Tuyển tập các đề thi vào lớp 10 môn sinh học (có đáp án)

51 12.1K 79

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2015, 10:28

S GIO DC V O TO LONG AN CHNH THC K THI TUYN SINH LP 10 NM HC 2O12 2013 Mụn thi: SINH HC (H chuyờn) Ngy thi: 2012 Thi gian: 150 phỳt (Khụng k thi gian phỏt ) Cõu 1: (2 im) 1.1: Menen ó phỏt minh cỏc quy lut di truyn t thc nghim, t nn múng cho Di truyn hc bng phng phỏp no? Nờu ni dung phng phỏp ú? 1.2: Xột cp gen Aa, Bb, Dd ca mt loi phõn li c lp vi nhau. a. Cỏ th mang cp gen ng hp ln, hóy vit nhng kiu gen cú th xy ra? b. Cỏ th mang cp gen d hp, hóy vit nhng kiu gen cú th xy ra? Cõu 2. (2 im) 2.1: Quan sỏt s minh sau v cho bit din bin NST ang kỡ no ca quỏ trỡnh phõn bo? Mụ t din bin ca quỏ trỡnh ú? 2.2: Mt cp gen Aa di 5100 Ao, gen A cú T = 30%, gen a cú G = 15% tng s Nuclờụtit ca gen. a. S Nuclờụtit mi loi thuc cỏc gen trờn cú t bo kỡ gia nguyờn phõn l bao nhiờu? b. Cp gen Aa nhõn ụi liờn tip ln thỡ mụi trng ni bo cung cp s lng tng loi nuclờụtit l bao nhiờu? Cõu 3. (2 im) 3.1: t bin cu trỳc NST l gỡ? Nờu mt s dng t bin cu trỳc NST? 3.2: ngụ, cỏc gen liờn kt trờn NST s II phõn b theo trt t bỡnh thng nh sau : gen b lỏ mu nht (A) gen lỏ lỏng búng (B) gen cú lụng lỏ (C) gen xỏc nh mu sụcụla lỏ bỡ (D). Ngi ta phỏt hin mt s dũng ngụ t bin cú trt t cỏc gen nh sau: a. A-C-B-D b. A-B-B-C-D c. B-C-D Hóy xỏc nh cỏc dng t bin, nờu rừ on b t bin v xỏc nh kiu hỡnh ca tng dng t bin? Cõu 4. (2im) 4.1: mt bnh nhõn ngi ta m thy b NST cú 45 chic, gm 44 chic NST thng v mt chic NST gii tớnh X. õy l loi bnh gỡ? Nờu biu hin ca bnh ú? 4.2: Nờu cỏc bin phỏp hn ch phỏt sinh tt, bnh di truyn? 4.3: Qun th ban u cú kiu gen Aa 100%. Sau th h t th phn. Xỏc nh t l tng loi kiu gen? Cõu 5. (2 im) 5.1: Mt h sinh thỏi hon chnh cú cỏc thnh phn ch yu no? 5.2: Nhit ca mụi trng cú nh hng ti c im hỡnh thỏi v sinh lớ ca sinh vt nh th no? ------ Ht ----- S GIO DC V O TO LONG AN CHNH THC Cõu Cõu 1.1 (2im) K THI TUYN SINH LP 10 NM HC 2O12 2013 HNG DN CHM Mụn thi: SINH HC (H chuyờn) Ngy thi: 2012 Ni dung a. Bng phng phỏp phõn tớch cỏc th h lai. b. Ni dung: * Lai cỏc cp b m khỏc v mt hoc mt s cp tớnh trng thun chng tng phn, ri theo dừi s di truyn riờng r ca tng cp tớnh trng ú trờn chỏu ca tng cp b m. * Dựng toỏn thng kờ phõn tớch cỏc s liu thu c. T ú rỳt quy lut di truyn cỏc tớnh trng. im 0,5 Gi ý 0,25 0,25 1.2 Cõu (2im) 2.1 a. * aabbDD, aabbDd, aaBBdd, aaBbdd, AAbbdd, Aabbdd. 0,5 b. * AaBbDD, AaBbdd, AaBBDd, AabbDd, AABbDd, aaBbDd 0,5 - S trờn minh ha: * Kỡ sau ca nguyờn phõn * Hoc kỡ sau ca gim phõn II - Kỡ sau nguyờn phõn hay kỡ sau ca gim phõn II: Tng NST kộp tỏch tõm ng thnh NST n ri phõn li v cc ca t bo. 2.2 0.25 0.25 0.5 Gen a : G= X= (15% x 3000)/100% =450 Nu, A = T = (3000 :2) 450 = 1050 Nu S Nuclờụtit mi loi cú t bo kỡ gia nguyờn phõn l : - Hc sinh ghi t hay hoc du phy tớnh im. -Nu ghi t v khụng tớnh im. Nu hc sinh ch nờu c mt kỡ ý trờn thỡ phn ni dung t (0.25 ) Hc sinh gii ỳng kt qu tng loi Nu gen A, gen a thỡ mi t 0,25 a. S Nu ca gen A v gen a Ngen A = Ngen a = (5100 / 3,4) x 2= 3000 nu Gen A: A= T= (30% x 3000)/100% =900 Nu, G = X = (3000 :2) 900 = 600 Nu Hc sinh vit ỳng: - kiu gen:0,25 - kiu gen: 0,5 0,25 0,25 (Kớ hiu gen vo kỡ gia nguyờn phõn: AAaa) A = T = (900 x 2) + (1050 x 2) = 3900 Nu G = X = (600 x 2) + (450 x 2) = 2100 Nu Cõu 3.1 (2im) 3.2 Cõu4 4.1 (2im) 4.2 4.3 b. Cp gen Aa nhõn ụi liờn tip ln thỡ mụi trng ni bo cung cp s lng tng loi nuclờụtit l : Amt = Tmt = (900 + 1050)(23 - 1) = 13650 Nu Gmt = Xmt = (600 + 450)(23 - 1) = 7350 Nu - t bin cu trỳc NST l nhng bin i cu trỳc NST. - Cỏc dng t bin cu trỳc NST: mt on, lp on, o on . 0,25 0,25 0.25 0,25 a. t bin o on NST mang cỏc gen C-B Kiu hỡnh: b lỏ mu nht, cú lụng lỏ, lỏ lỏng búng, mu sụcụla lỏ bỡ. 0,25 0.25 b. t bin lp on NST mang cỏc gen B-B Kiu hỡnh: b lỏ mu nht, lỏ lỏng búng, lỏ lỏng búng, cú lụng lỏ, mu sụcụla lỏ bỡ. 0,25 0,25 c. t bin mt on NST mang cỏc gen A Kiu hỡnh: lỏ lỏng búng, cú lụng lỏ, mu sụcụla lỏ bỡ. - õy l bnh Tcn (OX) - Biu hin: Lựn, c ngn, tuyn vỳ khụng phỏt trin. - u tranh chng sn xut, th, s dng v khớ ht nhõn, v khớ húa hc v cỏc hnh vi gõy ụ nhim mụi trng. - S dng ỳng quy cỏch cỏc loi thuc tr sõu, dit c di, thuc cha bnh. - Hn ch kt hụn gia nhng ngi cú nguy c mang gen gõy cỏc tt, bnh di truyn hoc hn ch sinh ca cỏc cp v chng núi trờn. Aa = (ẵ)2 x 100% = 25% 0,25 0.25 AA = [1- (ẵ)2]/2 = 37,5% aa = [1- (ẵ)2]/2 = 37,5% 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Cõu 5.1 (2im) 5.2 - Cỏc thnh phn vụ sinh nh t ỏ, nc, thm mc . - Sinh vt sn xut l thc vt 0,25 - Sinh vt tiờu th gm cú ng vt n thc vt v ng vt n tht - Sinh vt phõn gii nh vi khun, nm . 0,25 - Nhit ca mụi trng cú nh hng ti hỡnh thỏi, hot ng sinh lớ ca vt - a s cỏc loi sng phm vi nhit 500C . - Tuy nhiờn, cng cú mt s sinh vt nh kh nng thớch nghi cao nờn cú th sng c nhit rt thp hoc rt cao. - Sinh vt c chia lm nhúm: sinh vt hng nhit v sinh vt bin nhit. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 S GIO DC& O TO QUNG BèNH CHNH THC Kè THI TUYN SINH VO LP 10 THPT NM HC 2012-2013 KHểA NGY: 04/7/2012 MễN THI: SINH HC (CHUYấN) H v tờn: Thi gian lm bi: 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) S BD: thi gm cú 01 trang Cõu (1,5 im). a/ Hu qu ca tng dng t bin cu trỳc nhim sc th (NST). b/ Nờu cỏch nhn bit tng dng t bin ú. Cõu (1,5 im). a/ Nờu c im hỡnh thỏi, gii phu, mu sc thõn, lỏ ca cỏc cõy cựng loi sng i trc v rng rm. b/ Vai trũ ca dng quan h cnh tranh khỏc loi, quan h gia vt n tht v mi qun xó. Cõu (1,0 im). a/ Nờu nhng c trng ca qun th ngi v qun th sinh vt. Vỡ qun th ngi li cú mt s c trng m qun th sinh vt khỏc khụng cú? b/ Phõn bit thỏp dõn s tr vi thỏp dõn s gi. Cõu (1,75 im). mt loi thc vt, gen A qui nh tớnh trng thõn cao l tri hon ton so vi gen a qui nh tớnh trng thõn thp, gen B qui nh tớnh trng qu l tri hon ton so vi gen b qui nh tớnh trng qu vng. Cõy khụng thun chng v hai cp tớnh trng trờn cú th cú nhng kiu gen vit nh th no? Lm th no nhn bit c cỏc kiu gen ú (khụng cn lp s lai)? Bit rng cu trỳc NST ca loi khụng thay i gim phõn. Cõu (1,0 im). a/ Vỡ u th lai biu hin rừ nht lai khỏc dũng? Vỡ u th lai gim dn qua cỏc th h? b/ Th h xut phỏt cú kiu gen Aa. Xỏc nh t l cỏc kiu gen ca i sau th h t th phn hoc giao phi gn. Cõu (2,25 im). Trờn mt phõn t mARN, tng s X v U l 30% v s G nhiu hn s U l 10% s nucleotit ca mch, ú U= 180 nucleotit. Mt mch n ca gen sinh phõn t mARN ú cú T=20% v s G=30% s nucleotit ca mch. a/ Xỏc nh s lng tng loi n phõn mi mch n ca gen v ca phõn t mARN. b/ Nu gen trờn mó ln liờn tip thỡ cn bao nhiờu nucleotit mi loi ca mụi trng ni bo. c/ Khi gen trờn t nhõn ụi ln liờn tip thỡ cú bao nhiờu liờn kt hiro b phỏ v, bao nhiờu liờn kt húa tr gia cỏc nucleotit c hỡnh thnh v mụi trng ni bo phi cung cp bao nhiờu nucleotit mi loi cho cỏc gen hon ton nhn nguyờn liu mi t mụi trng ni bo? Cõu (1,0 im). Ba hp t ca cựng mt loi cú b NST 2n = 8. Hp t th nht nguyờn phõn mt s ln to s t bo bng 1/4 s t bo hp t th hai nguyờn phõn to ra. Tng s t bo sinh t hp t th ba cú 512 NST n. Quỏ trỡnh nguyờn phõn ca c ba hp t ó to s t bo cú tng s NST n l 832. Xỏc nh s t bo mi hp t to v s ln nguyờn phõn ca mi hp t. - Ht - HNG DN CHM V P N THI TUYN SINH VO LP 10 THPT NM HC 2012-2013 MễN THI: SINH HC (CHUYấN) (ỏp ỏn gm 04 trang) Cõu Ni dung im a/ Hu qu ca t bin cu trỳc nhim sc th (NST) - t bin mt on, nu xy vi mt on ln, s lm gim sc sng hoc gõy cht, lm mt kh nng sinh sn. B mt on gõy hu qu ln nht vỡ lm mt bt vt cht di truyn. 0,25 - t bin lp on cú th lm tng hoc gim cng biu hin ca tớnh trng. 0,25 - t bin o on d hp t cng cú th b gim sc sng hoc gim kh nng sinh sn (bt th mt phn). 0,25 (1,5) (1,5) b/ Cỏch nhn bit: - Mt on: + Quan sỏt trờn kiu hỡnh (KH) c th, vỡ gen ln biu hin kiu hỡnh trng thỏi bỏn hp t. (C th d hp t m NST mang gen tri b mt on mang gen tri ú). + Hoc cú th quan sỏt tiờu bn NST di kớnh hin vi da trờn s bt cp NST tng ng, hoc da trờn s thay i kớch thc NST (NST b ngn i). - Lặp đoạn: + Quan sỏt tiêu NST quan sát nút tiếp hợp (hay vũng NST) cặp NST tơng đồng giảm phân. + Quan sát biểu kiểu hình cá thể (do tăng cờng hay giảm bớt biểu tính trạng). - o on: +Theo dừi kh nng sinh sn (da trờn mc bỏn bt th): kh nng sinh sn gim. + Hoc cú th quan sỏt tiờu bn NST: da trờn s bt cp NST tng ng gim phõn cỏ th d hp t. Nu o on mang tõm ng cú th lm thay i v trớ tõm ng trờn NST (thay i hỡnh dng NST). a/ c im hỡnh thỏi, gii phu, mu sc thõn, lỏ: - Cõy sng i trc: Lỏ cú phin nh, mu nht, dy, cng, tng cutin dy, mụ du phỏt trin, Cõy cú v dy, mu nht, thõn thp, tỏn rng. - Cõy sng rng rm: Lỏ cú phin ln, mng, mm, mu thm, mụ du phỏt trin yu.V mng, mu thm, thõn cao thng, cnh ch trung phn ngn. b/ Vai trũ ca dng quan h : * Quan h cnh tranh: S cnh tranh khỏc loi din cỏc loi sng cựng hoc gn m cú nhu cu sng ging nhau. Cỏc loi cú nhu cu cng gn thỡ cnh tranh cng khc lit. - S cnh tranh gia loi cú vai trũ s iu chnh s lng cỏ th gia loi. Mi quan h ny th hin rừ s phõn b a lớ, ni v cỏch sinh sng ca mi loi nhm tn dng c ngun sng, gim mc 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 (1,0) cnh tranh, m bo s loi n nh qun xó. S cnh tranh ó lm cho cỏc loi bin i v tin húa. * Quan h gia vt n tht v mi: - õy l mi quan h cú li vỡ nhng vt yu mi b tn cụng cú tỏc dng chn lc gi li nhng cỏ th khe cho qun th v nhng iu kin c th ca mụi trng nú cú tỏc dng lm cho qun th vt n tht v mi tn ti, gúp phn cho s n nh ca qun xó. - Quan h vt n tht- mi cũn nh hng n s trao i cỏ th cỏc sinh cnh khỏc cú s trao i vt n tht v mi nhiu qun xó. a/ c trng ca qun th ngi v qun th sinh vt: - c trng cú c qun th ngi v qun th sinh vt: t l gii tớnh, thnh phn nhúm tui, mt , sinh sn, t vong. - c trng cú qun th ngi, khụng cú qun th sinh vt: ú l nhng c trng v kinh t- xó hi nh phỏp lut, hụn nhõn, giỏo dc, húa, ngh thut, th thao - S khỏc ú l ngi cú t duy, cú trớ thụng minh nờn cú kh nng t iu chnh cỏc c trng sinh thỏi qun th, ng thi ci to thiờn nhiờn, ci to hon cnh sng ca mỡnh. b/ Thỏp dõn s tr l thỏp dõn s cú ỏy rng s lng tr em sinh hng nm cao. Cnh thỏp xiờn v nh thỏp nhn biu hin ngi t vong cao. Tui th trung bỡnh thp. Thỏp dõn s gi l thỏp dõn s cú ỏy hp, nh khụng nhn, cnh thỏp gn nh thng ng, biu th t l t vong v t l sinh u thp. Tui th trung bỡnh cao. Nhn bit cỏc kiu gen: Cõy khụng thun chng c tớnh trng cú kiu hỡnh thõn cao, qu cú th cú cỏc KG sau: - Nu mi cp gen nm trờn mt cp NST thỡ KG l: AaBb - Nu cp gen nm trờn cp NST thỡ KG l: (1,75) AB Ab , hoc . ab aB 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Mun nhn bit kiu gen trờn ta dựng phng phỏp sau: * Cho tng cõy d hp t cp gen trờn t th phn. - Nu F1 phõn li theo t l thõn cao, qu : thõn cao, qu vng: thõn thp, qu : thõn thp qu vng KG l AaBb. 0,25 - Nu F1 phõn li theo t l thõn cao, qu : thõn thp, qu vng AB 0,25 KG l . ab - Nu F1 phõn li theo t l thõn cao, qu vng: thõn cao, qu :1 thõn thp, qu vng KG l Ab . aB 0,25 * Dựng phộp lai phõn tớch: cho cõy d hp t cp gen lai vi c th ng hp ln: lai vi cõy thõn thp, qu vng. - Nu FB phõn li theo t l thõn cao, qu : thõn cao, qu vng: thõn thp, qu : thõn thp, qu vng KG l AaBb. (S lai) 0,25 - Nu FB phõn li theo t l thõn cao, qu :1 thõn thp, qu vng AB 0,25 KG l . ab - Nu FB phõn li theo t l thõn cao, qu vng: 1thõn thp, qu 0,25 KG l (1,0) Ab . aB a/ u th lai biu hin rừ nht lai khỏc dũng vỡ: - i b phn cỏc gen ca c th lai u trng thỏi d hp, ú ch cỏc gen tri (phn ln quy nh cỏc tớnh trng tt) c biu hin. - C th lai khỏc dũng cú ng u cao v nng sut v phm cht. 0,25 * u th lai gim dn qua cỏc th h vỡ cỏc th h sau t l th d hp gim dn, t l th ng hp tng lờn, ú cỏc gen ln cú hi c 0,25 biu hin. b/ T l cỏc kiu gen ca i sau th h t th phn hoc giao phi gn: 1 - T l kiu gen Aa = ( )5 = hoc 0,03125 32 31 - T l kiu gen AA = aa = (1 ): = hoc 0,484375 32 64 0,25 0,25 a/ Theo K bi ta cú: Xm + Um = 30% (1) Gm - Um = 10% (2) 0,25 Cng (1) v (2) ta cú: Gm + Xm = 40% Gi mch gen cú T= 20%, G= 30% l mch (kớ hiu T1, G1), ta cú A2 = 20%, X2 =30%. Nh vy mch ca gen l mch lm khuụn mu tng hp mARN (vỡ Xm + Um = 30%). T ú ta suy Gm = X2 = G1 = 30%. 0,25 Xm = 40% - 30% = 10%; Um = 30% - 10% = 20%. Am = 100% (Gm + Xm + Um) = 100% - (30%+10%+20%) = 40%. - Tng s nucleotit ca mARN= 40x900 = 360 nucleotit, 100 10x900 = = 90 nucleotit, 100 - Am = (2,25) - Xm 180x100 = 900 nucleotit 20 30x900 Gm = = 270 nucleotit 100 Um = 180 nucleotit * S lng tng loi nucleotit trờn tng mch n ca gen: Mch Mch S lng mARN A1 = T2 = 360 = Am T1 = A2 = 180 = Um G1 = X2 = 270 = Gm X1 = G2 = 90 = Xm b/ Khi gen mó ln thỡ cú phõn t mARN c tng hp. - Nu mch ca gen lm khuụn mu thỡ s lng tng loi nucleotit ca mụi trng cung cp l: Am = 180 x = 900 nucleotit Um = 360 x = 1800 nucleotit Gm = 90 x = 450 nucleotit Xm = 270 x = 1350 nucleotit - Nu mch ca gen lm khuụn mu thỡ s lng tng loi nucleotit 0,25 0,25 0,25 (1,5) ca mụi trng cung cp l: Um = 180 x = 900 nucleotit Am = 360 x = 1800 nucleotit Xm = 90 x = 450 nucleotit Gm = 270 x = 1350 nucleotit c/ - Tng s liờn kt H b phỏ v: (23- 1).(2A + 3G) = S nucleotit tng loi ca gen: A = T = 360 +180 = 540 nucleotit G = X = 270 +90 = 360 nucleotit - Tng s liờn kt H b phỏ v: (23- 1).(2 x 540 + x 360) = 15120 - Tng s liờn kt húa tr gia cỏc nucleotit c hỡnh thnh: (23- 1).(1800 - 2) = 5394 - S nucleotit mi loi m mụi trng ni bo phi cung cp: Adenin = Timin = (23- 2).540 = 3240 Guanin = Xitozin = (23- 2).360 = 2160 Lu ý: Nu thớ sinh tớnh sai kt qu cõu a thỡ cỏc cõu b, c khụng cú im. - S t bo mi hp t to ra: Gi x l s t bo hp t th nht to ra. S t bo hp t th hai to l 4x. S t bo c to t hp t th ba l: 512: = 64 Theo iu kin bi ta cú: x + 4x + 64 = 104 5x = 104 - 64 = 40 x = 40 : = Vy s t bo mi hp t to l: + Hp t th nht : x = Hp t th hai : 4x = 32 Hp t th ba : 64 - S ln nguyờn phõn ca mi hp t: + Hp t th nht: 2x = = 23 . Hp t th nht nguyờn phõn ln + Hp t th hai: 2x = 32 = 25 . Hp t th hai nguyờn phõn ln + Hp t th ba: 2x = 64 = 26 . Hp t th ba nguyờn phõn ln. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 Lu ý: - Phn bi tp, thớ sinh cú th cú cỏch gii khỏc nhng kt qu ỳng cho im ti a. - Ht- S GIO DC V O TO LONG AN CHNH THC K THI TUYN SINH LP 10 NM HC 2O12 2013 Mụn thi: SINH HC (H chuyờn) Ngy thi: 2012 Thi gian: 150 phỳt (Khụng k thi gian phỏt ) Cõu 1: (2 im) 1.1: Bng phộp lai phõn tớch Meen ó xỏc nh cỏ th mang tớnh trng tri em lai l ng hp hay d hp: a. Nờu khỏi nim phộp lai phõn tớch? b. Cho A thõn cao, a thõn thp, bng s lai xỏc nh cỏ th cú kiu hỡnh thõn cao l ng hp hay d hp? 1.2: mt loi thc vt A gen tri quy nh qu di, a gen ln quy nh qu ngn. a. Khi cho t th phn: cú my phộp lai, vit cỏc phộp lai cú th xy (khụng vit s lai)? b. Khi cho giao phn nu khụng k c, cỏi: cú my phộp lai, vit cỏc phộp lai cú th xy (khụng vit s lai)? Cõu 2: (2 im) 2.1: V s v chỳ thớch y quỏ trỡnh phỏt sinh giao t c ng vt? 2.2: Mt cp gen Aa di 0,408 micromet. Gen A cú 3120 liờn kt hidrụ, gen a cú 3240 liờn kt hidrụ. Do t bin th d bi ó xut hin th (2n+1) cú s nuclờụtit thuc cỏc gen trờn vi Aờnin bng 1320 v Guanin bng 2280 nuclờụtit. Cho bit kiu gen ca th d bi núi trờn Gii thớch? Cõu 3: (2 im) 3.1: a. Mc phn ng l gỡ ? Cú di truyn hay khụng Ti sao? b. Loi tớnh trng no cú mc phn ng rng? loi tớnh trng no cú mc phn ng hp gii thớch vỡ sao? 3.2: Cú th nhn bit cỏc th a bi bng mt thng thụng qua nhng du hiu no? Nờu ng dng cỏc c im ca chỳng chn ging cõy trng nh th no? Cõu : (2 im) 4.1: Qun th ban u cú thnh phn kiu gen 50% AA : 50% aa. Sau th h t th phn. Xỏc nh t l tng loi kiu gen? 4.2: Theo dừi bnh M mt gia ỡnh ngi ta v c s ph h sau : a. Cho bit bnh ny gen tri hay ln quy nh gii thớch? b. Cú liờn quan n gii tớnh hay khụng - Ti ? c. Nu quy c hai gen A v a. Xỏc nh kiu gen cú th cú ca III7? Cõu 5: (2 im) 5.1: nh sỏng cú nh hng ti ng vt nh th no? 5.2: Cho mt s li thc n nh sau : a. Hóy lit kờ cỏc chui thc n cú li thc n ? b. Ngoi tr c v vi sinh vt, hóy nờu cỏc mt xớch chung ca li thc n? -----Ht----- S GIO DC V O TO LONG AN CHNH THC Cõu Cõu 1.1 (2im) K THI TUYN SINH LP 10 NM HC 2O12 2013 HNG DN CHM Mụn thi: SINH HC (H chuyờn) Ngy thi: 2012 Ni dung a. Khỏi nim: * Lai phõn tớch l phộp lai gia cỏ th mang tớnh trng tri cn xỏc nh kiu gen vi cỏ th mang tớnh trng ln. b. - Vớ d: P: Thõn cao x Thõn thp AA aa Gp A a F1 Aa KH (100% thõn cao) => cỏ th thõn cao th h P cú kiu gen ng hp AA im 0,5 0,25 0,25 1.2 P: Thõn cao x Thõn thp Aa aa Gp A , a a F1 Aa : aa KH: (50% thõn cao) (50% thõn thp) => Cỏ th thõn cao th h P cú kiu gen d hp Aa a. Cú kiu: 0,25 AA x AA, Aa x Aa, aa x aa. 0,25 Cú kiu: 0,25 b. AA x AA, AA x Aa , AA x aa , Aa x Aa, Aa x aa , aa x aa. 0,25 Gi ý Cõu 2.1 (2im) 0,5 0,25 - V s ỳng cú chỳ thớch thiu nguyờn phõn hoc gim phõn I hoc gim phõn II hoc khụng ghi 2n, n mi giai on thỡ t na s im mi giai on. 0,25 2.2 S Nu ca gen A v gen a Ngen A = Ngen a = (4080/3,4) x = 2400 Gen A: 2A + 3G = 3120 2A + 2G = 2400 A =T = 480 Nu G = X = 720 Nu Gen a: 2A + 3G = 3240 2A + 2G = 2400 A = T = 360 Nu G = X = 840 Nu 0,25 0,25 0,25 A = T = 2AA+Aa G = X = 2GA+Xa chm im T bo th d bi 2n+1 cú: A = T = 480 +480 + 360 = 1320 G = X= 720 +720 + 840 = 2280 =>Kiu gen th 2n + l: AAa Cõu (2im) 3.1 a. - Mc phn ng l gii hn thng bin ca mt kiu gen (hoc ch mt gen hay nhúm gen) trc mụi trng khỏc nhau. - Cú di truyn vỡ mc phn ng kiu gen quy nh. b. - Cỏc tớnh trng cht lng cú mc phn ng hp, ph thuc ch yu vo kiu gen, thng ớt chu nh hng ca mụi trng. 0,25 Hc sinh vit c kiu gen AAa mi cú im. 0,25 0,25 0,25 Hc sinh nờu ớt ph thuc vo mụi trng chm im. - Cỏc tớnh trng s lng cú mc phn ng rng vỡ ph thuc ch yu nhiu vo mụi trng t nhiờn hoc iu kin trng trt v chn nuụi. 3.2 - Cú th nhn bit th a bi bng mt thng thụng qua nhng du hiu : kớch thc t bo ln, c quan sinh dng to, sinh trng phỏt trin mnh v chng chu tt. - ng dng cú hiu qu chn ging cõy trng : * Tng kớch thc thõn, cnh lm tng sn lng g cõy trng. * Tng kớch thõn, lỏ, c lm tng sn lng rau, hoa mu. 0,25 Hc sinh nờu ớt ph thuc vo kiu gen chm im. 0.25 0,25 0,25 0,25 Nu hc sinh ghi thiu : - Tng sn lng g, tng sn lng rau, hoa mu thỡ t 0,5. * Sinh trng mnh v chng chu tt to ging cú nng sut cao. Cõu 4.1 (2im) 0,5 AA = 50% aa = 50 % 0,25 0,25 a. - II5 bỡnh thng x II6 bỡnh thng III8 bnh => Bnh gen ln quy nh. b. Khụng liờn quan n gii tớnh. * Vỡ nu gen nm trờn NST gii tớnh kiu gen III8 bnh l Xa Xa , nhng II5 khụng cú kh nng to giao t Xa => gen nm trờn NST thng. c. Kiu gen ca III7: AA hoc Aa. 4.2 Cõu Aa = 5.1 nh sỏng nh hng ti kh nng nh hng di chuyn khụng gian, l nhõn t nh hng ti hot ng, kh nng sinh trng v sinh sn ca ng vt. 5.2 a. (2im) C Co co C G C Chut ch Rn Rn i bng Vi sinh vt i bng Vi sinh vt i bng Vi sinh vt C Chut i bng Vi sinh vt b. Ngoi tr c v vi sinh vt, nhng loi l mt xớch chung ca li thc n trờn l: chut, rn, i bng. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 Hc sinh nờu c mt xớch: cho 0,25 ---------Ht--------- S GD&T LONG AN --------------- CHNH THC ( thi cú trang) K THI TUYN SINH LP 10 THPT CHUYấN LONG AN NM HC 2014 - 2015 Mụn thi: SINH HC (chuyờn) Thi gian lm bi: 150 phỳt (khụng k thi gian phỏt ) Cõu 1: (2,0 im) 1.1 (1,0 im) a. Th no l di truyn liờn kt? b. Trong nhõn t bo, vỡ trờn cựng mt nhim sc th phi mang nhiu gen? c. Khi quan sỏt b nhim sc th lng bi mt t bo sinh dng ca ch ang kỡ u cha 52 crụmatit. Xỏc nh s nhúm gen liờn kt ca ch? 1.2 (1,0 im) Cho lai hai th lỳa thun chng thõn cao, chớn mun v thõn thp, chớn sm thu c F1 ton thõn cao, chớn mun. Cho F1 lai phõn tớch thỡ kt qu lai thu c: 1010 ht em gieo mc thnh thõn cao, chớn mun. 1008 ht em gieo mc thnh thõn thp, chớn mun. 1011 ht em gieo mc thnh thõn cao, chớn sm. 1009 ht em gieo mc thnh thõn thp, chớn sm. (Bit rng mi gen quy nh mt tớnh trng, tớnh trng chiu cao ca thõn v thi gian chớn di truyn c lp vi nhau) a. T kt qu lai phõn tớch F1: - Xỏc nh kiu hỡnh no l bin d t hp? - Gii thớch v xỏc nh kiu gen ca F1? b. Nu cho F1 lai vi thõn cao, chớn sm d hp, thỡ t l kiu hỡnh thu c F2 nh th no? Cõu 2: (2,0 im) 2.1 (1,0 im) Mt gen cú T2 X2 = 12% tng s nuclờụtit ca gen. T l phn trm tng loi nuclờụtit gen ny l bao nhiờu? 2.2. (1,0 im) a. Nờu im khỏc v s sp xp ca nhim sc th trờn thoi phõn bo kỡ gia ca quỏ trỡnh nguyờn phõn v kỡ gia ln phõn bo th nht ca gim phõn? b. Trờn mt c th c, theo dừi 10 t bo mm nguyờn phõn t liờn tip ó ũi hi mụi trng cung cp 24180 nhim sc th n mi. - Xỏc nh b nhim sc th lng bi ca loi? - Gi thit cú 1000 tinh bo bc thc hin gim phõn bỡnh thng, hiu sut th tinh . Xỏc nh s hp t c to thnh? ca tinh trựng l 1000 Cõu 3: (2,0 im) 3.1. (1,0 im) a. Nờu khỏi nim t bin cu trỳc nhim sc th? b. Quan sỏt mt nhim sc th cú trỡnh t phõn b cỏc gen trc v sau t bin: c. Xỏc nh tờn dng t bin cu trỳc nhim sc th? Ngoi dng trờn, t bin cu trỳc nhim sc th cũn nhng dng no? d. Nu dng t bin trờn xy cp nhim sc th th 21 ngi thỡ gõy hu qu gỡ? 3.2. (1,0 im) Trang 1/2 Quan sỏt trờn mt on ADN gm 30 chu kỡ xon, s nuclờụtit loi A chim 20% tng s nuclờụtit ca on ADN. Sau t bin, thy xut hin thờm mt cp nuclờụtit A T. a. t bin gen l gỡ? Chiu di on ADN trờn sau b t bin bng bao nhiờu A? b. S nuclờụtit tng loi ca on ADN sau t bin l bao nhiờu? Cõu 4: (2,0 im) 4.1. (1,0 im) Quan sỏt mt t bo em thy b nhim sc th gm 47 chic ú cú cp nhim sc th cú hỡnh thỏi, kớch thc khỏc v nhim sc th th 21 cú hỡnh thỏi, kớch thc ging nhau, cỏc cp nhim sc th cũn li u bỡnh thng. a. T bo trờn l ca trai hay gỏi? Cho bit b bnh di truyn gỡ? b. V bờn ngoi, cú cỏc du hiu biu hin ca bnh nh th no? 4.2. (1,0 im) Kho sỏt s di truyn bnh M ngi gen cú alen (A v a) qua ba th h nh sau: Hóy xỏc nh: a. Gen gõy bnh l gen tri hay ln - Gii thớch? b. Mt hc sinh cho rng gen gõy bnh nm trờn nhim sc th gii tớnh X ỳng khụng, gii thớch nhn nh? Cõu 5: (2,0 im) 5.1. (1,0 im) Trong mt rung lc (u phng), cú th cú cỏc mi quan h no gia cỏc sinh vt khỏc loi (c, sõu, vi khun sng nt sn r lc, lc)? (Nờu tờn gi c th ca mi quan h) 5.2. (1,0 im) Em hóy nờu ý ngha thớch nghi sinh vt vi iu kin nhit , m ca mụi trng sng, tng ng mi c im v hỡnh thỏi, gii phu, sinh lý, tớnh hot ng: - c im 1: Mt s loi ng vt cú tớnh ng hố. - c im 2: Gu trng vựng Bc cc cú lp lụng bao ph dy v lp m nm di da. - c im 3: Cõy sng vựng nhit i, trờn b mt lỏ cú tng cutin dy. - c im 4: vựng ụn i, v ụng giỏ lnh, cõy thng rng nhiu lỏ. ---------HT--------Giỏm th coi thi khụng gii thớch gỡ thờm H v tờn thớ sinh:S bỏo danh: .Ch ký Ch ký giỏm th 1: Trang 2/2 S GIO DC V O TO K THI TUYN SINH LP 10 NM HC 2011-2012 LONG AN Mụn thi : SINH HC (Mụn chuyờn) Ngy thi : 30 06 - 2011 CHNH THC Thi gian : 150 phỳt (khụng k phỏt ) Cõu 1: (2 im) a.(1 im) t bin gen l gỡ? Hóy cho mi loi vớ d v t bin gen phỏt sinh t nhiờn v loi t bin gen ngi to ra? b.(1 im) C ch no dn n s hỡnh thnh th d bi cú s lng nhim sc th l (2n +1) v (2n 1)? Cõu 2: (2 im) a.(1.25 im) Th no l hin tng giao phi gn ? Trong chn ging, ngi ta dựng hai phng phỏp t th phn v giao phi gn nhm mc ớch gỡ? b.(0.75 im ) Trong qun th thc vt, ti th h L0 cú 100% th d hp v kiu gen Aa, nu t th phn bt buc thỡ th h L4 cú t l th d hp v t l th ng hp l bao nhiờu %? Cõu 3: (2 im) a.(1.0 im) Da vo cỏc cõu hi gi ý di õy, hóy gii thớch vỡ cỏc cnh cõy phớa di ca cõy sng rng li sm b rng: -nh sỏng mt tri chiu vo cnh cõy phớa trờn v cnh cõy phớa di khỏc nh th no? - Khi lỏ cõy b thiu ỏnh sỏng thỡ kh nng quang hp ca lỏ cõy b nh hng nh th no? b.(1.0 im ) Mt qun xó cú cỏc sinh vt: c, b rựa, ch, rn, chõu chu, i bng, vi khun, súi, g rng, hu, s t. - V li thc n ca qun xó? - Ngi ta cú k hoch tiờu dit ton b s s t v i bng qun xó nờu trờn. Em cú ý kin gỡ v ny? Cõu 4: (2 im) em lai gia u hoa tớm, qu di vi u hoa trng, qu ngn thu c F1 ng lot hoa tớm, qu di. Tip tc cho F1 giao phn, thu c F2 cú loi kiu hỡnh theo s liu sau: 3597 cõy hoa tớm, qu di : 1202 cõy hoa tớm, qu ngn : 1198 cõy hoa trng, qu di : 398 cõy hoa trng , qu ngn. Bit mi gen qui nh mt tớnh trng. a.(1.0 im) Bin lun quy lut di truyn chi phi phộp lai trờn? b.(1.0 im) Cho cõy u hoa tớm, qu di , thõn cao d hp t cp gen lai vi cõy d hp t cp gen cú kiu hỡnh hoa trng, qu di, thõn cao. Bit cỏc gen nm trờn cỏc NST khỏc nhau, phõn li c lp, t hp t do. Khụng cn vit s lai hóy xỏc nh: - S kiu gen F1 ? - T l kiu hỡnh F1 ? - T l kiu gen A-B-D- F1 ? - T l kiu gen A-bb-D- F1 ? Cõu 5: (2 im) a.(1.0 im) Trong k sau ca gim phõn I, nhim sc th ó din bin theo c ch no hỡnh thnh nờn cỏc t bo ( n ) cú ngun gc khỏc ? Gii thớch ( bng cỏch cho ký hiu bng ch thay cho nhim sc th) ? b.(1.0 im) g cú b nhim sc th 2n = 78, mt nhúm t bo cựng loi gm tt c 2496 nhim sc th n ang phõn li v hai cc t bo. * Nhúm t bo ú ang thi kỡ phõn bo no ? *S lng t bo l bao nhiờu? . Ht S GD&T NGH AN CHNH THC Kè THI TUYN SINH VO LP 10 TRNG THPT CHUYấN PHAN BI CHU NM HC 2011-2012 Mụn thi: SINH HC Thi gian: 150 phỳt( khụng k thi gian giao ) Cõu I. (2,0 im) Mt gen cha 2025 liờn kt hirụ. Mch khuụn ca gen ú cú hiu s X1 T1 = 125 v G1 A1 = 175. a) Tớnh s Nuclờụtớt tng loi ca gen. b) Xỏc nh chiu di v s chu k xon ca gen ú. Cõu II. (3,0 im) a) Xột mt cp NST tng ng mt t bo sinh tinh cú ký hiu ABD Abd Khi t bo ú gim phõn bỡnh thng (cú th xy trao i chộo ti mt im gia B v D) thỡ hai t bo to thnh sau gim phõn I (tinh bo bc II) c ký hiu nh th no? Vit cỏc giao t cú th cú t bo trờn hon thnh gim phõn? b) Vỡ trờn mi nhim sc th cha nhiu gen? S di truyn liờn kt cú ý ngha gỡ ? Cõu III. (3,0 im) Tun v Nga lm thớ nghim cho c chua qu lai vi c chua qu vng, thu c F1 ton qu , kiu hỡnh bỡnh thng. Sau ú, hai bn thy F2 cú mt s cõy cao to hn nhiu so vi cõy F1. Mt chuyờn gia cho bit ú l nhng cõy tam bi v t bi. a) Em hóy giỳp Tun v Nga gii thớch c ch hỡnh thnh th tam bi v t bi. b) Hóy vit cỏc kiu gen cú th cú ca cỏc th t bin tam bi v t bi thớ nghim trờn (khụng cn gii thớch). Quy c: Gen A quy nh qu , gen a quy nh qu vng. Cõu IV. (2,0 im) Mt qun th cõy n qu th h xut phỏt (P) cú 1/3 s cõy cú kiu gen AA, 2/3 s cõy cú kiu gen Aa. Hóy xỏc nh t l kiu gen th h tip theo (F1) hai trng hp sau: a) T th phn bt buc. b) Giao phn ngu nhiờn. Cõu V. (4,0 im) a) phỏt hin quy lut phõn ly c lp, Men en ó tin hnh thớ nghim nh th no? b) Nờu khỏi nim v vớ d v bin d t hp? C ch ch yu no to nờn bin d t hp? Loi bin d ny xut hin hỡnh thc sinh sn no? c) Mt cỏ th cha cp gen d hp t (Aa v Bb) nm trờn nhim sc th thng. Cỏ th ú cú th cú kiu gen nh th no? Tng ng vi mi kiu gen ú s cú nhng loi giao t no c to ra? (Khụng xột hoỏn v gen). Cõu VI. (4,0 im) a) Cho cỏc qun th sinh vt sau: cõy c, ch, sõu, chut, mốo, vi sinh vt. Hóy lp cỏc chui thc n cú th cú? b) Nhng iu kin no cỏc qun th to thnh qun xó sinh vt? c) Nờu nhng c trng c bn ca qun th? Mt qun th thay i nh th no? Cõu VII. (2,0 im) Nờu nhng im khỏc ni bt v cu to v chc nng ca ng mch, tnh mch v mao mch h tun hon ca ngi? H v tờn thớ sinh .s bỏo danh . S GD&T NGH AN Kè THI TUYN SINH VO LP 10 TRNG THPT CHUYấN PHAN BI CHU NM HC 2011-2012 HNG DN V BIU IM CHM CHNH THC (Hng dn v biu im chm gm 03 trang) Mụn: SINH HC Cõu Cõu I a) b) Cõu II a) b) Cõu III Ni dung im Mt gen cha 2025 liờn kt hirụ. Mch khuụn ca gen ú cú hiu s X1 T1 = 125 v im G1 A1 = 175. a) Tớnh s Nuclờụtớt tng loi ca gen. b) Xỏc nh chiu di v s chu k xon ca gen ú. T mch khuụn ta cú: (X1 T1) + (G1 A1) = 125 + 175 0,25 (X1 + G1) (T1 + A1) = 300 Trong c gen: G A = 300 (1) 0,25 Theo ra: 2A + 3G = 2025 (2) 0,25 T (1) v (2) tớnh c: A = T = 225 (nu); G = X = 525 (nu); 0,25 0,5 - Lgen = (225 + 525) x 3,4 = 2550 0,5 - C = 2550/34 = 75 (chu k) Thớ sinh gii theo cỏch khỏc nu ỳng cho im ti a. a) Xột mt cp NST tng ng mt t bo sinh tinh cú ký hiu im ABD Khi t bo ú gim phõn bỡnh thng (cú th xy trao i chộo ti mt Abd im gia B v D) thỡ hai tinh bo bc II c ký hiu nh th no? Vit cỏc giao t cú th cú t bo trờn hon thnh gim phõn? b)Vỡ trờn mi nhim sc th cha nhiu gen? S di truyn liờn kt cú ý ngha gỡ ? * Kớ hiu tinh bo bc II: - Trng hp 1: Khụng xy trao i chộo. ABD Abd 0,5 v ABD Abd - Trng hp 2: Cú xy trao i chộo. 0,5 ABD AbD v ABd Abd * Cỏc giao t cú th cú - Trng hp 1: Khụng xy trao i chộo giao t ABD ; giao t Abd 0,5 - Trng hp 2: Cú xy trao i chộo. giao t ABD ; giao t Abd ; giao t ABd ; giao t AbD 0,5 * Trờn mi nhim sc th cha nhiu gen l s lng gen ln hn s nhim sc th 0,25 nhiu ln. * í ngha ca di truyn liờn kt: - Hn ch bin d t hp 0,25 - m bo s di truyn bn vng ca tng nhúm tớnh trng 0,25 - Giỳp chn c nhng nhúm tớnh trng tt luụn i kốm vi nhau. 0,25 Tun v Nga lm thớ nghim cho c chua qu lai vi c chua qu vng, thu c F1 im ton qu , kiu hỡnh bỡnh thng. Sau ú, hai bn thy F2 cú mt s cõy cao to hn nhiu so vi cõy F1. Mt chuyờn gia cho bit ú l nhng cõy tam bi v t bi. a) Em hóy giỳp Tun v Nga gii thớch c ch hỡnh thnh th tam bi v t bi. b) Hóy vit cỏc kiu gen cú th cú ca cỏc th t bin tam bi v t bi thớ nghim trờn (khụng cn gii thớch). Quy c: Gen A quy nh qu , gen a quy nh qu vng. a) - C ch hỡnh thnh th tam bi: tỏc nhõn vt lớ, hoỏ hc tỏc ng vo quỏ trỡnh gim 0,5 phõn, lm xut hin giao t t bin 2n (c hoc cỏi). Khi giao t ny kt hp vi giao t bỡnh thng (n) thỡ s hỡnh thnh th tam bi (3n). - C ch hỡnh thnh th t bi: + Do tỏc nhõn vt lớ, hoỏ hc tỏc ng vo quỏ trỡnh gim phõn, lm xut hin giao t 0,5 t bin 2n (c v cỏi). Khi giao t 2n kt hp vi s to th t bi. + Do tỏc nhõn vt lớ, hoỏ hc tỏc ng lm cho b NST khụng phõn li ln phõn 0,5 chia u tiờn ca hp t (2n) s to t bo 4n, t ú hỡnh thnh th t bi. Thớ sinh cú th gii thớch bng s cú chỳ thớch, nu ỳng thỡ cho im. b) Theo gi thit, F1 cú kiu gen l Aa, vy: - Cỏc kiu gen cú th cú ca th tam bi: AAA, AAa, Aaa, aaa. 0,75 - Cỏc kiu gen cú th cú ca th t bi: AAAA, AAAa, AAaa, Aaaa, aaaa. 0,75 Nu vit c kiu gen i vi mi th t bin thỡ cho 0,5 im Cõu Mt qun th cõy n qu th h xut phỏt (P) cú 1/3 s cõy cú kiu gen AA, 2/3 s cõy im cú kiu gen Aa. Hóy xỏc nh t l kiu gen th h tip theo hai trng hp sau: IV a) T th phn bt buc. b) Giao phn ngu nhiờn. a) - Trng hp t th phn bt buc: + Kiu gen AA t th phn thỡ th h sau thu c ton l AA. 0,25 0,25 + Kiu gen Aa t th phn thỡ th h sau thu c 1/4AA : 2/4Aa : 1/4 aa. + Xột c cõy thỡ th h sau thu c: 1/3AA + 2/3(1/4AA + 2/4Aa + 1/4 aa) = 6/12AA + 4/12Aa + 2/12aa 0,5 = 3/6AA + 2/6Aa + 1/6aa. b) - Trng hp giao phn ngu nhiờn: Cỏc phộp lai xy (P x P) TL kiu gen F1 0,5 1/9 (AA x AA) 1/9 AA 2.2/9 (AA x Aa) 2/9 AA + 2/9 Aa 0,5 4/9 (Aa x Aa) 4/36AA + 8/36Aa + 4/36 aa = 4/9AA + 4/9Aa + 1/9aa Cõu V a) phỏt hin quy lut phõn ly c lp, Men en ó tin hnh thớ nghim nh th no? im b) Nờu khỏi nim v vớ d v bin d t hp? C ch ch yu no to nờn bin d t hp?Loi bin d ny xut hin hỡnh thc sinh sn no? c) Mt cỏ th cha cp gen d hp t (Aa v Bb) nm trờn nhim sc th thng. Cỏ th ú cú th cú kiu gen nh th no? Tng ng vi mi kiu gen ú s to nhng loi giao t no?(Khụng xột hoỏn v gen). a) b) Thớ nghim ca Menen: Lai hai th u H Lan thun chng khỏc v hai cp tớnh trng tng phn: ht mu vng, v trn v ht mu xanh, v nhn, c F1 u cú ht mu vng, v trn. Sau ú, ụng cho cỏc cõy F1 t th phn, thu c F2 cú loi kiu hỡnh vi t l nh sau: 9/16 ht vng, trn 3/16 ht vng, nhn 3/16 ht xanh, trn 1/16 ht xanh, nhn. Thớ sinh cú th trỡnh by bng s . - Bin d t hp l s t hp li cỏc tớnh trng ó cú b v m, hỡnh thnh cỏc kiu hỡnh mi khỏc vi b, m. - Vớ d: u H Lan: P: ht trn, vng x ht nhn, xanh => F1 ht trn, vng. 0,5 0,5 0,5 c) Cõu VI a) b) c) Cõu VII F1 (ht trn, vng) x F1 (ht trn, vng) => F2: cú kiu hỡnh, ú kiu hỡnh bin d t hp l: u ht trn, xanh v ht 0,5 nhn, vng. - C ch ch yu to nờn cỏc bin d t hp l: s phõn li c lp ca cỏc cp nhõn t di truyn gim phõn v s t hp t ca chỳng quỏ trỡnh th tinh dn n s t hp li cỏc nhõn t di truyn ó cú b v m. 0,5 - Bin d t hp xut hin phong phỳ nhng loi sinh vt cú hỡnh thc sinh sn hu 0,5 tớnh. - Vit c kiu gen: AaBb, Ab//aB, AB//ab. 0,5 - Mi kiu gen vit c cỏc loi giao t: + AaBb cho loi giao t: AB, Ab, aB, ab. 0,5 + Ab/aB cho loi giao t: Ab, aB + AB/ab cho loi giao t: AB, ab a) Cho cỏc qun th sinh vt sau: cõy c, ch, sõu, chut, mốo, vi sinh vt. Hóy lp cỏc im chui thc n cú th cú? b) Nhng iu kin no cỏc qun th to thnh qun xó sinh vt? c) Nờu nhng c trng c bn ca qun th? Mt ca qun th thay i nh th no? Cỏc chui thc n cú th cú: + Cõy c sõu vi sinh vt + Cõy c chut vi sinh vt 0,5 + Cõy c sõu chut vi sinh vt + Cõy c sõu ch vi sinh vt 0,5 + Cõy c chut mốo vi sinh vt + Cõy c sõu chut mốo vi sinh vt + Cõy c sõu ch mốo vi sinh vt. Vit c chui tr lờn thỡ cho im ti a. Nhng iu kin cỏc qun th to thnh qun xó sinh vt: + Thuc nhiu loi khỏc nhau. 0,25 + Cựng chung sng mt khong khụng gian xỏc nh. 0,25 + Thớch nghi vi mụi trng sng. 0,25 + Cú mi quan h gn bú vi nh mt th thng nht. 0,25 * Nhng c trng c bn ca qun th: 0,5 + T l gii tớnh: l t l gia s lng cỏ th c/cỏ th cỏi. + Thnh phn nhúm tui: trc sinh sn, ang sinh sn, sau sinh sn. 0,5 + Mt qun th: l s lng hay lng sinh vt cú mt n v din tớch hay 0,25 th tớch. * Mt qun th thay i: 0,25 + Theo mựa, theo nm v ph thuc vo chu kỡ sng ca sinh vt. + Tng ngun thc n qun th di do. 0,25 + Gim mnh nhng bin ng bt thng ca iu kin sng: lt li, chỏy rng hoc dch bnh. 0,25 Nờu nhng im khỏc ni bt v cu to v chc nng ca ng mch, tnh mch im v mao mch h tun hon ca ngi? ng mch Tnh mch Mao mch 0,25 - Thnh mch dy, - Thnh mch mng, - Thnh mch ch l 0,25 Cu cú nhiu si n kộm n hi, tit din mt lp t bo biu to hi hn, tit din ln hn so vi ng mụ. 0,25 nh hn so vi tnh mch tng ng, cú - Phõn nhỏnh nhiu, 0,25 mch tng ng. van tnh mch tit din rt nh. -Dn mỏu t tim - Dn mỏu t cỏc c - Ni thụng gia cỏc Chc n cỏc c quan. quan tr v tim. tiu ng mch vi 0,25 nng cỏc tiu tnh mch. 0,25 - Dn mỏu vi tc chm, m bo cho quỏ trỡnh trao i cht gia mỏu vi cỏc mụ. ---Ht--- 0,25 0,25 S GIO DC V O TO NG THP K THI TUYN SINH LP 10 THPT CHUYấN NM HC 2012 2013 CHNH THC THI MễN: SINH HC Ngy thi: 27/6/2012 Thi gian lm bi: 150 phỳt (khụng k thi gian phỏt ) ( thi gm cú 01 trang) Cõu 1: (2,0 im) a. Tr ng sinh cựng trng v khỏc trng khỏc c bn nhng im no? Mt cp v chng bỡnh thng sinh u lũng b cõm ic bm sinh. Em hóy cho h li khuyờn cú nờn tip tc sinh na hay khụng? Vỡ sao? b. Phõn bit thng bin vi t bin. Cõu 2: (2,0 im) a. Gi s cú cỏc sinh vt sau: trõu, sỏn lỏ gan, cỏ, giun t, giun a, chim, bột, h, tụm, nai, d chi. Hóy cho bit mụi trng sng ca cỏc loi sinh vt k trờn. T ú cho bit mụi trng sng l gỡ? b. Mt qun xó gm cỏc loi sinh vt sau: c, th, dờ, chim n sõu, sõu hi thc vt, h, mốo rng, vi sinh vt. Hóy vit chui thc n cú th cú qun xó sinh vt ú. Cõu 3: (2,0 im) a. Hu qu ca ụ nhim mụi trng l gỡ? Nờu cỏc bin phỏp hn ch ụ nhim mụi trng. b. Hóy phõn bit ti nguyờn tỏi sinh v khụng tỏi sinh? Theo em ngun nng lng ch yu ca ngi tng lai l gỡ? Gii thớch. Cõu 4: (2,0 im) a. Mun xỏc nh c kiu gen ca mt cỏ th mang tớnh trng tri cn phi lm gỡ? Th no l phộp lai phõn tớch? Nu F1 ng tớnh thỡ cú nht thit l P phi thun chng hay khụng? b. ngi túc xon (A) l tri so vi túc thng (a). Trong mt gia ỡnh, m cú túc thng sinh c gỏi cú túc xon. Hóy xỏc nh kiu gen, kiu hỡnh ca b m v lp s lai. Cõu 5: (2,0 im) a. Cú t bo sinh dng thuc cựng mt loi ang thc hin nguyờn phõn. a1. Tớnh s t bo c to t bo trờn u nguyờn phõn ln liờn tip. a2. Nu tng s t bo c to t t bo trờn l 80 t bo (s ln phõn bo ca cỏc t bo u bng nhau) thỡ mi t bo ó nguyờn phõn my ln? b. Mt gen cú chiu di 0,51 micrụmet (àm) v cú hiu s gia guanin (G) vi aờnin (A) bng 10% tng s nuclờụtit ca gen. Xỏc nh s vũng xon v s lng tng loi nuclờụtit ca gen. Bit micrụmet = 10000 ngstron (). HT. S GIO DC V O TO NG THP K THI TUYN SINH LP 10 THPT CHUYấN NM HC 2012 2013 CHNH THC THI MễN: SINH HC Ngy thi: 27/6/2012 Thi gian lm bi: 150 phỳt (khụng k thi gian phỏt ) ( thi gm cú 01 trang) Cõu 1: (2,0 im) a. Tr ng sinh cựng trng v khỏc trng khỏc c bn nhng im no? Mt cp v chng bỡnh thng sinh u lũng b cõm ic bm sinh. Em hóy cho h li khuyờn cú nờn tip tc sinh na hay khụng? Vỡ sao? b. Phõn bit thng bin vi t bin. Cõu 2: (2,0 im) a. Gi s cú cỏc sinh vt sau: trõu, sỏn lỏ gan, cỏ, giun t, giun a, chim, bột, h, tụm, nai, d chi. Hóy cho bit mụi trng sng ca cỏc loi sinh vt k trờn. T ú cho bit mụi trng sng l gỡ? b. Mt qun xó gm cỏc loi sinh vt sau: c, th, dờ, chim n sõu, sõu hi thc vt, h, mốo rng, vi sinh vt. Hóy vit chui thc n cú th cú qun xó sinh vt ú. Cõu 3: (2,0 im) a. Hu qu ca ụ nhim mụi trng l gỡ? Nờu cỏc bin phỏp hn ch ụ nhim mụi trng. b. Hóy phõn bit ti nguyờn tỏi sinh v khụng tỏi sinh? Theo em ngun nng lng ch yu ca ngi tng lai l gỡ? Gii thớch. Cõu 4: (2,0 im) a. Mun xỏc nh c kiu gen ca mt cỏ th mang tớnh trng tri cn phi lm gỡ? Th no l phộp lai phõn tớch? Nu F1 ng tớnh thỡ cú nht thit l P phi thun chng hay khụng? b. ngi túc xon (A) l tri so vi túc thng (a). Trong mt gia ỡnh, m cú túc thng sinh c gỏi cú túc xon. Hóy xỏc nh kiu gen, kiu hỡnh ca b m v lp s lai. Cõu 5: (2,0 im) a. Cú t bo sinh dng thuc cựng mt loi ang thc hin nguyờn phõn. a1. Tớnh s t bo c to t bo trờn u nguyờn phõn ln liờn tip. a2. Nu tng s t bo c to t t bo trờn l 80 t bo (s ln phõn bo ca cỏc t bo u bng nhau) thỡ mi t bo ó nguyờn phõn my ln? b. Mt gen cú chiu di 0,51 micrụmet (àm) v cú hiu s gia guanin (G) vi aờnin (A) bng 10% tng s nuclờụtit ca gen. Xỏc nh s vũng xon v s lng tng loi nuclờụtit ca gen. Bit micrụmet = 10000 ngstron (). HT. [...]... dạng đột biến đã xảy ra với gen A Câu 10: 1 điểm a) 0,5 điểm - Khái niện và ý nghĩa SGK trang 43 b) 0,5 điểm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2012 – 2013 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI MÔN: SINH HỌC Ngày thi: 27/6/2012 Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề thi gồm có 01 trang) Câu 1: (2,0 điểm) a Trẻ đồng sinh cùng trứng và khác trứng khác nhau... sinh thái? b Hãy vẽ đồ thị mô tả giới hạn sinh thái của loài xương rồng sa mạc có giới hạn nhiệt độ từ 0oC đến + 56oC, trong đó điểm cực thuận là + 32oC Câu 5 (2 điểm) Quần thể người giống và khác với quần thể sinh vật ở điểm nào? Tại sao có sự khác nhau đó? HẾT SỞ GDĐT BẠC LIÊU CHÍNH THỨC (Gồm 02 trang) KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2011 - 2012 * Môn thi: SINH HỌC (Chuyên) * Lớp: 10 Ngày thi: ... sinh: …………………… ………… Chữ ký giám thị 1: Số báo danh:…………………………… ……… …………….……………… SỞ GDĐT BẠC LIÊU CHÍNH THỨC (Gồm 01 trang) KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2011 - 2012 * Môn thi: SINH HỌC (Chuyên) * Lớp: 10 Ngày thi: 07/7/2011 * Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ Câu 1 (2 điểm) Ở một loài cá, tính trạng màu mắt do một cặp gen nằm trên NST thường qui định, gen D qui định tính trạng...Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 CHUYÊN Hà Nội - Amsterdam Môn: SINH HỌC Thi thử vào lớp 10 - đợt 1 (Ngày 5/4/2015) Thời gian làm bài: 150 phút Câu 1 (1 điểm) a Kể tên và phân biệt bằng hình vẽ ba dạng hình tháp tuổi biểu diễn thành phần nhóm tuổi của quần thể sinh vật b Nêu những đặc điểm khác nhau cơ bản giữa quần thể sinh vật và quần xã sinh vật Câu 2 (1 điểm) 1 Môi trường... toàn) Dựa vào kết quả lai hãy nêu cách nhận biết khi xảy ra di truyền độc lập hay di truyền liên kết Cho ví dụ và viết sơ đồ minh họa Gợi ý đáp án đề kiểm tra môn sinh lớp 9 năm học 2014 - 2015 Câu 1: a) 0,5 điểm SGK trang 141 b) 0,5 điểm Quần thể Quần xã - Tập hợp các cá thể cùng loài - Đơn vị cấu trúc là cá thể - Tập hợp các QT của các loài - Đơn vị cấu trúc là QT - Mối quan hệ chủ yếu sinh sản:... tượng khống chế sinh học - Có hiện tượng khống chế sinh học Câu 2: 1 điểm a) 0,5 điểm - Các yếu tố vô sinh: khí hậu, thổ nhưỡng, mùa ,năm… - Các yếu tố hữu sinh như vật ăn thịt – con mồi, kí sinh – vật chủ, cạnh tranh cùng loài và khác loài b) 0,5 điểm - Sinh vật sản xuất: Thực vật quang hợp tổng hợp chất hữu cơ, năng lượng từ Mặt Trời chuyển thành năng lượng hóa học trong chất hữu cơ - Sinh vật tiêu... của các tế bào đều bằng nhau) thì mỗi tế bào đã nguyên phân mấy lần? b Một gen có chiều dài 0,51 micrômet (µm) và có hiệu số giữa guanin (G) với ađênin (A) bằng 10% tổng số nuclêôtit của gen Xác định số vòng xoắn và số lượng từng loại nuclêôtit của gen Biết 1 micrômet = 100 00 Ăngstron (Å) HẾT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2012 - 2013 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI. .. được tích tụ ở sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ bậc sau sẽ sử dụng một phần năng lượng tích tụ ở bậc trước - Sinh vật phân hủy sử dụng một phần năng lượng tích tụ trong các xác sinh vật sản xuất và sinh vật tiêu thụ Câu 3: 1 điểm a) 0,5 điểm - Quần thể bị khai thác quá mức nhưng vẫn có khả năng phục hồi nhanh hơn là QT có tiềm năng sinh học cao hơn - Tiềm năng sinh học thể hiện qua các đặc điểm sau:... Hoặc: N= 0,25 0,25 2L 2  5100   3000 (Nu) 3, 4 3, 4 Ta có : G – A = 10% 3000 = 300 (Nu) G + A = N/2 = 3000/2 = 1500 (Nu) => G – A = 300 (1) G + A = 1500 (2) Từ (1) và ( 2) => A =600 (Nu); G = 900 (Nu) => T=600(Nu) ; X=900 (Nu) -HẾT 3/3 0,25 0,25 S GIÁO D C VÀ ÀO T O T NH QU NG NINH THI CHÍNH TH C KÌ THI VÀO L P 10 THPT CHUYÊN H LONG NĂM H C 2009 - 2 010 Môn: SINH H C Th i gian làm bài:150... cung c p cho các quá trình trên? Bi t các t bào phân bào bình thư ng và s cromatit xác nh ư c vào kì gi a c a l n phân bào th 10 là 4096 Câu 7 (1,0 i m): a) Phân bi t tài nguyên tái sinh và tài nguyên không tái sinh b) H u qu c a vi c ch t phá và t r ng b a bãi Câu 8 (1,0 i m): Trong m t nghiên c u ngư i ta th y: ˝Bét kí sinh trên trâu, trong cơ th bét l i có nhi u ng v t nguyên sinh sinh s ng và n . ĐÀO TẠO LONG AN KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2O12 – 2013 Môn thi: SINH HỌC (Hệ chuyên) Ngày thi: 5 – 7 – 2012 Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: (2 điểm). SỞ GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT QUẢNG BÌNH NĂM HỌC 2012-2013 KHÓA NGÀY: 04/7/2012 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN THI: SINH HỌC (CHUYÊN) Họ và tên: Thời gian làm. micrômet = 100 00 Ăngstron (Å). HẾT. 1/3 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2012 - 2013 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN: SINH HỌC (Hướng

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan