Giáo án đạo đức lớp 2 soạn theo chương trình VNEN (chi tiết)

68 8.9K 29
Giáo án đạo đức lớp 2 soạn theo chương trình VNEN (chi tiết)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

LỚP Ngày dạy : thứ , ngày / / 201 Đạo đức tuần Chủ điểm: Em học sinh Học tập sinh hoạt (Tiết 1) ( HCM + KNS) I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Nêu số biểu học tập, sinh hoạt Nêu lợi ích việc học tập, sinh hoạt Kỹ năng: Biết cha mẹ lập thời gian biểu ngày thân Thực theo thời gian biểu Thái độ: Có thái độ đồng tình với bạn biết học tập, sinh hoạt * HCM: Học sinh biết lúc sinh thời, Bác Hồ làm việc, sinh hoạt điều độ, có kế hoạch Biết học tập, sinh hoạt noi theo gương Bác Lập thời gian biểu ngày phù hợp với thân (liên hệ) * KNS: - Rèn kĩ năng: Kỹ lập kế hoạch để học tập, sinh hoạt Kỹ tư phê phán, đánh giá hành vi sinh hoạt, học tập không chưa - Phương pháp: Thảo luận nhóm, hồn tất nhiệm vụ, tổ chức trị chơi, xử lí tình II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: Gíao viên: Dụng cụ sắm vai, phiếu giao việc Học sinh : Đồ dung học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động bản: Hoạt động học sinh a Hoạt động 1: khởi động (5 phút) : - Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho bạn hát - Yêu cầu nhóm đọc mục tiêu học - Học sinh hát đầu tiết - Học sinh đọc mục tiêu học - Yêu cầu nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập - Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệu học tập b Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến (10 phút) « Mục tiêu: Giúp học sinh có ý kiến riêng biết bày tỏ ý kiến trước hành động Rèn kĩ tư phê phán «Cách tiến hành: Hoạt động nhóm - GV chia nhóm giao nhiệm vụ: - Mỗi nhóm nhận bày tỏ ý kiến việc làm tình huống, việc đúng, việc sai? Tại đúng/sai? - Tổ chức cho HS thảo luận nhóm- thời gian: 3’ - Nhóm trưởng điều khiển nhóm - GV đến nhóm quan sát, giúp đỡ thảo luận - Mời đại diện nhóm trình bày kết TL - Các nhóm trình bày - Tổ chức cho HS trao đổi, tranh luận nhóm - Các nhóm trao đổi ý kiến, tranh luận LỚP - GV nhận xét, kết luận Hoạt động c Hoạt động 3: Xử lý tình (10 phút) « Mục tiêu: Giúp học sinh biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp tình cụ thể Rèn kĩ đánh giá hành vi « Cách tiến hành: Hoạt động nhóm - Giáo viên yêu cầu nhóm lựa chọn cách ứng xử phù hợp để chuẩn bị đóng vai - Tổ chức cho HS thảo luận nhóm chuẩn bị đóng vai GV đến nhóm giúp đỡ - Mời nhóm lên đóng vai - Tổ chức HS trao đổi, tranh luận nhóm - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động d Hoạt động 4: Xử lý tình (10 phút) « Mục tiêu: Giúp học sinh biết công việc cụ thể cần làm thời gian thực để học tập sinh hoạt Rèn kĩ lập kế hoạch để học tập, sinh hoạt « Cách tiến hành: Hoạt động nhóm - Tổ chức cho HS thảo luận nhóm chuẩn bị lập kế hoạch cho (3’) GV đến nhóm giúp đỡ - Mời nhóm lên trình bày - Tổ chức cho HS trao đổi, tranh luận nhóm nhóm - HS lắng nghe - Mỗi nhóm lựa chọn cách ứng xử phù hợp để chuẩn bị đóng vai - Các nhóm thảo luận chuẩn bị đóng vai tình - Các nhóm lên đóng vai - Các nhóm trao đổi ý kiến, tranh luận nhóm - Học sinh lắng nghe - Nhóm trưởng điều khiển nhóm thảo luận lập kế hoạch cho - Các nhóm lên trình bày - Các nhóm trao đổi ý kiến, tranh luận nhóm - Học sinh lắng nghe - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động * Giáo viên giáo dục cho học sinh biết lúc sinh thời, Bác Hồ làm việc, sinh hoạt điều độ, có kế hoạch Biết học tập, sinh hoạt noi theo gương Bác Lập thời gian biểu ngày phù hợp với thân - Yêu cầu học sinh trình bày kết thu hoạch - Học sinh trình bày kết thu hoạch, để giáo viên bạn nhận xét, đánh giá bạn nhận xét - Giáo viên ghi nhận xét kết học tập, đánh giá tiến - Học sinh lắng nghe học sinh  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy : thứ , ngày / / 201 Đạo đức tuần Chủ điểm: Em học sinh LỚP Học tập sinh hoạt (Tiết 2) (KNS) I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Nêu số biểu học tập, sinh hoạt Nêu lợi ích việc học tập, sinh hoạt Kỹ năng: Biết cha mẹ lập thời gian biểu ngày thân Thực theo thời gian biểu Thái độ: Có thái độ đồng tình với bạn biết học tập, sinh hoạt * KNS: - Rèn kĩ năng: Kỹ lập kế hoạch để học tập, sinh hoạt Kỹ tư phê phán, đánh giá hành vi sinh hoạt, học tập không chưa - Phương pháp: Thảo luận nhóm, hồn tất nhiệm vụ, tổ chức trị chơi, xử lí tình II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: Gíao viên: Dụng cụ sắm vai, phiếu giao việc Học sinh : Đồ dung học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động thực hành: Hoạt động học sinh a Hoạt động 1: khởi động (5 phút) : - Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho bạn hát - Yêu cầu nhóm đọc mục tiêu học - Học sinh hát đầu tiết - Học sinh đọc mục tiêu học - Yêu cầu nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập - Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệu học tập b Hoạt động 2: Thảo luận lớp (10 phút) « Mục tiêu: Giúp học sinh biết bày tỏ ý kiến, thái độ trước việc làm Rèn kĩ tư « Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - Yêu cầu học sinh đọc việc làm giơ thẻ, giải - HS lưu ý màu đỏ: tán thành, xanh: khơng thích lí tán thành - Giáo viên đọc ý - Giơ bìa theo câu GV đọc nói rõ lí sao? a Trẻ em khơng cần học tập, sinh hoạt - Không tán thành, ảnh hưởng đến sức khoẻ => Kết học tập làm bố mẹ, thầy cô lo lắng b Học tập, sinh hoạt giúp em mau tiến - Tán thành, em học giỏi, mau tiến c Cùng lúc em vừa học vừa chơi - Khơng tán thành, khơng tập trung ý, kết học tập thấp, nhiều thời gian, thói quen xấu d Sinh hoạt có lợi cho sức khoẻ - Tán thành - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động - Học sinh lắng nghe c Hoạt động 3: Hành động cần làm (10 phút) « Mục tiêu: Giúp học sinh nhận biết thêm lợi ích học tập sinh hoạt giờ, cách thức LỚP thể « Cách tiến hành: Hoạt động nhóm - Chia nhóm, giao việc Các nhóm ghi vào bảng con: + Nhóm 1, 5: Ghi ích lợi việc học tập + Nhóm 2, 6: Ghi ích lợi sinh hoạt + Nhóm 3, 7: Ghi việc làm để học tập + Nhóm 4, 8: Ghi việc làm để sinh hoạt - Cho HS nhóm so sánh để loại trừ kết ghi giống - HS nhóm 1, ghép nhóm 3, 7; nhóm 2, ghép nhóm 4, để cặp tương ứng: muốn đạt kết phải làm Nếu chưa có cặp tương ứng phải tìm cách bổ sung cho đủ cặp - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động d Hoạt động 4: Thảo luận nhóm (10 phút) * Mục tiêu : Giúp HS lập thời gian biểu hợp lí * Cách tiến hành : Hoạt động nhóm - Yêu cầu nhóm bàn bạc để thống thời gian biểu nhóm - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động - Yêu cầu học sinh trình bày kết thu hoạch để giáo viên bạn nhận xét, đánh giá Hoạt động ứng dụng: - Về nhà cha mẹ lập thời gian biểu ngày thân - Thực theo thời gian biểu có kiểm tra, theo dõi người lớn - Giáo viên ghi nhận xét kết học tập, đánh giá tiến học sinh - Nhóm trưởng điều khiển nhóm thảo luận ghi kết - Học giỏi, tiếp thu nhanh… - Có lợi cho sức khoẻ… - Giờ làm việc ấy, chăm nghe giảng… - Có KH thời gian cụ thể cho việc, nhờ người lớn nhắc nhở … - HS nhóm so sánh + VD: Học giỏi × chăm học bài, làm BT; tiếp thu nhanh ×chú ý nghe giảng + Ngủ × Không bị mệt mỏi; ăn × Đảm bảo sức khoẻ - Học sinh lắng nghe - Thảo luận nhóm, trình bày trước lớp - Nhận xét, bổ sung - Học sinh lắng nghe - Học sinh trình bày kết thu hoạch, bạn nhận xét - HS tiếp thu - Học sinh lắng nghe  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy : thứ , ngày / / 201 Đạo đức tuần Chủ điểm: Em bạn bè Quan tâm giúp đỡ bạn (Tiết 1) (KNS) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết bạn bè cần phải quan tâm, giúp đỡ lẫn Nêu vài LỚP biểu cụ thể việc quan tâm, giúp đỡ bạn bè học tập, lao động sinh hoạt ngày Nêu ý nghĩa việc quan tâm, giúp đỡ bạn bè Kỹ năng: Biết quan tâm giúp đỡ bạn bè việc làm phù hợp với khả Thái độ: Yêu mến, quan tâm giúp đỡ bạn bè * KNS: - Rèn kĩ năng: kĩ giao tiếp: thể cảm thông với bạn bè - Các phương pháp: Thảo luận nhóm, đóng vai II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Bộ tranh nhỏ gồm khổ A5, bảng phụ - Học sinh: Câu chuyện “Trong chơi”, hát: “Tìm bạn thân” III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động bản: Hoạt động học sinh a Hoạt động 1: khởi động (5 phút) : - Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho bạn hát - Yêu cầu nhóm đọc mục tiêu học - Hát Tìm bạn thân - Học sinh đọc mục tiêu học - Yêu cầu nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập - Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệu học tập b Hoạt động 2: Kể chuyện “Trong chơi” (10 phút) « Mục tiêu: Giúp HS hiểu biểu cụ thể việc quan tâm giúp đỡ bạn « Cách tiến hành: Hoạt động nhóm - Yêu cầu HS quan sát tranh SGK trả lời câu hỏi: - Các nhóm trả lời, thư kí ghi biên bản: + Các bạn tranh làm gì? + Đang đỡ bạn bị té đứng dậy + Hành động nói lên điều gì? + Hành động cho biết bạn giúp đỡ bạn + Các bạn lớp A làm bạn Cường bị ngã? + Nâng dậy đưa Cường vào phòng y tế + Các em có đồng tình với việc làm bạn lớp + Đồng ý Vì bạn biết quan tâm tới 2A khơng? Vì sao? bạn Cường - u cầu nhóm trình bày - u cầu nhóm rút nội dung câu chuyện - Các nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét - HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động - Học sinh lắng nghe c Hoạt động 3: Nhận thức “Việc làm đúng?” (10 phút) « Mục tiêu: Giúp HS biết số biểu việc quan tâm giúp đỡ bạn bè « Cách tiến hành: Hoạt động nhóm - u cầu nhóm quan sát tranh hành vi - Mỗi nhóm quan sát tranh tờ quan tâm giúp đỡ bạn? Tại sao? - Các nhóm tiến hành thảo luận Cho bạn mượn đồ dùng học tập Thăm bạn ốm - Cử đại diện lên trình bày Giảng cho bạn - Các nhóm khác nhận xét Đánh với bạn Cho bạn chép kiểm tra Nhắc bạn không xem truyện học Khơng cho bạn chơi bạn nhà nghèo (khác giới, người bị khuyết tật…) LỚP  Giáo viên nhận xét, kết luận Hoạt động 3: Ln - HS tiếp thu vui vẻ, chan hồ với bạn sẵn sàng giúp đỡ bạn gặp khó khăn, học tập, sinh hoạt d Hoạt động 4: Động não: Vì quan tâm giúp đỡ bạn? (10 phút) « Mục tiêu: Giúp HS biết lí cần quan tâm giúp đỡ bạn « Cách tiến hành: Học sinh làm việc cá nhân phiếu - Yêu cầu học sinh làm phiếu - Học sinh thc hin cỏ nhõn ă a Em yờu mn bạn - HS làm phiếu, đánh dấu (+) vo ă b Em lm theo li dy ca thy giáo, giáo trống trước lí quan tâm, giỳp ă c Bn s cho em chi bn m mỡnh tỏn thnh ă d Vỡ bn nhc cho em ktra - Một số HS by t trc lp ă e Vỡ bn che du khuyết điểm cho em - Lớp nhận xét - bổ sung ă g Vỡ bn cú hon cnh khú khn  Giáo viên nhận xét, kết luận: Quan tâm giúp đơc bạn - HS lắng nghe đem lại niềm vui cho bạn, cho mình, tình bạn thêm gắn bó GV giúp HS tự rút nhận xét, đánh giá - HS tự rút nhận xét, đánh lớp trao đổi nắm phần ghi nhớ: giá ghi nhớ Bạn bè thể anh em Quan tâm giúp đỡ thêm thân tình - Yêu cầu học sinh trình bày kết thu hoạch để - Học sinh trình bày kết thu giáo viên bạn nhận xét, đánh giá hoạch, bạn nhận xét - Giáo viên ghi nhận xét kết học tập, đánh giá tiến - Học sinh lắng nghe học sinh  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy : thứ , ngày / / 201 Đạo đức tuần Chủ điểm: Em bạn bè Quan tâm giúp đỡ bạn (Tiết 2) (KNS) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết bạn bè cần phải quan tâm, giúp đỡ lẫn Nêu vài biểu cụ thể việc quan tâm, giúp đỡ bạn bè học tập, lao động sinh hoạt ngày Nêu ý nghĩa việc quan tâm, giúp đỡ bạn bè Kỹ năng: Biết quan tâm giúp đỡ bạn bè việc làm phù hợp với khả Thái độ: Yêu mến, quan tâm giúp đỡ bạn bè * KNS: - Rèn kĩ năng: kĩ giao tiếp: thể cảm thông với bạn bè LỚP - Các phương pháp: Thảo luận nhóm, đóng vai II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Bộ tranh nhỏ gồm khổ A5, bảng phụ - Học sinh: Câu chuyện “Trong chơi”, hát: “Lớp đoàn kết” III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động thực hành: a Hoạt động1: khởi động (5 phút) : - Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho bạn hát - Hát “Lớp đoàn kết” - Yêu cầu nhóm nêu mục tiêu tiết học - Các nhóm nêu mục tiêu tiết học - Yêu cầu nhóm nhận tài liệu, đồ dùng học tập - Các nhóm nhận tài liệu, đồ dùng học tập b Hoạt động 2: Đốn xem điều xảy ra? (12 phút) « Mục tiêu: Giúp HS biết cách ứng xử số tình cụ thể có liên quan đến việc quan tâm giúp đỡ bạn bè Rèn kĩ giao tiếp thể cảm thông với bạn bè « Cách tiến hành: Hoạt động nhóm - Yêu cầu quan sát tranh, Giới thiệu nội dung cảnh - Quan sát tranh kiểm tra toán: Bạn Hà không làm Đang đề nghị với bạn Nam ngồi bên cạnh " Nam ơi! cho tớ chép với" - Yêu cầu HS đoán xem cách ứng xử bạn - Đoán cách ứng xử bạn Nam Nam? - Yêu cầu thảo luận nhóm cách ứng xử - Hoạt động nhóm -> đại diện nhóm nêu cách phán đốn - u cầu nhóm đóng vai tình - Đóng vai: bạn vai Hà, bạn vai Nam - Nhận xét  Kết luận: Quan tâm giúp đỡ bạn phải lúc, chỗ không vi phạm nội qui nhà trường c Hoạt động : Tự liên hệ (10 phút) « Mục tiêu: Định hướng cho HS biết quan tâm giúp đỡ bạn sống hàng ngày «Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - Nêu yêu cầu: Thể quan tâm giúp đỡ bạn bè - Học sinh tự liên hệ cá nhân trình bày trường hợp quan tâm giúp đỡ bạn trước lớp - Các bạn khác lắng nghe, nhận xét  Kết luận: cần quan tâm giúp đỡ bạn bè đặc biệt - HS lắng nghe bạn có hồn cảnh khó khăn d Hoạt động 4: Trị chơi: Hát hái hoa dân chủ (10 phút) « Mục tiêu: Giúp học sinh biết cách ứng xử việc quan tâm, giúp đỡ bạn « Cách tiến hành: Hoạt động nhóm - GV ghi sẵn câu hỏi vào phiếu cắt hình bơng hoa, cho - HS đại diện nhóm lên hái hoa trả lời HS nhóm tham gia hái hoa dân chủ câu hỏi - HS nghe - nhận xét + Em làm có truyện hay mà bạn hỏi mượn? + Em làm bạn đau tay xách nặng LỚP + Em làm học vẽ bạn ngồi bên cạnh em quên mang màu mà em lại có + Em có nhận xét quan tâm giúp đỡ bạn?  Kết luận: Cần phải cư xử tốt với bạn bè, không nên phân biệt đối xử với bạn nghèo, khuyết tật, bạn khác giới Đó quy ước quyền khơng bị phân biệt đối xử - Yêu cầu học sinh trình bày kết thu hoạch - Học sinh trình bày kết thu hoạch, bạn để giáo viên bạn nhận xét, đánh giá nhận xét Hoạt động ứng dụng: a Hãy kể với cha mẹ, anh chị việc em làm thể quan tâm, giúp đỡ bạn b Thực quan tâm, giúp đỡ bạn học tập sống ngày - Nhận xét tiết học, tuyên dương cá nhân, nhóm - Học sinh lắng nghe học tập tích cực - Giáo viên ghi nhận xét kết học tập, đánh giá tiến học sinh  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy : thứ , ngày / / 201 Đạo đức tuần Chủ điểm: Trường học em Giữ gìn trường lớp đẹp (Tiết 1) (KNS + MT) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Nêu lợi ích việc giữ gìn trường lớp đẹp Nêu việc cần làm để giữ gìn trường lớp đẹp Hiểu: Giữ gìn trường lớp đẹp trách nhiệm học sinh Kỹ năng: Thực giữ gìn trường lớp đẹp Biết nhắc nhở bạn bè giữ gìn trường lớp đẹp Thái độ: Học sinh có thái độ đồng tình với việc làm để giữ gìn trường lớp đẹp * Lưu y: Không yêu cầu học sinh đóng vai theo tiểu phẩm “Bạn Hùng thật đáng khen” * KNS: - Rèn kĩ năng: Kĩ hợp tác với người việc giữ gìn trường lớp đẹp Kĩ đảm nhận trách nhiệm để giữ gìn trường lớp đẹp - Các phương pháp: Thảo luận nhóm, động não * MT : Tham gia nhắc nhở người giữ gìn trường lớp đẹp góp phần làm mơi LỚP trường thêm đẹp, góp phần bảo vệ mơi trường (tồn phần) II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Phiếu giao việc, tranh minh hoạ, tiểu phẩm: Bạn Hùng thật đáng khen - Học sinh: Đồ dùng học tập, hát: Em yêu trường em III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động bản: Hoạt động học sinh a Hoạt động 1: khởi động (5 phút) : - Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho bạn hát - Yêu cầu nhóm đọc mục tiêu học - Hát “Em yêu trường em” - Học sinh đọc mục tiêu học - Yêu cầu nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập - Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệu học tập b Hoạt động 2: Tiểu phẩm “Bạn Hùng thật đáng khen” (10 phút) * Mục tiêu: giúp học sinh biết số việc làm cụ thể giữ gìn trường lớp đẹp * Cách tiến hành: Hoạt động nhóm - Yêu cầu nhóm đọc kịch VBT (22) trả lời - HS thực thảo luận theo nhóm câu hỏi - Thư kí ghi kết vào phiếu - Đại diện trình bày - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - Yêu cầu nhóm rút nội dung câu chuyện - Các nhóm rút nội dung câu chuyện * Giáo viên chốt nội dung Hoạt động giáo dục - HS lắng nghe học sinh tham gia nhắc nhở người giữ gìn trường lớp đẹp góp phần làm mơi trường thêm đẹp, góp phần bảo vệ mơi trường c Hoạt động : Bày tỏ thái độ (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh bày tỏ thái độ phù hợp trước việc làm khơng việc giữ gìn trường lớp sách đẹp Rèn kĩ hợp tác với bạn để đóng vai tình * Cách tiến hành: Hoạt động nhóm - Cho HS quan sát tranh (5 tranh) - HS quan sát tranh - Yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: - HS thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi + Em đồng ý việc làm bạn tranh không? Vì GV sao? + Nếu bạn tranh em làm gì? + Các em cần làm để giã gìn trường lớp đẹp? - Các nhóm trình bày + Trong việc em làm việc gì? Vì - Nhận xét, bổ sung sao? - Giáo viên chốt nội dung hoạt động - Học sinh lắng nghe d Hoạt động 4: Bày tỏ ý kiến (10 phút) * Mục tiêu: Giúp HS nhận thức bổn phận người học sinh biết giữ gìn trường lớp đẹp Rèn kĩ đảm nhận trách nhiệm để giữ gìn trường lớp đẹp * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - Yêu cầu học sinh làm phiếu tập - Học sinh làm cá nhân phiếu tập - Đánh dấu + vào ô trống ý kiến em cho a.Trường lớp có lợi cho sức khoẻ học sinh - Yêu cầu làm -> Mời số HS lên bày tỏ ý kiến b giúp em học tốt LỚP giải thích lí * Giáo viên chốt nội dung Hoạt động giáo dục học sinh giữ gìn trường lớp đẹp góp phần giữ gìn mơi trường trường, lớp, môi trường xung quanh, đảm bảo mơi trường lành, giảm thiểu chi phí lượng cho hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao chất lượng sống - Yêu cầu học sinh trình bày kết thu hoạch để giáo viên bạn nhận xét, đánh giá - Giáo viên ghi nhận xét kết học tập, đánh giá tiến học sinh c .bổn phận người HS d lòng yêu trường, yêu lớp e trách nhiệm bác lao cơng - Học sinh trình bày kết thu hoạch, bạn nhận xét - Học sinh lắng nghe  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy : thứ , ngày / / 201 Đạo đức tuần Chủ điểm: Trường học em Giữ gìn trường lớp đẹp (Tiết 2) (KNS + NL) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Nêu lợi ích việc giữ gìn trường lớp đẹp Nêu việc cần làm để giữ gìn trường lớp đẹp Hiểu: Giữ gìn trường lớp đẹp trách nhiệm học sinh Kỹ năng: Thực giữ gìn trường lớp đẹp Biết nhắc nhở bạn bè giữ gìn trường lớp đẹp Thái độ: Học sinh có thái độ đồng tình với việc làm để giữ gìn trường lớp đẹp * Lưu y: Không yêu cầu học sinh đóng vai theo tiểu phẩm ”Bạn Hùng thật đáng khen" * KNS: - Rèn kĩ năng: Kĩ hợp tác với người việc giữ gìn trường lớp đẹp Kĩ đảm nhận trách nhiệm để giữ gìn trường lớp đẹp - Các phương pháp: Thảo luận nhóm, động não * NL: Giữ gìn trường lớp đẹp góp phần giữ gìn mơi trường trường, lớp, môi trường xung quanh, đảm bảo mơi trường lành, giảm thiểu chi phí lượng cho hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao chất lượng sống (liên hệ) II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Bài hát: Em yêu trường em, phiếu giao việc, tranh minh hoạ (5 tờ 5), tiểu LỚP + Tình 2: Sau ăn quà xong, Lan Hoa - Các bạn làm hoàn toàn bỏ vỏ quà vào thùng rác Vì trường lớp giữ vệ sinh + Tình 3: Đi học về, Sơn Hải không - Các bạn làm sai, gây tai mà rủ bạn chơi đá bóng lịng đường nạn giao thơng + Tình 4: Nhà tầng 4, Tuấn ngại đổ rác - Bạn Tuấn làm hoàn toàn sai nước thải, có hơm cậu đổ chậu nước từ bạn đổ vào đầu người đường tầng xuống - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động giáo dục học - Học sinh lắng nghe, ghi nhớ sinh biết tham gia nhắc nhở bạn bè giữ gìn trật tự vệ sinh nơi công cộng làm cho môi trường nơi công cộng lành, đẹp, văn minh, góp phần bảo vệ mơi trường c Hoạt động 3: Xử lí tình (15 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu biểu cụ thể giữ vệ sinh nơi công cộng Rèn kĩ hợp tác bạn lớp xử lí tình Rèn kĩ đảm nhận trách nhiệm để giữ gìn trật tự, vệ sinh nơi cơng cộng * Cách tiến hành: Hoạt động nhóm - u cầu HS thảo luận nhóm với tình - Hoạt động nhóm → đại diện nhóm nêu cách phán đoán + Mẹ bảo Lan mang rác đầu ngõ đổ Lan định mang - Nếu em Lan em đầu ngõ đổ rác đầu ngõ em lại nhìn thấy vài túi rác rác cần phải giữ vệ sinh nơi khu phố trước sân, mà xunh quanh lại khơng có Nếu em bạn Lan, em làm gì? + Đang kiểm tra, giáo khơng có lớp Nam - Nếu em Nam, em ngồi trật tự làm xong làm có chỗ, xem lại không trao không, Nam muốn trao đổi với bạn xung đổi với bạn xung quanh, làm trật quanh Nếu em Nam, em có làm mong muốn tự ảnh hưởng đến bạn xung quanh khơng? Vì sao? + Để giữ trật tự, vệ sinh công cộng, em cần phải - Không chạy giỡn, không xả rác bừa bãi làm gì? - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động - Học sinh lắng nghe, ghi nhớ - Yêu cầu học sinh trình bày kết thu hoạch - Học sinh trình bày kết thu hoạch, để giáo viên bạn nhận xét, đánh giá bạn nhận xét - Nhận xét tiết học, tuyên dương cá nhân, nhóm - Học sinh lắng nghe học tập tích cực - Giáo viên ghi nhận xét kết học tập, đánh giá tiến học sinh  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy : thứ , ngày / / 201 LỚP Đạo đức tuần 29 Chủ điểm: Cây cối Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng (Tiết 2) (KNS + NL) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Nêu lợi ích việc giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng Nêu việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng Hiểu lợi ích việc giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng Kỹ năng: Thực giữ trật tự, vệ sinh trường, lớp, đường làng, ngõ xóm Nhắc nhở bạn bè giữ trật tự, vệ sinh trường, lớp, đường làng, ngõ xóm nơi c.cộng khác Thái độ: Tôn trọng chấp hành quy định trật tự vệ sinh nơi công cộng Đồng tình, ủng hộ hành vi giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng * KNS: - Rèn kĩ năng: Kĩ hợp tác với người việc giữ gìn trật tự, vệ sinh nơi cơng cộng, kĩ đảm nhận trách nhiệm để giữ gìn trật tự, vệ sinh nơi công cộng - Các phương pháp: Thảo luận nhóm, động não * NL: Giữ trật tự nơi cơng cộng góp phần bảo vệ, làm đẹp, an tồn mơi trường lớp, trường nơi cơng cộng, góp phần giảm thiểu chi phí (có liên quan tới lượng) cho bảo vệ, giữ gìn mơi trường, bảo vệ sức khỏe người (liên hệ) II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giaó viên : Tranh ảnh sách giáo khoa, bảng phụ - Học sinh : Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động thực hành: a Hoạt động 1: khởi động (5 phút) : - Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho bạn hát - Yêu cầu nhóm đọc mục tiêu học - Yêu cầu nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu tiết - Học sinh đọc mục tiêu học - Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệu học tập b Hoạt động 2: Báo cáo kết điều tra (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh trình bày kết điều tra Rèn kĩ hợp tác * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân -Yêu cầu vài đại diện HS lên báo cáo kết - Đại diện HS lên báo cáo điều tra sau tuần - GV tổng kết lại ý kiến nhóm báo cáo - HS theo dõi - Nhận xét báo cáo jọc sinh đóng góp lớp Khen HS báo cáo tốt, thực - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động - Học sinh lắng nghe, ghi nhớ LỚP c Hoạt động 3: Trò chơi " Ai sai" (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh đưa kiến Rèn kĩ hợp tác * Cách tiến hành: Hoạt động nhóm - GV phổ biến luật chơi: - HS theo dõi cách chơi + Mỗi dãy lập thành đội chơi - cử đội trưởng - HS thực trị chơi theo HD Gv + Các đội chơi đưa y kiến hay sai đưa r a tín hiệu để xin trả lời + Mỗi y kiến điểm + Đội ghi nhiều điểm thắng - Gv tổ chức cho HS chơi mẫu - HS thực chơi theo HD - Tổ chức cho HS chơi - GV nhận xét - phát phần thưởng cho đội thắng - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động giáo dục - Học sinh lắng nghe, ghi nhớ học sinh biết giữ trật tự nơi công cộng góp phần bảo vệ, làm đẹp, an tồn mơi trường lớp, trường nơi cơng cộng, góp phần giảm thiểu chi phí (có liên quan tới lượng) cho bảo vệ, giữ gìn mơi trường, bảo vệ sức khỏe người Hoạt động ứng dụng: Tập làm người hướng dẫn viên (10 phút) - GV đặt tình - HS theo dõi cách làm - Yêu cầu HS suy nghĩ - đại diện lên trình bày - HS lên trình bày - Yêu cầu HS trao đổi nhận xét - Nhận xét, bổ sung - Nhận xét, khen HS đưa lời nhắc nhở - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động ứng dụng - Học sinh lắng nghe, ghi nhớ - Yêu cầu học sinh trình bày kết thu hoạch - Học sinh trình bày kết thu hoạch, bạn để giáo viên bạn nhận xét, đánh giá nhận xét - Giáo viên ghi nhận xét kết học tập, đánh giá - Học sinh lắng nghe tiến học sinh  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy : thứ , ngày / / 201 Đạo đức tuần 30 Chủ điểm: Bác Hồ Trả lại rơi (tiết 1) (HCM + KNS) I MỤC TIÊU: LỚP Kiến thức: Học sinh biết nhặt rơi cần tìm cách trả lại cho người mất; biết trả lại rơi cho người người thật thà, người quí trọng Kỹ năng: Quí trọng người thật thà, không tham rơi Thái độ: Học sinh trả lại rơi nhặt biết quý trọng người thật thà, không tham rơi * HCM: - Chủ đề: Chủ đề: cần, kiệm, liêm, - Nội dung: Trả lại rơi thể đức tính thật thà, thực theo năm điều Bác Hồ dạy (liên hệ) * KNS: - Rèn kĩ năng: Kĩ xác định giá trị thân (giá trị thật thà) Kĩ giải vấn đề tình nhặt rơi - Các phương pháp: Thảo luận nhóm, động não, đóng vai, xử lí tình II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : - Giáo viên: Bảng phụ - Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động bản: Hoạt động học sinh a Hoạt động 1: khởi động (5 phút) : - Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho bạn hát - Yêu cầu nhóm đọc mục tiêu học - Học sinh hát đầu tiết “Bà Còng” - Học sinh đọc mục tiêu học - Yêu cầu nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học - Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệu học tập b Hoạt động 2: Phân tích tình (10 phút) tập * Mục tiêu : HS biết định nhặt rơi Rèn kĩ giải vấn đề * Cách tiến hành: Hoạt động nhóm - GV cho hs quan sát tranh - Hs quan sát nêu nội dung tranh - GV nêu tình - Thảo luận nhóm đưa giải pháp cho tình - Gv nêu câu hỏi cách chọn giải pháp  Kết luận: Khi nhặt rơi, cần tìm cách trả lại cho người Trả lại rơi đem lại niềm vui cho người khác đem lại niềm vui cho thân c Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ (10 phút) * Mục tiêu : Hs biết bày tỏ thái độ trước - Thảo luận nhóm Đại diện trình bày LỚP ý kiến có liên quan đến việc nhặt rơi Rèn kĩ xác định giá trị thân * Cách tiến hành: Hoạt động nhóm đơi - Giáo viên yêu cầu học sinh thực phiếu - Hs làm vào phiếu học tập - Trao đổi kết bạn bàn a) Trả lại rơi người thật thà, đáng quý - Hs bày tỏ thái độ cách giơ bìa màu trọng b) Trả lại rơi ngốc c) Trả lại rơi đem lại niềm vui cho người cho d) Chỉ nên trả lại rơi có người biết đ) Chỉ nên trả lại nhặt số tiền lớn vật đắt tiền - Hs lắng nghe - Gv nêu ý kiến - Hs thảo luận nhóm đơi Trình bày trước lớp - Nhận xét kết luận : Các ý : a, c - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động giáo - Học sinh lắng nghe, ghi nhớ dục học sinh biết trả lại rơi thể đức tính thật thà, thực theo năm điều Bác Hồ dạy - Yêu cầu học sinh trình bày kết thu hoạch - Học sinh trình bày kết thu hoạch, bạn để giáo viên bạn nhận xét, đánh giá nhận xét - Nhận xét tiết học, tuyên dương cá nhân, - Học sinh lắng nghe nhóm học tập tích cực - Giáo viên ghi nhận xét kết học tập, đánh giá tiến học sinh  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy : thứ , ngày / / 201 Đạo đức tuần 31 Chủ điểm: Bác Hồ Trả lại rơi (tiết 2) (HCM + KNS) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Học sinh biết nhặt rơi cần tìm cách trả lại cho người mất; biết trả lại rơi cho người người thật thà, người quí trọng LỚP 2 Kỹ năng: Quí trọng người thật thà, không tham rơi Thái độ: Học sinh trả lại rơi nhặt biết quý trọng người thật thà, không tham rơi * HCM: - Chủ đề: Chủ đề: cần, kiệm, liêm, - Nội dung: Trả lại rơi thể đức tính thật thà, thực theo năm điều Bác Hồ dạy (liên hệ) * KNS: - Rèn kĩ năng: Kĩ xác định giá trị thân (giá trị thật thà) Kĩ giải vấn đề tình nhặt rơi - Các phương pháp: Thảo luận nhóm, động não, đóng vai, xử lí tình II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : - Giáo viên: Bảng phụ - Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động thực hành: Hoạt động học sinh a Hoạt động 1: khởi động (5 phút) : - Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho bạn hát - Yêu cầu nhóm đọc mục tiêu học - Học sinh hát đầu tiết - Học sinh đọc mục tiêu học - Yêu cầu nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập - Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệu học tập b Hoạt động 2: Đóng vai (15 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh biết ứng xử tình nhặt rơi Rèn kĩ xác định giá trị thân * Cách tiến hành: Hoạt động nhóm - GV nêu tình - Các nhóm thảo luận đóng vai theo tình + Tình 1: Em làm trực nhật lớp nhặt truyện bạn để quên - Đại diện nhóm trình bày ngăn bàn + Tình 2: Giờ chơi, em nhặt bút đẹp sân trường + Tình 3: Em biết bạn nhặt rơi khơng chịu trả lại - Nhận xét kết luận: Cần trả lại rơi LỚP nhặt nhắc nhở bạn bè, anh chị em thực - Yêu cầu học sinh trình bày kết thu hoạch - Học sinh trình bày kết thu hoạch, bạn để giáo viên bạn nhận xét, đánh giá nhận xét Hoạt động ứng dụng : Trình bày tư liệu - Giáo viên yêu cầu học sinh trình bày, tư liệu - Hs trình bày sưu tầm + Từng cá nhân học sinh trình bày tư liệu + Cả lớp thảo luận nội dung tư liệu bạn - Hs thảo luận nhóm đơi Trình bày trước lớp - GV cho hs thảo luận nội dung tư liệu  Nhận xét kết luận : Cần trả lại rơi nhặt - Hs nhắc lại nhắc nhở bạn bè, anh chị thực - Yêu cầu học sinh trình bày kết thu hoạch - Học sinh trình bày kết thu hoạch, bạn để giáo viên bạn nhận xét, đánh giá nhận xét - Nhận xét tiết học, tuyên dương cá nhân, - Học sinh lắng nghe nhóm học tập tích cực - Giáo viên ghi nhận xét kết học tập, đánh giá tiến học sinh  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy : thứ , ngày / / 201 Đạo đức tuần 32 Chủ điểm: Nhân dân Giúp đỡ người khuyết tật (tiết 1) (KNS + HCM) I MỤC TIÊU : Kiến thức: Biết người cần phải hỗ trợ, giúp đỡ, đối xử bình đẳng với người khuyết tật Kỹ năng: Nêu số hành động, việc làm phù hợp để giúp đỡ người khuyết tật LỚP Khơng đồng tình với thái độ xa lánh, kì thị, trêu chọc bạn khuyết tật Thái độ: Có thái độ cảm thơng, khơng phân biệt đối xử tham gia giúp đỡ bạn khuyết tật lớp, trường cộng đồng phù hợp với khả * Giáo viên gợi ý tạo điều kiện cho học sinh tập hợp giới thiệu tư liệu sưu tầm việc giúp đỡ người khuyết tật * HCM: - Chủ đề: Lòng nhân ái, vị tha - Nội dung: Giúp đỡ người khuyết tật thể lòng nhân theo gương Bác (liên hệ) * KNS : - Rèn kĩ năng: Kỹ thể hiện sự cảng thông với người khuyết tật Kỹ quyết định và giải quyết vấn đề phù hợp các tình huống liên quan đến người khuyết tật Kỹ thu thập và xử lý thông tin về các hoạt động giúp đỡ người khuyết tật ở địa phương - Phương pháp: Thảo luận nhóm, động não, đóng vai, dự án II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : - Giáo viên: Bảng phụ - Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động bản: Hoạt động học sinh a Hoạt động 1: khởi động (5 phút) : - Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho bạn hát - Yêu cầu nhóm đọc mục tiêu học - Học sinh hát đầu tiết - Học sinh đọc mục tiêu học - Yêu cầu nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập - Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệu học tập b Hoạt động 2: Phân tích tranh (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh nhận biết hành vi cụ thể giúp đỡ người khuyết tật * Cách tiến hành: Hoạt động nhóm - GV cho lớp quan sát tranh thảo luận việc - Các nhóm quan sát tranh thực làm bạn nhỏ phiếu nhóm - Thư kí ghi biên - Yệu cầu nhóm trình bày - Đại diện nhóm trình bày - Nhóm bạn nhận xét, bổ sung  Kết luận: Chúng ta cần phải giúp đỡ bạn khuyết tật,… c Hoạt động 3: Thảo luận theo nhóm đơi (10 ph) * Mục tiêu : Giúp hs hiểu cần thiết số việc làm để giúp đỡ người khuyết tật LỚP * Cách tiến hành: Hoạt động nhóm đơi - GV nêu u cầu việc giúp đỡ người - Hs theo dõi, thảo luận theo cặp khuyết tật - Đại diện nhóm trình bày  Giáo viên kết luận : Tuỳ theo khả năng, điều kiện - Các nhóm nhận xét bổ sung thực tế,…và giáo dục học sinh biết giúp đỡ người khuyết tật thể lòng nhân theo gương Bác d Hoạt động 4: Bày tỏ ý kiến (10 phút) * Mục tiêu : Giúp học sinh có thái độ việc giúp đỡ người khuyết tật * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - GV nêu ý kiến Yêu cầu hs bày tỏ thái - Học sinh thực cách giơ thẻ Đ độ đồng tình khơng đồng tình (Đồng tình) S (Khơng đồng tình)  Kết luận : ý kiến a,c, d đúng; Ý kiến b chưa - Học sinh giải thích lí đồng hồn tồn người khuyết tật cần tình hay khơng đồng tình cho ý kiến giúp đỡ - Yêu cầu học sinh trình bày kết thu hoạch - Học sinh trình bày kết thu hoạch, bạn để giáo viên bạn nhận xét, đánh giá nhận xét - Giáo viên ghi nhận xét kết học tập, đánh giá - Học sinh lắng nghe tiến học sinh  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy : thứ , ngày / / 201 Đạo đức tuần 33 Chủ điểm: Nhân dân Giúp đỡ người khuyết tật (tiết 2) (KNS) I MỤC TIÊU : Kiến thức: Biết người cần phải hỗ trợ, giúp đỡ, đối xử bình đẳng với người khuyết tật Kỹ năng: Nêu số hành động, việc làm phù hợp để giúp đỡ người khuyết tật Khơng đồng tình với thái độ xa lánh, kì thị, trêu chọc bạn khuyết tật Thái độ: Có thái độ cảm thơng, khơng phân biệt đối xử tham gia giúp đỡ bạn khuyết tật lớp, trường cộng đồng phù hợp với khả LỚP * Giáo viên gợi ý tạo điều kiện cho học sinh tập hợp giới thiệu tư liệu sưu tầm việc giúp đỡ người khuyết tật * KNS : - Rèn kĩ năng: Kỹ thể hiện sự cảng thông với người khuyết tật Kỹ quyết định và giải quyết vấn đề phù hợp các tình huống liên quan đến người khuyết tật Kỹ thu thập và xử lý thông tin về các hoạt động giúp đỡ người khuyết tật ở địa phương - Phương pháp: Thảo luận nhóm, động não, đóng vai, dự án II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : - Giáo viên: Bảng phụ - Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động thực hành: a Hoạt động 1: khởi động (5 phút) : - Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho bạn hát - Yêu cầu nhóm đọc mục tiêu học - Yêu cầu nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập b Hoạt động 2: Bày tỏ thái độ (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh biết tỏ thái độ đắn người khuyết tật * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - Yêu cầu HS dùng bìa có vẽ khn mặt mếu (khơng đồng tình) khn mặt cười (đồng tình) để bày tỏ thái độ với tình mà GV đưa - Các ý kiến đưa ra: + Giúp đỡ người khuyết tật việc làm khơng cần thiết làm thời gian + Giúp đỡ người khuyết tật việc trẻ em + Chỉ cần giúp đỡ người khuyết tật thương binh đóng góp xương máu cho đất nước + Giúp đỡ người khuyết tật trách nhiệm tổ chức bảo vệ người tàn tật khơng phải việc HS HS nhỏ chưa kiếm tiền + Giúp đỡ người khuyết tật việc mà tất người nên làm có điều kiện - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động c Hoạt động 3: Xử lí tình (10 phút) * Mục tiêu : Giúp học sinh biết cách xử lí tình đắn trường hợp đơn giản * Cách tiến hành: Hoạt động nhóm - Yêu cầu HS thảo luận tìm cách xử lí tình Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu tiết - Học sinh đọc mục tiêu học - Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệu học tập - Nghe ý kiến bày tỏ thái độ cách quay mặt bìa thích hợp + Mặt mếu + Mặt mếu + Mặt mếu + Mặt mếu + Mặt cười - Học sinh lắng nghe, ghi nhớ - Làm việc theo nhóm để tìm cách xử lí LỚP sau: + Tình 1: Trên đường học về, Thu gặp nhóm bạn học trường xúm quanh trêu chọc bạn gái nhỏ bé, bị chân học trường Theo em Thu phải làm tình đó? + Tình 2: Các bạn Ngọc, Sơn, Thành, Nam đá bóng sân nhà Ngọc có bị hỏng mắt tới hỏi thăm nhà bác Hùng xóm Ba bạn Ngọc, Sơn, Thành nhanh nhảu đưa đến tận đầu làng vào góc đa nói: Nhà bác Hùng ạ!” Theo em lúc Nam nên làm gì? Giáo viên chốt nội dung Hoạt động - Yêu cầu học sinh trình bày kết thu hoạch để giáo viên bạn nhận xét, đánh giá Hoạt động ứng dụng: - Yêu cầu học sinh cho học sinh tập hợp giới thiệu tư liệu sưu tầm việc giúp đỡ người khuyết tật tình đưa ra: - Thu cần khuyên ngăn bạn an ủi, giúp đỡ bạn gái - Nam ngăn bạn lại, khuyên bạn không trêu chọc người khuyết tật đưa đến nhà bác Hùng - Học sinh trình bày kết thu hoạch, bạn nhận xét - Giáo viên ghi nhận xét kết học tập, đánh giá - Học sinh lắng nghe tiến học sinh  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy : thứ , ngày / / 201 Đạo đức tuần 34 Chủ điểm: Ơn tập Thực hành kĩ Học kì Hai (tiết 1) I MỤC TIÊU : Kiến thức: Củng cố cho HS số hành vi: thật thà, nhặt rơi trả lại cho người mất, lịch nhận gọi điện thoại, đến nhà người khác, biết nói lời yêu cầu, đề nghị Kỹ năng: HS có thói quen nhặt rơi trả lại người mất, có ý thức bảo vệ vật có ích, có ý thức đến nhà bạn Thái độ: Bồi dưỡng cho HS tình cảm yêu quý bạn bè, yêu quý người tàn tật quan tâm giúp đỡ họ… LỚP II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : - Giáo viên: Tranh ảnh, câu chuyện - Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động bản: Hoạt động học sinh a Hoạt động 1: khởi động (5 phút) : - Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho bạn hát - Yêu cầu nhóm đọc mục tiêu học - Học sinh hát đầu tiết - Học sinh đọc mục tiêu học - Yêu cầu nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập - Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệu học tập b Hoạt động 2: Thảo luận nhóm (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh ôn lại kiến thức cũ * Cách tiến hành: Hoạt động nhóm - Chia lớp làm nhóm - Yêu cầu nhóm nhận nội dung thảo luận - Nhóm 1: Thảo luận nội dung: + Trả lại rơi + Biết nói lời yêu cầu, đề nghị - Nhóm 2: + Lịch nhận gọi điện thoại + Lịch đến nhà người khác - Nhóm 3: + Giúp đỡ người tàn tật - Nhóm 4: + Giữ vệ sinh môi trường c Hoạt động 3: Làm việc lớp (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh trình bày hiểu biết kiến thức cũ * Cách tiến hành: Hoạt động nhóm - Cho nhóm cử đại diện trình bày ý kiến thảo - Đại diện nhóm trình bày ý kiến thảo luận luận nhóm - Cho HS nhận xét, bổ sung - Các nhóm khác nhận xét bổ sung - Giáo viên chốt nội dung hoạt động - Yêu cầu học sinh trình bày kết thu hoạch - Học sinh trình bày kết thu hoạch, bạn để giáo viên bạn nhận xét, nhận xét đánh giá.c Hoạt động thực hành: * Mục tiêu: Giúp học sinh trình bày hành vi qua vai diễn * Cách tiến hành: Hoạt động nhóm LỚP - Cho nhóm chơi sắm vai - Các nhóm tự chọn hai nội dung vừa thảo luận để xây dựng kịch tự phân vai - Cho HS nhận xét hành vi sai - HS nhóm tự phân vai tập sắm vai vai - Các nhóm thể vai sắm - Nhận xét nhóm có vai diễn hay nhất, lời thoại - HS nhận xét hành vi sai hay vai - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động thực hành - Học sinh lắng nghe, ghi nhớ - Yêu cầu học sinh trình bày kết thu hoạch - Học sinh trình bày kết thu hoạch, bạn để giáo viên bạn nhận xét, đánh giá Hoạt động ứng dụng: nhận xét - Yêu cầu học sinh thực việc làm cụ thể - Học sinh thực để giữ vệ sinh môi trường thực tế sống, có quan sát người lớn nhà - Nhận xét tiết học, tuyên dương cá nhân, - Học sinh lắng nghe nhóm học tập tích cực - Giáo viên ghi nhận xét kết học tập, đánh giá tiến học sinh  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy : thứ , ngày / / 201 Đạo đức tuần 35 Chủ điểm: Ơn tập Thực hành kĩ Học kì Hai (tiết 2) I MỤC TIÊU : Kiến thức: Củng cố kĩ năng, kiến thức chuẩn mực đạo đức học năm học Kỹ năng: Vận dụng chuẩn mực đạo đức học vào thực tế sống Thái độ: Bồi dưỡng cho học sinh có ý thức học tập II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : - Giáo viên: Tranh ảnh, câu chuyện - Học sinh: Đồ dùng học tập LỚP III CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động bản: Hoạt động học sinh a Hoạt động 1: khởi động (5 phút) : - Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho bạn hát - Yêu cầu nhóm đọc mục tiêu học - Học sinh hát đầu tiết - Học sinh đọc mục tiêu học - Yêu cầu nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học - Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệu học tập b Hoạt động 2: Ôn lại kiến thức (10 phút) tập * Mục tiêu : Giúp học sinh ôn lại kiến thức cũ học * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - GV cho HS nhắc lại kiến thức học - HS nhắc lại kiến thức học học kì II + Chăm học tập + Lịch đến nhà người khác + Lịch gọi điện thoại + Giữ vệ sinh môi trường + Giữ vệ sinh nơi công cộng + Trả lại rơi - Nhận xét, chốt nội dung Hoạt động - Học sinh trình bày, bạn khác nhận xét bổ sung - Yêu cầu học sinh trình bày kết thu - Học sinh trình bày kết thu hoạch, bạn nhận hoạch để giáo viên bạn nhận xét, xét đánh giá Hoạt động thực hành: * Mục tiêu: Giúp học sinh biết xử lí tình đơn giản * Cách tiến hành: Hoạt động nhóm - GV đưa số tình đạo đức yệu cầu - Các nhóm bàn bạc thống cách xử lí học sinh đưa cách xử lí tình phiếu học tập + Tình Đáp án Hùng đến nhà Nam chơi vừa đến cổng nhà Nam, - Hùng làm không Hùng phải chào Hùng gọi to Người mở cổng mẹ Nam, mẹ bạn Nam sau hỏi xem có bạn Nam có Hùng khơng chào mẹ Nam mà chạy thẳng vào nhà không xin phép mẹ bạn Nam cho gặp nhà Hùng làm có khơng? Em Nam đưa cách giải hợp lí nhất? + Tình Trên đường học Lan gặp bà cụ trông - Lan không nên tỏ thái độ vậy, làm yếu, chân bị đau bước khó khăn Trên chưa biết giúp đỡ người, chưa ngoan LỚP vai vác bao tải nặng Lan không giúp bà mà lớn tiếng mắng người khác mà lại lớn tiếng mắng bà bà cụ va phải Lan người lớn tuổi Lan làm có khơng? Em làm để Lan hiểu có thái độ với người? - Các nhóm trình bày - Nhận xét chốt nội dung Hoạt động thực - Nhận xét nhóm bạn hành - Yêu cầu học sinh trình bày kết thu - Học sinh trình bày kết thu hoạch, bạn nhận hoạch để giáo viên bạn nhận xét, xét đánh giá Hoạt động ứng dụng: - Yêu cầu học sinh thực việc làm cụ thể - Học sinh thực việc thực trả lại rơi, có quan sát, nhận xét, đánh giá bạn bè, thầy cô trường người lớn nhà - Giáo viên ghi nhận xét kết học tập, đánh - Học sinh lắng nghe giá tiến học sinh - Tổng kết môn học  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ... / / 20 1 Đạo đức tuần Chủ điểm: Trường học em Giữ gìn trường lớp đẹp (Tiết 2) (KNS + NL) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Nêu lợi ích việc giữ gìn trường lớp đẹp Nêu việc cần làm để giữ gìn trường lớp. .. - Yêu cầu học sinh trình bày kết thu hoạch - Học sinh trình bày kết thu hoạch, để giáo viên bạn nhận xét, đánh giá bạn nhận xét LỚP - Giáo viên ghi nhận xét kết học tập, đánh giá - Học sinh... hoạch để giáo viên bạn nhận xét, đánh giá - Giáo viên ghi nhận xét kết học tập, đánh giá tiến học sinh c .bổn phận người HS d lòng yêu trường, yêu lớp e trách nhiệm bác lao cơng - Học sinh trình

Ngày đăng: 04/10/2015, 22:04

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • I. MỤC TIÊU:

 • I. MỤC TIÊU:

 • I. MỤc tiêu:

 • I. MỤc tiêu:

 • I. MỤc tiêu:

 • I. MỤc tiêu:

 • I. MỤc tiêu

 • I. MỤc tiêu

 • I. MỤC Tiêu

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

 • I. MỤc tiêu:

 • I. MỤc tiêu:

 • I. MỤc tiêu

 • I. MỤc tiêu

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

 • I. MỤc tiêu :

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

 • I. MỤC TIÊU:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

 • I. MỤc tiêu:

 • I. MỤc tiêu:

 • I. MỤc tiêu:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

 • I. MỤc tiêu:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

  • b. Hoạt động 2: Thảo luận nhóm (10 phút)

  • * Mục tiêu: Giúp học sinh ôn lại các kiến thức cũ.

  • * Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.

  • - Chia lớp làm 4 nhóm.

  • c. Hoạt động 3: Làm việc lớp (10 phút)

  • * Mục tiêu: Giúp học sinh trình bày những hiểu biết về các kiến thức cũ.

  • * Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.

  • - Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch được để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá.c. 2. Hoạt động thực hành:

  • * Mục tiêu: Giúp học sinh trình bày những hành vi đúng qua vai diễn.

  • * Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.

  • - Nhóm 1: Thảo luận 2 nội dung:

  • - Yêu cầu học sinh thực hiện các việc làm cụ thể để giữ vệ sinh môi trường trong thực tế cuộc sống, có sự quan sát của người lớn ở nhà.

  • b. Hoạt động 2: Ôn lại kiến thức (10 phút)

  • * Mục tiêu : Giúp học sinh ôn lại các kiến thức cũ đã học.

  • * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân.

  • 2. Hoạt động thực hành:

  • * Mục tiêu: Giúp học sinh biết xử lí các tình huống đơn giản.

  • * Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.

  • - Yêu cầu học sinh thực hiện các việc làm cụ thể trong việc thực hiện trả lại của rơi, có sự quan sát, nhận xét, đánh giá của bạn bè, thầy cô trong trường và người lớn ở nhà.

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan