Bộ bài tập toán cơ bản và nâng cao lớp 2

22 1.5K 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2015, 15:57

BỘ BÀI TẬP TOÁN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO- LỚP BỘ BÀI TẬP TOÁN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO- LỚP Bộ tập toán lớp nâng cao tài liệu tổng hợp giúp em học sinh nắm vững kiến thức, tự kiểm tra kiến thức thân, rèn luyện tư duy, cách trình bày làm khoa học. Bài 1: Tìm số, biết số cộng với 12 15 cộng 27? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Bài 2: Tìm số, biết 95 trừ số 39 trừ 22? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Bài 3: Một tháng có ngày chủ nhật ngày tháng đó. Hỏi ngày chủ nhật tháng ngày nào? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Bài 4: Bố công tác xa hai tuần, bố hôm thứ hai ngày 5. Hỏi đến ngày bố về? Ngày thứ tuần? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… BỘ BÀI TẬP TOÁN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO- LỚP Bài 5: Hồng có nhiều Hà 10 viên bi, Hồng cho Hà viên bi Hồng nhiều Hà viên bi? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………. Bài 6: Tìm y: a) 36 + 65 = y + 22 100 - 55 = y - 13 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… BÀI ÔN LUYỆN HSG LỚP Bài 7: Viết tổng sau thành tích: a) + + + + + = ……………………………………………. b) + + 12 + =……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… c) + + + 12 =………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………… d) 65 + 93 + 35 + =……………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Bài 8: Tìm số, biết lấy số nhân với trừ 12 38? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… BỘ BÀI TẬP TOÁN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO- LỚP ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Bài 9: Có số dầu, đựng vào can can 4l can. Hỏi số dầu đựng vào can, can 3l phải dùng tất can? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Bài 10: Mai Tùng tuổi Hải tuổi. Đào nhiều Mai tuổi. Hỏi nhiều tuổi nhất? tuổi nhất, người nhiều tuổi người tuổi tuổi? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………. Bài 11: Mai có 27 hoa. Mai cho Hoà hoa. Hoà lại cho Hồng hoa. Lúc ba bạn có số hoa nhau. Hỏi lúc đầu Hoà Hồng bạn có hoa? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… Bài 12: BỘ BÀI TẬP TOÁN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO- LỚP a) Có số có hai chữ số bé 54? ……………………………………………………………………………… b) Từ 57 đến 163 có số có hai chữ số? …………………………………………………………………………………. c) Có số có ba chữ số lớn 369? .…………………… ………………………………………………………………………………… Bài 13:Cho số 63.Số thay đổi nếu? a) Xoá bỏ chữ số 3? ………………………………………………………………………………… b) Xoá bỏ chữ số 6? . …………………………………………………………………………………. Bài 14:Cho số a có hai chữ số: a) Nếu chữ số hàng chục bớt số a giảm đơn vị? ……………………………………………………………………………………. b) Nếu chữ số hàng chục tăng thêm số a tăng thêm đơn vị? ………………………………………………………………………………… c) Nếu chữ số hàng chục tăng thêm chữ số hàng đơn vị giảm số a tăng thêm đơn vị? ………………………………………………………………………………… Bài 15:Cho số 408: a) Nếu chữ số hàng trăm bớt đi( hay tăng thêm) số giảm hay tăng thêm đơn vị? . ………………………………………………………………………………… b) Số thay đổi đổi chỗ chữ số chữ số cho nhau? ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Bài 16:a) Hai số có hai chữ số có chữ số hàng chục mà chữ số hàng đơn vị hai số đơn vị? BỘ BÀI TẬP TOÁN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO- LỚP …………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………… b) Hai số có hai chữ số có chữ số hàng đơn vị mà chữ số hàng chục số đơn vị? ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Bài 17: Hãy viết tất số có hai chữ số mà đọc số theo thứ tự từ trái qua phải từ phải qua trái giá trị số không thay đổi? ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. Bài 18: Hãy tìm số có ba chữ số mà hiệu chữ số hàng trăm chữ số hàng chục 0, hiệu chữ số hàng chục chữ số hàng đơn vị 9. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Bài 19: Hãy tìm số có ba chữ số mà chữ số hàng trăm nhân với chữ số hàng chục, chữ số hàng chục nhân với chữ số hàng đơn vị. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Bài 20: a) Biết số liền trước a 23, em tìm số liền sau a? …………………………………………………………………………………… b) Biết số liền sau b 35,hãy tìm số liền trước b? …………………………………………………………………………………… c) Biết số c số liền trước, hỏi c số nào? ……………………………………………………………………………………. Bài 21: a) Viết tất số có hai chữ số bé 19? BỘ BÀI TẬP TOÁN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO- LỚP ………………………………………………………………………………… b) Viết tất số tròn chục vừa lớn 41 vừa bé 93? …………………………………………………………………………………… c) Hãy tìm hai số liền nhau, biết số có hai chữ số, số có chữ số? …………………………………………………………………………………… Bài 22: a) Tìm số lớn 35 mà chữ số hàng chục bé 4. ……………………………………………………………………………………. b) Tìm số có hai chữ số bé 26 mà chữ số hàng đơn vị lớn 4? Bài 23:Tìm x: a) 24 < x < 27 b)36 < x + < 39 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. c) x + 20 < 51 d) 46 < x - 45 < 48 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Bài 24: a) Để đánh số trang sách từ đến 19, ta phải dùng hết số? …………………………………………………………………………………… b) Để đánh số trang sách từ 10 đến 25, ta phải dùng hết số? ……………………………………………………………………………………. c) Để đánh số trang sách từ 120 đến 129, ta phải dùng hết số? …………………………………………………………………………………… BỘ BÀI TẬP TOÁN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO- LỚP Bài 25: Bạn Bình dùng hết 29 chữ số để viết số liền thành dãy số liên tiếp: ;2 ; 3;….; a. Hỏi a số nào?( a số cuối dãy số) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Bài 26: Tìm chữ số x, biết: a) 35x < 351 b) 207> x 70 c) 199< xxx < 299 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Bài 27: Em viết 18 thành tổng số hạng nhau(càng viết nhiều tổng tốt) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Bài 28:a)Tìm số có hai chữ số số có chữ số cho tổng hai số 10. …………………………………………………………………………………. b) Tìm số có hai chữ số số có chữ số cho hiệu hai số 1. …………………………………………………………………………………. Bài 29:a) Tổng lớn hai số có chữ số bao nhiêu? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… b) Tổng bé số có chữ số số có hai chữ số bao nhiêu? ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. c) Hiệu lớn số có hai chữ số bao nhiêu? ……………………………………………………………………………… BỘ BÀI TẬP TOÁN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO- LỚP …………………………………………………………………………… d) Hiệu bé số có hai chữ số số có chữ số bao nhiêu? …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Bài 30: a) Tìm số, biết tổng số với 45 số bé có ba chữ số? ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………… . b) Tìm số, biết hiệu số với 28 số bé có chữ số? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… c) Tìm số, biết hiệu 89 với số 15? ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Bài 31: a) Tìm số bị trừ, biết tổng số trừ hiệu 87. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. b) Tìm số trừ, biết hiệu hai số số bị trừ 56. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… c) Tìm số bị trừ, biết số bị trừ số trừ 24 hiệu hai số số trừ? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… BỘ BÀI TẬP TOÁN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO- LỚP Bài 32:Một ô tô chở khách dừng bến đỗ. Có người xuống xe người lên xe. Xe tiếp tục chạy, lúc xe có tất 50 hành khách. Hỏi trước xe dừng lại bến đỗ đó, xe có hành khách? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. Bài 33: Gói kẹo chanh gói kẹo dừa có tất 258 kẹo. Riêng gói kẹo chanh có 118 cái. Hỏi: a) Gói kẹo dừa có kẹo? b)Phải bớt gói kẹo chanh kẹo để số kẹo hai gói nhau? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Bài 34: Hai đội bóng bàn, đội có người chơi đấu bóng bàn với nhau. Mỗi người đội đấu ván với người đội kia. Hỏi có tất ván đấu? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Bài 35:Mai cao Hoa 2cm. Bình thấp Mai cm. Hỏi cao nhất; thấp nhất? Hoa cao Bình xăng ti mét? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. BỘ BÀI TẬP TOÁN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO- LỚP Bài 36: Con ngỗng cân nặng 11kg. Con ngỗng cân nặng vịt kg. Con gà cân nặng vịt kg. Hỏi ngỗng cân nặng gà kg? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Bài 37: Mẹ để hai đĩa đựng số cam lên bàn. Bạn Mai lấy từ đĩa bên phải bỏ sang đĩa bên trái. Hỏi đĩa bên nhiều cam nhiều quả? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Bài 38: Thúng đựng cam có 68 quả, thúng đựng quýt có 95 quả. Mẹ bán mọt số cam số quýt nhau. Hỏi thúng, số cam lại hay số quýt lại hơn? quả? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Bài 39: Đào có Mận nhãn vở. Mẹ cho Đào thêm nhãn vở. Hỏi nhiều nhãn nhiều cái? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Bài 40: Cô giáo mua cho lớp số gói bánh số gói kẹo, tất 45 gói. Sau cô giáo lấy gói bánh để đổi lấy 10 gói kẹo. Hỏi lúc bánh kẹo cô giáo có tất gói? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 10 BỘ BÀI TẬP TOÁN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO- LỚP ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Bài 41: Hai lớp 2A 2B thăm đền Cổ Loa, dự định lớp đoàn. Để chia thành hai đoàn có số người nhau, cô giáo chuyển bạn nữ lớp 2A sang lớp 2B chuyển bạn nam lớp 2B sang lớp 2A. Lúc đoàn có 32 bạn. Hỏi lúc đầu lớp có học sinh? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. Bài 42: Trên bãi cỏ có 15 bò. Số bò nhiều số trâu 10 con. Số cừu số bò trâu cộng lại. Hỏi bãi cỏ có cừu? trâu? Tất có con? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Bài 43: Một thúng đựng 56 vừa trứng gà vừa trứng vịt. Mẹ bán 25 trứng gà, thúng 12 trứng gà nữa. Hỏi lúc đầu thúng có trứng loại? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. Bài 44: Năm tuổi, mẹ 32 tuổi. Hỏi trước năm tuổi mẹ cộng với tuổi bao nhiêu? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………. 11 BỘ BÀI TẬP TOÁN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO- LỚP Bài 45: Hiện Mai tuổi, Hoa 10 tuổi, Hồng tuổi. Đến Bạn Mai tuổi bạn Hồng tổng số tuổi ba bạn bao nhiêu? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Bài 46: Mai Tùng tuổi Hải tuổi. Đào Mai tuổi. Hỏi nhiều tuổi nhất? Ai tuổi nhất? Người nhiều tuổi người tuổi tuổi? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Bài 47: Hôm thứ hai ngày tháng 5. Như cách ngày sinh nhật Minh 10 ngày nữa. Hỏi sinh nhật Minh ngày tháng 5, vào ngày thứ tuần? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Bài 48: Năm kỉ niệm ngày quốc tế lao động - vào thứ tư. Em có biết năm kỉ niệm ngày thành lập Đội 15 - 5, kỉ niệm ngày sinh nhật Bác 19 - vào thứ tuần? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 12 BỘ BÀI TẬP TOÁN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO- LỚP Bài 49: Bạn Mai muốn biết ngày khai giảng năm học - vào thứ mấy. Bạn Lan lại cho biết " ngày 25 -9 vào thứ hai". Em giúp bạn Mai biết ngày khai giảng thứ tuần không? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………. Bài 50: Bạn Mận quê thăm bà. Bạn Mận với bà vừa tuần ngày ngày. Tính bạn Mận nhà bà có chủ nhật thôi. Hỏi bạn Mận đến nhà bà vào thứ tuần? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Bài 51: Tìm số có tích 12 số lớn gấp lần số bé? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. Bài 52: Đôi thỏ nhà Thu đẻ con. Vậy chuồng thỏ nhà Thu có đôi tai thỏ, chân thỏ? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Bài 53: Hà có 40 viên bi màu xanh đỏ. Hà cho Tú 15 viên bi xanh Hà lại viên bi xanh.Hỏi Hà viên bi đỏ? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Bài 54: Tìm hiệu số chẵn lớn có hai chữ số số lẻ bé có chữ số? 13 BỘ BÀI TẬP TOÁN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO- LỚP ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. Bài 55: Thầy giáo có 45 vở, thầy thưởng cho học sinh, bạn quyển. Hỏi sau thưởng thầy lại quyển? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Bài 56: Nếu Nam cho Hà viên bi số bi bạn nhau, bạn có 18 viên bi. Hỏi trước cho Nam có viên bi? Hà có viên bi? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Bài 57: Trong phép trừ có hiệu số trừ số bị trừ số trừ 27 đơn vị. Hỏi số bị trừ bao nhiêu? Hãy viết phép trừ đó? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Bài 58: Viết tiếp số thích hợp vào dãy sau: ; ; 1; ;4 ;7;… ; … ; … Bài 59: Từ sáng đến chiều, kim dài kim ngắn gặp lần? ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Bài 60: Hiệu số số lẻ nhỏ có chữ số. Biết số trừ hiệu số. Tìm số bị trừ? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 14 BỘ BÀI TẬP TOÁN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO- LỚP Bài 61: Số kẹo Lan số nhỏ có hai chữ số giống nhau. Lan cho Hoa số kẹo số chẵn nhỏ có hai chữ số. Hỏi Lan kẹo? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Bài 62: Có hai thùng đựng dầu, thùng thứ chứa 55 lít dầu. Nếu đổ từ thùng thứ sang thùng thứ hai 13 lít dầu số dầu hai thùng nhau. Hỏi lúc đầu thùng thứ hai chứa lít dầu? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. Bài 63: a) Có số có hai chữ số lớn 27? b) Có số có ba chữ số bé 534? c) Từ 68 đến 179 có số có ba chữ số? Bài 64: Tìm tất số có hai chữ số bé 27 mà chữ số hàng đơn vị lớn 3? . Bài 65: Tìm x: a) 45< x - 13 < 47 b) 57 > x + 24 > 55 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Bài 66: Cho số 346. a) Số thay đổi giảm chữ số hàng trăm đơn vị? . ……………………………………………………………………………………. b) Số thay đổi tăng chữ số hàng chục thêm đơn vị? 15 BỘ BÀI TẬP TOÁN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO- LỚP ………………………………………………………………………………… c) Số thay đổi xoá chữ số hàng đơn vị? …………………………………………………………………………………… Bài 67: Để đánh số trang sách dày 17 trang ta phải dùng hết chữ số? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Bài 68: Để đánh số trang sách từ 134 đến 143, ta phải dùng hết chữ số? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Bài 69: Bạn An dùng hết 27 chữ số để viết số liền thành dãy số liên tiếp: ; ; ;…….; a. Hỏi a số nào? ( a số cuối dãy số) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Bài 70: Hoà có nhiều Bình 19 viên bi. Hỏi Hoà cho Bình viên Hoà nhiều Bình viên bi?( Vẽ sơ đồ để giải) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Bài 71: 16 BỘ BÀI TẬP TOÁN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO- LỚP a) Có số có hai chữ số lớn 34? b) Có số có ba chữ số bé 425? c) Từ 68 đến 279 có số có ba chữ số? Bài 72: Tìm tất số có hai chữ số bé 24 mà chữ số hàng đơn vị lớn 4? . Bài 73: Tìm x: a) 48< x - 13 < 50 b) 67 > x + 24 > 65 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Bài 74: Cho số 572. a) Số thay đổi tăng chữ số hàng trăm lên đơn vị? . ……………………………………………………………………………………. b) Số thay đổi giảm chữ số hàng chục đơn vị? ………………………………………………………………………………… c) Số thay đổi xoá chữ số hàng đơn vị? …………………………………………………………………………………… Bài 75: Để đánh số trang sách dày 19 trang ta phải dùng hết chữ số? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Bài 76: Để đánh số trang sách từ 124 đến 122, ta phải dùng hết chữ số? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 17 BỘ BÀI TẬP TOÁN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO- LỚP Bài 77: Bạn An dùng hết 29 chữ số để viết số liền thành dãy số liên tiếp: ; ; ;…….; a. Hỏi a số nào? ( a số cuối dãy số) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Bài 78: Hoà có nhiều Bình 15 viên bi. Hỏi Hoà cho Bình viên Bình nhiều Hoà viên bi?( Vẽ sơ đồ để giải) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………. Bài ôn tập học kì II Bài 1) Đặt tính tính : 36 + 23 ; 60 100 – 46; 60 + 27; 72 – 19 ; 57 + 38; 98 – 49; 100 – 45 + 59; 48 67 + 23 18 + 35 76 – 37 81 – 37 21 + 29 57 – 32 : 9x4 40 : 50 : 10 24 : 27 : 21 : 35 : 12 : 15 : 18 : 20 : 26 : 18 : 3x8 4x7 6x5 9x5 8x4 9x 6x3 3x4 9x3 Bài 2) Điền số : 7x5 10 x 2x7 3x3 x dm 8cm = ……….cm 32cm = …….dm…….cm 90cm = ……… dm 8dm = …… cm Bài 3) Tìm x: 18 BỘ BÀI TẬP TOÁN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO- LỚP a) x +17 = 90 – ; b) 71 – x = 17 + 12 c) x x = 12 + 18 d) x : = 36 : e) 28 : x = 65 – 58 f) x x = 81 – 60 Bài 4) Toàn có 26 viên bi, Toàn có nhiều Nam viên bi. Hỏi Nam có viên bi? Bài 5: Mỗi vịt có chân. Hỏi vịt có chân? Bài 6: Mỗi xe đạp có bánh. Hỏi xe đạp có bánh xe? Bài 6: Tính nhẩm: 3x7= 4x8= 5x5= Bài 7: Câu 3: Tìm x : 18 : = 28 : = 15 : = 4x6= 3x4= 5x2= 16 : = 20 : = 30 : a/ x + = 15 67 b/ + x = 15 c/ x – 14 = 37 d/ 89 – x = e/ x + 39 = 60 45 f/ 48 + x = 65 g/ x – 34 = 29 h/ 73 – x = Bài : Có 24 học sinh chia thành tổ. Hỏi tổ có học sinh? Bài 9: Tìm x: a/ x : = b/ x : = c/ x : = d/ x : = 10 e/ 45 : x = f/ 35 : x = g/ 27 : x = h/ 28 : x = Bài 10: Mỗi chuồng có thỏ. Hỏi chuồng có tất thỏ? Bài 11: Tìm x: a/ x x = 36 b/ x x = 27 c/ 10 x x = 40 d/ x x = 28 e/ x x = 24 f/ x x = 32 g/ x x = 45 h/ x x = 35 Bài 12: An Huy có tất 26 bi. Nếu An cho Huy bi, Huy cho An bi. Lúc túi bạn có bi = nhau. Hỏi lúc đầu An có bi, Huy có bi? Bài 13: Biết thỏ gà 18 số thỏ 19 con. Hỏi gà thỏ có chân? 19 BỘ BÀI TẬP TOÁN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO- LỚP Câu 14 : An cho Bình 16 viên bi, An lại 26 viên bi. Hỏi trước cho Bình An có viên bi ? 1) Tuổi Bố 35 tuổi, 12 tuổi.Tính tổng số tuổi bố tuổi bố. 2) Tuổi Anh 45 tuổi , em 37 tuổi .Tính tổng số tuổi anh em tuổi anh tuổi em. 3) a) Có số có chữ số mà tổng chữ số 12. b) Có số có chữ số mà tổng chữ số 13. c) Có số có chữ số mà tổng chữ số 15. d) Có số có chữ số mà tổng chữ số 17. e) Có số có chữ số mà tổng chữ số 11. 3) Có lượng gạo, cho vào túi kg 10 túi. Hỏi lượng gạo cho vào túi 5kg túi. 4) Có lượng gạo, cho vào túi 3kg 11 túi thừa 2kg. Hỏi lượng gạo kg? 5) Có lượng gạo, cho vào túi 5kg túi thừa 4kg. Hỏi lượng gạo kg? 6) Có lượng dầu, cho vào thùng lít thùng. Hỏi lượng dầu cho vào thùng lít thùng? 7) Với can lít can lít. Làm để đong lít dầu? 8) Với can lít can lít. Làm để đong lít dầu? 9) Với can lít can lít .Làm để đong lít dầu? 10) Có 13 lít nước mắm đựng loại can lít, lít lít. Hỏi loại có can? 11) Bình có nhiều An 11 viên bi. Nếu Bình cho An viên bi Bình An viên bi? 12) Mai có nhiều Nam 12 viên bi. Hỏi Mai phải cho Nam viên bi để bạn có số bi nhau? 20 BỘ BÀI TẬP TOÁN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO- LỚP 13) Linh có nhiều Hà 13 viên bi. Nếu Linh cho Hà viên bi số bi Linh nhiều Hà viên? 14) Lan có nhiều Huệ 12 vở. Hồng cho Huệ vở. Hỏi Lan nhiều Huệ vở. 15) An có nhiều Dũng số viên bi. Nếu An cho Dũng viên bi hai bạn có số bi nhau. Hỏi An có nhiều Dũng viên bi? 16) Nếu lấy ba chữ số 1,2,4 làm chữ số hàng chục, năm chữ số 3, 5, 6, 7, làm chữ số hàn đơn vị. Hãy viết tất số có hai chữ số đó? 17) An có số hộp bi, hộp viên. An mua thêm 30 bi nữa. Hỏi An có thêm hộp bi? 18) Có chim nhốt vào lồng. Có thể nói chắn có lồng nhốt hai chim không? 19) Với chữ số 2,5,7. Hãy lập số có chữ số, cho số có ba chữ số khác nhau. 20) Với chữ số 1,2,3. Hãy lập tất số có chữ số. 21) Một người km. Hỏi người km? 22) Một sợi dây dài 18m,người ta cắt làm khúc nhau. Hỏi khúc dây dài m? 23) Hai xe khách ngược chiều từ tỉnh A tỉnh B ,gặp điểm C. Chỗ hai xe gặp cách tỉnh A 36 km cách tỉnh B 45 km. Hỏi tỉnh A B cách km? 24) Đoạn đường từ xã A đến xã B dài 14 km, đoạn đường từ xã B đến xã C dài đoạn đường từ xã A đến xã B km. Hỏi đoạn đường từ xã B đến xã C dài km? 25) Từ chữ số 0,2,5. a) Hãy lập số có hai chữ số từ chữ số trên. b) Hãy lập số có ba chữ số từ chữ số trên. 26) Trong hộp có bi xanh bi đỏ.Bình không nhìn vào hộp lấy lần lần viên bi. Hỏi nói chắn số bi Bình lấy ra: a) Có bi đỏ không? 21 BỘ BÀI TẬP TOÁN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO- LỚP b) Có bi xanh không? 27) Làm để đong lít dầu có can lít can lít. 28) Có lít dầu đựng loại thùng loại lít loại lít .Hỏi loại có thùng. 22 [...]...BỘ BÀI TẬP TOÁN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO- LỚP 2 ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Bài 41: Hai lớp 2A và 2B được đi thăm đền Cổ Loa, dự định mỗi lớp một đoàn Để chia thành hai đoàn có số người bằng nhau, cô giáo chuyển 6 bạn nữ ở lớp 2A sang lớp 2B và chuyển 4 bạn nam ở lớp 2B sang lớp 2A Lúc này mỗi đoàn có 32 bạn Hỏi lúc đầu mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?... + 23 ; 60 100 – 46; 60 + 27 ; 72 – 19 ; 57 + 38; 98 – 49; 100 – 45 + 59; 48 67 + 23 18 + 35 76 – 37 81 – 37 21 + 29 57 – 32 : 8 9x4 40 : 4 50 : 10 24 : 6 27 : 9 21 : 3 35 : 5 12 : 6 15 : 3 18 : 6 20 : 4 26 : 4 18 : 9 3x8 4x7 6x5 9x5 8x4 9x 2 6x3 3x4 9x3 Bài 2) Điền số : 7x5 10 x 3 2x7 3x3 4 x 4 2 dm 8cm = ……….cm 32cm = …….dm…….cm 90cm = ……… dm 8dm = …… cm Bài 3) Tìm x: 18 BỘ BÀI TẬP TOÁN CƠ BẢN VÀ NÂNG... có thể nói chắc chắn rằng số bi của Bình lấy ra: a) Có ít nhất 3 bi đỏ không? 21 BỘ BÀI TẬP TOÁN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO- LỚP 2 b) Có ít nhất 1 bi xanh không? 27 ) Làm thế nào để đong được 2 lít dầu khi có 1 can 3 lít và 1 can 7 lít 28 ) Có 8 lít dầu đựng trong các loại thùng loại 2 lít và loại 3 lít Hỏi mỗi loại có mấy thùng 22 ... …………………………………………………………………………… Bài 76: Để đánh số trang một quyển sách từ 124 đến 122 , ta phải dùng hết bao nhiêu chữ số? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 17 BỘ BÀI TẬP TOÁN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO- LỚP 2 Bài 77: Bạn An dùng hết 29 chữ số để viết các số liền nhau thành một dãy số liên tiếp: 1 ; 2 ; 3 ;…….; a Hỏi a là... …………………………………………………………………………… 12 BỘ BÀI TẬP TOÁN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO- LỚP 2 Bài 49: Bạn Mai muốn biết ngày khai giảng năm học 5 - 9 là vào thứ mấy Bạn Lan lại cho biết " ngày 25 -9 là vào thứ hai" Em có thể giúp bạn Mai biết ngày khai giảng là thứ mấy trong tuần không? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Bài 50: Bạn Mận... BÀI TẬP TOÁN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO- LỚP 2 Câu 14 : An cho Bình 16 viên bi, An còn lại 26 viên bi Hỏi trước khi cho Bình thì An có bao nhiêu viên bi ? 1) Tuổi của Bố hiện nay 35 tuổi, con là 12 tuổi.Tính tổng số tuổi của con và bố khi con bằng tuổi bố 2) Tuổi của Anh hiện nay là 45 tuổi , em là 37 tuổi Tính tổng số tuổi của 2 anh em khi tuổi anh bằng tuổi em 3) a) Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà tổng của 2. .. thỏ? Bài 11: Tìm x: a/ x x 4 = 36 b/ 3 x x = 27 c/ 10 x x = 40 d/ x x 7 = 28 e/ 4 x x = 24 f/ x x 8 = 32 g/ 5 x x = 45 h/ 7 x x = 35 Bài 12: An và Huy có tất cả 26 hòn bi Nếu An cho Huy 5 hòn bi, Huy cho An 7 hòn bi Lúc này trong túi 2 bạn có bi = nhau Hỏi lúc đầu An có bao nhiêu bi, Huy có bao nhiêu bi? Bài 13: Biết thỏ ít hơn gà 18 con và số thỏ là 19 con Hỏi cả gà và thỏ có bao nhiêu chân? 19 BỘ BÀI... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Bài 54: Tìm hiệu giữa số chẵn lớn nhất có hai chữ số và số lẻ bé nhất có một chữ số? 13 BỘ BÀI TẬP TOÁN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO- LỚP 2 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Bài 55: Thầy giáo có 45 quyển vở, thầy thưởng cho 6 học sinh, mỗi bạn 4 quyển Hỏi sau... NÂNG CAO- LỚP 2 a) x +17 = 90 – 9 ; b) 71 – x = 17 + 12 c) 3 x x = 12 + 18 d) x : 4 = 36 : 9 e) 28 : x = 65 – 58 f) 7 x x = 81 – 60 Bài 4) Toàn có 26 viên bi, Toàn có nhiều hơn Nam 9 viên bi Hỏi Nam có bao nhiêu viên bi? Bài 5: Mỗi con vịt có 2 cái chân Hỏi 7 con vịt có bao nhiêu cái chân? Bài 6: Mỗi xe đạp có 2 bánh Hỏi 5 xe đạp như thế có bao nhiêu bánh xe? Bài 6: Tính nhẩm: 3x7= 4x8= 5x5= Bài 7:... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 14 BỘ BÀI TẬP TOÁN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO- LỚP 2 Bài 61: Số kẹo của Lan là số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau Lan cho Hoa số kẹo là số chẵn nhỏ nhất có hai chữ số Hỏi Lan còn bao nhiêu cái kẹo? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Bài 62: Có hai thùng đựng dầu, thùng thứ nhất . BỘ BÀI TẬP TOÁN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO- LỚP 2 BỘ BÀI TẬP TOÁN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO- LỚP 2 Bộ bài tập toán lớp 2 cơ bản và nâng cao là tài liệu tổng hợp giúp các. gói? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 10 BỘ BÀI TẬP TOÁN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO- LỚP 2 ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Bài 41: Hai lớp 2A và 2B được đi thăm đền Cổ Loa, dự định mỗi lớp một đoàn. Để. của một cuốn sách từ 120 đến 129 , ta phải dùng hết bao nhiêu số? …………………………………………………………………………………… 6 BỘ BÀI TẬP TOÁN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO- LỚP 2 Bài 25 : Bạn Bình đã dùng hết 29 chữ số để viết các

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan