tña nªn xÉy ra ph¶n øng:Al3+ + 3OH-  Al(OH)3(1)0,020,060,02Al(OH)3 + OH-  AlO-2 + 2H2O(2)n Al3  2n Al2 (SO4 )3  0,02moln Al(OH)3 bÞ hoµ tan = 0,02 - 0,02 = 0 lo¹i tr-êng hîp nµyBµi to¸n 17: Cho 200ml dung dÞch KOH vµo 200ml dung dÞch AlCl 3 1M thu ®-îc 7,8 gam kÕttña keo. Nång ®é M cña dung dÞch KOH lµ:A: 1,5 vµ 3,5 B: 1,5 vµ 2,5C: 2,5 vµ 3,5D: 2,5 vµ 4,5Bµi gi¶i:+ C¸ch 1: ¸p dông ph-¬ng ph¸p ®å thÞn AlCl3  0, 2mol; n Al(OH)3 7,8 0,1mol78n Al(OH)30,3 n KOH  0,3mol  CMKOH  0, 2  1,5M0,7n0,7molC 3,5MKOHMKOH0, 20,2n OH- Chän A ®óng0,30, 0,7 0,86Bµi to¸n 18: Cho 200ml dung dÞch HCl vµo 200ml dung dÞch NaAlO2 2M thu ®-îc 15,6 gamkÕt tña keo. Nång ®é M cña dung dÞch HCl lµ:A: 1 hoÆc 2B: 2 hoÆc 5C: 1 hoÆc 5D: 2 hoÆc 4Bµi gi¶i:15,6 0, 2mol780, 2 0, 2mol  CMHCl  1M0, 2 C ®óng1 1mol  CMHCl  5M0, 2n Al(OH)3  n Hn Hhtpp://megabook.vn30 Al(OH)30,40,2n H+0,20,41,61C¸ch 2: ¸p dông c«ng thøc gi¶i nhanh sau:0, 2C n  = b = 0,2 molM HCl(min) 0, 2  1MH (min)n=(4.a3.b)=(4.0,43.0,2)=1mol.1C 5M H(max)MHClmax0, 2 C ®óngBµi to¸n 19: Cho 200ml dung dÞch H2SO4 vµo 400ml dung dÞch NaAlO2 1M thu ®-îc 7,8 gamkÕt tña. Nång ®é M cña dung dÞch H2SO4 lµ:A: 0,125 vµ 1,625B: 0,5 vµ 6,5C: 0,25 vµ 0,5D: 0,25 vµ 3,25Bµi gi¶i:¸p dông ph-¬ng ph¸p ®å thÞ: n NaAlO  0, 4mol;n Al(OH) 237,8 0,1mol781  0,10,05 n H2SO4  2 H  2  0,05mol  CM  0, 2  0, 25M  D ®óng1  1,30,65n H2SO4  2 H  2  0,65mol  CM  0, 2  3, 25MAl(OH)30,4n H+0,10,41,31,6C¸ch 2: ¸p dông c«ng thøc gi¶i nhanh sau:0,1C n  = b = 0,1molM H 2SO 4(min) 0, 2.2  0, 25MH (min)n=(4.a3.b)=(4.0,43.0,1)=1,3mol.1,3C H(max)M H 2SO 4 max  0, 2.2  3, 25M D ®óng.htpp://megabook.vn31 II. bµi to¸n tù gi¶iBµi 1: HÊp thô hoµn toµn 2,688 lÝt CO2 (®ktc) vµo V lÝt dung dÞch Ba(OH) 2 nång ®é 0,4 M thu®-îc 15,76 gam kÕt tña tr¾ng. Gi¸ trÞ cña V lÝt lµ:A: 250 mlB: 200 mlC: 300 mlD: 180 mlBµi 2: HÊp thô hoµn toµn 1,344 lÝt CO2 (®ktc) vµo 5 lÝt dung dÞch Ba(OH) 2 nång ®é a M thu ®-îc7,88 gam kÕt tña tr¾ng. Gi¸ trÞ cña a mol/lÝt lµ:A: 0,01 mol/lB: 0,02 mol/lC: 0,03 mol/lD: 0,04 mol/l.Bµi 3: HÊp thô hoµn toµn V lÝt CO2 (®ktc) vµo 250 ml dung dÞch Ba(OH) 2 0,4 M thu ®-îc 15,76gam kÕt tña tr¾ng. Gi¸ trÞ nhá nhÊt cña V lÝt lµ:A: 2,688 lÝtB: 1,792 lÝtC: 1,344 lÝtD: 2,24 lÝtBµi 4 : HÊp thô hoµn toµn 0,2 mol CO2 (®ktc) vµo 0,25 lÝt dung dÞch hçn hîp gåm NaOH 0,2 Mvµ Ba(OH)2 0,4 M thu ®-îc m gam kÕt tña tr¾ng. Gi¸ trÞ cña m gam lµ:A. 4,925 gamB. 1,97 gamC. 19,7 gamD. 9,85 gamBµi 5: Cho 2,24 lÝt CO2 (®ktc) vµo 350 ml dung dÞch Ca(OH) 2 0,2 M, kÕt thóc ph¶n øng thu ®-îca gam kÕt tña tr¾ng. Gi¸ trÞ cña a gam lµ:A. 2 gamB. 4 gamC. 6 gamD. 8 gamBµi 6: Sôc 4,48 lÝt khÝ (®ktc) gåm CO vµ CO2 vµo b×nh chøa 400ml dung dÞch Ca(OH) 2 0,2 M thu®-îc 6 gam kÕt tña. PhÇn tr¨m thÓ tÝch khÝ CO trong hçn hîp ®Çu cã thÓ lµ:A: 30% hoÆc 40%B: 70% hoÆc 50% C: 40% hoÆc 50%D: 70% hoÆc 30%.Bµi 7 : Cho 200ml dung dÞch KOH vµo 200ml dung dÞch AlCl 3 1M thu ®-îc 7,8gam kÕt tña keo.Nång ®é mol/lÝt cña dung dÞch KOH lµ:A: 1,5 mol/lÝt vµ 3,5 mol/lÝt B: 1,5 mol/lÝt vµ 2,5 mol/lÝtC: 2,5 mol/lÝt vµ 3,5 mol/lÝt D: 2,5 mol/lÝt vµ 4,5 mol/lÝtBµi 8 :Trộn 150ml dd Na2CO 3 1M và K 2CO 3 0,5M với 250ml dd HCl 2M thì thể tích khí CO 2sinh ra ở đktc là:A. 2,52 lítB. 5,04 lítC. 3,36 lítD. 5,60 lítBµi 9: Thổi V lít (đktc) khí CO 2 vào 300 ml dung dịch Ca(OH) 2 0,02M thì thu được 0,2 gam kếttủa. Giá trị của V là:A. 44,8 ml hoặc 89,6 mlB. 224 mlC. 44,8 ml hoặc 224 mlD. 44,8 mlBµi 10: Dẫn V lít (đktc) khí CO 2 qua 100 ml dung dịch Ca(OH) 2 1M thu được 6 gam kết tủa. Lọcbỏ kết tủa, lấy dung dịch nước lọc đun nóng lại thu được kết tủa nữa. V lít bằng :A. 3.136 lítB.3.36 lít hoặc 1.12 lítC. 1.344 lít hoặc 3.136 lítB. 1.344 lítBµi 11: Sục 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100 ml dd Ca(OH) 2 0,5M và KOH 2M. Khối lượng kết tủathu được sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn là :A. 5,0 gamB. 30,0 gamC. 10,0 gamD. 0,0 gamBµi 12: Cho 8,05 gam kim loại Na vào 500 ml dung dịch Al 2(SO4) 3 0,1M, sau khi các phản ứngxảy ra hoàn toàn ta thu được chất kết tủa B có khối lượng làA. 7,8 gam.B. 5,4 gam.C. 3,9 gam.D. 7,7 gam.Bµi 13: Cho 10,5 gam hỗn hợp 2 kim loại gồm Al và một kim loại kiềm M vào trong nước. Sauphản ứng thu được dung dịch B và 5,6 lít khí (ở đktc). Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Bđể thu được một lượng kết tủa lớn nhất. Lọc và cân kết tủa được 7,8 gam. Kim loại kiềm là:A. LiB. NaC. KD. Rb.htpp://megabook.vn32 Bµi 14: Trộn 100 ml dung dịch Al 2(SO 4)3 1M với 700 ml dung dịch NaOH 1M thu được dungdịch X và kết tủa Y. nung Y đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn thu đượcA. 10,2 gamB. 20,4 gamC. 2,25 gam D. 5,1 gamBµi 15: Hòa tan hoàn toàn 13,275 g hỗn hợp BaO và Al vào nước được dung dịch X .Sục CO 2dư vào X thu được 7,410 g kết tủa .(Ba = 137, Al = 27 , O=16 , H=1).Phần trăm khối lượng BaOtrong hỗn hợp làA. 70,688 %.B. 78,806%C. 80,678%D. 80,876 %.Bµi 16: HÊp thô hoµn toµn 2.24 lÝt khÝ CO2 (§ktc) vµo dung dÞch chøa 8 gam NaOH thu ®-îcdung dÞch X. Khèi l-îng muèi tan cã trong dung dÞch X lµ:A. 5.3 gamB. 10.6 gamC. 21.2 gamD. 15.9 gamBµi 17: Cho 3,42 gam Al 2(SO4)3 vµo 50ml dung dÞch NaOH, thu ®-îc 1,56 gam kÕt tña vµ dungdÞch X. Nång ®é mol/lÝt cña dung dÞch NaOH lµ:A: 0,6 mol/lÝtB: 1,2 mol/lÝtC: 2,4 mol/lÝtD: 3,6 mol/lÝtBµi 18: Trén dd chøa x mol AlCl 3 víi dd chøa y mol NaOH. §Ó thu ®-îc kÕt tña cÇn cã tû lÖA. x:y=1:4B. x:y1:4Bµi 19: (§H - KA - 2008) HÊp thô hoµn toµn 4,48 lÝt khÝ CO2 (ë ®ktc) vµo 500ml dung dÞch hçnhîp gåm NaOH 0,1M vµ Ba(OH) 2 0,2M, sinh ra m gam kÕt tña, gi¸ trÞ cña m gam lµ:A: 11,82 gamB: 9,85 gamC: 17,73 gam D: 19,70 gamBµi 20: Cho 350 ml dd NaOH 1M vµo 100 ml dd AlCl 3 1M. Khi ph¶n øng kÕt thóc thu ®-îc sègam kÕt tña.A. 7.8 gamB. 3.9 gamC. 11.7 gamD. 23.4 gamBµi 21: Mét dd chøa a mol NaAlO2 t¸c dông víi mét dd chøa b mol HCl. ®iÒu kiÖn ®Ó thu ®-îckÕt tña sau ph¶n øng lµ:A. a = bB. a = 2bC. b 7C. pH < 7D. pH = 7Bµi 3: HÊp thô hoµn toµn 4,48 lÝt khÝ SO2 (ë ®ktc) vµo dung dÞch chøa 16 gam NaOH thu ®-îc dungdÞch X. khèi l-îng muèi tan thu ®-îc trong dung dÞch X lµ:A: 18,9 gamB: 23,0 gamC: 25,2 gamD: 20,8 gamBµi 4: HÊp thô hoµn toµn 2,24 lÝt khÝ CO2 (®ktc) vµo 400ml dung dÞch X gåm NaOH 1M vµCa(OH)2 0,01M thu ®-îc m gam kÕt tña. Gi¸ trÞ m gam lµ:A: 10 gamB: 0,4 gamC: 40 gamD: 40,8 gamBµi 5: Trộn 150ml dd Na2CO 3 1M và K 2CO3 0,5M với 250ml dd HCl 2M thì thể tích khí CO 2sinh ra ở đktc là:A. 2,52 lítB. 5,04 lítC. 3,36 lítD. 5,60 lítBµi 6: Khi cho NaOH t¸c dông víi CO2 cho biÕt tû lÖ sè mol 1sai33+ Häc sinh B lµm:Cu - 2e  Cu 2+ x 2xx(kh«ng tho¶ m·n) v× nCu = 0,05mol 2x  0,24  x  0,1252N  3e  N (NO) 0,05 0,24 0,08+ Häc sinh C lµm:0,05 0,10,10,1x(sai)3NO3  4H   3e  NO  2H 2 O x4x 3xxCu - 2e  Cu 2++ Häc sinh D lµm:n H+ (HNO )  0,08mol 13 n H  0,1mol  VNO  .0,1.22,4  0,56(Sai)n H (H SO )  0,02mol 424+ Häc sinh E nhËn xÐt: Cã thÓ Cu d- hoÆc Cu ph¶n øng hÕt  nªn lµm nh- A ®óng.Bµi to¸n 2: (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H C§- Khèi A-2008). Nung nãng m gam hçn hîp Al vµFe2O3 (trong m«i tr-êng kh«ng cã kh«ng khÝ) ®Õn ph¶n øng xÉy ra hoµn toµn thu ®-îc hçn hîpr¾n Y, chia Y thµnh hai phÇn b»ng nhÇn b»ng nhau:- PhÇn 1 t¸c dông víi H2SO4 lo·ng d- sinh ra 3.08 lÝt khÝ hi®r« (®ktc).- PhÇn 2 t¸c dông NaOH d- sinh ra 0.84 lÝt khÝ hi®r« (®ktc). Gi¸ trÞ m gam lµ:A. 22.75B. 21.40C. 29.40D. 29.43 .Bµi gi¶i:Ph©n tÝch bµi to¸n: Tõ P 2 + NaOH d- nªn Al d- cßn Fe2O3 hÕt:Nh- vËy hçn hîp Y: Fe, Al 2O3 vµ Al dhtpp://megabook.vn44 Gäi x, y, z lÇn l-ît lµ sè mol Al 2O3, Fe vµ Al d- trong mçi phÇn:z 3zz ¸p dông §LBT e: 3z + 2y = 0,275Fe  2e  Fe 2y 2y y2H  2e  H 2 0,275 0,1375Al  3e  Al3P1:(1)z 3zz2H  2e  H 2 0,075 0,0375Al  3e  Al3P2:¸p dông §LBT e: 3z = 0,075 z= 0,025MThay vµo (1)  y = 0,1mol: Fe2O3 + 2Al  Al2O3 + 2Fe (3)Tõ (3)  x  n Al O 2 31n Fe  0,05mol2m = 2.(0,05 . 102 + 56. 0,1 + 27 . 0,025)= 22,75 A ®óngBµi to¸n 3: (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H C§- Khèi B-2007). Nung m gam bét Fe trong «xi thu®-îc 3 gam hçn hîp chÊt r¾n X. Hoµ tan hÕt hçn hîp X b»ng HNO3 d-, thu ®-îc 0.56 lÝt khÝ NO(đktc) lµ s¶n phÈm khö duy nhÊt. Gi¸ trÞ m gam lµ:A. 2.62B. 2.32C. 2.22D. 2.52Bµi gi¶i.Fe - 3e  Fe3+x3xN + 3e +50,075MÆt kh¸c: m X = mFe + mO2+2N (NO)56x+ 32y=30,025O2 + 4e  2O-2y¸p dông §LBT e: 3x = 0,075 + 4y (1)(2) x  0,045 y  0,015Tõ (1) vµ (2)  4y m = 56  0,045 = 2,52g  D ®óngBµi to¸n 4: (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H C§- Khèi A-2007). Hoµ tan 5.6 gam Fe b»ng dung dịchH2SO4 lo·ng thu ®-îc dung dịch X. Dung dịch X ph¶n øng võa ®ñ víi V ml dung dịch KMnO40.5 M. Gi¸ trÞ V ml lµ:A. 20B. 40C. 60D. 80.htpp://megabook.vn45 Bµi gi¶in Fe 5,6  0,1mol ;56Fe - 2e  Fe2+0,1 0,20,1Fe2+ - 1e  Fe3+0,1 0,10,1¸p dông §LBT e: 5x = 0,1  x =Mn+7 + 5e  Mn2+xVKMnO4 5xPh©n tÝch bµi to¸n:0,1 0,0250,02 0,04lit  40ml  B ®óng0,5NÕu Fe + H2SO4 t¹o V 1 lÝt H2 th×:a3aa2H  2e  H 2  3a  2b  5c2bb72 M  5e  Mnc5ccFe  3e  Fe3Bµi to¸n 5 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H C§- Khèi A-2007). Hoµ tan hoµn toµn 12 gam hçn hîpFe vµ Cu ( tØ lÖ mol 1:1) b»ng HNO3 thu ®-îc V lÝt hçn hîp khÝ X gåm NO vµ NO2 (®ktc) vµdung dịch Y ( chØ chøa 2 muèi vµ axit d- ). TØ khèi cña X so víi H2 b»ng 19. Gi¸ trÞ V lÝt lµ:A. 2.24B. 3.36.C. 4.48D. 5.60.Bµi gi¶i:X¸c ®Þnh %V cña NO vµ NO2 trong X:M X  19.2 30x  46(1  x) x  0,5hay50%  n NO  n NO2  xmol1C¸c ph-¬ng tr×nh oxi ho¸ khö: nFe = a  nCu = a;56a + 64a = 12  a = 0,1mlol N 5  3e  N 2 (NO)Fe  3e  Fe33xx0,1 0,3542Cu  2e  Cu N  1e  N (NO 2 )0,1 0,2xx¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn e ta cã: 0,3 + 0,2 = 3x + x  x = 0,125VËy nX = 0,125 . 2 = 0,25mol  VX = 0,25 . 22,4 = 5,6 lÝt  D ®ónghtpp://megabook.vn46 Bµi to¸n 6: ( TN TH PT 2007). Hoµ tan 5.4 gam Al b»ng mét l-îng dung dÞch H2SO4 lo·ng ®-.Sau ph¶n øng thu ®-îc dung dÞch X vµ V lÝt khÝ H2 ®ktc. Gi¸ trÞ cña V lÝt:A. 2.24B. 3.36.C. 4.48D. 6.72Bµi gi¶i:Al  3e  Al30,2 0,6 2H  2e  H 20,6 0,3n Al 5,4 0,2  n H2  0,3 øng víi 6,72 lÝt  D ®óng27Bµi to¸n 7: (§Ò thi thö §H Vinh). Hoµ tan hÕt hçn hîp bét gåm m gam Cu vµ 4.64 gam Fe 3O4vµo dung dịch H2SO4 lo·ng d-, sau ph¶n øng hoµn toµn thu ®-îc dung dịch X. Dung dịch X lµmmÊt mµu võa ®ñ 100 ml dung dịch KMnO4 0.1 M. Gi¸ trÞ cña m gam lµ:A. 1.92B. 0.96C. 0.48D. 1.44Bµi gi¶i:Fe3O4 + 4 H2SO4  FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O0,020,020,02Cu + Fe2(SO4)3 CuSO4 + 2FeSO40,020,04 Dung dÞch X lµ H2SO4 d- FeSO4, CuSO410FeSO4 + 2KMnO4 + 8 H2SO4  5Fe2(SO4)3 + 2K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O0,050,01n Fe2 (SO4 )3cßn d-mCu  64.0,03 0,96g B ®óng2Bµi to¸n 8: Cho m gam Al tan hoµn toµn dung dÞch HNO3 nãng d- thu ®-îc 11.2 lÝt (®ktc) hhkhÝ A gåm: N2 , NO, N2O cã tØ lÖ vÒ sè mol t-¬ng øng lµ 2:1:2. Gi¸ trÞ m gam lµ:A. 35.1B. 18.9C. 27.9D. 26.1Bµi gi¶i:nA 11,2 0,5mol  n N2  0,2mol;n NO  0,1mol; n N2O  0,2mol22,4htpp://megabook.vn47 + Qu¸ tr×nh oxi ho¸:Al - 3e  Al3+a3a(1)a+ Qu¸ tr×nh khö:¸p dông §LBT e:2N+5 + 10e  N20,42(2)0,2N+5 + 3e  N+2 (NO) (3)0,33a = 2 + 0,3 + 1,6 = 3,9  a = 1,3 mAl = 27 . 1,3 = 35,1g  A ®óng0,12N+5 + 8e  N+1(N2O) (4)1,60,2Ph©n tÝch bµi to¸n:+ NÕu (2, 3, 4) kh«ng c©n b»ng 3a = 1 + 0,3 + 0,8  a = 0,7  mAl = 18,9g  B sai+ NÕu (2, 3) c©n b»ng cßn (4) kh«ng: 3a = 2 + 0,3 + 0,8  a 3,1 mAl = 27,9  C sai3+ NÕu (2) kh«ng c©n b»ng, (3,4) c©n b»ng 3a = 1 + 0,3 + 1,6  a 2,9 mAl = 26,1  D sai3Bµi to¸n 10: §Ó m gam bét s¾t ngoµi kh«ng khÝ 1 thêi gian thu ®-îc 11,8 gam hçn hîp c¸c chÊtr¾n FeO, Fe2O3, Fe, Fe3O4 . Hoµ tan hoµn toµn hçn hîp ®ã b»ng dung dÞch HNO3 lo·ng thu ®-îc2,24 lÝt khÝ NO duy nhÊt (®ktc). Gi¸ trÞ m gam lµ:A: 9,52 gamB: 9,94 gamC: 8,96 gamD: 8,12 gamBµi gi¶i:n Fe m11,8  m; n O2 (p­) ; n NO(gp)  0,1mol5632ChÊt khö lµ Fe;Fe- 3e  Fe3+ChÊt oxi ho¸ gåm O2 vµ HNO3O2 + 4e  2O 2-Om56 3m5611, 8  m11, 8  m.4328.4N+5 + 3e  N+2 (NO)0,30,1ne nh-êng = ne chÊt oxi ho¸ nhËn (O2 , NO3 )3m 11,8  m 0,3  m = 9,94 gam  B ®óng568Bµi to¸n 11: Hoµ tan hoµn toµn 17.4 gam hçn hîp 3 kim lo¹i Al, Fe, Mg trong dung dÞch HClthÊy tho¸t ra 13.44 lÝt khÝ, nÕu cho 34.8 gam hçn hîp trªn t¸c dông víi dung dÞch CuSO 4 d-, läclÊy toµn bé chÊt r¾n thu ®-îc sau ph¶n øng t¸c dông víi dung dÞch HNO3 nãng d-, thu ®-îc V lÝtkhÝ NO2 ®ktc. Gi¸ trÞ V lµ:A. 11.2 litB. 22.4 lÝtC. 53.76 lÝtD. 26.88 lÝt.htpp://megabook.vn48 Bµi gi¶i:Al, Fe, Mg nh-êng e, sè mol e nµy chÝnh b»ng sè mol e Cu nh-êng khi tham gia ph¶nøng víi HNO3 sè mol e mµ H+ nhËn còng chÝnh lµ sè mol e mµ HNO3 nhËn.2H+ + 2eH213,44 0,6mol22,41,2mol17,4 gam hçn hîp H+ nhËn 1,2mol e.VËy 34,8gam sè mol mµ H+ nhËn lµ: 2,4 mol17,4g hçn hîp  nH34,8g hçn hîp  n 1,2H 2,4molN+5 + 1e  NO22,4Chó ý: NÕu nH VNO2  2,4.22,4  53,76 lÝt  C ®óng2,4mol 1,2  VNO2  1,2.22,4  26,88 lÝt  D saiBµi to¸n 12: Hoµ tan hoµn toµn 43.2 gam kim lo¹i Cu vµo dung dÞch HNO3 lo·ng d-, tÊt c¶ khÝNO thu ®-îc ®em «xi ho¸ thµnh NO2 råi sôc vµo n-íc cã dßng oxi ®Ó chuyÓn hÕt thµnh dungdÞch HNO3 . V lÝt khÝ O2 ®ktc tham gia vµo qu¸ tr×nh trªn lµ:A. 15.12 lÝtB. 7.56 lÝtC. 6.72 lÝtD. 8.96 lÝtBµi gi¶i:Ta nhËn thÊy Cu nh-êng e cho HNO3 t¹o thµnh NO2 , sau ®ã NO2 l¹i nh-êng cho O2. VËytrong bµi toµn nµy, Cu lµ chÊt nh-êng víi O2 lµ chÊt nhËn e.Cu -2e  Cu2+O2 + 4e  2O2-0,675 1,35X4x = 1,35  x = 0,33754xVO2  0,3375.22,4  7,56 lÝt  B ®óngPh©n tÝch: NÕu O2 + 2e  2O2-  x 1,35 VO2  15,12 lÝt  A sai2Bµi to¸n 13: Chia m gam hçn hîp 2 kim lo¹i A, B cã ho¸ trÞ kh«ng ®æi thµnh 2 phÇn b»ng nhau.– PhÇn 1 tan hÕt trong dung dÞch HCl t¹o ra 1.792 lÝt H2 ®ktc.- PhÇn 2 nung trong oxi thu ®-îc 2.84 gam hçn hîp oxit. Gi¸ trÞ cña m lµA. 1.56 gam.B. 4.4 gam.C. 3.12 gamD. 4.68 gam.Bµi gi¶i:A, B lµ chÊt khö H (ë, P1) vµ O2 (ë P2) lµ chÊt oxi ho¸  n eH nhËn =  n eO2 nhËn+htpp://megabook.vn49 2.1e  H22H+ - m KLP  moxit  moxi  2,84  0,04.32  1,56g20,16  0,08O2 + 4e  2O2-m = 1,56 x2 = 3,12g  C ®óng0,04  0,16Ph©n tÝch: NÕu m KLP2  2,84  0,04x16  2,2g  m = 4,4g  B saiBµi to¸n 14: : Chia 44 gam hçn hîp gåm Fe vµ kim lo¹i M cã ho¸ trÞ kh«ng ®æi thµnh 2 phÇnb»ng nhau.- P1 tan hÕt trong 2 lÝt dung dich HCl t¹o ra 14.56 lÝt H2 ®ktc.- P2 tan hoµn toµn trong dung dich HNO3 lo·ng nãng thÊy tho¸t ra 11.2 lÝt khÝ NO duy nhÊt ë®ktc.1. Nång ®é mol cña dung dich HCl lµ:A. 0.45 MB. 0.25 MC. 0.55 MD. 0.65 M.2. Khèi l-îng hçn hîp muèi clorua khan thu ®-îc khi c« c¹n dung dịch sau p- ë P1 lµ:A. 65.54 gamB. 68.15 gamC. 55.64 gamD. 54.65 gam.3. PhÇn tr¨m khèi l-îng cña Fe trong hçn hîp ban ®Çu lµ:A. 49.01 %B. 47.97 %C. 52.03 %D. 50.91 %.4. Kim lo¹i M lµ:A. MgB. ZnC. AlD. Cu.Bµi gi¶i:a) n H2  0,65mol  n HCl  2n H2  2.0,65  1,3molCM 1,3 0,65M  §¸p ¸n D ®óng2b) mmuèi  mKL  mCl. Trong ®ã: nmmuãi = 22 + 1,3 . 35,5 = 68,15gCl n HCl  1,3mol §¸p ¸n Bc) ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn e:P1: Fe: Fe - 2e  Fe2+x2xM - ae  Ma+yay2H+ + 2e  H21,30,65htpp://megabook.vn50 Fe  3ex3x Fe32x  ay  1,3 x  0,23xay1,5ay  0,9M - ae  Ma+ N+5 + 3e  N+2 (NO)1,50,5nFe = 0,2  %mFe d)0,2.56.100%  50,91%  D ®óng22mM = 22 - 0,2 . 56 = 10,8g,nM  y 0,9m 10,8.a; M  12aan0,9VËy a = 2; M = 24(Mg) lµ phï hîpBµi to¸n 14: Cho tan hoµn toµn 3.6 gam hçn hîp gåm Fe vµ Mg trong dung dÞch HNO 3 2Mlo·ng nãng thu ®-îc dung dÞch D, 0.04 mol khÝ NO vµ 0.01 mol N 2O . Cho dung dÞch D t¸cdông víi NaOH lÊy d-, läc vµ nung kÕt tña ®Õn khèi l-îng kh«ng ®æi thu ®-îc m gam chÊt r¾n.1. Gi¸ trÞ m lµA. 2.6 gamB. 3.6 gamC. 5.2 gamD. 7.8 gam.2. ThÓ tÝch HNO3 ®· ph¶n øng lµ:A. 0.5 lÝtB. 0.24 lÝtC. 0.26 lÝtD. 0.13 lÝt.Bµi gi¶i:a)HNO3 lµ chÊt oxi ho¸:N+5 + 3e  NO0,120,04 mol2N+5 + 8e  2N+1 (N2O)0,080,020,01molne nhËn = 0,12 + 0,08 = 0,2mol .- Mg vµ Fe lµ chÊt khö. Gäi x, y lµ sè mol Mg vµ Fe trong hçn hîpMg - 2e  Mg3+x2x molFe - 3e  Feyne nh-êng = 2x + 3y3+3y molTa cã hÖ ph-¬ng tr×nh:24x  56y  3,6 x  0,01molMg  0,01molMgO2x  3y  0,2 y  0,06molFe  0,03molFe2O3m  mMgO  mFe2O3  0,01.40  0,03.160  5,2ghtpp://megabook.vn51 Ta cã thÓ tÝnh theo c¸ch sau: Ta cã s¬ ®å: Mg  MgO; Fe  Fe2O3. Trong ®ã Mg vµ Fe lµ chÊtkhö, oxi lµ chÊt oxi ho¸, sè mol e nh©n vÉn lµ 0,2mol:O + 2e  O20,1 0,2b)m = mMg, Fe + mO = 3,6 + 16. 0,1 = 5,2gam C ®óngTheo ®Þnh luËt b¶o toµn nguyªn tè N ta cã:n N(HNO3 )  n N(NO3 )  n N(NO)  n N(N2O)Hay n HNO  2n Mg(NO3 )23 2.0,01 VHNO3 0,26 0,13 lÝt2 3n Fe(NO3 )3  n NO  2n N2O 0,04  2.0,01 0,263.0,06 D ®óngBµi to¸n 15: Cho luång khÝ CO qua m gam bét Fe2O3 nung nãng thu ®-îc 14 gam hçn hîp Xgåm 4 chÊt r¾n . Cho hçn hîp X hßa tan hoµn toµn b»ng HNO3 d-, thu ®-îc 2.24 lÝt khÝ NO(đktc) lµ s¶n phÈm khö duy nhÊt. Gi¸ trÞ m lµ:A. 16.4 gam.B. 14.6 gam.C. 8.2 gamD. 20.5 gam.Bµi gi¶i:CO lµ chÊt khö (ta coi Fe2O3 kh«ng tham gia vµo ph¶n øng oxi ho¸ khö)moxi(trong oxit) = m - 14g. nCO = nO(oxit) =m  1416+ 2e  C+4C+2m  1416m  148- HNO3 lµ chÊt oxi ho¸: N+5 + 3e  N+20,3Ta cã:0,1molm  14 0,3  m  16,4g  A ®óng8Bµi to¸n 16: Cho tan hoµn toµn 58 gam hçn hîp A gåm Fe, Cu, Ag trong dung dÞch HNO 3 2Mlo·ng nãng thu ®-îc dung dich B vµ 0.15 mol khÝ NO vµ 0.05 mol N2O . C« c¹n dung dich Bkhèi l-îng muèi khan thu ®-îc lµ:A. 120.4 gamB. 89.8 gamC. 116.9 gamD. 110,7 gamBµi gi¶i:NÕu chØ dïng ph-¬ng ph¸p b¶o toµn e th«ng th-êng, ta còng chØ lËp ®-îc 2 ph-¬ng tr×nh3 Èn sè vµ sÏ gÆp khã kh¨n trong viÖc gi¶i. §Ó tÝnh khèi l-îng muèi NO3 trong bµi to¸n trªn tacã c«ng thøc n NO (trong muèi) = a. nX.3htpp://megabook.vn52 Trong ®ã a lµ sè e mµ N+5 nhËn ®Ó t¹o thµnh YNh- vËy: mmuèi khan = mFe, Cu, Ag + mNO3n NO  3.n NO  8n N2O  3.0,15  8.0,05  0,85mol3 D ®óngmmuèi khan = 58 + 0,95 . 62 = 110,7 gamBµi to¸n 17: Cho luång khÝ CO qua m gam bét Fe2O3 nung nãng thu ®-îc X gåm 4 chÊt r¾n.chia X thµnh 2 phÇn b»ng nhau.- PhÇn 1 hoµ tan b»ng HNO3 d-, thu ®-îc 0.02 mol khÝ NO vµ 0.03 mol N2O.- PhÇn 2 hoµ tan hoµn toµn trong dung dÞch H2SO4 ®Æc nãng thu ®-îc V lÝt SO2 (®ktc). Gi¸ trÞ Vlµ:A. 2.24 lÝtB. 3.36 lÝtC. 4.48 lÝtD. 6.72 lÝt.Bµi gi¶i:HNO3 lµ chÊt «xi hãa:N+5 + 3e  N+20,06+52N0,02mol+ 8e  2N (N2O)ne nhËn = 0,06 + 0,24 = 0,3mol+10,240,060,03- ChÊt khö ë hai phÇn lµ nh- nhau, do ®ã sè mol eletron H2SO4 nhËn b»ng sè mol eletronHNO3 nhËn. Ta cãS6  2e  S4 (SO2 )  VSO2  0,15.22,4  3,36 lÝt  B ®óng0,30,15 Bµi to¸n 18: Chia hçn hîp X gåm Al vµ Al 2O3 thµnh 2 phÇn b»ng nhau.- PhÇn 1 t¸c dông NaOH d- thu ®-îc 0.3 mol khÝ.- PhÇn 2 tan hoµn toµn trong dung dÞch HNO3 thu ®-îc 0.075 mol khÝ Y duy nhÊt. Y lµ:A. NO2B. NOC. N2OD. N2Bµi gi¶i:Trong X chØ cã Al cã tÝnh khö: 2H2O + 2e  H2 + 2OH0,60,3Khi t¸c dông víi HNO3, chÊt oxi ho¸ lµ HNO3N+5 + ne  Y0,075n….0,075mol ta cã: 0,075n = 0,6Víi n lµ sè e mµ N+5 nhËn ®Ó t¹o thµnh Y  n = 8. VËy Y lµ N2O  C ®ónghtpp://megabook.vn53 Bµi to¸n 19: Cho tan hoµn toµn 7.2 gam Fe xOy trong HNO3 thu ®-îc 0.1 mol NO2 . C«ng thøcph©n tö cña «xit lµ:A. FeO,B. Fe2O3C. Fe3O4D. kÕt qu¶ kh¸c.Bµi gi¶i:N+5 + 1e  N+4 …..(NO2) , FexOy lµ chÊt khö0,12yx.Fe x0,10,12y 7,2 x. 3   e  x.Fe3 (3x  2y)  0,1x56x16y7,27,2(3x  2y)  16x  16y  x  y  FeO  A ®óng56x  16y56x  16yBµi to¸n 20: Hoµ tan hoµn toµn 19.2 gam kim lo¹i M trong dung dÞch HNO3 d- thu ®-îc 8.96 lÝt(®ktc) hçn hîp khÝ NO2 vµ NO cã tØ lÖ vÒ thÓ tÝch 3:1.1. Kim lo¹i M lµ:A. AlB. Cu.C. Mg2. Khèi l-îng HNO3 ®· tham gia ph¶n øng lµ.A. 44.1 gamB. 25.2 gamC. 63 gamD. Fe.D. kÕt qu¶ kh¸c.Bµi gi¶i:VNO2 3n NO2 38,96  0,4mol v×VNO 1n NO 122,4n h 2khÝ  n NO 23.0,4  0,3mol  nNO = 0,1mol4ChÊt khö M: M- ne  Mn+19, 2M(1)19, 2 .nMChÊt oxi ho¸:NO3  1e  2H   NO2  H 2 O0,30,3 0,60,3NO3  3e  4H   NO  2H 2 O0,10,3 0,40,1(3)0,2¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn e: ne nhËn = ne nh-êng htpp://megabook.vn(2)19,2.n  0,6M54 a)  M 19,2.n  32n  M  64(n  2)  Cu  B ®óng0,6b) n HNO  n3H 0,6  0,4  1  mHNO3  1.63  63mol  C ®óngChó ý: + NÕu (2) vµ (3) c©n b»ng ph-¬ng tr×nh b¸n oxi ho¸ khö: n HNO  n3mHNO3  63.0,4  25,2gamH 0,4mol B sai+ NÕu (2) c©n b»ng vµ (3) kh«ng c©n b»ng ph-¬ng tr×nh b¸n oxi ho¸ khö:n HNO  n   0,7mol  mHNO  63.0,7  44,1mol  A saiH33+ NÕu (3) c©n b»ng mµ (2) kh«ng c©n b»ng: n HNO  n3H 0,7mol  A saiBµi to¸n 21: Hoµ tan hoµn toµn 11,2g Fe trong dung dÞch HNO3 d-, thu ®-îc A vµ 6,72 lÝt hçnhîp khÝ X gåm NO vµ mét khÝ X víi tØ lÖ thÓ tÝch lµ 1: 1. KhÝ X cã c«ng thøc lµ:A: NO2B: N2C: N2OD: N2O3Bµi gi¶i:n h 2khÝ 6,7211,2 0,3mol  n Fe  0,2mol22,456- Qu¸ tr×nh oxi ho¸:Fe - 3e  Fe3+0,2 0,6- Qu¸ tr×nh khö:(1)0,2NO3  3e  4H   2H 2 O  NO0,150,45 0,60,155x  2y.0,15xxNO3  (5x  2y)e  N x O y0,15 ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn e: 0,6  0,45 x 1  NO2y 2(2)(3)5x  2y.0,15x A ®óngBµi to¸n 22: Mét hçn hîp 3 kim lo¹i gåm Al , Fe, Mg cã khèi l-îng 26.1 gam ®-îc chia lµm 3phÇn b»ng nhau.- PhÇn 1 cho tan hÕt trong dung dÞch HCl thÊy tho¸t ra 13.44 lÝt khÝ.- PhÇn 2 cho t¸c dông víi dung dÞch NaOH d- thu ®-îc 3.36 lÝt khÝ- PhÇn 3 cho t¸c dung dÞch CuSO4 d- , läc lÊy toµn bé chÊt r¾n thu ®-îc sau ph¶n øng ®em hoµtan trong dung dÞch HNO3 d- th× thu ®-îc V lÝt khÝ NO2 ( c¸c khÝ ®Òu ®o ®ktc). Gi¸ trÞ V lÝt thu®-îc lµ:A. 26.88.B. 53.70.C. 13.44D. 44.8.htpp://megabook.vn55 Bµi gi¶i:2Al + 6HCl  AlCl3 + 3H2Mg + 2HCl  MgCl2 + H2Khèi l-îng mçi phÇn m 26,1 8,7g3Fe + 2HCl  FeCl2 + H2Gäi x, y, z lµ sè mol Al, Mg, Fe trong 8,7 gam hçn hîp27x  24y  56z  8,7 x  0,1  y  0,0751,5x  y  z  0,61,5  0,15x  0,075trong 34,7 g hçn hîp nAl = 0,4; nMg = 0,3; nFe = 0,32Al + 3CuSO4  Al2(SO4)3 + 3CuMg + CuSO4  MgSO4 + CuFe + CuSO4  FeSO4 + CuCu + 4HNO3  Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2 O- ë P3 khi c¸c kim lo¹i t¸c dông víi dung dÞch CuSO4 t¹o thµnh Cu, l-îng Cu nµy t¸cdông víi HNO3 t¹o ra Cu2+. Do ®ã: Al, Mg, Fe lµ chÊt khö, nh-êng e.ne nh-êng = 3. 0,1 + 2. 0,075 + 2. 0,075 = 0,6mol- HNO3 lµ chÊt oxi ho¸, nhËn e: N+5 + 1e  N+4 (NO2)  a = 0,6aan NO2  0,6mol  VNO2  0,6.22,4  13,44l it  C ®óngBµi to¸n 23: Chia hçn hîp X gåm Al, Al 2O3, ZnO thµnh 2 phÇn b»ng nhau.– PhÇn 1 cho t¸c dông dung dịch NaOH d- thu ®-îc 0.3 mol khÝ.– PhÇn 2 tan hoµn toµn trong dung dịch HNO3 thu ®-îc 0.075 mol khÝ Y duy nhÊt. KhÝ Y lµ:A. NO2B. NOC. N2OC. N2 .Bµi gi¶i:Trong X chØ cã Al cã tÝnh khö n-íc bÞ nh«m khö theo ph-¬ng tr×nh2H2O + 2e  H 2 + 2OH0,60,3molKhi t¸c dông víi HNO3, chÊt oxi ho¸ lµHNO3N+5 + ne Y0,075nhtpp://megabook.vn0,075n = 0,6, n lµ sè e mµ N+5 nhËn ®Ót¹o thµnh Y. n = 8.VËy Y lµ N2 O C ®óng0,07556 Bµi to¸n 24: Cho tan hoµn toµn 3.76 gam hçn hîp X ë d¹ng bét gåm: S, FeS vµ FeS 2 trong dung dịchHNO3 thu ®-îc 0.48 mol NO2 vµ dung dịch dung dịch D. Cho dung dịch D t¸c dông dung dịch Ba(OH)2d-, läc vµ nung kÕt tña ®Õn khèi l-îng kh«ng ®æi ®-îc m gam chÊt hçn hîp r¾n. Gi¸ trÞ m gam lµ:A. 11.650B. 12.815C. 17,545D. 19.945.Fe2S21t-¬ng ®-¬ng víi Fe2+. S-2. S0, V× vËy cã thÓ coi hçn hîp X gåm hai chÊt S vµ FeS cã sèmol a vµ b ta cã: Sè gam: X = 32a + 88b = 3,76 (I)ChÊt khö:S0 - 6e  S+6a 6aFeS-2 - 9e  Fe3+ + S+6b9bChÊt oxi ho¸:N+5 + 1e  N+4 (NO2)0,480,48Ta cã: 6a + 9b = 0,4 8 (II) Tõ (I) vµ (II):a = 0,035 mol Sb = 0,03 mol FeSn BaSO4  nSO2  nS  n FeS  0,035  0,03  0,065mol mBaSO4  0,065.233  15,145g4,chÊt r¾n cßn cã Fe2 O3. ta cãmFe2O3  0,015.160  2,4gam==> m= 15,145+ 2,4=17,545gam (C dung)IV. bµi tËp t- gi¶iBµi 1: §Ó 9,94 gam bét s¾t ngoµi kh«ng khÝ mét thêi gian thu ®-îc a gam hçn hîp c¸c chÊt r¾nFeO, Fe2O3, Fe, Fe3O4 . Hoµ tan hoµn toµn hçn hîp ®ã b»ng dung dÞch HNO3 lo·ng thu ®-îc 2,24lÝt khÝ NO duy nhÊt (®ktc). Gi¸ trÞ a gam lµ:A: 11,8 gamB: 16,2 gamC: 23,2 gamD: 13,6 gamBµi 2: Hoµ tan hoµn toµn 1,74 gam hçn hîp 3 kim lo¹i Al, Fe, Mg trong dung dÞch HCl thÊytho¸t ra 1,344 lÝt khÝ, nÕu cho mét l-îng gÊp ®«i hçn hîp trªn t¸c dông víi dung dÞch CuSO4 d-,läc lÊy toµn bé chÊt r¾n thu ®-îc sau ph¶n øng t¸c dông víi dung dÞch HNO3 nãng d-, thu ®-îcV lÝt khÝ NO2 ®ktc. Gi¸ trÞ V lµ:A. 16,128 litB. 26,88 lÝtC. 5,376 lÝtD. 8,046 lÝt.Bµi 3: Hoµ tan hoµn toµn m gam kim lo¹i Cu vµo dung dÞch HNO3 lo·ng d-, tÊt c¶ khÝ NO thu®-îc ®em «xi ho¸ thµnh NO2 råi sôc vµo n-íc cã dßng 7,56 lÝt oxi ®Ó chuyÓn hÕt thµnh dung dÞchHNO3 . Gi¸ trÞ m lµ:A. 42,624B: 43,2 gam C: 38,72 gamD: 38,4 gamBµi 4: Cho luång khÝ CO qua 16,4 gam bét Fe2O3 nung nãng thu ®-îc m gam hçn hîp X gåm 4chÊt r¾n gåm FeO, Fe2O3, Fe, Fe3O4 . Cho hçn hîp X hßa tan hoµn toµn b»ng HNO3 d-, thu ®-îc2.24 lÝt khÝ NO (đktc) lµ s¶n phÈm khö duy nhÊt. Gi¸ trÞ m lµ:A. 3,04 gam.B. 8,0 gam.C. 14,0 gamD. 16,0 gam.Bµi 5: Cho tan hoµn toµn m gam hçn hîp X gåm Fe, Cu, Ag trong dung dÞch HNO3 lo·ng nãngthu ®-îc dung dich Y vµ hçn hîp khÝ gåm: 3,36 lÝt khÝ NO vµ 1,12 lÝt khÝ NO2 (®ktc). C« c¹ndung dich Y khèi l-îng muèi khan thu ®-îc lµ 116 gam. Gi¸ trÞ m gam lµ:A. 48,3 gamB. 58,9 gamC. 78,3 gamD. 23,2 gam.Bµi 6: Cho luång khÝ H2 qua m gam bét Fe2O3 nung nãng thu ®-îc X gåm 4 chÊt r¾n gåm FeO,Fe2O3, Fe, Fe3O4. chia X thµnh 2 phÇn b»ng nhau.- PhÇn 1 hoµ tan b»ng HNO3 d-, thu ®-îc 0.15 mol khÝ NO vµ 0.05 mol N2O.htpp://megabook.vn57 - PhÇn 2 hoµ tan hoµn toµn trong dung dÞch H2SO4 ®Æc nãng thu ®-îc V lÝt SO2 (®ktc). Gi¸ trÞ Vlµ:A. 4,48 lÝtB. 10,64 lÝtC. 14,56 lÝtD. 12,32 lÝt.Bµi 7: Nung Al trong oxi thu ®-îc chÊt r¾n X. Chia hçn hîp X thµnh 2 phÇn b»ng nhau.- PhÇn 1 t¸c dông NaOH d- thu ®-îc 6,72 lÝt khÝ kh«ng mµu (®ktc).- PhÇn 2 tan hoµn toµn trong dung dÞch HNO3 thu ®-îc V lÝt khÝ N2O duy nhÊt. Vµ dng dÞchmuèi. Gi¸ trÞ V lµ:A. 1,68 lÝtB. 1,568 lÝtC. 1,344 lÝtD. 6,72 lÝt.Bµi 8: Chia hçn hîp m gam gåm Al vµ Al 2O3 thµnh 2 phÇn b»ng nhau.- PhÇn 1 t¸c dông HNO3 d- thu ®-îc 1,68 lÝt khÝ N2O duy nhÊt (®ktc).- PhÇn 2 tan hoµn toµn trong dung dÞch NaOH thu ®-îc V lÝt khÝ H2 duy nhÊt (®ktc). Gi¸ trÞ cña Vlµ:A. 1,568 lÝtB. 6,72 lÝtC. 8,96 lÝtD. 3,36 lÝt.Bµi 9: Cho 3,6 gam mét «xit s¾t tan hoµn toµn trong HNO3 thu ®-îc 1,12 lÝt khÝ mµu n©u duynhÊt (®ktc) . C«ng thøc ph©n tö cña «xit s¾t lµ:A. FeO,B. Fe2O3C. Fe3O4D. kh«ng x¸c. ®Þnh ®-îc.Bµi 10: Hoµ tan hoµn toµn 1,92 gam kim lo¹i M trong dung dÞch HNO3 d- thu ®-îc 896 ml(®ktc) hçn hîp khÝ NO vµ NO2 cã tØ lÖ vÒ thÓ tÝch 1:3, vµ dung dÞch muèi, c« c¹n dung dÞch muèithu ®-îc khèi l-îng lµ:A. 3,76 gamB. 9,4 gamC. 7,52 gamD. 5,64 gam.Bµi 11: Hoµ tan hoµn toµn m gam Fe trong dung dÞch HNO3 d-, thu ®-îc 6,72 lÝt hçn hîp khÝX(®ktc) gåm NO vµ NO2 víi tØ lÖ mol lµ 1: 1. Gi¸ trÞ m gam lµ:A: 5,6 g¹mB. 11,2 gamC. 16,8 gamD: 19,6 gam.Bµi 12: Cho 6,4 gam bét Cu t¸c dông víi 400 ml dung dÞch hçn hîp HNO3 0.2 M vµ H2SO4 0.05M. Sau khi c¸c ph¶n øng xÉy ra hoµn toµn sinh ra V lÝt khÝ NO (®ktc) s¶n phÈm khö duy nhÊt.Gi¸ trÞ V lÝt lµ:A. 1,12 lÝtB. 1,344 lÝt.C. 9,68 lÝtD. 0,672 lÝt.Bµi 13: Hoµ tan 11,2 gam Fe b»ng dung dịch H2SO4 lo·ng thu ®-îc dung dịch X. Dung dịch Xph¶n øng võa ®ñ víi V lÝt dung dịch KMnO4 0,05 M.Gi¸ trÞ V lÝt lµ:A. 0,4 lÝtB. 0,6 lÝtC. 0,8 lÝtD. 0,2 lÝt.Bµi 14. Hoµ tan hoµn toµn m gam hçn hîp Fe vµ Cu ( tØ lÖ mol 1:1) b»ng HNO 3 thu ®-îc 5,6 lÝthçn hîp khÝ X gåm NO vµ NO2 (®ktc) vµ dung dịch Y ( chØ chøa 2 muèi vµ axit d- ). TØ khèicña X so víi H2 b»ng 19. Gi¸ trÞ m gam lµ:A. 12 gamB. 16 gamC. 18 gamD. 22 gam.Bµi 15: Hoµ tan hÕt m gam hçn hîp X gåm FeO, Fe 2O3 và Fe3O4 b»ng HNO3 thu ®-îc 2.24 lÝtkhÝ mµu n©u duy nhÊt (đktc). C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng ®-îc 96.8 gam muèi khan. Gi¸ trÞm lµ:A. 55.2 gam.B. 31.2 gam.C. 23.2 gamD. 46.4 gam.Bµi 16: Hoµ tan 52.2 gam hh X gåm FeO, Fe2O3 và Fe3O4 b»ng HNO3 ®Æc, nãng thu ®-îc 3.36lÝt khÝ NO2 (đktc). C« c¹n dd sau ph¶n øng ®-îc m gam muèi khan. Gi¸ trÞ m lµ:A. 36.3 gam.B. 161.535 gam.C. 46.4 gamD. 72.6 gam.Bµi 17: Vµo thÕ kû XVII c¸c nhµ khoa häc ®· lÊy ®-îc mét mÈu s¾t nguyªn chÊt tõ c¸c m¶nh vìcña thiªn th¹ch. Sau khi ®em vÒ phßng thÝ nghiÖm do b¶o qu¶n kh«ng tèt nªn nã bÞ oxi hãa thµnhm gam chÊt r¾n X gåm Fe vµ c¸c «xit cña nã. §Ó x¸c ®Þnh khèi l-îng cña mÈu s¾t th× c¸c nhµhtpp://megabook.vn58 khoa häc ®· cho m gam chÊt r¾n X trªn vµo vµo dung dÞch HNO3 lo·ng thu ®-îc khÝ NO duy nhÊtvµ dung dÞch muèi Y, c« c¹n dung dÞch muèi Y c©n nÆng 48,4 gam chÊt r¾n khan. MÈu thiªnth¹ch b»ng s¾t nguyªn chÊt ®ã cã khèi l-îng lµ:A. 11,2gam.B. 5,6 gamC. 16,8 gamD. 8,4 gamBµi 18: Vµo thÕ kû XIX c¸c nhµ khoa häc ®· lÊy ®-îc mét mÈu s¾t nguyªn chÊt tõ c¸c m¶nh vìcña thiªn th¹ch. Sau khi ®em vÒ phßng thÝ nghiÖm c¸c nhµ khoa häc ®· lÊy 2,8 gam Fe ®Ó trongèng thÝ nghiÖm kh«ng ®Ëy n¾p kÝn nã bÞ «xi hãa thµnh m gam chÊt r¾n X gåm Fe vµ c¸c «xit cñanã. Cho m1 gam chÊt r¾n X trªn vµo vµo dung dÞch HNO3 lo·ng thu ®-îc 896 ml khÝ NO duy nhÊt(®ktc) vµ dung dÞch muèi Y, c« c¹n dung dÞch muèi Y c©n nÆng m 2 gam chÊt r¾n khan.1. gi¸ trÞ cña m2 lµ:A. 72,6 gamB. 12,1 gam.C. 16,8 gamD. 72,6 gam2. gi¸ trÞ cña m1 lµ:A. 6,2gam.B. 3,04 gam.C. 6,68 gamD. 8,04 gamBµi 19: mét chiÕc kim b»ng s¾t l©u ngµy bÞ oxi hãa, sau ®ã ng-êi ta c©n ®-îc 8,2 gam s¾t vµ c¸c«xit s¾t cho toµn bé vµo dung dÞch HNO3 ®Æc nãng thu ®-îc 4,48 lÝt khÝ mµu n©u duy nhÊt(®ktc) vµ dung dÞch muèi Y, c« c¹n dung dÞch muèi Y thu ®-îc m gam muèi khan.1. khèi l-îng chiÕc kim b»ng s¾t lµ:A. 6,86 gam.B. 3,43 gam.C. 2,42 gamD. 6.26 gam2. gi¸ trÞ cña m gam muèi lµ:A. 29,645 gam.B. 29,5724 gam.C. 31,46 gamD. 29,04 gamBµi 20: C¸c nhµ khoa häc ®· lÊy m1 gam mét m¶nh vì thiªn thach b»ng s¾t nguyªn chÊt do b¶oqu¶n kh«ng tèt nªn nã bÞ oxi hãa thµnh m 2 gam chÊt r¾n X gåm Fe vµ c¸c «xit cña nã. §Ó x¸c®Þnh khèi l-îng cña mÈu s¾t th× c¸c nhµ khoa häc ®· cho m 2 gam chÊt r¾n X trªn vµo vµo dungdÞch HNO3 lo·ng d- thu ®-îc 6,72 lÝt khÝ NO duy nhÊt(®ktc) vµ dung dÞch muèi Y, c« c¹n dungdÞch muèi Y c©n nÆng 121 gam chÊt r¾n khan.1. gi¸ trÞ cña lµ: m1A. 28 gamB. 56 gam.C. 84 gamD. 16,8 gam2. gi¸ trÞ cña m2 lµ:A. 32,8 gam.B. 65,6 gam.C. 42,8 gamD. 58,6 gamBµi 21: c¸c nhµ th¸m hiÓm ®· t×m thÊy mét chÊt r¾n bÞ gÜ s¾t d-íi ®¹i d-¬ng, sau khi ®-a mÈu gØs¾t ®Ó x¸c ®Þnh khèi l-îng s¾t tr-íc khi bÞ oxi hãa th× ng-êi ta cho 16 gam gÜ s¾t ®ã vµo vµo dungdÞch HNO3 ®Æc nãng d- thu ®-îc 3,684 lÝt khÝ NO2 duy nhÊt(®ktc) vµ dung dÞch muèi X, c« c¹ndung dÞch muèi X c©n nÆng m gam chÊt r¾n khan.1. khèi l-îng s¾t ban ®Çu lµ:A. 11,200 gamB. 12,096 gam.C. 11,760 gamD. 12,432 gam2. gi¸ trÞ cña m2 lµ:A. 52,514 gam.B. 52,272 gam.C. 50,820 gamD. 48,400 gamBµi 22: cho 12,096 gam Fe nung trong kh«ng khÝ thu ®-îc m 1 gam chÊt r¾n X gåm Fe vµ c¸c«xit cña nã. Cho m 1 gam chÊt r¾n X trªn vµo vµo dung dÞch H2SO4 ®Æc nãng thu ®-îc 1,792 lÝt khÝSO2 duy nhÊt (®ktc) vµ dung dÞch muèi Y, c« c¹n dung dÞch muèi Y c©n nÆng m 2 gam chÊt r¾nkhan.1. gi¸ trÞ cña m1 lµ:A. 14 gamB. 16 gam.C. 18 gamD. 22,6 gam2. gi¸ trÞ cña m2 lµ:A. 43,6 gam.B. 43,2 gam.C. 42,0 gamD. 46,8 gamBµi 23: Sau khi khai th¸c quÆng b«xit nh«m cã lÉn c¸c t¹p chÊt: SiO2, Fe, c¸c oxit cña Fe. §Ólo¹i bá t¹p chÊt ng-êi ta cho quÆng vµo dung dÞch NaOH ®Æc nãng d- thu ®-îc dung dÞch X vµ mhtpp://megabook.vn59 gam chÊt r¾n kh«ng tan Y. ®Ó x¸c ®Þnh m gam chÊt r¾n kh«ng tan chiÕm bao nhiªu phÇn tr¨mquÆng ta cho m gam chÊt r¾n ®ã vµo dung dÞch HNO3 lo·ng d- thu ®-îc 6,72 lÝt khÝ NO duynhÊt(®ktc) vµ dung dÞch muèi Y, c« c¹n dung dÞch muèi Y c©n nÆng 121 gam chÊt r¾n khan. Gi¸trÞ cña lµ m 1A. 32,8 gamB. 34,6 gam.C. 42,6 gamD. 36,8 gamBµi 24: Hßa tan hoµn toµn mét «xit s¾t FexOy b»ng dung dÞch H2SO4 ®Æc nãng thu ®-îc 2,24 lÝtkhÝ SO2 duy nhÊt (®ktc) vµ dung dÞch muèi Y, c« c¹n dung dÞch muèi Y c©n nÆng 120 gam chÊtr¾n khan. C«ng thøc ph©n tö cña «xit s¾t lµ:A. FeOB. Fe2O3C. Fe3O4D.Kh«ng x¸c ®Þnh ®-îcBµi 25: Nung y mol Fe trong kh«ng khÝ mét thêi gian thu ®-îc 16,08 gam hçn hîp A gåm 4 chÊtr¾n gåm Fe vµ c¸c «xit s¾t. hßa tan hÕt l-îng hçn hîp A trªn b»ng dung dÞch HNO 3 lo·ng d- thu®-îc 672 ml khÝ NO duy nhÊt(®ktc) vµ dung dÞch muèi. Gi¸ trÞ cña lµ y:A. 0.21 molB. 0,232 mol.C. 0,426 molD. 36,8 molBµi 26: Hßa tan m gam hçn hîp A 4 chÊt r¾n gåm Fe vµ c¸c «xit s¾t b»ng dung dÞch HNO 3 dthu ®-îc 4,48 lit khÝ NO2 duy nhÊt(®ktc) vµ 145,2 gam muèi khan. Gi¸ trÞ cña lµ m gam:A. 44 gamB. 46,4 gam.C. 58 gamD. 22 gamBµi 27:. Chia m gam hçn hîp 2 kim lo¹i A, B cã hãa trÞ kh«ng ®æi thµnh 2 phÇn b»ng nhau :- PhÇn 1 tan hÕt trong dung dÞch HCl, t¹o ra 1,792 lÝt H2 (®ktc).- PhÇn 2 nung trong oxi thu ®− îc 2,84 g hçn hîp oxit.Gi¸ trÞ cña m lµA. 1,56 gamB. 2,64 gamC. 3,12 gamD. 4,68 gamBµi 28: Mét hçn hîp gåm 3 kim lo¹i Al, Fe, Mg cã khèi l− îng 26,1 gam ®− îc chia lµm 3 phÇn®Òu nhau.- PhÇn 1, cho tan hÕt trong dung dÞch HCl thÊy tho¸t ra 13,44 lÝt khÝ.- PhÇn 2, cho t¸c dông víi dung dÞch NaOH d− thu ®− îc 3,36 lÝt khÝ.- PhÇn 3, cho t¸c dông víi dung dÞch CuSO4 d− , läc lÊy toµn bé chÊt r¾n thu ®− îc sau ph¶nøng ®em hoµ tan trong dung dÞch HNO3 nãng d− th× thu ®− îc V lÝt khÝ NO2. C¸c khÝ ®Òu ®− îc®o ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn. ThÓ tÝch khÝ NO2 thu ®− îc lµ:A. 26,88 lÝtB. 53,70 lÝtC. 13,44 lÝtD. 44,8 lÝtBµi 29: Cho tan hoµn toµn 3,76 gam hçn hîp X ë d¹ng bét gåm S, FeS vµ FeS2 trong dung dÞchHNO3 thu ®− îc 0,48 mol NO2 vµ dung dÞch D. Cho dung dÞch D t¸c dông víi dung dÞchBa(OH)2 d− , läc vµ nung kÕt tña ®Õn khèi l− îng kh«ng ®æi, ®− îc m gam hçn hîp r¾n. Gi¸ trÞcña m lµ:A. 11,650 gamB. 12,815 gamC. 13,980 gamD. 15,145 gamBµi 30: Hßa tan m gam Al vµo l-¬ng d- dung dÞch hçn hîp NaOH vµ NaNO3 thÊy xuÊt hiÖn 6,72lÝt (®ktc) hçn hîp khÝ NH3 vµ H2 víi sè mol b»ng nhau. Gi¸ trÞ cña m gam lµ:A. 10,8 gamB. 16,2 gamC. 13,5 gamD. 12,15 gamhtpp://megabook.vn60 BÍ QUYẾT 5: ph-¬ng ph¸p b¶o toµn nguyªn tèI. c¬ së lý thuyÕtDùa vµo ®Þnh luËt b¶o toµn nguyªn tè (BTNT) "Trong c¸c ph¶n øng ho¸ häc th«ng th-êngth× c¸c nguyªn tè lu«n ®-îc b¶o toµn".NghÜa lµ: "Tæng sè mol nguyªn tö cña mét nguyªn tè M bÊt kú nµo ®ã th× tr-íc vµ sauph¶n øng lu«n b»ng nhau".Th-êng sö dông cho viÖc tÝnh to¸n mét kim lo¹i, mét phi kim, mét chÊt,… trong nhiÒuchÊt, cÇn ph¶i viÕt ph-¬ng tr×nh ph¶n øng nhiÒu …th× ph¶i nghÜ ®Õn ®Þnh luËt b¶o toµn nguyªn tè.II. Bµi to¸n ¸p dông:Bµi to¸n 1: (TrÝch ®Ò tuyÓn sinh §H- C§ Khèi A 2008). Cho hçn hîp 2,7 gam nh«m vµ 5,6gam s¾t vµo 550 ml dung dÞch AgNO3 1M. Sau khi ph¶n øng xÉy ra hoµn toµn th× ®-îc m gamchÊt r¾n( biÕt Fe3+/Fe2+ ®øng tr-íc Ag+/Ag). Gi¸ trÞ m gam lµ:A. 59,4 gamB. 64,8 gamC. 32,4 gamD. 54,0 gamBµi gi¶i:Ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn, nªn: AgNO3  Ag + NO3¸p dông §LBT nguyªn tè b¹c: 0,550,55moln Ag  n Ag  n AgNO3  0,55mol; mAg  0,55.108  59,4g A ®óngChó ý: - NÕu ph¶n øng kh«ng hoµn toµn hoÆc AgNO3 ph¶n øng ®ang cßn d- th× kh«ng ¸p dông®-îc §LBT nguyªn tèNÕu n Ag  3n Al  2n Fe  0,5mol  mAg = 0,5 . 108 = 54,0g  D saiBµi to¸n 2: (TrÝch ®Ò tuyÓn sinh §H- C§ Khèi B 2008). Nung mét hçn hîp r¾n gåm a molFeCO3 vµ b mol FeS2 trong b×nh kÝn chøa kh«ng khÝ d-, sau khi c¸c ph¶n øng xÉy ra hoµn toµn,®-a b×nh vÒ nhiÖt ®é ban ®Çu th× ®-îc chÊt r¾n duy nhÊt lµ Fe 2O3 vµ hçn hîp khÝ. BiÕt ¸p suÊttr-íc vµ sau ph¶n øng ®Òu b»ng nhau. Mèi liªn hÖ gi÷a vµ b lµ: ( biÕt sau c¸c ph¶n øng l-u huúnhcã sè «xi hãa +4, thÓ tÝch c¸c chÊt r¾n kh«ng ®¸ng kÓ)A. a=0,05bB. a=bC. a=4bD. a=2bBµi gi¶i:2FeCO3  Fe 2 O3 aa/2 2FeS2  Fe 2 O3bb/2 ¸p dông §LBT nguyªn tè s¾ta b2 2 a = b  B ®óngChó ý: + NÕu ¸p dông §LBT e :(a  b)(a  b)  a +b =5b a = 4b C sai (do ch-a biÕt sè mol (oxi)S1  S4  5eb5bFe 2  Fe3  1eBµi to¸n 3: Hỗn hợp chất rắn A gồm 16 gam Fe2O3 và 23.2 gam Fe3O4. Hoà tan hoà n toà n Abằng dung dịch HCl d- thu ®-îc dd B. Cho NaOH dư và o B, thu được kết tủa C. Lọc lấy kếthtpp://megabook.vn61 tủa, rữa sạch rồi đem nung trong kh«ng khÝ đến khối lượng kh«ng đổi thu được m gam chất rắnD. Gi¸ trÞ m lµ:A. 80 gam.B. 32.8 gam.C. 40 gamD. 16 gam.Bµi gi¶i:16Fe3O 4  8HCl  FeCl2  2FeCl3  4H 2 O n Fe2O3  0,1mol160HCl NaOH  NaCl H 2 O23, 2FeCl 2  2NaOH  Fe(OH) 2  2NaCl n 0,1molFeO3 4232FeCl3  3NaOH  Fe(OH)3  3NaCl4Fe(OH) 2  2H 2 O  O 2  4Fe(OH)32Fe(OH)3  Fe 2 O3  3H 2OFe 2 O3  6HCl  2FeCl3  3H 2 O¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn nguyªn tè ®èi víi s¾t ta cã:nFe (trong D) = 0,1 . 2 + 0,1 . 3 = 0,5 mol nD 0,5 0, 25mol2 mD = 0,25 x 160 = 40 gam  C ®óngChó ý: + NÕu mD = 0,5 . 160 = 80 gam  A sai+ NÕu mD = 0,1 . 112 + 0,1 . 168 + 0,1 . 48 = 32,8 gam  B sai+ NÕu mD = 0,1 . 160 = 16 gam  D saiBµi to¸n 4: Sôc khÝ clo vµo dung dÞch NaBr vµ NaI ®Õn ph¶n øng hoµn toµn ta thu ®-îc 1,17 gamNaCl. X¸c ®Þnh sè mol hçn hîp NaBr vµ NaI cã trong dung dÞch ban ®Çu.A. 0.01 mol.B. 0.02 molC. 0.04 molD. 0.03 mol.Bµi gi¶i:Cl2 + 2NaBr  2NaCl + Br2Cl2 + 2NaI  2NaCl + I2- ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn nguyªn tè ta cã:- Ph-¬ng tr×nh ph¶n øng:n NaBr  n NaI  n NaCl 1,17 0,02mol58,5 C©u B ®óng1,17 0,04mol  C sai58,5n1 1,17 NaCl  . 0,01mol  A sai22 58,5Chó ý: - NÕu n NaBr  n NaI  2n NaCl  2.- NÕu n NaBr  n NaIBµi to¸n 5: Hoµ tan hÕt m gam hçn hîp gåm FeO, Fe 2O3 và Fe3O4 b»ng HNO3 ®Æc, nãng thu®-îc 4.48 lÝt khÝ NO2 (đktc). C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng ®-îc 145.2 gam muèi khan. Gi¸ trÞm lµ:A. 23.2 gam.B. 46.4 gam.C. 64.2 gamD. 26.4 gam.Bµi gi¶i:§Æt a, b, c lµ sè mol cña FeO, Fe 2O3, Fe3O4htpp://megabook.vn62  N 5  1e  N 4 (NO 2 )Fe  1e  Fe4, 480, 2  0, 2mola  c  (a  c)mol 22, 423 a + c = 0,2 mol: muèi Fe(NO3)3 cã sè mol lµ:n Fe(NO3 )3  n FeO  2n Fe2O3  3Fe3O4  a  2b  3c  (a  c)  2(b  c)+ Theo ®Þnh luËt b¶o toµn nguyªn tè s¾t:(a + c) + 2 (b + c) = 0,6 n Fe(NO3 )3 145, 2 0,6mol2420,6  0, 2 0, 2mol2 72a  160b  232cbcm  mFeO  mFe3O4  mFeO= 72(a + c) + 160 (b + c) = 72.0,2 + 160 . 0,2 = 46,4g  B ®óngBµi to¸n 6: . Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 6 gam FeS2 và x gam Cu2S và o HNO3 vừa đ ủthu được dung dịch Y (Y chỉ chứa muối sunfat) và khÝ duy nhất NO2. Gi¸ trÞ x lµ.A.`8 gamB. 2 gamC. Kh«ng x¸c ®Þnh ®-îc D. 4 gamBµi gi¶i:Do Y chØ chøa muèi sunph¸t nªn ta cã s¬ ®å:Cu 2S  2CuSO 4(1) xnmolx2xCu 2S 16016016062FeS2  Fe 2 (SO 4 )3 (2)  n 0,05molFeS2 1200,05mol 0,025mol¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn nguyªn tè ®èi víi l-u huúnh ta cã:x2.x 0,05.2  3.0.025  x = 0,025 .160 = 4 gam  D ®óng160160x2xFeSFe(SO)0,05.2 3.0,05 2243Chó ý: - NÕu (2)1601600,050,05 kh«ng x¸c ®Þnh ®-îc  C sai- Ta cã thÓ thay c¸c gi¸ trÞ x gam vµ 6g FeS2 b»ng mét gi¸ trÞ bÊt kú kh¸c (cã thÓ sè mol , g,…)- KhÝ tho¸t ra kh«ng nhÊt thiÕt lµ NO2, cã thÓ NO, N2O, N2… vµ cã thÓ hçn hîp khÝ cña Nit¬ mµkh«ng lµm ¶nh h-ëng ®Õn kÕt qu¶ cña bµi to¸n.Bµi to¸n 7: ĐÓ khử hoà n toà n 3,04 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3, cần 0,05 mol H2.MÆt kh¸c hoà tan hoà n toà n 3,04 gam X trong dung dÞch H2SO4 đặc thu được V ml SO2(đktc). Gi¸ trị V là :A.112 mlB. 224 mlC. 336 mlD. 448 ml.Bµi gi¶i:Gäi x, y z lµ sè mol cña FeO, Fe3O4 , Fe2O3 :B¶n chÊt cña qu¸ tr×nh khö trªn lµ H2 sÏ lÊy O trong oxÝt ®Ó t¹o thµnh n-íc theo s¬ ®å:htpp://megabook.vn63 O (trong oxÝt) + H2  H2O0,050,05 0,05¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn nguyªn tè ®èi víi oxi ta cã:x + 4y + 3z = 0,05¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn nguyªn tè ®èi víi s¾t ta cã:x  3y  2z (1)3,04  16.0,05 0,04mol56(2)LÊy (1) - (2) ta cã: y + z = 0,01, Tõ ®ã ta thÕ vµo (1) hoÆc (2)  x + y = 0,02Trong c¸c oxit s¾t th× chØ cã FeO, Fe3O4 ph¶n øng víi H2SO4 ®Æc SO22FeO + 4 H2SO4  Fe2(SO4)3 + SO2 + 4 H2O(3)xx/22Fe3O4 + 10 H2SO4  3Fe2(SO4)3 + SO2 + 10 H2Oyy/2x  y 0,02 0,01mol22 0,01.22, 4  0, 224l  224ml  B ®óngTõ (3) vµ (4) ta suy ra:VSO2(4)nSO2 Chó ý: NÕu kh«ng c©n b»ng (3) vµ (4) nSO2  x  y  0,02  V = 448ml  D saiBµi to¸n 8 : Cho 7.68 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 vµo 260 ml dung dÞch HCl 1M võ®ñ ta thu ®-îc dung dịch Y. Cho dung dÞch NaOH d- vµo dung dịch Y thu ®-îc kÕt tña Z. §emnung Z trong khång khÝ ®Õn khèi l-îng kh«ng ®æi th× thu ®-îc m gam chÊt r¾n G. Gi¸ trÞ m lµ.A. 18 gamB. 8 gam.C. 32 gamD. kÕt qu¶ kh¸c.Bµi gi¶i:Khi cho hçn hîp gåm FeO, Fe2O3, Fe3O4 t¸c dông víi HCl th× b¶n chÊt2H+ + O2-  H2O0,26 0,13 0,13 mO = 0,13 . 16 = 2,08 gam ,mFe (trong oxÝt) = 7,68 - 16. 0,13 = 5,6 gam  n Fe 5,6 0,1mol56S¶n phÈm cuèi cïng cña qu¸ tr×nh trªn lµ: Fe2O3 FeO Fe2 O3  FeCl2  Fe(OH) 2  Fe(OH)3  Fe 2O3  Fe OFeCl3Fe(OH)3 3 4 n Fe O 2 30,1 0,05mol  mFe2O3  0,05.160  8gam  B ®óng2Chó ý: - NÕun Fe2O3  0,1mol  mFe2O3  16gam  A sai- NÕun Fe2O3  0, 2mol  mFe2O3  32gam  C saihtpp://megabook.vn64 - NÕu mO = 0,13 . 32 = 4,16 n Fe 7,68  32.0,13 0,06 …lÏ , kÕt qu¶ kh¸c56Bµi to¸n 9: Cho 4,16 gam Cu t¸c dụng với 120 ml HNO3 a M thu được 2,464 lÝt khÝ hỗn hợp 2khÝ NO và NO2. Gi¸ trÞ nồng độ mol a M là : (BiÕt c¸c khÝ ®o ë ®ktc).A.1.46 MB. 1.8765 MC. 2 MD. 3 M.Bµi gi¶i:- ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn nguyªn tè ®èi víi nit¬ ta cã:n N(HNO3 )  n N(NO )  n N(NO2 NO)3n N(NO )  2n Cu  2.34,162, 464 0,13mol, n N(NO2  NO)  0,11mol6422, 4n N(HNO3 )  n N(NO )  n (NO2 NO)  0,13  0,11  0, 24mol3 Nång ®é HNO3:Chó ý: + NÕua  CM( HNO3 ) 0, 24 2M  C ®óng0,12n N(NO )  n Cu  0,065mol3 n N(HNO3 )  0,065  0,11  0,175mol  a + NÕu0,175 1, 460,12 A sai10,065n N(NO )  n Cu  0,0325mol  a  1,1875  Bsai322+ NÕu cho biÕt hçn hîp trªn (NO vµ NO2) cã tØ khèi so víi mét chÊt nµo ®ã th× ta cã thÓ¸p dông gi¶i bµi nµy b»ng ph-¬ng ph¸p b¶o toµn e.Bµi to¸n 10: Hoà tan hoà n toà n hỗn hợp gåm 11.2 gam Fe vµ 16 gam Fe 2O3 và o HNO3 lo¶ngdư th× thu được dung dịch A. Cho A t¸c dụng với NaOH rồi lọc kết tủa nung trong kh«ng khÝđến khối lượng kh«ng đổi th× thu được m gam chất rắn. Gi¸ trị m là :A. 16 gamB. 32 gamC. 64gD. kÕt qu¶ kh¸c.Bµi gi¶i:¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn nguyªn tè Fe ta cã: nFe = 0,2 + 0,1 .2 = 0,4mol n Fe2O310, 4 n Fe  0, 2mol  mFe2O3  0, 2.160  32gam  B ®óng22Bµi to¸n 11: Đốt ch¸y hoà n toà n 0,1 mol mỗi chất FeS2 và CuS trong kh«ng khÝ rồi cho s¶nphẩn ch¸y t¸c dụng vừa đủ V ml dung dịch KMnO4 1M.Gi¸ trị V (ml) là :A. 120 mlB.160 mlC. 80 mlD. 300 ml.Bµi gi¶i:¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn nguyªn tè S ta cã:nSO2  2n FeS2  n CuS  0,1.2  0,1  0,3molhtpp://megabook.vn65 Ta cã ph-¬ng tr×nh lµm mÊt mµu thuèc tÝm:5SO2 + 2 KMnO4 + 2H2O  2MnSO4 + K2SO4 + 2 H2SO40,30,12molV  0,12  0,12  120ml  A ®óng1Chó ý: + NÕu nSO  n FeS  n CuS  0, 2mol  V = 0,08lÝt = 80ml  C sai22+ NÕu kh«ng c©n b»ng:n KMnO4  nSO2  0,3mol  300ml  D saiBµi to¸n 12: Hoà tan 11.2 gam hỗn hợp X gåm Al và Fe trong HCl dư th× thu được hçn hîpdung dịch muèi Y1 vµ khÝ Y2 . Cho dung dịch Y1 t¸c dụng với NaOH dư, lọc kết tủa rồi nungtrong kh«ng khÝ đến khối lượng kh«ng đổi th× thu được 8 gam chất rắn Z. Thµnh phÇn % Fetrong hỗn hợp đầu là :A. 58,03 %B. 26.75 %C. 75.25 %D. 50.00 %.Bµi gi¶i:S¶n phÈm cña qu¸ tr×nh nung lµ:FeCl2  NaOH Fe(OH)2 HClFe AlCl Al(OH) Fe(OH)3  Fe2O3Al33tan8 0,05mol . ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn nguyªn tè Fe ta cã:160n Fe  2n Fe2O3  0,05.2  0,1mol  mFe = 0,1.56 = 5,6gam,  %Fe =50,00%  D ®óngn Fe2O3 Bµi to¸n 13: Thæi từ từ rất chậm 2,24 lÝt hỗn hợp khÝ X gồm H2 và CO qua ống sứ đựng 24gamhỗn hợp gồm (Al2O3, CuO, Fe2O3, Fe3O4) ở nhiệt độ cao th× thu được m gam 2 kim lo¹i vµ métoxit duy nhÊt trong ống sứ. Gi¸ trÞ m lµ:A. 22.40gB. 20.80gC. 17.60gD. 24.20g.Bµi gi¶i:B¶n chÊt cña qu¸ tr×nh trªn lµ: H2 vµ CO lÊy oxi trong oxÝtCO  O(oxit)  CO2 (1)  Theo (1) vµ (2) nO (oxit) = 0,1mol  Khèi l-îng oxi ph¶n øng lµ:H 2  O(oxit)  H 2 O (2) mO = 0,1 . 16 = 1,6g  ChÊt r¾n b»ng: 24 - 1,6 = 22,4 gam  A ®óngChó ý: + NÕu nO = 0,2mol  chÊt r¾n: 24 - 0,2 . 1,6 =20,8 gam  B sai+ NÕu nO = 0,2mol  chÊt r¾n: 24 - 0,2 . 32 = 17,6 gam  C saiOxÝt Al2O3 rÊt bÒn nªn C, H2, CO kh«ng khö Al2O3  AlBµi to¸n 14: Cho 4.04 gam hh X gåm 3 kim lo¹i Fe, Cu, Al ë d¹ng bét t¸c dông hoµn toµn víioxi thu ®-îc hçn hîp Y gåm c¸c oxit cã khèi l-îng 5.96 gam. ThÓ tÝch dung dÞch HCl 2 M võa®ñ ®Ó ph¶n øng hÕt víi hçn hîp Y lµ:A. 60 mlB. 120 mlC. 224 mlD. 30 ml.Bµi gi¶i:htpp://megabook.vn66 ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l-îng: mO (oxit) = 5,96 - 4,04 = 1,92 gam2H   O2  H 2 O1,92nO  0,12mol : 160, 24 0,120,24 VHCl == 0,12 lÝt = 120ml  B ®óng21,92 0,06mol  VHCl = 60ml  A saiChó ý: - NÕu n O 2321,92 0,06mol  n HCl  n H  n O2  V = 30ml  D sai- NÕu n O 232- NÕu thÊy m1 gam hçn hîp c¸c KL + O2  m2 oxit KL  nO = ?Th× ph¶i nghÜ ngay ®Õn ®Þnh luËt b¶o toµn nguyªn tè.III. bµi to¸n tù gi¶i.Bµi 1: Cho m1 gam hçn hîp X gåm 3 kim lo¹i A(ho¸ tri2), B( ho¸ trÞ 3), C(ho¸ trÞ n) ®Òu ëd¹ng bét t¸c dông hoµn toµn víi oxi thu ®-îc hçn hîp Y gåm c¸c oxit cã khèi l-îng m 2 gam.ThÓ tÝch V(lÝl) dung dÞch HCl a M võa ®ñ ®Ó ph¶n øng hÕt víi dung dÞch Y lµ: Gi¸ trÞ V(lÝt) lµ: (biÕt m2 > m1).A. (m2 - m1) : 32 aB. (m2 - m1) : aC. (m2 - m1) : 16 aD. (m2 - m1) : 8 a.Bµi 2: Hoà tan hoà n toà n hỗn hợp x gam FeS2 và 4 gam Cu2S và o HNO3 vừa đủ thu đượcdd Y (Y chỉ chứa muối sunfat) và hỗn hợp khÝ NO2 vµ NO víi tØ lÖ 1:3. Gi¸ trÞ x lµ.A. 0.4 gamB. 6 gamC. 8.0 gamD. kÕt qu¶ kh¸cBµi 3: Hoà tan hoà n toà n hỗn hợp gồm y mol FeS2 và x gam Cu2S và o HNO3 vừa đủ thuđược dung dịch X (X chỉ chứa 2 muối sunfat) và khÝ Y duy nhất. BiÓu thøc liªn hÖ gi÷a ®ail-îng x vµ y lµ: ( BiÕt khÝ Y kh«ng mµu, kh«ng mïi, kh«ng vÞ, kh«ng ch¸y d-íi 1000 0 C).A.x:y=1:2B. x:y = 2:1C. x:y =2:3D. kÕt qu¶ kh¸c.Bµi 4: Hoµ tan hoà n toà n m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3, trong axit sunfuric ®Æcnãng thu ®-îc 0.224 lÝt khÝ kh«ng mµu, mïi xèc. MÆt kh¸c cho 1.12 lÝt khÝ H2 th× khö hªt m gamhh X trªn. C¸c khÝ ®o đktc. Gi¸ trị m là :A.2.34 gamB. 3.34 gamC. 3.04 gamD. kÕt qu¶ kh¸c.Bµi 5: ĐÓ khử hoà n toà n 3,04 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3, cần 1.4 gam CO. MÆtkh¸c hoà tan hoà n toà n 3,04 gam X trong dd H2SO4 đặc thu được V lÝt khÝ kh«ng mµu, mïixèc (đktc). Gi¸ trị V (lÝt) là :A.3.36 lÝtB. 0.224 lÝtC. 0.448 lÝtD. kÕt qu¶ kh¸c.Bµi 6: Cho m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 th× cÇn 100 ml dung dÞch HCl 0.3 M võ®ñ ta thu ®-îc dung dÞch Y gåm 2 muèi. Cho dung dÞch KOH d- vµo dung dÞch Y thu ®-îc kÕttña Z. §em nung Z trong khång khÝ ®Õn khèi l-îng kh«ng ®æi th× thu ®-îc 1.6 gam chÊt r¾n G.Gi¸ trÞ m lµ.A. 0.64 gamB. 0.56 gam.C. 3.04 gam D. kÕt qu¶ kh¸c.Bµi 7: (§Ò §H- C§ Khèi A 2008). Cho 2.13 gam hçn hîp X gåm 3 kim lo¹i Mg, Cu, Al ë d¹ngbét t¸c dông hoµn toµn víi oxi thu ®-îc hçn hîp Y gåm c¸c oxit cã khèi l-îng 3.33 gam. ThÓtÝch dung dÞch HCl 2 M võa ®ñ ®Ó ph¶n øng hÕt víi dung dÞch Y lµ:A. 90 mlB. 57 mlC. 75 mlD. 50 ml.htpp://megabook.vn67 Bµi 8: . Hoà tan hoà n toà n hỗn hợp gåm 0.2 mol Fe vµ x mol Fe 2O3 và o HCl dư th× thu đượcdung dịch X vµ khÝ Y. Cho X t¸c dụng với NaOH rồi lọc kết tủa nung trong kh«ng khÝ đến khốilượng kh«ng đổi th× thu được 32 gam chất rắn. Gi¸ trị x là :A. 0.35 molB. 0.15 molC. 0.10 molD. 0.02 mol.Bµi 9: Cho 8.32 gam Cu t¸c dụng với V ml HNO3 1 M thu được 4.928 lÝt khÝ hỗn hợp 2 khÝ NOvà NO2. Gi¸ trÞ V ml là : (BiÕt c¸c khÝ ®o ë ®ktc).A.120 mlB. 240 mlC.360 mlD. 480 mlBµi 10: Đốt ch¸y hoà n toà n 45.76 gam FeS và 58.2 ZnS trong kh«ng khÝ ta thu ®-îc khÝ Ykh«ng mµu mïi xèc duy nhÊt vµ chÊt r¾n X. Cho khÝ Y t¸c dông võa ®ñ víi V lÝt dung dÞch n-ícbr«m ( ®o ë ®ktc). Gi¸ trÞ V lµ:A. 12,228 lÝtB. 22,244 lÝtC. 18,654 lÝtD. 25,088lÝtBµi 11: §Ó m gam bét s¾t ngoµi kh«ng khÝ mét thêi gian thu ®− îc11,8 gam hçn hîp c¸c chÊt r¾nFeO, Fe3O4, Fe2 O3, Fe. Hßa tan hoµn toµn hçn hîp ®ã b»ng dung dÞch HNO3 lo·ng thu ®− îc2,24 lÝt khÝ NO duy nhÊt (®ktc). Gi¸ trÞ cña m lµ:A. 9,94 gamB. 9,968 gamC. 11,2 gamD. 8,708 gamBµi 12: Hßa tan hoµn toµn 17,4 gam hçn hîp 3 kim lo¹i Al, Fe, Mg trong dungdÞch HCl thÊy tho¸t ra 13,44 lÝt khÝ. NÕu cho 34,8 gam hçn hîp trªn t¸c dông víi dung dÞchCuSO4 d− , läc lÊy toµn bé chÊt r¾n thu ®− îc sau ph¶n øng t¸c dông víi dung dÞch HNO3 nãngd− th× thu ®− îc V lÝt khÝ NO2 (®ktc). Gi¸ trÞ V lµ:A. 11,2 lÝtB. 22,4 lÝtC. 53,76 lÝtD. 76,82 lÝtBµi 13: Hßa tan hoµn toµn 43,2 gam kim lo¹i Cu vµo dung dÞch HNO3 lo·ng, tÊt c¶ khÝ NO thu®− îc ®em oxi hãa thµnh NO2 råi sôc vµo n− íc cã dßng oxi ®Ó chuyÓn hÕt thµnh HNO3. ThÓ tÝchkhÝ oxi ë ®ktc ®· tham gia vµo qu¸ tr×nh trªn lµ;A. 5,04 lÝtB. 7,56 lÝtC. 6,72 lÝtD. 8,96 lÝtBµi 14: Chia m gam hçn hîp 2 kim lo¹i A, B cã hãa trÞ kh«ng ®æi thµnh 2 phÇn b»ng nhau :- PhÇn 1 tan hÕt trong dung dÞch HCl, t¹o ra 1,792 lÝt H2 (®ktc).- PhÇn 2 nung trong oxi thu ®− îc 2,84 g hçn hîp oxit. Gi¸ trÞ cña m lµA. 1,56 gamB. 2,64 gamC. 3,12 gamD. 4,68 gamBµi 15: Chia 44 gam hçn hîp gåm Fe vµ kim lo¹i M cã hãa trÞ duy nhÊt thµnh 2 phÇn b»ng nhau:- PhÇn 1: Tan võa ®ñ trong 2 lÝt dung dÞch HCl thÊy tho¸t ra 14,56 lÝt H2 (®ktc).- PhÇn 2: Tan hoµn toµn trong dung dÞch HNO3 lo·ng nãng thÊy tho¸t ra 11,2 lÝt khÝ NO duynhÊt (®ktc)1. Nång ®é mol cña dung dÞch HCl lµ:A. 0,45 MB. 0,25 MC. 0,55 MD. 0,65 M2. Khèi l− îng hçn hîp muèi clorua khan thu ®− îc khi c« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng ë phÇn 1lµ:A. 65,54 gamB. 54,65 gamC. 55,64 gamD. 68,15 gam3. % khèi l− îng cña Fe trong hçn hîp ban ®Çu lµA. 49,01 %B. 47,97 %C. 52,03 %D. 50,91 %4. Kim lo¹i M lµ:A . CuB. ZnC. AlD. MgBµi 16: Mét hçn hîp gåm 3 kim lo¹i Al, Fe, Mg cã khèi l− îng 26,1 gam ®− îc chia lµm 3 phÇn®Òu nhau.- PhÇn 1, cho tan hÕt trong dung dÞch HCl thÊy tho¸t ra 13,44 lÝt khÝ.- PhÇn 2, cho t¸c dông víi dung dÞch NaOH d− thu ®− îc 3,36 lÝt khÝ.- PhÇn 3, cho t¸c dông víi dung dÞch CuSO4 d− , läc lÊy toµn bé chÊt r¾n thuhtpp://megabook.vn68 ®− îc sau ph¶n øng ®em hoµ tan trong dung dÞch HNO3 nãng d− th× thu ®− îc V lÝt khÝ NO2. C¸ckhÝ ®Òu ®− îc ®o ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn.ThÓ tÝch khÝ NO2 thu ®− îc lµA. 26,88 lÝtB. 53,70 lÝtC. 13,44 lÝtD. 44,8 lÝtBµi 17: Cho tan hoµn toµn 3,6 gam hçn hîp gåm Mg vµ Fe trong dung dÞch HNO3 2M, thu ®− îcdung dÞch D, 0,04 mol khÝ NO vµ 0,01 mol N2O. Cho dung dÞch D t¸c dông víi dung dÞch NaOHlÊy d− , läc vµ nung kÕt tña ®Õn khèi l− îng thu ®− îc m gam chÊt r¾n.1. Gi¸ trÞ cña m lµ:A. 2,6 gamB. 3,6 gamC. 5,2 gamD. 7,8 gam2. ThÓ tÝch HNO3 ®· ph¶n øng lµ:A. 0,5 lÝtB. 0,24 lÝtC. 0,13 lÝtD. 0,26 lÝtBµi 18: Cho mét luång khÝ CO qua m gam bét Fe 2O3 nung nãng, thu ®− îc 14 gam hçn hîp Xgåm 4 chÊt r¾n. Cho hçn hîp X tan hoµn toµn trong dung dÞch HNO 3 thu ®− îc 2,24 lit khÝ NO(®ktc). Gi¸ trÞ cña m lµA. 16,4 gamB. 14,6 gamC. 8,2 gamD. 20,5 gamBµi 19: Cho tan hoµn toµn 58 gam hçn hîp A gåm Fe, Cu, Ag trong dung dÞch HNO 3 2M thu®− îc 0,15 mol NO, 0,05 mol N2O vµ dung dÞch D. C« c¹n dung dÞch D, khèi l− îng muèi khanthu ®− îc lµ:A. 120,4 gamB. 89,8 gamC. 116,9 gamD. kÕt qu¶ kh¸cBµi 20: Khö Fe2O3 b»ng CO ë nhiÖt ®é cao, ®− îc hçn hîp X gåm 4 chÊt r¾n.Chia X thµnh 2 phÇn b»ng nhau. PhÇn mét t¸c dông víi dung dÞch HNO 3 d− , thu ®− îc 0,02 molNO vµ 0,03 mol N2O. PhÇn hai cho tan hoµn toµn trong dung dÞch H2SO4 ®Æc nãng, thu ®− îc VlÝt (®ktc) SO2. Gi¸ trÞ cña V lµA. 2,24B. 3,36C. 4,48D. 6,72Bµi 21: Chia hçn hîp X gåm Al, Al 2O3, ZnO thµnh hai phÇn b»ng nhau. PhÇn mét cho t¸c dôngvíi dung dÞch NaOH d− , thu ®− îc 0,3 mol khÝ. PhÇn hai tan hoµn toµn trong dung dÞch HNO 3thu ®− îc 0,075 mol khÝ Y duy nhÊt. Y lµ :A. NO2B. NOC. N2OD. N2Bµi 22: Cho tan hoµn toµn 3,76 gam hçn hîp X ë d¹ng bét gåm S, FeS vµ FeS 2 trong dung dÞchHNO3 thu ®− îc 0,48 mol NO2 vµ dung dÞch D. Cho dung dÞch D t¸c dông víi dung dÞchBa(OH)2 d− , läc vµ nung kÕt tña ®Õn khèi l− îng kh«ng ®æi, ®− îc m gam hçn hîp r¾n. Gi¸ trÞcña m lµ:A. 11,650 gam B. 12,815 gamC. 13,980 gamD. 15,145 gamBµi 23:. Cho tan hoµn toµn 7,2 gam Fe xOy trong dung dÞch HNO3 thu ®− îc 0,1 mol NO2. C«ngthøc ph©n tö cña oxit lµ:A. FeOB. Fe3O4C. Fe2O3D. c¶ FeO vµ Fe3O4 ®Òu ®ónghtpp://megabook.vn69 [...]... (2)  n Ca(OH)2  2.0,02  0,04 mol Tõ (1) n CO  n CaCO  2 3 1  0,01 mol  VCO2  0,01.22, 4  0, 224 lit 100 Cã hai tr-êng hỵp x·y ra: + Tr-êng hỵp 1: ChØ x·y ra ph-¬ng tr×nh (1) CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O (1)  %VCO2  0, 224 100 %  2, 24% 10 + Tr-êng hỵp 2: T¹o 2 mi CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O htpp://megabook.vn (1) 17 2CO2 + Ca(OH)2  Ca(HCO3)2 (2) Tõ (1) vµ (2)  tu(2)  n CO2  2n Ca(OH)2... 0,07mol  %VCO2  KÕt ln: 0,07.22, 4 100  15,68 % 10 - NÕu %CO2=2,24 % => %N2=97,76 % - NÕu %CO2=15,68 % => %N2=84,32 % C¸ch 2: ¸p dơng ph-¬ng ph¸p ®å thÞ: n CaCO3 0,04 0,01 n CO2 O 0,04 0,07 0,08 0,01 Tõ ®å thÞ ®Ĩ thu ®-ỵc sè mol CO2 cã 2 gi¸ trÞ: 0,01.22, 4  100  2, 24 %  n CO2  0,01 mol  %VCO2  10   0,07.22, 4 n 100  15,68 % CO2  0,07 mol  %VCO2   10 KÕt ln: - NÕu %CO2=2,24 % => %N2=97,76... tr×nh (1) => n CaCO 3  nCa(OH) 2  0,25 mol  mCaCO 3 100 .0,25  25 gam Nh- vËy kÕt qu¶ ®¸p ¸n D lµ sai - Do vËy häc sinh ¸p dơng gi¶i c¸ch 2 rÊt phï hỵp víi ph-¬ng ph¸p tr¾c nghiƯm, ®¸p ¸n chÝnh x¸c, thêi gian ng¾n h¬n C¸ch 3: Ta cã: CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O (1) 0.25mol 0,25mol  0,25mol CaCO3 + CO2 + H2O  Ca(HCO3)2 (2) 0,05mol0,05 mol => n CaCO3  0, 25  0,05  0, 2mol  mCaCO3  100 .0,... ®å thÞ ta cã : => n CaCO3  0,025 mol mCaCO3  0,025 .100  2,5 gam htpp://megabook.vn 14 b C¸ch 1: NÕu khi ®un nãng th× x·y ra ph-¬ng tr×nh (3) Tõ (1) ta cã: Tõ(2) => n CO2  n CaCO3  0,025 mol n CO2( pt 2)  n CO2  n CO2( pt1)  0,075  0,025  0,05 mol, 1 n Ca (HCO3 )2  n CO2  0,025 mol 2 Tõ(3) : n CaCO  n Ca(HCO )  0,025 mol  mCaCO  100 .0,025  2,5 gam 3 3 2 3 Nh- vËy khi ®un nãng khèi... Ca(OH)2  CaCO3 + H2O (1) 2CO2 + Ca(OH)2  Ca(HCO3)2 (2) Gäi x, y lÇn l-ỵt lµ sè mol CO2 cđa ph-¬ng tr×nh (1) vµ (2) Ta cã hƯ ph-¬ng tr×nh:  x  y  0,3   y  x  2  0, 25 Gi¶i hƯ ph-¬ng tr×nh ta ®-ỵc: x=0,2 mol, y= 0,1 mol  mCaCO3  0, 2 .100  20 gam , ®¸p ¸n ®óng lµ C C¸ch 2: ¸p dơng ph-¬ng ph¸p ®å thÞ: n CaCO3 0,25 0,2 n CO2 0,25 0,3 htpp://megabook.vn 0,5 15  mCaCO3  0, 2 .100  20 gam , ®¸p... 30% hc 50% C: 40% hc 50% D: 20% hc 60% Bài giải n Ca(OH)2  0,08 mol.n CaCO3  6 4, 48  0,06 mol, n h 2khÝ   0, 2 mol 100 22, 4 + C¸ch 1: ¸p dơng ph-¬ng ph¸p ®å thÞ: n CaCO3 0,08 0,06 n CO2 0,06 0,08 0,1 0,16 Tõ ®å thÞ ®Ĩ thu ®-ỵc 0,06 mol kÕt tđa th× sè mol CO2 cã 2 gi¸ trÞ: 0,06   n CO2  0,06 mol  %VCO 2  0, 2 100  30 %   0,1 n  0,1 mol  %VCO  100  50 % 2  CO2 0, 2  B lµ ®¸p ¸n ®óng... d-: CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O n CO2  n CaCO3  0,06 mol  %VCO2  - Tr-êng hỵp 2: T¹o 2 mi CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O 0,06 0,06 0,06 (1) 2CO2 + Ca(OH)2  Ca(HCO3)2 0,04 0,02 Tõ (1) vµ (2)   %VCO2  0,06 100 %  30 % 0, 2 (2) n CO2  0,06  0,04  0,1 mol 0,1 100  50 % 0, 2  B lµ ®¸p ¸n ®óng Chó ý: + NÕu n CO2  0,06 hc 0,08 mol  %VCO2  30% hc 40 %  A sai + NÕu n CO2  0,08 hc 0,1 mol  %VCO2... htpp://megabook.vn 32 Bµi 14: Trộn 100 ml dung dịch Al 2(SO 4)3 1M với 700 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch X và kết tủa Y nung Y đến khối lượng khơng đổi thì khối lượng chất rắn thu được A 10, 2 gam B 20,4 gam C 2,25 gam D 5,1 gam Bµi 15: Hòa tan hồn tồn 13,275 g hỗn hợp BaO và Al vào nước được dung dịch X Sục CO 2 dư vào X thu được 7, 410 g kết tủa (Ba = 137, Al = 27 , O=16 , H =1). Phần trăm khối lượng... thu ®-ỵc 20 gam kÕt tđa Gi¸ trÞ V lÝt lµ: A: 4,48 lÝt B: 13,44 lÝt C: 2,24 lÝt hc 6,72 lÝt D: 4,48 lÝt hc 13,44 lÝt Bài giải + C¸ch 1: Ph-¬ng ph¸p th«ng th-êng Ta cã: n Ca(OH)2  0, 4 mol; n CaCO3  20  0, 2 mol 100 - Tr-êng hỵp 1: ChØ t¹o mi CaCO3: CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O (1)  0,2 0,2 VCO2  0, 2.22, 4  4, 48lit 0,2 - Tr-êng hỵp 2: T¹o hai mi: CaCO3 vµ Ca(HCO3)2: 2CO2 + Ca(OH)2 Ca(HCO3)2... Khèi l-ỵng gam kÕt tđa thu ®-ỵc lµ: A: 21,70 gam B: 43,40 gam C: 10, 85 gam D: 32,55 gam Bài giải ¸p dơng ph-¬ng ph¸p ®å thÞ: S + O2 = SO2 nSO2  nS  htpp://megabook.vn 1,6  0,05 mol; n Ba(OH)2  0, 2.0,5  0,1 mol 32 24 n BaSO3 0,1 0,05 n SO2 O 0,05 0,1 0,15 0,2 Tõ ®å thÞ sè mol SO2 = 0,05 mol  n BaSO3  0,05 mol  mBaSO3  0,05.217  10, 85 gam  C lµ ®¸p ¸n ®óng Bµi to¸n 13: Sơc 4,48 lÝt khÝ (®ktc) ... tr×nh (1) CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O (1)  %VCO2  0, 224 100 %  2, 24% 10 + Tr-êng hỵp 2: T¹o mi CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O htpp://megabook.vn (1) 17 2CO2 + Ca(OH)2  Ca(HCO3)2 (2) Tõ (1) vµ... thu ®-ỵc sè mol CO2 cã gi¸ trÞ: 0,01.22,  100  2, 24 %  n CO2  0,01 mol  %VCO2  10   0,07.22, n 100  15,68 % CO2  0,07 mol  %VCO2   10 KÕt ln: - NÕu %CO2=2,24 % => %N2=97,76 %... Ca(OH)2  CaCO3 + H2O 0,06 0,06 0,06 (1) 2CO2 + Ca(OH)2  Ca(HCO3)2 0,04 0,02 Tõ (1) vµ (2)   %VCO2  0,06 100 %  30 % 0, (2) n CO2  0,06  0,04  0,1 mol 0,1 100  50 % 0,  B lµ ®¸p ¸n ®óng
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 BÍ QUYẾT CHINH PHỤC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CHỦ CHỐT MÔN HÓA HỌC (Phần 1), 10 BÍ QUYẾT CHINH PHỤC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CHỦ CHỐT MÔN HÓA HỌC (Phần 1), 10 BÍ QUYẾT CHINH PHỤC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CHỦ CHỐT MÔN HÓA HỌC (Phần 1)